Framework til Implementering af CRM i Non- Profit Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Framework til Implementering af CRM i Non- Profit Organisation"

Transkript

1 INSTITUT FOR LEDELSE BACHELORAFHANDLING HA- IT Udarbejdet af: Sigvard Vasard Kjær Andersen (286884) Danni Birk Laursen (300270) Vejleder: Søren Erik Nielsen Framework til Implementering af CRM i Non- Profit Organisation Aarhus School of Business, 2011 Sigvard Vasard Kjær Andersen Danni Birk Laursen

2 Indholdsfortegnelse Abstract Problemformulering Indledning Problem Problemstilling Problemformulering Metodevalg Afhandlingsstruktur Afgrænsning Definitioner Forudsætninger Kildekritik Det Teoretiske Grundlag Videnskabsteori Litteratur reviewet s formål Review processen Forandringsledelses metoder Kottler s teorier og tilgang til forandringsledelse Mathiassen s teorier og tilgang til forandringsledelse Oversigt over Kotter og Mathiassen samt forskelle CRM Implementerings Teorier Centrale Teorier i afhandlingen Integreret IS CRM implementering CRM Implementering i Nonprofit Organisation Model til Implementering af CRM i Non- Profit Organisation Analysedel optønings fasen Hvordan optræder 1. fase elementerne i andre teorier/artikler Succeskriterier for optøning af Nonprofit organisation Optøning til forandring hvad skal organisationerne tænke på Opsummering på optøningsfasen Succesfuld optøning af Nonprofit organisation Page 1 of 54

3 3.2 Analysedel Introduktion til nye tiltag Hvordan optræder 2. fase elementerne i andre teorier/artikler Succeskriterier for Implementering i Nonprofit Organisationer Skabe grundlag for handling på bred basis Generering af kortsigtet gevinster Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring fase i Succesfuld Implementering i Nonprofit Organisation Analysedel Forankringfasen Hvordan optræder 3. fase elementerne i andre teorier/artikler Succeskriterier for Forankring af Implementering i NPO er fase i Succesfuld Implementering i Nonprofit Organisation Opsummering af vores Model Samlet konklusion Perspektivering Kildeliste Bilag Page 2 of 54

4 Abstract Customer relationship management (CRM) is used more and more frequently, because it can help organiza- tions manage customer interactions more effectively, thereby maintaining competitiveness in the fast mov- ing economy we are living in. As more and more organizations realize how a customer- centric interpretation of business is advantageous in today s competitive environment, they have begun to invest heavily in CRM to make it a core business strategy. CRM, which is an integration of information technology and relationship marketing, provides organizations with an infrastructure that promotes better communication with rela- tions and more sustainable relations. In spite of the increasing focus on CRM and the fact that more and more organizations invest in it, most organizations adopting CRM fail to implement it successfully. Success- ful CRM implementation is a more complex and expensive process then most think, and is rarely technical projects but more organizational projects. Often when the implementation fails it is not due to technical problems but due to the lack of prober change management in organization. The management and the employees aren t ready for the change or they don t understand why it is necessary and therefore it fails. Therefore organization s has to realize how important change management is when it comes to implement- ing IT- systems as CRM and ERP and make sure that the process has a clear strategy and vision and that these are clear to the whole organization so all know why the organization are going through the changes. The management can increase the possibility of success by having a strong project management group that can control the implementation and make sure all the right preparations are made for the implementation to be a success. Among these that the people affected by the change is taken into account and are being heard so the implementation helps solving problems these people may have and not adding to them. The fact that the density of Nonprofit Organizations is increasing makes information about successful CRM implementation in these more and more relevant. Nonprofit Organization s often posses a fare more varied set of relations, employees, and ways of founding projects, which make implementation different from a traditional profit organization. This paper presents a model, based on Kotter s and Matthiasen s change management models, combined with relevant theories about ERP-, CRM-, and CRM (Nonprofit Organiza- tion) implementations. The model points out where Nonprofit Organization s needs to pay extra attention, to increase the possibility of a successful CRM implementation. Page 3 of 54

5 1.0 Problemformulering 1.1 Indledning Når krisen melder sig, som den har gjort de senere år, bliver organisationer, såvel profit som nonprofit, nødt til at tænke i andre baner end tidligere for at fastholde deres kunder, samarbejdspartnere og leveran- dører. De bliver nødt til at øge fokusset på at fasteholde deres nuværende kundekreds og ikke kun lave opsøgende arbejde for at finde nye kunder og samarbejdspartnere. De skal lære at pleje og passe deres relationer og i større grad fokusere, på hvad organisationen kan tilbyde det enkelte segment de henvender sig til. Et værktøj som mange organisationer har taget i brug er Customer Relationship Management eller CRM et IT- system, som skal hjælpe organisationerne med at holde styr på både de eksterne og interne relatio- ner. Antallet af organisationer som implementerer CRM er stigende, det samme er antallet af forfejlede imple- menteringer, da organisationerne ofte ikke ved, hvor store omvæltninger implementeringen af et CRM- system kan føre med sig. Især nonprofit organisationer har svært ved at kaperer de udfordringer, som føl- ger med, når der implementeres CRM. Ofte findes fejlen i manglende viden om systemet, men mindst lige- så ofte i, at organisationen ikke har lavet sit forarbejde godt nok og ikke har forberedt organisationen på en forandring. Derved bliver implementeringen kun gennemført midlertidigt, og efter en kort periode med få eller ingen sejre går organisationen tilbage til de gamle procedurer. Derfor vil vi i denne opgave give vores bud på, hvordan en model til implementering i en non- profit organi- sation kan se ud. Grunden til, at vi vil fokuserer på non- profit, er at flere og flere af disse tager systemer som CRM i brug. De fleste modeller og teorier fokuserer på de problemer, som en profit organisation har, og disse er ikke nødvendigvis helt de samme problemer som en non- profit vil have. Opgaven vil tage ud- gangspunkt i to af de mere kendte forandringsteorier, nemlig Kotter s 8- punkter til forandringer og Mathi- assen s 5- punkter til forandringer. Herudover vil den arbejde med et antal artikler, som omhandler imple- menteringen af ERP og CRM systemer i såvel profit som nonprofit organisationer. 1.2 Problem De senere år har flere og flere virksomheder, både profit og non- profit, taget CRM- systemer i brug. I de fleste tilfælde bliver systemet imidlertid ikke implementeret eller forankret tilstrækkelig i organisationen. Især for non- profit organisationer har det været svært at implementerer CRM i virksomhedens kultur og mange virksomheder får det ikke forankret i deres kultur. Ofte er det nemlig ikke på teknikken, implemen- Page 4 of 54

6 teringen fejler, men på det organisatoriske niveau. Mange ansatte kan ikke se hvilket udbytte, de får ved at benytte CRM i forhold til de systemer de kender i forvejen. Tit er virksomhederne ikke klar over hvor store forandringer, det fører med sig at implementere CRM, eller om CRM overhovedet kan tilpasses de behov, som brugerne har og som de evt. har i deres nuværende sy- stem. Samtidig er virksomhedernes medarbejdere ofte ikke kompetente nok til at benytter CRM- systemets muligheder fuldt ud eller i det hele taget benytte CRM i deres arbejde. 1.3 Problemstilling I en artikel af Alok Mishra og Deepti Mishra (Mishra 2009) beskrives de gængse problemer en virksomhed typisk har, når den implementerer CRM. Her er det især problemer på det organisatoriske niveau, som er det overskyggende. For at undgå disse problemer er det vigtigt med en plan, som tager højde for hvad CRM skal bidrage med og hvordan det skal implementeres i organisationen. Der er f.eks. forskel, på om det er en profit eller en non- profit organisation, der bruger systemet, men om det betyder, at der også er forskel på selve implementeringen, er spørgsmålet. Umiddelbart antyder eksisterende litteratur ikke de helt store forskelle, hvilket dog ikke gør det mindre relevant at kortlægge disse, som kan vise sig at have stor betyd- ning i sidste ende. Nogle gange er det de små ting som er afgørende. Andre problemer kan være forandrin- gerne i organisationen som, implementeringen fører med sig. Det kan være svært at implementere et sy- stem som CRM i en organisationen, hvis man ikke tænker forandringsledelse ind, da projektet ændrer på de arbejdsgange, som folk i organisationen har og ofte har haft i flere år. Der er altså flere problemer man kan tage stilling til, herunder hvorvidt de eventuelle forskelle på en profit og non- profit organisation og hensynstagen til disse er afgørende for, om implementeringen lykkes. 1.4 Problemformulering Hvordan ser en model for effektiv implementering af CRM i en Non- Profit organisation ud, set fra et organi- satorisk synspunkt? For at besvare spørgsmålet vil vi bl.a. undersøge og diskutere: I hvor høj grad eksisterende modeller til implementering af CRM kan benyttes Udvikle en model for effektiv implementering af CRM i en Non- profit organisation ud fra teorier, undersøgelser og eksisterende modeller. Hvordan CRM forankres i virksomhedens kultur Page 5 of 54

7 1.5 Metodevalg Metodeafsnittet vil anskueliggøre, hvordan vi er kommet frem til de data, vi bruger i afhandlingen samt give læseren en bedre forståelse for vores overvejelser, ideer og den færdige afhandling. Idealmodellen vil blive udarbejdet på baggrund af teorier og case studier, som beskriver og undersøger, hvordan man implementerer CRM i en organisation og hvad der skal tænkes ind ved en sådan forandring. Kombinationen af teorier og case studier skal bidrage til en idealmodel, som tager højde for både teoretiske perspektiver samt situationer fra empiriske undersøgelser. Emner som forandringsledelse, implemente- ringsstrategier samt organisationertyper vil blive diskuteret og behandlet med henblik på at finde den op- timale løsning til implementering af CRM. Der er altså tale om et litteratur review, som tager udgangspunkt i fasemodellen, der introduceres i afsnit- tet om forandringsledelse. Fasemodellen er baseret på Matthiasen og Kotter s teorier omkring foran- dringsledelse, da disse formår at inddrage mange relevante perspektiver. Der vil så vidt muligt blive gået kronologisk til værks, fra toppen af fasemodellen til bunden, hvor relevant litteratur og perspektiver vil blive inddraget løbende, for dermed at tage højde for specifikke NPO perspektiver. Det videnskabsteoreti- ske afsnit går yderligere i dybden med baggrunden for undersøgelsen, og hvor den udføres Afhandlingsstruktur Nedenstående figur giver et overblik over de generelle faser i afhandlingen, og skal ikke forstås som en udtømmende illustration. Det er blot et overblik over de mest centrale elementer, og skelettet som af- handlingen er bygget op omkring. Formålet med figuren er at give læseren et bedre overblik over afhand- lingen, end indholdsfortegnelsen bidrager med, og dermed bedre forståelse for strukturen. Indledning Problemformulering Metodevalg, Afgrænsning Forudsætninger, definieoner og kildekriek Teoreesk Grundlag Videnskabsteoreesk Metode CRM Implementeirng Forandringsledelse Analyse Sammenligning af teorier Evaluering/bearbejdning Indukeon af Idealmodel Figur 1: Afhandlingsstruktur (egen tilvirke) Konklusion og Perspekevering Page 6 of 54

8 1.6 Afgrænsning For at afstemme læserens forventninger til afhandlingen vil følgende emner ikke blive gennemgået: De tekniske aspekter ved implementeringen af CRM vil ikke blive berørt, da det typisk ikke er her, de graverende fejl sker. o Der vil ikke blive set på modifikations mulighederne i CRM. Der vil ikke blive set på udrulning af programmet til medarbejderne. Den udarbejdede model vil ikke blive benyttet til en konkret implementering. 1.7 Definitioner Dette afsnit skal være med til at give læseren en forståelse for centrale begreber og forkortelse, som er anvendt gennem afhandlingen, og for at undgår misforståelser. CRM = Customer Relationship Management (ikke `Cause Related Marketing ) Et kundestyringssystem som er med til at administrere relationer som en virksomhed har, samt øge til- fredshed og relationers holdbarhed. NPO = Nonprofit Organization En organisation som ikke arbejder for overskud, men for at udføre en mission ofte af social karakter, ofte baseret på sponsor- og donationsmidler til arbejdskraft. ERP = Enterprice Resurce Planning Et IT system som integrerer intern og ekstern forretningsdata, på tværs af organisatoriske lag og ind- delinger, og samtidig en mere generel betegnelse som CRM ligger under. 1.8 Forudsætninger Afhandlingen skulle have den fornødne introduktion til de forskellige emner, og dermed ikke forudsætte yderligere baggrundsviden. Det skulle være muligt at danne sig et overblik over den konkrete problemstil- ling, som afhandlingen bygger på, samt hvordan afhandlingen skal bidrage til problemet, uden anvendelse af yderligere litteratur. Vil man gerne have en dybere forståelse for emnet, kan der henvises til referencelisten, da det i disse kilder er muligt at finde yderligere perspektiver som måtte have relevans for det formål, man har med læsningen af afhandlingen. Page 7 of 54

9 1.9 Kildekritik Der er meget begrænset litteratur om CRM implementering i nonprofit organisationer, hvilket bl.a. kan skyldes, at det er et meget specifikt emne, og at CRM generelt set er et relativt nyt begreb. I denne afhand- ling er der primært anvendt to artikler som, specifikt diskutere nonprofit organisationer, den ene generelt om IT implementering i nonprofit, og den anden om implementeringen af CRM strategi. Selv om der også er anvendt yderligere litteratur, som har nogle gode beskrivelser af CRM i nonprofit regi, har det været meget begrænset med netop denne del af litteraturen. Overstående er også den primære årsag til, at der er inddraget mere generelt litteratur omkring implemen- tering af CRM i profit organisationer samt ERP implementering helt generelt. ERP- implementerings littera- ture er generelt af høj kvalitet, og det er muligt at finde nye og aktuelle artikler, hvilket også er tilfældet for artikler omkring CRM implementering i profit organisationer, omend de er lidt mere sparsomme. Netop det faktum at profit- og nonprofit organisationer ikke er så forskellig, hvad angår selve implementeringen, hvil- ket det også anskueliggøres i flere af artiklerne, gør anvendelsen af denne litteratur mere bevendt. Generelt er litteraturen af relativ ny karakter, hvilket også afspejles i tabellen i teoriafsnittet med de 9 pri- mære litteraturkilder, som er fra 2006 og derefter. Det antages derfor at litteraturen er tilstrækkelig ny til at danne grundlag for en tidsvarende model for CRM implementering i nonprofit organisationer. 2.0 Det Teoretiske Grundlag 2.1 Videnskabsteori Eftersom der bliver udført flere og flere videnskabelige undersøgelser af implementeringen af IT- systemer, er der efterhånden utallige videnskabelige artikler til rådighed, som kan danne grundlag for yderligere un- dersøgelser. Mange af disse omhandler dog generelle teorier til implementering af ERP- systemer og om- handler ikke specifikt de problemer, som er ved implementeringen af CRM. Der er dog variationer i mæng- den af litteratur, afhængig af hvor nyt det omhandlende emne er. Modsat Grounded Theory metoden, hvor man forsøger at undgå eksisterende litteratur, anvender Literatur Review metoden primært eksisterende litteratur. Literatur Review er som en konsekvens af den øgede mængde af videnskabelige litteratur blevet en mere og mere relevant metode til tilegnelse af ny viden. Dog er det vigtig, at man gør sig klart, hvordan litteraturen skal bidrage, og dermed også hvilke former for litterære tekster man vil tage udgangspunkt i. Som udgangspunkt kan man inddele litteraturen i 3 hovedkategorier: - - Teoretisk litteratur (omkring afhandlingens emne) Empirisk litteratur (tidligere undersøgelser på området) Page 8 of 54

10 - Metodisk litteratur (hvordan selve undersøgelsen udføres) Det sidste punkt, Metodisk litteratur, vil så vidt muligt blive afdækket i netop denne videnskabsteoretiske del af afhandlingen. Det er her, der bliver gjort nogle overvejelser omkring de forskellige trin i undersøgel- sesdesignet, og dermed fundamentet for afhandlingen. De to første kategorier vil så vidt, det er muligt, blive kombineret i denne afhandling for dermed at perspektivere, sammenligne og generalisere resultater af afhandlingen. Samtidig skal kombinationen af de to kategorier også være med til at sikre mere valide resultater Litteratur reviewet s formål Formålet med et litteratur review kan variere afhængigt af ens undersøgelsesspørgsmål, og kan derfor også være svær at generalisere. Dog er der nogle centrale punkter som er vigtig at tage højde for, og inddrage i undersøgelsen, når man forsøger at få besvaret sit spørgsmål: Teoretisk baggrund (fortid, nutid og fremtid). Validiteten af den anvendte litteratur. Overordnet metode og metodisk udførelse. Tidligere resultater på området. Relevans for den eksisterende undersøgelse. Disse punkter vil løbene blive diskuteret, både i teori- og analysedelen for så vidt muligt af afdække evt. tvivls spørgsmål omkring de endelige resultater Review processen Det er vigtigt af havde klarlagt, hvordan selve processen skal forløbe og hvilke trin, der er nødvendige for at komme så godt omkring emnet så muligt. Nedenstående 7 punkter er processen, som denne afhandling vil benytte, dog skal det nævnes at processen ikke skal opfattes som værende 100% lineær, da det vil blive nødvendigt at gå frem og tilbage mellem nogle af punkterne. a. Finde litteratur b. Sorter og prioriter litteraturen c. Analytisk læsning af litteraturen d. Evaluerende læsning af litteraturen e. Sammenligning imellem de litterære tekster f. Organisering af indhold g. Udformning af skriftlig afhandling Page 9 of 54

11 Det er nødvendigt at gøre sig nogle overvejelse om, hvordan hvert trin ovenfor skal udføres, således at man finder det mest relevante litteratur, citater, modeller etc. til sin undersøgelse. Derfor er det også naturligt, at trin a. og b. ovenfor bl.a. vil blive udført ud fra punkter/kriterier i foregående delafsnit, Litteratur re- viewet s formål, da de er med til at sikre, at litteraturen er valid og har relevans for undersøgelsen. Der vil i denne afhandling ikke blive udstukket helt konkrete kriterier for udvælgelse af litteratur, da det ville kunne udelukke relevant litteratur, som kan bidrage til resultatet. I stedet vil udvælgelse være baseret på mere generelle kriterier, så som at litteraturen er af relativ ny oprindelse (efter 2005), at den et tro overfor sin metode og at undersøgelser har et fornuftigt fundament. I tilfælde hvor litteratur er anvendt, på trods af kompromis med nogle kriterier, vil dette så vidt muligt blive oplyst og begrundet. Punkt c. og d. skal bidrage til en dybere forståelse og evaluering af litteraturens relevans. Det er bl.a. her centrale begreber, modeller, citater og andre central elementer vil blive noteret, og løbende evalueret. Denne proces fortsætter til der nås et naturligt mæthedspunkt, eller et punkt, hvor litteraturen efterhån- den ikke kan bidrage med mere, uden at det vil kræve yderligere litteratur. Skulle det imidlertid blive nød- vendigt med yderligere litteratur, pga. oplysning om nye perspektiver eller elementer, vil yderligere littera- tur blive inddraget i det omfang det er nødvendigt. Dette er for at sikre, at der er tilstrækkeligt materiale til efterfølgende bearbejdning. Punkt e. er det stadium, hvor nye ideer og resultater begynder at tage form, og hvor hver enkelt kilde ikke læses separat, men elementer fra forskellige kilder relateres til hinanden. Da denne proces kræver et over- ordentligt overblik over materialet, vil programmet SciPlore MindMapping blive anvendt. Dette program gør det muligt at danne sig et overblik over alle sine kilder, markere vigtige informationer i hver enkelt kil- de, samt relaterer disse information til hinanden. På denne måde øges sandsynligheden for, at centrale elementer, i forhold til emnet, ikke overses, samt at resultatet er så bredt funderet så muligt. SciPlore MindMapping bliver altså en vigtig part i review processen, da den samler og relatere alle informationer til hinanden i et omfattende netværk samtidig med, at man ikke taber overblikket over, hvilke kilderne infor- mationerne kommer fra. Efterhånden som information fra de forskellige kilder samles og dermed kan sammenlignes, er det nødvendigt at organisere informationen på en overskuelig måde, hvilket er næste trin i processen. Punkt f. handler altså om at organisere det indhold, som er struktureret i vores SciPlore MindMap. Der fin- des flere måder, hvorpå man kan organisere sit indhold, så det er nemmere at forstå og at danne sig et overblik over. Valget afhænger af informationens karakter og omfang og kan derfor være svært at forudsi- ge, inden punkt e. er udført. Typiske modeller kunne være: Page 10 of 54

12 Tabeller (som kan varierer efter indhold) Relationsdiagrammer (giver overblik over relationer og indbyrdes forhold) Grafer (gode visuelle indikatorer) Forgreninger (giver indblik i underliggende elementer) Det vil med god sandsynlighed blive de to første organiserings former, denne afhandling vil benytte, netop fordi det typisk er dem, man finder i eksisterende litteratur for afhandlingens emne. Såfremt andre organi- seringsmetoder findes relevante og bidragende til forståelsen, vil de blive anvendt. (Hart C.1998)(Hart C.2001)(UweFlick2009) 2.2 Forandringsledelses metoder Der er mange forskellige måder at forstå ordet forandring på. I denne opgave vil ordet dækker over følgen- de betydning: En større influerende begivenhed, som medfører ændringer i de nuværende procedurer og arbejdsgange. I en hverdag, hvor der nærmest konstant er forandringer, er det vigtigt at lære at tilpasse eller vænne sig til disse forandringer. Som regel er forandringerne små og relativt ubetydelig, men til tider er det en stor for- andring, som gør, at man er nødt til at ændre på sine vaner og rutiner. Det kan af og til skabe mange pro- blemer, især hvis det er en forandring, som man ikke har haft indflydelse på, såsom et nyt IT- system eller en ny procedurer for indmeldelse af studerende. Sådanne forandringer kræver ofte meget af medarbejder- ne, men også meget af ledelsen, som skal være dygtig til at anskueliggøre overfor medarbejderen, hvorfor forandringen er vigtig og hvorfor den gamle procedure ikke er anvendelig længere. Ser vi nærmere på selve forandringsledelsen, så afhænger denne meget af hvordan selve forandringen bli- ver introduceret i virksomheden. Kommer forslaget fra virksomheden selv, kan holdningen til forandringen og dermed forandringsledelsen være relativ let, da både medarbejdere og ledelse er enig om, at forandrin- gen bidrager positivt, dog kan interne forandringer stadigvæk give problemer, såfremt det ikke er klart, hvorfor de bliver gennemført, eller at de ikke har ordentlig opbakning fra ledelsen. Kommer forandringen derimod som et resultat af noget eksternt, såsom nye lovkrav fra regeringen, kan forandringen og forandringsledelsen blive hård og svær at gennemføre, da det er noget, som bliver presset ned over virksomheden, og holdningen blandt medarbejderne og ledelsen kan være mere negativ overfor forandringen, da denne ikke nødvendigvis fører noget positivt med sig. I forandringsledelsen er der altså flere faktorer som spiller ind, når det afgøres, om en forandring bliver en succes og en velforankret del af virksomheden, eller om den bliver gennemført halvhjertet og aldrig rigtig slår igennem. Page 11 of 54

13 I de følgende afsnit vil der blive gennemgået forskellige teorier og tilgange til, hvordan man griber foran- dringsledelse an og hvad der er vigtigt at tænke ind, når en organisation gennemgår en større forandring Kottler s teorier og tilgang til forandringsledelse Kotter har et meget generelt syn på forandring og forandringsledelse, og hans metoder og teorier er der- med ikke udviklet til en bestemt branche, men som et generelt værktøj til forandring. Derfor kommer hans teorier og tilgang til forandringsledelse også omkring bl.a. forskellen mellem ledelse og lederskab, da denne er baggrunden for nogle af de problemer, som organisationer står over for, når det kommer til forandring. Det grundlæggende problem med forandring er nemlig, ifølge Kotter, at de fleste organisationer ikke er gearet til større forandringer. Organisationerne er simpelthen låst fast i deres procedure, og dette har no- get at gøre med forskellen på ledelse og lederskab. Ledelse, som Kotter beskriver den, er at fortsætte den kurs der er blevet udstukket, mens lederskab er at kunne se nødvendigheden af forandring og klart melde ud, hvad forandringen går ud på og hvorfor den er nødvendig, og derefter lede resten af organisationen den vej gennem motivation, styrelse og klare mål. Kotter s tilgang til forandring og forandringsledelse er, at det skal komme fra ledelsen og styres ned gen- nem organisationen. En såkaldt top- down ledelse hvor alt sker fra toppen og bliver sendt ned gennem or- ganisationen og hvor det er ledelsens job at motiverer og engagerer medarbejderne, når det kommer til forandringer, kan være svær, da ledelsen ikke altid har det fuldstændige overblik over de enkelte systemer i organisationen og ikke arbejder med dem til daglig og derfor med stor sandsynlighed ikke ved, hvilke ar- bejdsopgaver, der vil blive påvirket af forandringen. Et typisk eksempel på ledelse i forhold til lederskab. Problemet med forandringer og ledelse gennem forandring ligger altså dybt inkorporeret i mange organisa- tioner, da disse har haft fokus på ledere og ledelse og ikke på lederskab. Dette gør at mange organisationer, når de står overfor en forandring, ikke er ordentlig rustet og derfor ikke får det fulde udbytte af de foran- dringer, de prøver at gennemfører. Kotter s teori til succesfulde forandringer går gennem 8 punkter, som dækker over de tre faser i enhver forandring: 1. Optøning 2. Introduktion til de nye procedurer 3. Forankring af de nye procedurer i organisationens kultur. Kotter s otte punkter til en succesfuld forandring: Page 12 of 54

14 1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed 2. Oprettelse af den styrende koalition 3. Udvikling af en vision og en strategi 4. Formidling af forandringsvisionen 5. Skabe grundlaget for handling på bred basis 6. Generering af kortsigtede gevinster 7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring 8. Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen De 4 første punkter omtaler Kotter som dem der hører til i optøningsfasen. Det er her, der bliver skabt et behov for forandring, skabt en styrende enhed, som skal sørge for, at forandringen bliver en succes, og her, man får sat ord på de mål, man forventer at nå gennem forandringen, sådan at medarbejderne nemt kan se formålet med denne. Under punkterne 5, 6 og 7 bliver nye procedure introduceret for organisationen, den store omvæltning fra de gamle systemer til de nye bliver gennemgået, og eventuelle forhindringer bliver fjernet, der bliver frem- lagt kortsigtede gevinster, som er lige ved at blive nået eller som er nået gennem forandringen, forandrin- gen bliver konsolideret, og der bliver set på mulighederne for at skabe mere forandring i organisationen. Punkt 8 er forankringspunktet. Det er måske det vigtigste punkt, da det er her, man forankrer de nye meto- der i organisationen og sørger for, at forandringen rodfæstes, og at medarbejderne ikke går tilbage til de gamle metoder, så snart de støder på problemer i de nye procedurer. Kotter lægger meget vægt på, at det er vigtigt, at alle faserne og alle punkterne bliver gået igennem, og at der ikke bliver sprunget punkter over, da hvert punkt er en vigtig brik for en succesfuld implementering. Organisationerne kan altså ikke bare vælge at gennemfører enkelte punkter, de skal tage dem alle for at opnå størst mulig chance for succes Mathiassen s teorier og tilgang til forandringsledelse Mathiassen s teorier og tilgang til forandringsledelse udspringer fra SPI eller Software Process Improve- ment, altså hvordan forbedre man software processer. Det gør, at hans teorier og tilgang til forandringer er fokuseret på de udfordringer, som er specifikke for IT- branchen, og som man knap så tit støder ind i ved forandringer andre steder. Dette betyder dog ikke, at hans ideer og teorier ikke er brugbar i andre bran- cher, blot at dele af hans teorier og tilgange er specifikt udviklet til at håndtere problemer og udfordringer ved forandringer i software. Page 13 of 54

15 Det grundlæggende problem med forandring ifølge Mathiassen, er, at medarbejdere ofte gerne vil hører om de fordele og ulemper, som forandringen bringer med sig, men når det kommer til selve det at imple- menterer forandringerne, går det galt. Medarbejderne har svært ved at tilpasse sig forandringen, og selvom det måske lykkes at implementerer forandringen i et projekt, er der stadigvæk lang vej til at få det imple- menteret i selve organisationens kultur, altså selve forankringsdelen bliver ikke opnået. Mathiassen s tilgang til forandring er en bottom- up tilgang, hvor forandringerne kommer fra medarbejder- ne og hvor ledelsen skal integreres. Dette gør, at man tit ser en større motivation fra medarbejderne, da det kommer fra dem, men som nævnt kan motivation hurtigt dale, når projektet når længere frem. For at få en bedre forståelse for, hvordan Mathiassen vil løse disse problemer, er det nødvendigt at vide, hvordan han griber forandringsledelse an. Mathiassen s fem punkter til forandring: 1. Fokus på problemer 2. Lægge vægt på videns udvikling 3. Opfordrer til deltagelse 4. Integrere ledelsen 5. Plan for kontinuerte forbedringer/forandringer Ved et nærmere kig på punkterne er det tydeligt hvilke der kan give de problemer som er omtalt tidligere. Både punkterne 2, 3 og 4 kan give disse problemer. At lægge vægt på vidensudvikling er grundlæggende da viden er nødvendig for at kunne løse problemer og vidensudvikling er nødvendig for at løse ikke tidligere kendte problemstillinger. Opfordring til deltagelse er vigtigt i og med at medarbejdere, som har deltaget i forandringen, ved, hvad den går ud på, har deltaget i udviklingen, og derigennem føler, at de har en vis form for aktie i projektet og gerne vil se det gennemført. Integrationen af ledelsen skal gøre, at projektet har støtte hele vejen op gennem organisationen og sørge for, at hele organisationen er indforstået med forandringen. Ser vi på, hvordan Mathiassen s fem punkter passer ind i forandringens tre faser: 1. Optøning 2. Introduktion til de nye procedurer Page 14 of 54

16 3. Forankring af de nye metoder i organisationens kultur så dækker punkterne 1 og 2 over optøningsfasen. Det er her, der bliver afdækket problemer og sat fokus på dem. Det er også her, man deler viden, som kan være med til at øge forståelsen for, hvorfor forandringen er nødvendig eller hvad der sker af ændringerne i forbindelse med forandringen. Punkterne 3 og 4 dækker over introduktionsfasen. Der bliver lagt vægt på udvikling af ny viden til at løse de problemer, man har fundet, der bliver opfordret til deltagelse fra medarbejderne, som bliver påvirket af forandringerne, og man integrerer ledelsen, så forandringen har dens støtte, og ledelsen ved, hvad foran- dringen går ud på. Punkt 5 dækker over forankringsfasen. De nye procedurer bliver ført ind i selve organisationen, og der kan evalueres på forandringsprojektet. Samtidig kan nye forandringsprojekter bliver sat i gang, for ifølge Mathi- assen er der altid brug for forandring, da nye procedurer, nye problemer eller nye udfordringer konstant dukker op. Derfor er det nødvendigt for en moderne organisationen konstant at være i bevægelse og klar til forandringer. Page 15 of 54

17 2.2.3 Oversigt over Kotter og Mathiassen samt forskelle I tabellen nedenfor er Kotter og Mathiassen s forandringspunkter sat overfor hinanden i forhold til, hvor- dan de passer ind i forandringens tre faser. Faser: Faser: Kotter: Matthiasen et al.: Faser: 1 Etablering af en oplevelse af nødvendig- 1 hed Optøninig Introduktion til nyt Forankring i kul- tur 2 Oprettelse af den styrende koalition Fokus på problemer 3 Udvikling af en vision og en strategi Lægge vægt på videns udvikling 2 4 Formidling af forandringsvisionen 5 Skabe grundlaget for handling på bred Opfordrer til deltagelse 3 basis 6 Generering af kortsigtede gevinster 7 Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Integrere ledelsen 4 8 Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Plan for kontinuerte forbedrin- 5 ger/forandringer Tabel 1. Oversigt over Kotter og Mathiassen i forhold til de 3. Faser i forandring (eget tilvirke) Udover de klare forskelle i antallet af skridt i deres teorier er der også forskel på, hvordan de mener, at en organisation kommer gennem en forandringsproces. De er generelt enige om, at deltagelse af både medarbejderne og ledelsen er vigtig, for at forandringen kan gennemføres, men de ser forskelligt på, hvordan forandringen skal startes. Kotter mener at forandringer skal komme fra ledelsen, mens Mathiassen mener, at det skal komme fra medarbejderne. Begge skriver også om at have fokus på videre udvikling og videre forandring, men hvor det hos Kotter er et af skridtene i introduktionsfasen, er det hos Mathiassen en del af forankringsfasen. De har deres forskelligheder og deres ligheder. Det betyder jo ikke, at den ene har mere ret end den anden, men det er mere et udtryk for, at der er forskellige tilgange til forandringsledelse, og at der ikke er to for- andringer, der er ens. Derfor er man nødt til at vurdere hver enkelt situation for at finde frem til den opti- male fremgangsmåde, når det kommer til at implementere forandringer i en organisation. Page 16 of 54

18 2.3 CRM Implementerings Teorier Ved en gennemgang af litteratur om implementering af IT systemer generelt og CRM systemer specifikt har vi udvalgt de forandringsledelsesteorier, som vi mener, vil kunne bidrage til konstruktionen af en idealmo- del. Disse relativt nye teorier, som sammen dækker mange aspekter af implementering, vil i det efterføl- gende blive kortlagt for dermed at bidrage til forståelse af analysedelen. Teorierne vil dog ikke blive beskre- vet individuelt, da det vil blive alt for omfattende. I stedet bliver generelle elementer og trends inden for implementering af CRM gennemgået, samt vigtige elementer fra nonprofit sektoren Centrale Teorier i afhandlingen Tabellen herunder er et overblik over nogle af de mest centrale teorier for denne afhandling. Netop disse teorier er valgt, da de tilsammen favner omkring forskellige centrale perspektiver af implementering af IS. Forfatter: Tema: Type af teori: Primær Anvendelsesområde: Payne og Frow, CRM Strategi for Model/Framework CRM i profit organisati implementation on Bohling, Bowman, LaValle, Mittal, Narayandas, Ramani og Vara- darajan, 2006 Mishra og Mishra, 2009 Raman, Wittmann og Rauseo, 2006 Nagi, Law og Wat, 2008 Pabedinskaitė, 2010 Morton og Hu, 2008 Dato- on, Joyce og Manolis, 2006 Hackler og Sax- ton, 2007 CRM implementation Model/Framework CRM i profit organisati- on CRM Implementation Process Perspectiver Organisational capabil- ities for successful CRM implementation Critical Succes Factors in ERP adoption Factor of Succesful ERP implementation Fit between organiza- tional structure and ERP. (Structural Conti- gency Theory) Effective CRM in nonprofit organization Strategic Use of IT for Nonprofit organiza- tions Tabel 2: Overblik over Teorier - eget tilvirke Tabel oversigt Model CRM i profit organisati- on CRM I profit organisa- tion Detaljeringsgrad/ Abstraktionsniveau: Lav Høj Høj Lav Fundament: Interviews and activities with many executives, and firms. 101 US- based firms Case study (trans- national organisation) 65 virksomheder Statistical Model ERP Implementering Meget Høj >299 articles (fra 10 forskellige lande) Stastistical Model ERP Implementering Høj Survey af 41 experter og en række brugerer. Framework ERP Implementering Middel Litteratur review (>40 articler) Bullet- points CRM i nonprofit organi- zation 6 Critical Steps CRM I nonprofit organi- zation Lav Middel Enkelt Case study Survey by Gifts In Kind International (1572 respondents) Alle teorierne i ovenstående tabel er af relativ ny dato, og bidrager hver især med en eller anden form for framework (model, bulletpoints, steps (trin), etc.), til implementering af ERP systemer. Ydermere kan teori- erne supplere hinanden, da det primære anvendelses område varierer, fra ERP Implementering som er den Page 17 of 54

19 mest generelle form, til CRM implementering i profit og nonprofit organisationer. Disse to ligner på mange måder hinanden og afdækker til sammen mere specifikke perspektiver af implementeringen Integreret IS Integrerede Informations Systemer er systemer, som går på tværs af flere forskellige afdelinger inden for en organisation. Diskrete systemer er kontrasten hertil og omfatter systemer, som primært berører en enkelt afdeling inden for en organisation. ERP systemer er integrerede systemer, lige såvel som CRM, som er en underkategori heraf, også er et integreret system. I og med Integrerede systemer typisk er mere omfatten- de i flere henseender, kræver det også mere af organisationen, og det opleves ofte, at strukturelle og kultu- relle aspekter er problematiske. (Burns og Hewitt- Dundas) CRM implementering På grund af udviklingen inden for Informations Teknologien er det blevet mere og mere normalt for virk- somheder at holde styr på relationer via et integreret system. Uheldigvis medfører implementering af Cus- tomer Relation Systems ofte problemer og store omkostninger, typisk fordi der bliver taget for let på selve implementeringsprocessen. Implementering af CRM systemer er nemlig ikke bare en simpel proces, man kan overlade til en enkelt medarbejder, og så regne med, at det klare sig selv. Det kræver, at virksomheden er opmærksom på en helt række perspektiver, hvis det skal ende med et effektiv system, som ikke blot erstatter, men også forbedrer eksisterende processer. De 5 P er er blot nogle af de centrale elementer, man kunne tage med i overvejel- serne, når en plan for implementering skal udarbejdes: Purse (financial resources), Passion, Practise, Pati- ence og Persistence. (Lassar, Lassar og Raoceo, 2008) Da CRM er et relativt nyt begreb for virksomheder og organisationer, findes der kun beskeden litteratur omkring implementering af CRM, og den litteratur der eksisterer, er kun på sit spæde stadie. Desuden er antallet af empiriske undersøgelser sparsomt. Der er dog litteratur, som giver nogle gode bud på modeller, frameworks og punkter til effektiv implementering af CRM systemer. Desværre er det få af disse studier, som går i dybden med adfærdsmæssige perspektiver under implementeringen. (Corner og Rogers, 2005) I et omfattende litteratur review af Boulding, Staelin, Ehret og Johnston (2005), kortlægges CRM, og det stadie som CRM på daværende tidspunkt befandt sig på. Bl.a. bliver der i artiklen diskuteret aktuelle for- hold som spiller ind under implementering af CRM, som kan opsummeres i følgende punkter: 1. CRM implementering kræver overvejelser omkring kundens troværdighed og privatliv. 2. CRM implementering kræver at man er fair overfor kunden. Page 18 of 54

20 3. Upassende eller ufuldstændig anvendelse af CRM målinger kan medføre, at organisationen udvikler en stivhed, som vil medføre fremtidig fiasko. 4. Succesfuld implementering af CRM kræver, at organisationen tænker konkurrence forhold ind i struktu- ren, således at processerne kan håndtere pres fra konkurrenter. 5. CRM implementering kræver, at kommunikationsveje, teknologi, medarbejdere og kunder koordineres. Disse punkter er centrale og spiller også en stor rolle i de fleste af teorierne fra tabel 1, men er langt fra fyldestgørende, da yderligere overvejelser fra teorierne kan inddrages. Ydermere er dette blot en usyste- matisk opsummering af centrale punkter og kan dermed ikke anvendes som en konkret model, men i stedet fungere som en verificering eller tjekliste i forhold til centrale elementer i en implementeringsplan. Der skal dog ikke lægge skjul på, at implementeringsprocessen ofte er der, hvor virksomheder og organisa- tioner fejler, og tilsyneladende ikke får forankret systemet i processerne. Flere artikler er enige i netop denne kritik, bl.a. Mishra og Mishra (2009), hvoraf det fremgår at 30 til 50 % af virksomheder, som imple- menterer CRM ikke når deres mål, og yderligere 20 % tilmed forværrer deres situation. Det er et paradoks, da virksomheder selvfølgelig indleder CRM projekter for på en eller anden måde at kunne opfylde både kundens og egne behov. Da det tilmed viser sig, at flere og flere virksomheder indleder CRM projekter, tydeliggøres behovet for modeller og frameworks til implementering af CRM systemer. En undersøgelse af 700 virksomheder, som havde indledt et CRM projekt, viste, at de typisk fejlede pga. følgende punkter. (Mishra og Mishra, 2009): Organisatorisk forandring (29%) Virksomhedspolitikker (22%) Begrænset forståelse for CRM (20%) Ringe CRM kundskaber (6%) Hvad man skal lægge mærke til i forhold til disse punkter, er, at ingen af dem er af teknisk karakter. Sjæl- dent er det altså tekniske problemer, der forårsager den dårlige implementering af CRM systemer. Generelt er det vigtigt, at en organisation er villig til at anvende de nødvendige ressourcer og er villig til at foretage forandringer i den eksisterende organisationsstruktur. Det nytter ikke noget at tvinge et integreret system, som CRM systemet er, ned over organisationens eksisterende processer og forvente, at de vil fun- gere. Eksisterende processer skal klarlægges, og det skal overvejes, hvorvidt det er nødvendigt at foretage de planlagte ændringer. Processerne er blot én ting, både organisationens overordnede strategi, medar- bejdere og kunder er også vigtige at have for øje. Det kan altså være en kompliceret opgave, som kræver, at Page 19 of 54

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM DANFOSS AC-RL 19-12-2012

IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM DANFOSS AC-RL 19-12-2012 19-12-2012 DANFOSS AC-RL IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM Implementering af TPM i laboratorium Bachelorprojekt af Bjørn Christensen Studienummer. A09510 X Bjørn Christensen Studerende Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Titelblad Forfatter: Rasmus Nordentoft Nielsen Studie nr.: A09543 Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus

Læs mere

Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen

Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen Udarbejdet af: Stephan Hjelmdal Nielsen, Morten Holm Christensen & Martin Holm Jensen Gruppenummer: S09-13,00 Vejleder: Søren Erik Nielsen Studieretning: BA Økonomi, HA(it) Afleveringsdato: 25/4 2009 Executive

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. udvalgt empiri, med henblik på, at opbygge brugbare værktøjer/modeller,

Læs mere

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng? HAAlmen, 6. Semester Bachelorafhandling 2011 Forfatter: Bertan Korkusuz HAAlmen, U13, Eks. Nr: 286263 Vejleder: Bjarne Rerup Schlichter ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

Læs mere

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis Relationsmarkedsføring på BtC-markedet Styrker og svagheder i teori og praksis Relationship marketing on the BtC market Strengths and weaknesses in theory and practice Februar 2011 Kandidatafhandling Cand.merc.EMF,

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.(dat.) Forfattere: Morten Gunnersen Las Øhlenschlæger Olsen Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Et speciale fra IT-Universitetet i København Udarbejdet af Christian Bering Pedersen Vejleder: John Gøtze Juni 2006

Læs mere

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC Virksomhedsstudier modul 3, Roskilde universitetscenter, 2009 Vejleder: Hans Beck Skrevet af: Jesper Achim

Læs mere

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Bachelor Rapport A10592 / Per Byskov Rasmussen Afleveret den / - Afleveret den: - - Navn og studie nummer Per Byskov Rasmussen A10592 Uddannelsessted,

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Digitalisering og forandring

Digitalisering og forandring Digitalisering og forandring Digitalisation and change Vejen mod en dynamisk model for forandringer i offentlige digitaliseringsprojekter A dynamic model for change management in public digitalisation

Læs mere