Konsortium for Strategisk Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsortium for Strategisk Design"

Transkript

1 Konsortium for Strategisk Design Baggrund og formål Danmark har brug for at arbejde mere målrettet med innovation. Vi har brug for at være kreative og innovative for at forbedre vores konkurrenceevne i forhold til udlandet. Innovation er traditionelt forbundet med teknologi og produktudvikling. Innovative virksomheder er således traditionelt set virksomheder, der udvikler innovative produkter, og som udnytter den nyeste teknologi. Dette projekt orienterer sig mod en designbåret tilgang til innovativ virksomhedsudvikling, hvor design ikke kun anvendes i produktudviklingsprocessen, men også i udformningen af virksomhedens strategi og forretningsmodellering. Ved at kombinere metoder og kompetencer fra designvirksomheder med virksomheder fra andre brancher i fælles designprocesser, der ledes og udvikles af videninstitutioner, vil konsortiet skabe en ramme for praktiske eksperimenter med strategiske designmetoder i samarbejde med virksomhederne. Konsortiet for Strategisk Design vil således gennem strategisk re-design af virksomhedens forretningsmodel og tilknyttede services, ydelser og produkter, arbejde med at øge virksomhedernes innovationskapacitet og virksomhedernes konkurrenceevne og vækst. Arbejdet i konsortiet relaterer sig også til regeringens tiltag med vækstteams indenfor kreative erhverv og design samt IKT og digital vækst 1 idet konsortiet som ambition har at udvikle en digital model, der støtter de strategiske designprocesser for således at synliggøre og operationalisere strategiarbejdet på linje med virksomhedernes øvrige forretningssystemer (ERP, CRM osv.). Det er alment anderkendt, at når virksomheder samarbejder med designere, har det en positiv indvirkning på virksomhedernes innovationshøjde. Dette er kun tilfældet, hvis designkompetencerne får lov til at gennemtrænge virksomhedens tænkning og processer. Helt tilbage i viste EBST s undersøgelse dette. Undersøgelsen peger således på, at den måde hvorpå design bidrager til at skabe værdi i virksomhederne, er ved at øge virksomhedernes evne til at gennemføre succesfulde innovations- og forretningsudviklingsprocesser (s. 49). Konsortium for Strategisk Design har som mål at udvikle metoder og værktøjer, der løfter virksomhedernes innovationsevne og evne til at udvikle konkurrencedygtige ydelser til et dynamisk marked. Dette opnås ved at gennemføre en række designudviklingsforløb på et forretningsstrategisk niveau. Forløbene vil bidrage til, at virksomhederne selv forstår at bruge designmetoder til at udvikle virksomhedens eksisterende innovative kompetencer. Dels i forhold til en egen praksis, men også i forhold til at skabe værdi ud fra en helheds-betragtning af virksomhedens placering i værdikæden. Markedet Virksomhedens omverdens-betingelser er naturligvis afgørende i den strategiske planlægning. Klassisk formuleres de i termer som mikro- og makromarkedet, og de indgår i sin helhed i serviceværdinetværket, der beskriver de eksterne samarbejdsrelationer, partnerskaber, underleverandører, distributører, osv., som tilsammen betinger og udgør en given ydelse eller serviceleverance til slutbrugeren. De klassiske markedsmekanismer er under konstant pres fra en række faktorer, der hele tiden ændrer markedsvilkårene for virksomhederne. Dette tvinger dem til kontinuerligt at gentænke deres forretningsmodeller i form af nye produkt- og serviceporteføljer, placering i værdikæden, såvel som deres egne virksomhedsinterne processer. Med denne ansøgnings begreber vil man sige, at virksomheder konstant står overfor at re-designe sig selv. Det er muligt at operationalisere en lang række designteknikker, metoder og erfaringer, som designvirksomhederne besidder i gentænkningen, genopfindelsen eller netop re-designet af virksomheden. Konsortiet bag nærværende ansøgning har sammen med danske virksomheder høstet erfaringer der klart viser, at det gryende marked for strategisk design står overfor en positiv udvikling. 1 Se hhv. Forsk2020 hovedkataloget og Danmark, Løsningernes land 2 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design; EBST Side/Page 7 af/of 13

2 Markedet for strategisk design udspænder sig dermed mellem designvirksomheder på den ene side og virksomheder, der ønsker at håndtere deres nødvendige forandringer på et designmæssigt erfaringsgrundlag på den anden side. Den erhvervsmæssige effekt af Innovationskonsortiet Både store og små virksomheder er i dag udfordrede, og virksomhederne har udvist en åbenlys interesse for de værktøjer til at arbejde med design på et strategisk niveau, som konsortiet tager afsæt i. I regi af innovationsnetværket Livstil, Bolig og Beklædning har der fx været kørt virksomhedsforløb, hvor både store og små virksomheder i workshop-format har afprøvet nogle af ideerne til de nye værktøjer med stor succes. I innovationsnetværket Service Platform er der også arbejdet med potentialet for at anvende servicedesign i forretningsmodellerne. En tredje indikator på strategisk designs succes er den gennemslagskraft som Osterwalders & Pigneurs kombination af grafisk design med forretningsmodellering 3, har blandt danske virksomheder. Disse erfaringer og tendenser vil konsortiet bygge videre på i arbejdet med at møde de nævnte samfundsudfordringer. Den erhvervsmæssige effekt forventes afspejlet i det forhold, at flere virksomheder får øjnene op for strategisk design, og efterspørger ydelser indenfor dette område. Under antagelse af, at markedet er dynamisk for langt de fleste danske virksomheder, tager konsortiet udgangspunkt i, at målgruppen potentielt er en betydelig del af de danske virksomheder. Med afsæt i de eksisterende erfaringer i partnerskabet forventer vi, at virksomheder i C og B-segmentet såvel som A-segmentet 4 kan udvikle deres forretning gennem strategisk design, om end de har forskellige udfordringer, og kan udnytte strategisk design forskelligt. Virksomheder i C og B-segmentet forventes at udvikle deres forretningsmodel og tilføje nye produkter og ydelser, mens virksomheder i A-segmentet forventes at arbejde med, hvordan strategisk design kan forankres i virksomheden på tværs af afdelinger og områder. Dette går på tværs af brancher. En afgørende del af udviklingen handler om at skabe synergi mellem virksomhederne og skabe samarbejde i værdinetværk, hvor mulighederne for samarbejde og systematisk tilgang før var usynlige. En anden vigtig del er understøttelsen af designredskaberne gennem IKT, fx i IKT-baserede redskaber til visualisering af forretningsmodeller, kundebehov, markeder mv. Som resultat af konsortiets arbejde forventer vi, at de danske virksomheder kan tilbydes services og redskaber til nyudvikling af strategiplaner, forståelse af både eksisterende og potentielle kunders behov, nye forretningsmodeller, nye markedsmodeller, mulige nye ydelser, en innovativ virksomhedskultur og en evne til at reagere hurtigt og målrettet på ændringer i omverden, specielt i markederne. Dette forventes at resultere i bæredygtige virksomheder, hvilket er beskrevet i tabel 1, side 3 for de deltagende virksomheder, men forventes at gælde generelt for både virksomhederne og designvirksomhederne i markedet. Den samfundsmæssige effekt af Innovationskonsortiet Den samfundsmæssige effekt har tæt relation til den erhvervsmæssige effekt, som beskrevet ovenfor (se desuden tabel 1). Ved at arbejde med strategisk design vil konsortiet fremme virksomhedernes konkurrencemæssige position og derigennem skabe vækst i arbejdspladser i Danmark, jf. samfundsudfordringerne. Den primære driver for denne udvikling er, at de danske virksomheder får mulighed for at arbejde med innovation og forretningsudvikling på andre og nye måder, hvilket gør dem mere konkurrencedygtige overfor internationale konkurrenter. De deltagende virksomheder vil på længere sigt på baggrund af konsortiets arbejde få mulighed for at bygge bro til OPI. Her er der også er potentiale for, at strategisk design kan spille en positiv rolle, idet strategisk design skaber sammenhæng mellem de borgernære praksisser og den overordnede forretningsstrategi i den offentlige institution såvel som hos den private samarbejdspartner eller udbyder. Endelig kan man forestille sig at de offentlige institutioner med fordel 3 Der tænkes på Business Model Canvas fra Osterwalders bog om forretningsmodellering 4 Der henvises til kategoriseringen af danske virksomheder i rapporten: Innovationspresset på danske virksomheder, GTS-nettet, 2011, hvor A-segmentet har et stort innovationspres, B-segmentet har et moderat pres, og C-segmentet har mindre innovationspres. 2 Side/Page 8 af/of 13

3 kan benytte strategiske design i forretningsudvikling, organisationsforandring mv. Dette ligger dog udenfor nærværende projekts ambitioner, men det er visionen, at de udviklede metoder og værktøjer også kan bringes i spil her. Innovationskonsortiets parter Konsortium for Strategisk Design har til formål at udvikle det strategiske designfelt inden for de områder, der repræsenteres gennem de tre partnergrupper i konsortiet: virksomheder, designpraksis og forskning. De tre partnergrupper er afgørende for konsortiet, fordi de udgør hovedaktørerne i udviklingen og den kommercielle udnyttelse af et marked for strategisk design. Partnergrupper Rolle i projektet Fordel/mål for deltagelse i projektet Virksomheder Virksomhederne leverer de vigtige designudfordringer til projektet og fungerer i den henseende som cases. Virksomhederne har afgørende indflydelse på projektets udformning og resultater. Øget indtjening, opbygning af en innovationskultur, forbedring af interne processer, produkt og service innovationskompetencer, en operationel markedsforståelse, kompetencer indenfor værdikædeinnovation, implementering af designmetoderne i egen virksomhed. Designpraksis (designvirksomheder) Forskning Videnpartnere: Arkitektskolen, Alexandra Instituttet, CBS Som fremtidige leverandører til markedet for strategisk design i projektet afprøves designteknikker og praksisser indenfor feltet med relation til virksomhedernes udfordringer. Dette sker i mindre projektsamarbejder med virksomhederne og projektets øvrige parter. Projektledelse. Metodeudvikling til strategisk design baseret på servicedesign. Udvikling af en IT baseret model for strategisk design. Adgang til praktiske erfaringer indenfor strategisk design. Udvikling, test og salg af egne tilpassede ydelser indenfor markedet for strategisk design. Facilitering af markedet for strategisk design. Udvikling af metoder i samarbejde med projektets parter. Udarbejdelse af en IKT baseret model for strategiplanlægning og implementering. Andre videnspartnere: Innovationsnetværket for Livstil, Bolig og Beklædning Videnspredning samt at medvirke til forankring af den udviklede viden i målgrupperne og øvrige faglige relaterede innovationsnetværk som fx Service Platform. Udvikling af ydelser og viden i Innovationsnetværket, videreudvikling af vidensbasen i netværket samt målretning af netværksydelser til målgrupper og øvrige netværksaktører, Service Platform og andre netværk. Tabel 1: Konsortiepartnere og deres rolle og udbytte af konsortiet Om parterne: Virksomheder: Egetæpper, Kabooki, Dolle, Hummel, Nordisk Company, Svanekøkkener, Grundfos. De nævnte virksomheder er producerende virksomheder, der har tilkendegivet interesse for designbåret forretningsudvikling. Med henblik på at få tværfaglighed og bredere erfaring, er der valgt både store og små virksomheder med og uden produktion i Danmark og med forskellige markeder både indenfor B2B og B2C. Designvirksomheder: Designit, Design People, DNgroup De valgte designvirksomheder er alle stabile velrenommerede virksomheder med forskellige kompetencerat byde ind med, herunder international erfaring samt erfaring fra forskellige forskningsmiljøer. Forskning- og udvikling: Arkitektskolen, CBS, Alexandra Instituttet. Arkitektskolen repræsenterer designforskermiljøet, der gennem en årrække har haft strategisk design som forskningsområde. CBS bidrager i denne sammenhæng med ekspertise indenfor forbrugeradfærd, forretningsudvikling, designstrategi og marketing, samt innovation & entreprenørskab. Alexandra Instituttet bidrager med viden om serviceinnovation- og design, IKT-udvikling, brugerdrevet innovation samt forretningsudvikling. 3 Side/Page 9 af/of 13

4 Videnspredningspartner: Innovationsnetværket Livstil, Bolig og Beklædning vil sikre, at projektets resultater formidles til de mere end 800 virksomheder, der deltager i netværket, såvel som de øvrige 21 innovationsnetværk og deres målgrupper i Danmark. Fagligt indhold og aktivitetsplan Målet med arbejdet i konsortiet er at udvikle innovative og lærende virksomheder, der er konkurrencedygtige, og som fremstår transparente og sammenhængende, så ydelse, identitet og brand fremstår stærkt og troværdigt indefra såvel som udefra. Virksomhederne i konsortiet er med i parallelle projektforløb i forskellige konstellationer og varighed, afhængig af virksomhedernes behov og interesse. Konsortiepartnerne laver input (seminarer og workshops), som kvalificerer de forskellige projekter (rettet mod de enkelte projekter eller med overlappende input). Videnpartnerne samler løbende empiri fra projekterne, som anvendes til at udvikle metoder og værktøjer, der afprøves og forfines i løbet af konsortieperioden, ligesom de udbydes som services og ydelser efterfølgende. Forløb Konsortiet vil fungere gennem en treårig periode med tre 1-årige faser. Konsortiets arbejde vil fordele sig over en række aktiviteter, som seminarer, workshops og projektarbejder, hvor virksomheds- og videnpartnerne opbygger og udveksler viden. Projekterne formuleres og planlægges af konsortiepartnerne i overensstemmelse med konsortiets mål. Indholdsmæssigt vil de forskellige aktiviteter relaterer sig til forløbets 3 faser: undersøgelse, udvikling og implementering. Faserne vil fungere som fokusområder i forhold til konsortiets forløb over tid. I månederne 1-12 vil der være fokus på undersøgelse, i månederne vil der være fokus på udvikling, og i månederne vil der være fokus på implementering. Inden for hver fase vil der være fælles seminarer med state of the art, som udmøntes i temaer for faserne (se fig. 1 nedenfor). Samtidig vil der i hver fase være en række mindre tematiske workshops, der er målrettet forskellige deltemaer. Projektarbejdet er forløb, der defineres på baggrund af virksomhedernes behov og muligheder og kan derfor overlappe eller forløbe på tværs af faserne. Der tilstræbes tværfaglighed i alle forløb, hvorfor der planlægges med tilkøb af 2-3 post doc stillinger, der går på tværs af - og deles af vidensinstitutioner, såvel som der vil være en løbende tværfaglig evaluering af virksomhedernes oplevede effekter ved strategisk design. Fig. 1. Aktivitetsplan Undersøgelse (mdr. 1-12) I strategiske designprocesser arbejdes der med at undersøge og forstå de værdier, der er virksomhedens bærende forretningsgrundlag. Dette foregår gennem designbaserede undersøgelsesprocesser, hvor både selve virksomheden, dens ydelser, kunder og markeder undersøges indgående og kortlægges gennem interviews, visual sensemaking, behovsanalyser, kunderejser, etc. Dette sker med henblik på at forstå sammenhængen mellem de grundlæggende værdier, som virksomheden tilbyder, og de værdier, som kunden efterspørger. Disse findings beskrives og visualiseres (for- 4 Side/Page 10 af/of 13

5 midles) for at skabe klarhed over virksomhedens udviklingspotentiale og for at informere de videre udviklings- og strategiprocesser. Udvikling (design) (mdr ) I virksomhederne foregår innovation og nytænkning helt selvfølgeligt på produkt-/ydelsesplan, men bør i lige så høj grad foregå på det organisatoriske og det strategiske plan. Strategisk designproces er et helhedssyn på virksomheden, der også omfatter værdikæden. Konsortiet vil således gennemføre en række studier, herunder eksperimenter, hvor arbejdet med praktisk design i en virkelig markedskontekst er det centrale. Herunder arbejdes der med, hvordan markeder og design spiller sammen i reelle netværk. Det er altså ikke nok at fokusere på data fra den enkelte virksomhed, men vi må også inddrage distributører, leverandører og ikke mindst udvalgte slutbrugere. Implementering (mdr ) Til forskel fra hvad der er tradition for i traditionelle udviklingsprocesser, er implementering af en innovativ kultur ikke noget, der udelukkende foregår i afslutning af forløbet. Implementeringen foregår løbende og er et vigtigt element, da der herigennem implementeres et ejerskab for processen i alle virksomhedens afdelinger. Den tværfaglige undersøgelses- og udviklingsproces er i sig selv en del af implementeringen, da en væsentlig del af projektets mål er en kulturel forståelses- og forandringsproces. Helt centralt er det imidlertid, at virksomhederne lærer at fokusere på deres kunder og at dette implementeres som en blivende del af virksomhedens strategi. Den forandringsproces, der foregår under arbejdet med at udvikle virksomhedernes værdigrundlag, og de værktøjer, der bliver udviklet og testet undervejs, samles op og præsenteres i det sidste temaforløb. Videnopbygning og videnspredning Virksomhedernes deltagelse i projektet vil helt automatisk medføre, at den viden, der opbygges i forløbet, bliver en del af virksomheden. Derudover vil partnerne i konsortiet sørge for den generelle videnspredning af resultaterne, dels via GTS- og innovationsnetværksydelser og dels via efteruddannelse og inddragelse af resultaterne i ordinære uddannelsesforløb. I den egentlige projektansøgningen udarbejdes en konkret plan for videnspredning. Alexandra Instituttet vil kunne tilbyde rådgivning i brug af de udviklede nye værktøjer og metoder til arbejdet med strategisk design til både danske og udenlandske virksomheder. De nye ydelser forventes at have format af: udvikling af nye strategiplaner, forretningsmodeller, hvor IKT indgår som løftestang for udviklingen, herunder fokus på udvikling af værdinetværk som en del af strategisk design IKT-baserede visualiseringsværktøjer Arkitektskolen i Århus vil kunne udvikle det igangværende forskningsområde inden for strategisk design samt tilbyde: uddannelse inden for strategisk design efteruddannelse af designere og implementering af strategiske designværktøjer og metoder i designuddannelserne master classes både til danske og udenlandske designvirksomheder CBS vil kunne tilbyde: uddannelser og efteruddannelser indenfor strategiske design cases, opgaver og praktikforløb med fokus på strategisk design via deres business studerende inddragelse af internationalt netværk og eksperter Innovationsnetværket Livsstil, Bolig og Beklædning: generelle workshops og efteruddannelse tilbudt alle de 22 innovationsnetværk i Danmark workshops for målgruppen: Bolig og Beklædning Innovation cups med fokus på strategisk design med design- og arkitektskolerne i Danmark små mini-projektforløb for innovationsnetværkenes deltagere foredrag for brancheforeninger i samarbejdet med forskerne internationalt samarbejde med andre klynger og tilbyde forløb/workshops for deres medlemmer 5 Side/Page 11 af/of 13

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Forretningsudvikling i praksis - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Om Vinderstrategi A/S Vinderstrategi A/S eksistensgrundlag er at tilbyde større virksomheder og vækstvirksomheder en skarpere

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere