Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale Foder- og Fødevaresikkerhed

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Baggrund side Krav til virksomhederne side Fødevarestyrelsens kontrol side Dokumentation af kontrollen side 6 6. Særlige forhold og tilladelser side 6-8 Bilag side 9-13 Side 2/13

3 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvorledes Fødevarestyrelsens kontrol med specificeret risikomateriale (SRM) på slagterier, opskæringsvirksomheder og hos detailslagtere skal foretages. Vejledningen beskriver endvidere, hvor ofte kontrollen skal foretages, og hvordan resultaterne af kontrollen skal registreres. Vejledningen beskriver desuden virksomhedernes opgaver, jf. afsnit 3. Undersøgelse af kreaturer for BSE, samt kontrol af slagteriernes udtagning af BSE-prøver, er fastsat i BSE-bekendtgørelsen Baggrund Medlemsstaterne skal føre hyppig offentlig kontrol med fødevarevirksomhedernes overholdelse af reglerne vedrørende SRM, jf. TSE-forordningen 2, bilag V, punkt 11. Definition og håndtering af SRM er ligeledes beskrevet i TSE-forordningens bilag V. 2.1 Definition af SRM Følgende anses for SRM hos kreaturer: Kraniet uden underkæbe og med hjerne og øjne samt rygmarven fra kvæg over 12 måneder Rygsøjlen uden halens ryghvirvler, lænde-, bryst og halshvirvlernes torn- og tværtappe og crista sacralis mediana og korsbensvingerne, men inklusive dorsalrodsganglier, fra kvæg over 30 måneder Tonsillerne, tarmene fra duodenum til rektum og mesenterium fra kvæg uanset alder Følgende anses for SRM hos får og geder: Kraniet med hjerne og øjne, tonsiller og rygmarv fra dyr over 12 måneder eller med en frembrudt, blivende fortand Milt og ileum uanset alder SRM skal altid bortskaffes som kategori 1-materiale. 2.2 Virksomheder, der må håndtere SRM Der er forskel på, hvilke dele af risikomaterialet de forskellige virksomhedstyper må håndtere: Slagterier: alle dele Opskæringsvirksomheder: Rygsøjle fra kvæg Uanset ovenstående kan der gives autorisation til at: Rygmarven fra får og geder fjernes på opskæringsvirksomheder Detailslagtere, herunder slagterafdelingen i et supermarked, kan fjerne rygsøjlen fra kvægslagtekroppe/dele af kvægslagtekroppe. Alt animalsk og vegetabilsk affald skal så betragtes som specificeret risikomateriale Opskæringsvirksomheder udtager hovedkød af kvæg 1 Bekendtgørelse nr. 878 af 1. juli 2013 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg 2 Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (med senere ændringer) Side 3/13

4 Derudover kan den kompetente myndighed tillade, at hovedkød kan udtages frahoveder, der er fjernet fra conveyeren. Den kompetente myndighed kan også tillade, at hoveder/uflækkede kroppe, der indeholder specificeret risikomateriale, kan sendes til andre medlemsstater. Se nærmere om særlige tilladelser i afsnit Krav til virksomhederne Det er virksomhedslederen, der er ansvarlig for den korrekte håndtering og fjernelse af SRM. Virksomheden skal derfor have procedurer, der sikrer, at specificeret risikomateriale fjernes, opsamles, opbevares, farves, mærkes og bortskaffes i overensstemmelse med reglerne. Virksomheden skal derudover føre kontrol med, at disse procedurer udføres og fungerer efter hensigten. Specificeret risikomateriale skal, som nævnt, fjernes på slagteriet, i opskæringsvirksomheder eller hos detailslagteren. Håndtering Ved fjernelse og håndtering af SRM kan der være risiko for kontaminering, og der må derfor rettes særlig opmærksomhed mod vask og desinfektion af hænder og udstyr i alle led af produktionen. Opsamling/opbevaring SRM skal hurtigst muligt anbringes i særligt mærkede beholdere. I forbindelse med udbening/opskæring kan rygsøjlen (SRM) anbringes i opmærkede beholdere, som virksomheden i øvrigt anvender inden anbringelse i den særligt mærkede SRM-beholder. Dette kræver dog, at virksomheden kan dokumentere, at der ikke forekommer krydskontamination, at indholdet tydeligt kan identificeres som SRM, og at alt indhold i beholderen betragtes som SRM. Hvis SRM sammenblandes med andet affald, betragtes alt indhold i beholderen som SRM. I detailslagterbutikker, der håndterer SRM, skal alt animalsk og vegetabilsk affald betragtes som SRM. I supermarkeder, hvor slagterafdelingen håndterer SRM, må affaldet herfra godt adskilles fra affald fra de andre afdelinger, hvis der er procedurer herfor. Farvning og mærkning Farvning på hele overfladen, eller mærkning af SRM, skal ske hurtigst muligt i beholderen, dog senest i forbindelse med overførslen til eventuelle sekundære beholdere. Afhentning Beholdere, der afhentes, skal tydeligt mærkes med Kategori 1 materiale Kun til bortskaffelse. Forsendelser af fersk kød med rygsøjle For at sikre identifikation og sporbarhed skal alle forsendelser være ledsaget af et handelsdokument, og alle dele af kødkroppe skal være opmærkede. Dette gælder både forsendelser, hvor der er rygsøjler, der skal fjernes og forsendelser kun med kroppe, hvor rygsøjlen ikke skal fjernes. Side 4/13

5 Handelsdokumentet skal indeholde: Antallet af slagtekroppe, eller dele af slagtekroppe, som rygsøjlen skal fjernes fra Antallet af slagtekroppe, eller dele af slagtekroppe, som rygsøjlen ikke skal fjernes fra Opmærkning af fersk kød med rygsøjle: Opmærkningen foretages på den mærkeseddel, der anvendes i forbindelse med den obligatoriske oksekødsmærkning. Der skal påføres en blå stribe på mærkesedlen på kroppe med påsiddende rygsøjle, som ikke er omfattet af definitionen af SRM. Hvis der ikke er en blå stribe skal modtageren håndtere rygsøjle som SRM, uanset øvrige. Oplysning til forbrugeren om, at rygsøjle ikke er SRM, kan i detailleddet gives mundtligt. Mængderegnskab For at sikre at SRM holdes ude af foder- og fødevarekæden, skal virksomheden have procedurer for og dokumentation af følgende: Overensstemmelse mellem den producerede mængde SRM og antal slagtede dyr/opskårne slagtekroppe/dele af slagtekroppe Veje eller skønne den producerede mængde SRM Opgørelse over antal forsendelser Dokumentation fra aftagervirksomheden med angivelse af dato og vægt Sammenholde antal forsendelser og vægtangivelse af SRM fra aftagervirksomheden med egne oplysninger om vægt Dokumentationen skal gemmes i mindst to år. 4. Fødevarestyrelsens kontrol Fødevarestyrelsen skal føre kontrol med: 1. at virksomhederne har procedurer vedrørende SRM 2. at virksomhederne foretager en korrekt håndtering, opsamling, opbevaring, farvning, mærkning, forsendelse og fører mængderegnskab Kontrollen skal, som minimum, omfatte: Kontrol af slagtekroppe og affald. Det skal kontrolleres, at SRM er fjernet korrekt, og at SRM materialet håndteres, mærkes, opsamles i opmærkede beholdere og bortskaffes som SRM i henhold til lovgivningen Kontrol af, om virksomhedens procedurer udføres korrekt og hygiejnisk forsvarligt, så krydskontamination undgås Kontrol af korrekt afskæring af tunger Kontrol af handelsdokumenter og mærkesedler Kontrol med mængder af SRM Producerede mængde og antal slagtedyr/opskårne kroppe Antal forsendelser Virksomhedens sammenligning af vægtangivelse af SRM fra aftagervirksomheden med virksomhedens egne oplysninger om vægt. Der tolereres en afvigelse på 10 % på den angivne vægt. Side 5/13

6 Herudover foretager veterinærenheden i det område, hvor kategori 1- forarbejdningsvirksomheden ligger, krydskontrol af dellæs, da dette ikke er muligt på den enkelte virksomhed. Veterinærenheden skal foretage en sammenligning af både antallet af læs og vægten. Kontrollen skal, som minimum, foretages med de frekvenser, der er angivet i bilag 5 og skal, hvis muligt, foretages på forskellige ugedage. 5. Dokumentation af kontrollen Kontrollen med virksomhedernes overholdelse af SRM-reglerne skal registreres på de relevante skemaer i bilag 1-4 eller lignende skemaer, der indeholder tilsvarende oplysninger. Resultatet af kontrollen skal ligeledes påføres kontrolrapporten. 6. Særlige forhold og tilladelser 6.1 Særlige forhold Import EU har vurderet, at visse tredjelande har en ubetydelig risiko for at have BSE (negligble risk), og der er dermed ikke krav om fjernelse af SRM fra kød fra disse lande. Kødet fra sådanne dyr kan derfor omsættes med påsiddende rygsøjle, uanset dyrets alder. Maskinsepareret kød Det er forbudt at anvende knogler og ikke-udbenede udskæringer af kvæg, får og geder til fremstilling af maskinsepareret kød. Boltpistol Der er et generelt forbud mod brug af typer, der blæser luft under højtryk ind i hjernekassen. Rygmarvsstøder Det er, efter bedøvelse, forbudt at foretage laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, hvis kødet er bestemt til konsum eller foder. Hovedkød Hovedkød af kvæg på over 12 måneder kan kun udtages på slagteriet, hvis der foreligger procedurer, der er godkendt af den kompetente myndighed. Procedurerne skal mindst indeholde en beskrivelse af: Udtagningssted Forsegling af skudhullet hvis hovedet fjernes fra conveyeren Specifikke arbejdsinstrukser med henblik på at undgå kontamination Prøveudtagningsplan Ovenstående gælder ikke, hvis der alene fjernes kæbekød fra hoveder, der stadig hænger på krogene Der kan ligeledes gives autorisation til at fjerne hovedkød på opskæringsvirksomheder, hvis følgende betingelser er opfyldt: Side 6/13

7 Hoveder skal hænge på stativ under transporten Skudhullet skal være korrekt forseglet Etablering af prøveudtagningsplan Specifikke arbejdsbeskrivelser med henblik på at undgå kontamination, herunder at alle hoveder skal besigtiges før udtagning påbegyndes, for at sikre at hovederne ikke er kontamineret, beskadiget eller ikke korrekt forseglet Tunger Tunger skal udtages på slagterierne ved et tværsnit rostralt for basihyoideums processus lingualis. Det betyder, at der ikke må ses rester af tungeben i den afskårne tunge. 6.2 Fødevarestyrelsens meddelelse af særlige tilladelser, jf. hygiejnebekendtgørelsen Overførsel af SRM til forarbejdningsvirksomhed før BSE svar. Hygiejnebekendtgørelsens 32, stk. 1 I forbindelse med Fødevarestyrelsens meddelelse af særlig tilladelse til overførsel af specificeret risikomateriale (SRM) til forarbejdningsvirksomheder i henhold til hygiejnebekendtgørelsen 3 og før resultatet af BSE-undersøgelsen foreligger, jf. hygiejnebekendtgørelsens 32, stk. 1, skal biproduktforordningens 4 betingelser for transport opfyldes, jf. gennemførelsesforordningen til biproduktforordningen, bilag VIII til EF 142/ Andet affald til bortskaffelse. Hygiejnebekendtgørelsens 32, stk.2; Biproduktforordningens artikel 8 og 12 I forbindelse med Fødevarestyrelsens meddelelse af særlig tilladelse til overførsel af andet affald end SRM til godkendte kategori 2 og 3-virksomheder før resultatet af BSE-undersøgelsen foreligger, jf. hygiejnebekendtgørelsens 32, stk. 2, skal der træffes aftale mellem embedsdyrlægen ved slagteriet og Fødevarestyrelsens tilsynsførende ved forarbejdningsanlægget om overførslerne af affaldet. Kontrol Embedsdyrlægen skal kontrollere, at affaldet ikke indeholder specificeret risikomateriale (SRM), og at der udfærdiges følgedokumenter for hver transport, hvor det fremgår fra hvilke slagtedyr, affaldet stammer (slagtenr. og CKR-nr. skal påføres dokumenterne) samt totalvægten af det afsendte affald (inkl. evt. affald fra andre dyr) Embedsdyrlægen skal regelmæssigt kontrollere, at virksomheden/slagteriet udarbejder daglige lister over sammenhængen mellem det afsendte affald, slagtenr. og CKR-nr. på de dyr, som affaldet stammer fra. 3 Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne (med senere ændringer) 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen for animalske biprodukter) (med senere ændringer) 5 Kommissionens Forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv Side 7/13

8 Fedt til afsmeltning. Hygiejnebekendtgørelsens 32, stk. 3 I forbindelse med Fødevarestyrelsens meddelelse af særlig tilladelse til overførsel af oksefedt fra slagterier til fedtsmelterier, og før resultatet af BSE-undersøgelsen foreligger, jf. hygiejnebekendtgørelsens 32, stk. 3, skal der træffes aftale mellem embedsdyrlægen ved slagteriet og tilsynsmyndigheden ved fedtsmelteriet om overførslerne af fedtet. Fedtet må alene afsættes til autoriserede fedtsmelterier. Fedtet skal afsendes hurtigst muligt efter slagtningen. Kontrol Embedsdyrlægen skal regelmæssigt kontrollere de lister, som virksomheden dagligt udarbejder over sammenhæng mellem det afsendte fedt, slagtenr. og CKR-nr. på de dyr, som fedtet stammer fra Embedsdyrlægen kontrollerer, at der er udarbejdet følgedokumenter for hver transport, hvoraf det fremgår, fra hvilke slagtedyr fedtet stammer (slagtenr. og CKR-nr.) samt totalvægten af det afsendte fedt (inkl. evt. fedt fra dyr under 48 måneder) Betingelser for fedtsmelteri Fedtsmelteriet skal være særlig godkendt til at modtage fedt af dyr, der er BSE-testet, men hvor resultatet endnu ikke foreligger. Dette betyder, at der kun kan forsendes fedt fra disse dyr til fedtsmelterier i Danmark. Fedtsmelteriet skal have etableret procedurer for, hvordan fedtet og det afsmeltede fedt tilbageholdes og holdes adskilt fra andet fedt, indtil negativt resultat fra BSE-testen foreligger. Der skal herunder indgås aftale med slagteriet om, hvordan resultaterne af undersøgelsen formidles fra slagteriet til fedtsmelteriet. De fastsatte procedurer skal godkendes af tilsynsmyndigheden ved fedtsmelteriet. Ved positivt BSE-test-resultat skal det eller de batch af fedt, som kan indeholde fedt fra det pågældende dyr, behandles som SRM. Vejledning nr af 23. december 2005 om håndtering af specificeret risikomateriale bortfalder. Side 8/13

9 Bilag 1 Skema til dokumentation af kontrol af korrekt fjernelse af SRM på slagterier og i opskæringsvirksomheder Virksomhedens navn og adresse (slagteri/opskæringsvirksomhed) Aut.nr.: Kontrol udført af (navn på tilsynsførende): Dato: Antal dyr kontrolleret: (mindst 10 slagtedyr, eller alle, hvis der slagtes færre end 10) Emne kontrolleret Ja Nej Bemærkninger Korrekt midtflækning (er rygmarvskanalen åben hele vejen) Fjernelse af rygmarv (fjernes rygmarv fuldstændigt; fjernes rygmarv fra får og geder på korrekt måde) Fjernelse af tonsiller, tarm og mesenterium fra kvæg (fjernes, behandles og bortskaffes tarmen og mesenterium som SRM) Fjernelse af milt og ileum fra får og geder (fjernes, behandles og bortskaffes milten og ileum som SRM) Korrekt fjernelse af rygsøjle defineret som SRM (er alle dele af rygsøjle defineret som SRM fjernet fra færdigopskåret kød før levering til den endelige forbruger, inkl. producentslagtninger) Side 9/13

10 Bilag 2 Skema til dokumentation af kontrol af håndtering af SRM på slagterier Virksomhedens navn og adresse (slagteri): Aut.nr.: Kontrol udført af (navn på tilsynsførende): Dato: Emne kontrolleret Ja Nej Bemærkninger Bedøvelse og aflivning (reduceres risiko for spredning af SRM under bedøvelses- og aflivningsprocesser; opsamles evt. udtrængt hjernemateriale og bortskaffes som SRM) Slagtemæssig behandling af hovedet (reduceres risiko for spredning af SRM ved afslagtning undgås kontaminering ved afskæring af kæbemuskulatur) Udbening af hovedet (fjernes, behandles og bortskaffes tonsiller som SRM; foretages udbening af hovedet; bortskaffes kranium med hjerne og øjne som SRM på korrekt måde) Fjernelse af rygmarv (foretages midtflækning så risiko for forurening med savsmuld eller rygmarv reduceres mest muligt; er rygmarvskanalen åbnet hele vejen; fjernes rygmarv fuldstændigt; fjernes rygmarv fra får og geder på korrekt måde) Fjernelse af tarm og mesenterium fra kvæg (fjernes, behandles og bortskaffes tarmen og mesenterium som SRM) Afskæring af tunger af kvæg (afskæres tunger korrekt) Fjernelse af milt og ileum fra får og geder (fjernes, behandles og bortskaffes milten og ileum som SRM) Særligt for inventar og redskaber i berøring med SRM (udvises særlig omhu ved håndtering af SRM; benyttes overtrækshandsker over brynjehandsker) Behandling og bortskaffelse af SRM (anbringes SRM hurtigst muligt i særligt opmærkede beholdere; overføres indholdet i disse beholdere med passende mellemrum til anden beholder med henblik på afhentning til godkendt kategori 1 forarbejdningsanlæg; er afsendelsesbeholder korrekt mærket) Farvning eller mærkning af SRM (farves SRM hurtigst muligt på hele overfladen; kan virksomheden dokumentere en evt. mærkning) Side 10/13

11 Vægt af SRM (vejes eller skønnes vægten af SRM før afsendelse; sammenholdes med antal slagtede dyr m.v.; sammenholdes med vægtangivelser fra det godkendte kategori 1 forarbejdningsanlæg) Handelsdokumenter for fersk kød af kvæg med påsiddende rygsøjle (fremgår det af handelsdokumentet, hvor mange dyr i forsendelsen, der skal have fjernet eller ikke fjernet rygsøjlen; udstedes der handelsdokument for alle forsendelser) Mærkning med blå stribe (er mærkesedlen for fersk kød af kvæg med påsiddende rygsøjle, som ikke er SRM, mærket med blå stribe) Producentslagtning (fjernes rygsøjle inden tilbagelevering til producenten) Egenkontrol (er der procedurer for korrekt fjernelse af SRM; er der procedurer for håndtering af SRM; dokumenterer virksomheden egenkontrollen) Bilag 3 Skema til dokumentation af kontrol af håndtering af SRM i opskæringsvirksomheder Virksomhedens navn og adresse (opskæringsvirksomhed). Aut.nr.: Kontrol udført af (navn på tilsynsførende): Dato: Emne kontrolleret Ja Nej Bemærkninger Fjernelse af rygmarv (fjernes rygmarv fra får eller geder; fjernes rygmarv fuldstændigt; foretages midtflækning så risiko for forurening med savsmuld eller rygmarv reduceres mest muligt; er rygmarvskanalen åbnet hele vejen; anvendes anden metode til fjernelse af rygmarv) Særligt for inventar og redskaber i berøring med SRM (udvises særlig omhu ved håndtering af SRM) Behandling og bortskaffelse af SRM (anbringes SRM hurtigst muligt i særligt opmærkede beholdere; overføres indholdet i disse beholdere med passende mellemrum til anden beholder med henblik på afhentning til godkendt kategori 1 forarbejdningsanlæg; er afsendelsesbeholder korrekt mærket) Farvning eller mærkning af SRM (farves SRM hurtigst muligt på hele overfladen; kan virksomheden dokumentere en evt. mærkning) Vægt af SRM (vejes eller skønnes vægten af SRM før afsendelse; sammenholdes med antal opskårne dyr m.v.; sammenholdes med vægtangivelser fra det godkendte Side 11/13

12 kategori 1 forarbejdningsanlæg) Handelsdokumenter for fersk kød af kvæg med påsiddende rygsøjle (fremgår det af handelsdokumentet, hvor mange dyr i forsendelsen, der skal have fjernet eller ikke fjernet rygsøjlen; modtages eller udstedes handelsdokument for alle forsendelser) Mærkning med blå stribe (er mærkesedlen for fersk kød af kvæg med påsiddende rygsøjle, som ikke er SRM, mærket med blå stribe) Producentslagtning opskæring efter særlig tilladelse (foretages opskæring; fjernes rygsøjle inden tilbagelevering til producenten) Egenkontrol (er der procedurer for korrekt fjernelse af SRM; er der procedurer for håndtering af SRM; dokumenterer virksomheden egenkontrollen) Bilag 4 Skema til dokumentation af kontrol med håndtering af SRM i slagtebutikker Virksomhedens navn og adresse (detailslagter/slagterafdeling i supermarked): Eventuelt nr.: Kontrol udført af (navn på tilsynsførende): Dato: Emne kontrolleret Ja Nej Bemærkninger Korrekt fjernelse af rygsøjle defineret som SRM (er alle dele af rygsøjle defineret som SRM fjernet fra færdigopskåret kød før levering til den endelige forbruger) Særligt for inventar og redskaber i berøring med SRM (udvises særlig omhu ved håndtering af SRM) Behandling og bortskaffelse af SRM (anbringes SRM hurtigst muligt i særligt opmærkede beholdere; overføres indholdet i disse beholdere med passende mellemrum til anden beholder med henblik på afhentning til godkendt kategori 1 forarbejdningsanlæg; er afsendelsesbeholder korrekt mærket) Farvning eller mærkning af SRM (farves SRM hurtigst muligt på hele overfladen; kan virksomheden dokumentere en evt. mærkning) Vægt af SRM (vejes eller skønnes vægten af SRM før afsendelse; sammenholdes med antal opskårne dyr m.v.; sammenholdes med vægtangivelser fra det godkendte kategori 1 forarbejdningsanlæg) Handelsdokumenter for fersk kød af kvæg med påsiddende rygsøjle (fremgår det af handelsdokumentet, hvor mange dyr Side 12/13

13 i forsendelsen, der skal have fjernet eller ikke fjernet rygsøjlen; modtages relevante handelsdokument for alle forsendelser) Mærkning med blå stribe (er mærkesedlen for fersk kød af kvæg med påsiddende rygsøjle, som ikke er SRM, mærket med blå stribe) Producentslagtning opskæring efter særlig tilladelse (foretages opskæring; fjernes rygsøjle inden tilbagelevering til producenten) Egenkontrol (er der procedurer for korrekt fjernelse af SRM; er der procedurer for håndtering af SRM; dokumenterer virksomheden egenkontrollen) Bilag 5 Frekvenser for kontrol Kontrolaktivitet Slagterier med permanent Slagterier uden perma- Opskæringsvirksomhe- Detailslagtere bemanding nent bemanding der Kontrol med SRM 1 gang pr. måned 1 gang pr. kvartal 1 gang pr. kvartal 1 gang pr. halve år Krydskontrol af dellæs og hele læs: Foretages 4 gange årligt af veterinærafdelingen på kategori 1 virksomheden. Side 13/13

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Kød af får og opdrættede rensdyr

Kød af får og opdrættede rensdyr Bilag 6 Kød af får og opdrættede rensdyr Kapitel I: Transport af levende dyr til slagteriet Fødevarevirksomheden, der transporterer levende dyr til slagteriet, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 225/76 19.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Bindevævsindholdet udtrykkes som mængden af bindevævsprotein i forhold til kødprotein således: Bindevæv : kødproteinindhold.

Bindevævsindholdet udtrykkes som mængden af bindevævsprotein i forhold til kødprotein således: Bindevæv : kødproteinindhold. 13 Mærkningsregler Her kan du læse om Mærkningsregler ved indkøb af kød Definition af Kød som ingrediens Mærkning af bindevævsindhold i hakket kød Hvilke mærkningsregler gælder ved indkøb af kød? Mærkningsbekendtgørelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0999 DA 20.04.2009 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) I medfør af 28-30, 31, stk. 1, 34, stk. 2, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 3, 48-49, 59 a - 59 b og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1007 af 19/09/2014 Gældende (Autorisationsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-09-2014 Fødevareministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 467 af 15/05/2014 Ændrer i/ophæver BEK nr

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

for kogalskab uden virkning

for kogalskab uden virkning SMITTE NY STATUS for kogalskab uden virkning Danmark fik i 2011 tildelt status af land med ubetydelig risiko for kogalskab (BSE). Men EU Kommissionen fastholder, at medlemslande med ubetydelig risiko for

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder MEMO/03/157 Bruxelles, den 24. juli 2003 Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder Hvad er transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)? TSE er en gruppe af sygdomme, som kan ramme dyr og mennesker,

Læs mere

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006 1 Indledning...5 2 Grundlæggende

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) I medfør af 28-30, 31, stk. 1, 34, stk. 2, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 3, 48-49, 59 a - 59 b og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) BEK nr 1356 af 27/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 201528-31-00171 Senere ændringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0854 DA 01.07.2013 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 854/2004 af 29. april

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 19.08.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2013-14-221-01845/Dep sagsnr: 24371 Den 29. januar 2014 FVM 224 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Udarbejdet af Kontoret for Biologiske Risici i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1) BEK nr 914 af 10/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2012-20-2301-00943 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2006 KOM(2006) 608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til afgørelse nr. 1/2006 truffet af Den Blandede Veterinærkomité,

Læs mere

Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig

Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig Europa-Kommissionen TSE-køreplan Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer på kort og mellemlang sigt (2005-2009)... 5 2.1. Specificeret risikomateriale...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Bekendtgørelse om den særlige opkøbsordning på oksekødsområdet 1)

Bekendtgørelse om den særlige opkøbsordning på oksekødsområdet 1) BEK nr 1769 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-800-000130 Senere

Læs mere

x (ved total kassation)

x (ved total kassation) Bilag 2 til "Kategorisering af animalske biprodukter på slagterier" Vejledende retningslinjer for kategorisering af kasseret materiale fra kreaturer (d. 28. februar 2013) Animalske biprodukter KATEGORISERING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) BEK nr 1159 af 09/09/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-28-31-00247 Senere

Læs mere

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg Indsamling og transport af køkken- og madaffald og tidligere fødevarer til biogasanlæg Marts 2017 Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg og biogasanlæg om Fødevarestyrelsens krav til indsamling

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg 884 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation. Kontrolleret procedure 06.08-0 for bortskaffelse/opbevaring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato).

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato). Senest opdateret: 18. maj 2011 Side 1 af 8 Bilag 3 Fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde Nedenstående oversigter viser først fødevarereglerne fordelt på lovgivningsområder til kontrolrapporten,

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere