Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftalebilag A Kravspecifikation"

Transkript

1 Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Side 1 af 10

2 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol (herefter benævnt Ordregiver). Leverandøren gøres opmærksom på, at alle forhold skal være inkluderet i den tilbudte pris og alle mindstekrav således skal opfyldes, for at tilbuddet kan tages i betragtning. Bemærk! Ordregiver henleder opmærksomheden på, at nedenstående mindstekrav kan blive ændret i forbindelse med spørgsmål & svar, så længe dette sker indenfor de udbudsretlige rammer. 2 Kravspecifikation 2.1 Brug af underleverandør i forbindelse med konkrete opgaveudførsler Leverandøren, der tildeles en eller flere delaftaler, er ikke berettiget til at skifte eventuelle underleverandører, som Leverandøren er blevet prækvalificeret med på den pågældende delaftale, uden Ordregivers forudgående godkendelse. 2.2 Uddannelsesbeviser De medarbejdere som udfører opgaven skal have et bevis/svendebrev, der dokumenterer, at denne har bestået erhvervsuddannelsen indenfor det pågældende fagområde. 2.3 Lærlinge Det accepteres og forventes, at lærlinge beskæftiges med opgaver under denne rammeaftale. Dog skal de være under supervision af en uddannet fagperson. 2.4 Pligt til dialog om oprettelse af uddannelses- og praktikpladser Leverandører, der bliver tildelt en rammeaftale, forpligter sig til, at indgå i en dialog om oprettelse af uddannelses- og praktikpladser samt løntilskud og arbejdsprøvning. 2.5 Kommunikation Leverandørens medarbejdere, der udfører arbejdet og er i kontakt med Ordregiver, skal kunne tale og forstå dansk. 2.6 Adgangsforhold og parkering Adgang til arbejdsstedet og parkering skal ske efter aftale med brugerne på de enkelte ejendomme og i samarbejde med Ordregiver, så gener for brugerne af bygningerne minimeres. Side 2 af 10

3 Det forventes, at Leverandøren som oftest vil kunne parkere i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Det er Leverandørens ansvar at overholde gældende parkeringsregler, herunder anvisninger om de lokale forhold som måtte blive oplyst af Ordregiver. 2.7 Materialeoplag og affald Leverandøren er ansvarlig for oplagring af materialer og materiel, herunder også beskyttelse mod vejrlig, overlast og tyveri. Materialerne skal beskyttes mod nedbør og mod forurening. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på at ingen fugtige materialer må indbygges. Materialerne skal opbevares på en sådan måde, at de ikke gør skade på bygninger og løsøre. Oplag af materialer skal altid aftales med den berørte lokation og være placeret således, at det er til mindst mulig gene for lokationens brugere. Er der ikke plads på lokationens område, må Leverandøren skaffe plads i umiddelbar nærhed. Alt affald skal fjernes fra dag til dag. Hvis affald skal opbevares på pladsen skal det ske i containere. Forekommer der brændbart affald må dette ikke placeres op ad bygningen, men nedlægges i beskyttede containere efter eksisterende miljøregler. Som udgangspunkt kan Leverandøren ikke forvente, at kunne bortskaffe affald ved Ordregiver. Der kan dog i forbindelse med en konkret opgave indgås aftale med Ordregiver herom. Det er en forudsætning, at Leverandøren følger Ordregivers anvisninger for bortskaffelse. 2.8 Stilladser og afspærringer Opsætning af stilladser og afspærringer skal ske i henhold til gældende lovgivning. Leverandøren skal sikre forsvarlig behørig sikkerhedsafspærring af arbejdsstedet og ved arbejdstids ophør skal værktøj, herunder stiger, fjernes fra arbejdsstedet med mindre dette er afspærret og aflåst. Leverandøren er forpligtiget til, at drøfte sikkerhed med bestilleren på arbejdsstedet (f.eks. tekniske serviceledere) forud for igangsætning af opgaver. Hvor flere aktiviteter på samme del af bygningen kræver opsætning af stillads, skal de forskellige fag benytte samme stillads i samme periode. Stilladser skal være særligt afspærret og sikret mod adgang efter normal arbejdstid. Der skal opsættes fornøden afdækning mod nedfald. 2.9 Afdækninger Ved arbejdstids ophør samt under nedbørsperioder skal åbninger i tag og facade afdækkes omhyggeligt med forsvarligt fastgjorte presenninger, så vandskader på bygningsdele og inventar forhindres. Efter behov sikres ligeledes mod at uvedkommende trænger ind i bygningerne via disse åbninger. Side 3 af 10

4 Vandskader, følgeskader eller andre skader, som måtte være en følge af mangelfuld afdækning, er Ordregiver uvedkommende og disse skader erstattes af Leverandøren Oprydning og rengøring Leverandøren er forpligtiget til at fjerne affald fra veje, pladser og arbejdsstedet. Det indskærpes, at oprydning og nødvendig håndværkerrengøring efter opgavens udførelse opfattes som en del af den pågældende opgave. Manglende oprydning og håndværkerrengøring vil således kunne medføre tilbageholdelse af det aftalte beløb samt oprydning på tilsynets foranstaltning, men for Leverandørens regning El og vand Ordregiver betaler forbrug af el og vand hidrørende fra udførelsen af opgaver Mandskabsfaciliteter Behov for mandskabsfaciliteter (toilet/bad faciliteter) aftales i forhold til den enkelte opgaves størrelse og i samarbejde med bestilleren på arbejdsstedet. Leverandøren afholder omkostninger hertil Sikkerhed og sundhed Leverandøren er ansvarlig for sikkerhed og sundhed i egen virksomhed. Leverandøren skal varetage Ordregivers forpligtigelser i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar Indretning af de enkelte arbejdspladser skal følge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 16/12/2010 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Ordregivers alkohol- og rygepolitik skal til enhver tid overholdes. Dette indebærer, at der 1) Kun må ryges på de til formålet indrettede udendørsområder, 2) Man må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler under arbejdets udførelse Varmt arbejde Varmt arbejde, f.eks. tagpaparbejde, lodde- og svejsearbejde på tage, i krybekældre og andre steder med brandrisiko, skal i god tid anmeldes til Ordregiver. Godkendelse fra DBI skal kunne fremvises på forlangende fra Ordregiver. Ved udførelse af varmt arbejde skal reglerne i Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts brandtekniske vejledninger følges: DBI vejledning 10, del 3 Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs samt nr. 10A Tagdækning. Der henvises i øvrigt til Rammeaftalebilag C - AB92 med Ordregivers tilføjelser og afvigelser. Side 4 af 10

5 2.15 Arbejdets kvalitet og udførelse generelt Alt arbejde skal udføres efter god håndværkerskik i henhold til Rammeaftalebilag C AB 92 med tilføjelser og afvigelser 10. Ved udførelse af én eller flere opgaver vil arbejdet generelt omfatte indkøb, levering, udførelse, montering, tilslutning, rengøring, funktionsafprøvning, i driftssætning, dokumentation samt eventuelle anmeldelser til myndigheder af de udførte ydelser. Ved udskiftnings- og reparationsarbejder gælder, hvis ikke andet er specificeret, at defekte bygningsdele som udgangspunkt udskiftes til nye af samme type, materiale og kvalitet som eksisterende. Arbejdet skal udføres i en god håndværksmæssig kvalitet, som lever op til god dansk praksis for kvalitetsbyggeri, efter de traditioner, kutymer og den kendte viden på området, der er gældende i Danmark. Reparationsarbejder skal udføres på en sådan måde, at de i funktion og æstetik kommer til at ligne de eksisterende konstruktioner, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Alt arbejde skal udføres i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning, normer, anvisninger og almindeligt anerkendt viden, samt i overensstemmelse med pjecer og øvrig tilgængelig viden fra offentlige institutioner og leverandører mv. i nyeste revision, der findes. Observerer leverandøren noget lovstridigt eller defekter i konstruktionerne i forbindelse med sit arbejde, skal dette meddeles til Ordregiver som efterfølgende vurderer problemet. Vedligeholdsarbejdet skal give en sådan holdbarhed, at der opnås størst mulig levetid. Udvendige overfladebehandlinger forventes at have en levetid på minimum 5 år medmindre andet fremgår af produktgarantien Sikkerhedsinstruktion eksternt personale Følgende er særligt gældende vedrørende Laborant- og Procesteknolog- og Bioanalytikeruddannelsen på Sigurdsgade 26, 2200 København N. Ved ankomst skal håndværkeren/underleverandøren henvende sig i Driftservice i Bygning A. Medarbejderen der har rekvireret håndværkeren/underleverandøren tilkaldes. Rekvirenten instruerer Leverandøren i arbejdets art, omfang og Ordregivers arbejdsmiljøforholdsregler. Retningslinjer ved opgaver i laboratorium: Arbejdsmiljørepræsentanten kan eventuelt tilkaldes Der er kun adgang til laboratorier og øvelsesrum efter aftale med Driftservice APV for anvendte kemiske stoffer skal medbringes Leverandør medbringer selv nødvendige hjælpemidler Side 5 af 10

6 Ved reparation af maskiner og udstyr, skal rekvirenten sikre sig at eventuelle sikkerhedsforanstaltninger er reetableret efter endt arbejde Undersøger nærmeste flugtvej og brandslukningsmateriale Kemiske og biologiske opstillinger i laboratorierne må ikke røres uden tilladelse Retningslinjer i et Klasse 1 laboratorium Laborantuddannelsen har et GMO Klasse 1 laboratorium. I dette laboratorium arbejdes der med biologisk aktivt materiale som er genmodificeret (GMO). Der er derfor ekstra skærpede regler, når man færdes i dette laboratorium (A274) Håndværkere må normalt kun arbejde i GMO-klassificerede laboratorier i nedklassificerede perioder. I den nedklassificerede periode gælder samme retningslinjer som i de øvrige laboratorier. Ved akutte håndværkerbesøg i opklassificerede perioder sørger den ansvarlige tekniker for at instruere håndværkeren efter gældende regler. Håndværkeren skal bære kittel og må kun medbringe det værktøj, der er nødvendigt for arbejdets udførelse. Værktøjet aftørres efter brug med passende desinfektionsmiddel f.eks. Sums Dis 1 % 2.17 Materialer generelt Materialer, der anvendes i vedligeholds- og/eller genopretningsopgaver, skal som udgangspunkt være af samme type og kvalitet som eksisterende med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved valg af produkter skal der dog også tages hensyn til f.eks. afgasning af stoffer, struktur, o.l. Hvor der ikke specifikt er aftalt med bestilleren på arbejdsstedet, at der skal anvendes genbrugsmaterialer, forventes det at samtlige materialer, der leveres af leverandøren, skal være førsteklasses materialer. Alle materialer og produkter skal være fejlfri og ikke tidligere anvendt. I det omfang, at der er krav til anvendelse af godkendte materialer for opfyldelse af gældende lovgivning mv., er det Leverandørens ansvar, at de til enhver tid gældende krav overholdes på tidspunktet for arbejdets udførsel Materiel Leverandøren skal etablere de for arbejdets udførelse nødvendige stilladser, kraner, lifte mv., som skal opstilles og afskærmes i henhold til gældende lovgivning. Leverandøren afholder omkostninger i forbindelse med etablering Arbejdstider Normal arbejdstid for opgaver omfattet af rammeaftalen er: Mandag - Fredag: kl Såfremt Ordregiver ønsker planlagt arbejde udført uden for normal arbejdstid tillægges timeprisen de tillægsprocenter, der gælder for overarbejde efter overenskomsten. Hvis arbejdet udføres udenfor normal arbejdstid efter leverandørens ønske, ydes der ikke tillæg. Side 6 af 10

7 2.20 Krav vedr. støj og vibrationer Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til støj og vibrationer, således at omgivelserne generes mindst muligt. Grænseværdier for støj og vibrationer fastsættes ud fra myndighedskrav. Særligt støjende arbejder, som ikke er forenelige med en uddannelsesinstitution, hvor der pågår undervisning eller anden relevant aktivitet, udføres efter Ordregivers instruktion, og i ydertidspunkter, hvor Leverandørens arbejder ikke vil forstyrre ansatte og studerende i ejendommene. Endvidere skal Leverandøren overholde bekendtgørelse nr. 29 af 11/01/2016 (Støjkrav til maskiner til brug i det fri) Leverandørens generelle relationer til brugerne Leverandøren er pligtig til at indrette arbejdet, så det er til mindst mulig gene for brugerne af bygningerne. Det må forudses, at bygningerne som udgangspunkt er i brug, mens Leverandøren udfører vedligeholdsarbejder/opgaver. Leverandøren skal derfor under arbejdets udførelse udvise størst muligt hensyn over for institutionens brugere og naboer, herunder overholde indgåede aftaler med kontaktpersoner med hensyn til begrænsninger i arbejdstid, frembringelse af støj eller støv og andre ulemper, som leverandøren kan påføre brugerne. Det er således Leverandørens ansvar, at have opsyn med farligt værktøj og at sikre, at ingen kommer til skade, mens arbejdet pågår. Eventuelle krav om ekstrabetaling for gener som følge af at bygningerne er i brug under arbejdets udførelse vil ikke blive honoreret. Hvis det bliver nødvendigt, at afbryde institutionens forsyning af vand, el, varme eller ventilation, skal det aftales med lokationens kontaktperson i god tid inden, så lokationen har mulighed for at afbøde ulemperne for brugerne. Leverandørens medarbejdere skal på forhånd være instrueret i arbejdets udførsel og omfang. Leverandøren skal gøre sig bekendt med relevante forhold på arbejdsstedet ved at kontakte bestilleren inden arbejdet igangsættes. I fornødent omfang, vil det altså forventes, at Leverandørens medarbejdere forinden opgavestart i fornødent omfang er bekendt med den pågældende lokation. Leverandøren og dennes medarbejdere skal have en adfærd, der er forenelig med arbejdet i en lokation, der er i drift og skal derfor genere brugerne og ansatte mindst muligt. Side 7 af 10

8 2.22 Arbejdstid - ændringer, forsinkelser mm. Der kan arbejdes i lokationernes åbningstider under forudsætning af disses godkendelse, og at der tages rimelige hensyn til brugerne. Forskydninger af aktiviteter i tidsplan skal altid i god tid meddeles. Ved ændring af arbejdets omfang udføres en ny tidsplan, som skal godkendes af lokationens ledelse og eventuelt af tilsynet Skader på omgivelser Leverandøren skal betale for udbedring af eventuelle skader som forvoldes af denne på vej, fortov, beplantning, forsyningsledninger, naboejendomme m.m. udenfor og på selve arbejdspladsen Eksisterende installationer Leverandøren skal tage hensyn til eksisterende ledninger og installationer. Beskadiges sådanne installationer, skal de straks reetableres og udgiften til reetablering afholdes af leverandøren. Leverandøren skal gøres sig bekendt med relevante forhold omkring tekniske installationer på arbejdsstedet, herunder dokumentation for eksisterende installationer, risiko for beskadigelse af tekniske installationer og IT-installationer ved strømafbrydelse og udsivende vand inden arbejdet igangsættes. Leverandøren skal ligeledes gøre sig bekendt med relevante forhold omkring brandvarslingsanlæg. Leverandøren er forpligtet til at indhente den fornødne dokumentation ved Ordregivers ansvarlige for bestilling af opgaven. Såfremt Leverandøren igangsætter et brandvarslingsanlæg, og ikke skriftligt kan dokumentere, at have gjort sig bekendt med de for opgaven relevante forhold hos Ordregiver forinden opgavestart, vil en omkostning forbundet med brandmyndighedernes udrykning til en alarm afholdes af Leverandøren Kvalitetssikring og kontrol Alle arbejder skal gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om Kvalitet, OPP og totaløkonomi i sikring i offentligt byggeri (bekendtgørelse nr af 04/10/2013). Heraf følger, at Leverandøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringes en dokumentation for, at kontrollen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt. Ordregiver vil løbende i aftaleperioden foretage stikprøvekontrol af de udbudte opgaver. Kontrollen vil primært være af fakturerede time- og materialepriser, samt kvaliteten af arbejdet og de dertil anvendte materialer. Side 8 af 10

9 2.26 Respons- og udbedringstid Responstid er defineret som den tid, der går fra Leverandøren informeres om en forestående opgave, til Leverandøren skal påbegynde opgaven. Udbedringstid er defineret som den tid, der går fra Leverandøren informeres om en forestående opgave, til opgaven skal være løst af Leverandøren. Opgaver ved direkte tildeling: Responstid og udbedringstid fastsættes af Ordregiver ud fra opgavens karakter og omfang. Opgaver efter miniudbud: Responstid og udbedringstid for opgaver ved miniudbud fastsættes af Ordregiver ud fra karakteren/omfanget af den enkelte opgave, alt afhængig af om der eksempelvis er tale om vedligehold eller opstået hasteopgaver og vil fremgå af miniudbudsmaterialet. Såfremt udbedringstid ikke afsluttes til forventet tidspunkt er Leverandøren forpligtet til at underrette Ordregiver herom Bod ved manglende overholdelse af terminer I de tilfælde, hvor der aftales terminer for udførelse af opgaveløsningen, vil der blive afkrævet bod efter påkrav fra Ordregiver, jf. bodsbestemmelserne i Rammeaftalens punkt 20, hvis de aftalte terminer overskrides Drift og vedligehold I forbindelse med større opgaver (efter miniudbud) vedr. tekniske anlæg gælder følgende: Leverandøren leverer relevant dokumentationsmateriale samt driftsplan med periodiserede vedligeholdelsesterminer for leverede og indbyggede materialer eller materiel, hvor det giver mening (driftshåndbog). Driftshåndbogen skal indeholde oplysninger om samtlige leverede og monterede tekniske anlæg og installationer samt anvisninger for disses fremtidige vedligehold inklusive vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal leveres som en separat mappe i 2 eksemplarer. Driftshåndbogen skal endvidere leveres i digital form. I forbindelse med overlevering af driftshåndbogen skal der ske mundtlig overlevering til relevant personale, der er udpeget af Ordregiver. Vedligeholdelsespunkter skal gennemgås på en fyldestgørende måde, forstået på den måde, at der sættes ordentlig tid af, så personalet også kan få svar på eventuelle spørgsmål. Driftshåndbogen udarbejdes med følgende indhold: 1. Entreprenørtegninger - som er fremsendt til og godkendt af Ordregiver Side 9 af 10

10 2. Driftsvejledning til brugere - udarbejdes som en simpel vejledning for alle bygningsdele og komponenter, der indgår i leverancen, og som brugerne skal vedligeholde] 2.29 Datablade Ordregiver forbeholder sig retten til, at kræve datablade af Leverandøren i forbindelse med en opgaveløsning Byggemøder Ordregiver forbeholder sig retten til, at indkalde Leverandøren til byggemøder i forbindelse med opgaveløsningen. Afregning vil ske efter medgået tid, medmindre andet eksplicit fremgår af miniudbudsmaterialet. Side 10 af 10

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Udenrigsministeriet. Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation. Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Side 1 af 9

Udenrigsministeriet. Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation. Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Side 1 af 9 Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Side 1 af 9 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for udbud af håndværkerydelser for UM

Læs mere

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Side 1 af 7 Rammeaftalebilag C Generelle krav til opgavehåndtering Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter mindstekrav, der gælder for udbud

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 7 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for udbud af håndværkerydelser for Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus business

Læs mere

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning...2 2. Arbejdernes omfang...2 3. Dokumentation...2

Læs mere

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Dragør Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Totalentreprise Version: 1 Dragør Kommune Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A)

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A) Kontraktbilag 7 (Delaftale 4A) Indholdsfortegnelse 1. Levering af sugekanistre ved kontraktstart...2 1.1 Vilkår for levering...2 1.2 Vilkår for montering af sugekanistre...2 1.3 Vilkår for levering af

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Intet arbejde må udføres og ingen ydelser leveres med mindre sygehuset

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling...

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3: Leveringsaftale om løsning af konkret Projekt vedrørende Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Opdateret den 17.10.2016 Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver.

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Navn Skriv tydeligt Arbejdsmiljø og miljø Jeg bekræfter hermed, at jeg vil overholde de givne regler, og jeg vil deltage aktivt i arbejdet med at skabe en sikker

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere