Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig (Sammensætningen af Sydslesvigudvalget og tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.) I. Indledning Et udkast til lovforslag blev den 25. september 2015 sendt i høring hos 21 myndigheder og organisationer m.v. og offentliggjort på Høringsportalen. Af de 21 hørte myndigheder og organisationer m.v. har 15 afgivet høringssvar inden fristens udløb den 23. oktober 2015 kl I høringsnotatet er der alene medtaget de væsentligste bemærkninger til udkastet til lovforslag. Der vedlægges en oversigt over de myndigheder og organisationer m.v., der har afgivet høringssvar. II. Ændringer i lovforslaget i forhold til det udkast, der blev sendt i høring De modtagne høringssvar har givet anledning til følgende ændringer i lovforslaget: 1. I de specielle bemærkninger til 3, stk. 1, 1. pkt., er der indarbejdet oplysninger om Folketingets forretningsorden. Det er tydeliggjort, at det er op til valggrupperne i Folketinget at sikre en bredere repræsentation i Sydslesvigudvalget. Samtidig tilkendegives det, at det har været intentionen med udvidelsen af antallet af medlemmer i Sydslesvigudvalget at give bedre mulighed for, at valget af medlemmer efter forholdstal kan fordeles mellem flest mulige partier inden for den enkelte valggruppe. 2. I 14, stk. 2, ændres den i Sydslesvig gældende lovgivning til: den i Forbundsrepublikken Tyskland gældende lovgivning. 3. I pkt. 4 i de almindelige bemærkninger tydeliggøres det, hvad der menes med, at tilskudsmodtagere i forbindelse med udbetaling af godtgørelse for rejser og repræsentation skal anvende de danske regler. Der er dog intet til hinder for, at Sydslesvigudvalget kan træffe beslutning om, at tilskudsmodtageren i forbindelse med udbetaling af godtgørelse for rejser og repræsentation kan yde en mindre godtgørelse end efter de danske regler. 4. I de almindelige bemærkninger indsættes et nyt pkt. 5. Redegørelse til Folketinget. Det foreslås, at Sydslesvigudvalget senest to år efter nyvalg til Folketinget afgiver en skriftlig redegørelse til Folketinget om forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig. Forslaget giver ikke anledning til ændringer i den foreslåede lovtekst. Herudover er lovens titel blevet ændret, så den ikke længere er afhængig af ministerbetegnelsen. Der er desuden foretaget ændringer af sproglig og lovteknisk karakter, som er fundet hensigtsmæssige eller nødvendige på baggrund af høringen. 1

2 III. Generelle bemærkninger til udkastet til lovforslag Rigsrevisionen har peget på, at indtægten ved genanvendelsen som følge af indfrielse af pantsikrede krav forventes at fremgå af bevillingslovene og af regnskabet, samt at fodnoteoplysningen i statsregnskabet ændres som konsekvens af indtægten. Ministeriet har noteret sig Rigsrevisionens bemærkninger. IV. Bemærkninger til enkelte elementer i udkastet til lovforslag 1. 3, stk. 1, 1. pkt., om udvidelse af antallet af medlemmer i Sydslesvigudvalget Sydslesvigudvalget har foreslået, at det tilkendegives i lovbemærkningerne, at det med udvidelsen af antallet af medlemmer i Sydslesvigudvalget har været intentionen, at valget af medlemmer efter forholdstal fordeles mellem flest mulige partier inden for det enkelte valgforbund. Dansk Folkeoplysnings Samråd og Grænseforeningen har foreslået, at det bliver præciseret i lovbemærkningerne, at det med forslaget om udvidelse af antallet af medlemmer i Sydslesvigudvalget forventes, at de større partier overdrager deres 2. og 3. medlem til mindre partier, der ikke er repræsenteret i udvalget. Forslaget om udvidelse af antallet af medlemmer i Sydslesvigudvalget er begrundet med, at udvidelsen vil give mulighed for en bredere repræsentation af Folketingets partier i udvalget. Forslaget ændrer ikke ved, at det fortsat er Folketinget, der vælger udvalgets medlemmer efter forholdstal i henhold til grundlovens 52. Beregningen sker efter reglerne i 36, stk. 1, i Folketingets forretningsorden. Ministeriet vil dog indarbejde følgende i de specielle bemærkninger til bestemmelsen: Efter forretningsordenens 36, stk. 1, deles Tingets medlemmer efter valggrupper, der hver for sig omfatter de folketingsgrupper og medlemmer, der har anmeldt til formanden at ville stemme sammen. Det er således fortsat op til valggrupperne i Folketinget at sikre en bredere repræsentation i Sydslesvigudvalget. Det har været intentionen med udvidelsen af antallet af medlemmer i Sydslesvigudvalget at give bedre mulighed for, at valget af medlemmer efter forholdstal kan fordeles mellem flest mulige partier inden for den enkelte valggruppe , stk. 2, om sikring af bygge- og anlægstilskud m.v. ved pant efter den i Sydslesvig gældende lovgivning Sydslesvigudvalget og Dansk Skoleforening for Sydslesvig har foreslået, at pantsikringen af bygge- og anlægstilskud m.v. ophæves efter 25 år. Herefter kan tilskudsmodtageren ved salg af ejendommen overføre et eventuelt salgsprovenu til et andet formål inden for samme organisation. Foreningen henviser til, at denne ordning gælder for tilskudsmodtagere i Sydslesvig, der modtager offentlige tyske tilskud. 2

3 Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Flensborg Avis, Fælleslandboforeningen for Sydslesvig, Sydslesvigsk Vælgerforening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har peget på, at henvisningen i 14, stk. 2, til den i Sydslesvig gældende lovgivning bør ændres til den i Tyskland gældende lovgivning. Foreningerne har desuden foreslået, at det bør overvejes at indføre et minimumstilskud for pantsættelse på fx Ministeriet er enigt med foreningerne i, at henvisningen i 14, stk. 2, til den i Sydslesvig gældende lovgivning af ordensmæssige grunde skal ændres til den i Forbundsrepublikken Tyskland gældende lovgivning. Den foreslåede bestemmelse i 14, stk. 2, vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Efter sydslesviglovens 5, stk. 1, træffer Sydslesvigudvalget afgørelse om alle tilskud, herunder driftstilskud og tilskud til bygge- og anlægsprojekter, der ydes til foreninger og organisationer m.v. i Sydslesvig. Det er intet i sydslesvigloven til hinder for, at Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om, at et tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom kun skal være sikret ved pant i 25 år med den konsekvens, at tilskudsmodtageren efter 25 år kan anvende et eventuelt provenu ved salg af ejendommen til et andet formål efter tilskudsmodtagerens bestemmelse. Der fremgår følgende af forarbejderne til lov nr. 287 af 29. marts 2010 om Sydslesvigudvalget m.v., jf. de specielle bemærkninger til 14, stk. 2, i lovforslag nr. L 98, der er fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren, Folketingstidende , tillæg A: Som det fremgår under pkt , så følger det af stk. 2 i tekstanmærkning nr. 104 til på finansloven for 2009, at Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig forestår fordelingen og administrationen af tilskuddet. Af stk. 6 fremgår endvidere: Stk. 6. Staten yder gennem Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig tilskud til anlæg, som sikres ved pant. De sikrede midler henstår rente- og afdragsfrit, så længe det formål, hvortil tilskuddet er ydet, eksisterer, og kan ved forfald genanvendes til tilsvarende formål. Endvidere fremgår det af forarbejderne, at det er hensigten at videreføre den hidtidige ordning i tekstanmærkning nr. 104, stk. 6, til på finansloven for 2009 efter lovens ikrafttræden. Som det fremgår heraf, har der ikke været hensigten med sydslesvigloven, at mindre tilskud til byggeog anlægsprojekter, fx , ikke skal sikres ved pant med den konsekvens, at provenuet ved formålets forfald, fx ved salg af den faste ejendom nogle år efter købet, kan anvendes til et andet formål efter tilskudsmodtagerens bestemmelse. Ministeriet finder ikke grundlag for at ændre den foreslåede bestemmelse i lovforslagets 14, stk. 2, således at det kommer til at fremgå, at mindre tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom ikke skal sikres ved pant , stk. 3, om tilbageførsel af de sikrede midler til Sydslesvigudvalget Sydslesvigudvalget, Sydslesvigsk Forening, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Flensborg Avis, Fælleslandboforeningen for Sydslesvig, Sydslesvigsk Vælgerfor- 3

4 ening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har foreslået, at i de tilfælde, hvor formålet forfalder, og hvor Sydslesvigudvalget træffer beslutning om, at midlerne fortsat kan anvendes af den hidtidige tilskudsmodtager eller af en anden tilskudsmodtager, behøver midlerne ikke at blive tilbageført til den danske stat. Sydslesvigudvalget og foreningerne har desuden anmodet om, at der tages stilling til, hvordan Sydslesvigudvalget skal forholde sig i de tilfælde, hvor provenuet ved salg af en ejendom ikke muliggør fuld tilbagebetaling af tilskuddet. Dansk Skoleforening for Sydslesvig har foreslået, at i de tilfælde, hvor formålet forfalder, og hvor Sydslesvigudvalget træffer beslutning om, at midlerne fortsat kan anvendes af den hidtidige tilskudsmodtager, behøver midlerne ikke at blive tilbageført til den danske stat. Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. i Sydslesvig med henblik på at tilvejebringe de fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer m.v., jf. sydslesviglovens 5, stk. 1. Der fremgår følgende af forarbejderne til sydslesvigloven, jf. de almindelige bemærkninger, pkt , i lovforslag nr. L 98, der er fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren, Folketingstidende , tillæg A: Som det fremgår under pkt , så følger det af stk. 2 i tekstanmærkning nr. 104 til på finansloven for 2009, at Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig forestår fordelingen og administrationen af tilskuddet. Af stk. 6 fremgår endvidere: Stk. 6. Staten yder gennem Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig tilskud til anlæg, som sikres ved pant. De sikrede midler henstår rente- og afdragsfrit, så længe det formål, hvortil tilskuddet er ydet, eksisterer, og kan ved forfald genanvendes til tilsvarende formål. Endvidere fremgår det af forarbejderne til sydslesvigloven, at det er hensigten at videreføre den hidtidige ordning i tekstanmærkning nr. 104, stk. 6, til på finansloven for 2009 efter lovens ikrafttræden. Som det både fremgår af de gældende bestemmelser og af den foreslåede bestemmelse i 14 er det Sydslesvigudvalget, der træffer alle afgørelser om tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom i Sydslesvig med henblik på at tilvejebringe de fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer m.v. Det er Sydslesvigudvalget, der i forbindelse med en afgørelse om tilskud til byggeog anlægsprojekter og køb af fast ejendom afgør, med hvilken grad af præcision formålet med tilskuddet skal formuleres. Det indebærer endvidere, at det også er Sydslesvigudvalget, der træffer beslutning om, hvorvidt det formål, hvortil tilskuddet er ydet, eksisterer eller ikke længere eksisterer. Kun ved formålets forfald skal de sikrede midler tilbageføres til Sydslesvigudvalget med henblik på en beslutning om, hvordan de sikrede midler skal genanvendes til et andet formål inden for lovens rammer. Ved formålet forfald dvs. hvor det formål, hvortil tilskuddet er ydet, ikke længere eksisterer, og tilskuddet derfor skal tilbageføres til udvalget er det Sydslesvigudvalget, der skal træffe beslutning om, hvordan de sikrede midler skal konteres som en indtægt, og i hvilket omfang det er nødvendigt, at midlerne rent faktisk overføres til staten, før de genanvendes til et andet formål inden for lovens rammer. 4

5 Det er også Sydslesvigudvalget, der træffer beslutning om, hvad der skal ske, hvis provenuet ved salg af en ejendom ikke muliggør fuld tilbagebetaling af tilskuddet, herunder om den resterende del af tilbagebetalingskravet eventuelt kan eftergives eller skal søges inddrevet. 4. Regnskabsaflæggelse m.v. efter danske regler, jf. pkt. 4 i de almindelige bemærkninger Sydslesvigsk Forening, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Flensborg Avis, Fælleslandboforeningen for Sydslesvig, Sydslesvigsk Vælgerforening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har peget på, at regnskabsaflæggelse efter danske regler i værste fald kan betyde, at de sydslesvigske foreninger og organisationer skal aflægge dobbelt regnskab efter danske og tyske regler. Sydslesvigudvalget har peget på, at det ikke bør være en tilskudsbetingelse, at tilskudsmodtagere skal anvende de danske regler om godtgørelse for rejser og repræsentation. Sydslesvigudvalget foreslår, at udvalget bemyndiges til at fastsætte, hvilke regelsæt der skal finde anvendelse ud fra princippet om så dansk som muligt og så tysk som nødvendigt. Sydslesvigsk Forening, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Flensborg Avis, Fælleslandboforeningen for Sydslesvig, Sydslesvigsk Vælgerforening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har også peget på, at der ikke bør være en betingelse for tilskud, at tilskudsmodtagerne skal anvende danske regler om rejse- og repræsentationsomkostninger i forbindelse med anvendelsen af tilskuddet. Det er fastsat i lov nr. 287 af 29. marts 2010 om Sydslesvigudvalget m.v., at det er en tilskudsbetingelse, at der aflægges regnskab m.v. efter lovens 18. De nærmere regler om regnskab m.v. er fastsat i bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab for, og revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. Bekendtgørelsens regler om regnskab og revision svarer i øvrigt til, hvad der gælder for modtagere af tilskud inden for ministeriets område. Udgifterne til regnskab og revision kan afholdes af de ydede tilskud. Det ligger uden for rammerne af lovovervågningen at ændre reglerne om regnskab og revision m.v. Som det fremgår af lovbemærkningerne i lovudkastets pkt. 4, er der hverken i lov nr. 287 af 29. marts 2010 eller i forarbejderne til loven taget udtrykkelig stilling til, hvorvidt tilskudsmodtagerne skal anvende danske eller tyske regler i forbindelse med udbetaling af godtgørelse for rejser og repræsentation. Loven indeholder heller ikke en særlig hjemmel til at anvende tyske regler på området. Der er intet i loven til hinder for, at Sydslesvigudvalget kan træffe beslutning om, at tilskudsmodtageren i forbindelse med udbetaling af godtgørelse for rejser kan ydes en godtgørelse svarende til tyske satser m.v. Henvisningen til danske regler tjener alene til at sikre, at der ikke ud af tilskudsmidlerne ydes en højere godtgørelse, end hvis den tilsvarende udgift var blevet afholdt i Danmark. Der er tilsvarende intet i loven til hinder for, at Sydslesvigudvalget træffe beslutning om, at tilskudsmodtagere kan afholde udgifter til repræsentation. Her tjener henvisningen til danske regler det formål at sikre, at tilskudsmodtager klart dokumenterer og registrerer, til hvilket formål repræsentationsudgifterne er anvendt, og at 5

6 tilskudsmodtagerne generelt i forbindelse med afholdelse af sådanne udgifter disponerer inden for det formål, som tilskuddet er givet til, herunder udviser skyldige økonomiske hensyn. Ministeriet vil ændre lovbemærkningerne om udbetaling af godtgørelse for rejser og repræsentation i overensstemmelse med foranstående. 5. Redegørelse til Folketinget Sydslesvigudvalget har henvist til sit tidligere forslag om, at ressortministeren hvert andet år afgiver en skriftlig redegørelse til Folketinget om forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig og den danske mindretalspolitik generelt. Sydslesvigudvalget foreslår, at den første redegørelse skal afgives til Folketinget efter første nyvalg til Folketinget efter lovens ikrafttræden. Det er hensigten med forslaget, at redegørelsen skal styrke forbindelsen mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Ministeriet er enigt med Sydslesvigudvalget i, at en redegørelse om forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig kan bidrage til at styrke forbindelsen mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Ministeriet finder det mest hensigtsmæssigt, at det er Sydslesvigudvalget, der afgiver redegørelsen til Folketinget. Det er Sydslesvigudvalget, der efter ansøgning fra de sydslesvigske foreninger og organisationer m.v. træffer afgørelse om ydelse af tilskud og indgår resultataftaler med de sydslesvigske foreninger og organisationer m.v. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er noget i lovgivningen til hinder for, at Sydslesvigudvalget afgiver en skriftlig redegørelse til Folketinget om forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig. Redegørelsen afgives gennem ministeren for børn, undervisning og ligestilling med henblik på, at ministeren kan fremsætte sine bemærkninger til redegørelsen. Der er således ikke behov for særskilte lovbestemmelser herom. Ministeriet vil indsætte følgende i lovforslagets almindelige bemærkninger: 5. Redegørelse til Folketinget Medlemmerne af Sydslesvigudvalget har i forbindelse med lovovervågningen af lov nr. 287 af 29. marts 2010 og de foreslåede ændringer af loven fremsat forslag om, at der hvert andet år afgives en skriftlig redegørelse til Folketinget om forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig og dansk mindretalspolitik generelt. Det er hensigten, at redegørelsen skal styrke forbindelsen mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Regeringen er enig med medlemmerne af Sydslesvigudvalget i, at en redegørelse om forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig kan bidrage til at styrke forbindelsen mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. 6

7 Der ikke er noget i lovgivningen til hinder for, at Sydslesvigudvalget kan udarbejde en skriftlig redegørelse og gennem ministeren sende den til Folketinget om forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig, jf. 7 i loven. Det foreslås, at Sydslesvigudvalget udarbejder en redegørelse om de i loven omfattede tilskudsordninger i forbindelse med, at der gives en mere generel redegørelse for forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig. Redegørelsen bør tage udgangspunkt i de årlige beretninger, der afgives af Sydslesvigudvalget om dets virksomhed, herunder om fordelingen af de bevillinger, som er afsat på finansloven, og de modtagne ansøgninger om tilskud, jf. lovens 9, stk. 1. Sydslesvigudvalget indsender redegørelsen til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, således at ministeren har mulighed for at fremsætte sine bemærkninger til redegørelsen, før den sendes til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Børne- og Undervisningsudvalget træffer herefter beslutning om den videre proces, herunder i hvilket omfang der er behov for en debat om redegørelsen og fastlægger rammerne herfor. Det kan være formelt i form af en forespørgsel til ministeren eller et samrådsspørgsmål eller uformelt ved udvalgshøring eller lignende. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Sydslesvigudvalget fastlægger efter aftale tidspunktet for udvalgets afgivelse af redegørelsen. Det tilstræbes, at redegørelsen normalt afgives af Sydslesvigudvalget senest 2 år efter, at udvalget er blevet nedsat efter et nyvalg til Folketinget. Den første redegørelse afgives senest 2 år efter nyvalg til Folketinget efter lovens ikrafttræden. Finder Sydslesvigudvalget, at der er behov for yderligere redegørelser, er der som nævnt ikke noget til hinder for, at Sydslesvigudvalget gennem ministeren afgiver en skriftlig redegørelse til Folketinget om forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig. 6. Andre ændringer Lovens titel foreslås affattet således: Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig. Som begrundelser for den forslåede ændring skal der henvises til, at det er uhensigtsmæssigt at lade lovens titel være afhængig af en ministerbetegnelse, der kan ændre sig fra regering til regering og inden for den enkelte regering. Der er desuden foretaget ændringer af sproglig og lovteknisk karakter, som er fundet hensigtsmæssige eller nødvendige på baggrund af høringen. 7

Udkast - Forslag. til. (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget)

Udkast - Forslag. til. (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget) Udkast - Forslag til Lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Kultursamfund. Resultataftalen omfatter

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Forslag. Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling:

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling: Kirkeudvalget 2011-12 L 105, endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt Notat Talepapir til svar på KIU L 105 Samrådsspørgsmål A den 1. juni 2012 Dato: 30. maj 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Samrådsspørgsmål

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt UDKAST 19/12-2014 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Kopi sendt til Rigsrevisionen

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Kopi sendt til Rigsrevisionen Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Kopi sendt til Rigsrevisionen Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET 2015-16 Sammenfatning: Notatet beskriver resultatet af Folketingets Administrations undersøgelse af høringsperioder for lovforslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Sydslesvigudvalgets beretning 2010

Sydslesvigudvalgets beretning 2010 Sydslesvigudvalget Sydslesvigudvalgets beretning 2010 Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig. Februar 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig. Februar 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig Februar 2009 BERETNING OM UNDERVISNINGSMINISTERIETS FORVALTNING AF TILSKUDDET TIL SYDSLESVIG i Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om gennemsigtighed vedrørende

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere