Konsortium for Strategisk Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsortium for Strategisk Design"

Transkript

1 Konsortium for Strategisk Design Baggrund og formål Danmark har brug for at arbejde mere målrettet med innovation. Vi har brug for at være kreative og innovative for at forbedre vores konkurrenceevne i forhold til udlandet. Innovation er traditionelt forbundet med teknologi og produktudvikling. Innovative virksomheder er således traditionelt set virksomheder, der udvikler innovative produkter, og som udnytter den nyeste teknologi. Dette projekt orienterer sig mod en designbåret tilgang til innovativ virksomhedsudvikling, hvor design ikke kun anvendes i produktudviklingsprocessen, men også i udformningen af virksomhedens strategi og forretningsmodellering. Ved at kombinere metoder og kompetencer fra designvirksomheder med virksomheder fra andre brancher i fælles designprocesser, der ledes og udvikles af videninstitutioner, vil konsortiet skabe en ramme for praktiske eksperimenter med strategiske designmetoder i samarbejde med virksomhederne. Konsortiet for Strategisk Design vil således gennem strategisk re-design af virksomhedens forretningsmodel og tilknyttede services, ydelser og produkter, arbejde med at øge virksomhedernes innovationskapacitet og virksomhedernes konkurrenceevne og vækst. Arbejdet i konsortiet relaterer sig også til regeringens tiltag med vækstteams indenfor kreative erhverv og design samt IKT og digital vækst 1 idet konsortiet som ambition har at udvikle en digital model, der støtter de strategiske designprocesser for således at synliggøre og operationalisere strategiarbejdet på linje med virksomhedernes øvrige forretningssystemer (ERP, CRM osv.). Det er alment anderkendt, at når virksomheder samarbejder med designere, har det en positiv indvirkning på virksomhedernes innovationshøjde. Dette er kun tilfældet, hvis designkompetencerne får lov til at gennemtrænge virksomhedens tænkning og processer. Helt tilbage i viste EBST s undersøgelse dette. Undersøgelsen peger således på, at den måde hvorpå design bidrager til at skabe værdi i virksomhederne, er ved at øge virksomhedernes evne til at gennemføre succesfulde innovations- og forretningsudviklingsprocesser (s. 49). Konsortium for Strategisk Design har som mål at udvikle metoder og værktøjer, der løfter virksomhedernes innovationsevne og evne til at udvikle konkurrencedygtige ydelser til et dynamisk marked. Dette opnås ved at gennemføre en række designudviklingsforløb på et forretningsstrategisk niveau. Forløbene vil bidrage til, at virksomhederne selv forstår at bruge designmetoder til at udvikle virksomhedens eksisterende innovative kompetencer. Dels i forhold til en egen praksis, men også i forhold til at skabe værdi ud fra en helheds-betragtning af virksomhedens placering i værdikæden. Markedet Virksomhedens omverdens-betingelser er naturligvis afgørende i den strategiske planlægning. Klassisk formuleres de i termer som mikro- og makromarkedet, og de indgår i sin helhed i serviceværdinetværket, der beskriver de eksterne samarbejdsrelationer, partnerskaber, underleverandører, distributører, osv., som tilsammen betinger og udgør en given ydelse eller serviceleverance til slutbrugeren. De klassiske markedsmekanismer er under konstant pres fra en række faktorer, der hele tiden ændrer markedsvilkårene for virksomhederne. Dette tvinger dem til kontinuerligt at gentænke deres forretningsmodeller i form af nye produkt- og serviceporteføljer, placering i værdikæden, såvel som deres egne virksomhedsinterne processer. Med denne ansøgnings begreber vil man sige, at virksomheder konstant står overfor at re-designe sig selv. Det er muligt at operationalisere en lang række designteknikker, metoder og erfaringer, som designvirksomhederne besidder i gentænkningen, genopfindelsen eller netop re-designet af virksomheden. Konsortiet bag nærværende ansøgning har sammen med danske virksomheder høstet erfaringer der klart viser, at det gryende marked for strategisk design står overfor en positiv udvikling. 1 Se hhv. Forsk2020 hovedkataloget og Danmark, Løsningernes land 2 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design; EBST Side/Page 7 af/of 13

2 Markedet for strategisk design udspænder sig dermed mellem designvirksomheder på den ene side og virksomheder, der ønsker at håndtere deres nødvendige forandringer på et designmæssigt erfaringsgrundlag på den anden side. Den erhvervsmæssige effekt af Innovationskonsortiet Både store og små virksomheder er i dag udfordrede, og virksomhederne har udvist en åbenlys interesse for de værktøjer til at arbejde med design på et strategisk niveau, som konsortiet tager afsæt i. I regi af innovationsnetværket Livstil, Bolig og Beklædning har der fx været kørt virksomhedsforløb, hvor både store og små virksomheder i workshop-format har afprøvet nogle af ideerne til de nye værktøjer med stor succes. I innovationsnetværket Service Platform er der også arbejdet med potentialet for at anvende servicedesign i forretningsmodellerne. En tredje indikator på strategisk designs succes er den gennemslagskraft som Osterwalders & Pigneurs kombination af grafisk design med forretningsmodellering 3, har blandt danske virksomheder. Disse erfaringer og tendenser vil konsortiet bygge videre på i arbejdet med at møde de nævnte samfundsudfordringer. Den erhvervsmæssige effekt forventes afspejlet i det forhold, at flere virksomheder får øjnene op for strategisk design, og efterspørger ydelser indenfor dette område. Under antagelse af, at markedet er dynamisk for langt de fleste danske virksomheder, tager konsortiet udgangspunkt i, at målgruppen potentielt er en betydelig del af de danske virksomheder. Med afsæt i de eksisterende erfaringer i partnerskabet forventer vi, at virksomheder i C og B-segmentet såvel som A-segmentet 4 kan udvikle deres forretning gennem strategisk design, om end de har forskellige udfordringer, og kan udnytte strategisk design forskelligt. Virksomheder i C og B-segmentet forventes at udvikle deres forretningsmodel og tilføje nye produkter og ydelser, mens virksomheder i A-segmentet forventes at arbejde med, hvordan strategisk design kan forankres i virksomheden på tværs af afdelinger og områder. Dette går på tværs af brancher. En afgørende del af udviklingen handler om at skabe synergi mellem virksomhederne og skabe samarbejde i værdinetværk, hvor mulighederne for samarbejde og systematisk tilgang før var usynlige. En anden vigtig del er understøttelsen af designredskaberne gennem IKT, fx i IKT-baserede redskaber til visualisering af forretningsmodeller, kundebehov, markeder mv. Som resultat af konsortiets arbejde forventer vi, at de danske virksomheder kan tilbydes services og redskaber til nyudvikling af strategiplaner, forståelse af både eksisterende og potentielle kunders behov, nye forretningsmodeller, nye markedsmodeller, mulige nye ydelser, en innovativ virksomhedskultur og en evne til at reagere hurtigt og målrettet på ændringer i omverden, specielt i markederne. Dette forventes at resultere i bæredygtige virksomheder, hvilket er beskrevet i tabel 1, side 3 for de deltagende virksomheder, men forventes at gælde generelt for både virksomhederne og designvirksomhederne i markedet. Den samfundsmæssige effekt af Innovationskonsortiet Den samfundsmæssige effekt har tæt relation til den erhvervsmæssige effekt, som beskrevet ovenfor (se desuden tabel 1). Ved at arbejde med strategisk design vil konsortiet fremme virksomhedernes konkurrencemæssige position og derigennem skabe vækst i arbejdspladser i Danmark, jf. samfundsudfordringerne. Den primære driver for denne udvikling er, at de danske virksomheder får mulighed for at arbejde med innovation og forretningsudvikling på andre og nye måder, hvilket gør dem mere konkurrencedygtige overfor internationale konkurrenter. De deltagende virksomheder vil på længere sigt på baggrund af konsortiets arbejde få mulighed for at bygge bro til OPI. Her er der også er potentiale for, at strategisk design kan spille en positiv rolle, idet strategisk design skaber sammenhæng mellem de borgernære praksisser og den overordnede forretningsstrategi i den offentlige institution såvel som hos den private samarbejdspartner eller udbyder. Endelig kan man forestille sig at de offentlige institutioner med fordel 3 Der tænkes på Business Model Canvas fra Osterwalders bog om forretningsmodellering 4 Der henvises til kategoriseringen af danske virksomheder i rapporten: Innovationspresset på danske virksomheder, GTS-nettet, 2011, hvor A-segmentet har et stort innovationspres, B-segmentet har et moderat pres, og C-segmentet har mindre innovationspres. 2 Side/Page 8 af/of 13

3 kan benytte strategiske design i forretningsudvikling, organisationsforandring mv. Dette ligger dog udenfor nærværende projekts ambitioner, men det er visionen, at de udviklede metoder og værktøjer også kan bringes i spil her. Innovationskonsortiets parter Konsortium for Strategisk Design har til formål at udvikle det strategiske designfelt inden for de områder, der repræsenteres gennem de tre partnergrupper i konsortiet: virksomheder, designpraksis og forskning. De tre partnergrupper er afgørende for konsortiet, fordi de udgør hovedaktørerne i udviklingen og den kommercielle udnyttelse af et marked for strategisk design. Partnergrupper Rolle i projektet Fordel/mål for deltagelse i projektet Virksomheder Virksomhederne leverer de vigtige designudfordringer til projektet og fungerer i den henseende som cases. Virksomhederne har afgørende indflydelse på projektets udformning og resultater. Øget indtjening, opbygning af en innovationskultur, forbedring af interne processer, produkt og service innovationskompetencer, en operationel markedsforståelse, kompetencer indenfor værdikædeinnovation, implementering af designmetoderne i egen virksomhed. Designpraksis (designvirksomheder) Forskning Videnpartnere: Arkitektskolen, Alexandra Instituttet, CBS Som fremtidige leverandører til markedet for strategisk design i projektet afprøves designteknikker og praksisser indenfor feltet med relation til virksomhedernes udfordringer. Dette sker i mindre projektsamarbejder med virksomhederne og projektets øvrige parter. Projektledelse. Metodeudvikling til strategisk design baseret på servicedesign. Udvikling af en IT baseret model for strategisk design. Adgang til praktiske erfaringer indenfor strategisk design. Udvikling, test og salg af egne tilpassede ydelser indenfor markedet for strategisk design. Facilitering af markedet for strategisk design. Udvikling af metoder i samarbejde med projektets parter. Udarbejdelse af en IKT baseret model for strategiplanlægning og implementering. Andre videnspartnere: Innovationsnetværket for Livstil, Bolig og Beklædning Videnspredning samt at medvirke til forankring af den udviklede viden i målgrupperne og øvrige faglige relaterede innovationsnetværk som fx Service Platform. Udvikling af ydelser og viden i Innovationsnetværket, videreudvikling af vidensbasen i netværket samt målretning af netværksydelser til målgrupper og øvrige netværksaktører, Service Platform og andre netværk. Tabel 1: Konsortiepartnere og deres rolle og udbytte af konsortiet Om parterne: Virksomheder: Egetæpper, Kabooki, Dolle, Hummel, Nordisk Company, Svanekøkkener, Grundfos. De nævnte virksomheder er producerende virksomheder, der har tilkendegivet interesse for designbåret forretningsudvikling. Med henblik på at få tværfaglighed og bredere erfaring, er der valgt både store og små virksomheder med og uden produktion i Danmark og med forskellige markeder både indenfor B2B og B2C. Designvirksomheder: Designit, Design People, DNgroup De valgte designvirksomheder er alle stabile velrenommerede virksomheder med forskellige kompetencerat byde ind med, herunder international erfaring samt erfaring fra forskellige forskningsmiljøer. Forskning- og udvikling: Arkitektskolen, CBS, Alexandra Instituttet. Arkitektskolen repræsenterer designforskermiljøet, der gennem en årrække har haft strategisk design som forskningsområde. CBS bidrager i denne sammenhæng med ekspertise indenfor forbrugeradfærd, forretningsudvikling, designstrategi og marketing, samt innovation & entreprenørskab. Alexandra Instituttet bidrager med viden om serviceinnovation- og design, IKT-udvikling, brugerdrevet innovation samt forretningsudvikling. 3 Side/Page 9 af/of 13

4 Videnspredningspartner: Innovationsnetværket Livstil, Bolig og Beklædning vil sikre, at projektets resultater formidles til de mere end 800 virksomheder, der deltager i netværket, såvel som de øvrige 21 innovationsnetværk og deres målgrupper i Danmark. Fagligt indhold og aktivitetsplan Målet med arbejdet i konsortiet er at udvikle innovative og lærende virksomheder, der er konkurrencedygtige, og som fremstår transparente og sammenhængende, så ydelse, identitet og brand fremstår stærkt og troværdigt indefra såvel som udefra. Virksomhederne i konsortiet er med i parallelle projektforløb i forskellige konstellationer og varighed, afhængig af virksomhedernes behov og interesse. Konsortiepartnerne laver input (seminarer og workshops), som kvalificerer de forskellige projekter (rettet mod de enkelte projekter eller med overlappende input). Videnpartnerne samler løbende empiri fra projekterne, som anvendes til at udvikle metoder og værktøjer, der afprøves og forfines i løbet af konsortieperioden, ligesom de udbydes som services og ydelser efterfølgende. Forløb Konsortiet vil fungere gennem en treårig periode med tre 1-årige faser. Konsortiets arbejde vil fordele sig over en række aktiviteter, som seminarer, workshops og projektarbejder, hvor virksomheds- og videnpartnerne opbygger og udveksler viden. Projekterne formuleres og planlægges af konsortiepartnerne i overensstemmelse med konsortiets mål. Indholdsmæssigt vil de forskellige aktiviteter relaterer sig til forløbets 3 faser: undersøgelse, udvikling og implementering. Faserne vil fungere som fokusområder i forhold til konsortiets forløb over tid. I månederne 1-12 vil der være fokus på undersøgelse, i månederne vil der være fokus på udvikling, og i månederne vil der være fokus på implementering. Inden for hver fase vil der være fælles seminarer med state of the art, som udmøntes i temaer for faserne (se fig. 1 nedenfor). Samtidig vil der i hver fase være en række mindre tematiske workshops, der er målrettet forskellige deltemaer. Projektarbejdet er forløb, der defineres på baggrund af virksomhedernes behov og muligheder og kan derfor overlappe eller forløbe på tværs af faserne. Der tilstræbes tværfaglighed i alle forløb, hvorfor der planlægges med tilkøb af 2-3 post doc stillinger, der går på tværs af - og deles af vidensinstitutioner, såvel som der vil være en løbende tværfaglig evaluering af virksomhedernes oplevede effekter ved strategisk design. Fig. 1. Aktivitetsplan Undersøgelse (mdr. 1-12) I strategiske designprocesser arbejdes der med at undersøge og forstå de værdier, der er virksomhedens bærende forretningsgrundlag. Dette foregår gennem designbaserede undersøgelsesprocesser, hvor både selve virksomheden, dens ydelser, kunder og markeder undersøges indgående og kortlægges gennem interviews, visual sensemaking, behovsanalyser, kunderejser, etc. Dette sker med henblik på at forstå sammenhængen mellem de grundlæggende værdier, som virksomheden tilbyder, og de værdier, som kunden efterspørger. Disse findings beskrives og visualiseres (for- 4 Side/Page 10 af/of 13

5 midles) for at skabe klarhed over virksomhedens udviklingspotentiale og for at informere de videre udviklings- og strategiprocesser. Udvikling (design) (mdr ) I virksomhederne foregår innovation og nytænkning helt selvfølgeligt på produkt-/ydelsesplan, men bør i lige så høj grad foregå på det organisatoriske og det strategiske plan. Strategisk designproces er et helhedssyn på virksomheden, der også omfatter værdikæden. Konsortiet vil således gennemføre en række studier, herunder eksperimenter, hvor arbejdet med praktisk design i en virkelig markedskontekst er det centrale. Herunder arbejdes der med, hvordan markeder og design spiller sammen i reelle netværk. Det er altså ikke nok at fokusere på data fra den enkelte virksomhed, men vi må også inddrage distributører, leverandører og ikke mindst udvalgte slutbrugere. Implementering (mdr ) Til forskel fra hvad der er tradition for i traditionelle udviklingsprocesser, er implementering af en innovativ kultur ikke noget, der udelukkende foregår i afslutning af forløbet. Implementeringen foregår løbende og er et vigtigt element, da der herigennem implementeres et ejerskab for processen i alle virksomhedens afdelinger. Den tværfaglige undersøgelses- og udviklingsproces er i sig selv en del af implementeringen, da en væsentlig del af projektets mål er en kulturel forståelses- og forandringsproces. Helt centralt er det imidlertid, at virksomhederne lærer at fokusere på deres kunder og at dette implementeres som en blivende del af virksomhedens strategi. Den forandringsproces, der foregår under arbejdet med at udvikle virksomhedernes værdigrundlag, og de værktøjer, der bliver udviklet og testet undervejs, samles op og præsenteres i det sidste temaforløb. Videnopbygning og videnspredning Virksomhedernes deltagelse i projektet vil helt automatisk medføre, at den viden, der opbygges i forløbet, bliver en del af virksomheden. Derudover vil partnerne i konsortiet sørge for den generelle videnspredning af resultaterne, dels via GTS- og innovationsnetværksydelser og dels via efteruddannelse og inddragelse af resultaterne i ordinære uddannelsesforløb. I den egentlige projektansøgningen udarbejdes en konkret plan for videnspredning. Alexandra Instituttet vil kunne tilbyde rådgivning i brug af de udviklede nye værktøjer og metoder til arbejdet med strategisk design til både danske og udenlandske virksomheder. De nye ydelser forventes at have format af: udvikling af nye strategiplaner, forretningsmodeller, hvor IKT indgår som løftestang for udviklingen, herunder fokus på udvikling af værdinetværk som en del af strategisk design IKT-baserede visualiseringsværktøjer Arkitektskolen i Århus vil kunne udvikle det igangværende forskningsområde inden for strategisk design samt tilbyde: uddannelse inden for strategisk design efteruddannelse af designere og implementering af strategiske designværktøjer og metoder i designuddannelserne master classes både til danske og udenlandske designvirksomheder CBS vil kunne tilbyde: uddannelser og efteruddannelser indenfor strategiske design cases, opgaver og praktikforløb med fokus på strategisk design via deres business studerende inddragelse af internationalt netværk og eksperter Innovationsnetværket Livsstil, Bolig og Beklædning: generelle workshops og efteruddannelse tilbudt alle de 22 innovationsnetværk i Danmark workshops for målgruppen: Bolig og Beklædning Innovation cups med fokus på strategisk design med design- og arkitektskolerne i Danmark små mini-projektforløb for innovationsnetværkenes deltagere foredrag for brancheforeninger i samarbejdet med forskerne internationalt samarbejde med andre klynger og tilbyde forløb/workshops for deres medlemmer 5 Side/Page 11 af/of 13

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Medlemstilbud vedrørende det tyske marked

Medlemstilbud vedrørende det tyske marked Medlemstilbud vedrørende det tyske marked Tyskland er et af de vigtigste nærmarkeder for Danmark. For en lang række brancher byder det tyske marked på store muligheder men også faldgruber. Hos NORDKRON

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Workshop plan for Next Step foråret 2017

Workshop plan for Next Step foråret 2017 Workshop plan for Next Step foråret 2017 Læringsmål Der arbejdes gennem forløbet med fire overordnede dimensioner:,, og (Fonden for Entreprenørskab, 2015). Disse kan ses i til formålene samt i forhold

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

AU Center for Entreprenørskab og Innovation

AU Center for Entreprenørskab og Innovation Genvej til Ny Viden - og til talentet Agenda AU Center for Entreprenørskab og Innovation Genvej til Ny Viden formål Målgruppe og fordele Projektorganiseret vidensamarbejde Udbytte: Fra information til

Læs mere

Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler

Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler Demonstrationsprojekt om udvikling af hjælpemidler inden for det sociale område ved brugerdreven innovation v/ Jeppe Spure Nielsen, projektleder, Alexandra

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves.

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves. KORT OM OS & VORES VÆRDIER Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction. - Einstein Vores

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere