Kommune: Frederiksberg Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Anne Stalk, Christina Jönsson,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommune: Frederiksberg Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Anne Stalk, Christina Jönsson,"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT 1 Sagsnr.: 2012/ Sagsnavn: Frederiksberg Forsyning, tilsyn med vandforsyningsanlæg inkl. installationer. Frederiksberg Vandværk Kommune: Frederiksberg Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Anne Stalk, Christina Jönsson, Telefon: Dato for tilsyn: 24. september 2014 Dato for sidste tilsyn: 13. december 2012 Ordinært tilsyn: (X) Opfølgende tilsyn: ( ) Bilag 1.1 Stamdata STAMDATA (udfyldes af vandværket inden kommunen foretager det praktiske tilsyn) Vandforsyningens Navn Vandforsyningens CVR / P nummer: Anlæggets Navn Adresse Kontaktperson Formand for anlægget/anlægschef Frederiksberg Vand A/S Frederiksberg Vandværk Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Herman Juhl Anders B. Møller-Hansen Telefon nummer til formand / kontaktperson Anders B. Møller-Hansen: Herman Juhl: Jupiter ID Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) 2,5 mio m³/år. Nuværende tilladelse er gældende til senest et år efter vedtagelse af den kommunale Vandhandleplan, der p.t. afventer de statslige Vand Planer. Indvinding seneste år m 3 (Indvunden mængde i 2013) Antal kunder, opgjort efter antal målere målere pr. 29. september 2014 Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se 13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn): Lokaliteter: Angiv steder og bemærkninger: SFO Thorvaldsensvej, Lindevangsskolen SFO Lindehuset, Rahbekshus, Skolen ved Søerne, Solbjerghave 4B/6, Sønderjyllandsskolen, Pæg. Central Lollandsvej 40, Ungdomsskolen Sofus Francks Vænge 30, Duevejens Skole, Søndermarksskolen, La 1 Tilsynsskema fra Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg, vejl. Nr af 12. September 2011

2 Courvejens Skole/SFO Oasen, Tankstation H.C. Ørsteds Vej 27, Hospital Hamlet, Bygning B Skellet 27, Skolen ved Bülowsvej, Trykforøger (TF) Godthåbsvej, TF Jacob Danefærds Vej, TF Roskildevej, TF Novo og FrederiksbergVandværk Frederiksberg Kommune anbefaler, at selve prøvetagningsstederne forbedres så vandprøver repræsenterer vandet i ledningsnettet og påvirkes mindst muligt af bygningernes interne ledningsnet. Frederiksberg Vand er enig i dette synspunkt. Nye prøvetagningssteder forventes senest etableret i forbindelse med sektioneringsprojektet, men det kan blive relevant at forbedre prøvetagningssteder inden, da dette projekt opstartes i 2015 og forventes afsluttet ca. 10 år efter.

3 Bilag 1.2 Baggrundsdata BAGGRUNDSDATA Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt: Ja: X Nej: Ledelsessystemer: Ja: Nej: X DDS, kvalitetssystem (ledelsessystem) skal indføres pr , jf. lovkrav. Frederiksberg Vand er i denne forbindelse ved at udarbejde procedurer etc. vedr. vandværkets drift og udvikling. Dette afløser tidligere krav om udarbejdelse af vedligeholdelsesplan. Frederiksberg Kommune skal dog fortsat modtage en vedligeholdelsesplan (inkl. tidsplan for installering af alarmer på trykforøgerstationerne). Vedligeholdelsesplanen skal sende til Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen. Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt? Ja: X Nej: Alle lovpligtige prøver er udtaget og analyseparametre er overholdt i siden sidste tilsyn. Foreligger egen tilstandsrapport: Ja: X Nej: Forsyningen har i oktober 2012 foretaget inspektion og rensning af slambeholder/bundfældningsbassin. Der var ingen revner eller andet at bemærke. Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere: Ja: X Nej: Tilstandsrapport for rentvandsbeholder, dateret d. 15. august Har vandforsyningen en Ja: X Nej: Ingen bemærkninger beredskabsplan: Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand: Ja: X Nej: Fra HOFOR Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der importeres vand: HOFOR Ørestads Boulevard Kbh. S. Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm: Ja: X Nej: Nødstrømsanlæg til vandværk + 3 indvindingsboringer (FF1, FF3 og FF5) Foreligger vedligeholdelsesplan 2 : Ja: Nej: X Vedligeholdelsesplan er under udarbejdelse i forbindelse med implementering det lovpligtige kvalitetssystem pr. 1. januar Har kommunen udarbejdet en indsatsplan: Er den kommunale indsatsplan fulgt: Ja: X Nej: Overholder anlægget underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen: Ja: X Nej: Dato for sidste godkendte takstblad: Januar 2014 Dato for sidste information sendt til forbrugerne: Ja: X Nej: Grundvandsplan fungerer som indsatsplan. Grundvandsplan for grundvandsbeskyttelse er under udarbejdelse. Januar 2014 (info om vandkvalitet) 2 Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet.

4 Bilag 1.3 Indvinding skema 1 - ikke relevante felter er markeret med grå INDVINDING SKEMA 1 BORING: FF1 DGU NR.: Dato for sidste tilsyn: 13. december 2012 Fredningsbælte: Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 3 Der er ca. 7 meter til banen (nordvest). Der er ca. 10 meter mod syd, øst og vest. Indhegning/afgrænsning: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Er dyrkningsforbud i 25 m bælte Ja: X Nej: God: Acceptabel: Dårlig: overholdt: Er der udlagt boringsnært Ja: Nej: X Størrelse: beskyttelsesområde (BNBO): Af historiske årsager er der ikke udlagt 10 meters beskyttelseszone. I forbindelse med vedtagelse af Vandhandleplan for 1. planperiode, forventer Frederiksberg Kommune, i samarbejde med Københavns Kommune at udpege BNBO omkring Frederiksberg Vands indvindingsboringer i hhv. Frederiksberg og Københavns Kommuner. 300 meter zonerne er udpeget som beskyttelseszoner i Kommuneplan Jf. 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

5 BORINGENS PLACERING: Tørbrønd ( ) / Overbygning (X) / Hus ( ) i vandværks bygning ( ) Boringsrørafslutning: Under Over Aflåst dæksel eller lem: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tæt bund, sider og dæksel: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er brønden tør?: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Forerørsforsegling: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætte rørgennemføringer: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: ** Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: God: Acceptabel: Dårlig: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Terrænfald fra bygværk: Ja: Nej: X* God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: Acceptabel: Dårlig: * Ved indvindingsboringerne FF1 (DGU nr ) og FF2 (DGU nr ) skråner terrænet fra den ene side mod indvindingsboringerne. Ved FF2 er der terrænfald mod boringen fra den ene side. Boringen er etableret med en ca. 5 cm. betonkant fra terræn. Jf. Boringsbekendtgørelsens 4 9 stk. 3, bør indvindingsboringer placeres således: Vandindvindingsboringer skal så vidt muligt placeres således, at terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn og over den maksimale vandstand, som kan ventes at forekomme i nærliggende vandløb og søer m.v. som følge af skybrudsoversvømmelser, tøbrudsoversvømmelser eller højvande. Da der ikke ved tidligere skybrud, tøbrud eller lignende har været problemer med oversvømmelser ved indvindingsboringerne, accepterer Frederiksberg Kommune de eksisterende forhold. Såfremt Frederiksberg Vand ønsker at forbedre skybrudssikringen af indvindingsboringerne (særligt FF1 og FF2) vil Frederiksberg Kommune se positivt på dette. **Frederiksberg Vand forventer i løbet af 2015 at igangsætte en undersøgelse af alle indvindingsboringer hvor ydeevne, strømforbrug etc. indgår. Ved tilsynet havde boringen en ydelse på 87 m 3 /t BORING / BRØND Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Pejlemulighed: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Angivelse af pejlepunkt: Alle boringer har automatisk pejling tilsluttet datalogger og SRO-anlæg. Derudover er der mulighed for manuelt at pejle hver boring. Prøvetagningshane: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandtæt aflukning af borerør: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Udluftningsstuds afsluttet over Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 4 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bekendtgørelses nr af 28. oktober 2013

6 RÅVANDSLEDNINGER Samlet længde: 2,2 km Alder på indpumpninganlæg: Fra 2008 Materiale: Støbejern (strømpeforet) eller PE Trykket i råvandsledningen er typisk 1 bar (10 meter vandsøjle). INDVINDING SKEMA 1 BORING: FF2 DGU NR.: Dato for sidste tilsyn: 13. december 2012 Fredningsbælte: Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 5 Ca. 5-7 meter mod matrikelskel med gårdanlæg (nord, syd og vest) og ca. 20 meter mod øst. Indhegning/afgrænsning: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: 5 Jf. 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

7 Er dyrkningsforbud i 25 m bælte Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: overholdt: Er der udlagt boringsnært Ja: Nej: X Størrelse: beskyttelsesområde (BNBO): Af historiske årsager er der ikke udlagt 10 meters bælte. I forbindelse med vedtagelse af Vandhandleplan for 1. planperiode, forventer Frederiksberg Kommune, i samarbejde med Københavns Kommune at udpege BNBO omkring Frederiksberg Vands indvindinsgboringer i hhv. Frederiksberg og Københavns Kommuner. 300 meter zonerne er udpeget som beskyttelseszoner i Kommuneplan BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd ( ) / Overbygning (X) / Hus ( ) i vandværks bygning ( ) Boringsrørafslutning: Under Over Aflåst dæksel eller lem: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tæt bund, sider og dæksel: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er brønden tør?: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Forerørsforsegling: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætte rørgennemføringer: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: ** Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: God: Acceptabel: Dårlig: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Terrænfald fra bygværk: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: ** Ved indvindingsboringerne FF1 (DGU nr ) og FF2 (DGU nr ) skråner terrænet fra den ene side mod indvindingsboringerne. Ved FF2 er der terrænfald mod boringen fra en side. Boringen er etableret med en ca. 5 cm. Betonkant fra terræn. Jf. Boringsbekendtgørelsens6 9 stk. 3, bør indvindingsboringer placeres således: Vandindvindingsboringer skal så vidt muligt placeres således, at terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn og over den maksimale vandstand, som kan ventes at forekomme i nærliggende vandløb og søer m.v. som følge af skybrudsoversvømmelser, tøbrudsoversvømmelser eller højvande. Da der ikke ved tidligere skybrud, tøbrud eller lignende har været problemer med oversvømmelser ved indvindingsboringerne, accepterer Frederiksberg Kommune at de eksisterende forhold. Såfremt Frederiksberg Vand ønsker at forbedre skybrudssikringen af indvindingsboringerne (særligt FF1 og FF2) vil Frederiksberg Kommune se positivt på dette. **Frederiksberg Vand forventer i løbet af 2015 at igangsætte en undersøgelse af alle indvindingsboringer hvor ydeevne, strømforbrug etc. indgår. Ved tilsynet havde boringen en ydelse på 57 m 3 /t BORING / BRØND Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Pejlemulighed: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: 6 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bekendtgørelses nr af 28. oktober 2013

8 Angivelse af pejlepunkt: Alle boringer har automatisk pejling tilsluttet datalogger og SRO-anlæg. Derudover er der mulighed for manuelt at pejle hver boring. Prøvetagningshane: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandtæt aflukning af borerør: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Udluftningsstuds afsluttet over Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: RÅVANDSLEDNINGER Samlet længde: 2,2 km Alder på indpumpninganlæg: Fra 2007 Materiale: Støbejern (strømpeforet) eller PE Trykket i råvandsledningen er typisk 1 bar (10 meter vandsøjle). INDVINDING SKEMA 1 BORING: FF3 DGU NR.: Dato for sidste tilsyn: 13. december 2012 Fredningsbælte: Boringen er beliggende på selve vandværksgrunden vandværksbygningen er bygningen umiddelbart sydøst for boringen, der er markeret med en blå prik.

9 Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 7 Under 10 meter Indhegning/afgrænsning: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Er dyrkningsforbud i 25 m bælte Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: overholdt: Er der udlagt boringsnært Ja: Nej: X Størrelse: beskyttelsesområde (BNBO): Af historiske årsager er der ikke udlagt 10 meters bælte. I forbindelse med vedtagelse af Vandhandleplan for 1. planperiode, forventer Frederiksberg Kommune, i samarbejde med Københavns Kommune at udpege BNBO omkring Frederiksberg Vands indvindinsgboringer i hhv. Frederiksberg og Københavns Kommuner. BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd ( ) / Overbygning (X) / Hus ( ) i vandværks bygning ( ) Boringsrørafslutning: Under Over Aflåst dæksel eller lem: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tæt bund, sider og dæksel: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er brønden tør?: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Forerørsforsegling: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætte rørgennemføringer: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: * Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: God: Acceptabel: Dårlig: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Terrænfald fra bygværk: Ja: X Nej: God: Acceptabel: X Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: * Frederiksberg Vand forventer i løbet af 2015 at igangsætte en undersøgelse af alle indvindingsboringer hvor ydeevne, strømforbrug etc. indgår. BORING / BRØND Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Pejlemulighed: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Angivelse af pejlepunkt: Alle boringer har automatisk pejling tilsluttet datalogger og SRO-anlæg. Derudover er der mulighed for manuelt at pejle hver boring. Prøvetagningshane: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandtæt aflukning af borerør: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Udluftningsstuds afsluttet over Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 7 Jf. 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

10 Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: RÅVANDSLEDNINGER Samlet længde: 2,2 km Alder på indpumpninganlæg: Fra 2003 Materiale: Støbejern (strømpeforet) eller PE Trykket i råvandsledningen er typisk 1 bar (10 meter vandsøjle). INDVINDING SKEMA 1 BORING: FF4 DGU NR.: Dato for sidste tilsyn: 13. december 2012 Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):8 Ca. 6 meter Indhegning/afgrænsning: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: 8 Jf. 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

11 Er dyrkningsforbud i 25 m bælte Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: overholdt: Er der udlagt boringsnært Ja: Nej: X Størrelse: beskyttelsesområde (BNBO): Af historiske årsager er der ikke udlagt 10 meters bælte. I forbindelse med vedtagelse af Vandhandleplan for 1. planperiode, forventer Frederiksberg Kommune, i samarbejde med Københavns Kommune at udpege BNBO omkring Frederiksberg Vands indvindingsboringer i hhv. Frederiksberg og Københavns Kommuner. BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd ( ) / Overbygning (X) / Hus ( ) i vandværks bygning ( ) Boringsrørafslutning: Under Over Aflåst dæksel eller lem: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tæt bund, sider og dæksel: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er brønden tør?: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Forerørsforsegling: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætte rørgennemføringer: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: * Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: God: Acceptabel: Dårlig: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Terrænfald fra bygværk: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: Acceptabel: Dårlig: * Frederiksberg Vand forventer i løbet af 2015 at igangsætte en undersøgelse af alle indvindingsboringer hvor ydeevne, strømforbrug etc. indgår. BORING / BRØND Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Pejlemulighed: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Angivelse af pejlepunkt: Alle boringer har automatisk pejling tilsluttet datalogger og SRO-anlæg. Derudover er der mulighed for manuelt at pejle hver boring. Prøvetagningshane: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandtæt aflukning af borerør: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Udluftningsstuds afsluttet over Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Ved tilsynet i 2012 blev det oplyst, at pejlesonden på FF4 skulle lukkes og tjekkes. Pejlesonden var ved tilsynet i september 2014 fortsat ikke tætnet, da Frederiksberg Vand i ved at undersøge hvordan tætningen af pejlesonden skal løses (herunder vurdering af risiko for forurening, barometerånding etc.). Frederiksberg Vand skal hurtigst muligt få afklaret dette og melde tilbage til Frederiksberg Kommune, jf. tilsynsbrev fra oktober 2014.

12 RÅVANDSLEDNINGER Samlet længde: 2,2 km Alder på indpumpninganlæg: Fra 2003 Materiale: Støbejern (strømpeforet) eller PE Trykket i råvandsledningen er typisk 1 bar (10 meter vandsøjle).

13 INDVINDING SKEMA 1 BORING: FF5 DGU NR.: Dato for sidste tilsyn: 13. december 2012 Dato for dette tilsyn: 24. september 2014 Fredningsbælte: Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 9 10 meter Indhegning/afgrænsning: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: Acceptabel: X Dårlig: Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: X Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er dyrkningsforbud i 25 m bælte Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: overholdt: Er der udlagt boringsnært Ja: Nej: X Størrelse: beskyttelsesområde (BNBO): Det gamle boringshus er endnu ikke fjernet fra området. Huset fjernes ved næstkommende lejlighed. FF5 er, af historiske årsager, den eneste boringer der har udlagt et 10 meters bælte. I forbindelse med vedtagelse af Vandhandleplan for 1. planperiode, forventer Frederiksberg Kommune, i samarbejde med Københavns Kommune at udpege BNBO omkring Frederiksberg Vands indvindinsgboringer i hhv. Frederiksberg og Københavns Kommuner. BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd ( ) / Overbygning ( ) / Hus (X*) i vandværks bygning ( ) Boringsrørafslutning: Under Over Aflåst dæksel eller lem: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: 9 Jf. 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

14 Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tæt bund, sider og dæksel: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er brønden tør?: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Forerørsforsegling: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætte rørgennemføringer: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: ** Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: God: Acceptabel: Dårlig: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Terrænfald fra bygværk: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: * Boringen er etableret som erstatningsboring efter den tidligere FF5 efter skybruddet i Boringen er etableret på toppen af en ca. 1 meter høj bakken, der skal sikre mod oversvømmelser. ** Frederiksberg Vand forventer i løbet af 2015 at igangsætte en undersøgelse af alle indvindingsboringer hvor ydeevne, strømforbrug etc. indgår. BORING / BRØND Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Pejlemulighed: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Angivelse af pejlepunkt: Alle boringer har automatisk pejling tilsluttet datalogger og SRO-anlæg. Derudover er der mulighed for manuelt at pejle hver boring. Prøvetagningshane: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandtæt aflukning af borerør: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Udluftningsstuds afsluttet over Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: RÅVANDSLEDNINGER Samlet længde: 2,2 km Alder på indpumpninganlæg: Pumpealder for FF5, 2012 Materiale: Støbejern (strømpeforet) eller PE Trykket i råvandsledningen er typisk 1 bar (10 meter vandsøjle).

15 Bilag 1.4 Produktion skema 2 PRODUKTION SKEMA 2 Dato for sidste tilsyn: 13. december Dato for dette tilsyn: 24. september VANDVÆRKSBYGNINGEN PRINCIPSKITSE, FREDERIKSBERG VAND A/S Aflåst: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarmsikret mod hærværk / terror: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandværket er opført i VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND Udv. Vedligeholdelse af bygning: God: X Acceptabel: Dårlig: Ind. Vedligeholdelse af bygning: God: X Acceptabel: Dårlig: Råvandspumper Antal: 5* God: Acceptabel: Dårlig: Alder: 2003, 2003, 2007, 2008, 2012 Rentvandspumper Antal: 3 God: X Acceptabel: Dårlig: Alder: 2011 Interne pumper Antal: 2 Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alder: 2011** Hydrofor..Antal: 0 Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Størrelse på Hydrofor: Placering / mærkning af God: X Acceptabel: Dårlig: prøvetagningshane: Hjælpemaskiner fx kompressor: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandmåler Råvand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig:

16 Vandmåler Skyllevand: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er måler i overensstemmelse med tilladelse Vandmåler Afgang: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er måler i overensstemmelse med tilladelse SRO-anlæg: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Affugtningsanlæg: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.: Ja: Nej: X Hvilke: Tilbageløbsventiler og styreorganer: God: X Acceptabel: Dårlig: Afløbsforhold: God: X Acceptabel: Dårlig: Sikring mod optrængning af God: X Acceptabel: Dårlig: kloakvand: Sikring mod indtrængning af God: X Acceptabel: Dårlig: regnvand: Synlige rør: God: X Acceptabel: Dårlig: * Max ydelse på 167 m 3 /t ** Interne pumper er pumper hhv. returskylning af sand/kvartsfiltre og fra genbrugsanlægget *** Mængden af råvand måles på indvindingsboringerne ILTNING / FILTERANLÆG Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Type Iltningsanlæg: Kompressor med luft* Iltningsanlæg: God: X Acceptabel: Dårlig: Iltningsaggregater: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Reaktionsbassin: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Åbne filteranlæg: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Trykfilteranlæg: Ja: X** Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er der etableret rottespærre: Ja: Nej: X Anden Vandbehandling: Råvandet behandles med avanceret vandbehandling ved aktivt kul samt UVanlæg. Dette anlæg består af 2 stk. kulfiltre på hver 60 m 3 (sidder i parallelforbindelse, indeholder hvert 17 tons kul og returskylles ikke) og 2 stk. UV-anlæg med 6 UV-rør i hvert anlæg (hvert UV rør udskiftet efter 8000 timers brug). Derudover renses luften fra slambeholderen (og sandfiltrene) i kulfilter. * Kompressorer til beluftning af råvandet har luftindtag i vandværksbygningen. Der køres med et flow på 10 luft m 3 /time i hvert af de fire sandfiltre Ved returskylning af sandfiltrene anvendes en kapselblæser, hvor luftindtag sker via udendørs luft. ** Der er 4 stk. sandfiltre på hvert 31 m 3 (antracit øverst og kvartssand nederst i hvert filter). Der sker en mekanisk udluftning i hvert filter, hvor luften ender i slambeholder/bundfældningsbassinet/genbrugsvandsbeholderen. RENTVANDSBEHOLDER Rentvandsbeholder: Ja: X Nej: Beliggenhed over Ja: Nej: X Volumen (m³): 2000

17 Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: Acceptabel: X* Dårlig: Tætliggende beplantning og/eller Ja: X** Nej: God: Acceptabel: X Dårlig: trærødder: Udvendig vedligeholdelse: *** God: X Acceptabel: Dårlig: Indvendig vedligeholdelse: God: X Acceptabel: Dårlig: Dato for seneste indvendige august 2012 inspektion: Beholderinspektion udført af Dansk Vandtank Service v. Benjamin Andresen og Carsten Olsson (person): Fri for utætheder (synlige): Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge eller lem: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætsluttende låg: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ventilations åbning beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarm for høj vandstand: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarm for lav vandstand: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Overløbsrør beskyttet: Ja: X Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er der prøveudtagningshaner: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er der på vandværket mulighed for at Ja: X Nej: Type: Brandvæsnet kan hente vand på vandværket efter brandbiler kan hente vand: aftale med forsyningen. * På tidspunktet for tilsynet var der opstillet en bundfældningstank i forbindelse med slamtanken. Denne var placeret ovenpå rentvandstanken, indenfor det område der er afmærket med Placering af ting m.m. rentvandstankens skravering er forbudt iflg. Miljøafdelingen. Dette skal fremadrettet respekteres. ** Der er en del beplantning i nærheden af rentvandstanken. Forsyningen vil overveje om dette på sigt kan skabe problemer med indtrængende rødder og i så fald fjerne beplantningen. Træer i nærheden af tanken påtænker forsyningen at fjerne, så de ikke på sigt udgør en risiko for beholderen, jf. tilsynsnotat fra *** Låger til slambeholder og rentvandstank bliver snarest udskiftet så de bliver hermetisk lukket (dobbelt låger). Dette vil sikre at der ikke kan ske afdampning af chlorerede opløsningsmidler samt at der ikke kan trænge insekter ind i beholder/tank. SKYLLEVAND Skyllefrekvens: Hver anden dag, svarende til ca m 3 behandlet vand Skylning med rent vand (X) råvand ( ) Bundfældningsbassin: Ja: X* Nej: Henstand i timer: 10 Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Udledning af skyllevand Ja: Nej: X** God: Acceptabel: Dårlig: Genbrug af skyllevand: Ja: Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand: Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam: Nej NORRECCO A/S - Nordhavnen Kattegatvej Nordhavn Telefon:

18 * Tanken er inspiceret i 2012, næste inspektion er planlagt til I forbindelse med inspektionen i 2012, skulle et par forhold udbedres, dette er sket, herunder opsætning af alarm på lem. ** i sjældne tilfælde sker der udledning af skyllevand til kloak. Skyllevandet fra filterskyldning bliver behandlet i et genanvendelsesanlæg på vandværket bl.a. bestående af to mindre sandfilter og et UV-anlæg, inden det sendes tilbage til råvandsledningen. Bilag 1.5 Distribution skema 3 DISTRIBUTION SKEMA 3 Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der eksporteres vand: VANDTÅRN / HØJDEBEHOLDER Vandtårn / Højdebeholder: Ja: Nej: X Dato for sidste tilsyn: 13. december Dato for dette tilsyn: 24. september Mulighed for prøvetagning på Ja: Nej: vandtårn: Tætsluttende tag/låg: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Indhegnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Alarm ved uvedkommende Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: indtrængen: Alarm ved høj vandstand: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Skadedyrssikring ved udluftning: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Beskyttet ventilationsåbning: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udv. Vedligeholdelse af bygning: God: Acceptabel: Dårlig: Dato for seneste indvendige inspektion:

19 EKTRA: SKEMA VEDR. TRYKFORØGERSTATIONER Trykforøgerstationer: TF Roskildevej (ROS) TF Jakob Dannefærds Vej (JDV) TF Godthåbsvej (GOV) TF NOVO (NOV) IKKE I DRIFT Trykforøgerstationer. Antal: 4* Ja: X Nej: Mulighed for prøvetagning på Ja: X Nej: stationen: Aflåst: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarm ved uvedkommende Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: indtrængen: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: X** Dårlig: Er der etableret sikring mod Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: tilbageløb til KE vand Udv. Vedligeholdelse af bygning: God: X Acceptabel: X** Dårlig: * 3 af de 4 trykforøgerstationer er i drift. TF NOVO, er ikke i drift p.t. Frederiksberg Vand er p.t. ved at indhente priser på udskiftning af pumper på alle trykforøgerstationer (der er hhv. 31, 26 og 8 år gamle). NB: Ved tilsynet d. 24. september 2014, blev udelukkende TF Godthåbsvej besøgt. Ved tilsynet d. 13. december 2012 blev der ikke ført tilsyn med TF NOVO. LEDNINGSNET Karakter af tegningsmateriale (f. eks. digitalt): Digitalt RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet): Digitalt Samlet længde: Sektionering: Alder på udpumpningsanlæg: Materiale: 168 km Nej Gennemsnitsalder ca. 85 år Ca. 90 % støbejern, 10 % PE Årligt tab på ledningsnet (m³): ,60 m³ (i 2013), svarende til 1,20 % Natforbrug (m³/time): Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl. Er der brandhaner på ledningsnettet: Min. ca. 150 m³/time Ja Ja

20 Trykforøgningssektion: Ja: Nej: X Trykreduktionssektion: Ja: Nej: X Brønde på ledningsnettet: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Udluftningsbrønde: Ja: X Nej: God: Acceptabel: Dårlig:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00358 Sagsnavn: Søndermarksvej 3Y 7080 Børkop - 26v Skærup By, Skærup - Tilsyn med vandværk - Skærup Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Email: BRIOL@VEJLE.DK

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2015-25293 Sagsnavn: Tilsyn 2015 Frøslev Vandværk Kommune: Morsø kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2014-29163 Sagsnavn: Tilsyn 2014 Vejerslev Vandværk Kommune: Morsø Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Tilsynsrapport/tjekliste

Tilsynsrapport/tjekliste Tilsynsrapport/tjekliste TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 201300439 Sagsnavn: Tilsyn Vallensbæk Strands Vandforsyning Kommune: Vallensbæk Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Lone Annbritt Jacobsen

Læs mere

Ganløseparken 70, 3660 Stenløse

Ganløseparken 70, 3660 Stenløse 1. Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 15/17590 Sagsnavn: Indvindings- og anlægstilladelsen Ganløse Vandværk Kommune: Egedal Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Eva Birch Karlsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: EMN-2015-15527 Sagsnavn: Traverbanevej 10, tilsyn med vandværket Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Anne-Mette Aagreen Email: amea@gentofte.dk, og Winnie

Læs mere

Syddjurs Kommune Natur og Miljø Sags id. 15/8201. Med venlig hilsen. Natur og Miljø Grundvandsgruppen

Syddjurs Kommune Natur og Miljø Sags id. 15/8201. Med venlig hilsen. Natur og Miljø Grundvandsgruppen Vandforsyning, Teknisk-hygiejnisk tilsyn Natur og miljø Team Grundvand Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Telefon 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Tilsynsrapport Kommune Syddjurs Kommune Natur

Læs mere

Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen Telefon:

Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 480-2017-17966 Sagsnavn: Vandværk Teknisk hygiejnisk tilsyn 2017 - Tørresø Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen Email: jan@nordfynskommune.dk

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr TILSYNSRAPPORT Helle Vest Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1610 Dok. nr. 118829/17 Dato: 3 08-2017 Dato for sidste

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00018 Sagsnavn: Boeskærvej 5 7100 Vejle - 23i Vinding By, Vinding - Tilsyn med vandværk Ved tilsynet deltog: Gert Munch Sørensen og Poul Kjærgaard. Vejle Kommune Tilsynsførende:

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 046526-2007 Sagsnavn: Ermelundsværket, tilsyn med anlægget Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016 Tilsynsrapport Sagsnr.: 206961 Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016 Kontaktoplysninger på kommunens tilsynsførende: Maria Ammentorp Sørensen og Tobias Benjamin Uglebjerg Dato for sidste tilsyn: 1. oktober

Læs mere

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014 INDVINDING SKEMA 1 Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 67 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 129331/14 Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Vandværk:

Læs mere

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015 Tilsynsrapport Sagsnr.: 206953 Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015 Jyllinge Vandværk Kontaktoplysninger på kommunens tilsynsførende: Maria Ammentorp Sørensen og Tobias Benjamin Uglebjerg Dato for

Læs mere

Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Anne-Mette Aagreen og Winnie Remtoft (ref.) Email: amea@gentofte.dk,

Læs mere

Serritslev Vandværk. Vandforsyningens CVR nr: Jupiter ID Serritslev Vandværk, Slåenvej 2a, Serritslev, 9700 Brønderslev

Serritslev Vandværk. Vandforsyningens CVR nr: Jupiter ID Serritslev Vandværk, Slåenvej 2a, Serritslev, 9700 Brønderslev Sagsnavn: Serritslev Vandværk, teknisk tilsyn Sagsnr.: 13.02.02-K08-963-08 Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Email: Telefon: 99 45 46 22 Kimmie.K.K.Christensen@ 99454545.dk Repræsentant

Læs mere

Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune

Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Sagsnavn: Serritslev Vandværk, teknisk tilsyn Sagsnr.: 08/963 Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Email: Telefon: 99 45 46 22 Kimmie.K.K.Christensen@ 99454545.dk Repræsentant for vandværket:

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Aptrup Vandværk (JUP 78411) Stenhøjvej 15 A, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Svenstrup Vandværk Gyvelvej 30, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Johannes Dahl

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Grundfør Vandværk Hovvej 11, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Arne Loft Byvænget

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Ødum Vandværk Ødum Torv 5, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik Engholm Poulsen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsførende GRYG Tilsynsdato 17.06.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Brundt Vandværk I/S Adresse Snedstrupvej 1, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jørn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Godthåb Vandværk Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Gerning Vandværk Kraghedevej 16, 8850 Bjerringbro Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Hans

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsdato 01.09.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Thorsø Vandværk Elmevej 2, 8881 Thorsø Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Nygaard Thorsølundvej

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hvorslev Vandværk Kragelundvej 10, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Rasmussen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 01-06-2015 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Sølvsten Vandværk Adresse Bundgårdsvej 80, Skjød, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Haxholm Vandværk Gelbrovej 18B, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Henrik Kristensen

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport for Nr. Broby Vandværk den 25. november 2015

Tilsynsrapport for Nr. Broby Vandværk den 25. november 2015 Tilsynsrapport for Nr. Broby Vandværk den 25. november 2015 I tilsynet deltog: Anders Rasmussen, Arne Nielsen, Elin Christophersen, Trine Mehlsen TILSTAND BEMÆRKNINGER Vandværksbygning: bygget 1978 ombygget:

Læs mere

Vandværk Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og velholdt.

Vandværk Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og velholdt. Greve Kommune Teknik & Miljø Greve Landsby Vandværk v/ Kim Velgaard Sendt til: kontakt@grevelandsbyvand.dk Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Tilsyn på Greve Landsby

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

Vandværket Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og meget velholdt.

Vandværket Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og meget velholdt. Greve Kommune Teknik & Miljø Tune Vandværk Amba Nørregade 41 Tune 4030 Tune Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Afrapportering af ordinært tilsyn på Tune Vandværk 2016

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Hovedparten af indvindingstilladelserne har en løbetid på 30 år. En stor del af disse udløber også i 2010.

Hovedparten af indvindingstilladelserne har en løbetid på 30 år. En stor del af disse udløber også i 2010. Vejledning nr. 353 06/2008 Gammelt nr. 324 Fornyelse af vandindvindingstilladelser Amtskommunerne har siden midt i halvfjerdserne givet en lang række vandindvindingstilladelser til almene vandforsyningsanlæg.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014

NOTAT. Allerød Kommune. Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014 NOTAT Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014 Natur og miljø foretager teknisk

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Beredskabsplan for. Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg. E-mail : hum@vandcenter.dk. Hjemmeside: www.hornevand.

Beredskabsplan for. Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg. E-mail : hum@vandcenter.dk. Hjemmeside: www.hornevand. Beredskabsplan for Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg Jr. nr. 13.02.00-I04-11-14 E-mail : hum@vandcenter.dk Hjemmeside: www.hornevand.dk CVR: 20642718 Jupiter ID: 00081299 Senest opdateret:

Læs mere

Beredskabsplan for. Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, 5672 Broby. E-mail : avvand@mail.dk. Hjemmeside: www.allested-vejle-vand.

Beredskabsplan for. Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, 5672 Broby. E-mail : avvand@mail.dk. Hjemmeside: www.allested-vejle-vand. Beredskabsplan for Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, Jr. nr. 13.02.00-I04-01-14 E-mail : avvand@mail.dk Hjemmeside: www.allested-vejle-vand.dk CVR: 18078619 Jupiter ID: 00081060 Senest opdateret: 16. oktober

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

KVALITETS- SIKRING: 2016

KVALITETS- SIKRING: 2016 A. KILDEPLADS: 1. Beskyttelseszone. 2. Aflåsning 3. Hegn 4. Terræn B. BYGNING: 1. Tag. 2. Tagrende/ afledning. 3. Mur/fundament. 4. Gulve/afløb. 5. Vinduer/døre. 6. Udluftning. 7. El-tavler. 8. Affugter.

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Ansøgers navn og adresse: Adresse: Post nr. og by: Vandværkets telefon-nr. Vandværkets adresse Vandværkets formand. Formandens telefon nr.

Ansøgers navn og adresse: Adresse: Post nr. og by: Vandværkets telefon-nr. Vandværkets  adresse Vandværkets formand. Formandens telefon nr. Ansøgers navn og adresse: Afsender: Næstved Kommune Team Vand Rådmandshaven 20 4700 Næstved Tlf. nr. 5588 6190 E-mail grundvand@naestved.dk Dato: Sag nr. Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 046526-2007 Sagsnavn: Ermelundsværket, tilsyn med anlægget Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Winnie Remtoft og Anne- Mette Aagreen (ref.) Email: amea@gentofte.dk,

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Sagsnr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Ansøgning om tilladelse til vandindvinding og til udførelse eller ændring af vandindvindings- eller behandlingsanlæg

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Ask Store vandværk v/niels Winther Iversen Balskildevej 27 8340 Malling. TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Ask Store vandværk v/niels Winther Iversen Balskildevej 27 8340 Malling. TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8000 Aarhus C Ask Store vandværk v/niels Winther Iversen Balskildevej 27 8340 Malling 9. december 2013 Side 1 af 9 Tilsynsrapport 2014 Ask Store vandværk

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand til Melholt Vandværk

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand til Melholt Vandværk #split# MELHOLT VANDVÆRK I/S Hjørringvej 442 9750 Østervrå Plan og Miljø Dato: 06-11-2014 Sags. nr.: 13.02.01-P19-62-14 Sagsbeh.: Kimmie K K Christensen Lokaltlf.: +4599454622 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014 Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: 70.206 / boring 1 Etableret år: 17/10-1984 Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers Borejournal foreligger (ja/nej): ja Mærkning DGU nr.: 70.206 Terrænkote

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej Faaborg. Hjemmeside: CVR:

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej Faaborg.   Hjemmeside:  CVR: Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 9. maj 2016 Nyborg Faaborg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Aidt Vandværk Overgårdsvej 21, 8881 Thorsø Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Kim Møller

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer Vejledning Til indretning af boringer Januar 2010 Forord Det er vigtigt, at du som ejer af en boring er med til at beskytte grundvandet mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Dette kan du gøre

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Orienteringsmøde. Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose

Orienteringsmøde. Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose Orienteringsmøde Orientering fra Miljø- og Energiforvaltningen v/ Lise Højmose Emner Ny hjemmeside Opfølgning på Vandforsyningsplanen Status for indsatsplanerne 25 m zonen Regulativer og takster Vandkvalitet

Læs mere