Landinspektørforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektørforening"

Transkript

1 Landinspektøren udgivet af Den danske Landinspektørforening 29. binds 4. hæfte. December 1978 Matrikel over Landinspektører beskikkede kontorchef Svend ved Balslev

2 Matrikel over landinspektørerne INDLEDNING I 1968 blev der i anledning af 200 året for den kongelige resolution af om meddelelse af bestalling til de to første landinspektører bragt en matrikel i nærværende tidsskrifts 25. bind, side , over samtlige personer, der i det forløbne tidsrum havde fået meddelt kgl. bestalling/ministeriel beskikkelse som landinspektør. Matriklen var udarbejdet af tidligere udstykningschef H. T. Heering, og det var første gang, der forelå en samlet fortegnelse over alle landinspektører. Den efterfølgende fortegnelse er en fortsættelse af landinspektørmatriklen. Den dækker tiåret frem til 210-års jubilæumsdagen Grundlaget for fortegnelsen er landbrugsministeriets beskikkelsesprotokol. I denne indføres alle, der får meddelt ministeriel beskikkelse som landinspektør i henhold til lov nr. 220 af om landinspektørvirksomhed, senere ændret ved lov nr. 308 af om ændring af lov om landinspektørvirksomhed, jfr. bekendtgørelse nr. 390 af 12. juli 1977 af lov om landinspektørvirksomhed. Desuden er benyttet oplysninger fra matrikeldirektoratets landinspektørfortegnelse, Den danske Landinspektørforenings medlemskartotek og meddelelser om ansættelser m. v. i nærværende tidsskrift. Selv om landinspektørstudiet ikke direkte er nævnt i lov nr. 312 af 19. juni 1974 om Ålborg Universitetscenter, blev landinspektørstudiet med visse overgangsordninger flyttet fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg til Ålborg Universitetscenter. Da de første landinspektører endnu ikke er færdiguddannede på Ålborg Universitetscenter, er det udelukkende kandidater, der har bestået landinspektøreksamen ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, der i det forløbne tiår har fået beskikkelse. Oplysningerne om den enkelte landinspektør omfatter: beskikkelsesnummer i landbrugsministeriets beskikkelsesprotokol, navn, fødested (i byer med flere sogne er fødesognet angivet, når dette kendes), fødselsdag og -år, år for landinspektøreksamen og dato for meddelelse af beskikkelse. Derefter følger en kort angivelse af vedkommendes beskæftigelse som landinspektør. Har den pågældende bestået andre embedseksaminer eller taget licentiatgrad, vil dette være anført før oplysningen om beskæftigelsen. Efter den kronologiske fortegnelse følger en alfabetisk fortegnelse over samtlige landinspektører med angivelse af bestallings-/beskikkelsesnummer. Landinspektører med numrene skal søges i landinspektørmatriklen i tidsskriftets 25. bind, side , medens landinspektører med numrene findes i hosstående fortegnelse. 241

3 r^^ii^er^r^rb^r^rr^^ Med landinspektørlovens vedtagelse i 1963 trådte den ministerielle beskik kelseistedet for den indtilda meddelte kongeligebestalling forlandinspektører. Ln formular til brug ved meddelelse af beskikkelse blev udarbejdet. Med de ændringer, der fulgte af landinspektørlovens ændring i 1977, ser beskikkelsesformularen ud som vist på næste side. Gengivelsen er 72 pet. af originalstørrelsen. ^E^^E^E^^ILIVI^^^I^ELGVE^I.^NDINS^E^^^^rB^^rB f den tidligere nævnte fortegnelsei25.bind,side47-139,er der på grund af navneforandring, urigtig angivelse af fornavne samt ufuldstændige angivelser af navneiforskellige protokoller følgende rettelser at foretageinavnene. Lallene foran navneneangiverbestallingsnummeret. 35 Laurits Christian nyholm rettes tillarschristian nyholm 42 ÅrentÅschlund rettes til Arendt Linersen Åschlund 58 l^iels Lund rettes til l^iels Nicolai Lund 66 Michel Skibsted rettes til Michel^fensen Skibsted 68 ChristopherSøndergaardrettestilChristen Søndergaard 77 Carl August Hans^esenberg rettes til Carl Gustav ^August) Hans^esenberg 98 Christopher Møller rettes til Christopher Diderich Møller 106 Christen Loder rettes til Christen vielsen Foder 210 Christian Schebye rettes til Hans Christian^ohanr^røyerSchebye 258 Frit^^FheodorMarschall rettes til August Christian Frederik l^frit^) Marschall 279 Laurits Henrik r^idde rettes til Laurits Henrichsen r^idde 452 ^Fhor GlafÅndersen rettes til ^FhorGluf Åndersen 673 LbbeGlivarius Hansen, navneforandring til FbbeGlivariusFut^ou 685 Faul^ohannes^it^ke rettes tilfovl^ohannes^it^ke 713 ^.ettyselsøe Damsager hedder nu r^ettyselsøe^ungløv 729 Lrik bytter Hansen, navneforandring til Lrik bytter 740 ^ørgen^veiersø^ensen rettes til ^ørgen^eiersøe^ensen 819 Arnold Dollerup-Nielsen, navneforandring tilårnolddollerup 876 r^ari Hansen rettes til r^åri Hansen Datoen for meddelelse af landinspektørbestalling til Feter Hersleb Graah ^nr. 221) og Ånders^ørgen Christensens. 222) skal rettes fra til Dette medfører ændring af nummereringen, idet l^iels Frederik Anton Favn ^nr. 223) skal flyttes op som nr. 221, foran Graah og Christensen, der får henholdsvis nr 222 og 223 lettelserne er indarbejdetiden alfabetiske fortegnelse over samtligeland inspektører! ,side

4 LANDBRUGSMINISTEREN meddeler herved i medfør af lov om landinspektørvirksomhed BESKIKKELSE SOM LANDINSPEKTØR for der er født den Landinspektøren er til enhver tid undergivet de forskrifter, der gælder med hensyn til virksomheden som landinspektør, og skal samvittighedsfuldt opfylde sine pligter som landinspektør. Beskikkelsen bortfalder, hvis landinspektøren ophører med at opfylde betingelserne for at kunne få beskikkelse som landinspektør. Landbrugsministeriet, den Beskikkelse for som landinspektør.

5 r^n^gr^rbt^rb^ ^født Åss.^ assistent beskikke landinspektørbeskikkelse meddelt den anførte dato Frakt.^ praktiserende landinspektør Ibyer med flere sogne er fødesognet, når det kendes for den pågældende land inspektør, anbragtiparentes efter bynavnet. 1 sognenavneneersanktogvor udeladt. Følgende forkortelser for sognenavne erbenyttet^ ^ohs^ohannes Lrin^rinitatis 244

6 930. Gunnar Ralkov * Svendstrup Sogn, Hornum Herred, Eksamensår 1965, beskikk Prakt. i Sorø Arne Andersen * Håsum Sogn Eksamensår 1964, beskikk, Prakt. i Herlev Johannes Hasselbalch Kloch * Haderslev Eksamensår 1965, beskikk Prakt. i Vejle Jens Peter Christiansen * København Eksamensår 1963, beskikk Prakt. i Glostrup Jørgen Hviid * Kolding Eksamensår 1961, beskikk Prakt. i Ålborg Jørgen Henrik Præstholm * Grindsted Sogn Eksamensår 1965, beskikk Ansat som sekretariatsleder ved fredningsplanudvalget for Ribe Amt Jørgen Holsøe * København (Trin) Eksamensår 1966, beskikk Ansat i matrikeldirektoratet Bodil Dahl Ekner, f. Christensen (Datter af nr. 568). * Varde Eksamensår 1965, beskikk Ansat i matrikeldirektoratet Niels Peter Grove * København (Simon Peters) Eksamensår 1965, beskikk S9. Ansat i matrikeldirektoratet Anna Lise Meklenborg, f. Meklenborg (Datter af nr. 543). "'Odense (Knuds) Eksamensår 1965, beskikk Prakt. i Odense. 245

7 940 Jens Gulstad ^Vordingborgs.1,1938, Eksamensårl964,beskikk Prakt ihillerød 941 Erik Brrihl ^Gentofte , Eksamensårl964,beskikk, Prakt. iparum. 942, r^nudbohn Jespersen "Assens Eksamensår 1966, beskikk Prakt. ikorsør. 943 Helge Christensen ^København Eksamensår 1965, beskikk Ansat vedprederiksbergkommunes matrikelva^sen Christian Sauer ^København Eksamensår 1966, beskikk. 9.9,1969. Ansat hoskampsa^, Nigeria Leif Jørgensen ^ørre-broby Sogn Eksamensår 1965, beskikk Prakt. iholsted, 946. IvarÅrnth Jørgensen ^Åkirkeby Eksamensårl965, beskikk, 30, Prakt, isvaneke, 947. JensFeldborg "Havnstrup Sogn Eksamensårl965, beskikk Direktøri^ord- og Boligfonden Sydjylland, Vejle 948, HansCordtusHansen "Købenbavn , Eksamensår 1965, beskikk ,1969, Prakt.iVejle Erik Flygenring Christensen ^ykøbings Eksamensår1966, beskikk, 30,12,1969, Prakt, isvendborg, 246

8 950. Christen HansenPhomsen "'Tandslet Sogn 2,9,1939, Eksamensår 1966, beskikk ,1969, Prakt, iesbjerg, 951 Jacob Norholt ^Prederiksbergll Eksamensår 1967, beskikk Prakt. ipanders. 952 Niels Rohde Nielsen "V^erum Sogn Eksamensår 1964, beskikk, 9, Ansat imatrikeldirektoratet, fra 14,1978 som udstykningsebef, 953. Jens Frederik Buch-Larsen ^Kolding , Eksamensår 1965, beskikk, Ansat i^4iljøministeriet, Planstyrelsen Jonna Hvidegaard, f.splittorff "Viborg (Søndre) Eksamensår 1966, beskikk, 6,5,1970, Pie agro, Ansat i matrikeldirektoratet, fra som opmålingsinspektør GunnarRasmussenAage ^Karleby, Godsted Sogn, , Eksamensårl964, beskikk, Prakt.iBallerup Jesper Scheelke ^aglegårds Sogn Eksamensår 1964, beskikk, 23,6.1970, Ansat idanskpr^eeisionseandmåling ApS, Ballernp, 957. Povl Petersen ^Sønderborg 26.4,1942, Eksamensår 1966, beskikk, 14.7,1970 Ansat ved sekretariatet for fredningsplanudvalget forsønderjyllands Amt, 958. Jørgen Carl Riisager Nykøbing ^Vforsl , Eksamensår 1967, beskikk Ansat som sekretariatsleder ved fredningsplanudvalget for^lordjyllands Amt Jens Rristian Lauridsen "Købenbavn79,194l Eksamensår 1965, beskikk, 14,7,1970. Ass. i Prederiksva^rk. 247

9 960. JensPeterLindved ^Thorsager Sogn Eksamensår 1959, beskikk. 5,8,1970. Prakt. iårbus Gtto Robert jensen "København Eksamensårl964, beskikk Prakt. ihorsens, 962. Gie Holm Hvilsby "Virum Eksamensårl967,beskikk Prakt ihillerød Porsten Sinning ^Højbjerg, Holme Sogn, Eksamensår 1967, beskikk, 22,9.1970, Ansat påamtslandinspektørkontoretitønder, 964. JensFeterNissen ^Sønderborgl , Eksamensårl967, beskikk Ass.iPoskilde 965. Jørgen Gulstad ^Hasseris Eandsogn , Eksamensårl965,beskikk Prakt isvaneke 966. Bent Rristen Nielsen ^Vilslev Søgn Eksamensår 1967, beskikk Prakt i Bramming, 967. Hans Julius Lunde ^Sønder-EemSogn,HindHerred,4.4,1942. Eksamensår 1966, beskikk. 2,11,1970, Prakt,iSilkeborg, 968. Jacob Sølgaard Andersen ^Torup Sogn, Helium Herred, Eksamensår 1965, beskikk, , Ansat i vejdirektoratet, jysk motorvejskontor, 969. Mogens Damgaard Henningsen "Haderslev 4,10,1940, 248 Eksamensårl965, beskikk, , Ass.iBrønderslev,

10 970. ^ajsvensgaard ^St, Thomas, HS Virgin Islands, , Eksamensårl965, beskikk 14,12,1970, Ass.iKolding. 971 Stig Enemark ^Soborggård Sogn 1,2,1943. Eksamensår 1966, beskikk AssiAllerød Svend Aage jensen ^Sønderborg 12,6,1939. Eksamensårl965, beskikk , AnsatiKarlebo kommune, 973. Anders Frederik Svanholm Frost '^Knabstrup, Sønder^ernløseSogn, 27,4,1941. Eksamensår 1967, beskikk, 12, Prakt.iHolb^ek, 974 Erik Stubkjær ^^funehen 3.3,1941, Eksamensår 1964, beskikk, 26, Pie.agro, AlborgHniversitetseenterfra 1,2,1977, 1969,Professorimatrikelva2senved 975. Christian Graves Bendix Kragh ^Prederieia 19,12,1939, Eksamensår 1965, beskikk, , Prakt.iTerndrup, 976 Preben Skotner ^^gersborg Sogn 21,6,1942. Eksamensårl966,beskikk Prakt iposkilde 977. Jens RarlKobberbøl Jensen ^Hygum, Kollerup Sogn, 28.8,1940, Eksamensårl965, beskikk. 19,4,1971. Ansat ved PPOA^S, 978. Henrik jespersen ^S^ebyl921940, Eksamensår 1967, beskikk, 4,5,1971, Ansat i vejdirektoratet,motorvejskontoret il^a^stved Niels Gie MoustenVestergaard "Frederiksberg 8,101942, Eksamensårl967, beskikk , Prakt ibagsva^rd 249

11 980. Niels Kristian Nielsen * Mejrup Sogn Eksamensår 1967, beskikk Prakt. i Varde Lars Gottlieb * Gentofte Eksamensår 1968, beskikk Prakt. i Korsholm Leif Porben Andersen * Frederiksborg Slotssogn Eksamensår 1968, beskikk Prakt. i Skive Jens Bruun Andersen "'Torslunde Sogn, Fuglse Herred, Eksamensår 1968, beskikk i. Prakt. i Hillerød Lars Viinholt-Nielsen * Skagen Eksamensår 1968, beskikk Ass. i Århus Børge Christensen * Kyndby Sogn Eksamensår 1968, beskikk Prakt. i Skælskør Otto Ejner Eriksen * Alminde, Landet Sogn, Lollands Sønder Herred, Eksamensår 1968, beskikk Prakt. i Næstved Poul Georg Kristensen "' Klokkerholm, Hellevad Sogn, Eksamensår beskikk Prakt. i Ålborg Arne Larsen Præstegaard '"'Biersted Sogn Eksamensår 1967, beskikk Prakt. i Ålborg Erik Bang Dahl * Vridsløselille, Herstedvester Sogn, Eksamensår 1968, beskikk Ansat i stadskonduktorens direktorat i København. 250

12 990.HerlufVoldbyLøhde ^Ohristiansbede, Bording Sogn, 18.5,1942, Eksamensår 1968, beskfkk Prakt. i Frederikshavn, 991 Mads Harring Boll "Skive Eksamensårl967, beskikk , Prakt. iværløse. 992, ErikBjergPoulsen "Pæhr Søgn Eksamensårl968, beskikk , Prakt. ilemvig Helene Larsen "Vejle 8.9,1943. Eksamensår 1968, beskikk, 5,10,1971.Ansat istadskondoktørensdirektoratikøbenbavn Bo Larsen ^Frederiksberg , Eksamensårl968, beskikk, 21,10,1971. Ass.iNakskov, 995. Jens Sa^torff Larsen ^København 25,12,1944. Eksamensår 1968, beskikk, 26,10,1971. Ass.iNibe JørgenVisknm ^Viborg Eksamensårl968,beskikk Prakt iebeltoft 997 Lars Nørgaard ^Vejle 6,8.1940, Eksamensårl966,beskikk Lieagro 1968, eandjur 1971 Prakt.iPinge. 998 Magnus Carsten Holst ^København (Trin) Eksamensår 1965, beskikk Ansati tekniskforvaltning,brøndby kommune Anne Birgitte Holst, f.jensen ^Frederiksberg Sogn Eksamensår 1967, beskikk. 12,1,1972, Ansat imatrikeldirektoratet. 251

13 1000. Birgit Kristiansen "Skals Sogn 27,2,1944 Eksamensår 1968, beskikk. 12,1.1972, Ansat imatrikeldirektoratet, 1001 GlePoft ^Buddinge, Søborggård Søgn, Eksamensårl968,beskikk Prakt inæstved 1002 Finn Henriksen "København Eksamensår 1966.beskikk. 12,6.1972, Ikkebeskæftiget somlandinspektør, 1003 Gie Norspang ^Frederiksberg (Solbjerg) Eksamensårl968, beskikk Prakt islangerup Jens Daniel Kristensen (Søn af nr, 558), ^Herning 19.7,1943. Eksamensårl969, beskikk Prakt. iherning Svend Åge Sørensen ^Hirtsbals.HorneSogn, VennebjergHerred, Eksamensår 1969, beskikk. 28,1972 Ansat ^ed Nordjyllands Amtskommune Arne Gøtø "Frederiksberg (Markus)30,1,1944, Eksamensår 1969,beskikk,2.8,1972, Ansat imatrikeldirektoratet, 1007 Karl Aage Phorsted Eskildsen "Åbybro Eksamensår 1969,beskikk.23,8,1972,Ansat på amtslandinspektorkontoretihaderslev, 1008 Anton JørnFalck Pindborg ^Herning 1.3,1943. Eksamensår 1969, beskikk, 23, Prakt.iÅkirkeby, 1009 Klaus Eriksen ^København , Eksamensår 1969, beskikk AssiNæstved 252

14 1010. Bo Rasmussen "Vordingborg 9, Eksamensår 1968, beskikk, Prakt.iNykøbingF Klaus Emil Gjærupjørgensen ^Nørresundby 13, Eksamensårl968, beskikk AssiÅlborg, Jesper^Vest Knudsen ^København 11.2,1945, Eksamensårl969, beskikk AssiBirkerød Søren GormChristiansen ^København , Eksamensårl968,beskikk Prakt inærnm ErlingKrogh Sørensen "Haubro Sogn , Eksamensårl968, beskikk, Prakt.iBjerringbrø Jes Henrik Ryttetsgaard ^Brandernp Sogn , Eksamensår1968,beskikk ,LektorilanzlmålingvedÅlborgHniversitetseenter PomKjærbye Larsen ^Fangel Sogn Eksamensår 1969, beskikk Prakt.iSlagelse Fer Sørensen ^Alderslyst, Silkeborg,4, Eksamensårl969, beskikk Prakt.iLøgstør, Jørgen Henrik LundFetersen ^Virum Sogn 4,10,1940. Eksamensår 1968, beskikk For tiden ikkebeskæftiget som landinspektør Bjørn Rømer ^esth ^Overlade Sogn Eksamensår 1969, beskikk Prakt i Viborg

15 1020 GodikGodiksen "Nibe Eksamensårl969, beskikk Prakt. ikirke-eskildstrup KnudVillemoes Hansen "Gram Eksamensår 1968,beskikk. 23.5,1973 Ansatimatrikeldirektoratet ErikNørgaardChristensen "Åbenrå Eksamensårl968, beskikk Ass.iKolding Joel Hermansen ^Roskilde Eksamensårl970,beskikk, Ass ifrederikssund 1024 EjlifBjørn Bertelsen "Osterby,SvanningeSogn, 194,1944 Eksamensårl970, beskikk Prakt iårup Jørgen HansenUllvit ^H^ide Sande, Holmsland Klit Sogn, Eksamensår 1970, beskikk Prakt ihorsens 1026 Nils Kjellerup Pedersen "Odense (Fredens) 9.9,1946, Eksamensår 1970,beskikk Ass. i Allerød Sven Kofoed Møller "Hellerup Sogn, Sokkelund Herred, Eksamensårl970, beskikk, Prakt.iNærum, Sverre Laurberg "HLirupSogn381944, Eksamensårl969, beskikk Prakt. iskive ViggoFriis Sørensen ^Hasselager, Kolt Sogn Eksamensårl969, beskikk , Prakt. ivejle. 254

16 1030 Børge jul Madsen ^Pindsbolm,AsmildSogn, Eksamensår1969, beskikk , Prakt. ivejle Mogens Lind "Holbæk Eksamensår 1969,beskikk Ansat ved Vejle Amtsvejinspektorat, Carsten Bo Bennetsen "Nakskov Eksamensårl970, beskikk AnsatiBelgien 1033 Stig Larsen "Frederiksberg Eksamensår 1970,beskikk Prakt i Børkop KtrstenBjerregaard,f,Colstrup "Årbus , Eksamensår 1970, beskikk AssiHolstebro, fnger-marie Leth Jerslev Sogn Eksamensårl970,beskikk Ikke beskæftiget som landinspektør Knud Krarup-Christensen "Købenbavn Eksamensår 1970, beskikk Ansat vedbyplanafdelingeniholbæk Leif Kristiansen ^København 31.1,1944. Eksamensår 1970,beskikk Ass.iKøbenbavn, 1038 Erik GveBoe "Hobro , Eksamensår 1969,beskikk Ass.iKøbenbavn Andreas Steen jensen ^Svendborg Eksamensårl971, beskikk Prakt. ifrederieia. 255

17 1040. Fer Bonde ^Herlufsholm 23,3,1946. Eksamensårl971, beskikk Prakt.iNykøbingF Leif Vinghof ^Højby Sogn, Ods Herred, Eksamensår 1970, beskikk Prakt,iHornbæk Jørgen Borg ^Gentofte 15.7,1939. Eksamensår 1968, beskikk Prakt ihillerød, 1043 Hans Christian Mikkelsen ^Århus 1,10,1944, Eksamensårl970,beskikk Ass.iBallerup Svend Aage jensen Bak ^Finderup Sogn, Nørlyng Herred, 10,9,1943, Eksamensår 1970, beskikk. 5, Prakt.iNykøbing Mors, A^eljohannes Andersen ^Dalby Sogn, Bjerge Herred, Eksamensårl971, beskikk Ansatimatrikeldirektoratet 1046 Jens Sigvald^Bolters ^Augustenborg 5,4,1943, Eksamensårl971, beskikk Prakt itbisted Mogens Michael Poulsen ^Skjern Eksamensår 1970, beskikk, 26,8,1974, Prakt.iSkjern Holger Marott Poulsen ^Tved Sogn, Mols Herred, Eksamensårl951, beskikk. 23,9,1974, Ansat på amtslandinspektørkontoretitoftlund, NielsPorstenStaugaard Nielsen ^Allingåbro Eksamensårl971, beskikk , Prakt.iKanders 256

18 1050. Lars Buhl "Sønderborg Eksamensår 1970,beskikk, Ansatimatrikeldirektoratet, 1051 Gtto Krull jepsen "Assens 2411,1944 Eksamensår 1970, beskikk. 7,11,1974. Prakt.iFakse Leif Klæsøe ^Tullebølle Sogn 4,4.1945, Eksamensår 1971, beskikk statens jordlovsudvalg, Ansat i matrikeldirektoratet, tjenstgørende i Jens Andersen ^Håsum Sogn Eksamensårl971,beskikk Prakt iveksø Anders MichaelGrbesen ^København (Bethlehem)8,4,1946. Eksamensår 1970, beskikk Ansat i Fyns Amtskommune, vejvæsenet, Lone Bach Møller,f. Bach ^Årbus(^ohs) 135,1947. Eksamensår 1971, beskikk, 19,12,1974. Ass.iKøbenbavn Anders Kristian Finstrup "Farsø Sogn 19,71944 Eksamensår 1971, beskikk AssiÅlborg, 1057 Glaf Lilledal Hansen "København (Siøns) Eksamensårl971, beskikk AssiKøbenbavn Lars Ltnholt Christensen ^Maglegårds Sogn Eksamensårl971, beskik AssiÅrbus Jens Bech Jørgensen ^ Lunde Sogn,Vester Horne Herred, , Eksamensår 1969, beskikk For tiden ikkebeskæftiget som landinspektør,

19 1060 Poul Erik Bystrup ^Parsø Sogn Eksamensårl970, beskikk Prakt.iGedved, JørnFoppÅndersen "Christiansfeld 6, Eksamensår1971, beskikk Ass. ivejle Jens Hallund ^Hellerup Sogn, Sokkelund Herred, Eksamensår 1966,beskikk, Ass.iHellerup.medindehaver af Seankort l^s Jens Laurits Aakjær (Søn af nr.644)^årbus Eksamensårl969, beskikk. 23.6,1975. Prakt.iÅrhus Gie Andersen ^Aulum Eksamensår 1957, beskikk Direktør for Dansk Præeisiøns Landmåling ApS, Ballerup Jan Kjærulf-Møller ^Ponde,Bregnet Sogn, Eksamensårl972, beskikk Prakt ihadsten 1066, Steen Rydahl Pedersen ^Sønderborg Eksamensår 1972, beskikk, 4,7.1975, Ansat i matrikeldirektoratet Steen jacobsen "Virum Eksamensår1972, beskikk Prakt. iplornbæk Herman Hansen "Arre Sogn Eksamensår 1972, beskikk Prakt.iVarde HolgerKristensen "Pavnholt,TisetSogn, Eksamensårl972,beskikk Prakt ihorsens 258

20 1070. ErlingFersson "LyneSognl41942 Eksamensårl972, beskikk, , Ass.iEsbjerg, Gie Brande Lavridsen "Adsbøl Sogn Eksamensår 1960,beskikk,19,8,1975 Lektorifotogrammetri ved Ålborg Hniversitets eenter Jens Erik jensen ^Åstrup Sogn, Sallinge Herred Eksamensår 1972,beskikk Ass ifrederikssund Jørgen Nielsen ^Nørresundby Eksamensår 1972, beskikk Ass.iÅlborg Eske Brun "Køge Eksamensår1972, beskikk AssiFåborg, Niels Robert Krogsgaard "Frederiksbergll, Eksamensår 1972.beskikk Ass.iÅlborg Viggo Holm "Vig Sogn Eksamensår 1967, beskikk. 310,1975 Ansat ved DSB Erik Gjerluf "København Eksamensår 1972,beskikk , Ass.iKøbenbavn SørenGvergaard-Larsen "Maglegårds Sogn Eksamensår 1969, beskikk, Ass. ikøbenbavn Kaj Jørgensen ^Århus (Dom) 6.1,1945, Eksamensår1970. beskikk Ass.iPz^skilde. 259

21 1080. Jørgen Nagstrup "Holstebro Eksamensårl971, beskikk Prakt. iholstebro Poul Phorup ^Hjørring 6,11,1945, Eksamensår 1971, beskikk. 31.3,1976. Cand.jur Ansatimatrikeldirektoratet, KnudHøgsbergKristensen ^Århus (Dom) Eksamensår 1969, beskikk, 6,5.1976, Ass.iHillerød Fer Steen Vinggaard "Købenbavn (Frelsers) Eksamensårl973,beskikk.l Prakt.iHornbæk, 1084 Bent KlausKyndal ^Søborggård Sogn , Eksamensårl971, beskikk AssiSilkeborg Gie Bauer Eiersted ^København (Helligkors) Eksamensårl971, beskikk AssiBagsværd 1086 Poul Erik Jensen ^København (Helligånds) 8.5,1945, Eksamensårl973, beskikk, 5,8,1976. Prakt. ipingsted Lars Holm-Christiansen ^Odense (Ansgar) , Eksamensår 1973, beskikk, 12,8,1976. Prakt.iSindal Jens Sivert Bak ^Kindum Sogn Eksamensårl973, beskikk , AssiHjørring 1089 GttoArenkielJensen "TørringSogn.Vrads Herred, Eksamensårl972, beskikk Prakt. iherning. 260

22 1090. Nils Nybro Eriksen ^Frederiksberg (Markus) 29,5,1948, Eksamensårl972, beskikk AssiÅrhus 1091 Ib Erik Hansen "Hilerslev Sogn Eksamensårl973, beskikk AssiPrederieia 1092 PorbenKronholm "Kjellerup, Hørup Sogn, Eksamensårl970, beskikk AssiHadsund, 1093 Jørgen Lund ^København (Tagensbo) Eksamensår 1971, beskikk, 22,11,1976, Ansatistadskonduktorensdirektorat ikøbenhavn, 1094 Michael Norup Holm ^Hobro Eksamensårl973, beskikk AssiNykøbingS 1095 Glav Schiøtt Nørgaard "Åbenrå 11,81943 Eksamensår 1973, beskikk Ansat istadskonduktorens direktorat ikøbenhavn Jørn Laursen ^Blenstrup Sogn Eksamensår 1972, beskikk Ansat ved Lyngby-Tårbæk kommune, Poul Arne Iversen ^Nørresundby 9.6,1946. Eksamensår 1971, beskikk Ansat i jordfordelingssekretariatet Jørn^abel ^Frederieia (Trin) 20,8,1948. Eksamensårl972, beskikk Ass.iHorsens, 1099 Lars Holt ^N2estved (Peders) Eksamensår 1973, beskikk. 17,3,1977 Ansat istadskonduktørensdirektorat ikøbenhavn,

23 1100 Carl Helge Pedersen ^Ålborg (Budolfi) Eksamensårl972,beskikk Prakt ikøge Arne Kjeldsen "Saltum Sogn Eksamensår 1973, beskikk, Ass.iPandr^p Mette Bloch "Frederiksværk Eksamensår beskikk , Ansat i matrikeldirektoratet 1103 Niels Glaf Giesen Tanderup Sogn Eksamensår 1972, beskikk, Fortiden ikkebeskæltiget som landinspektør, 1104 Steen Fugl Lund ^København (Adventskirkens) Eksamensår 1973, beskikk Ass.iBallerup, FoulHenningFedersen ^Næstved (Mortens) Eksamensår 1973, beskikk Ass. i Vordingborg Lars Ramhøj ^Sønderborg Eksamensår 1971, beskikk. 28.6,1977, LektorimatrikelvæsenvedÅlborgHniversitets eenter Jan Erik Federsen ^Hasle, Bornholm Eksamensår 1973, beskikk AssiHellerup Jens Federsen ^Brønderslev Eksamensårl973, beskikk AssiSkanderborg, Anders Foghsgaard "Århus (.lobs) 247,1938, Eksamensårl962, beskikk, 19,9.1977, Ansat ved LLOA^S 262

24 1110. Niels PrierGlsen ^Frederiksberg(Lindevangs) 18,4.1944, Eksamensår 1971, beskikk Ansat i teknisk forvaltning, Allerød kommune, Hans JørgenGvesen "'Lindknud Sogn Eksamensår 1973, beskikk AssiPanders Knud Ravn-Christensen "OrumSogn.Galten Herred, Eksamensårl973, beskikk AssiÅlborg KurtVagner Jensen ^Varde 3.4,1948, Eksamensår1974, beskikk, Ansat imatrikeldirektoratet, FinnKjærAndersen ^Kolind Sogn Eksamensår 1974, beskikk, , Ansat i Dansk Præeisions Landmåling ApS, Ballerup, Kaj^vegenerMalmskov (Søn af nr,682)^næstved (Peders) 2, Eksamensår1974, beskikk AssiNæstved 1116 Jan Hribbe (Søn af nr.617)^årbus (.lobs) Eksamensår1972, beskikk, Ass.iHillerod Henrik Flensholt "Køge Eksamensår 1974, beskikk AssiSvendborg Gie Bønnelycke ^Ålborg (Budolfi) Eksamensårl974, beskikk, 6,3,1978 AssiPønne Jens KristianPheodor Petersen "Farup Sogn 29, Eksamensårl974, beskikk AssiKolding 263

25 1120. PorbenGstergaard Greenfort "København (Natbanaels) , Eksamensårl973, beskikk AssiHillerød MogensVenø Poulsen ^Ansager Sogn 29.6,1949. Eksamensår 1974, beskikk Ass. ikolding Hans Fedet FedersenFaustrup "København (Hojdevangs) Eksamensår 1974, beskikk Ass, ibagsværd, 1123 Poul Steffen Nordgaard Pedersen ^København Eksamensår 1973, beskikk Ikkebeskæftiget somlandinspektør.landmand 1124 Falle Grønlund "Frederiksberg (Markus) , Eksamensår 1971, beskikk. 23,6,1978. Ass. i Kolding Mogens Rosenbech Mortensen ^Haslev Sogn Eksamensårl974, beskikk Ass. inakskov Bent Mogens Nielsen ^Slagelse (Peders) Eksamensårl975, beskikk Ass. ipingsted. ^ 264

26 Alfabetisk fortegnelse over samtlige landinspektører Ib. nr. Abildtrup, Jens Aage 548 Ahl, Svenning Antonius Svanholm Albinus-Jorgensen, Bjarne 850 Albrektsen, Jens Albert 748 Almind, Kai Oluf 507 Alsted, Gert Gutzon 875 Amdisen, Jens Moller 243 Andersen, Anders Nielsen 322 Andersen, Anders Peder 527 Andersen, Arne 931 Andersen, Axel Johannes 1045 Andersen, Christen 266 Andersen, Christian 371 Andersen, Christian 523 Andersen, Einer 455 Andersen, Erik Nieland 899 Andersen, Finn Kjær 1114 Andersen, Frederik Christian Plougmanu 810 Andersen, Hans Peter 323 Andersen, Henrik 545 Andersen, Holger Viggo 520 Andersen, Jacob Sølgaard 968 Andersen, Jens 1053 Andersen, Jens Bruun 983 Andersen, Jørgen 708 Andersen, Jørn Popp 1061 Andersen, Karl Evald 695 Andersen, Klaus Peter 416 Andersen, Leif Torben 982 Andersen, Mogens Jyde 862 Andersen, Ole 1064 Andersen, Ole Rohde 911 Andersen, Peter Bendix 283 Andersen, Rasmus 336 Andersen, Svend Olaf Eduard 447 Andersen, Thor Oluf 452 Anthonius, Karl Kristian 480 Arctander, Hans Nicolai 38 Arentz, Guldbrand 46 Arnstrop, Christopher 53 Aschlund, Arendt Einersen 42 Asmussen, Frederik Carl Jørgen Asmussen, Marcus Andreas 163 Astrup, Lorentz 110 Auby, Willy Frank 676 Ib. nr. Audc, Peter Eiler 678 Auder, Egon Christian André Viggo 477 Bak, Jens Sivert 1088 Bak, Svend Aage Jensen 1044 Balle, Nikolaj Edinger 414 Balle-Petersen, Aage Christian 773 Balslev, Carl Andreas 338 Balslev, Emil 607 Balslev, Henning Fjord 792 Balslev, Johannes Andreas 492 Balslev, Knud 462 Balslev, Mogens 798 Balslev, Svend 738 Balslow, Christian Wilhelm 141 Bang, Jacob Hansen 169 Bang, Jørgen 874 Bang-Petersen, Karl Jul 775 Barfod, Hans Peter Gustav 694 Barfoed, Henning 386 Baumann, Anton Julius 268 Baumgarten, Niels-Henrik 895 Baunsgaard, Inger 643 Bennetsen, Carsten Bo 1032 Bentzon, Lars Larsen 170 Bentzon. Povl 348 Berg, Frederik Nicolai 88 Berg, Johannes Nicolai 10 Berggreen, Valdemar Frederik Andreas 209 Bertelsen, Ejlif Bjørn 1024 Bidstrup, Hans Hermann 28 Bie, Hans August 99 Bie, Simon Lauritz 8 Bildsted, Ole Severin 79 Bille, Caspar Godtfred 308 Bille, Harald 265 Birk, Alfred Løchte 324 Birk, Alfred Løchte 869 Birk, Anker Løchte 519 Birk, Axel Georg 305 Birk, Carl Georg Ostenfeld 486 Birk, Claus Lykke 178 Birk, Peder Larsen 127 Birk, Peter Georg Toft 161

27 Ib.nr, Birk.RasmusFrederik 175 Bisted, Niels Chortsen 118 Bitsch, Hans Harald 537 Bjerre, Jens Stokholm 580 Bjerregaard, Anders 896 Bjerregaard, Kirsten 1034 Bjerthjensen, Jørgen Peter 550 Bjørndabl, Christian Andreas Ferdinand 391 Bjørnkjær, Kristen 632 Blangstrup, Christian 183 Blangstrup, VilbelmThaning 362 Bloch, Mette 1102 Bloch, Severinjanus 255 Blok,AxelJulius 795 Bo, Jens 699 Boe, Erik Ove 1038 Boe, Ernst 627 Boe, Poul 606 Boesen, Johannes 263 Boesen,KnudToft 838 Boesen, Ludvig 155 Bohn-Jespersen, Jens Frederik Vilhelm 296 Bohn-Jespersen, Knud 942 Bojsen, Emil Theodor Clausen 329 Bojsen, Lars^eter 251 BolbMadsHarring 991 Bonde,Karl Christian Pedersen 422 Bonde, Niels Jørgen LudvigPedersen 418 Bonde, Per 1040 Bondesen, Matbias Nicolai 96 BonefehLSvend 796 Bonnesen, Theodor Valdemar 234 Boock,ChristianFrederikVilbelm,, 345 Borehgrevink, Søren Nicolai 102 Borg, Jørgen 1042 BrandeLavridsen, Hanne 927 BrandeLavridsen, Ole 1071 Brandt, Søren Christian Jensen 536 Brang, Arild 572 Brassøe, Kirsten Elisabeth 851 Brassøe, PoulGustav 904 Breede, LudvigElius Ferdinand,, Bresson, AlfredPeter Ludvig 574 Brinch, Ejnar Oscar Vilhelm 557 Broholm, Jørgen Holger 726 Broholm, Svend 473 Bruhn, Hans Severin 25 Ib.nr. Brun, Eske 1074 Bruun, Alfred Villiam Emil 327 Bruun,Torben 604 Bruhl.Erik 941 Bræstrup,Cbristian JacobCosmus Wimpffen ^0 Bucb.Ole 053 Buch-Larsen, Jens Frederik 953 Buchhave, Jens Frederik 95 Buchholtz, Hans Wandal 302 Budtz, Jørgen Daniel Egede 590 Budtz,OttoViggo Egede 415 Bugge, Thomas 5 Bugge, Thomas 93 Buhl, HenrikVilhelm Christian 238 Buhl, Lars 1050 Bundgaard, Carsten Andersen 916 Buus,GunnarHvidberg 534 Buus, William a^ Billøb, Johannes 325 Bystrup,PoulErik 1060 Bærner, Johann Jurgen 1 Bøgebolt-Laursen, Laurits Peter..,, 802 Bøgebolt-Laursen, SørenChristian Bøggild, MatbiasVilbelmSass 254 Bønnelycke, Ole 1118 Carlsen, Carl Vilhelm 201 Carlsen, Edvard Emil 35^ Christensen, Aksel Victor 635 Christensen, Anders Jørgen 223 Christensen, Bent 903 Christensen,Bertel Møller 551 Christensen,Børge 985 Christensen, ChrestenHans Jørgen Cornelius Lund 575 Christensen, Christen 189 Christensen, Christen Jensen 364 Christensen, Ejnar Gleerup 451 Christensen, Eric Jan 746 Christensen, Erik Flygenring 949 Christensen,Erik Johan Møller 870 Christensen, Erik Nørgaard 1022 Christensen, HaraldOtto 290 Christensen, Helge 943 Christensen, Herluf Trolle 378 Christensen, Jens Peter Dahl 568 Christensen, Johannes Filskov

28 lb,nr, Christensen, Lars Linholt 1058 Christensen, Peter Moller 587 Christensen, Poul Mogens 922 Christiansen, Bjørn 597 Christiansen, Jens Peter 933 Christiansen, Søren Gorm 1013 Clausen, Andreas Christian August,, 264 Clausen,HaraldOveChristian Brunsgaard 809 Cleemann, Svend 619 Clemmesen, Ove Eiler 532 CockClausen, Per 641 Colding, Peter Severin 276 CordiusHansen, Hans 948 Corneliussen, ClaesDirch 742 Crone, Henrik Rasmus 313 Dahl, Erik Bang 989 Dahl, Johannes 81 Dalberg, Axel Thor Sciavitsky 261 Dalbjensl 656 Dall-Hansen, Jens 882 Dam, Erik Anton 832 Damgaard, Peter Valdemar 226 Damsager, Knud Hansen 692 Damsgaard.ErikLauge 780 Dedenroth, Carl Ludvig 301 Deurs, Carl Victor Scbonheyder van 521 Dideriksen, Carl Christian 385 Dilling,Stig 758 Dinesen, Arne Svenn AageDrejer,, 785 Dollerup, Arnold 819 Dollerup, Poul VBilly Markussen 816 Duus, Ludvig Vilhelm 219 Dyekjær, Peder Christian 573 Dyhre, Lauritz Christensen 330 Dyre, Kai Bernhard 586 Dopping, Henning 891 Edens, Leopold Ferdinand Wahlfried 544 Edinger, Vitus 14 Egebeck, Oluf Christian 83 Ehlers. Carsten 6 Eiersted Ole Bauer 1085 Ekner, Bodil Dahl 937 Ellemann.Wagn 723 Elling, Lars Peter Christian Andreas 463 lb,nr, Ellung, Ivar 74 Elvang, Henry 594 Enemark, Stig 971 Engelsen, Jens Christian Balling 490 Engelsen, KnudBent Balling 833 Engelsen, Poul AageBalling 793 Engelsen, SvendEmilBalling 610 Enné, Nikolaj Alexander 883 Erichsen,Carl Adolph 184 Erichsen, Erich Christian August 160 Erichsen, Niels BayWelling 182 Eriksen, Anders Rasmus 358 Eriksen, Axel Johannes 601 Eriksen.Benny Bøggild 913 Eriksen, Klaus 1009 Eriksen, Nils Nybro 1090 Eriksen,Otto Ejner 986 Eriksen, Poul 757 Eriksen, Rasmus 623 Eriksen,Vilner 668 Ernstsen, Harald 508 EskildsemKarl AageThorsted 1007 Esmann, Niels Christian 198 Ettrup, Niels Paartoft 257 EvBens, Johannes 437 Faber, Hans Severin 65 Paustrup,Hans Peder Pedersen 1122 Feddersen, Fridericb 70 Feilberg, Annie 693 Peilberg, Erik Nicolai Christian 253 Feilberg, Aage Johannes 417 Peldborg,Jens 947 Penger, Jobannes Heimdal 267 Fensmark. Ole 16 Ferslev, Jens Christian 168 Plemberg.Hffe 763 Flensburg, NielsThor Engelbrecht,. 864 Flensholt, Henrik 1117 Plør, Fridericb Ditlev 17 Floe, JensPallesen 146 Fogh,LauritzChristian 164 Foghsgaard, Anders 1109 Forsberg, GustavErik Johannes 475 Foss, Wilhelm Daniel Christian, Frandsen, NielsTbomas 724 Frederiksen. Carl Almer 705 Fries, Nicolai

29 Ib nr. Friis, Lorcns Christian Filskov 860 Friis.LudvigFrederik 343 Fritz, PeterVillads Mathias 248 Frohn,Carl Peter 782 Frost, Anders Frederik Svanholm,., 973 Frost. Iver 152 Purbo,Peter 655 Følsgaard, JobanChristianKurt 691 Føns, Hans Jørgen Eigil 553 Fønss,FrederikVilhelm 117 Gad, Johannes Peter 199 Gerstenberg, Christian Michael 205 Gjerluf,Erik 1077 Gjerulff, Kjeld 540 Glabn, Henrik Christoffer 683 Glabn.Henrik Vilhelm Johan 408 Godiksen, Godik 1020 Gobr, Tonnes Jensen,,, 300 Goos, Johannes 34 Gotthardsen, Anton 704 Gottlieb, Lars 981 Greenfort, TorbenOstergaard 1120 Gregersen, ErikEggert Viggo 528 Gregersen, Laurids Hjort 503 Gregersen, Lauritz Edvard 476 Grouleff, Jens 120 Grove, Niels Peter 938 Grubbe, Olav 046 Grønlund, Palle 1124 Grøntved, Karl ^ Graah, PeterHersleb 222 Gudme, Andreas Christopher 104 Gulstad, Jens 940 Gulstad, Jørgen 965 Gylding, Christian 134 Gørtz, FrederikChristian 438 Gøtø, Arne 1006 Hagen,Eigil Frantz 670 Hahn, Henning Diderik Adolf 249 HahpChristian Budtz 354 Hald, Søren 180 Hallund, Jens 1062 Halmøe, Jens Peter 585 Hammer, Poul 651 Pfansen, Anders Jensen 310 lb,nr. Hansen, Børge 873 Hansen, Christian Hinrichsen 777 Hansen, Hans 108 Hansen, Hans 298 Hansen, HansHjalmar 460 Hansen, Hans JørgenThyge 552 Hansen, Hans Laurits Borge 618 Hansen, Hans Peter 285 Hansen, Herman 1068 Hansen, Herman Peter 624 Hansen, Ib Erik 1091 Hansen, Jes Christian 347 Hansen, Johannes Martin Dewald,, 577 Hansen, Knud Villemoes 1021 Hansen, Kari ^ Hansen, Lauritz Olivarius 454 Hansen, Matbias 346 Hansen, Niels Asger 571 Hansen,NielsKjeldVejlby 852 Hansen, NielsPeter 430 Hansen, Niels PeterSophus 174 Hansen, Olaf Lilledal 1057 Hansen, Ove Høime 743 Hansen, Paul 400 Hansen, Poul Helge 906 Hansen, Viggo.^11 Harboe, Erik Valdemar 542 Harboe, Jens Henrik ^1 Harenberg. WalterLeopold 924 Harmsen, Knud Waldemar 781 Hasselbalch, Peter Ryge 407 Hassing, Johan 089 Hastrup, Andreas Laurentius 130 Hastrup, Hannibal 103 Hauberg, AndersTerkelsen 156 Hauerbaeb, Poul 907 Hedegaard, CarlMaltba 725 Heering, Harald Warrer 721 Heering, Herluf Trolle 461 Hegelahr, Hermann 4 Heie, Henrik Nielsen 241 Plein, Sophus Peter Frederik 337 Hempel, Christian 176 Henckell, Fridericb simmer 143 Hendriksen, Kaj 440 Hendriksen, Niels Hlrik 613 Henningsen, Mogens Damgaard PPenrichsen, Johannes Hermann,.,. 235 Henriksen, Finn

30 Po.nr. Henriksen, Lis 844 Herling,HansChristian Valdemar HerlovB, Niels Lauritz 595 Hermansen, Joel 1023 Hermansen, Karl Herman Munch,,, 671 Hjartinger, Hans Axel 541 Pljerting, Svend Knudsen 681 Hjorslev, Louis Andreas 650 Hjort, Niels Henrik 274 Hjørne, Mogens Brønnum 889 Hoff, Gustav Leopold Ferdinand.,, 191 Hoff, Johan Anton 341 Hofman-Bang, René Valdemar 458 Hohlenberg, Hans Jacob 272 Holgersen, Lars 370 Holland-Møller,Søren Vilhelm 488 Holm, Christian 320 Holm, ChristianPrederik 388 Holm, Kaj Niels Christian 680 Holm,MiehaelNorup 1094 Holm, Viggo 1076 Holm-Christiansen, Lars 1087 Holmskov, Keld 900 Holmstrøm, Jens Peter 786 Holst, Anne Birgitte 999 Holst, Erling 657 Holst, Magnus Carsten 998 Pfolst.Ole Nikolaj 398 Holst, Svend Johan 829 Holst, SvendMogens 496 Holsøe, Jørgen 936 Holt, Lars 1099 Honum,Troels Vilhelm 165 Horst, FriderichHolm 73 Hvass, Marcus Andreas Nicolai 192 Hvelplund, Mads Madsen 384 Hvenegaard, Christian 459 Hvenegaard,LarsThorvald 326 Hvidegaard, Jonna 954 Hviid, Jørgen 934 Hvilsby,OleHolm 962 Hvims, Helmuth Pedersen 661 Hubbe, Erik Iver 617 Hubbe, Jan 1116 Hyldgaard, Christen 228 Hyldgaard,Christian 90 Hyllested, Olaf 674 Høegh, Valdemar Georg Gustav 215 Høgh, Jacob 113 Ib.nr. Højlund, Johan Frederik 637 Høy, Frode 581 Hoy,Thoikild 765 Høyer, Poul Henrick 67 Haar, Andreas 9 Haastrup, Jens 841 Ingwersen, Johan Frederik 142 Iversen, Poul Arne 1097 Jacobsen, Ejner Valdemar 533 Jacobsen, Ernst Christian Engelbrecht 259 Jacobsen, HansPeder 365 Jacobsen, Holger 494 Jacobsen, Steen 1067 Jacobsen, Verner 631 Jakobsen, EdvinGuttorm 679 Jarly, Borge 733 Jelvard, Svend 565 Jensen, Andreas Steen 1039 Jensen, Anton Marius Sophus 406 Jensen, Edvard 351 Jensen,Erik V^illy 813 Jensen, Erling ^ Jensen, Finn Bech 908 Jensen, Hans 608 Jensen, Hans Ejner 814 Jensen, Plans Peder 702 Jensen, Henning 887 Jensen, Holger 717 Jensen, Jens Christian 524 Jensen, Jens Erik 1072 Jensen, Jens Houkjær 564 Jensen, Jens Madsen 509 Jensen, Jens Ole 836 Jensen, JensPeter 333 Jensen, Jens Verner 487 Jensen, Johannes Scbousboe 231 Jensen, Jørgen Vv^eiersøe 740 Jensen,Knud 562 Jensen, Kristian 788 Jensen. Kurt Vagner 1113 Jensen, Lauritz Emil Fauerholdt,.,. 769 Jensen, LorentsMarius 630 Jensen, Niels 196 Jensen, Niels 828 Jensen, Niels Frederik

31 Ib.nr. Jensen.Oluf Thorkild 539 Jensen,Otto Arenkiel 1089 Jensen, Otto Robert 961 Jensen, PederBent 840 Jensen, Per Fløe 761 Jensen, PoulChristianToft 596 Jensen, Poul Erik 1086 Jensen, Rasmus 363 Jensen, Svend Aage 972 Jensen, Søren 368 Jensen, Søren Poulsen 434 Jensen, Viggo Brandt 915 Jeppesen, Gottfred Berggreen 583 Jeppesen, Karl Kristian 866 Jepsen,OttoKrull 1051 Jepsen, Peter 281 Jespersen, Henrik 978 Jespersen, Karen 767 Jessen, Gunnar Emil 647 Johansen, Axel 432 Johansen, Hans Charles Wulff Jacob 173 Johansen, Keld 603 Johansen.Niels 914 Johansen,OleOrberg 744 Johansen, Poul Winther 144 Juel, Axel (Peter) 36 Juel, Niels 137 Jungersen, Christen Jensen 349 Jungersen, Søren 453 Jungløv, KettySelsøe 713 Justesen, Ingolf Christian 482 Jæger, Svend Rudolf 925 Jønler,Erik 902 Jørgensen, Børge Aaby 830 Jørgensen, Carl Gustav Luther 529 Jørgensen, Christian Peter 898 Jørgensen, Hans 659 Jørgensen, HansPeter August 880 Jørgensen, Hans AageHolm 652 Jørgensen, Ivar Arntb 946 Jørgensen, Jens Bech 1059 Jørgensen, Jørgen 291 Jørgensen, Jørgen Erik 649 Jørgensen, Kaj 749 Jørgensen, Kaj 1079 Jørgensen, Kjeld 663 Jørgensen, Klaus Emil Gjærup 1011 Jørgensen, Lauritz 394 Jørgensen, Leif 945 Ib nr, Jørgensen, Niels Jørgen 230 Jørgensen, Simon 116 Jørgensen, Valdemar CarlLudvig Vilhelm 419 Kalnein,CarlChristoph 59 Kastrup, Johan jacob 154 Kayser, Edele Christine 466 Kerb, Børge 677 Ketelsen, Siegfried Otto Haack 658 Kidde, Christen Henrichsen 282 Kidde, Henrik Christensen 149 Kidde, Lauritz Henrichsen 279 Kirk, Jens 194 Kirk, Knud Tborkel 639 Kjeldoerg, plenning 885 Kjeldsen, Arne 1101 Kjeldsen,Ove Rudolph 481 Kjeldsen, Søren 512 Kjerulf!, Hans jørgen 628 Kjær, Aksel 614 Kjærulf-Møller, Jan 1065 Klarup, Niels Peter Larsen 353 Klein,ValdemarAlexis 204 Klint,Tage Jensen 426 Klocb, Johannes Hasselbalch 932 Klu^er.Wulff Jacob Christian 227 Klæsøe, Erling 929 Klæsøe,Leif 1052 Knoph.Engelbrecht^aager 71 Knudsen, Christian Hinrichsen 797 Knudsen, ErikBroder 751 Knudsen, Jesper West 1012 Knudsen,01e 910 Knudsen, PederVestergaard 554 Knudsen, Svend Asser 720 Kobberbøljensen, JensKarl 977 Koch, Axel Peter 593 Koch,GustavAdolf Stanley 457 Koch,MogensVilhelm 928 Koefoed, Alfred Lund 381 Kofoed, Hans Madsen 293 Kofoed, Hjalmar Munch 443 Kofoed, Poul Henrik Munch 827 Kohl, Erik Knudsen 718 Krabbe, Jørgen Rau 834 Kragh, Christian GravesBendix..,, 975 Krarup, Christian

32 Ib nr, Krarup, Knud Harald 397 Krarup, Ove Emil 555 Krarup Christensen, Knud 1036 Krebs, PeterLudvig 85 Krey,Knud 51 Krintel, Hans Aage 625 Kristensen, Bent Daniel 863 Kristensen, Holger 1069 Kristensen, Ib Møller 722 Kristensen, Jens Daniel 1004 Kristensen, JensPederKarl 638 Kristensen, Knud Høgsberg 1082 Kristensen, Olaf Asser 909 Kristensen, Poul Georg 987 Kristensen, Simon Riber 811 Kristensen, Svend Daniel 558 Kristiansen, Axel Rejnstrup 412 Kristiansen, Birgit 1000 Kristiansen, Hans 316 Kristiansen, Jørgen 615 Kristiansen, KristianEngelbrecht,,,, 445 Kristiansen, Leif 1037 Krog, Emil 547 Krog, JørgenOstenfeld 845 Krogsgaard, Niels Robert 1075 Kronbolm, Torben 1092 Krosp, Johan Jacob 87 Kruhoffer, Frederik Albrecht 350 Kruuse, Adam Vilhelm 400 Kruuse, MandrupPeter 217 Kriiger, Johan HartvigErnst 50 Kriiger, John Christian 815 Kyndal, Bent Klaus 1084 Kynde,Otto Christian 54 Kyndesen, Kristian Dahl 669 Kyng, Poul Anton 697 Køthe, Niels Peter Lauritz 428 Kaaber,01e 799 Ladegaard, Svend 706 Lampe, August Jørgen Eduardt..,, 472 Landmark, JeanPeter 216 Langballe, Christen Thomsen 314 Lange, Svend Johan 495 Lanken,Poul 546 Lannung, SvenOluf Larsen 501 Larsen, Bent Erik 750 Larsen.BentKjær 801 lb,nr. Larsen, Bo 994 Larsen, Børge Magnus Lauritz 468 Larsen, FredeKristen 690 Larsen, Frits Eekhardt 877 Larsen, Gejr Westy 561 Larsen, Gunnar Christian 498 Larsen, Hans Christian 470 Larsen, Hans Vilhelm 294 Larsen, Helene 993 Larsen, HjalmarNiels OttoEmanuel 420 Larsen,HolgerLund 783 Larsen, Jens Christian 401 Larsen, Jens Saxtorff 995 Larsen, JensTage 684 Larsen, Jørgen 839 Larsen, Jørgen Hyldegaard 824 Larsen, Kai Aage 710 Larsen, Knud Harms 700 Larsen, Mogens Christian 741 Larsen, Poul Albert Faldt 636 Larsen, Stig 1033 Larsen, SørenGunnarBunk 920 Larsen, Tom Kjærbye 1016 Larsen, Vilhelm 435 Laugesen, Christen Peter 247 Laurberg, Asger 856 Laurberg, Sverre 1028 Lauridsen, Jens Kristian 959 Lauritzen,Kay Arne 598 Lauritzen, LudvigMartin 271 Laursen, Jørn 1096 Leide, Anton Martinus 433 Lense-Møller,Tove 728 Leschly,Ernst Melchior 131 Leth, Inger-Marie 1035 Liendgaard, Kai 901 Lillelund, Bent 843 Lind, Andreas Christian 153 Lind, Hans Andersen 881 Lind, JanusBalthasarKrarup 273 Lind, Mogens 1031 Lindenhan, Christopher Nicolai.,,. 62 Lindhard, Jacob Kornerup 289 Lindhard, Karsten 714 Lindhard, Knud 592 Lindhard, Thorvald 425 Lindved, JensPeter 960 Lomholt, Jens Peder 404 Lorentzen, Andreas Constantin

33 lb,nr. Lorentzen, Frederik Jacob Carl Anthon 159 Lorenzen, Christian Wilhelm Rasmus 517 Lumboldt, Magnus Strøm 207 Lund, Christian 107 Lund, Christian 865 Lund, ChristianFrederik 97 Lund, Erik Arnfred 701 Lund, Erik Mogens 794 Lund,Hans 49 Lund, Henrick 23 Lund, HenrikMagnus 185 Lund, Jørgen 1093 Lund, Niels Nicolai 58 Lund, Steen Fugl 1104 Lunddabl, Carl August 441 Lunde, Hans Julius 967 Lunding-Petersen, Jørgen Vilhelm Lunn, Matthiaslfansen 7 Lyngbye, Niels Rasmussen 114 Lutken, Joachim Frederik 18 Løhde, Herluf Voldby 990 Løhren, Eivind Nielsen 589 Mackeprang, Harald Johannes 506 Maekeprang, Johannes Blom 334 Mackeprang,Mogens Axel Emil,,,. 672 Madsen, Børge Jul 1030 Madsen, Børge Lehmann 879 Madsen, Frode 736 Madsen, Hans 126 Madsen, JensPeder 307 Madsen, Jørgen 762 Madsen,Otto 284 Madsen,Peder 469 Malmskov,Kaj GunnarHansen 682 Malmskov, Kaj V^egener 1115 Mandal, Jeppe Alfred 409 Mansa, Charles Christian 225 Marschall, August Christian Frederik (Fritz) 258 Martensen, Christian Iver 252 Matthiesen, Jens Christian 45 Meier, Johannes 897 Meklenborg, Anna Lise 939 Meklenborg, Thorbjørn Lind Pedersen 543 Meldal, Axel Christian 450 Meldal.CarstenEven 759 Ib.nr. IVleldal, Hans Christian Nicolai 321 Mertz, ArneTbeodor 812 Messerschmidt, Christian ^Villiam,. 306 Messerscbmidt, Frederik Ferdinand Paulus 356 Meulengracht, Svend 413 Meyer, Hans ChristianLykke 591 Michaelsen, Frederik Christian 47 Mikkelsen, Hans Christian 1043 Milthers,Mads 853 Mogensen, Jarl Klostergaard Bang Monberg, Kjeld Børge 779 Monrad, AxelChristian Holm 483 Monrad, Jens OttoKnud Kristian Nors 328 Mortensen, MogensRosenbech 1125 Mosbech, JoachimLarsen 444 ^losbech,nielspeterlarsen 376 Mosbeeh, Niels Aage Aasted 516 Motzfeldt, Peter Carl Emil 203 Mourier, Poul Valdemar 372 Mouritsen, AsgerThorndal 549 Mouritsen, Piner Thorndal 526 Mouritsen, Erling 859 Mouritsen, Simon 361 Munch,NicolaiHass 31 Munch,01e 15 Munk, Birte Marie 760 Munk, Erik 766 Munk-Petersen, Ole 854 Mybre, Albrecht Christian Johansen 158 Muller,HansHartvig 262 Muller, Niels 109 Muller, RobertCbristian Jacob 101 Myltoft,NielsTheodor 387 Mølbak,OveValdemar 855 Møller. Axel Heinrich Stoltze 489 Møller, Axel Theodor 297 Møller, Carl Emil Ferdinand 309 Møller, Christian Frederik Vilhelm Carl 379 Møller,ChristopherDiderich 98 Møller, FrantsFrederik Jonathan Møller, Frederik Ditlev 410 Møller, JensPederValdemar 286 Møller, JørgenVilhelm 820 Møller,LoneBach 1055 Møller,NicolaiLorentzRubner 186 Møller, Peter

34 Ib.nr. Møller, Sven Kofoed 1027 Mørch, Johannes Lund 260 Mørup, Jørgen Erik Frederik 224 Nachmann, Henry Nagstrup, Jørgen Nauntofte, NielsOve Nauntofte, Niels Ove Nielsen Neble, Poul Christian Neergaard, Aagede Nellemann, Ib Nellemann, Nicolaj Nellemann, Oluf Nielsen, Alfred Svend Nielsen, Arne Mathias Hjorth Nielsen, Bent Kristen Nielsen, Bent Mogens Nielsen,CarlRasmus Nielsen, Christian Emanuel Nielsen, Gunnar Volmer Nielsen, Hans Kristian Nielsen, Hans Vilhelm Nielsen, Harry Juul Nielsen, Hjalmar Bech Nielsen, IbErik Nielsen, Jens Henning Westengaard Nielsen, Jørgen Nielsen, Karl Kristian Nielsen, Knud Nielsen, Knud Nielsen, Knud Nielsen, Knud Bendt Nielsen, Knud Frederik Nielsen, Niels Carlo Hans Nielsen, Niels Hansen Nielsen, Niels Kristian Nielsen, Niels Rohde Nielsen, Niels Torsten Staugaard.. Nielsen, Otto Andreas Nielsen, Per Arne Nielsen, PercivalLouis Nielsen, Peter Nielsen, Tage Werner Nielsen, Thomas Frandsen Niemann, Harry Nilsson, Robert Nissen, Jens Peter Nissen, Poul Ib.nr. Nordlund. Hans Ove Povl 570 Nørgaard, Alexander Henrik Valdemar 315 Norholt, Jacob 951 Nors, Christen Fischer 250 Norspang,01e 1003 Nouvel, Christian 52 Nyholm,Holger Vilhelm 332 Nyholm, Lars Christian 35 Nørgaard, Lars 997 Nørgaard,Olav Schiøtt 1095 Nørgaard, Poul Kristian 567 Nørgaard, Svend Tage 605 Nørregaard, Kirsten Johanne Maria 846 Nørregaard, Lars Rasmussen 847 Obeling, Jens Peter 292 Offersen, Niels 80 Obrt,HenrichEmil 236 Ohlsen, Svend Aage 712 Olesen, Bent August 731 Olesen, Christopher esen,Eskild 299 Olesen, Niels Olaf 1103 Olesen, Poul Ankjær 837 Olsen, JørgenGottlobBaumgarten Olsen, Knud 764 Olsen, Mogens 835 Olsen, NielsTrier 1110 Olsen, Otto Sophus sen,PeterTertullianus 431 Olsson, Aage 640 Oltmann, JørgenThaarup 538 Orbesen, Anders Michael 1054 Orbesen, Jeppe Jørgen 666 Otzen, Daniel Peter 518 Overgaard, Jørgen 360 Overgaard-Larsen, Søren 1078 Ovesen,Hans Jørgen 1111 Oxholm,HansHlrich 125 Oxbolm,HansHlrik 278 Pagh, Erik AlbertValdemar 715 Palsson, ^ophonias 660 Paludan, Axel 560 Pauli, JohanSiegfried 11 Pedersen, Axel

35 Ib,nr. Pedersen,Carl Helge 1100 Pedersen, Christen Frantz Gustav Albert 582 Pedersen, Erik 858 Pedersen, Hans Beyer 446 Pedersen, Hans Otto 648 Pedersen, Henning 69 Pedersen, Jan Erik 1107 Pedersen, Jens 1108 Pedersen, Nils Kjellerup 1026 Pedersen.Ole 405 Pedersen, Peter Christian 232 Pedersen, Poul Henning 1105 Pedersen, Poul Steffen Nordgaard Pedersen,Preben 848 Pedersen, Steen Rydabl 1066 Pedersen, Søllner 735 Pedersen, Villiam Ejnar 525 Persson, Erling 1070 Petersen, Alf Holger 804 Petersen, Carlo Arent 621 Petersen, Erik Helge 772 Petersen, FrederikWilliam Valdemar 237 Petersen, Henning 100 Petersen, Hinrieh Andreas 616 Petersen, Jens KristianTheodor 1119 Petersen, JobannesLudvigSeverin Petersen, Jørgen Henrik Lund 1018 Petersen, Jørgen Holm 609 Petersen,Peter 195 Petersen, PeterMartin Hedelund Petersen, Povl 957 Pingel.Viggo Edvard Emil 246 Pinstrup, Anders Kristian 1056 Poder, Christen Nielsen 106 Polmer, Svend 753 Poulsen, Erik Bjerg 992 Poulsen, Frank Georg 923 Poulsen, Gunner 776 Poulsen, Hans Jørgen 774 Poulsen, Holger Marott 1048 Poulsen, Jens Jensen 312 Poulsen, Kaj 886 Poulsen,Mogens Michael 1047 Poulsen,Mogens Venø 1121 Preis, Jobannes Christian 331 Preuert, Andreas 112 Præstegaard, Arne Larsen 988 Præstholm, Jørgen Henrik 935 Ib.nr. Raben-Skov, Bernt Andreas 600 Ralkov, Gunnar 930 Ramhøj, Lars 1106 Ramsgaard,Leif Ryssel 688 Randers, Niels 825 Ranneries, Henning Feldbæk 888 Rasmussen, Bo 1010 Rasmussen, Erik Ole 917 Rasmussen, Ernst Frederik 510 Rasmussen, Jens Anton Marius 383 Rasmussen, Knud 878 Rasmussen, Knud Georg 471 Rasmussen, Knud Martin 602 Rasmussen, KristianPilehøj 771 Rasmussen, Mads 111 Rasmussen, Mads Jørgen 355 Rasmussen, Poul Emil 768 Rasmussen, Preben Bechmann 787 Rasmussen, VictorRasmusMaarup Rathje, Mogens 789 Raunkjær, Jørgen 698 Ravn, August Vilhelm 64 Ravn, Jørgen 890 Ravn, Niels Frederik Anton 221 Ravn, Søren 122 Ravn-Christensen, Knud 1112 Recke,Diderich Adolph vonder Reimer, ChristianNicolai 181 Ribers, Gunnar Frank 696 Riegels, Frederik Lennart 791 Riis, Carl Frederik 179 Riisager, Jørgen Carl 958 Ring,CarlChristian 280 Ring, HansFrederik Sophus 172 Ritz,01e 32 Rose, Julius Kalisch 115 Rosendal, Niels Andersen 396 Rosenkilde, Poul Mathias 128 Rud-Petersen, SteffenTrier 569 Rump, Mogens Gunnar 745 Rytter, Erik 729 Ryttersgaard, Jes Henrik 1015 Rutzou,Ebbe01ivarius 673 Rutzou, Otto Christian 319 Rønhave, Birte 861 Rønn, PederlngstrupLarsen 244 Rønnou, Jens 6^ Rørbye, August Ludvig 48 Rørbye,NielsChristian

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold Holdkonkurrence: Storebæltsmester 1 Storebælts Mester 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04 Holdkonkurrence: Gevær hold 1 Nyborg Skytteforening 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere