Konsortium for Strategisk Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsortium for Strategisk Design"

Transkript

1 Konsortium for Strategisk Design Baggrund og formål Danmark har brug for at arbejde mere målrettet med innovation. Vi har brug for at være kreative og innovative for at forbedre vores konkurrenceevne i forhold til udlandet. Innovation er traditionelt forbundet med teknologi og produktudvikling. Innovative virksomheder er således traditionelt set virksomheder, der udvikler innovative produkter, og som udnytter den nyeste teknologi. Dette projekt orienterer sig mod en designbåret tilgang til innovativ virksomhedsudvikling, hvor design ikke kun anvendes i produktudviklingsprocessen, men også i udformningen af virksomhedens strategi og forretningsmodellering. Ved at kombinere metoder og kompetencer fra designvirksomheder med virksomheder fra andre brancher i fælles designprocesser, der ledes og udvikles af videninstitutioner, vil konsortiet skabe en ramme for praktiske eksperimenter med strategiske designmetoder i samarbejde med virksomhederne. Konsortiet for Strategisk Design vil således gennem strategisk re-design af virksomhedens forretningsmodel og tilknyttede services, ydelser og produkter, arbejde med at øge virksomhedernes innovationskapacitet og virksomhedernes konkurrenceevne og vækst. Arbejdet i konsortiet relaterer sig også til regeringens tiltag med vækstteams indenfor kreative erhverv og design samt IKT og digital vækst 1 idet konsortiet som ambition har at udvikle en digital model, der støtter de strategiske designprocesser for således at synliggøre og operationalisere strategiarbejdet på linje med virksomhedernes øvrige forretningssystemer (ERP, CRM osv.). Det er alment anderkendt, at når virksomheder samarbejder med designere, har det en positiv indvirkning på virksomhedernes innovationshøjde. Dette er kun tilfældet, hvis designkompetencerne får lov til at gennemtrænge virksomhedens tænkning og processer. Helt tilbage i viste EBST s undersøgelse dette. Undersøgelsen peger således på, at den måde hvorpå design bidrager til at skabe værdi i virksomhederne, er ved at øge virksomhedernes evne til at gennemføre succesfulde innovations- og forretningsudviklingsprocesser (s. 49). Konsortium for Strategisk Design har som mål at udvikle metoder og værktøjer, der løfter virksomhedernes innovationsevne og evne til at udvikle konkurrencedygtige ydelser til et dynamisk marked. Dette opnås ved at gennemføre en række designudviklingsforløb på et forretningsstrategisk niveau. Forløbene vil bidrage til, at virksomhederne selv forstår at bruge designmetoder til at udvikle virksomhedens eksisterende innovative kompetencer. Dels i forhold til en egen praksis, men også i forhold til at skabe værdi ud fra en helheds-betragtning af virksomhedens placering i værdikæden. Markedet Virksomhedens omverdens-betingelser er naturligvis afgørende i den strategiske planlægning. Klassisk formuleres de i termer som mikro- og makromarkedet, og de indgår i sin helhed i serviceværdinetværket, der beskriver de eksterne samarbejdsrelationer, partnerskaber, underleverandører, distributører, osv., som tilsammen betinger og udgør en given ydelse eller serviceleverance til slutbrugeren. De klassiske markedsmekanismer er under konstant pres fra en række faktorer, der hele tiden ændrer markedsvilkårene for virksomhederne. Dette tvinger dem til kontinuerligt at gentænke deres forretningsmodeller i form af nye produkt- og serviceporteføljer, placering i værdikæden, såvel som deres egne virksomhedsinterne processer. Med denne ansøgnings begreber vil man sige, at virksomheder konstant står overfor at re-designe sig selv. Det er muligt at operationalisere en lang række designteknikker, metoder og erfaringer, som designvirksomhederne besidder i gentænkningen, genopfindelsen eller netop re-designet af virksomheden. Konsortiet bag nærværende ansøgning har sammen med danske virksomheder høstet erfaringer der klart viser, at det gryende marked for strategisk design står overfor en positiv udvikling. 1 Se hhv. Forsk2020 hovedkataloget og Danmark, Løsningernes land 2 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design; EBST Side/Page 7 af/of 13

2 Markedet for strategisk design udspænder sig dermed mellem designvirksomheder på den ene side og virksomheder, der ønsker at håndtere deres nødvendige forandringer på et designmæssigt erfaringsgrundlag på den anden side. Den erhvervsmæssige effekt af Innovationskonsortiet Både store og små virksomheder er i dag udfordrede, og virksomhederne har udvist en åbenlys interesse for de værktøjer til at arbejde med design på et strategisk niveau, som konsortiet tager afsæt i. I regi af innovationsnetværket Livstil, Bolig og Beklædning har der fx været kørt virksomhedsforløb, hvor både store og små virksomheder i workshop-format har afprøvet nogle af ideerne til de nye værktøjer med stor succes. I innovationsnetværket Service Platform er der også arbejdet med potentialet for at anvende servicedesign i forretningsmodellerne. En tredje indikator på strategisk designs succes er den gennemslagskraft som Osterwalders & Pigneurs kombination af grafisk design med forretningsmodellering 3, har blandt danske virksomheder. Disse erfaringer og tendenser vil konsortiet bygge videre på i arbejdet med at møde de nævnte samfundsudfordringer. Den erhvervsmæssige effekt forventes afspejlet i det forhold, at flere virksomheder får øjnene op for strategisk design, og efterspørger ydelser indenfor dette område. Under antagelse af, at markedet er dynamisk for langt de fleste danske virksomheder, tager konsortiet udgangspunkt i, at målgruppen potentielt er en betydelig del af de danske virksomheder. Med afsæt i de eksisterende erfaringer i partnerskabet forventer vi, at virksomheder i C og B-segmentet såvel som A-segmentet 4 kan udvikle deres forretning gennem strategisk design, om end de har forskellige udfordringer, og kan udnytte strategisk design forskelligt. Virksomheder i C og B-segmentet forventes at udvikle deres forretningsmodel og tilføje nye produkter og ydelser, mens virksomheder i A-segmentet forventes at arbejde med, hvordan strategisk design kan forankres i virksomheden på tværs af afdelinger og områder. Dette går på tværs af brancher. En afgørende del af udviklingen handler om at skabe synergi mellem virksomhederne og skabe samarbejde i værdinetværk, hvor mulighederne for samarbejde og systematisk tilgang før var usynlige. En anden vigtig del er understøttelsen af designredskaberne gennem IKT, fx i IKT-baserede redskaber til visualisering af forretningsmodeller, kundebehov, markeder mv. Som resultat af konsortiets arbejde forventer vi, at de danske virksomheder kan tilbydes services og redskaber til nyudvikling af strategiplaner, forståelse af både eksisterende og potentielle kunders behov, nye forretningsmodeller, nye markedsmodeller, mulige nye ydelser, en innovativ virksomhedskultur og en evne til at reagere hurtigt og målrettet på ændringer i omverden, specielt i markederne. Dette forventes at resultere i bæredygtige virksomheder, hvilket er beskrevet i tabel 1, side 3 for de deltagende virksomheder, men forventes at gælde generelt for både virksomhederne og designvirksomhederne i markedet. Den samfundsmæssige effekt af Innovationskonsortiet Den samfundsmæssige effekt har tæt relation til den erhvervsmæssige effekt, som beskrevet ovenfor (se desuden tabel 1). Ved at arbejde med strategisk design vil konsortiet fremme virksomhedernes konkurrencemæssige position og derigennem skabe vækst i arbejdspladser i Danmark, jf. samfundsudfordringerne. Den primære driver for denne udvikling er, at de danske virksomheder får mulighed for at arbejde med innovation og forretningsudvikling på andre og nye måder, hvilket gør dem mere konkurrencedygtige overfor internationale konkurrenter. De deltagende virksomheder vil på længere sigt på baggrund af konsortiets arbejde få mulighed for at bygge bro til OPI. Her er der også er potentiale for, at strategisk design kan spille en positiv rolle, idet strategisk design skaber sammenhæng mellem de borgernære praksisser og den overordnede forretningsstrategi i den offentlige institution såvel som hos den private samarbejdspartner eller udbyder. Endelig kan man forestille sig at de offentlige institutioner med fordel 3 Der tænkes på Business Model Canvas fra Osterwalders bog om forretningsmodellering 4 Der henvises til kategoriseringen af danske virksomheder i rapporten: Innovationspresset på danske virksomheder, GTS-nettet, 2011, hvor A-segmentet har et stort innovationspres, B-segmentet har et moderat pres, og C-segmentet har mindre innovationspres. 2 Side/Page 8 af/of 13

3 kan benytte strategiske design i forretningsudvikling, organisationsforandring mv. Dette ligger dog udenfor nærværende projekts ambitioner, men det er visionen, at de udviklede metoder og værktøjer også kan bringes i spil her. Innovationskonsortiets parter Konsortium for Strategisk Design har til formål at udvikle det strategiske designfelt inden for de områder, der repræsenteres gennem de tre partnergrupper i konsortiet: virksomheder, designpraksis og forskning. De tre partnergrupper er afgørende for konsortiet, fordi de udgør hovedaktørerne i udviklingen og den kommercielle udnyttelse af et marked for strategisk design. Partnergrupper Rolle i projektet Fordel/mål for deltagelse i projektet Virksomheder Virksomhederne leverer de vigtige designudfordringer til projektet og fungerer i den henseende som cases. Virksomhederne har afgørende indflydelse på projektets udformning og resultater. Øget indtjening, opbygning af en innovationskultur, forbedring af interne processer, produkt og service innovationskompetencer, en operationel markedsforståelse, kompetencer indenfor værdikædeinnovation, implementering af designmetoderne i egen virksomhed. Designpraksis (designvirksomheder) Forskning Videnpartnere: Arkitektskolen, Alexandra Instituttet, CBS Som fremtidige leverandører til markedet for strategisk design i projektet afprøves designteknikker og praksisser indenfor feltet med relation til virksomhedernes udfordringer. Dette sker i mindre projektsamarbejder med virksomhederne og projektets øvrige parter. Projektledelse. Metodeudvikling til strategisk design baseret på servicedesign. Udvikling af en IT baseret model for strategisk design. Adgang til praktiske erfaringer indenfor strategisk design. Udvikling, test og salg af egne tilpassede ydelser indenfor markedet for strategisk design. Facilitering af markedet for strategisk design. Udvikling af metoder i samarbejde med projektets parter. Udarbejdelse af en IKT baseret model for strategiplanlægning og implementering. Andre videnspartnere: Innovationsnetværket for Livstil, Bolig og Beklædning Videnspredning samt at medvirke til forankring af den udviklede viden i målgrupperne og øvrige faglige relaterede innovationsnetværk som fx Service Platform. Udvikling af ydelser og viden i Innovationsnetværket, videreudvikling af vidensbasen i netværket samt målretning af netværksydelser til målgrupper og øvrige netværksaktører, Service Platform og andre netværk. Tabel 1: Konsortiepartnere og deres rolle og udbytte af konsortiet Om parterne: Virksomheder: Egetæpper, Kabooki, Dolle, Hummel, Nordisk Company, Svanekøkkener, Grundfos. De nævnte virksomheder er producerende virksomheder, der har tilkendegivet interesse for designbåret forretningsudvikling. Med henblik på at få tværfaglighed og bredere erfaring, er der valgt både store og små virksomheder med og uden produktion i Danmark og med forskellige markeder både indenfor B2B og B2C. Designvirksomheder: Designit, Design People, DNgroup De valgte designvirksomheder er alle stabile velrenommerede virksomheder med forskellige kompetencerat byde ind med, herunder international erfaring samt erfaring fra forskellige forskningsmiljøer. Forskning- og udvikling: Arkitektskolen, CBS, Alexandra Instituttet. Arkitektskolen repræsenterer designforskermiljøet, der gennem en årrække har haft strategisk design som forskningsområde. CBS bidrager i denne sammenhæng med ekspertise indenfor forbrugeradfærd, forretningsudvikling, designstrategi og marketing, samt innovation & entreprenørskab. Alexandra Instituttet bidrager med viden om serviceinnovation- og design, IKT-udvikling, brugerdrevet innovation samt forretningsudvikling. 3 Side/Page 9 af/of 13

4 Videnspredningspartner: Innovationsnetværket Livstil, Bolig og Beklædning vil sikre, at projektets resultater formidles til de mere end 800 virksomheder, der deltager i netværket, såvel som de øvrige 21 innovationsnetværk og deres målgrupper i Danmark. Fagligt indhold og aktivitetsplan Målet med arbejdet i konsortiet er at udvikle innovative og lærende virksomheder, der er konkurrencedygtige, og som fremstår transparente og sammenhængende, så ydelse, identitet og brand fremstår stærkt og troværdigt indefra såvel som udefra. Virksomhederne i konsortiet er med i parallelle projektforløb i forskellige konstellationer og varighed, afhængig af virksomhedernes behov og interesse. Konsortiepartnerne laver input (seminarer og workshops), som kvalificerer de forskellige projekter (rettet mod de enkelte projekter eller med overlappende input). Videnpartnerne samler løbende empiri fra projekterne, som anvendes til at udvikle metoder og værktøjer, der afprøves og forfines i løbet af konsortieperioden, ligesom de udbydes som services og ydelser efterfølgende. Forløb Konsortiet vil fungere gennem en treårig periode med tre 1-årige faser. Konsortiets arbejde vil fordele sig over en række aktiviteter, som seminarer, workshops og projektarbejder, hvor virksomheds- og videnpartnerne opbygger og udveksler viden. Projekterne formuleres og planlægges af konsortiepartnerne i overensstemmelse med konsortiets mål. Indholdsmæssigt vil de forskellige aktiviteter relaterer sig til forløbets 3 faser: undersøgelse, udvikling og implementering. Faserne vil fungere som fokusområder i forhold til konsortiets forløb over tid. I månederne 1-12 vil der være fokus på undersøgelse, i månederne vil der være fokus på udvikling, og i månederne vil der være fokus på implementering. Inden for hver fase vil der være fælles seminarer med state of the art, som udmøntes i temaer for faserne (se fig. 1 nedenfor). Samtidig vil der i hver fase være en række mindre tematiske workshops, der er målrettet forskellige deltemaer. Projektarbejdet er forløb, der defineres på baggrund af virksomhedernes behov og muligheder og kan derfor overlappe eller forløbe på tværs af faserne. Der tilstræbes tværfaglighed i alle forløb, hvorfor der planlægges med tilkøb af 2-3 post doc stillinger, der går på tværs af - og deles af vidensinstitutioner, såvel som der vil være en løbende tværfaglig evaluering af virksomhedernes oplevede effekter ved strategisk design. Fig. 1. Aktivitetsplan Undersøgelse (mdr. 1-12) I strategiske designprocesser arbejdes der med at undersøge og forstå de værdier, der er virksomhedens bærende forretningsgrundlag. Dette foregår gennem designbaserede undersøgelsesprocesser, hvor både selve virksomheden, dens ydelser, kunder og markeder undersøges indgående og kortlægges gennem interviews, visual sensemaking, behovsanalyser, kunderejser, etc. Dette sker med henblik på at forstå sammenhængen mellem de grundlæggende værdier, som virksomheden tilbyder, og de værdier, som kunden efterspørger. Disse findings beskrives og visualiseres (for- 4 Side/Page 10 af/of 13

5 midles) for at skabe klarhed over virksomhedens udviklingspotentiale og for at informere de videre udviklings- og strategiprocesser. Udvikling (design) (mdr ) I virksomhederne foregår innovation og nytænkning helt selvfølgeligt på produkt-/ydelsesplan, men bør i lige så høj grad foregå på det organisatoriske og det strategiske plan. Strategisk designproces er et helhedssyn på virksomheden, der også omfatter værdikæden. Konsortiet vil således gennemføre en række studier, herunder eksperimenter, hvor arbejdet med praktisk design i en virkelig markedskontekst er det centrale. Herunder arbejdes der med, hvordan markeder og design spiller sammen i reelle netværk. Det er altså ikke nok at fokusere på data fra den enkelte virksomhed, men vi må også inddrage distributører, leverandører og ikke mindst udvalgte slutbrugere. Implementering (mdr ) Til forskel fra hvad der er tradition for i traditionelle udviklingsprocesser, er implementering af en innovativ kultur ikke noget, der udelukkende foregår i afslutning af forløbet. Implementeringen foregår løbende og er et vigtigt element, da der herigennem implementeres et ejerskab for processen i alle virksomhedens afdelinger. Den tværfaglige undersøgelses- og udviklingsproces er i sig selv en del af implementeringen, da en væsentlig del af projektets mål er en kulturel forståelses- og forandringsproces. Helt centralt er det imidlertid, at virksomhederne lærer at fokusere på deres kunder og at dette implementeres som en blivende del af virksomhedens strategi. Den forandringsproces, der foregår under arbejdet med at udvikle virksomhedernes værdigrundlag, og de værktøjer, der bliver udviklet og testet undervejs, samles op og præsenteres i det sidste temaforløb. Videnopbygning og videnspredning Virksomhedernes deltagelse i projektet vil helt automatisk medføre, at den viden, der opbygges i forløbet, bliver en del af virksomheden. Derudover vil partnerne i konsortiet sørge for den generelle videnspredning af resultaterne, dels via GTS- og innovationsnetværksydelser og dels via efteruddannelse og inddragelse af resultaterne i ordinære uddannelsesforløb. I den egentlige projektansøgningen udarbejdes en konkret plan for videnspredning. Alexandra Instituttet vil kunne tilbyde rådgivning i brug af de udviklede nye værktøjer og metoder til arbejdet med strategisk design til både danske og udenlandske virksomheder. De nye ydelser forventes at have format af: udvikling af nye strategiplaner, forretningsmodeller, hvor IKT indgår som løftestang for udviklingen, herunder fokus på udvikling af værdinetværk som en del af strategisk design IKT-baserede visualiseringsværktøjer Arkitektskolen i Århus vil kunne udvikle det igangværende forskningsområde inden for strategisk design samt tilbyde: uddannelse inden for strategisk design efteruddannelse af designere og implementering af strategiske designværktøjer og metoder i designuddannelserne master classes både til danske og udenlandske designvirksomheder CBS vil kunne tilbyde: uddannelser og efteruddannelser indenfor strategiske design cases, opgaver og praktikforløb med fokus på strategisk design via deres business studerende inddragelse af internationalt netværk og eksperter Innovationsnetværket Livsstil, Bolig og Beklædning: generelle workshops og efteruddannelse tilbudt alle de 22 innovationsnetværk i Danmark workshops for målgruppen: Bolig og Beklædning Innovation cups med fokus på strategisk design med design- og arkitektskolerne i Danmark små mini-projektforløb for innovationsnetværkenes deltagere foredrag for brancheforeninger i samarbejdet med forskerne internationalt samarbejde med andre klynger og tilbyde forløb/workshops for deres medlemmer 5 Side/Page 11 af/of 13

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK

ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK 1 ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK Glenda Napier, Lotte Langkilde, Louise Fenger Kornum REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 17 20 23 26 28 29 30

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor InnovationDanmark Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor 1 Styrket innovation i samfundet gennem en mere innovativ offentlig sektor [Forord] 2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning.. 2.1.

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Lokale myndigheder Sektorforskning Handelsskoler Universiteter og forskning Teknologiske Videnformidlere Vækstmiljø - Specialiseret Regionalt Innovationssystem

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogateprojektet, der er medfinasieret af RTI s Åbne midler. De præsenterede

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Evaluering af DEFU-STEPP-projektet et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Ud fra delprojektet Værdiskabelse i OPI-processen Udarbejdet af OPI-forskergruppen: Majbritt Rostgaard Evald, Ann

Læs mere

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog...

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog... Indhold Om evalueringen.......... 2 Forfatter.......... 2 Resume: Evaluering af Reload......... 3 Reload i markedet......... 3 Overblik over Reload.......... 4 Reloads karakterbog......... 5 Evaluering

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere