Framework til Implementering af CRM i Non- Profit Organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Framework til Implementering af CRM i Non- Profit Organisation"

Transkript

1 INSTITUT FOR LEDELSE BACHELORAFHANDLING HA- IT Udarbejdet af: Sigvard Vasard Kjær Andersen (286884) Danni Birk Laursen (300270) Vejleder: Søren Erik Nielsen Framework til Implementering af CRM i Non- Profit Organisation Aarhus School of Business, 2011 Sigvard Vasard Kjær Andersen Danni Birk Laursen

2 Indholdsfortegnelse Abstract Problemformulering Indledning Problem Problemstilling Problemformulering Metodevalg Afhandlingsstruktur Afgrænsning Definitioner Forudsætninger Kildekritik Det Teoretiske Grundlag Videnskabsteori Litteratur reviewet s formål Review processen Forandringsledelses metoder Kottler s teorier og tilgang til forandringsledelse Mathiassen s teorier og tilgang til forandringsledelse Oversigt over Kotter og Mathiassen samt forskelle CRM Implementerings Teorier Centrale Teorier i afhandlingen Integreret IS CRM implementering CRM Implementering i Nonprofit Organisation Model til Implementering af CRM i Non- Profit Organisation Analysedel optønings fasen Hvordan optræder 1. fase elementerne i andre teorier/artikler Succeskriterier for optøning af Nonprofit organisation Optøning til forandring hvad skal organisationerne tænke på Opsummering på optøningsfasen Succesfuld optøning af Nonprofit organisation Page 1 of 54

3 3.2 Analysedel Introduktion til nye tiltag Hvordan optræder 2. fase elementerne i andre teorier/artikler Succeskriterier for Implementering i Nonprofit Organisationer Skabe grundlag for handling på bred basis Generering af kortsigtet gevinster Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring fase i Succesfuld Implementering i Nonprofit Organisation Analysedel Forankringfasen Hvordan optræder 3. fase elementerne i andre teorier/artikler Succeskriterier for Forankring af Implementering i NPO er fase i Succesfuld Implementering i Nonprofit Organisation Opsummering af vores Model Samlet konklusion Perspektivering Kildeliste Bilag Page 2 of 54

4 Abstract Customer relationship management (CRM) is used more and more frequently, because it can help organiza- tions manage customer interactions more effectively, thereby maintaining competitiveness in the fast mov- ing economy we are living in. As more and more organizations realize how a customer- centric interpretation of business is advantageous in today s competitive environment, they have begun to invest heavily in CRM to make it a core business strategy. CRM, which is an integration of information technology and relationship marketing, provides organizations with an infrastructure that promotes better communication with rela- tions and more sustainable relations. In spite of the increasing focus on CRM and the fact that more and more organizations invest in it, most organizations adopting CRM fail to implement it successfully. Success- ful CRM implementation is a more complex and expensive process then most think, and is rarely technical projects but more organizational projects. Often when the implementation fails it is not due to technical problems but due to the lack of prober change management in organization. The management and the employees aren t ready for the change or they don t understand why it is necessary and therefore it fails. Therefore organization s has to realize how important change management is when it comes to implement- ing IT- systems as CRM and ERP and make sure that the process has a clear strategy and vision and that these are clear to the whole organization so all know why the organization are going through the changes. The management can increase the possibility of success by having a strong project management group that can control the implementation and make sure all the right preparations are made for the implementation to be a success. Among these that the people affected by the change is taken into account and are being heard so the implementation helps solving problems these people may have and not adding to them. The fact that the density of Nonprofit Organizations is increasing makes information about successful CRM implementation in these more and more relevant. Nonprofit Organization s often posses a fare more varied set of relations, employees, and ways of founding projects, which make implementation different from a traditional profit organization. This paper presents a model, based on Kotter s and Matthiasen s change management models, combined with relevant theories about ERP-, CRM-, and CRM (Nonprofit Organiza- tion) implementations. The model points out where Nonprofit Organization s needs to pay extra attention, to increase the possibility of a successful CRM implementation. Page 3 of 54

5 1.0 Problemformulering 1.1 Indledning Når krisen melder sig, som den har gjort de senere år, bliver organisationer, såvel profit som nonprofit, nødt til at tænke i andre baner end tidligere for at fastholde deres kunder, samarbejdspartnere og leveran- dører. De bliver nødt til at øge fokusset på at fasteholde deres nuværende kundekreds og ikke kun lave opsøgende arbejde for at finde nye kunder og samarbejdspartnere. De skal lære at pleje og passe deres relationer og i større grad fokusere, på hvad organisationen kan tilbyde det enkelte segment de henvender sig til. Et værktøj som mange organisationer har taget i brug er Customer Relationship Management eller CRM et IT- system, som skal hjælpe organisationerne med at holde styr på både de eksterne og interne relatio- ner. Antallet af organisationer som implementerer CRM er stigende, det samme er antallet af forfejlede imple- menteringer, da organisationerne ofte ikke ved, hvor store omvæltninger implementeringen af et CRM- system kan føre med sig. Især nonprofit organisationer har svært ved at kaperer de udfordringer, som føl- ger med, når der implementeres CRM. Ofte findes fejlen i manglende viden om systemet, men mindst lige- så ofte i, at organisationen ikke har lavet sit forarbejde godt nok og ikke har forberedt organisationen på en forandring. Derved bliver implementeringen kun gennemført midlertidigt, og efter en kort periode med få eller ingen sejre går organisationen tilbage til de gamle procedurer. Derfor vil vi i denne opgave give vores bud på, hvordan en model til implementering i en non- profit organi- sation kan se ud. Grunden til, at vi vil fokuserer på non- profit, er at flere og flere af disse tager systemer som CRM i brug. De fleste modeller og teorier fokuserer på de problemer, som en profit organisation har, og disse er ikke nødvendigvis helt de samme problemer som en non- profit vil have. Opgaven vil tage ud- gangspunkt i to af de mere kendte forandringsteorier, nemlig Kotter s 8- punkter til forandringer og Mathi- assen s 5- punkter til forandringer. Herudover vil den arbejde med et antal artikler, som omhandler imple- menteringen af ERP og CRM systemer i såvel profit som nonprofit organisationer. 1.2 Problem De senere år har flere og flere virksomheder, både profit og non- profit, taget CRM- systemer i brug. I de fleste tilfælde bliver systemet imidlertid ikke implementeret eller forankret tilstrækkelig i organisationen. Især for non- profit organisationer har det været svært at implementerer CRM i virksomhedens kultur og mange virksomheder får det ikke forankret i deres kultur. Ofte er det nemlig ikke på teknikken, implemen- Page 4 of 54

6 teringen fejler, men på det organisatoriske niveau. Mange ansatte kan ikke se hvilket udbytte, de får ved at benytte CRM i forhold til de systemer de kender i forvejen. Tit er virksomhederne ikke klar over hvor store forandringer, det fører med sig at implementere CRM, eller om CRM overhovedet kan tilpasses de behov, som brugerne har og som de evt. har i deres nuværende sy- stem. Samtidig er virksomhedernes medarbejdere ofte ikke kompetente nok til at benytter CRM- systemets muligheder fuldt ud eller i det hele taget benytte CRM i deres arbejde. 1.3 Problemstilling I en artikel af Alok Mishra og Deepti Mishra (Mishra 2009) beskrives de gængse problemer en virksomhed typisk har, når den implementerer CRM. Her er det især problemer på det organisatoriske niveau, som er det overskyggende. For at undgå disse problemer er det vigtigt med en plan, som tager højde for hvad CRM skal bidrage med og hvordan det skal implementeres i organisationen. Der er f.eks. forskel, på om det er en profit eller en non- profit organisation, der bruger systemet, men om det betyder, at der også er forskel på selve implementeringen, er spørgsmålet. Umiddelbart antyder eksisterende litteratur ikke de helt store forskelle, hvilket dog ikke gør det mindre relevant at kortlægge disse, som kan vise sig at have stor betyd- ning i sidste ende. Nogle gange er det de små ting som er afgørende. Andre problemer kan være forandrin- gerne i organisationen som, implementeringen fører med sig. Det kan være svært at implementere et sy- stem som CRM i en organisationen, hvis man ikke tænker forandringsledelse ind, da projektet ændrer på de arbejdsgange, som folk i organisationen har og ofte har haft i flere år. Der er altså flere problemer man kan tage stilling til, herunder hvorvidt de eventuelle forskelle på en profit og non- profit organisation og hensynstagen til disse er afgørende for, om implementeringen lykkes. 1.4 Problemformulering Hvordan ser en model for effektiv implementering af CRM i en Non- Profit organisation ud, set fra et organi- satorisk synspunkt? For at besvare spørgsmålet vil vi bl.a. undersøge og diskutere: I hvor høj grad eksisterende modeller til implementering af CRM kan benyttes Udvikle en model for effektiv implementering af CRM i en Non- profit organisation ud fra teorier, undersøgelser og eksisterende modeller. Hvordan CRM forankres i virksomhedens kultur Page 5 of 54

7 1.5 Metodevalg Metodeafsnittet vil anskueliggøre, hvordan vi er kommet frem til de data, vi bruger i afhandlingen samt give læseren en bedre forståelse for vores overvejelser, ideer og den færdige afhandling. Idealmodellen vil blive udarbejdet på baggrund af teorier og case studier, som beskriver og undersøger, hvordan man implementerer CRM i en organisation og hvad der skal tænkes ind ved en sådan forandring. Kombinationen af teorier og case studier skal bidrage til en idealmodel, som tager højde for både teoretiske perspektiver samt situationer fra empiriske undersøgelser. Emner som forandringsledelse, implemente- ringsstrategier samt organisationertyper vil blive diskuteret og behandlet med henblik på at finde den op- timale løsning til implementering af CRM. Der er altså tale om et litteratur review, som tager udgangspunkt i fasemodellen, der introduceres i afsnit- tet om forandringsledelse. Fasemodellen er baseret på Matthiasen og Kotter s teorier omkring foran- dringsledelse, da disse formår at inddrage mange relevante perspektiver. Der vil så vidt muligt blive gået kronologisk til værks, fra toppen af fasemodellen til bunden, hvor relevant litteratur og perspektiver vil blive inddraget løbende, for dermed at tage højde for specifikke NPO perspektiver. Det videnskabsteoreti- ske afsnit går yderligere i dybden med baggrunden for undersøgelsen, og hvor den udføres Afhandlingsstruktur Nedenstående figur giver et overblik over de generelle faser i afhandlingen, og skal ikke forstås som en udtømmende illustration. Det er blot et overblik over de mest centrale elementer, og skelettet som af- handlingen er bygget op omkring. Formålet med figuren er at give læseren et bedre overblik over afhand- lingen, end indholdsfortegnelsen bidrager med, og dermed bedre forståelse for strukturen. Indledning Problemformulering Metodevalg, Afgrænsning Forudsætninger, definieoner og kildekriek Teoreesk Grundlag Videnskabsteoreesk Metode CRM Implementeirng Forandringsledelse Analyse Sammenligning af teorier Evaluering/bearbejdning Indukeon af Idealmodel Figur 1: Afhandlingsstruktur (egen tilvirke) Konklusion og Perspekevering Page 6 of 54

8 1.6 Afgrænsning For at afstemme læserens forventninger til afhandlingen vil følgende emner ikke blive gennemgået: De tekniske aspekter ved implementeringen af CRM vil ikke blive berørt, da det typisk ikke er her, de graverende fejl sker. o Der vil ikke blive set på modifikations mulighederne i CRM. Der vil ikke blive set på udrulning af programmet til medarbejderne. Den udarbejdede model vil ikke blive benyttet til en konkret implementering. 1.7 Definitioner Dette afsnit skal være med til at give læseren en forståelse for centrale begreber og forkortelse, som er anvendt gennem afhandlingen, og for at undgår misforståelser. CRM = Customer Relationship Management (ikke `Cause Related Marketing ) Et kundestyringssystem som er med til at administrere relationer som en virksomhed har, samt øge til- fredshed og relationers holdbarhed. NPO = Nonprofit Organization En organisation som ikke arbejder for overskud, men for at udføre en mission ofte af social karakter, ofte baseret på sponsor- og donationsmidler til arbejdskraft. ERP = Enterprice Resurce Planning Et IT system som integrerer intern og ekstern forretningsdata, på tværs af organisatoriske lag og ind- delinger, og samtidig en mere generel betegnelse som CRM ligger under. 1.8 Forudsætninger Afhandlingen skulle have den fornødne introduktion til de forskellige emner, og dermed ikke forudsætte yderligere baggrundsviden. Det skulle være muligt at danne sig et overblik over den konkrete problemstil- ling, som afhandlingen bygger på, samt hvordan afhandlingen skal bidrage til problemet, uden anvendelse af yderligere litteratur. Vil man gerne have en dybere forståelse for emnet, kan der henvises til referencelisten, da det i disse kilder er muligt at finde yderligere perspektiver som måtte have relevans for det formål, man har med læsningen af afhandlingen. Page 7 of 54

9 1.9 Kildekritik Der er meget begrænset litteratur om CRM implementering i nonprofit organisationer, hvilket bl.a. kan skyldes, at det er et meget specifikt emne, og at CRM generelt set er et relativt nyt begreb. I denne afhand- ling er der primært anvendt to artikler som, specifikt diskutere nonprofit organisationer, den ene generelt om IT implementering i nonprofit, og den anden om implementeringen af CRM strategi. Selv om der også er anvendt yderligere litteratur, som har nogle gode beskrivelser af CRM i nonprofit regi, har det været meget begrænset med netop denne del af litteraturen. Overstående er også den primære årsag til, at der er inddraget mere generelt litteratur omkring implemen- tering af CRM i profit organisationer samt ERP implementering helt generelt. ERP- implementerings littera- ture er generelt af høj kvalitet, og det er muligt at finde nye og aktuelle artikler, hvilket også er tilfældet for artikler omkring CRM implementering i profit organisationer, omend de er lidt mere sparsomme. Netop det faktum at profit- og nonprofit organisationer ikke er så forskellig, hvad angår selve implementeringen, hvil- ket det også anskueliggøres i flere af artiklerne, gør anvendelsen af denne litteratur mere bevendt. Generelt er litteraturen af relativ ny karakter, hvilket også afspejles i tabellen i teoriafsnittet med de 9 pri- mære litteraturkilder, som er fra 2006 og derefter. Det antages derfor at litteraturen er tilstrækkelig ny til at danne grundlag for en tidsvarende model for CRM implementering i nonprofit organisationer. 2.0 Det Teoretiske Grundlag 2.1 Videnskabsteori Eftersom der bliver udført flere og flere videnskabelige undersøgelser af implementeringen af IT- systemer, er der efterhånden utallige videnskabelige artikler til rådighed, som kan danne grundlag for yderligere un- dersøgelser. Mange af disse omhandler dog generelle teorier til implementering af ERP- systemer og om- handler ikke specifikt de problemer, som er ved implementeringen af CRM. Der er dog variationer i mæng- den af litteratur, afhængig af hvor nyt det omhandlende emne er. Modsat Grounded Theory metoden, hvor man forsøger at undgå eksisterende litteratur, anvender Literatur Review metoden primært eksisterende litteratur. Literatur Review er som en konsekvens af den øgede mængde af videnskabelige litteratur blevet en mere og mere relevant metode til tilegnelse af ny viden. Dog er det vigtig, at man gør sig klart, hvordan litteraturen skal bidrage, og dermed også hvilke former for litterære tekster man vil tage udgangspunkt i. Som udgangspunkt kan man inddele litteraturen i 3 hovedkategorier: - - Teoretisk litteratur (omkring afhandlingens emne) Empirisk litteratur (tidligere undersøgelser på området) Page 8 of 54

10 - Metodisk litteratur (hvordan selve undersøgelsen udføres) Det sidste punkt, Metodisk litteratur, vil så vidt muligt blive afdækket i netop denne videnskabsteoretiske del af afhandlingen. Det er her, der bliver gjort nogle overvejelser omkring de forskellige trin i undersøgel- sesdesignet, og dermed fundamentet for afhandlingen. De to første kategorier vil så vidt, det er muligt, blive kombineret i denne afhandling for dermed at perspektivere, sammenligne og generalisere resultater af afhandlingen. Samtidig skal kombinationen af de to kategorier også være med til at sikre mere valide resultater Litteratur reviewet s formål Formålet med et litteratur review kan variere afhængigt af ens undersøgelsesspørgsmål, og kan derfor også være svær at generalisere. Dog er der nogle centrale punkter som er vigtig at tage højde for, og inddrage i undersøgelsen, når man forsøger at få besvaret sit spørgsmål: Teoretisk baggrund (fortid, nutid og fremtid). Validiteten af den anvendte litteratur. Overordnet metode og metodisk udførelse. Tidligere resultater på området. Relevans for den eksisterende undersøgelse. Disse punkter vil løbene blive diskuteret, både i teori- og analysedelen for så vidt muligt af afdække evt. tvivls spørgsmål omkring de endelige resultater Review processen Det er vigtigt af havde klarlagt, hvordan selve processen skal forløbe og hvilke trin, der er nødvendige for at komme så godt omkring emnet så muligt. Nedenstående 7 punkter er processen, som denne afhandling vil benytte, dog skal det nævnes at processen ikke skal opfattes som værende 100% lineær, da det vil blive nødvendigt at gå frem og tilbage mellem nogle af punkterne. a. Finde litteratur b. Sorter og prioriter litteraturen c. Analytisk læsning af litteraturen d. Evaluerende læsning af litteraturen e. Sammenligning imellem de litterære tekster f. Organisering af indhold g. Udformning af skriftlig afhandling Page 9 of 54

11 Det er nødvendigt at gøre sig nogle overvejelse om, hvordan hvert trin ovenfor skal udføres, således at man finder det mest relevante litteratur, citater, modeller etc. til sin undersøgelse. Derfor er det også naturligt, at trin a. og b. ovenfor bl.a. vil blive udført ud fra punkter/kriterier i foregående delafsnit, Litteratur re- viewet s formål, da de er med til at sikre, at litteraturen er valid og har relevans for undersøgelsen. Der vil i denne afhandling ikke blive udstukket helt konkrete kriterier for udvælgelse af litteratur, da det ville kunne udelukke relevant litteratur, som kan bidrage til resultatet. I stedet vil udvælgelse være baseret på mere generelle kriterier, så som at litteraturen er af relativ ny oprindelse (efter 2005), at den et tro overfor sin metode og at undersøgelser har et fornuftigt fundament. I tilfælde hvor litteratur er anvendt, på trods af kompromis med nogle kriterier, vil dette så vidt muligt blive oplyst og begrundet. Punkt c. og d. skal bidrage til en dybere forståelse og evaluering af litteraturens relevans. Det er bl.a. her centrale begreber, modeller, citater og andre central elementer vil blive noteret, og løbende evalueret. Denne proces fortsætter til der nås et naturligt mæthedspunkt, eller et punkt, hvor litteraturen efterhån- den ikke kan bidrage med mere, uden at det vil kræve yderligere litteratur. Skulle det imidlertid blive nød- vendigt med yderligere litteratur, pga. oplysning om nye perspektiver eller elementer, vil yderligere littera- tur blive inddraget i det omfang det er nødvendigt. Dette er for at sikre, at der er tilstrækkeligt materiale til efterfølgende bearbejdning. Punkt e. er det stadium, hvor nye ideer og resultater begynder at tage form, og hvor hver enkelt kilde ikke læses separat, men elementer fra forskellige kilder relateres til hinanden. Da denne proces kræver et over- ordentligt overblik over materialet, vil programmet SciPlore MindMapping blive anvendt. Dette program gør det muligt at danne sig et overblik over alle sine kilder, markere vigtige informationer i hver enkelt kil- de, samt relaterer disse information til hinanden. På denne måde øges sandsynligheden for, at centrale elementer, i forhold til emnet, ikke overses, samt at resultatet er så bredt funderet så muligt. SciPlore MindMapping bliver altså en vigtig part i review processen, da den samler og relatere alle informationer til hinanden i et omfattende netværk samtidig med, at man ikke taber overblikket over, hvilke kilderne infor- mationerne kommer fra. Efterhånden som information fra de forskellige kilder samles og dermed kan sammenlignes, er det nødvendigt at organisere informationen på en overskuelig måde, hvilket er næste trin i processen. Punkt f. handler altså om at organisere det indhold, som er struktureret i vores SciPlore MindMap. Der fin- des flere måder, hvorpå man kan organisere sit indhold, så det er nemmere at forstå og at danne sig et overblik over. Valget afhænger af informationens karakter og omfang og kan derfor være svært at forudsi- ge, inden punkt e. er udført. Typiske modeller kunne være: Page 10 of 54

12 Tabeller (som kan varierer efter indhold) Relationsdiagrammer (giver overblik over relationer og indbyrdes forhold) Grafer (gode visuelle indikatorer) Forgreninger (giver indblik i underliggende elementer) Det vil med god sandsynlighed blive de to første organiserings former, denne afhandling vil benytte, netop fordi det typisk er dem, man finder i eksisterende litteratur for afhandlingens emne. Såfremt andre organi- seringsmetoder findes relevante og bidragende til forståelsen, vil de blive anvendt. (Hart C.1998)(Hart C.2001)(UweFlick2009) 2.2 Forandringsledelses metoder Der er mange forskellige måder at forstå ordet forandring på. I denne opgave vil ordet dækker over følgen- de betydning: En større influerende begivenhed, som medfører ændringer i de nuværende procedurer og arbejdsgange. I en hverdag, hvor der nærmest konstant er forandringer, er det vigtigt at lære at tilpasse eller vænne sig til disse forandringer. Som regel er forandringerne små og relativt ubetydelig, men til tider er det en stor for- andring, som gør, at man er nødt til at ændre på sine vaner og rutiner. Det kan af og til skabe mange pro- blemer, især hvis det er en forandring, som man ikke har haft indflydelse på, såsom et nyt IT- system eller en ny procedurer for indmeldelse af studerende. Sådanne forandringer kræver ofte meget af medarbejder- ne, men også meget af ledelsen, som skal være dygtig til at anskueliggøre overfor medarbejderen, hvorfor forandringen er vigtig og hvorfor den gamle procedure ikke er anvendelig længere. Ser vi nærmere på selve forandringsledelsen, så afhænger denne meget af hvordan selve forandringen bli- ver introduceret i virksomheden. Kommer forslaget fra virksomheden selv, kan holdningen til forandringen og dermed forandringsledelsen være relativ let, da både medarbejdere og ledelse er enig om, at forandrin- gen bidrager positivt, dog kan interne forandringer stadigvæk give problemer, såfremt det ikke er klart, hvorfor de bliver gennemført, eller at de ikke har ordentlig opbakning fra ledelsen. Kommer forandringen derimod som et resultat af noget eksternt, såsom nye lovkrav fra regeringen, kan forandringen og forandringsledelsen blive hård og svær at gennemføre, da det er noget, som bliver presset ned over virksomheden, og holdningen blandt medarbejderne og ledelsen kan være mere negativ overfor forandringen, da denne ikke nødvendigvis fører noget positivt med sig. I forandringsledelsen er der altså flere faktorer som spiller ind, når det afgøres, om en forandring bliver en succes og en velforankret del af virksomheden, eller om den bliver gennemført halvhjertet og aldrig rigtig slår igennem. Page 11 of 54

13 I de følgende afsnit vil der blive gennemgået forskellige teorier og tilgange til, hvordan man griber foran- dringsledelse an og hvad der er vigtigt at tænke ind, når en organisation gennemgår en større forandring Kottler s teorier og tilgang til forandringsledelse Kotter har et meget generelt syn på forandring og forandringsledelse, og hans metoder og teorier er der- med ikke udviklet til en bestemt branche, men som et generelt værktøj til forandring. Derfor kommer hans teorier og tilgang til forandringsledelse også omkring bl.a. forskellen mellem ledelse og lederskab, da denne er baggrunden for nogle af de problemer, som organisationer står over for, når det kommer til forandring. Det grundlæggende problem med forandring er nemlig, ifølge Kotter, at de fleste organisationer ikke er gearet til større forandringer. Organisationerne er simpelthen låst fast i deres procedure, og dette har no- get at gøre med forskellen på ledelse og lederskab. Ledelse, som Kotter beskriver den, er at fortsætte den kurs der er blevet udstukket, mens lederskab er at kunne se nødvendigheden af forandring og klart melde ud, hvad forandringen går ud på og hvorfor den er nødvendig, og derefter lede resten af organisationen den vej gennem motivation, styrelse og klare mål. Kotter s tilgang til forandring og forandringsledelse er, at det skal komme fra ledelsen og styres ned gen- nem organisationen. En såkaldt top- down ledelse hvor alt sker fra toppen og bliver sendt ned gennem or- ganisationen og hvor det er ledelsens job at motiverer og engagerer medarbejderne, når det kommer til forandringer, kan være svær, da ledelsen ikke altid har det fuldstændige overblik over de enkelte systemer i organisationen og ikke arbejder med dem til daglig og derfor med stor sandsynlighed ikke ved, hvilke ar- bejdsopgaver, der vil blive påvirket af forandringen. Et typisk eksempel på ledelse i forhold til lederskab. Problemet med forandringer og ledelse gennem forandring ligger altså dybt inkorporeret i mange organisa- tioner, da disse har haft fokus på ledere og ledelse og ikke på lederskab. Dette gør at mange organisationer, når de står overfor en forandring, ikke er ordentlig rustet og derfor ikke får det fulde udbytte af de foran- dringer, de prøver at gennemfører. Kotter s teori til succesfulde forandringer går gennem 8 punkter, som dækker over de tre faser i enhver forandring: 1. Optøning 2. Introduktion til de nye procedurer 3. Forankring af de nye procedurer i organisationens kultur. Kotter s otte punkter til en succesfuld forandring: Page 12 of 54

14 1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed 2. Oprettelse af den styrende koalition 3. Udvikling af en vision og en strategi 4. Formidling af forandringsvisionen 5. Skabe grundlaget for handling på bred basis 6. Generering af kortsigtede gevinster 7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring 8. Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen De 4 første punkter omtaler Kotter som dem der hører til i optøningsfasen. Det er her, der bliver skabt et behov for forandring, skabt en styrende enhed, som skal sørge for, at forandringen bliver en succes, og her, man får sat ord på de mål, man forventer at nå gennem forandringen, sådan at medarbejderne nemt kan se formålet med denne. Under punkterne 5, 6 og 7 bliver nye procedure introduceret for organisationen, den store omvæltning fra de gamle systemer til de nye bliver gennemgået, og eventuelle forhindringer bliver fjernet, der bliver frem- lagt kortsigtede gevinster, som er lige ved at blive nået eller som er nået gennem forandringen, forandrin- gen bliver konsolideret, og der bliver set på mulighederne for at skabe mere forandring i organisationen. Punkt 8 er forankringspunktet. Det er måske det vigtigste punkt, da det er her, man forankrer de nye meto- der i organisationen og sørger for, at forandringen rodfæstes, og at medarbejderne ikke går tilbage til de gamle metoder, så snart de støder på problemer i de nye procedurer. Kotter lægger meget vægt på, at det er vigtigt, at alle faserne og alle punkterne bliver gået igennem, og at der ikke bliver sprunget punkter over, da hvert punkt er en vigtig brik for en succesfuld implementering. Organisationerne kan altså ikke bare vælge at gennemfører enkelte punkter, de skal tage dem alle for at opnå størst mulig chance for succes Mathiassen s teorier og tilgang til forandringsledelse Mathiassen s teorier og tilgang til forandringsledelse udspringer fra SPI eller Software Process Improve- ment, altså hvordan forbedre man software processer. Det gør, at hans teorier og tilgang til forandringer er fokuseret på de udfordringer, som er specifikke for IT- branchen, og som man knap så tit støder ind i ved forandringer andre steder. Dette betyder dog ikke, at hans ideer og teorier ikke er brugbar i andre bran- cher, blot at dele af hans teorier og tilgange er specifikt udviklet til at håndtere problemer og udfordringer ved forandringer i software. Page 13 of 54

15 Det grundlæggende problem med forandring ifølge Mathiassen, er, at medarbejdere ofte gerne vil hører om de fordele og ulemper, som forandringen bringer med sig, men når det kommer til selve det at imple- menterer forandringerne, går det galt. Medarbejderne har svært ved at tilpasse sig forandringen, og selvom det måske lykkes at implementerer forandringen i et projekt, er der stadigvæk lang vej til at få det imple- menteret i selve organisationens kultur, altså selve forankringsdelen bliver ikke opnået. Mathiassen s tilgang til forandring er en bottom- up tilgang, hvor forandringerne kommer fra medarbejder- ne og hvor ledelsen skal integreres. Dette gør, at man tit ser en større motivation fra medarbejderne, da det kommer fra dem, men som nævnt kan motivation hurtigt dale, når projektet når længere frem. For at få en bedre forståelse for, hvordan Mathiassen vil løse disse problemer, er det nødvendigt at vide, hvordan han griber forandringsledelse an. Mathiassen s fem punkter til forandring: 1. Fokus på problemer 2. Lægge vægt på videns udvikling 3. Opfordrer til deltagelse 4. Integrere ledelsen 5. Plan for kontinuerte forbedringer/forandringer Ved et nærmere kig på punkterne er det tydeligt hvilke der kan give de problemer som er omtalt tidligere. Både punkterne 2, 3 og 4 kan give disse problemer. At lægge vægt på vidensudvikling er grundlæggende da viden er nødvendig for at kunne løse problemer og vidensudvikling er nødvendig for at løse ikke tidligere kendte problemstillinger. Opfordring til deltagelse er vigtigt i og med at medarbejdere, som har deltaget i forandringen, ved, hvad den går ud på, har deltaget i udviklingen, og derigennem føler, at de har en vis form for aktie i projektet og gerne vil se det gennemført. Integrationen af ledelsen skal gøre, at projektet har støtte hele vejen op gennem organisationen og sørge for, at hele organisationen er indforstået med forandringen. Ser vi på, hvordan Mathiassen s fem punkter passer ind i forandringens tre faser: 1. Optøning 2. Introduktion til de nye procedurer Page 14 of 54

16 3. Forankring af de nye metoder i organisationens kultur så dækker punkterne 1 og 2 over optøningsfasen. Det er her, der bliver afdækket problemer og sat fokus på dem. Det er også her, man deler viden, som kan være med til at øge forståelsen for, hvorfor forandringen er nødvendig eller hvad der sker af ændringerne i forbindelse med forandringen. Punkterne 3 og 4 dækker over introduktionsfasen. Der bliver lagt vægt på udvikling af ny viden til at løse de problemer, man har fundet, der bliver opfordret til deltagelse fra medarbejderne, som bliver påvirket af forandringerne, og man integrerer ledelsen, så forandringen har dens støtte, og ledelsen ved, hvad foran- dringen går ud på. Punkt 5 dækker over forankringsfasen. De nye procedurer bliver ført ind i selve organisationen, og der kan evalueres på forandringsprojektet. Samtidig kan nye forandringsprojekter bliver sat i gang, for ifølge Mathi- assen er der altid brug for forandring, da nye procedurer, nye problemer eller nye udfordringer konstant dukker op. Derfor er det nødvendigt for en moderne organisationen konstant at være i bevægelse og klar til forandringer. Page 15 of 54

17 2.2.3 Oversigt over Kotter og Mathiassen samt forskelle I tabellen nedenfor er Kotter og Mathiassen s forandringspunkter sat overfor hinanden i forhold til, hvor- dan de passer ind i forandringens tre faser. Faser: Faser: Kotter: Matthiasen et al.: Faser: 1 Etablering af en oplevelse af nødvendig- 1 hed Optøninig Introduktion til nyt Forankring i kul- tur 2 Oprettelse af den styrende koalition Fokus på problemer 3 Udvikling af en vision og en strategi Lægge vægt på videns udvikling 2 4 Formidling af forandringsvisionen 5 Skabe grundlaget for handling på bred Opfordrer til deltagelse 3 basis 6 Generering af kortsigtede gevinster 7 Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Integrere ledelsen 4 8 Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Plan for kontinuerte forbedrin- 5 ger/forandringer Tabel 1. Oversigt over Kotter og Mathiassen i forhold til de 3. Faser i forandring (eget tilvirke) Udover de klare forskelle i antallet af skridt i deres teorier er der også forskel på, hvordan de mener, at en organisation kommer gennem en forandringsproces. De er generelt enige om, at deltagelse af både medarbejderne og ledelsen er vigtig, for at forandringen kan gennemføres, men de ser forskelligt på, hvordan forandringen skal startes. Kotter mener at forandringer skal komme fra ledelsen, mens Mathiassen mener, at det skal komme fra medarbejderne. Begge skriver også om at have fokus på videre udvikling og videre forandring, men hvor det hos Kotter er et af skridtene i introduktionsfasen, er det hos Mathiassen en del af forankringsfasen. De har deres forskelligheder og deres ligheder. Det betyder jo ikke, at den ene har mere ret end den anden, men det er mere et udtryk for, at der er forskellige tilgange til forandringsledelse, og at der ikke er to for- andringer, der er ens. Derfor er man nødt til at vurdere hver enkelt situation for at finde frem til den opti- male fremgangsmåde, når det kommer til at implementere forandringer i en organisation. Page 16 of 54

18 2.3 CRM Implementerings Teorier Ved en gennemgang af litteratur om implementering af IT systemer generelt og CRM systemer specifikt har vi udvalgt de forandringsledelsesteorier, som vi mener, vil kunne bidrage til konstruktionen af en idealmo- del. Disse relativt nye teorier, som sammen dækker mange aspekter af implementering, vil i det efterføl- gende blive kortlagt for dermed at bidrage til forståelse af analysedelen. Teorierne vil dog ikke blive beskre- vet individuelt, da det vil blive alt for omfattende. I stedet bliver generelle elementer og trends inden for implementering af CRM gennemgået, samt vigtige elementer fra nonprofit sektoren Centrale Teorier i afhandlingen Tabellen herunder er et overblik over nogle af de mest centrale teorier for denne afhandling. Netop disse teorier er valgt, da de tilsammen favner omkring forskellige centrale perspektiver af implementering af IS. Forfatter: Tema: Type af teori: Primær Anvendelsesområde: Payne og Frow, CRM Strategi for Model/Framework CRM i profit organisati implementation on Bohling, Bowman, LaValle, Mittal, Narayandas, Ramani og Vara- darajan, 2006 Mishra og Mishra, 2009 Raman, Wittmann og Rauseo, 2006 Nagi, Law og Wat, 2008 Pabedinskaitė, 2010 Morton og Hu, 2008 Dato- on, Joyce og Manolis, 2006 Hackler og Sax- ton, 2007 CRM implementation Model/Framework CRM i profit organisati- on CRM Implementation Process Perspectiver Organisational capabil- ities for successful CRM implementation Critical Succes Factors in ERP adoption Factor of Succesful ERP implementation Fit between organiza- tional structure and ERP. (Structural Conti- gency Theory) Effective CRM in nonprofit organization Strategic Use of IT for Nonprofit organiza- tions Tabel 2: Overblik over Teorier - eget tilvirke Tabel oversigt Model CRM i profit organisati- on CRM I profit organisa- tion Detaljeringsgrad/ Abstraktionsniveau: Lav Høj Høj Lav Fundament: Interviews and activities with many executives, and firms. 101 US- based firms Case study (trans- national organisation) 65 virksomheder Statistical Model ERP Implementering Meget Høj >299 articles (fra 10 forskellige lande) Stastistical Model ERP Implementering Høj Survey af 41 experter og en række brugerer. Framework ERP Implementering Middel Litteratur review (>40 articler) Bullet- points CRM i nonprofit organi- zation 6 Critical Steps CRM I nonprofit organi- zation Lav Middel Enkelt Case study Survey by Gifts In Kind International (1572 respondents) Alle teorierne i ovenstående tabel er af relativ ny dato, og bidrager hver især med en eller anden form for framework (model, bulletpoints, steps (trin), etc.), til implementering af ERP systemer. Ydermere kan teori- erne supplere hinanden, da det primære anvendelses område varierer, fra ERP Implementering som er den Page 17 of 54

19 mest generelle form, til CRM implementering i profit og nonprofit organisationer. Disse to ligner på mange måder hinanden og afdækker til sammen mere specifikke perspektiver af implementeringen Integreret IS Integrerede Informations Systemer er systemer, som går på tværs af flere forskellige afdelinger inden for en organisation. Diskrete systemer er kontrasten hertil og omfatter systemer, som primært berører en enkelt afdeling inden for en organisation. ERP systemer er integrerede systemer, lige såvel som CRM, som er en underkategori heraf, også er et integreret system. I og med Integrerede systemer typisk er mere omfatten- de i flere henseender, kræver det også mere af organisationen, og det opleves ofte, at strukturelle og kultu- relle aspekter er problematiske. (Burns og Hewitt- Dundas) CRM implementering På grund af udviklingen inden for Informations Teknologien er det blevet mere og mere normalt for virk- somheder at holde styr på relationer via et integreret system. Uheldigvis medfører implementering af Cus- tomer Relation Systems ofte problemer og store omkostninger, typisk fordi der bliver taget for let på selve implementeringsprocessen. Implementering af CRM systemer er nemlig ikke bare en simpel proces, man kan overlade til en enkelt medarbejder, og så regne med, at det klare sig selv. Det kræver, at virksomheden er opmærksom på en helt række perspektiver, hvis det skal ende med et effektiv system, som ikke blot erstatter, men også forbedrer eksisterende processer. De 5 P er er blot nogle af de centrale elementer, man kunne tage med i overvejel- serne, når en plan for implementering skal udarbejdes: Purse (financial resources), Passion, Practise, Pati- ence og Persistence. (Lassar, Lassar og Raoceo, 2008) Da CRM er et relativt nyt begreb for virksomheder og organisationer, findes der kun beskeden litteratur omkring implementering af CRM, og den litteratur der eksisterer, er kun på sit spæde stadie. Desuden er antallet af empiriske undersøgelser sparsomt. Der er dog litteratur, som giver nogle gode bud på modeller, frameworks og punkter til effektiv implementering af CRM systemer. Desværre er det få af disse studier, som går i dybden med adfærdsmæssige perspektiver under implementeringen. (Corner og Rogers, 2005) I et omfattende litteratur review af Boulding, Staelin, Ehret og Johnston (2005), kortlægges CRM, og det stadie som CRM på daværende tidspunkt befandt sig på. Bl.a. bliver der i artiklen diskuteret aktuelle for- hold som spiller ind under implementering af CRM, som kan opsummeres i følgende punkter: 1. CRM implementering kræver overvejelser omkring kundens troværdighed og privatliv. 2. CRM implementering kræver at man er fair overfor kunden. Page 18 of 54

20 3. Upassende eller ufuldstændig anvendelse af CRM målinger kan medføre, at organisationen udvikler en stivhed, som vil medføre fremtidig fiasko. 4. Succesfuld implementering af CRM kræver, at organisationen tænker konkurrence forhold ind i struktu- ren, således at processerne kan håndtere pres fra konkurrenter. 5. CRM implementering kræver, at kommunikationsveje, teknologi, medarbejdere og kunder koordineres. Disse punkter er centrale og spiller også en stor rolle i de fleste af teorierne fra tabel 1, men er langt fra fyldestgørende, da yderligere overvejelser fra teorierne kan inddrages. Ydermere er dette blot en usyste- matisk opsummering af centrale punkter og kan dermed ikke anvendes som en konkret model, men i stedet fungere som en verificering eller tjekliste i forhold til centrale elementer i en implementeringsplan. Der skal dog ikke lægge skjul på, at implementeringsprocessen ofte er der, hvor virksomheder og organisa- tioner fejler, og tilsyneladende ikke får forankret systemet i processerne. Flere artikler er enige i netop denne kritik, bl.a. Mishra og Mishra (2009), hvoraf det fremgår at 30 til 50 % af virksomheder, som imple- menterer CRM ikke når deres mål, og yderligere 20 % tilmed forværrer deres situation. Det er et paradoks, da virksomheder selvfølgelig indleder CRM projekter for på en eller anden måde at kunne opfylde både kundens og egne behov. Da det tilmed viser sig, at flere og flere virksomheder indleder CRM projekter, tydeliggøres behovet for modeller og frameworks til implementering af CRM systemer. En undersøgelse af 700 virksomheder, som havde indledt et CRM projekt, viste, at de typisk fejlede pga. følgende punkter. (Mishra og Mishra, 2009): Organisatorisk forandring (29%) Virksomhedspolitikker (22%) Begrænset forståelse for CRM (20%) Ringe CRM kundskaber (6%) Hvad man skal lægge mærke til i forhold til disse punkter, er, at ingen af dem er af teknisk karakter. Sjæl- dent er det altså tekniske problemer, der forårsager den dårlige implementering af CRM systemer. Generelt er det vigtigt, at en organisation er villig til at anvende de nødvendige ressourcer og er villig til at foretage forandringer i den eksisterende organisationsstruktur. Det nytter ikke noget at tvinge et integreret system, som CRM systemet er, ned over organisationens eksisterende processer og forvente, at de vil fun- gere. Eksisterende processer skal klarlægges, og det skal overvejes, hvorvidt det er nødvendigt at foretage de planlagte ændringer. Processerne er blot én ting, både organisationens overordnede strategi, medar- bejdere og kunder er også vigtige at have for øje. Det kan altså være en kompliceret opgave, som kræver, at Page 19 of 54

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang

Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang IDRIFTSÆTTELSE AF ET IT PROJEKT Eller Transition Phase En kedelig teoretisk gennemgang Bo Svarre Nielsen bonielsen@itu.dk INDHOLD Indhold: Hvad er succes? Hvad siger teoretikerne? Systemer som protokoller

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Er du som leder god nok til intern kommunikation?

Er du som leder god nok til intern kommunikation? 4. november 2010 Er du som leder god nok til intern kommunikation? Aalborg Universitet Vejleder Karsten Niss HA 3. semester Organisatorisk projekt Anslag: 14.911 Marie-Louise Skjoldborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse

Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen At skulle implementere et nyt IT-system, en ny version af et IT-system eller dele af et ITsystem til sagsbehandlingen kræver, at

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere