Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016"

Transkript

1 Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 0.1 Revideret 7. juni 2012

2 Studieordningen (herunder fagbeskrivelserne) gælder for studerende med studiestart pr. september 2012 og er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademiet Lillebælt Professionshøjskolen University College Nordjylland Copenhagen Business Academy Side 2 af 54

3 Indhold FAGBESKRIVELSER SAMFUNDSØKONOMI I + II SAMFUNDSØKONOMI I SAMFUNDSØKONOMI II ERHVERVSØKONOMI I + II ERHVERVSØKONOMI I ERHVERVSØKONOMI II ERHVERVSJURA ERHVERVS- OG FINANSJURA, BRANCHEKENDSKAB- OG REGULERING SAMT SKATTERET ERHVERVS- OG FINANSJURA (JURA I) ERHVERVS- OG FINANSJURA (JURA II) BRANCHEKENDSKAB OG -REGULERING SKATTERET MARKEDSFØRING I + II + III MARKEDSFØRING I (FINANSIELLE YDELSER OG PRODUKTER) MARKEDSFØRING II MARKEDSFØRING III METODE OG VIDENSKABSTEORI, INKL. STUDIETEKNIK METODE OG VIDENTEORI, INKL. STUDIETEKNIK I METODE OG VIDENTEORI, INKL. STUDIETEKNIK II KOMMUNIKATION OG PRÆSENTATIONSTEKNIK ORGANISATIONSPSYKOLOGI PROJEKTLEDELSE I + II PROJEKTLEDELSE I PROJEKTLEDELSE II STATISTIK EJENDOMSFINANSIERING RÅDGIVNING OG ETIK I DEN FINANSIELLE SEKTOR INTERNATIONALT MODUL INTERNATIONALT MODUL - ALTERNATIV INTERNATIONALT MODUL - ALTERNATIV SALG I + II RÅDGIVENDE SALG I RÅDGIVENDE SALG I ALTERNATIV RÅDGIVENDE SALG I ALTERNATIV SALG OG ERHVERV II PRIVATØKONOMI BRANCHERETTEDE VALGFAGSPAKKER FINANSIELLE FORRETNINGER OG RÅDGIVNING A OG B EJENDOMSHANDEL A OG B EJENDOMSADMINISTRATION A OG B REVISION A OG B FORSIKRING OG PENSION A OG B BRANCHEPROJEKT VIDEREGÅENDE VALGFAG FORRETNINGSUDVIKLING UDVIDET REGNSKABSANALYSE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VIDEREGÅENDE STATISTIK PRAKTIK Side 3 af 54

4 1.19 ORGANISATIONSUDVIKLING OG LEDELSESVÆRKTØJER BACHELORPROJEKT Side 4 af 54

5 Fagbeskrivelser 1.1 Samfundsøkonomi I + II Samlet vægt: 10 ECTS Placering: semester Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om en given økonomis økonomiske vækst og udvikling, nationalt og internationalt, særligt med henblik på et samfunds finansielle aktiviteter. Den studerende skal ud fra relevante teoretiske modeller kunne beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske målsætninger og problemstillinger på mikro- og makroniveau. Den studerende skal kunne analysere et samfunds økonomiske, politiske, demografiske, miljømæssige og sociale forhold og foretage internationale sammenligninger. Den studerende skal selvstændigt kunne vurdere komplekse sammenhænge mellem samfundsøkonomiske målsætninger, balanceproblemer, økonomisk politik, international handel og velfærd. Den studerende skal ud fra teoretiske modeller kunne analysere og vurdere konsekvenserne af både efterspørgsels og udbudspolitikker for forskellige økonomier og valutakursregimer. Den finansielle sektors aktører, deres størrelse, antal samt deres opgaver De forskellige ledighedstyper Prisdannelse og konkurrenceformer, herunder producent- og forbrugeroverskud Paretooptimum og teknisk effektivitet Eksternaliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden Markedseffektivitet og effektivitetsvirkninger af markedsindgreb Klassiske og nyere handelsteorier Prisdannelse og effektivitet på vare- og faktormarkedet under forskellige markedsformer Kursdannelsen ved forskellige kursregimer og forskellige faktorers indflydelse på denne kurs Rentedannelsen og rentestruktur Samfundets indkomstdannelse og forskellige modeller for ligevægtsindkomst Sammenhængen mellem arbejdsløshed, nationalindkomst og inflation Den studerende skal have færdigheder i at: Vurdere den økonomiske udvikling, herunder den økonomiske vækst nationalt og globalt ud fra forsyningsbalancen Beskrive og analysere befolkningsudviklingen og dennes betydning for samfundet Anvende de forskellige pris- og mængdeindeks Hente relevante data fra forskellige kilder og vurdere forskellige økonomiske rapporter Anvende beskrivende statistik som støtte til en given fremstilling Præsentere data i tabeller, grafer, diagrammer etc. som opfylder de formelle krav til videnskabelig fremstilling Vise og beregne producent- og forbrugeroverskud samt overnormal profit på kort og lang sigt Vurdere eksternaliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden med henblik på at kunne beregne forbruger og producentoverskud Vurdere markedseffektivitet og effektivitetsvirkninger af markedsindgreb Side 5 af 54

6 Analysere årsager til og virkninger af international handel ud fra klassiske og nyere handelsteorier Anvende teoretiske modeller for kursdannelsen, rentedannelse, indkomstdannelse, inflation i forskellige konkrete finansielle sammenhænge Formidle udviklingen i forventninger til samfundsudviklingen i forhold til samarbejdspartnere og kunder Den studerende skal opnå kompetencer til: At håndtere komplekse og udviklingsorienterede sammenhænge mellem et samfunds økonomi og den finansielle sektor Fagligt at placere en given branche under en specifik konkurrenceform samt kunne vurdere konsekvenserne heraf Selvstændigt at vurdere virkningen af økonomiske politikker for forskellige kursregimer og økonomier med basis i teoretiske modeller Selvstændigt at rådgive kunder ud fra en forståelse af samfundsøkonomiens udvikling Samfundsøkonomi I Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Mikroøkonomi Den studerende skal ud fra relevante teoretiske modeller kunne beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger på mikroniveau. Problemstillingerne omhandler prisdannelse og effektivitet på vare- og faktormarkedet under forskellige konkurrenceformer samt analysere og vurdere konsekvenser af eksternaliteter og forskellige mikroøkonomiske politikker. Prisdannelse og konkurrenceformer, herunder producent- og forbrugeroverskud Paretooptimalitet og teknisk effektivitet Eksternaliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden Markedseffektivitet og effektivitetsvirkninger af markedsindgreb Klassiske og nyere handelsteorier Den studerende skal have færdigheder i at: Vise og beregne producentoverskud og forbrugeroverskud samt overnormal profit på kort og lang sigt Vurdere eksternaliteter på både efterspørgsels- og udbudssiden med henblik på at kunne beregne forbruger og producentoverskud Vurdere markedseffektivitet og effektivitetsvirkninger af markedsindgreb Vurdere årsager til og virkninger af international handel ud fra klassiske og nyere handelsteorier Den studerende skal opnå kompetencer til: Selvstændigt at placere en given branche efter konkurrenceform, samt kunne vurdere konsekvenserne af dette Samfundsøkonomi II Vægt: 5 ECTS Placering: 3. semester Makroøkonomi Side 6 af 54

7 Den studerende skal ud fra relevante teoretiske modeller kunne beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger på makroniveau. Problemstillingerne er de samfundsøkonomiske målsætninger, balanceproblemer, økonomisk politik, international handel og velfærd. Den studerende skal ud fra teoretiske modeller kunne analysere og vurdere konsekvenserne af både efterspørgsels- og udbudspolitikker for forskellige valutakursregimer. Kursdannelsen under forskellige kursregimer. Herunder skal den studerende teoretisk kunne forklare forskellige faktorers indflydelse på denne kurs Rentedannelsen og rentestrukturen Samfundets indkomstdannelse. Den studerende skal kunne anvende forskellige modeller til bestemmelse af ligevægtsindkomsten Sammenhængen mellem arbejdsløshed, nationalindkomst og inflation Den studerende skal have færdigheder i at: Anvende teoretiske modeller for kursdannelse, rentedannelse, indkomstdannelse, inflation i forskellige konkrete finansielle sammenhænge Formidle udviklingen i forventninger til samfundsudviklingen over for samarbejdspartnere og kunder Den studerende skal opnå kompetencer i: Selvstændigt at vurdere virkningen af økonomiske politikker for forskellige kursregimer og økonomier med basis i teoretiske modeller. Side 7 af 54

8 1.2 Erhvervsøkonomi I + II Samlet vægt: 15 ECTS (10 + 5) Placering: semester Modulopbygget I +II Erhvervsøkonomi I Vægt: 10 ECTS Placering: 1. semester Den studerende skal have viden om erhvervsøkonomisk teori og metoder ud fra finanssektorens praksis og kunne forstå og anvende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer. Semestrets hovedområder: Regnskab og regnskabsanalyse Budgettering Optimering Investeringsvurdering Regnskab og regnskabsanalyse Indhold og intern sammenhæng i årsrapporten for personlige virksomheder og selskaber Budgettering Budgettets funktion i virksomheden og tilrettelæggelse af budgetteringsproceduren Budgettets sammenhæng med forretningsplaner og strategi Optimering Forskellige konkurrenceformer Investeringsvurdering Forskellige investeringsvurderingsmetoders styrker og svagheder Den studerende skal have færdigheder i at: Regnskab og regnskabsanalyse Udarbejde og vurdere nøgletal med afsæt i Dupont modellen Budgettering Opstille resultat-, balance- og likviditetsbudgetter ud fra givne forudsætninger samt foretage budgetsimuleringer Optimering Foretage optimering ud fra omkostnings- og afsætningsforhold under hensyntagen til en enkelt kapacitetsbegrænsning, afsætning på flere markeder (ens priser, prisdifferentiering, eksportdumpning) samt konkurrenceforhold (fuldkommen konkurrence, monopol, delvist monopol, oligopol (den knækkede afsætningskurve)) Foretage produktionsoptimering ved enkelt- og flervareproduktion (lineær programmering mv.) Investeringsvurdering Anvende forskellige investeringsvurderingsmetoder (kapitalværdimetoden, intern rentefodsmetode, annuitetsmetoden samt den dynamiske tilbagebetalingsmetode) Beregning af og valg blandt simple og komplekse investeringsprojekter (under hensyntagen til skat, inflation, driftskapitalforskydning) Beregning af investeringers optimale levetid Side 8 af 54

9 Den studerende opnår kompetence i: Investeringsvurdering Genkende situationer, hvor investeringsvurderingsmetoder bør anvendes Udvælge informationer til brug for investeringsvurdering (beslutningsrelevante omkostninger) Erhvervsøkonomi II Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Den studerende skal kunne vurdere en kreditanmodning ud fra långivers interesse og risikoaversion og afdække virksomhedens finansieringsbehov. Semestrets hovedområder: Virksomhedens finansiering Kreditvurdering af virksomheder Virksomhedens finansiering Den horisontale og vertikale balancestruktur Egenkapital og fremmedkapitalfinansiering samt forskellene herimellem Forskellige fremmedfinansieringsformers karakteristika (omkostning, refinansieringsrisiko, fleksibilitet, likviditet, renterisiko, valutarisiko) Virksomhedens mulighed for frisættelse af kapital gennem salg af aktiver Kreditvurdering af virksomheder Formålet med kreditvurdering Kilder til kreditvurderingsmaterialer Den studerende skal have færdigheder i at: Virksomhedens finansiering Opgøre en virksomheds kapitalbehov (anlægskapital og driftskapital) Udarbejde et samlet forslag til finansiering af kapitalbehov (egenkapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering) Beregne hovedstol, provenu, ydelse (før og efter skat) og opstille ydelsestabeller for forskellige lånetyper (annuitets-, serie-, stående lån, valutalån) Beregne effektiv rente- og kapitalværdi af forskellige lånetyper (annuitets-, serie-, stående lån, valutalån) Beregne effektiv rente af forskellige kreditter (kassekredit, samt leverandørkredit). Beregne leasingkontrakters kapitalværdi før og efter skat (herunder foretage valg mellem leasing eller virksomhedens eget køb af aktivet) Kreditvurdering af virksomheder Udarbejde en kommenteret styrkeprofil af virksomheden med henblik på kreditvurdering Foretage en sammenligning af budgetter og årsrapporter med henblik på bedømmelse af budgettets realisme i forbindelse med kreditvurdering. Foretage en vurdering af budget og regnskabsnøgletal i forbindelse med kreditvurdering Foretage en begrundet stillingtagen til en kreditanmodning Den studerende opnår kompetence i: Kreditvurdering af virksomheder Selvstændigt at komme med forslag til virksomheders finansieringssammensætning Side 9 af 54

10 1.3 Erhvervsjura Erhvervs- og finansjura, branchekendskab- og regulering samt skatteret Samlet vægt: 20 ECTS Placering: semester Målet er, at den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om juridisk metode og relevante, nationale og internationale (EU) retsreglers anvendelse i den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau. Den studerende skal kunne forstå den politiske/juridiske baggrund for offentlig regulering af og tilsynsmyndighed for den finansielle sektor samt kunne anvende regler og praksis herom i en hvilken som helst finansiel virksomhed. Den studerende skal have viden om erhvervs-, finans- og skattejura af særlig praktisk relevans for den finansielle sektor. Den studerende skal kunne reflektere over juraens sammenhæng med samfunds-, erhvervs- og privatøkonomiske forhold samt udarbejde og formidle relevante finansjuridiske og praktiske løsninger til flere typer af finansielle kunder. Den studerende skal selvstændigt kunne håndtere komplekse kunde- og debitorsituationer, således at juridiske konflikter kan minimeres i det praktiske kundesamarbejde og skal selvstændigt vurdere fagligt behov for yderligere bistand. Den juridiske verdens organisation, terminologi, retskilder og fortolkning National og international (EU) markeds-, sektor- og brancheregulering og kontrol samt kunne forstå den politisk-juridiske baggrund herfor Forskellige fordringstyper samt kunne forstå fordringsbegrebet Kreditrettens rettigheder og pligter i forbindelse med kreditaftaler og debitorsikring af finansielle kunder Alle former for sikkerhedsstillelse og deres juridiske regulering samt kunne forstå det finansielle erhvervs anvendelse af debitorsikring i praksis Kreditorforfølgning samt kunne forstå forskellen på individuel tvangsfuldbyrdelse, tvangsauktion og konkurs Gældssanering samt kunne reflektere over retstilstandens betydning for kreditors risikovurdering Grundlæggende forsikringsret tegning samt parternes rettigheder og pligter Grundlæggende, individuel arbejdsret De basale arveretlige regler og kunne reflektere over reglernes sammenhæng med privatøkonomiske forhold samt debitorsikring af finansielle kunder National og international køberet i forhold til forskellige kundetyper Det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb Beskatning af lønindkomst, selskaber, aktier, udbytte, ejendomme, kursgevinster, renter og gaver samt kunne forstå sammenhængen med rådgivning af finansielle produkter Den studerende skal have færdighed i at: Udvælge, vurdere og anvende relevante retskilder på praksisnære konkrete finansielle problemstillinger samt formidle løsningsforslag til både interne og eksterne interessenter Håndtere den praktiske anvendelse af juridiske regler og praksis for aftalers indgåelse og ugyldighed i relation til flere forskellige kundetyper herunder forbrugerbeskyttende lovgivning Vurdere de juridiske konsekvenser af aftalers indgåelse via mellemmænd Anvende og vurdere erstatningsret i og uden for kontrakt samt kunne opstille og formidle løsningsforslag til konkrete situationer inden for den finansielle sektors arbejdsområder Side 10 af 54

11 De basale familieretlige regler og kunne reflektere over reglernes sammenhæng med privatøkonomiske forhold samt debitorsikring af finansielle kunder Anvende regulering af og praksis inden for al finansiel sikkerhedsstillelse samt håndtere sikkerhedsstillelse i en kompleks sammenhæng med risiko- og kreditvurdering Identificere og vurdere den mest optimale sikkerhedsstillelse i forskellige praksisnære situationer Anvende reglerne og retspraksis for tinglysning Håndtere sikkerhedsstillelse i en kompleks sammenhæng også med andre juridiske emner som fx aftaleret og konkurs Håndtere en tinglysningssag i praksis Anvende reglerne om forældelse, modregning og deponering i praksis Anvende reglerne og retspraksis for fordringers overdragelse på praktiske problemstillinger samt vurdere løsningsforslag på forskellige trepartskonflikter Anvende regler og praksis for konkursret samt vurdere retstilstandens betydning for risiko- og kreditvurdering Anvende og vurdere markedsføringsret i relation til den finansielle sektor og dens kunder Anvende og vurdere selskabsret i relation til den finansielle sektor og dens kunder, herunder kendskab til selskabsformer, selskabsorganisation og hæftelse Løse konkrete, skatteretlige problemstillinger Vurdere skatteretlige konsekvenser af forskellige typer finansielle løsninger samt give løsningsforslag til konkrete skatteretlige problemstillinger Vurdere skattemæssige forhold og konsekvenser i forhold til rådgivning af kunders valg af finansielle produkter Vurdere reglernes betydning for praktiske problemstillinger omkring handel med værdipapirer og grænseoverskridende overførsler Den studerende skal opnå kompetencer i: Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed Professionelt at kunne håndtere juridisk metode på komplekse erhvervs- og finansjuridiske opgaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det konkrete område Professionsrelevant at formidle valg af forskellige juridiske løsninger på finansielle opgaver i relation til mangeartede privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske situationer At inddrage juridiske emner i et tværfagligt samarbejde i den finansielle virksomhed med henblik på minimering af juridiske konflikter og/eller selvstændigt vurdere fagligt behov for yderligere bistand Erhvervs- og finansjura (Jura I) Vægt: 5 ECTS Placering: 1. semester Den studerende skal viden om erhvervsjura af særlig praktisk relevans for den finansielle sektor. Den studerende skal kunne reflektere over juraens sammenhæng med samfunds-, erhvervsog privatøkonomiske forhold samt udarbejde og formidle relevante finansjuridiske og praktiske løsninger til flere typer af finansielle kunder. Den juridiske verdens organisation, terminologi, retskilder og fortolkning Grundlæggende forsikringsret tegning samt parternes rettigheder og pligter Grundlæggende individuel arbejdsret National og international køberet i forhold til forskellige kundetyper De basale arveretlige regler og kunne reflektere over reglernes sammenhæng med privatøkonomiske forhold samt debitorsikring af finansielle kunder Side 11 af 54

12 Den studerende skal have færdighed i at: Udvælge, vurdere og anvende relevante retskilder på praksisnære konkrete finansielle problemstillinger samt kunne formidle løsningsforslag til både interne og eksterne interessenter Anvende juridiske regler og praksis for aftalers indgåelse og ugyldighed i relation til flere forskellige kundetyper herunder forbrugerbeskyttende lovgivning Vurdere de juridiske konsekvenser af aftalers indgåelse via mellemmænd Anvende og vurdere erstatningsret i og uden for kontrakt samt kunne opstille og formidle løsningsforslag på konkret situationer inden for den finansielle sektors arbejdsområder Rådgivningsmæssigt at kunne anvende de basale familieretlige regler og kunne reflektere over reglernes sammenhæng med privatøkonomiske forhold samt debitorsikring af finansielle kunder Den studerende skal opnå kompetencer i: Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed Professionelt at håndtere juridisk metode på komplekse, erhvervsjuridiske opgaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det konkrete område Erhvervs- og finansjura (Jura II) Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Den studerende skal have anvendt viden om finansjura af særlig praktisk relevans for den finansielle sektor. Den studerende skal kunne reflektere over juraens sammenhæng med samfunds-, erhvervsog privatøkonomiske forhold samt udarbejde og formidle relevante finansjuridisk og praktiske løsninger til flere typer af finansielle kunder. Den studerende skal selvstændigt kunne håndtere komplekse kunde- og debitorsituationer, således at juridiske konflikter kan minimeres i det praktiske kundesamarbejde og skal selvstændigt vurdere fagligt behov for yderligere bistand. Forskellige fordringstyper samt kunne forstå fordringsbegrebet Kreditrettens rettigheder og pligter i forbindelse med kreditaftaler og debitorsikring af finansielle kunder Alle former for sikkerhedsstillelse og deres juridiske regulering samt kunne forstå det finansielle erhvervs anvendelse af debitorsikring i praksis Kreditorforfølgning samt kunne forstå forskellen på individuel tvangsfuldbyrdelse, tvangsauktion og konkurs Gældssanering samt kunne reflektere over retstilstandens betydning for kreditors risikovurdering Den studerende skal have færdighed i at: Anvende regulering og praksis inden for al finansiel sikkerhedsstillelse samt håndtere sikkerhedsstillelse i en kompleks sammenhæng med risiko- og kreditvurdering Identificere og vurdere den mest optimale sikkerhedsstillelse i forskellige praksisnære situationer Anvende reglerne og retspraksis om tinglysning og kunne Håndtere sikkerhedsstillelse i en kompleks sammenhæng også med andre juridiske emner som fx aftaleret og konkurs Håndtere en tinglysningssag i praksis Anvende reglerne om forældelse, modregning og deponering i praksis Anvende reglerne og retspraksis om fordringers overdragelse på praktiske problemstillinger samt vurdere løsningsforslag på forskellige trepartskonflikter Side 12 af 54

13 Anvende regler og praksis for konkursret samt vurdere retstilstandens betydning for risiko- og kreditvurdering Anvende og vurdere markedsføringsret i relation til den finansielle sektor og dens kunder Anvende og vurdere selskabsret i relation til den finansielle sektor og dens kunder, herunder Kendskab til selskabsformer, selskabsorganisation og hæftelse Den studerende skal opnå kompetencer i: Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed Professionelt at kunne håndtere juridisk metode på komplekse, finansjuridiske opgaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det konkrete område Professionsrelevant at kunne formidle valg af forskellige juridiske løsninger på finansielle opgaver i relation til mangeartede privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske situationer Branchekendskab og -regulering Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Målet er, at den studerende skal opnå kendskab til og viden om de forskellige finansielle branchers virke og generelle arbejdsopgaver samt opnå teoretisk og praktisk viden om relevante nationale og internationale (EU) retsreglers anvendelse i den finansielle forretningsverden på brancheniveau. Den studerende skal kunne forstå de enkelte branchers samspil med og betydning for det omgivende samfund og sammenhæng med den politiske/juridiske baggrund for offentlig regulering, herunder tilsynsmyndighedernes virke. Hvorledes den finansielle sektor er opbygget Forskellige udbydere på det finansielle marked De forskellige finansielle branchers virke, generelle arbejdsopgaver og rolle i samfundet National og international (EU) markeds- og brancheregulering og tilsyn, samt den politisk-juridiske baggrund herfor Den studerende skal have færdighed i at: Udvælge, vurdere og anvende relevante retskilder på praksisnære konkrete og brancherelaterede problemstillinger, samt kunne formidle løsningsforslag til både interne og eksterne interessenter Anvende og vurdere konkurrenceretlige regler i relation til den finansielle sektor. Anvende de overordnede regler, der regulerer de enkelte brancher i den finansielle sektor Vurdere reglernes betydning for praktiske problemstillinger om handel med værdipapirer og grænseoverskridende kapitaloverførsler Anvende og vurdere konkurrenceret i relation til den finansielle sektor og dens kunder Den studerende skal opnå kompetence i: Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed Professionelt at kunne håndtere komplekse erhvervs-, finans- og sektorjuridiske opgaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det konkrete område Professionsrelevant at kunne formidle valg af forskellige juridiske løsninger på finansielle opgaver i relation til mangeartede privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske situationer Side 13 af 54

14 At inddrage juridiske emner i et tværfagligt samarbejde i den finansielle virksomhed med henblik på minimering af juridiske konflikter og/eller selvstændigt vurdere fagligt behov for yderligere bistand Skatteret Vægt: 5 ECTS Placering: 4. semester Den studerende skal have viden om skattejura af særlig praktisk relevans for den finansielle sektor. Den studerende skal kunne reflektere over juraens sammenhæng med samfunds-, erhvervsog privatøkonomiske forhold samt udarbejde og formidle relevante finansjuridiske og praktiske løsninger til flere typer af finansielle kunder. Den studerende skal selvstændigt kunne håndtere rådgivningssituationer, således at skatteretlige konflikter kan minimeres i det praktiske kundesamarbejde og skal selvstændigt vurdere fagligt behov for yderligere bistand. Det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb Beskatning af lønindkomst, selskaber, aktier, udbytte, ejendomme, kursgevinster, renter og gaver samt kunne forstå sammenhængen med rådgivning af finansielle produkter Den studerende skal have færdighed i at: Løse konkrete skatteretlige problemstillinger Vurdere skatteretlige konsekvenser af forskellige typer finansielle løsninger samt give løsningsforslag på konkrete, skatteretlige problemstillinger Vurdere skattemæssige forhold og konsekvenser i forhold til rådgivning af kunders valg af finansielle produkter Den studerende skal opnå kompetencer i: Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til finansiel virksomhed Professionelt at håndtere juridisk metode på komplekse erhvervs- og finansjuridiske opgaver ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det konkrete område Professionsrelevant at formidle valg af forskellige juridiske løsninger på finansielle opgaver i relation til mangeartede privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske situationer At inddrage juridiske emner i et tværfagligt samarbejde i den finansielle virksomhed med henblik på minimering af juridiske konflikter og/eller selvstændigt vurdere fagligt behov for yderligere bistand Side 14 af 54

15 1.4 Markedsføring I + II + III Samlet vægt: 10 ECTS Placering: 1., 2. og 6. semester Modulbygget I + II + III Den studerende skal have viden om den finansielle sektors opbygning og forretningsgrundlag, dens brancher og de forskellige produkter, der tilbydes kunder og erhvervsliv. Den studerende skal kunne forstå de teorier og metoder som anvendes i forbindelse med markedsanalyse samt kunne reflektere over professionens anvendelse af disse. Den studerende skal kunne anvende markedsføringens metoder og værktøjer og analysere virksomheders strategier med henblik på at kunne vurdere kunders handlingsparametre. Virksomhedens interne forhold ressourcer og kompetencer Generelle markedsforhold virksomhedens makromiljø Finansielle aktiviteter som udføres i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber, ejendomsadministration og revision Servicemanagement, servicemarketing og branding Teori og praksis ved markedsføring af finansielle ydelser Den studerende skal have færdighed i at: Anvende markedsanalyseværktøjer Vurdere virksomheders købsadfærd Vurdere privatkunders købsadfærd Vurdere branche- og konkurrenceforhold såvel egne som erhvervskunders Anvende metoder til segmentering og målgruppevalg Opstille SWOT-analyse og konkludere ud fra denne Fremsætte forslag til markedsføringsstrategier Den studerende skal opnå kompetencer i: At håndtere komplekse og udviklingsorienterede markedsføringsopgaver Udarbejdelse af en markedsføringsplan At fremsætte forslag til udformning og anvendelse af handlingsparametrene At analysere sammenhængen mellem virksomhedens CRM-strategi og dens overordnede forretningsstrategier Professionelt at vurdere alternative markedsføringsstrategier Markedsføring I (Finansielle ydelser og produkter) Vægt: 2 ECTS Placering: 1. semester Den studerende skal have viden om og kompetence til anvendelse af markedsføringsmæssige modeller og teorier til analyse af en virksomheds interne forhold med særlig fokus på virksomheder i den finansielle sektor. Den studerende skal derudover have viden om og kompetence til anvendelse af modeller til analyse af makromiljøets påvirkning på virksomhedernes strategiske muligheder. Den studerende skal have kompetencer indenfor: Analyser af virksomhedens interne forhold Generelle markedsforhold - virksomhedens makromiljø Teori og praksis ved markedsføring af finansielle ydelser Side 15 af 54

16 Serviceværdikæden Markedsføring II Vægt: 6 ECTS Placering: 2. semester Den studerende skal have viden om og kompetence til anvendelse af modeller og metoder til analyse af marked, branche, kunder og konkurrenter. Den studerende skal have kompetence i at opstille markedsføringsstrategier. Den studerende skal have kompetence til at: Anvende markedsanalyseværktøjer Vurdere virksomheders købsadfærd Vurdere privatkunders købsadfærd Vurdere branche- og konkurrenceforhold såvel egne som erhvervskunders Anvende metoder til segmentering og målgruppevalg Opstille SWOT-analyse og konkludere ud fra denne Fremsætte forslag til markedsføringsstrategier Markedsføring III Vægt: 2 ECTS Placering: 6. semester Den studerende skal have viden om og kompetencer til at udarbejde og opstille markedsføringsstrategier og markedsføringsplaner. Den studerende skal kompetencer i: At håndtere komplekse og udviklingsorienterede markedsføringsopgaver Udarbejdelse af en markedsføringsplan At fremsætte forslag til udformning og anvendelse af handlingsparametrene Professionelt at vurdere alternative markedsføringsstrategier Side 16 af 54

17 1.5 Metode og videnskabsteori, inkl. studieteknik Samlet vægt: 5 ECTS Placering: semester Modulopbygget I + II Målet med faget er, at den studerende skal have viden om videnskabelig arbejdsmetode og forståelse af sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Den studerende skal kunne anvende kvalitative og kvantitative metoder ved projektdesign, dataudvælgelse og rapportering. Den studerende skal kritisk kunne vurdere gyldighed og pålidelighed af data og informationer i forbindelse med undersøgelser og videnformidling. Videnskabsteori i erhvervsøkonomisk perspektiv Teori og praksis ved videnskabelige, finansielle undersøgelser Videndeling, videnomsætning og videnformidling Studieteknik Den studerende skal have færdigheder i at: Læse faglitteratur Anvende opslagsbøger, søgemaskiner og databaser Analysere kvantitative og kvalitative data Foretage videnskabelig analyse ved at vurdere reliabilitets- og validitetsaspekter ved videnskabelige undersøgelser Strukturere fagligt stof, udarbejde problemformulering og redegøre for metodiske valg der ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringen. Den studerende skal have kompetence i at: Formidle praksisnære og faglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere i rapportform Opstille relevante, finansielle problemstillinger, samt selvstændigt belyse disse i henhold til gængse, erhvervsøkonomiske og videnskabelige principper. Dokumentere kendskab til videnskabsteoretiske og metodiske emner, som er af særlig relevans for finanssektoren Metode og videnteori, inkl. studieteknik I Vægt: 3 ECTS Placering: 1. semester Målet med faget i 1. semester er, at den studerende skal have viden om videnskabelig arbejdsmetode og forståelse af sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Endvidere skal den studerende kunne reflektere over egne studie-, arbejds- og læringsvaner. Videnskabsteori i erhvervsøkonomisk perspektiv Studieteknik Den studerende skal have færdigheder i at: Læse og forholde sig til faglitteratur Anvende opslagsbøger, søgemaskiner og databaser Strukturere og disponere egen studieindsats Side 17 af 54

18 Den studerende skal opnå kompetencer i at: Formidle praksisnære og faglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere i rapportform Selvstændigt at kunne opstille og besvare en problemformulering Metode og videnteori, inkl. studieteknik II Vægt: 2 ECTS Placering: 2. semester Målet med faget i 2. semester er, at den studerende skal kunne anvende kvalitative og kvantitative metoder ved projektdesign, dataudvælgelse og rapportering. Den studerende skal kritisk kunne vurdere gyldighed og pålidelighed af data og informationer i forbindelse med undersøgelser og videnformidling. Teori og praksis ved videnskabelige finansielle undersøgelser Videndeling, videnomsætning og videnformidling Opbygning af systematisk argumentation Den studerende skal have færdigheder i at: Analysere kvantitative og kvalitative data Foretage videnskabelig analyse ved at vurdere reliabilitets- og validitetsaspekter ved videnskabelige undersøgelser Strukturere fagligt stof og udarbejde problemformulering og projektrapport Den studerende skal opnå kompetencer i at: Opstille relevante, finansielle problemstillinger, samt selvstændigt belyse disse i henhold til gængse erhvervsøkonomiske videnskabelige principper Dokumentere kendskab til videnskabsteoretiske og metodiske emner, som er af særlig relevans for finanssektoren Side 18 af 54

19 1.6 Kommunikation og præsentationsteknik Vægt: 5 ECTS Placering: 1. semester Mål Målet er, at den studerende fagligt og selvstændigt skal kunne kommunikere professionelt - såvel individ- som situationsbestemt - i forbindelse med kunderådgivning og i samarbejdet med ledere og kolleger. Den studerende skal kunne planlægge og gennemføre en præsentation med stor personlig gennemslagskraft over for en konkret defineret målgruppe og i et teamsamarbejde kunne planlægge og gennemføre en gruppepræsentation. Den studerende skal have teoretisk og praktisk forståelse af metoder til branding og personlig profilering og kunne reflektere over kommunikationens metoder og resultater. Forskellige kommunikationsteorier, deres teoretiske og metodiske grundlag Kommunikationens praktiske og organisatoriske betydning for rådgivning, samarbejde og formidling Begreber, metoder og værktøjer inden for assertionsteori og transaktionsanalyse Anvendelsen af forholdsplan og indholdsplan i kommunikation og formidling Forskellige metoder og værktøjer til præsentationsteknik og personlig profilering Den studerende skal have færdighed i at: Anvende forskellige kommunikationsteorier i forbindelse med planlægning af kommunikation Kommunikere professionelt i forbindelse med kunderådgivning Anvende sine kommunikative kompetencer i samarbejdet med kolleger og ledere Planlægge, gennemføre og evaluere situationsbestemte præsentationsteknikker Gennemføre en gruppepræsentation Kommunikativt at kunne brande og profilere Den studerende skal opnå kompetence i: Fagligt og personligt at kommunikere såvel individ- som situationsbestemt i forbindelse med kunderådgivning og i samarbejdet med ledere og kolleger og relatere forskellige metoder og teknikker til egen praksis samt reflektere over professionens anvendelse af disse i praksis. Side 19 af 54

20 1.7 Organisationspsykologi Vægt: 5 ECTS Placering: 1. semester Målet er, at den studerende skal have viden om arbejdspsykologi for at kunne identificere organisationspsykologiske processer i små, mellemstore og store virksomheder. Den studerende skal kunne forstå arbejdspsykologiens begreber, metoder og værktøjer for at kunne anvende dem i organisationer og deres praktiske sammenhænge. Den studerende skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og professionelt bidrage til det bedst mulige arbejdsmiljø i finansielle virksomheder. Individers og gruppers normer, roller og status i organisationer Motivationsteorier på individ-, gruppe-, og virksomhedsniveau, herunder jobdesign?teori Forskellige incitamentsstrukturer i forskellige virksomheder Konflikter og samarbejde i forskellige organisationer Den studerende skal have færdighed i at: Analysere samspillet mellem individ, grupper og systemer i organisationer Anvende arbejdspsykologiens værktøjer i relation til rådgivning om virksomheders finansielle opgaver Beskrive, analysere og vurdere typer af jobdesign i virksomheder Identificere og beskrive det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø med henblik på opstilling af virksomhedsrelevante handlemuligheder for en organisation Den studerende skal opnå kompetencer i: Professionelt og selvstændigt at identificere, beskrive og analysere organisationspsykologiske processer ud fra arbejdspsykologiens begreber, metoder og værktøjer. Side 20 af 54

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016. Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016. Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014)

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) Studieordning for finansbachelor 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) 1/77 Denne studieordning udgør den

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/58 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Studieordning 2015-2019

Studieordning 2015-2019 Studieordning 2015-2019 Finansbachelor Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 21.08.2015 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2008-2012. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2008-2012. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2008-2012 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Revideret version af 5. marts 2010 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Finansbachelor Studieordning del II

Finansbachelor Studieordning del II Finansbachelor Studieordning del II Fagbeskrivelser Årgang 2013-2017 Indhold 1 Branchekendskab og forretningsforståelse... 3 1.1 Forretningsforståelse... 3 1.2 Markedsføring... 3 1.3 Organisation... 4

Læs mere

Finansbachelor Studieordning del II

Finansbachelor Studieordning del II Finansbachelor Studieordning del II Fagbeskrivelser Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Indhold 1 Branchekendskab og forretningsforståelse... 3 1.1 Forretningsforståelse... 3 1.2 Markedsføring...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/76 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor

Studieordning for finansbachelor Studieordning for finansbachelor Uddannelsen til professionsbachelor i finans Bachelor s Degree Programme in Financial Management and Services Godkendt 21.august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013.

Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession Degree

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.1 01.09.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/62 Denne

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Revideret 12. aug 2013 (kiru) Finansielle virksomheder og markeder Vægt:

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/33

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/33 Studieordning for Financial Controller 2015-2017 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 02.06.2015 1/33 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet. Version 0.9

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet. Version 0.9 Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet Version 0.9 2013-2015 Indhold 1 Finansielle markeder og rådgivning... 2 1.1 Finansielle markeder

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for finansøkonom

Studieordning for finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet (finansøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Financial Management Godkendt 21. august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg

Studieordning for uddannelsen. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg Studieordning for uddannelsen Finansøkonom Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg August 2016 Studieordning for uddannelsen til Finansøkonom ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor på vegne af bestyrelsen.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor Version

Studieordning for finansbachelor Version Studieordning for finansbachelor 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 03.01.2017 1/66 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Februar optag Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. februar 2012 og er fælles for følgende

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom. Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom. Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 19. aug. 2013 Version 1.0 Indhold 1 Finansielle markeder og rådgivning... 2

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31 Studieordning for Financial Controller 2015-2017 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 02.06.2015 1/31 sfortegnelse sfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2. Studieordningens

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 0.5 11.08.2014. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 0.5 11.08.2014. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31 Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 0.5 11.08.2014 1/31 sfortegnelse sfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2. Studieordningens

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom Fællesdel. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom Fællesdel 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2015 1 2 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Academy Profession Degree Programme in Financial Management Academy Profession Degree Programme in Financial Management Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.2 Overgangsordninger 5 2. Optagelse på uddannelsen 5 2.1 Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK)

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK) Studieordning del II, fagbeskrivelser for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Revideret 19. juli 2013 Version

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 27. juni 2011 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Finansiering

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Finansiering C

Læs mere

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Lone Grønbæk Kronbak, Lektor Cand. Scient. oecon., ph.d. Studieleder, Økonomi og Matematik-Økonomi, Odense Road map Et eksperiment! Adgangskrav Specielt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013. Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management.

Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013. Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management. Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013 Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management Finansøkonom Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2010 2012

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2010 2012 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2010 2012 01-09- 2010 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2010 og er fælles for følgende

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2011 2013 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende institutioner:

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til Salg & Service-opgaver 1 Butikkens profil (branche, størrelse, idé, mål, politikker mv.) (SSPRAE4, EØPRAF3, EØPRAE3) 2 Butikkens nær- og fjernmiljø (SSPRAE2) 3 Analyse af butikkens kunder som forbrugere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere