Indholdsfortegnelse! iv! Indholdsfortegnelse'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse! iv! Indholdsfortegnelse'"

Transkript

1

2 Resumé Resumé' Thepurposeofthisthesisistoenquireintothecorrelationbetweenknowledgesharingandlearning.Thisconnection isexaminedthroughaqualitativestudyofhowmembersofaninterdisciplinarymusealdevelopmentteamarticulate andproducemeaningaboutthreethemes:howorganizationalculture,employees variousprofessionalcompetencies andtechnologyaffectthecorrelationbetweenknowledgesharingandlearninginorganizations. Weemployasocialconstructionistandabductiveapproach,whichmeansthatweinvestigatethesocialworldofthe employeesinthedevelopmentteamandaimtogaininsightintotheirconstructionsofrealityandwaysofgiving meaningtothesocialworld.thus,wecontinuallydevelopourunderstandingsandresultsinanondgoinganalytical processbetweenourqualitativedataandourtheoreticalconcepts. Firstoffweproducealiteraturereviewinwhichwediscusstheexistingliteratureconcerningtheconcepts:The LearningOrganisation,OrganizationalLearningandKnowledgeManagement.Onthebasisoftheliteraturereviewwe definetwoparadigms anobjectivisticandaconstructionistparadigm anddefineandpositionourowntheoretical understanding.wethenarguethattheexistingliteratureaboutknowledgesharingandlearningisflawedinitslackof depthandmethodologicalunderstandings.inthelightofthisunderstandingwearguethatscientificandqualitative researchisneededinidentifyingsomeofthecharacteristicsabouttherelationbetweenknowledgesharingand learning.thepurposeofthisthesisisthereforetodiscoverandclarifythecorrelationbetweenknowledgesharingand learning. Intheanalysis,wefocusonourrespondents articulatedexperiencesandsometimescontradictoryopinions concerninginterdisciplinarycooperationandknowledgesharingintheirorganization.theanalysisshowsthatthereis acorrelationbetweenknowledgesharingandlearningandthatorganizationalculture,intheformofamutual languageandunderstandings,affecttheopportunitiesforlearning.yetanorganizationalculturecanalsolimitand restrictemployees possibilitiestolearn. Theanalysisalsoshowsthatemployees differentprofessionalcompetencieshaveanimpactonanorganization s possibilitiesforlearningthroughknowledgesharing.theemployeesqualify,challengeanddevelopeachother sideas throughanondgoingknowledgesharingprocess,whichcreateslearning.ourresultsalsoshowthatthepossibilitiesfor learningdependonemployeessharingrelevantandnotirrelevantknowledgewitheachother. Finallyouranalysisshowsthattechnologyplaysadecisiveroleforthecorrelationbetweenknowledgesharingand learning.ononehandtechnologyenablesemployeestoshareknowledgewiththeircodworkersandtheirprofessional andpersonalnetwork.ontheotherhandtheuseoftechnologycanalsoinhibitopportunitiesforlearning,ifthere isn tanyusefulguidelinesforemployees. i

3 Kolofon Kolofon' Videndelingoglæringiorganisationer DEtkvalitativtbidragtiletunderbelystforskningsfelt RoskildeUniversitet,juni2015 InstitutforKommunikation,VirksomhedogInformationsteknologier(CBIT) Kommunikation 10.Semester RasmusMonnerupJensen 42306DSeanPhilipSaré Isamarbejdemed:MoesgaardMuseum Vejleder:JørgenLercheNielsen Anslag: tegnsvarendetil88,9normalsiderá2400tegn Forfattererklæring: Fælles:1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,2,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.5,5,5.1,6,6.1 RasmusMonnerupJensen:2.3,2.3.1,2.3.2,3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.4,3.4.1,3.4.2,3.5,3.5.1,4.2,4.3 SeanPhilipSaré:2.2,2.2.1,2.2.2,2.4,2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4,2.4.5,3.1,3.1.1,3.1.2,3.3,3.3.1,3.3.2,3.5.2, 4.1 ii

4 Forord Forord' DettespecialemedtitlenVidendeling(og(læring(i(organisationer(/(Et(kvalitativt(bidrag(til(et(underbelyst( forskningsfelt(erudarbejdetafrasmusmonnerupjensenogseanphilipsarésomafslutningpå kandidatuddannelsenikommunikationpåroskildeuniversitetogafleveretjuni2015. Specialetsomdrejningspunkterdenunderbelystesammenhængmellemvidendelingoglæring,hvilket undersøgesudfrahvordandeansatte,iudstillingstegnestuenpåmoesgaardmuseumiaarhus,skaber betydningomkringdetatdelevideniettværfagligtsamarbejde. VivilgerneretteenstortaktilMoesgaardMuseumogsærligtmuseetsudstillingstegnestueforderesstore gæstfrihed,samtforatgiveosmulighedforkvalitativtatundersøgedetuklareforholdmellemvidendeling oglæring. EttakskalogsålydetilvoresvejlederJørgenforinspirationogvejledning. Rigtiggodlæselyst. iii

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse' Indholdsfortegnelse Resumé...i Kolofon...ii Forord...iii Indholdsfortegnelse...iv 1.Indledning Nyevilkårfororganisationer Denlærendeorganisationogvidendeling Problemet Problemformulering Voreskommunikationsforståelse Metodeogcase Teoretiskdiskussion Voresforståelseforlæring Detobjektivistiskesynpådenlærendeorganisation Detkonstruktionistiskesynpåorganisatorisklæring Modeloverlitteraturenogvoresposition Organisationskommunikation Transmissionsparadigmet Interaktionsparadigmetogvoresforståelse Organisationskultur Kulturietsymbolskperspektiv Teknologiietsymbolskperspektiv Videndeling Forståelserafvidendelingilitteraturen Voresforståelseafvidendeling RelationersomsamhørighedsDogbytteforhold Arbejdsprocessersomafhængighedsformer Forskelligetyperafviden Problemet Deneksisterendelitteratur Enfokuseretsøgning Problemet:Ethulilitteraturen...35 iv

6 Indholdsfortegnelse 3.Metode Videnskabsteoriogdenabduktivemetode Etsocialkonstruktionistiskudgangspunkt Abduktivmetode Interview,observationerogrefleksioner Detaktiveinterview Deltagendeobservation Denrefleksiveforsker BuzzDwordsogafbrydelser Bearbejdningafdata Transskription Kodningogmaps Kvalitativforskningsgeneraliserbarhedogekstremecases Kvalitativforskningsgeneraliserbarhed Ekstremecasesogudvælgelseafcase Casebeskrivelse MoesgaardMuseumdengangognu Interviewpersoner Analyse Organisationskultur Etableringenafenorganisationskultur Relationernesbetydningforvidendeling Detfællessprogogeksterne Barriererforvidendeling Fysiskestrukturersbetydning Delkonklusion Forskelligefaglighedersbetydningforvidendelingoglæring Pingpong:Deansattessupplererhinanden Pingpong:Deansatteudfordrerhinanden Formegetvidenoginformation Delkonklusion Videndelingogteknologi Videndelingvianetværk...73 v

7 Indholdsfortegnelse 4.3.2Internvidendelingaffagligvidenviateknologi Videndelingvianetværksdrev Delkonklusion Konklusion Refleksioner Fokusgruppeinterview Udviklingafetforskningsprojekt Kommunikationsartikel:VidendelingDIkkebareetbuzzword Kommunikationsplan Litteraturliste Fagbøger Artikler WebDhenvisninger Bilagsliste Bilag1:Model1:Hvordanlæringskabes Bilag2:Interviewguidetilindividuelleinterviews Bilag3:InterviewguidetilindledendetelefonDinterview Bilag4:Deltagendeobservationer Bilag5:RetningslinjerTransskription Bilag6:Situationelkort Bilag7:Socialarenakort Bilag8:Projektkort Bilag9:MoesgaardMuseum Bilag10:MoesgaardOrganisationsdiagram Bilag11:DetgamleMoesgaard Transskriptioner vi

8 1.Indledning 1.'Indledning' 1.1'Nye'vilkår'for'organisationer' Motivationenfordettespecialeerudsprungetafennysgerrighedomkringorganisationersmulighederfor atskabelæringiformafinnovationogudvikling.dettekoblessammenmedvidendeling,dereretmere konkretværktøjtil,hvordanansattekansamarbejdeogdelevidenfordervedatskabelæringognye indsigter.vifinderdetteemneenormtaktuelt,danutidensorganisationerogvirksomhederståroverfor nyeudfordringeriforholdtilatskabevækstogøgetkonkurrenceevne.forsamfundetharforandretsigfra atværeetindustrisamfund,tilatværeetvidendesamfund,hvorvidenbliverdenenestemådeathåndtere denstigendemængdeinformationpå(qvortrup2004:15).dettenyesamfundkanforståssomet hyperkomplekstsamfund,hvilketbetyderatsamfundetersåkomplekst,atdestoremængderaf informationikkekanoverskues,ogdenstørsteudfordringbliverderforatreducerekompleksiteten (Qvortrup1998:26&256).Detbliverbådeenudfordringforsamfundet,fororganisationerogforindivider, deralleskalkunnenavigereietkomplekstogoftemodsætningsfyldtlandskabafinformationogviden. Skabelsenogdelingenafvidenbliverhercentralforatkunnehåndteredenneudvikling. Vifokusererinærværendespecialepåorganisationer,hvorudviklingenmodenstigendekompleksitethar medførtforandringeriformafglobalisering,teknologiskudvikling,lovændringer,ethøjtvidensindholdi produkter,øgetkonkurrencesamtkorterelevedogudviklingstiderforprodukter.denneudviklinghar medførtatorganisationerkonstantmåværeforandringsparate.(thomsen2004:1;hislopet.al.2014:540) Foretkonstantforanderligtmarkedkræver,atorganisationerskalkunneforandresigogskabeinnovation, hvilketbetyderatkommunikationbliveressentielt(moingeon&edmondson1996:7;newellet.al.2009; Barker&Camarata1998).Sammenmedkommunikationblivervidenmåden,hvorpåorganisationerkan håndterekompleksiteten,dadetifølgelarsqvortrup 1 kunervedatskaffesigmereviden,atmankan håndteredenkomplekseoguoverskueligeomverden(qvortrup2001:198).svaretpåatforstådestore mængderkompliceretinformationeraltsåatfåmerevidenogdervedkonstantforandresig.derhar igennemtidenværetstorinteresseogflerebudpå,hvordanorganisationerbliverforandringsparateved kontinuerligtatkommunikereogskaffesigviden.detharifølgeqvortrupmedførtatorganisatorisklæring erblevetsatpådagsordenen(qvortrup2001:70). 1 LarsQvortrup(f.1950)erprofessorvedInstitutforKommunikation,AalborgUniversitet. 1

9 1.Indledning 1.2'Den'lærende'organisation'og'videndeling' Iforlængelseafdethyperkompleksesamfunderlæringkommetifokuspåarbejdspladsensomenreaktion påkravetomkontinuerligtatskulleskabemereviden(elkjær2005:28).formangeeridéenomden lærendeorganisation(dlo)blevetsvaretpå,hvordanorganisationerkannavigereogblive konkurrencedygtigeienkonstantforanderligogkompleksverden,ogområdetharmodtagetstor forskningsinteresse.dloblevforalvorintroducereti1990afpeterm.senge 2,ogblevdefineretsom: (...) an(organization(that(is(continually(expanding(its(capacity(to(create(its(future. (Senge1990:14).Dettenye fokuspåatskabeoglærebetødatmoderneorganisationerudvikledesigfradegamlebureaukratiskeog meretungeorganisationsstrukturertilenmerelærendeogdynamiskorganisationsform.detmedførte blandtandetatdegamlehierarkierblevblødtop,såorganisationersmedarbejdereblevistandtilat undersøge,udfordreogtageansvarforløsningenafdeproblemer,somopstodihverdagen.(qvortrup 2001:70;Argyris1994;Elkjaer2001)Dennenyeorganisationsformblevudviklet,ogstørstedelenaf forskningsfeltetblevhurtigtenigeomdengavkonkurrencemæssigefordeleiformaføgetproduktivitet, færrerisiciogressourcespildsamtøgetinnovation(watkins&marsick1993;daft&huber1986;theriou& Chatzoglou2014;Garvin2000;Argote1999;Ibrahim&Heng2015;Billett2001). Kontinuerliglæringogskabelseafvidenerhermedbeskrevetsomfundamentetfor,atorganisationerkan udviklesig,hvilketbetyderatmangeafdeinnovationsdogvidenskabelsesprocesser,hvorvidenoglæring kommerispil,erblevetunderlagtetstrategiskfokusiorganisationer.videndelingerherblevetetcentralt område,dadelingenafvidenansessomfundamentalforatorganisationerkanskabenyvidensamt udnyttedeneksisterendeviden.(christensen2004:64d65)forvidendelinghandlerifølgepeterholdt Christensen 3 omatorganisationerbliverbedreoghurtigeretilatløseaktiviteterigennemidentificering, overførseloganvendelseafviden(christensen2004:26).vikanaltsåkonstatereatlæringogvidendeling harmodtaget,ogfortsatmodtager,storforskningsinteresse,samtatbådelæringogvidendelinger afgørendefornutidensorganisationerssucces. 1.3'Problemet' Nårlæringogvidendelingfårensåcentralpladsilitteraturen,såstillerviosundrendeoverfor,hvilken sammenhængderermellemdissetofænomener.forskabervidendelingaltidlæring?ogerderen sammenhængmellemdeto?detteharviforsøgtatfindesvarpåideneksisterendelitteratur,ogvivilnu kortskitsereenindledendeproblematiseringaflitteraturenpåområdet,hvilkenvilbliveuddybetiafsnit 2.5Problemet. 2 PeterM.Senge(f.1947)eramerikanskforskeroglektorvedMITSloanSchoolofManagement 3 PeterHoldtChristensenerlektorvedCopenhagenBusinessSchool,DepartmentofStrategicManagementand Globalization 2

10 1.Indledning Kunenkeltestederidenellersomfangsrigelitteraturomlæringiorganisationererlæringsati sammenhængmedvidendeling(nonaka2001:19;wilson1996:35d36).dethardogværetmuligtatfinde flerenyereartikler,derpåviserendirektesammenhængmellemorganisatorisklæringogvidendeling (Aizpurúaet.al.2011,Ibrahim&Heng2015,AbuDShanabet.al.2014).Dissestudiergårdogikkeidybden meddemerekvalitativeområder,somrelationernes,kontekstensellersprogetsbetydning,men konstatererblotatdereksistererensammenhængmellemvidendelingoglæring.dervedindtagerden begrænsedelitteraturpåområdetenkvantitativogobjektivtilgangtiletgenstandsfelt,derikkeletladersig registrereoganalysereitabellerogtal.forudfravoresperspektivforegårvidendelingoglæringnemlig altidsitueret,ogvivilderforargumentereforatbetydningerogforståelserforfænomenersomvidendeling oglæring,ersværeatundersøgeviakvantitativforskning.setudfraudviklingenafdethyperkomplekse samfundogdeneksisterendelitteraturbliverdetrelevantviakvalitativforskningatsøgesvarpå,hvilken sammenhæng,dereksisterermellemvidendelingoglæring.formåletmeddettespecialebliverderforat tagedeførsteskridttilattydeliggøreforholdetmellemvidendelingoglæring. 1.4'Problemformulering' Medudgangspunktiovenståendeafsnitlydervoresproblemformulering: Hvilken(sammenhæng(er(der(mellem(videndeling(og(læring(i(en(organisatorisk(kontekst?(Og(hvilken( betydning(har(organisationskultur,(ansattes(forskellige(fagligheder(og(brugen(af(teknologi(for(denne( sammenhæng? Somproblemformuleringenafspejler,arbejderviudfratesenom,atdereksistererensammenhæng mellemvidendelingoglæring.undersøgelsenafdennesammenhængharviinddeltitre forskningsspørgsmål,somvildannegrundlagforhverderesanalysedel: Hvilken(betydning(har(organisationskultur(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og(læring?( Hvilken(betydning(har(ansattes(forskellige(fagligheder(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og( læring?( Hvilken(betydning(har(brugen(af(teknologi(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og(læring?( 3

11 1.Indledning 1.5'Vores'kommunikationsforståelse' Vifinderdetvigtigtatklarlæggevoreskommunikationsforståelse,dadenfårbetydningforvoresmetodiske tilgangogkonstruktionafdata.vivilderforkortgøreredefordenne,oguddybedensenereiafsnit2.2 Organisationskommunikation. Viforstårkommunikationsomsocialinteraktion,hvorigennemmeningogbetydningskabes,konstrueresog forhandles.kommunikationforståsudfradetteperspektivsomendynamiskprocesmellemindivider,der ansessomaktivedeltagereikommunikationsprocessen.(frandsen2014:284)dettesynpåkommunikation medføreratviforståralinteraktion,herundervidendelingiorganisationer,somkommunikation(heideet. al2012:33).igennemdetteperspektivsættervifokuspåkommunikationsaktører, kommunikationsprocessenogkommunikationskonteksten.kommunikationsaktørerneskalforståssom ansatte,mensvianserkommunikationsprocessernesomdeansattesitalesættelserafdesammenhænge, hvormeddedelerviden,ogafsluttendeerkommunikationskontekstendenorganisatoriskeramme. 1.6'Metode'og'case' Vivilidetteafsnitkortpræsenterevoresmetodeogcase,MoesgaardMuseum,somdannerdetempiriske fundamentforundersøgelsenafproblemformuleringen. MoesgaardMuseumvaretoplagtogspændendevalgafcase,dedeiforbindelsemedudviklingenafdet nyemuseumharetableretderesegenudstillingstegnestue,hvilkenfremadrettetvilbliveomtaltsom Tegnestuen.ITegnestuen,derblandtandetbestårafarkæologer,arkitekter,interaktionsdesignereogen scenograf,samarbejderforskelligeansatteomatudvikledeindholdsdogdesignmæssigeelementeri museumsudstillingerne(web1).tegnestuenvilværenærværendespecialesomdrejningspunkt,dade ansatteskonstantesamarbejdeomudviklingafudstillingerforegåriettværfagligtsamarbejde,hvor videndelingstårcentralt.vihargennemførtsyvkvalitativeinterviewsmedtreledereogfiremedarbejdere frategnestuen,samtforetagetdeltagendeobservationer,hvilkeviharanvendttilatkvalificerevores kvalitativeinterviews.dettevilvivendetilbagetiliafsnit3.metode. 4

12 2.Teoretiskdiskussion 2.'Teoretisk'diskussion' Idefølgendefemafsnitvilvidiskutereogklarlæggevoresteoretiskeogbegrebsligeforståelse.Vivilide førsteafsnitdiskuteredentidligereobjektivistiskelitteraturomdenlærendeorganisation(dlo)og knowledgemanagement(km),hvoreftervivilbeskrivevoreskonstruktionistiskeorienteringmod organisatorisklæring.detervigtigtatpointere,atdeninddragedelitteraturbloteretudsnitafden tilgængeligelitteratur,ogatdenderforafspejlervoresvalgogafgrænsninger.somopsamlingpåde objektivistiskeogkonstruktionistiskeforståelservilviiafsnit3indplaceredemienmodel.detvilvigørefor atgiveetoverblikoverdenbehandledelitteratur,ogforatkunneplacereosselvstændigtblandtden omfangsrigelitteraturpåområdet.dereftervilvibeskrivevoresforståelseforkommunikation,hvoreftervi vilklarlæggevoresforståelseforkultur,derbliveretafgørendegrebtilatkunneforstådenorganisatoriske kontekst,hvorlæringogvidenskabes.iforlængelseherafvilvibeskrivevoresforståelseforvidendeling, hvorvidendelessomkommunikation.afsluttendevilvidiskuteredeneksisterendelitteraturomkring sammenhængenmellemvidendelingoglæring,ogherigennempåviseatdererenudfordringi,at forskningenpåområdeterbegrænsetogobjektivistisk. 2.1'Vores'forståelse'for'læring' Vivilinærværendeafsnitbeskrivevoresforståelseforlæringiorganisationer.Detvilvigørevedførstat diskuteredenmereobjektivistiskelitteraturomdenlærendeorganisation(dlo),ogderefterdiskutereden merekonstruktionistiskelitteraturomorganisatorisklæring(ol).denklareskelnenmellemdloogoler begrundetiatdloerénbestemtorganisatoriskform,somskalopnåsforatskabelæring,mensol henvisertilprocessenfor,ogikkenogenbestemtsandhedomkring,hvordanlæringopstår.denne diskussioniafsnit1.1og1.2ervigtig,dadeterafgørendeforvoresforståelseforlæring,atforstå,hvilken kontekstoghvilkenforskningslitteratur,somviplacererosindenfor.vivilsomafslutningogopsamling fremviseenmodel,hvordeninddragelitteraturindplaceresiforholdtilderesforståelsefor,hvordan organisatorisklæringskabes.hervilviogsåplacereosselvblandtdenomfangsrigelitteraturpåområdet, foratklarlæggevoresforståelseforlæring 'Det'objektivistiske'syn'på'den'lærende'organisation' Inærværendeafsnitvilvipræsentereogdiskuteredeforskelligeperspektiver,somforfatternemedet objektivistisktilgangharhafttilskabelsenafenlærendeorganisation,samthvilketperspektivpålæringog videndetagerudgangspunkti.fællesfordissetilgangeeratdefokusererpåatfremskriveenbestemt sandhed,omkringhvordanorganisationermesteffektivtkanopnålæringogbrugeviden.detgørdeblandt 5

13 2.Teoretiskdiskussion andetvedatopstilleetorganisatoriskdesignmedenbestemtstrukturfororganisationen,samtvedat beskrive,hvordanorganisationerkanopnålæringigennemdeansattesindividuelleerkendelse.deter dermedvigtigtatforstådisseperspektiver,dadehardannetfundamentetformegetafdennyere forskning. Den'lærende'organisation'og'knowledge'management'som'ledelsesværktøjer' Fællesfordeflestetilgangetildenlærendeorganisation(DLO)ogknowledgemanagement(KM)eretfokus påbevidstatstyrevidenoglæringiforsøgetpåatforøgeeffektivitetenogdenorganisatoriskepræstation. VivilstartemedatpræsenteredetoforfattereTheriouogChatzoglou(2014).Detoellersretukendte forfatterebrugestilatindledeafsnittet,dadedefinererdlooglopåenmåde,someretrepræsentativt eksempelpå,hvordandetobjektivistiskeperspektivserpåmulighederneforatstyrevidenoglæring.deto forfattereargumentererforatmankanunderstøtteudviklingenafenloogkmvedatbenyttedenbedste humanresourcemanagement(hrm)praksis,hvilketskalforståssomalledehrmtiltagogpolitikker,der igennemtidenharværetsuccesfulde.foratforstådennesammenhængskalviførstkunneforstå forfatternesperspektivpådloogkm.dedefinererenlosom: ( )the(organizational(and(managerial( characteristics(that(facilitate(the(organizational(learning(process(or(allow(an(organization(to(learn(and(thus( develop(a(lo. (Theriou&Chatzoglou2014:538)EnLObetegneraltsåsærligeledelsesmæssigeog organisatoriskeegenskaber,somskaberrammerneforudviklingenaflæring.foratoptimerelæringeni organisationenskalledelsensamtidigkunnestyreopbevaringen,delingen,spredningen,udviklingenog implementeringenafvidenvedatbenyttekm: KM(encompasses(the(managerial(efforts(in(facilitating( activities(of(acquiring,(storing,(sharing,(diffusing,(developing,(and(deploying(knowledge(by(individuals(and( groups. (Theriou&Chatzoglou2014:537)IdetteperspektivomhandlerKMkortsagtdenkonkrete ledelsesmæssigestyringafviden,mensdlobeskriverbestemteorganisatoriskeegenskaber.theriouog ChatzoglouspointeeratdissetoområderkanunderstøttesvedatbrugedenbedsteHRMpraksis,hvormed effektivitetenogdenorganisatoriskepræstationkanøges. OpfattelsensomskildresafTheriouogChatzoglou,afatvidenoglæringkanstyresafledelsenog organisationen,erudbredtilitteraturen.idenmegetdeterministiskeendeharvieksempelvismartinog Brun(2009),derharudarbejdet13metodertilatskabeenLO(Martin&Brun2009:42D44).Metoderne spændervidtfraindividuelfeedbackogmentorordningertilstorydtellingogudarbejdelsenafenswotd analyse.samtidighardelavetenmodeloverforskelligeorganisatoriskelæringsniveauer,ogdeter hensigtenatenorganisationskalbenyttemetoder,derpassertilderesnuværendeorganisatoriske 6

14 2.Teoretiskdiskussion læringsniveau,foratopnånæsteniveau(martin&brun2009:49).organisationenkanaltsåligesomhos TheriouogChatzoglouimplementerebestemtemetoderogdervedstyrevidenogskabelæring. IdenmereproduktionsorienteredeendeafspektretharviLindaArgote 4 (1999),derhovedsageligtforstår læringogvidensomindividuelophobetpraktiskerfaring,deropnåsigennemgentagelse.detskalforstås udfraenmaskineltankegang,hvorengentagenproduktionafsammefysiskeprodukt,eksempelvisflyeller pizzaer,vilforøgedenhastighedogkvalitet,hvormedetproduktproduceres(argote1999:1d2,8d9,13d14). Argoteargumentererforfordelenevedlæringvialæringskurver,somviseratjofleregangeenorganisation laveretprodukt,deshurtigereogbedreproduceresdet,hvilketmedføreratomkostningerneperprodukt blivermindreovertid.denorganisatoriskepræstationoptimeresaltsågennemlæring,dalæringførertil færrearbejdstimerogomkostningerperprodukt.imodsætningtildeovenståendeforfattereønsker Argotedogikkeatstyrelæringdirekte,menargumentereristedetforatindividerogteamsskalhave rammerneogtidentilatkunneophobelæring.tildenneforståelsekanviikkeanfægte,atviallelærer igennemgentagelsenafbestemterutiner,menderkandogstillesspørgsmålstegnved,omorganisatorisk læringogvidenkanbegrænsestilatomhandleindividetsakkumuleringaftidligerepraktiskeerfaringer. Hvisvibevægerosviderefradefysiskeprodukterogovertilinformation,harviblandtandreDavidA. Garvin 5 (2000),derfokusererpåatorganisationerskalindsamleogbehandleinformation,dadeigennem enøgetmængdeinformationvilkunnetræffedebeslutninger,dererbedstfororganisationen,ogdermed skabeenlo.garvindefinererenlosom: A(learning(organization(is(an(organization(skilled(at(creating,(acquiring,(interpreting,(transferring,(and( retaining(knowledge,(and(at(purposefully(modifying(its(behaviour(to(reflect(new(knowledge(and(insights. (Garvin2000:11) IdennedefinitionanserGarvindétatskabeideer,somessentieltforatlæringkanske.Samtidigbliver forståelsenogoverførslenafdennyevidencentralfor,atorganisationenkanforandresig.somen uddybningdelergarvinlæringsprocessenopitredele:1)tilegnelseafinformation2)fortolkningaf information3)anvendelseafinformation(garvin2000:20d28).informationbliveridenneoptikforstået sometobjekt,derkanindfanges,behandlesogdistribueresaforganisationenoglederne.vedattilegnesig nyrelevantinformation,fortolkedentilbrugbarviden,ogudøvenyehandlingerpåbaggrundafdenviden, kanenorganisationifølgegarvinopnåderesgivnemålsætninger. 4 LindaArgoteerprofessorvedTepperSchoolofBusiness,CarnegieMellonUniversity. 5 DavidA.GarvinerprofessoriBusinessAdministrationvedHarvardBusinessSchool 7

15 2.Teoretiskdiskussion Viharnuskitseretetpareksemplerpå,hvordanDLOkanindsamlevidenogstyrelæringviabestemte teknikkerogdermedopnåeffektivitetsamtbliveistandtilattræffedebeslutninger,deransessombedst fororganisationen.denneforståelseforbrugenafteknikkerogmetodersomledelsesværktøjertilatskabe læringvilviudfordresenere.litteraturenomdloogkmharimangetilfældeanlagtetmereoverordnet organisatoriskperspektiv,hvordloskabesudfrahensigtsmæssigestrukturerogprocedurer,hvilketvivil behandleidetfølgendeafsnit. Design'af'en'lærende'organisation' Mangeforskerefradetobjektivistiskeperspektivharfokuseretpå,hvordanorganisationermest hensigtsmæssigtkandesignesogstruktureres,samthvordanledelsenbedstmuligtkankontrollereflowet afinformation.vivilstartemedatnævnerichardm.cyertogjamesg.march 6 (1963),dadeernogleafde førstetilatlaveenteori,somtagerudgangspunktienforståelseaforganisationersombeståendeaf informationerogbeslutninger.mestcentraltopsætterdetoforskereenmodelfor,hvordanorganisationer skaldesignes,sådekantræffegodebeslutningerpåbaggrundafindsamletinformation.envirksomheds strukturkanudfradenneoptikbrugestilatundgåusikkerhederogøkonomisketab(cyert&march1963: 87D92).Detoforskeresteoriomvirksomhederkandogkritiseresforikkeatgåidybdenmed organisationerskompleksitet,dadeudelukkendefokusererpåbeslutningsprocesser.deerdogrelevante daderestænkningomkring,hvordanenorganisationsdesign,målogforventningerkanpåvirke beslutningerienpositivretning,harinspireretmegetafdensenereforskning.richarddaft 7 &George Huber 8 (1986)forstårpåsammevisorganisationersombeståendeafinformationerogbeslutninger,hvor grundidéeneratinformationskalbrugestilattræffederetteorganisatoriskebeslutninger.daftoghubers løsninger,atorganisationerskaldesignessådeindeholderetlogistiskogetfortolkendesystem.det betyderatorganisationensstruktur,kommunikationsstrategiogteknologiskalunderstøttebåde spredningenafinformationinterntiorganisationen,samtsørgeforatmodtagerneafinformationeni organisationenforstårdenkorrekt.(daft&huber1986:26d31)enlærendeorganisationerherudfra indrettetsådenbådeharkapacitettilatindeholdeogdistribuereenstormængdedata,ogsamtidigkan reducerekompleksitetenafdataen,sådenerforståeligforderettevedkommende. BegrebetomDLOogsynetpåorganisationersomstrukturerslogforalvorigennemistartenaf90 erne,da Senge(1990)udgavværket The(Fifth(Discipline.SengesønskevaratskabeenLO,hvor: 6 JamesG.MarcherprofessorvedStanfordGraduateSchoolofBusiness 7 RichardDafterlektorvedOwenGraduateSchoolofManagement,VanderbiltUniversity 8 GeorgeHubererprofessoremeritusiBusinessAdministrationvedMcCombsSchoolofBusiness,TheUniversityof TexasatAustin 8

16 2.Teoretiskdiskussion (...)(people(continually(expand(their(capacity(to(create(the(results(they(truly(desire,(where(new(and(expansive( patterns(of(thinking(are(nurtured,(where(collective(aspiration(is(set(free,(and(where(people(are(continually( learning(how(to(learn(together. (Senge1990:3) Sengebeskriverendynamiskorganisation,hvorlæring,udviklingognyemåderattænkepåersati højsædet.tilgangenkandogsigesatværeretabstrakt,dadennetopanserorganisationensomenstruktur ogikkeindeholdernoglesærligeimplementerbareprincipper.detskalherpointeresattilgangenhænger sammenmedargyrisogschönsidealomdoubledlooplearning,hvordetercentraltatstillespørgsmåltilde grundlæggendeantagelser,dereriorganisationen.dissetovilvidogkommenærmereindpåsenerei detteafsnit.isengesperspektiverorganisationensstrukturafgørendeforindividershandlemåder,oghan opstillerderforenrækkedisciplineroglove,somorganisationenskalindrettesefter(senge1990:6d10,57d 67).Dissereglerkommereksempelvistiludtryknårenorganisationundersøgerproblemer,hvorderikke skalfokuserespådeansattesfejlellerpersonligheder,menistedetpåatændreorganisationensstruktur, såderistedetskabesbetingelser,somfremmeratbestemtønskeligehandlingerfindersted.deter samtidigvigtigtisengessystemtænkningatderikkesespålineæreårsagsdvirkningssammenhænge,meni stedetpådemereprocessuelleogstrukturellevilkår(senge1990:73).deterinteressantatsenge fokusererpåprocesserneforlæring,ogikkeblotopstilleridealerfor,hvordanenorganisationkanbliveen LO,dadetnærmersigetkonstruktionistiskperspektiv,hvorhandlingoglæringuløseligthængersammen. Sådanneovervejelsererfraværendeidenmesteandenlitteratur,somomhandlerdesignetafenLO. KarenE.WatkinsogVictoriaJ.Marsick 9 (1993)harogsåværetafgørendeforlitteraturenogforståelsenfor designetafenlo.dedefinererenlosom: The(learning(organization(is(one(that(learns(continuously(and( transforms(itself. (Watkins&Marsick1993:8)LigesomhosSengetegnesdereretbilledeafendynamisk organisation,hvorformåleterkontinuerligtatlæreogforandresig.watkinsogmarsickharlavetenmodel, derviser,hvadenorganisationskalindeholdeoghandleefter,foratbliveenlærendeorganisation (Watkins&Marsick1993:10): 9 KarenE.WatkinserprofessorvedUniversityofGeorgiaogVictoriaJ.MarsickerprofessorvedColumbiaUniversity, TeachersCollege 9

17 2.Teoretiskdiskussion ModellenbeskriverudviklingenafenLOpåfireniveauer:individD,teamD,organisationsDog samfundsniveau.watkinsogmarsickopstillersamtidigseksindsatsområdersomorganisationenskal opfylde:atskabemulighederforkontinuerliglæring,atfremmeundersøgelse(inquiry)ogdialog,at fremmesamarbejdeogteamlæring,atetableresystemertilatindfangeogdelelæring,athjælpeansatte modenkollektivvision,samtatforbindeorganisationentilsineomgivelser.organisationenskalaltså struktureresudfra,oghandlepå,allefireniveauer.samtidigskalorganisationenopfyldedeseks indsatsområder,somfordelersigpådefireniveauer,foratbliveenlo.watkinsogmarsickunderstreger, atdetervigtigtatorganisationenskulturunderstøtterorganisationenshandlen,dakulturenindeholderde grundlæggendeværdierogforståelseriorganisationen.fornårorganisationenskalforståogreagerepå nyeforholderdetprimærtigennemkulturenatprocessenforegår,daændringerikulturenmedfører ændringeriorganisationen(watkins&marsick1993:158d160).dettekansammenlignesmedsenges mentalmodels,derhandleromatgøreopmeddeintegreredeforforståelsersomenorganisationog densmedarbejderehar(senge1990:8d9).fællesfordetoværkereraltsåenforståelseafatkulturenskal væreforanderlig,daorganisationenigennemetopgørmeddensforståelserkanforandresig. EnsidsteforfattersomvivilnævneerDavidA.Wilson(1996),derargumentererforennyereogfladere organisationsform,hvorfærrelagvilmedføreatkommunikationoginformationhurtigerenåroptil beslutningstagereogtilbagetilmedarbejdere(wilson1996:17).samtidigskalallemedarbejdereudvikle mentalekompetencertilatbehandleinformationogskabenyviden(wilson1996:20).wilsonharlaveten 10

18 2.Teoretiskdiskussion model,derviser,hvordandatahensigtsmæssigtskalindsamlesogbehandles,meddetformålatskabeen mereeffektivorganisation(wilson1996:34figur3.1): IfølgeWilsonskaldataførstselekteresoganalyseres,hvormeddetblivertilinformation.Vedatudvælgeog kombinereinformationopnåsviden,sombrugestilattræffebeslutninger,hvilketendeligførertil handlinger.vikanherforstå,atwilsonbyggerviderepåcyertogmarchsforståelsefororganisationer,hvor organisationerstogrundelementererinformationerogbeslutninger.modellenovenforviserhermedet designogenstrukturfor,hvordanorganisationerskaltræffebeslutningerogudførehandlingerpå baggrundafeffektivinformationsbehandling. Fællesfordeovennævnteforskereerenforståelseaf,atorganisationerkandesignesefterbestemte principper,fordervedatbliveenlo,samtatinformationogvidenkanstruktureresibestemte organisatoriskesystemer.dennetilgangtagerudgangspunktienforståelseafatvidenernoget,derkan overføresfraatilbvedatbenyttedetrigtigesystem. Organisatorisk'viden'gemmes'og'glemmes' Forståelsenafviden,somværendenogetderkanstruktureresogoverføres,betyderatvidenligeledeskan oplagres,gemmesogdervedogsåglemmesigen.detteområdeharfåetmegetopmærksomhedi litteraturen,dalæringdermedogsåskaloplagresiorganisationenforikkeatforsvinde. WatkinsogMarsickbeskriveratdelæringssystemer,derudviklesienorganisation,bliverbevaretog overførtviaorganisationshistorieognormer(watkins&marsick1993:147).flereforskereergåetetskridt 11

19 2.Teoretiskdiskussion videre,ogharbegrebsliggjortatorganisationerglemmer(organizationalforgetting),hvilketeretfænomen, hvorvidenellerlæringforsvinderudaforganisationen(argote1999:35;theriou&chatzoglou2014:544, 557;Garvin2000:10;Martin&Brun2009:42).EksempelvismenerArgote,medudgangspunkti læringskurver,atorganisatoriskvidenervedblivendeovertid,menskriversamtidig: Yet,(people(leave( organizations.(records(are(lost(or(misplaced.(technologies(become(obsolete. (Argote1999:35)Hermed kanorganisatoriskvidenhenfaldeellerforsvinde,ogdetmedføreratprisenperproduceretenhedstiger, dadetviltagelængeretidatproducerehverenhed.løsningenerifølgeargoteorganisatoriskhukommelse (organizationalmemory).forhvorwatkinsogmarsickmeneratvidenbevaresviaorganisationshistorienog normer,såmenerargoteatvidenkanværeindlejretientenindividet,organisatoriskestrukturerogrutiner ellerorganisationensteknologi(argote1999:81d93).argotebeskriverdogatdetharvissekonsekvenser, hvorvidenopbevares,forhvorindividerergodetilatindfangeogoverføreviden,såerdemindregodetil athuske,mensorganisatoriskestrukturerogteknologiermeremodstandsdygtigeoverforforældelseog bedretilathuske. Forståelsenafatorganisatoriskvidenermuligatgemmeogoverførekankritiseres,dadenanskuerviden sometfastobjekt,derkanrykkesrundtsomenressource.denneforståelselukkerøjnenefordetsociale ogrelationelleaspektafviden,ogfokusererudelukkendepåorganisationensformelledesignogstruktur. Forståelsenafatorganisationerglemmerogatorganisationerharenhukommelseerdogudbredti litteraturen,oghareftervoresorienteringkunmødtudfordringetenkeltstedfra:forhislopet.al.(2014) harintroduceretbegrebetindividuelaflæring(individualunlearning),ogargumentererforatdeteret oversetemneilitteraturen.aflæringadskillersigfra organizationalforgetting vedatværeenbevidstog intentionelproces,hvilketblandtandetbetyderatdenforladtevidenkanfindesfremigen(hislopet.al. 2014:542).Enspændendepointeeratevnentilataflære,erligesåvigtigsomevnentilatkunnelære,fori forsøgetpåatlærenyviden,værdierelleropførselmådendominerendeviden,værdierelleropførsel forlades.vihardogvalgtikkeatfokuserepåaflæring,daviiundersøgelsenafsammenhængenmellem videndelingoglæringharmereinteresseiatundersøge,hvadderbliverskabt,endhvadderbliverforladt. Læring'som'individuel'erkendelse' Detobjektivistiskeperspektivharforflereteoretikeremedførtenforståelseforlæringsomnoget,der foregårkognitivtiindividet,vedatindividetselvreflekterer,erkenderogændrersinehandlemåderpå baggrundaforganisatoriskestrukturerogtiltag.ikujirononaka 10 (1994&2001)anserlæringsomskabt igennemindividuelerkendelse,mengørsamtidigopmeddentraditionelleforståelseafledelse,hvor 10 IkujiroNonakaerprofessoremeritusvedHitotsubashiICSiTokyo,Japan 12

20 2.Teoretiskdiskussion organisationenbliveranskuetsomenmaskine,derbehandlereksterninformation,somkommerindi organisationen.nonakasætteristedetfokuspå,hvordanorganisationerinterntdefinererproblemerog udviklernyvidentilatløsededefineredeproblemer(nonaka2001:13).nonakaermestkendtforsineto begreber:eksplicitogtavs(tacit)viden,somomhandlerhenholdsvisdenkonkreteoverførbarviden,som eksempelviskanformidlestiloplægellerimanualer,ogdenukonkreteogsværtoverførbarviden,som bedstbeskrivessomintuitionellererfaringer(nonaka2001:14).dissetoformerforvidenindgårisecid processen,hvorvidenskabesiinteraktionenmellemdetoformerforvidenienformforspiral.ifølge NonakaskabesvidenigennemSECI:Socialisering,Eksternalisering,KombinationogInternalisering(Nonaka 2001:14D18): Modellenviser,hvordaneksplicitogtavsvidenkontinuerligtinteragererirelationmedhinandenifire forskelligeaktiviteter.disseaktiviteterskalforståsienstørresammenhæng,hvorvidenskabelsenbevæger sigienspiralfradeneneaktivitettildenanden,hvilketgøratvidenkanudviklesigimellemtavsog eksplicitviden.igennemdennespiralprocesskabesorganisatoriskviden.yderligereharnonakabidraget medbegrebetba,hvilketkanoversættessometrumforlæring(nonaka2001:18d21).opsamlendehar Nonakabidragetmedinteressantebegreberogtanker,oggrundentil,atviplacererhamidetteafsnit,erat hananserlæringsomenproces,derforegårviaerkendelseiindividet.dettekaneksempelvissesi videnskabelsenisocialiseringsdaktiviteten,hvorindividetigennemegneerfaringerogrefleksioneri situationermedandreindivider,skalkunnelæreogblivemerekompetent.voresplaceringafhamsom objektivistiskinspirereterikkerettetmod,atenkelteindividersommedarbejdereellerlederekanspilleen 13

21 2.Teoretiskdiskussion rolleiudviklingenafenorganisation,menmodhansforståelseafatlæringopstårviaindividetsegen refleksionogerkendelse. EtandetvigtigtbidragtilforståelsenforlæringkommerfraArgyrisogSchön(Argyris&Schön1996,Argyris 1990,Argyris1993,Argyris2004).Deforstårogsålæringsomindividuelerkendelse,hvorindividetskal stoppemedattænkeisingledloopdlearning,hvilketkanforståssomlogiskeårsagsdvirkningssammenhænge, ogistedetskaltænkeidoubledloopdlearning,hvorenorganisationsunderliggendeværdierundersøgesog handlingerændres(argyris1993:8d9).denneudviklingkræveratindividetændrersitkognitivejegog dropperdedefensivekommunikationsformer,somgenereltprægerindividerogorganisationer(argyris 2004:1D3).Dedefensivekommunikationsformerskalforståssomentilbageholdenhedalleindividerhar overforatudtrykkekritik.argyrisogschönsætterderforfokuspåatindividerskalkommunikerekritiskog problemorienteret,dadetdannerfundamentetfororganisationenslæring.foratorganisationenkanlære, kræverdetaltsåatindividetændrerdereshandlingsteorii,hvordehandlerioverensstemmelsemed singledlooplearningpåbaggrundafdedefensivekommunikationsformer,oghenimodenhandlingsteoriii, hvordesøgeratskabedoubledloopdlearningvedatøgedereskritiskeproblemstillingsevner(argyris1993: 25D37).DetoforskeretagerudgangspunktiJohnDeweysforståelseforundersøgelse(inquiry),hvortvivler omdrejningspunktetforenhversituation,somindividetbefindersigi.denenestemådeatkommetvivltil livspåergennemundersøgelse,ogindividerskalderforundersøgealledeorganisatoriskeproblemer,som destøderpå.herudfraanserargyrisogschönundersøgelsenafetorganisatoriskproblemsombådeen refleksionogenhandling,hvormedlæringoghandlinggårhåndihånd.(argyris&schön1996:30d31)det skalpointeresatdepådettepunktadskillersigfrarestenafforfatterneidetteafsnit,hvorlæringgårforud forhandling.vihardogvalgtatplaceredemidetteafsnit,dadenbeskrevneprocesforatopnå organisatorisklæringtilnærmelsesvistbeskrivessomenterapeutiskproces,hvorindividetselvskaludvikle sigkognitivtfraetlæringssystemi(singledloop)tiletlæringssystemii(doubledloop).dlobliverdermedud fradennetankegangskabtigennemindividetsegenerkendelse 'Det'konstruktionistiske'syn'på'organisatorisk'læring' Inærværendeafsnitvilvipræsentereogdiskuteredemerekonstruktionistiskeperspektiverpå organisatorisklæring(ol).fællesfordissetilgangeeratdeanlæggeretperspektiv,derfokusererpålæring somsitueretisocialpraksis.detbetyderatderikkefindesenbestemtsandhedomkring,hvordan organisationerskalskabelæring,ogdisseperspektivererudsprungetsomenudviklingogmodpoltilflere afperspektivernepræsenteretiforrigeafsnit.vivilstartemedendiskussionafdetobjektivistiskeog konstruktionistiskeperspektiv,ogderefterbeskrivevoresforståelsefororganisationeroglæring.detskal 14

22 2.Teoretiskdiskussion dogpointeresatikkealleforfatterenævntidetteafsniterkonstruktionister,daviogsåinddrager objektivistisketilgange,foratforklaredetsæregnevedenkonstruktionistiskforståelse. Diskussion'af'de'objektivistiske'og'konstruktionistiske'perspektiver' AnnaSfard(1998)haropdeltallitteraturenomlæringindenfortogrundlæggendemetaforer:tilegnelsesD metaforen(acquisition),derermestudbredtiældrelitteratur,ogdeltagelsesdmetaforen(participation), dermesterbrugtinyerelitteratur(sfard1998:6d7).tilegnelsesdmetaforentagerudgangspunktiatviden kanoverføres,delesogpåføresforskelligekontekster,ogbeskrivessomenstærkmetaforsomstadigfylder megetforvoresforståelseforlæringidag.deltagelsesdmetaforensætteristedetfokuspåkontekstenog densocialesituation,oglæringanskuesistedetsomdeltagelseietfællesskab.ligesomvibeskrevtidligere, medblandtandreargyrisogschönsamtnonaka,erdetvigtigtatunderstregeatkoncepterneog forfatterneikkekanplaceresfuldstændigtindenfordeneneellerdenandenmetafor.metaforerneskal derforblotforståssombillederpådegrundlæggendeforståelser,somdeforskelligeforfattereharderes rødderi.medudgangspunktisfardstometaforerkanviplacereforfatternefrasidsteafsnitindenfor tilegnelsesdmetaforen,daderestænkningtagerudgangspunktiatlæringogvidenkanopbevares,delesog anvendes,hvisman blot indrettersinorganisationkorrekt.dettesesblandtandetidebrugtebegreber omvidenoglæringsomværendemuligat:opbevare,(dele,(sprede,(udvikle,(implementeresamtindfange.vi kansamtidigplacerevoresegenforståelseafvidenoglæringnærmeredeltagelsesdmetaforen,hvorvitager udgangspunktibegrebersom:praksisfællesskaber,kontekster,interaktion,processer,sociale(verdenerog arenaer. OgsåNewellet.al(2009)laverennyttigadskillelsemellemtogrundlæggendetilgangetilviden,hvorviden entenkanforståssomnogetmankanbesidde,ellersomnogetderskabesipraksis.indenforforståelsenaf vidensombesiddelseansesvidensomnogetmennesketkognitivthar,mensvidensompraksisanskuer vidensomnogetmangør.isidstnævnteblivervidenkonstrueretogforhandletigennemsocialforhandling, hvilketbetyderatvidenikkekanforståsudenforpraksis.(newellet.al2009:3d5)dennenyeretilganger bådeatfindeilitteraturenomorganisatorisklæring(ol)ogknowledgemanagement(km).newellet.al tagereksempelvisudgangspunktikm,menerikkeobjektivistiskeellerdeterministiskeiderestilgangsom forfatterneomkm,dererbeskrevetiforrigeafsnit,selvomdesøgeratskabespecifikkestrategierog værktøjertilledere.dedefinererorganisatoriskvidensom: ( )a(learned(set(of(norms,(shared( understandings(and(practices(that(integrates(actors(and(artefacts(to(produce(valued(outcomes(within(a( specific(social(and(organizational(context. (Newellet.al2009:6).Fokuserstadigpåatopnåønskelige resultaterienorganisatoriskkontekst,ogvidenbliverstadigansetsomenressource,menistedetforat 15

23 2.Teoretiskdiskussion styre,hvoroghvornårorganisatoriskvidenopstår,samthvordandenskalbehandles,såbliverden organisatoriskevidenskabtibestemtesocialekonteksterigennemhandlinger.denneforståelsedelesogså afelizabethmore(1998),derargumentererforat: The(management(of(knowledge(goes(far(beyond(the(storage(and(manipulation(of(data,(or(even(of(information.( It(is(the(attempt(to(recognize(what(is(essentially(a(human(asset(buried(in(the(minds(of(individuals,(and(leverage( it(into(an(organizational(asset(that(can(be(accessed(and(used(by(a(broader(set(of(individuals(on(whose(decisions( the(firm(depends. (More1998:353) Moreretterenkritikmoddenældredelafledelsesteorien,derkunsætterfokuspåkontrolog produktivitetgennemstyringenafinformation.ledelsesteorienseraltsåenudviklingmodenmere konstruktionistiskforståelseforviden,hvorvidendogstadigforståssomværendenogetindividerbesidder, oghvorfokusstadigerpåkorrektebeslutningerogsuccesfororganisationen.isammeboldgadekanvi placerearnelindsethbygdås 11 (2014),somligeledesskildrer,hvordanledelsesteorienharoplevetetskifti tilgangentillæringiorganisationer: ( )(from(command(and(control(to(engage(and(enrol. (Bygdås2014: 95).Ledereskalnuafgivekontrollenovermedarbejderenogistedetsøgeenmereengagerendeogmindre styrendevejtilatskabelæring.bygdåsbeskriver,hvordanopstartenafnyestoreprojekter,som eksempelvisfabrikkeriandrelande,ikkebarekanstartesopvedatorganisatoriskepraksisservideregives udfraenoverførselsdtilgangtilviden,dadeorganisatoriskepraksisserskalskabesudfratidligerelæring (Bygdås2014:89).SomBygdåsskriver: ( )it(is(not(a(copy(and(paste(event,(but(rather(can(be(described(as(a(community(of(knowing(in(the(making( following(various(modes(of(cultural(learning(characterized(by(mutual(adjustments,(joint(interactions,(and( alignment(of(shared(understandings,(and(as(such(is(more(learned(than(transferred. (Bygdås2014:95) LigesomNewellet.al.ogMorekanvidenifølgeBygdåsikkeoverføresfraAtilB,menmåistedetskabesvia praksisisocialeogorganisatoriskefællesskaber.videnomhandleraltsåherogsåfællesforståelserogen kultureludviklingifællesskaber.etendnumeredynamisksynpålæringogvidenpræsenteresafstephen Billett 12 (2001),derargumentererfor,atindividetaltidvilværeaktivtikonstruktionenafviden,ogatdet derforikkekanundgåatlærekontinuerligt(billett2001:18).senereuddyberhan: Therefore,(from(the( constructivist(perspective,(learning(is(ongoing(and(unavoidable(as(we(think(and(act.(it(seems(that(we(can(no( 11 BygdåserseniorforskervedArbejdsforskningsinsitituttet,Oslo,Norge 12 BilleterprofessorvedSchoolofEducationandProfessionalStudies,GriffithUniversity,Australien 16

24 2.Teoretiskdiskussion more(consciously(avoid(learning(than(we(can(breathing. (Billett2001:30).Læringeraltsåenfortløbende proces,somikkekanundgås. DetnyereogmerekonstruktionistiskeperspektivrepræsenteretafblandtandetNewellet.al.,More, BygdåsogBillett,anserlæringsomenfastdelafindividersdagligeinteraktionirelationmedandre.Disse perspektivererdogikkenoktilatbelyseogdiskutere,hvordanlæringogvidendelinghængersammen,da deikkegivernogleoperationaliserbarebegrebertilatfremanalyserelæringellerforståorganisationer.de tjenerderforudelukkendedétformålatvise,hvordantilegnelsesdmetaforenforladesogdeltagelsesd metaforenvinderfreminyerelitteraturomkringlæringiorganisationer.deviser,hvordanatforståelsen forlæringbevægersigvækfralæringsomenkognitivindividuelerkendelseoghenimodenmeresitueret ogsocialforståelseforlæring.denneudviklingharhaftstorbetydningfor,hvordanmanforståroganskuer organisationer,hvilketvivilkommeindpåifølgendeafsnit. Organisationer'som'sociale'arenaer'bestående'af'sociale'verdener' Detkonstruktionistiskeperspektivhargjortopmedforståelsenaforganisationersomstrukturer,oghar dermedogsåflyttetsitperspektivfraatopstillehensigtsmæssigestrukturertilistedetatfokuserepå hvilkenslagssocialinvolvering,derskaberdenbedstekontekstforlæring.jeanlaveogetiennewenger 13 (1991)harsomnogleafdeførstefremsatetperspektivpålæringsomsitueretipraksis,hvilkeindeholder bestemteforståelser: ( )(about(the(relational(character(of(knowledge(and(learning,(about(the(negotiated(character(of(meaning,(and( about(the(concerned(( )(nature(of(learning(activity(for(the(people(involved.(that(perspective(meant(that(there(is( no(activity(that(is(not(situated.( (Lave&Wenger1991:33) Dersættesherfokuspådensitueredeaktivitetfremfororganisationensstrukturer.Detbetyderatvidenog læringantagerenmererelationelkarakter,atmeningaltidforhandles,samtenforståelseafatalle aktiviteterersituerede.læringskeridet,somdetoforfatterekalderetpraksisfællesskab(communityof practice): A(community(of(practice(is(a(set(of(relations(among(persons,(activity,(and(world,(over(time(and(in( relation(with(other(tangential(and(overlapping(communities(of(practice. (Lave&Wenger1991:98)Et praksisfællesskabskalaltsåforståssometsætafrelationerelleraktiviteter,hvorlæringopstårigennem deltagelseidensocialepraksis. 13 LaveerprofessorvedUniversityofCalifornia,BerkeleyogWenger(f.1952)erselvstændiglæringsteoretiker 17

25 2.Teoretiskdiskussion Ovenståendeforståelseaforganisationer,sometsted,hvorindividerindgårifællesskaberomkringfælles aktiviteterogderigennemskaberlæring,erioverensstemmelsemedvoresforståelseforlæringog videndeling.laveogwengersforståelseindeholderogsåenafstandstagenfraobjektivisternesforståelseaf atledelsenkankontrollereflowetafviden,samtatorganisationerkandesignesogstrukturerestilatskabe læring.udfordringenvedatforståorganisationersompraksisfællesskabererdog,atbegrebetenten henvisertilgrupperellerbestemtekontekster,ogvivilderforudvidevoresforståelsefororganisationer vedikkeblotatsedemsombeståendeafcommunitiesofpractice,mensomsociale(verdener(social worlds).forsocialeverdenerkanudvidevoresforståelsefororganisationervedatinkludereindividuelleog organisatoriskeaktiviteter,samtsættefokuspådegrupper,deropstårpåbaggrundafandetendfælles aktiviteter.dettevilvigørevedatinddragebenteelkjær 14,dertagerudgangspunktiStrauss forståelsefor socialeverdener,ogbeskriversocialeverdenersom:"groups(with(shared(commitments(to(certain(activities,( sharing(resources(of(many(kinds(to(achieve(their(goals,(and(building(shared(ideologies(about(how(to(go( about(their(business."(straussielkjær1992:83)viforstårherudfraatorganisationerbestårafmange forskelligesocialeverdener,hvorgrupperikkeblotskabesigennemfællesaktiviteter,menogsåskabespå baggrundafdelingenafressourcertilatopnåbestemteorganisatoriskemål,samtigennemenfælles forståelsefornormer,rutinerogønskværdigopførsel.demangesocialeverdenerersamletien organisation,derdannerdensocialearenafordesocialeverdenersopståen,opløsningoginteraktion (Elkjær2005:136).MedudgangspunktiStraussdefinererElkjærsocialearenaer: Organisationen(begribes(som(en(arena,(der(på(en(anden(måde(end(betegnelsen(rum(signalerer,(at( organisationens(grænser(er(åbne(over(for(omverdenen.((...)(organisationen(bestemmes(i(stedet(af(engagement(i( de(kollektive(handlinger(og(de(vilkår,(hvorunder(de(udspiller(sig.(det(er(på(arenaen,(at(den(organisatoriske( aktivitet(folder(sig(ud,(og(den(organiserer(sig(i(sociale(verdener. (Elkjær2005:137) Organisationerkanaltsåforståssomenarenaermedflydendegrænser,derbeståraforganisatorisk aktivitet,somorganiserersigisocialeverdener.detervigtigtatunderstregeatensocial(verdeneren subjektivempiriskforståelse,somgiverosenbegrebsligrammetilatundersøgekompleksesociale processer.dengøroseksempelvisistandtilatforståenbestemtafdelingsnæresammenholdien organisation,belyseenfrokoststuesbetydningelleranskuevirkningerneafenorganisationskultur. ForatvendetilbagetilLaveogWenger,såkandeanvendestilatforstålæringsomensocialproces,samt belyse,hvordanmenneskermødesipraksisfællesskaber.somelkjærpointerer,kandedogikkegivesvaret 14 BenteElkjærerprofessorvedDanmarksinstitutforPædagogikogUddannelse,AarhusUniversitet 18

26 2.Teoretiskdiskussion på,hvordanlæringmerekonkretkanopståigennemdeltagelse(elkjær2001:440).påsammeviskanetsyn påorganisationersomsocialearenaerbeståendeafsocialeverdenerhellerikkegiveosetkonkretsvarpå, hvordanlæringopstårigennemorganisatoriskaktivitet.derforvilviidetfølgendeafsnitfølgeielkjærs fodsporogbeskrivevoresforståelseforlæringvedatinddragejohndewey 15. En'pragmatisk'læringsteori:'Organisatorisk'læring'som'erfaring' Forståelsenafatlæringforegårigennemdeltagelseisocialeverdener,gøropmedtilegnelsesDmetaforen, hvoretindividtilegnersigviden,oglederosistedethenmoddeltagelsesdmetaforen.elkjærargumenter dogforatdeltagelsesdmetaforenermangelfuld,dadenikkedefinererdetønskedeformålellerindeholder noglemetoder(elkjær2003:482).forhvortilegnelsesdmetaforenidetmindstehardefineretsitformål (evnerogviden)ogmetode(læringigennemundervisning),såerdetikketydeligt,hvadderskallæres gennemdeltagelse,ellermedhvilkenmetodelæringskalopstå.dererderforbehovforennyogtredje metafor,hvilketerbaggrundenforatinddragejohndeweyogbenteelkjærsforståelseforhansbegreber. Elkjærargumentererforatdentredjemetaforskalværeundersøgelse(inquiry),somoprindeligtblevbragt påbanenafdewey.dentredjemetafortagerudgangspunktiundersøgelse,hvorformåletererfaringog metodenertænkningogrefleksion: To(get(to(know(and(to(become(knowledgeable(is(only(one(way(of( experiencing.(inquiry(is(a(method(by(which(experience(by(way(of(thinking(and(reflection(can(become( knowledge. (Elkjær2003:482)Videnoglæringopstårveddentredjemetaforigennemudforskningog refleksivtænkning.processenvedundersøgelse(skaldogikkeforståssomførsttænkning,ogsåen kommendehandlingpåbaggrundaftænkningen,datænkningoghandlingidennemetaforeruadskillelige. Detbetyderatundersøgelsenviltageformaf: ( )(en(instrumentel(og(eksperimenterende(anvendelse(af( ideer(og(hypoteser,(begreber(og(teorier(som(led(i(udforskningens(pendlen(mellem(definition(og(løsning(af( den(usikre(situation. ((Elkjær2005:21)Dereraltsåikkefokuspåenbestemtformforhandling,derså medførerskabelsenafviden,mennærmereetdynamiskforholdimellemhandlingoglæring.citatetkræver dogenuddybningiforholdtildeweysforståelseforskabelsenafnyviden.fordenusikresituationstår centraltforlæring,daderifølgedeweykunermulighedforlæring,nårvantehandlingerogværdier forstyrresafmødetmedenusikkersituation(elkjær2005:102).fornårvanerforstyrresellerændresvil detdanneetpotentieltudgangspunktforatundersøgesituationen,reflektereoverdeniforholdtil tidligereerfaringerogderudfraovervejeenmuligløsningpåproblemet(brandi&eljær2011:75d77). Deweyspragmatiskelæringsbegrebtagerderforafsætiudforskningenafenusikkersituation,hvorvaner forstyrres.vanerforstårvihersomkonstantudviklendesocialenormerforønskværdigoguønsketopførsel 15 Dewey(1859D1952)varprofessorifilosofiogpædagogikiChicagoogifilosofivedColumbiaUniversity 19

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Podcasten der brød lydmuren

Podcasten der brød lydmuren Podcasten der brød lydmuren En#undersøgelse#af#forholdet#mellem#fortælling#og#e4k#i#en#radiokrimiserie# Af:$Sine$Pam$Jensen$&$Lise$Højer$ Roskilde$Universitet,$Juni$2015$ Speciale$i$JournalisDk$ Vejleder:$Maria$Bendix$Olsen$

Læs mere

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02 UGE 46: Organisationskommunikation Dato Tid Indhold Bemærkninger Underviser d. 9.11. ftermiddag 13:00-14:30 Introduktion af modul og rekvirentforløb. Få tre eksempler på kommunikationsarbejdet i organisationer.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer

MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer Undervisere: Mette Wichmand, ekstern lektor, Roskilde Universitet Ditte Kolbæk, adjunkt, Aalborg Universitet Jørgen Lerche Nielsen, lektor,

Læs mere

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,,

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,, Side I Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013 Fredag 03-05-2013 Lørdag 04-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side II Søndag 05-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side III

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning i Forord vii Tak xi Kapitel 1: Indledning 1. Introduktion 2 1.1 Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne 3 1.2 Voksen i en andetsproglig kontekst 5 1.3 Didaktik 7 1.3.1 En dannelsesteoretisk

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

X Y Z. De ubekendte i virksomheden

X Y Z. De ubekendte i virksomheden X Y Z De ubekendte i virksomheden Undersøgelse af organisering, kultur, proces og ledelse af Annie Jeppesen, pæd. leder Børneskolen Bifrost Karsten Venborg, vejleder November 2009 Biografiske oplysninger

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Fra forskning til undervisning

Fra forskning til undervisning Fra forskning til undervisning Nana Quistgaard og Christina Frausing Binau Du falder over en nyhed... Forskere på DTU Miljø har udviklet en ny metode til rensning af vand, der vil betyde en kraftig reduktion

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

Klavs Duus Kinnerup Hede. Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik

Klavs Duus Kinnerup Hede. Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Klavs Duus Kinnerup Hede Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Forord 9 Kapitel 1. Afhandlingens emne og metode 11 1.1.

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN

FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN FORSIDEIFORBINDELSEMED AFLEVERINGAF BACHELOR OPGAVEN Nedenståendeoplysningerskalfremgåafopgavensforside. Skemaetkanevt.indkopieresogskaludfyldesindenaflevering! Navn: TinaRaetzel Studienr.: A080410 Stamhold:

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Foreløbig kursusguide 1. Fonetik

Foreløbig kursusguide 1. Fonetik Modul: Tysk sprog Foreløbig kursusguide 1 Fonetik Tysk åben uddannelse Aalborg Universitet 1 Der kan ske ændringer både i studieaktiviteter og undervisningsmaterialer. De studerende bedes derfor først

Læs mere

Videnskabsteori og metode - introduktion til humane forsøg og dyreforsøg. Mette Dencker

Videnskabsteori og metode - introduktion til humane forsøg og dyreforsøg. Mette Dencker Videnskabsteori og metode - introduktion til humane forsøg og dyreforsøg Mette Dencker 1 Dagens program Humane forsøg Dyreforsøg Studenterforelæsningsemner 2 Humane forsøg I hvorfor humane forsøg? Informationskilde

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Intern evaluering af uddannelser på DTU: Evaluering og pædagogisk udvikling, alt i et

Intern evaluering af uddannelser på DTU: Evaluering og pædagogisk udvikling, alt i et Intern evaluering af uddannelser på DTU: Evaluering og pædagogisk udvikling, alt i et DUN-konferencen 2009 Pædagogisk konsulent Pernille Andersson Evalueringskonsulent Peter Munkebo Hussmann LearningLab

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING 20 SAMARBEJDSKOMMUNER TEMADAG: 20 SAMARBEJDSKOMMUNER 2015/05/07

MIDTVEJSEVALUERING 20 SAMARBEJDSKOMMUNER TEMADAG: 20 SAMARBEJDSKOMMUNER 2015/05/07 MIDTVEJSEVALUERING 20 SAMARBEJDSKOMMUNER 01 02 03 Dagsorden 01 Hvorfor en midtvejsevaluering? 02 Refleksioner og anbefalinger til det fremadrettede arbejde 03 Spørgsmål HVORFOR EN MIDTVEJSEVALUERING? HVAD

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014 Susanne Ketill Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 5 Formål Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

RESEARCH TEACHING NEXUS

RESEARCH TEACHING NEXUS RESEARCH TEACHING NEXUS Kollegial supervision Modul 1 den 9.9.2015 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik 11-09-2015 Karen Wistoft Kollegial Supervison 2015 2 Forskning

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

- kompetenceudvikling for den erfarne leder

- kompetenceudvikling for den erfarne leder Executive Coach Program - kompetenceudvikling for den erfarne leder Coaching som resultatskabende ledelsesform Executive Coach Program er et radikalt fornyende ledelsesudviklingsprogram, der gennem et

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Ikke-selvklæbende banderoler til spiritus

Ikke-selvklæbende banderoler til spiritus I Ikke-selvklæbende til spiritus Antal bundter á 100 med påtrykt flaskestørrelse På samme bestillingsseddel kan kun bestilles enten store, mellem eller små. Kontrolbilag II Ikke-selvklæbende til spiritus

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Indhold af Delta Fagdidaktik i serien Matematik for lærerstuderende

Indhold af Delta Fagdidaktik i serien Matematik for lærerstuderende Indhold af Delta Fagdidaktik i serien Matematik for lærerstuderende Forord Indledning Matematikkens didaktik et nyt fag Vores valg af matematikdidaktisk stof i denne bog Læringsdelen Undervisningsdelen

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge Mødetidspunkt 09-12-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00

Læs mere

Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring

Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring Et forskningssamarbejde mellem VUC Storstrøm og Ålborg Universitet http://padlet.com/wall/gc_emne1 http://padlet.com/wall/gc_emne2 http://padlet.com/wall/gc_emne3

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

Spor 1 - Inklusionsindsatsen

Spor 1 - Inklusionsindsatsen Spor 1 - Inklusionsindsatsen Læringuge uge 44, 45 og 46-2012 Formiddagens program 1. Velkomst og indledende bemærkninger (logbog) 2. Lederoplæg 3. Læringsugen 4. At være vært og gæst 5. Fra politisk udvalgsplan

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

VÆRDIFULD VIDENDELING I TVÆR- KOMMUNALE PROJEKTSAMARBEJDER

VÆRDIFULD VIDENDELING I TVÆR- KOMMUNALE PROJEKTSAMARBEJDER TVÆR- KOMMUNALE rethinkimpacts RAPPORTER: Evaluering og forskning i Aarhus 2017, nr. 5 2016 Buster Urban Kudsk Rasmussen 2 Kolofon Serietitel og nummer Titel Forfatter rethinkimpacts rapporter. Evaluering

Læs mere

Brug af evidensbaseret viden i sygeplejen

Brug af evidensbaseret viden i sygeplejen Brug af evidensbaseret viden i sygeplejen Emilie Andrés, cand.cur., sygeplejerske En undersøgelse af, hvorledes sygeplejestuderende, når de arbejder med evidensbaseret viden, kan forholde sig kritisk e

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål:

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål: It som et vilkår for læring nyt fra forskningen Bent B. Andresen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Indhold: Baggrund Hvorfor? Vejledningsbehov? Hvordan? Matematik og it Hvorfor? Tilløb til nytænkning

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår Aktionslæring i dagplejen Der hvor individuel og fælles læring opstår Formålet med i aften 1. At tilgodese dagplejens behov for viden til alle 2. At give mulighed for og støtte til at beslutte et fælles

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter til tryk.indd 1 25-11-2009 18:26:53 Nye horisonter til tryk.indd 2 25-11-2009 18:26:54 Maria Appel Nissen NYE HORISONTER I SOCIALT ARBEJDE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Kapitel 1 Samfund, risiko og krise. Skitse til en sociologisk forklaringsramme 29

Kapitel 1 Samfund, risiko og krise. Skitse til en sociologisk forklaringsramme 29 Indholdsfortegnelse Forord 11 Generel indledning 13 Et bidrag til krisologien 13 Krisekommunikation en snæver og en bred opfattelse 15 En multidimensionel tilgang 19 Hvilken slags kriser? 24 Bogens opbygning

Læs mere

Civilrettens styring af skatteretten

Civilrettens styring af skatteretten Civilrettens styring af skatteretten NIKOLAJ VINTHER JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FOR LA MACNUS INFORMATIK A> Forord 3 Forkortelser 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 11 A. Problemformulering 11 B. Afhandlingens

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

KLAR-PARAT-STUDIERETNING

KLAR-PARAT-STUDIERETNING KLAR-PARAT-STUDIERETNING På Odder Gymnasium udvikler vi stærke studieretninger via delt lederskab og målrettet fokus på den enkelte elev hele skolen er med Udvikling af stærke studieretninger kræver både

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering Kinesiske områdestudier kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Ledernetværksmøde. d.2/12-2013. fredag den 20. december 13

Ledernetværksmøde. d.2/12-2013. fredag den 20. december 13 Ledernetværksmøde d.2/12-2013 1) 13.00-13.10: Velkomst, kort om netværkets mål og struktur, samt intro til dagens tema: ledelse af elevaktiverende undervisningsprocesser. Kan e-tavler/projektorer medvirke

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Sammenfatning Ca. halvdelen

Læs mere

Formål med evalueringen

Formål med evalueringen Formål med evalueringen At evaluere det eksisterende Haver til Maver med henblik på at: a) Optimere og videreudvikle Haver til Maver b) Implementere Haver til Maver to nye steder c) Skabe grundlag for

Læs mere

Surveillance Copenhagen

Surveillance Copenhagen Surveillance Copenhagen København, 15. august 2008 Rettelse Implementering af MSCI og S&P s reviderede GICS-klassifikation Ændringer som følge af implementering af MSCI og S&P s reviderede GICS-klassifikation

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Virtuelle referenceservices og bibliotekaren

Virtuelle referenceservices og bibliotekaren Virtuelle referenceservices og bibliotekaren Oversigt Virtuelle referenceservices Undersøgelsens design Undersøgelsens resultater Diskussion af undersøgelsens resultater Opsummering og perspektivering

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Værdibaseret ledelse. 4. udgave. Værdibaseret transformationsledelse. Af Peter Beyer

Læs mere om udgivelsen på  Værdibaseret ledelse. 4. udgave. Værdibaseret transformationsledelse. Af Peter Beyer Værdibaseret ledelse 4. udgave Værdibaseret transformationsledelse Af Peter Beyer Peter Beyer Værdibaseret ledelse Værdibaseret transformationsledelse 4. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case Case-opstart (trin -) Indsamling af

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Vejledning i Rapportskrivning

Vejledning i Rapportskrivning Vejledning i Rapportskrivning Finn Nordbjerg Rie Nielsen Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business: IT Uddannelserne August 2011 1 Forord Denne vejledning er rettet mod

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet?

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet? Dato: 27. januar 2014 Sag: OK-13/13976 Sagsbehandler: /SBN/ALE Spørgsmål til udbudsmateriale om konsulentbistand til Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes analyse af annullerede udbud og analyse af kontrolbud

Læs mere

Medievidenskab Bachelor 2. semester

Medievidenskab Bachelor 2. semester Bachelor 2. semester Medie- og kulturhistorie II Bunden 14-dages opgave 17/8-31/8 Metode og undersøgelsesdesign II Projektopgave 28/8 Medieteori og -analyse II Mundtlig prøve 30 min. + 30 min forberedelse

Læs mere

UNIVERSITETSPÆDAGOGIK

UNIVERSITETSPÆDAGOGIK UNIVERSITETSPÆDAGOGIK Introduktion Adjunktpædagogikum Modul 1 20.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik 20-Oct-14 Karen Wistoft Adjunkt Pæd 2 Indledende

Læs mere

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær 1.7 Metodevalg af undersøgelsen i projektet Der planlægges en undersøgelse, der inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data omfatter

Læs mere

Principper for problem- og projektbaseret læring. PBL-Aalborgmodellen

Principper for problem- og projektbaseret læring. PBL-Aalborgmodellen Principper for problem- og projektbaseret læring PBL-Aalborgmodellen AALBORG, MARTS 2011 2 PrinciPPer for Problem- og Projektbaseret læring Indholdsfortegnelse Indledning 4 Centrale begreber 5 01. Vision

Læs mere

KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO

KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO 6. SEMESTER (KOMMUNIKATION) GRUPPE: 23 VEJLEDER: HENRIETTE LUNGHOLDT Titelblad) Humanistisk)Informatik))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Forår)2014) ) Vejleder:HenrietteLungholdt

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation Modulbeskrivelse for 6. modul 2016 Kultur og religionsformidling Hold 3kde15 Modulbeskrivelsen er godkendt xx. oktober 2016 Dato for evt. revision:

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere