UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Industri, Forskning og Energi /XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning og Energi Ordfører: Reinhard Bütikofer Ordfører for udtalelse(*) Judith A. Merkies, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (*) Procedure med associerede udvalg forretningsordenens artikel 50 PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...9 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. februar 2011 Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer (KOM(2011)0025), der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. november 2008 "Råstofinitiativet opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i Europa" (KOM(2008)0699), der henviser til rapporten "Critical raw materials for the EU", der er udarbejdet af ad hocgruppen under arbejdsgruppen for råvareforsyning under Generaldirektoratet for Erhvervspolitik 1, der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 "Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (KOM(2010)2020), der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 "Flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt Europa under Europa 2020-strategien" (KOM(2011)0021), der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (KOM(2011)112/4), der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2010 En integreret industripolitik for en globaliseret verden Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed (KOM(2010)0614), der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. november 2010 "Europa flagskibsinitiativ Innovation i EU" (KOM(2010)0546), der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 Handel, vækst og verdensanliggender Handelspolitikken som et centralt element i EU's 2020-strategi" (KOM(2010)0612), der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om industripolitik i en globaliseret verden 2, der henviser til sin beslutning af 3. februar 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 3, der henviser til sin beslutning af 16. juni 2010 om EU , 1 2 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011) Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011) Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0223 PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 der henviser til Kommissionens retningslinjer for udvinding af ikke-energimineraler og Natura 2000, der er udarbejdet af Generaldirektoratet for Miljø 1, der henviser til arbejdsdokumentet, der ledsagede Kommissionens meddelelse af 4. november 2008 "Råstofinitiativet opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i Europa" (KOM(2008)0699) (SEK(2008)2741), der henviser til "Raw materials policy annual report" fra Generaldirektoratet for Handel, Kommissionen 2, der henviser til Kommissionens undersøgelse "The links between the environment and competitiveness" fra Generaldirektoratet for Miljø, der henviser til Kommissionens grønbog af 10. november 2010 EU's udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik (KOM(2010)0629), der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. november 2010 om konsolidering af forbindelserne mellem EU og Afrika (KOM(2010)0634), der henviser til den kommende meddelelse fra Kommissionen om handel og udvikling, der henviser til de igangværende forhandlinger under Doha-runden, der henviser til den fælles Afrika-EU-strategi fra 2007 og Tripoli-erklæringen fra det 3. topmøde mellem Afrika og EU den november 2010, der henviser til den aktuelle WTO-sag vedrørende ni råstoffer mellem EU, USA og Mexico på den ene side og Kina på den anden, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel samt til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2011), En råvarestrategi 1. glæder sig over, at Kommissionen med sit råvareinitiativ (RMI) i 2008 har stået i spidsen for spørgsmålet om ikke-energi- og ikke-landbrugsråvarer (råvarer); 2. noterer sig Kommissionens nye meddelelse, og at den bevæger sig ud over RMI til også at omfatte råvaremarkederne; opfordrer Kommissionen til at sætte tilstrækkelig fokus på råvaremarkederne og RMI separat; 3. glæder sig over Kommissionens arbejde med at identificere, hvilke råstoffer der er af kritisk betydning (Critical Raw Materials - CRM); opfordrer Kommissionen til at følge PE v /12 PR\ doc

5 dette op ved at analysere de forsyningskæder, der er afhængige af CRM, raffineringskapacitet og samspillet mellem CRM og deres tilknyttede uædle metaller; 4. påpeger, at en effektiv forvaltning af råvarepolitikken er nøglen til en effektiv strategi; understreger behovet for tæt koordinering inden for Kommissionen og mellem medlemsstaterne; anbefaler oprettelsen af en tværtjenstlig råvaretaskforce, som det er tilfældet i Frankrig og USA, der skal udarbejde, overvåge og gennemgå politikker med henblik på at sikre strategisk sammenhæng og fremme etableringen af et tidligt varslingssystem; opfordrer Kommissionen til at fremme koordinering mellem medlemsstaterne om den eksterne dimension; mener, at den kommende meddelelse om den eksterne dimension i energipolitikken kan tjene som grundlag; 5. insisterer på, at Europa-Parlamentet regelmæssigt skal underrettes om udviklingen af RMI gennem en årlig statusrapport; En chance for den europæiske industri: ressourceeffektivitet, genvinding og substitution 6. bemærker, at udfordringer med hensyn til råvarer også kan ses som en chance for at puste nyt liv i EU's industrielle grundlag og øge konkurrenceevnen gennem en ambitiøs industriel innovationsstrategi; konstaterer, at en forøgelse af effektiviteten, genbrug og en mindskelse af ressourceforbruget på mellemlang til lang sigt vil være nøglen til konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed; bemærker, at social innovation, ændringer i livsstil og nye begreber som miljø-leasing, kemisk leasing og deling bør støttes af Kommissionen; 7. hilser Kommissionens plan om at lancere et flagskibsinitiativ om ressourceeffektivitet velkommen; opfordrer Kommissionen til at indarbejde en forbedring af ressourceeffektiviteten på 3 % om året netto efter modregning af udviklingen i BNP; opfordrer Kommissionen til at udvikle en pålidelig metode til måling af ressourceeffektivitet; 8. mener ikke, at en afgift på mineralske ressourcer er et egnet værktøj, men opfordrer Kommissionen til at undersøge, om en afgift på vand- og arealanvendelse kunne være nyttig; 9. opfordrer Kommissionen til at udvide miljødesigninstrumenter til at omfatte råvarer, at samarbejde med standardiseringsorganer med henblik på at vurdere mulighederne for et "top-runner"-program for produkter med hensyn til ressourceeffektivitet, at styrke rådgivningen om ressourceeffektivitet, især for SMV'er, og opfordrer virksomhederne til at gøre brug af fællesskabsordningen for miljøstyring og -revision (EMAS); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at udnytte offentlige indkøb med henblik på at styrke ressourceeffektive produkter og produkter, der anvender sekundære råvarer; understreger værdien af at inddrage ressourceudnyttelsen i produktinformationen samt miljømærker for at styrke forbrugerne stilling; opfordrer de europæiske standardiseringsorganer til at strømline spørgsmålet om ressourceeffektivitet i forbindelse med fastlæggelsen af standarder; 10. bemærker det bidrag, som genanvendelse yder til reduktionen af drivhusgasserne; opfordrer Kommissionen til at iværksætte en tilbundsgående materialestrømsanalyse på PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 EU-plan, især med henblik på at identificere affaldsstrømme; 11. bemærker vigtigheden af at skabe industrielle synergier omkring genanvendelse og hjælpe virksomhederne til at finde ud af, hvordan deres energi, affald og biprodukter kan anvendes som ressourcer for andre; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme strategier, som f.eks. Det Forenede Kongeriges tiltag "National Industrial Symbioses Programme"; 12. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om lukkede lossepladser kunne genåbnes med henblik på at genvinde potentiel skrot med den bedste tilgængelige teknologi, til også at undersøge resterende mineaffald og lossepladser med metalaffald, at fuldstændiggøre en EU-database over mineaffaldslokaliteter inden 2012 og håndhæve direktivet om mineaffald, at sikre, at dette affald behandles med den bedste tilgængelige teknologi og at tilskynde til en livscyklusforvaltning af bygninger for at sikre genanvendeligheden af materialer, der anvendes i deres konstruktion; 13. opfordrer Kommissionen til at støtte partnerskaber vedrørende genbrug med udviklingslandene; anmoder Kommissionen om at støtte pilotprojekter, f.eks. om nulaffaldsområder; 14. anmoder Kommissionen om at vurdere, hvordan Den Europæiske Investeringsbank (EIB) kan bidrage til at reducere de finansielle risici forbundet med investeringer i banebrydende teknologi inden for genbrugsanlæg; 15. opfordrer Kommissionen til at udvikle økonomiske incitamenter til genanvendelse af i øjeblikket uøkonomisk CRM, herunder sjældne jordarter, at undersøge, hvordan markederne for genanvendte materialer kan understøttes af bl.a. grønne certifikater for genanvendte materialer, krav til miljøvenligt design og skattemæssige incitamenter, og til at sikre, at samhørighedspolitikken og -budgettet også udnyttes til at fremme ressourceeffektivitet og genvinding; 16. understreger nødvendigheden af at bekæmpe ulovlig overførsel af affald og af at etablere en global certificeringsordning for genanvendelsesanlæg; noterer sig betydningen af samarbejdet mellem de nationale toldembedsmænd; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om det er nødvendigt med en kollektiv ordning, der informerer myndighederne om ulovlige overførsler; anmoder Kommissionen om at iværksætte en undersøgelse af ulovlige affaldsstrømme; anmoder Kommissionen om at fremme en effektiv skelnen i toldangivelserne mellem nye og brugte varer ved at medtage dette i gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede fællesskabstoldkodeks; 17. opfordrer Kommissionen til at fastsætte prioriteter og tildele budgetter til forskning i livscyklus, genanvendelse, substitution og ressourceeffektivitet fra det 7. og 8. rammeprogram, navnlig for CRM som f.eks. sjældne jordarter; insisterer på vigtigheden af et europæisk innovationspartnerskab om råvarer; opfordrer Kommissionen til at lancere et sådant partnerskab i 2011; 18. beklager, at substitution ikke er medtaget i meddelelsen; opfordrer derfor Kommissionen til at intensivere sit arbejde på dette område, især med hensyn til sjældne jordarter, ved at udnytte forskningsmidlerne; PE v /12 PR\ doc

7 Bæredygtig forsyning i EU 19. glæder sig over samarbejdet mellem de nationale geologiske undersøgelser og offentliggørelsen af en europæisk årbog om råstoffer; understreger, at oplysninger om sekundære ressourcer og urban minedrift bør medtages; anmoder Kommissionen om at vurdere, om det er nødvendigt at oprette en geologisk tjeneste på EU-plan, der samler arbejdet fra de nationale undersøgelser og samarbejder med internationale partnere; støtter Kommissionens arbejde med at forbedre EU's geologiske videnbase; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre et kort over ressourcer i EU; 20. bekræfter, at Natura 2000-retningslinjerne udgør et solidt grundlag, hvorunder der kan foretages udvindingsaktiviteter for andet end energi; konstaterer, at kodekser for god praksis er vigtige instrumenter til at opnå teknisk, social og miljømæssig kvalitet; opfordrer Kommissionen til at beskytte miljømæssigt følsomme områder, der kan indeholde råstoffer, såsom Arktis, Barentshavet og Grønland; 21. bemærker betydningen af FoU for bæredygtig minedrift for at minimere det miljømæssige fodaftryk og negative sociale virkninger; 22. understreger betydningen af færdigheder og uddannelse og den rolle, som geologer og ingeniører spiller; opfordrer Kommissionen til at indlede en tæt dialog med arbejdsmarkedets parter i denne sammenhæng; International retfærdig og bæredygtig råvareforsyning 23. bifalder EU's vilje til at forfølge et råstofdiplomati, især for CRM; mener, at der bør udvikles prioriterede aktioner for sjældne jordarter på meget kort sigt; 24. mener, at det det påhviler virksomhederne at skaffe ressourcer; anmoder ikke desto mindre Kommissionen om at overveje, hvordan en model som f.eks. et europæisk holdingselskab for råvarer kan støttes ikke-finansielt; 25. opfordrer Kommissionen til at evaluere resultaterne af WTO-sagen mod Kina og også i fremtiden anvende WTO's mekanismer, når det er nødvendigt; 26. noterer sig betydningen af forbindelserne mellem Afrika og EU og Addis Abeba-aftalen af juni 2010; insisterer på, at dette partnerskab skal baseres på gensidige interesser; 27. beklager, at meddelelsen undlader at nævne andre regioner eller lande; opfordrer Kommissionen til at etablere andre gensidigt gavnlige partnerskaber med ressourcerige lande; mener, at EU bør tilbyde "infrastruktur og ressource"-partnerskaber; opfordrer EU til at hjælpe ressourcerige udviklingslande med at udvikle deres geologiske viden; foreslår i denne forbindelse, at der oprettes fællesfinansierede professorater ved de geologiske fakulteter; 28. er bekymret over, at der ikke er fastlagt en strategi for samarbejdet med Kina; understreger behovet for en dialog om teknologi med Kina; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan der kan etableres pilotprojekter om bæredygtigt minedrift, substitution eller genanvendelse af CRM med Kina; PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 29. er enig i, at udviklingspolitikken spiller en rolle i forbindelse med at hjælpe lande til at omdanne deres ressourcerigdomme til bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. ved at forbedre forvaltningen og gennemsigtigheden; anser ikke udviklingspolitikken for at være et diplomatisk værktøj for så vidt angår råvarer; er enig i, at handelsaftaler bør give den nødvendige fleksibilitet til at bistå udviklingslandene i at sammenkæde udvindingsindustrien med den lokale industri; mener i denne sammenhæng, at landes suverænitet med hensyn til ressourcer skal respekteres; 30. opfordrer Kommissionen til gennem kapacitetsopbygning at hjælpe udviklingslandene med at overvinde manglen på informationssymmetri i forbindelse med forhandlinger om råvarer og minedriftskontrakter; 31. understreger den rolle, som virksomhedernes sociale ansvar spiller ved at overholde høje miljømæssige, sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder i udlandet og ved at anvende de bedste tilgængelige teknologier; opfordrer virksomheder i EU til at udvikle en passende adfærdskodeks for dem, der opererer i tredjelande; opfordrer Kommissionen til at følge USA's Dodd-Frank-lov om konfliktmineraler; støtter udvindingsindustriens gennemsigtighedsinitiativ; mener, at disse standarder navnlig bør anvendes i forbindelse med projekter, der modtager EU-støtte, såsom fra EIB; opfordrer Kommissionen til at styrke anvendelsen af "fingeraftryk"-teknologi i denne sammenhæng og til at fremme pilotprojekter baseret på erfaringerne fra "coltan-fingeraftrykket"; 32. glæder sig over arbejdet i OECD, G8 og G20 vedrørende råstoffer og bæredygtighed; støtter inddragelsen af ikke-oecd-medlemmer i disse drøftelser; opfordrer til, at der etableres et strategisk samarbejde mellem EU, USA og Japan om CRM med hensyn til at dele udbuds- og efterspørgselsdata, fælles prognoser, udveksling af bedste praksis, analyse af forsyningskæder, undersøgelse af muligheden for fælles strategiske lagre og etablering af fælles FoU-projekter; anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for et internationalt statistisk initiativ vedrørende CRM, som er baseret på eksemplet fra den fælles globale database (JODI); o o o 33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne. PE v /12 PR\ doc

9 BEGRUNDELSE Indledning Den europæiske industri står over for en stadig vanskeligere situation med hensyn til levering af råvarer. Dette er især tilfældet for de 14 kritiske råvarer, som Kommissionen har identificeret. Stigende global efterspørgsel kombineret med manglende leverancer på grund af lange leveringsfrister i mineindustrien og de ressourcerige landes øgede anvendelse af eksportrestriktioner, presser ikke kun priserne op til rekordhøjder, som det er tilfældet med kobber, men fører også til potentielle forsyningsproblemer. Hertil kommer, at EU med hensyn til mange råvarer er stærkt afhængig af eksport, navnlig for de kritiske råvarer. De sjældne jordarter er en helt særlig sag, idet Kina i øjeblikket kontrollerer 97 % af den globale produktion og sætter begrænsninger på eksporten heraf. Dette er væsentligt, da EU's industrielle fremtid i vid udstrækning afhænger af sådanne ikkeenergi- og ikke-landbrugsråvarer. Disse ressourcer er særlig vigtige for overgangen til en kulstoffattig og bæredygtig økonomi, da de anvendes i højteknologiske produkter som katalysatorer, batterier eller i forbindelse med opførelse af vedvarende energikilder. Desuden risikerer ressourceknapheden at forværre situationen på den internationale politiske scene og eventuelt ende med en kamp om ressourcer og et større skel mellem ressourcerige og ressourcefattige lande. Ingen ville drage fordel af sådan et scenario. Der skal derfor udvikles nye tilgange, der behandler spørgsmålet om ikke-energi- og ikke-landbrugsråvarer, navnlig de ressourcer, der er identificeret som mest kritiske, på en innovativ og innovationsfremmende måde med henblik på at undgå nulsumsspil. I denne forbindelse udgør råstofinitiativet et vigtigt første skridt. EU har brug for at udvikle en sammenhængende og fokuseret strategi med prioriterede aktioner, især for de mest kritiske råvarer. Kommissionen bør for at gøre dette ikke blot skelne mellem at rette tilstrækkelig fokus på råstofinitiativet og råvaremarkederne, men bør også nedsætte en arbejdsgruppe om råvarer, der omfatter alle de relevante generaldirektorater. En sådan tværtjenstlig arbejdsgruppe skal udvikle prioriterede aktioner for kritiske råstoffer, navnlig de sjældne jordarter, og sikre den strategiske sammenhæng. Frankrig og USA har allerede nedsat sådanne arbejdsgrupper. En industriel innovationsstrategi for at sikre råvarer og vores konkurrenceevne Enhver strategi om råvarer vil i sidste ende være nødt til at fokusere på at øge innovationen med hensyn til, hvordan de europæiske industrier anvender råvarer, og dermed yde et væsentligt bidrag til vores konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed. Udfordringerne med hensyn til råvarer skal omdannes til en chance for at puste nyt liv Europas industrielle kapacitet ved at udnytte vores innovations- og FoU-potentiale, som er et af de vigtigste aspekter af Kommissionens flagskibsinitiativ for innovation i EU, industripolitikken for EU, flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet og innovationspartnerskab for råstoffer. Hvis andre lande konkurrerer med os inden for råvarer, er vi nødt til at fokusere på vores egne styrker, der især ligger i vores innovationskraft og vores stærke tradition inden for forskning og udvikling. PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 En udnyttelse af disse kompetencer inden for områderne ressourceeffektivitet, vugge-tilvugge genanvendelse, substitution og bæredygtig minedrift vil være afgørende. For eksempel har det tyske agentur for materialeudnyttelse beregnet, at der kan spares omkring 100 mia. EUR om året ved hjælp af mere effektive processer. Dette ville øge konkurrenceevnen drastisk ved at sænke omkostningerne. Det mindsker samtidig CO 2 -emissionerne og ressourceforbruget og øger derved vores ressourcesikkerhed ved at sænke efterspørgslen. Det samme gælder for genvinding, hvilket bidrager positivt til tackling af klimaændringerne. For eksempel er den andel af aluminium, der genvindes, i henhold til industrien 95 % procent lavere, end når den er fremstillet af rene materialer. Der er ligeledes store mængder af kilder til rådighed til genanvendelse gennem urban minedrift. Man kan også gå et skridt videre og eventuelt åbne gamle lossepladser. Hvis blot 4 % af lossepladserne indeholde metaller og skrot, ville dette ifølge industrien svare til to millioner tons genanvendeligt materiale alene i Tyskland. Sidst men ikke mindst er der et stort antal arbejdspladser i genanvendelsessektoren, og der kan skabes endnu flere. I denne forbindelse er det vigtigt at støtte og styrke denne sektor, bl.a. ved at sikre at genanvendelse prioriteres højere end forbrænding. Andre lande har allerede taget ambitiøse skridt. F.eks. har Japan lagt i nærheden af 1 mia. EUR på bordet med henblik på at udnytte endnu en milliard fra det private erhvervsliv til at tage fat på ressourceeffektivitet, genvinding og andre foranstaltninger, der kan styrke landets situation med hensyn til sjældne jordarter. Landet har i denne forbindelse fastlagt en foreløbig målsætning om at mindske anvendelsen af sjældne jordarter med en tredjedel i de kommende år. EU må sikre sig, at det ikke bliver overgået i sin konkurrenceevne, fordi andre har øget deres effektivitet. Vi har rigelige politiske tiltag til vores rådighed for at sikre vores fremtidige konkurrenceevne, herunder bl.a. miljøvenligt design, finansiering fra det 7.og 8. rammeprogram, genbrugspolitikker samt andre kreative økonomiske incitamenter til stimulering af den meget nødvendige innovation inden for ressourcer og materialer. Det haster i denne forbindelse særligt meget med at få etableret et innovationspartnerskab for råvarer. Substitution er også et afgørende aspekt, der i højere grad skal integreres i Kommissionens råstofinitiativ. Det samme gælder for ændringer i livsstil og sociale innovationer, såsom miljø-leasing og deling. Det er også vigtigt at fastsætte foreløbige målsætninger for at have en vision. EU bør fastsætte et årligt ressourceeffektivitetsmål på 3 %, og sigte mod at sænke sit ressourceforbrug pr. år pr. indbygger til 6-10 tons i Bæredygtig minedrift spiller ligeledes en vigtig rolle i denne forbindelse. EU har naturligvis også råvarereserver, herunder også sjældne jordarter i Sverige, og det fortsætter med at øge sin geologiske viden gennem projekter som ProMine. Dette arbejde kan også øges gennem en forbedring af samarbejdet mellem de forskellige nationale geologiske undersøgelser, som Kommissionen planlægger at foretage. Samtidig har EU et godt grundlag for en sund udvinding af ikke-energiråstoffer gennem sine Natura 2000-retningslinjer. Også her kan EU gøre fremskridt ved fortsat at udvikle bedre og mere bæredygtige samt mere effektive minedriftsteknologier. Det er særligt vigtigt med mere miljøvenlige minedriftsteknologier, især da udvinding af visse ressourcer, såsom sjældne jordarter, kan medføre radioaktivitet. Sådanne teknologier, kombineret med høje miljømæssige og sociale standarder, vil ikke blot sikre, at bæredygtighed og forsyningssikkerhed er afbalanceret, men de vil også forbedre de europæiske virksomheders omdømme i udlandet, hvis disse betingelser løbende overholdes og PE v /12 PR\ doc

11 forbedres. Dette vil i sidste ende også give større forretningsmuligheder i ressourcerige lande, når de ser fordelene ved, at europæiske selskaber udøver virksomhed i deres land under overholdelse af høje EU-normer i modsætning til andre ikke-eu-virksomheder. Råstofdiplomati Udover en industriel innovationsstrategi, der sigter mod at mindske ressourceforbruget og øge genanvendelsen i en større skala end det bæredygtige indenlandske potentiale, som EU indeholder, vil EU naturligvis fortsat være afhængig af eksterne leverandører af råvarer. Det er derfor afgørende med et råstofdiplomati. EU skal i denne forbindelse etablere gensidigt fordelagtige partnerskaber, der sætter de ressourcerige lande og EU i en win-win-situation. Udover et partnerskab mellem Afrika og EU bør EU også fremme partnerskaber med lande i Østeuropa, Latinamerika og Asien. Her tænkes især på Kina, da dette land producerer de fleste af de kritiske sjældne jordarter. Det kan også blive nødvendigt at skelne mellem de forskellige lande og deres økonomiske udvikling. For eksempel er det kun muligt at anvende en fremgangsmåde med "infrastruktur til gengæld for ressourcer" i et vist antal udviklingslande. Her kunne europæiske industrier danne erhvervsklynger bestående af udvindings- og byggefirmaer. For andre, især ressourcerige økonomier med en højere grad af udvikling, har en sådan model simpelthen ingen interesse. For disse lande drejer det sig om "ressourcer til gengæld for teknologi og knowhow". En sådan tilgang vil også kunne anvendes i vores forbindelser med Kina. Vi har i en fastsat kort periode brug for at få adgang til Kinas sjældne jordarter, indtil ny minedrift kommer i gang i lande som USA, Canada og Australien. På samme måde er Beijing meget opsat på at få adgang til avanceret teknologi i denne periode, indtil de har fået øget deres egen teknologiudvikling. Der kan på dette grundlag eventuelt indgås en aftale. Samtidig kunne EU vurdere, hvordan man på en ikke-økonomisk måde kan støtte et holdingselskab for råvarer, der omfatter en lang række europæiske virksomheder med det formål at skaffe råvarer. På samme måde kan andre virksomheder ønske at gennemføre en strategi for en vertikal integration med henblik på at styrke deres råvaresikkerhed. Kommissionen bør også sikre, at EU-virksomheder overholder miljømæssige og sociale standarder i deres arbejde i udlandet, for således yderligere at konsolidere EU's gode forbindelser med ressourcerige lande. I denne forbindelse bør EU følge det amerikanske førerskab med Dodd-Frank-loven og af virksomheder kræve, at de offentliggør hvorvidt de køber deres ressourcer fra konfliktområder, samt af udvindingsindustrien kræve, at de offentliggør deres betalinger til udenlandske regeringer med henblik på at øge gennemsigtigheden og sikre god forvaltning. Endvidere bør EU, for at kunne give et troværdigt partnerskabstilbud til ressourcerige lande, ikke misbruge udviklingspolitikken til sådanne formål. Dette er især tilfældet for den generelle toldpræferenceordning og Den Europæiske Udviklingsfond. I stedet bør det hjælpe ressourcerige lande til at overvinde relevante spørgsmål som informationsasymmetri, når der forhandles om råvarer og minedriftskontrakter, da mange regeringer mangler den nødvendige ekspertise til fuldstændigt at kunne vurdere værdien af deres naturressourcer og derfor finder det vanskeligt at indgå favorable aftaler. Sidst men ikke mindst, bør EU arbejde sammen med andre industri- og vækstlande med PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 henblik på at skabe synergier. Ud over OECD og G8/G20 bør Kommissionen fremme konkret samarbejde med USA og Japan. Dette kunne omfatte udveksling af data eller oprettelse af fælles FoU-programmer. Endelig har EU for at kunne imødegå udfordringerne på råvareområdet brug for en omfattende og integreret strategi, der fokuserer på kort- og langsigtede foranstaltninger, der kan gennemføres internt og internationalt, især hvad angår kritiske råvarer såsom sjældne jordarter. Grundlaget for dette skal være en industriel innovationsstrategi baseret på ressourceeffektivitet og genvinding, som er de eneste løsninger, der på passende måde kan løse den tredobbelte udfordring om at sikre fremtidens konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed. BETRAGTNINGERNE Herunder finder De på grund af pladsmangel i den aktive del af rapporten de betragtninger, som jeg til hensigt at fremsætte som ændringsforslag: A. der henviser til, at EU har brug for en stærk industriel base og en grøn industri, som er stærkt afhængig af tilstrækkelige forsyninger af råvarer, for at kunne bevæge sig i retning af en kulstoffattig økonomi og forblive konkurrencedygtig, B. der henviser til, at den globale efterspørgsel efter råvarer har været støt stigende, C. der henviser til, at fremskridt inden for nye teknologier fortsat vil øge efterspørgslen efter ressourcer af central betydning for udviklingen af disse industrier, D. der henviser til, at det internationale udbud er delvist begrænset af eksportkvoter, og at priserne er ved at nå et rekordniveau, E. der henviser til, at fair og lige vilkår er til gavn for markederne, F. der henviser til, at øget konkurrence med hensyn til råvarer kan forværre de internationale forbindelser og føre til konflikter om ressourcer, G. der henviser til, at disse udfordringer udgør en chance for nye innovative partnerskaber med gensidigt gavnligt samarbejde mellem EU og tredjelande, H. der henviser til, at en industriel innovationsstrategi med fokus på at øge effektiviteten og genanvendelse fremmer bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerheden, I. der henviser til, at det er af afgørende betydning, at der i tide træffes afgørende foranstaltninger med henblik på at gennemføre en effektiv strategi og levere resultater med hensyn til det europæiske råstofinitiativ. PE v /12 PR\ doc

ÆNDRINGSFORSLAG 1-158

ÆNDRINGSFORSLAG 1-158 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 18.4.2011 2011/2056(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-158 Udkast til betænkning Reinhard Bütikofer (PE458.600v01-00) En effektiv råstofstrategi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 30.3.2012 2011/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie (2011/2309(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 26. marts 2002 PE 309.074/1-18 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 Udkast til udtalelse Caroline Lucas Kommissionens

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 29.8.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om hvordan madspild kan undgås: strategier for en mere effektiv fødevarekæde

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2014 COM(2014) 297 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/2079(INI) 6.9.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsesbetænkning 2013: Udvikling og anvendelse af teknologi til

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 28.2.2012 ARBEJDSDOKUMENT om forberedelserne op til Rio+20-topmødet interparlamentarisk udvalgsmøde med deltagelse af Europa-Parlamentet

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. oktober 2008 (10.10) (OR. en) 13266/2/08 REV 2 ECOFIN 348 UEM 169 ENER 269 NOTE fra:

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.2.2011 2010/2088(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring (2010/2088(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere