UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Industri, Forskning og Energi /XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning og Energi Ordfører: Reinhard Bütikofer Ordfører for udtalelse(*) Judith A. Merkies, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (*) Procedure med associerede udvalg forretningsordenens artikel 50 PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...9 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. februar 2011 Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer (KOM(2011)0025), der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. november 2008 "Råstofinitiativet opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i Europa" (KOM(2008)0699), der henviser til rapporten "Critical raw materials for the EU", der er udarbejdet af ad hocgruppen under arbejdsgruppen for råvareforsyning under Generaldirektoratet for Erhvervspolitik 1, der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 "Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (KOM(2010)2020), der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 "Flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt Europa under Europa 2020-strategien" (KOM(2011)0021), der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (KOM(2011)112/4), der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2010 En integreret industripolitik for en globaliseret verden Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed (KOM(2010)0614), der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. november 2010 "Europa flagskibsinitiativ Innovation i EU" (KOM(2010)0546), der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 Handel, vækst og verdensanliggender Handelspolitikken som et centralt element i EU's 2020-strategi" (KOM(2010)0612), der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om industripolitik i en globaliseret verden 2, der henviser til sin beslutning af 3. februar 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 3, der henviser til sin beslutning af 16. juni 2010 om EU , 1 2 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011) Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011) Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0223 PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 der henviser til Kommissionens retningslinjer for udvinding af ikke-energimineraler og Natura 2000, der er udarbejdet af Generaldirektoratet for Miljø 1, der henviser til arbejdsdokumentet, der ledsagede Kommissionens meddelelse af 4. november 2008 "Råstofinitiativet opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i Europa" (KOM(2008)0699) (SEK(2008)2741), der henviser til "Raw materials policy annual report" fra Generaldirektoratet for Handel, Kommissionen 2, der henviser til Kommissionens undersøgelse "The links between the environment and competitiveness" fra Generaldirektoratet for Miljø, der henviser til Kommissionens grønbog af 10. november 2010 EU's udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik (KOM(2010)0629), der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. november 2010 om konsolidering af forbindelserne mellem EU og Afrika (KOM(2010)0634), der henviser til den kommende meddelelse fra Kommissionen om handel og udvikling, der henviser til de igangværende forhandlinger under Doha-runden, der henviser til den fælles Afrika-EU-strategi fra 2007 og Tripoli-erklæringen fra det 3. topmøde mellem Afrika og EU den november 2010, der henviser til den aktuelle WTO-sag vedrørende ni råstoffer mellem EU, USA og Mexico på den ene side og Kina på den anden, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel samt til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2011), En råvarestrategi 1. glæder sig over, at Kommissionen med sit råvareinitiativ (RMI) i 2008 har stået i spidsen for spørgsmålet om ikke-energi- og ikke-landbrugsråvarer (råvarer); 2. noterer sig Kommissionens nye meddelelse, og at den bevæger sig ud over RMI til også at omfatte råvaremarkederne; opfordrer Kommissionen til at sætte tilstrækkelig fokus på råvaremarkederne og RMI separat; 3. glæder sig over Kommissionens arbejde med at identificere, hvilke råstoffer der er af kritisk betydning (Critical Raw Materials - CRM); opfordrer Kommissionen til at følge PE v /12 PR\ doc

5 dette op ved at analysere de forsyningskæder, der er afhængige af CRM, raffineringskapacitet og samspillet mellem CRM og deres tilknyttede uædle metaller; 4. påpeger, at en effektiv forvaltning af råvarepolitikken er nøglen til en effektiv strategi; understreger behovet for tæt koordinering inden for Kommissionen og mellem medlemsstaterne; anbefaler oprettelsen af en tværtjenstlig råvaretaskforce, som det er tilfældet i Frankrig og USA, der skal udarbejde, overvåge og gennemgå politikker med henblik på at sikre strategisk sammenhæng og fremme etableringen af et tidligt varslingssystem; opfordrer Kommissionen til at fremme koordinering mellem medlemsstaterne om den eksterne dimension; mener, at den kommende meddelelse om den eksterne dimension i energipolitikken kan tjene som grundlag; 5. insisterer på, at Europa-Parlamentet regelmæssigt skal underrettes om udviklingen af RMI gennem en årlig statusrapport; En chance for den europæiske industri: ressourceeffektivitet, genvinding og substitution 6. bemærker, at udfordringer med hensyn til råvarer også kan ses som en chance for at puste nyt liv i EU's industrielle grundlag og øge konkurrenceevnen gennem en ambitiøs industriel innovationsstrategi; konstaterer, at en forøgelse af effektiviteten, genbrug og en mindskelse af ressourceforbruget på mellemlang til lang sigt vil være nøglen til konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed; bemærker, at social innovation, ændringer i livsstil og nye begreber som miljø-leasing, kemisk leasing og deling bør støttes af Kommissionen; 7. hilser Kommissionens plan om at lancere et flagskibsinitiativ om ressourceeffektivitet velkommen; opfordrer Kommissionen til at indarbejde en forbedring af ressourceeffektiviteten på 3 % om året netto efter modregning af udviklingen i BNP; opfordrer Kommissionen til at udvikle en pålidelig metode til måling af ressourceeffektivitet; 8. mener ikke, at en afgift på mineralske ressourcer er et egnet værktøj, men opfordrer Kommissionen til at undersøge, om en afgift på vand- og arealanvendelse kunne være nyttig; 9. opfordrer Kommissionen til at udvide miljødesigninstrumenter til at omfatte råvarer, at samarbejde med standardiseringsorganer med henblik på at vurdere mulighederne for et "top-runner"-program for produkter med hensyn til ressourceeffektivitet, at styrke rådgivningen om ressourceeffektivitet, især for SMV'er, og opfordrer virksomhederne til at gøre brug af fællesskabsordningen for miljøstyring og -revision (EMAS); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at udnytte offentlige indkøb med henblik på at styrke ressourceeffektive produkter og produkter, der anvender sekundære råvarer; understreger værdien af at inddrage ressourceudnyttelsen i produktinformationen samt miljømærker for at styrke forbrugerne stilling; opfordrer de europæiske standardiseringsorganer til at strømline spørgsmålet om ressourceeffektivitet i forbindelse med fastlæggelsen af standarder; 10. bemærker det bidrag, som genanvendelse yder til reduktionen af drivhusgasserne; opfordrer Kommissionen til at iværksætte en tilbundsgående materialestrømsanalyse på PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 EU-plan, især med henblik på at identificere affaldsstrømme; 11. bemærker vigtigheden af at skabe industrielle synergier omkring genanvendelse og hjælpe virksomhederne til at finde ud af, hvordan deres energi, affald og biprodukter kan anvendes som ressourcer for andre; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme strategier, som f.eks. Det Forenede Kongeriges tiltag "National Industrial Symbioses Programme"; 12. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om lukkede lossepladser kunne genåbnes med henblik på at genvinde potentiel skrot med den bedste tilgængelige teknologi, til også at undersøge resterende mineaffald og lossepladser med metalaffald, at fuldstændiggøre en EU-database over mineaffaldslokaliteter inden 2012 og håndhæve direktivet om mineaffald, at sikre, at dette affald behandles med den bedste tilgængelige teknologi og at tilskynde til en livscyklusforvaltning af bygninger for at sikre genanvendeligheden af materialer, der anvendes i deres konstruktion; 13. opfordrer Kommissionen til at støtte partnerskaber vedrørende genbrug med udviklingslandene; anmoder Kommissionen om at støtte pilotprojekter, f.eks. om nulaffaldsområder; 14. anmoder Kommissionen om at vurdere, hvordan Den Europæiske Investeringsbank (EIB) kan bidrage til at reducere de finansielle risici forbundet med investeringer i banebrydende teknologi inden for genbrugsanlæg; 15. opfordrer Kommissionen til at udvikle økonomiske incitamenter til genanvendelse af i øjeblikket uøkonomisk CRM, herunder sjældne jordarter, at undersøge, hvordan markederne for genanvendte materialer kan understøttes af bl.a. grønne certifikater for genanvendte materialer, krav til miljøvenligt design og skattemæssige incitamenter, og til at sikre, at samhørighedspolitikken og -budgettet også udnyttes til at fremme ressourceeffektivitet og genvinding; 16. understreger nødvendigheden af at bekæmpe ulovlig overførsel af affald og af at etablere en global certificeringsordning for genanvendelsesanlæg; noterer sig betydningen af samarbejdet mellem de nationale toldembedsmænd; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om det er nødvendigt med en kollektiv ordning, der informerer myndighederne om ulovlige overførsler; anmoder Kommissionen om at iværksætte en undersøgelse af ulovlige affaldsstrømme; anmoder Kommissionen om at fremme en effektiv skelnen i toldangivelserne mellem nye og brugte varer ved at medtage dette i gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede fællesskabstoldkodeks; 17. opfordrer Kommissionen til at fastsætte prioriteter og tildele budgetter til forskning i livscyklus, genanvendelse, substitution og ressourceeffektivitet fra det 7. og 8. rammeprogram, navnlig for CRM som f.eks. sjældne jordarter; insisterer på vigtigheden af et europæisk innovationspartnerskab om råvarer; opfordrer Kommissionen til at lancere et sådant partnerskab i 2011; 18. beklager, at substitution ikke er medtaget i meddelelsen; opfordrer derfor Kommissionen til at intensivere sit arbejde på dette område, især med hensyn til sjældne jordarter, ved at udnytte forskningsmidlerne; PE v /12 PR\ doc

7 Bæredygtig forsyning i EU 19. glæder sig over samarbejdet mellem de nationale geologiske undersøgelser og offentliggørelsen af en europæisk årbog om råstoffer; understreger, at oplysninger om sekundære ressourcer og urban minedrift bør medtages; anmoder Kommissionen om at vurdere, om det er nødvendigt at oprette en geologisk tjeneste på EU-plan, der samler arbejdet fra de nationale undersøgelser og samarbejder med internationale partnere; støtter Kommissionens arbejde med at forbedre EU's geologiske videnbase; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre et kort over ressourcer i EU; 20. bekræfter, at Natura 2000-retningslinjerne udgør et solidt grundlag, hvorunder der kan foretages udvindingsaktiviteter for andet end energi; konstaterer, at kodekser for god praksis er vigtige instrumenter til at opnå teknisk, social og miljømæssig kvalitet; opfordrer Kommissionen til at beskytte miljømæssigt følsomme områder, der kan indeholde råstoffer, såsom Arktis, Barentshavet og Grønland; 21. bemærker betydningen af FoU for bæredygtig minedrift for at minimere det miljømæssige fodaftryk og negative sociale virkninger; 22. understreger betydningen af færdigheder og uddannelse og den rolle, som geologer og ingeniører spiller; opfordrer Kommissionen til at indlede en tæt dialog med arbejdsmarkedets parter i denne sammenhæng; International retfærdig og bæredygtig råvareforsyning 23. bifalder EU's vilje til at forfølge et råstofdiplomati, især for CRM; mener, at der bør udvikles prioriterede aktioner for sjældne jordarter på meget kort sigt; 24. mener, at det det påhviler virksomhederne at skaffe ressourcer; anmoder ikke desto mindre Kommissionen om at overveje, hvordan en model som f.eks. et europæisk holdingselskab for råvarer kan støttes ikke-finansielt; 25. opfordrer Kommissionen til at evaluere resultaterne af WTO-sagen mod Kina og også i fremtiden anvende WTO's mekanismer, når det er nødvendigt; 26. noterer sig betydningen af forbindelserne mellem Afrika og EU og Addis Abeba-aftalen af juni 2010; insisterer på, at dette partnerskab skal baseres på gensidige interesser; 27. beklager, at meddelelsen undlader at nævne andre regioner eller lande; opfordrer Kommissionen til at etablere andre gensidigt gavnlige partnerskaber med ressourcerige lande; mener, at EU bør tilbyde "infrastruktur og ressource"-partnerskaber; opfordrer EU til at hjælpe ressourcerige udviklingslande med at udvikle deres geologiske viden; foreslår i denne forbindelse, at der oprettes fællesfinansierede professorater ved de geologiske fakulteter; 28. er bekymret over, at der ikke er fastlagt en strategi for samarbejdet med Kina; understreger behovet for en dialog om teknologi med Kina; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan der kan etableres pilotprojekter om bæredygtigt minedrift, substitution eller genanvendelse af CRM med Kina; PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 29. er enig i, at udviklingspolitikken spiller en rolle i forbindelse med at hjælpe lande til at omdanne deres ressourcerigdomme til bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. ved at forbedre forvaltningen og gennemsigtigheden; anser ikke udviklingspolitikken for at være et diplomatisk værktøj for så vidt angår råvarer; er enig i, at handelsaftaler bør give den nødvendige fleksibilitet til at bistå udviklingslandene i at sammenkæde udvindingsindustrien med den lokale industri; mener i denne sammenhæng, at landes suverænitet med hensyn til ressourcer skal respekteres; 30. opfordrer Kommissionen til gennem kapacitetsopbygning at hjælpe udviklingslandene med at overvinde manglen på informationssymmetri i forbindelse med forhandlinger om råvarer og minedriftskontrakter; 31. understreger den rolle, som virksomhedernes sociale ansvar spiller ved at overholde høje miljømæssige, sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder i udlandet og ved at anvende de bedste tilgængelige teknologier; opfordrer virksomheder i EU til at udvikle en passende adfærdskodeks for dem, der opererer i tredjelande; opfordrer Kommissionen til at følge USA's Dodd-Frank-lov om konfliktmineraler; støtter udvindingsindustriens gennemsigtighedsinitiativ; mener, at disse standarder navnlig bør anvendes i forbindelse med projekter, der modtager EU-støtte, såsom fra EIB; opfordrer Kommissionen til at styrke anvendelsen af "fingeraftryk"-teknologi i denne sammenhæng og til at fremme pilotprojekter baseret på erfaringerne fra "coltan-fingeraftrykket"; 32. glæder sig over arbejdet i OECD, G8 og G20 vedrørende råstoffer og bæredygtighed; støtter inddragelsen af ikke-oecd-medlemmer i disse drøftelser; opfordrer til, at der etableres et strategisk samarbejde mellem EU, USA og Japan om CRM med hensyn til at dele udbuds- og efterspørgselsdata, fælles prognoser, udveksling af bedste praksis, analyse af forsyningskæder, undersøgelse af muligheden for fælles strategiske lagre og etablering af fælles FoU-projekter; anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for et internationalt statistisk initiativ vedrørende CRM, som er baseret på eksemplet fra den fælles globale database (JODI); o o o 33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne. PE v /12 PR\ doc

9 BEGRUNDELSE Indledning Den europæiske industri står over for en stadig vanskeligere situation med hensyn til levering af råvarer. Dette er især tilfældet for de 14 kritiske råvarer, som Kommissionen har identificeret. Stigende global efterspørgsel kombineret med manglende leverancer på grund af lange leveringsfrister i mineindustrien og de ressourcerige landes øgede anvendelse af eksportrestriktioner, presser ikke kun priserne op til rekordhøjder, som det er tilfældet med kobber, men fører også til potentielle forsyningsproblemer. Hertil kommer, at EU med hensyn til mange råvarer er stærkt afhængig af eksport, navnlig for de kritiske råvarer. De sjældne jordarter er en helt særlig sag, idet Kina i øjeblikket kontrollerer 97 % af den globale produktion og sætter begrænsninger på eksporten heraf. Dette er væsentligt, da EU's industrielle fremtid i vid udstrækning afhænger af sådanne ikkeenergi- og ikke-landbrugsråvarer. Disse ressourcer er særlig vigtige for overgangen til en kulstoffattig og bæredygtig økonomi, da de anvendes i højteknologiske produkter som katalysatorer, batterier eller i forbindelse med opførelse af vedvarende energikilder. Desuden risikerer ressourceknapheden at forværre situationen på den internationale politiske scene og eventuelt ende med en kamp om ressourcer og et større skel mellem ressourcerige og ressourcefattige lande. Ingen ville drage fordel af sådan et scenario. Der skal derfor udvikles nye tilgange, der behandler spørgsmålet om ikke-energi- og ikke-landbrugsråvarer, navnlig de ressourcer, der er identificeret som mest kritiske, på en innovativ og innovationsfremmende måde med henblik på at undgå nulsumsspil. I denne forbindelse udgør råstofinitiativet et vigtigt første skridt. EU har brug for at udvikle en sammenhængende og fokuseret strategi med prioriterede aktioner, især for de mest kritiske råvarer. Kommissionen bør for at gøre dette ikke blot skelne mellem at rette tilstrækkelig fokus på råstofinitiativet og råvaremarkederne, men bør også nedsætte en arbejdsgruppe om råvarer, der omfatter alle de relevante generaldirektorater. En sådan tværtjenstlig arbejdsgruppe skal udvikle prioriterede aktioner for kritiske råstoffer, navnlig de sjældne jordarter, og sikre den strategiske sammenhæng. Frankrig og USA har allerede nedsat sådanne arbejdsgrupper. En industriel innovationsstrategi for at sikre råvarer og vores konkurrenceevne Enhver strategi om råvarer vil i sidste ende være nødt til at fokusere på at øge innovationen med hensyn til, hvordan de europæiske industrier anvender råvarer, og dermed yde et væsentligt bidrag til vores konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed. Udfordringerne med hensyn til råvarer skal omdannes til en chance for at puste nyt liv Europas industrielle kapacitet ved at udnytte vores innovations- og FoU-potentiale, som er et af de vigtigste aspekter af Kommissionens flagskibsinitiativ for innovation i EU, industripolitikken for EU, flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet og innovationspartnerskab for råstoffer. Hvis andre lande konkurrerer med os inden for råvarer, er vi nødt til at fokusere på vores egne styrker, der især ligger i vores innovationskraft og vores stærke tradition inden for forskning og udvikling. PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 En udnyttelse af disse kompetencer inden for områderne ressourceeffektivitet, vugge-tilvugge genanvendelse, substitution og bæredygtig minedrift vil være afgørende. For eksempel har det tyske agentur for materialeudnyttelse beregnet, at der kan spares omkring 100 mia. EUR om året ved hjælp af mere effektive processer. Dette ville øge konkurrenceevnen drastisk ved at sænke omkostningerne. Det mindsker samtidig CO 2 -emissionerne og ressourceforbruget og øger derved vores ressourcesikkerhed ved at sænke efterspørgslen. Det samme gælder for genvinding, hvilket bidrager positivt til tackling af klimaændringerne. For eksempel er den andel af aluminium, der genvindes, i henhold til industrien 95 % procent lavere, end når den er fremstillet af rene materialer. Der er ligeledes store mængder af kilder til rådighed til genanvendelse gennem urban minedrift. Man kan også gå et skridt videre og eventuelt åbne gamle lossepladser. Hvis blot 4 % af lossepladserne indeholde metaller og skrot, ville dette ifølge industrien svare til to millioner tons genanvendeligt materiale alene i Tyskland. Sidst men ikke mindst er der et stort antal arbejdspladser i genanvendelsessektoren, og der kan skabes endnu flere. I denne forbindelse er det vigtigt at støtte og styrke denne sektor, bl.a. ved at sikre at genanvendelse prioriteres højere end forbrænding. Andre lande har allerede taget ambitiøse skridt. F.eks. har Japan lagt i nærheden af 1 mia. EUR på bordet med henblik på at udnytte endnu en milliard fra det private erhvervsliv til at tage fat på ressourceeffektivitet, genvinding og andre foranstaltninger, der kan styrke landets situation med hensyn til sjældne jordarter. Landet har i denne forbindelse fastlagt en foreløbig målsætning om at mindske anvendelsen af sjældne jordarter med en tredjedel i de kommende år. EU må sikre sig, at det ikke bliver overgået i sin konkurrenceevne, fordi andre har øget deres effektivitet. Vi har rigelige politiske tiltag til vores rådighed for at sikre vores fremtidige konkurrenceevne, herunder bl.a. miljøvenligt design, finansiering fra det 7.og 8. rammeprogram, genbrugspolitikker samt andre kreative økonomiske incitamenter til stimulering af den meget nødvendige innovation inden for ressourcer og materialer. Det haster i denne forbindelse særligt meget med at få etableret et innovationspartnerskab for råvarer. Substitution er også et afgørende aspekt, der i højere grad skal integreres i Kommissionens råstofinitiativ. Det samme gælder for ændringer i livsstil og sociale innovationer, såsom miljø-leasing og deling. Det er også vigtigt at fastsætte foreløbige målsætninger for at have en vision. EU bør fastsætte et årligt ressourceeffektivitetsmål på 3 %, og sigte mod at sænke sit ressourceforbrug pr. år pr. indbygger til 6-10 tons i Bæredygtig minedrift spiller ligeledes en vigtig rolle i denne forbindelse. EU har naturligvis også råvarereserver, herunder også sjældne jordarter i Sverige, og det fortsætter med at øge sin geologiske viden gennem projekter som ProMine. Dette arbejde kan også øges gennem en forbedring af samarbejdet mellem de forskellige nationale geologiske undersøgelser, som Kommissionen planlægger at foretage. Samtidig har EU et godt grundlag for en sund udvinding af ikke-energiråstoffer gennem sine Natura 2000-retningslinjer. Også her kan EU gøre fremskridt ved fortsat at udvikle bedre og mere bæredygtige samt mere effektive minedriftsteknologier. Det er særligt vigtigt med mere miljøvenlige minedriftsteknologier, især da udvinding af visse ressourcer, såsom sjældne jordarter, kan medføre radioaktivitet. Sådanne teknologier, kombineret med høje miljømæssige og sociale standarder, vil ikke blot sikre, at bæredygtighed og forsyningssikkerhed er afbalanceret, men de vil også forbedre de europæiske virksomheders omdømme i udlandet, hvis disse betingelser løbende overholdes og PE v /12 PR\ doc

11 forbedres. Dette vil i sidste ende også give større forretningsmuligheder i ressourcerige lande, når de ser fordelene ved, at europæiske selskaber udøver virksomhed i deres land under overholdelse af høje EU-normer i modsætning til andre ikke-eu-virksomheder. Råstofdiplomati Udover en industriel innovationsstrategi, der sigter mod at mindske ressourceforbruget og øge genanvendelsen i en større skala end det bæredygtige indenlandske potentiale, som EU indeholder, vil EU naturligvis fortsat være afhængig af eksterne leverandører af råvarer. Det er derfor afgørende med et råstofdiplomati. EU skal i denne forbindelse etablere gensidigt fordelagtige partnerskaber, der sætter de ressourcerige lande og EU i en win-win-situation. Udover et partnerskab mellem Afrika og EU bør EU også fremme partnerskaber med lande i Østeuropa, Latinamerika og Asien. Her tænkes især på Kina, da dette land producerer de fleste af de kritiske sjældne jordarter. Det kan også blive nødvendigt at skelne mellem de forskellige lande og deres økonomiske udvikling. For eksempel er det kun muligt at anvende en fremgangsmåde med "infrastruktur til gengæld for ressourcer" i et vist antal udviklingslande. Her kunne europæiske industrier danne erhvervsklynger bestående af udvindings- og byggefirmaer. For andre, især ressourcerige økonomier med en højere grad af udvikling, har en sådan model simpelthen ingen interesse. For disse lande drejer det sig om "ressourcer til gengæld for teknologi og knowhow". En sådan tilgang vil også kunne anvendes i vores forbindelser med Kina. Vi har i en fastsat kort periode brug for at få adgang til Kinas sjældne jordarter, indtil ny minedrift kommer i gang i lande som USA, Canada og Australien. På samme måde er Beijing meget opsat på at få adgang til avanceret teknologi i denne periode, indtil de har fået øget deres egen teknologiudvikling. Der kan på dette grundlag eventuelt indgås en aftale. Samtidig kunne EU vurdere, hvordan man på en ikke-økonomisk måde kan støtte et holdingselskab for råvarer, der omfatter en lang række europæiske virksomheder med det formål at skaffe råvarer. På samme måde kan andre virksomheder ønske at gennemføre en strategi for en vertikal integration med henblik på at styrke deres råvaresikkerhed. Kommissionen bør også sikre, at EU-virksomheder overholder miljømæssige og sociale standarder i deres arbejde i udlandet, for således yderligere at konsolidere EU's gode forbindelser med ressourcerige lande. I denne forbindelse bør EU følge det amerikanske førerskab med Dodd-Frank-loven og af virksomheder kræve, at de offentliggør hvorvidt de køber deres ressourcer fra konfliktområder, samt af udvindingsindustrien kræve, at de offentliggør deres betalinger til udenlandske regeringer med henblik på at øge gennemsigtigheden og sikre god forvaltning. Endvidere bør EU, for at kunne give et troværdigt partnerskabstilbud til ressourcerige lande, ikke misbruge udviklingspolitikken til sådanne formål. Dette er især tilfældet for den generelle toldpræferenceordning og Den Europæiske Udviklingsfond. I stedet bør det hjælpe ressourcerige lande til at overvinde relevante spørgsmål som informationsasymmetri, når der forhandles om råvarer og minedriftskontrakter, da mange regeringer mangler den nødvendige ekspertise til fuldstændigt at kunne vurdere værdien af deres naturressourcer og derfor finder det vanskeligt at indgå favorable aftaler. Sidst men ikke mindst, bør EU arbejde sammen med andre industri- og vækstlande med PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 henblik på at skabe synergier. Ud over OECD og G8/G20 bør Kommissionen fremme konkret samarbejde med USA og Japan. Dette kunne omfatte udveksling af data eller oprettelse af fælles FoU-programmer. Endelig har EU for at kunne imødegå udfordringerne på råvareområdet brug for en omfattende og integreret strategi, der fokuserer på kort- og langsigtede foranstaltninger, der kan gennemføres internt og internationalt, især hvad angår kritiske råvarer såsom sjældne jordarter. Grundlaget for dette skal være en industriel innovationsstrategi baseret på ressourceeffektivitet og genvinding, som er de eneste løsninger, der på passende måde kan løse den tredobbelte udfordring om at sikre fremtidens konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed. BETRAGTNINGERNE Herunder finder De på grund af pladsmangel i den aktive del af rapporten de betragtninger, som jeg til hensigt at fremsætte som ændringsforslag: A. der henviser til, at EU har brug for en stærk industriel base og en grøn industri, som er stærkt afhængig af tilstrækkelige forsyninger af råvarer, for at kunne bevæge sig i retning af en kulstoffattig økonomi og forblive konkurrencedygtig, B. der henviser til, at den globale efterspørgsel efter råvarer har været støt stigende, C. der henviser til, at fremskridt inden for nye teknologier fortsat vil øge efterspørgslen efter ressourcer af central betydning for udviklingen af disse industrier, D. der henviser til, at det internationale udbud er delvist begrænset af eksportkvoter, og at priserne er ved at nå et rekordniveau, E. der henviser til, at fair og lige vilkår er til gavn for markederne, F. der henviser til, at øget konkurrence med hensyn til råvarer kan forværre de internationale forbindelser og føre til konflikter om ressourcer, G. der henviser til, at disse udfordringer udgør en chance for nye innovative partnerskaber med gensidigt gavnligt samarbejde mellem EU og tredjelande, H. der henviser til, at en industriel innovationsstrategi med fokus på at øge effektiviteten og genanvendelse fremmer bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerheden, I. der henviser til, at det er af afgørende betydning, at der i tide træffes afgørende foranstaltninger med henblik på at gennemføre en effektiv strategi og levere resultater med hensyn til det europæiske råstofinitiativ. PE v /12 PR\ doc

ÆNDRINGSFORSLAG 1-158

ÆNDRINGSFORSLAG 1-158 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 18.4.2011 2011/2056(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-158 Udkast til betænkning Reinhard Bütikofer (PE458.600v01-00) En effektiv råstofstrategi

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om International Handel 2008/2171(INI) 17.10.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) Udvalget om International

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.6.2012 2011/0394(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 18.10.2011 2011/2175(INI) UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Landbrug og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere