Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organistionsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Orla Neumann Afbud: KAB: Kundechef Annette Birkov, driftschef Ronny Hjorth-Nielsen Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Godkendelse af forretningsorden Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 17. februar Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmødet den 17. februar Fremlæggelse af revisionsprotokol Meddelelser fra formanden Organisationsbestyrelsens sammensætning /14

2 8. Repræsentantskabets sammensætning... 5 Sager til beslutning Nyt EU udbud af KAB s fælles forsikringsramme... 5 Sager til orientering Investeringsforeninger Orientering om ændring af visse sociale ydelser KAB kurser for beboervalgte Salg af fordringer til Lindorff Nyt partnerskab med boligforeningen 3B Nyt fra afdelingerne Kommende møder Beboerklagenævnssager Eventuelt Referat fra mødet eventuel fortrolighed Bilag 1: Forretningsorden... 3 Bilag 2: Forsikringsstatistik for boligorganisationen... 6 Bilag 3: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet... 6 Bilag 4: KAB-kurser for beboervalgte Bilag 5: Pressemeddelelse - Nyt stærkt partnerskab i den almene sektor Bilag 6: Konkrete initiativer for boligplacering af flygtninge Bilag 7: Pjece Flygtningeboliger med perspektiv Bilag 8: Pjece Gode råd til organisationsbestyrelser i KAB-fællesskabet Bilag 9: Beboerklagenævnsstatistik /14

3 1. Valg af dirigent Organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal vælges en dirigent. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal vælges en dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen vedlægges som bilag. Bilag 1: Forretningsorden Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen. 3. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 17. februar 2016 Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 17. februar 2016 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 24. februar Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 4. Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmødet den 17. februar 2016 Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 17. februar 2016 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 24. februar Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 3/14

4 5. Fremlæggelse af revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 93, stk. 5" fremlægges boligorganisationens revisionsprotokol. Der er ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 6. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. 7. Organisationsbestyrelsens sammensætning På repræsentantskabsmødet den 28. oktober 2015 blev der foretaget valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har herefter følgende konstituering: På valg Formand David Nielsen-Ourø 2016 Næstformand Jannik Andresen Schwarz 2017 Medlem Gunver Kreipke 2016 Medlem Orla Neumann 2016 Medlem Dorthe Guldbrandsen /14

5 8. Repræsentantskabets sammensætning Repræsentantskabet har følgende sammensætning: Afdeling Formand David Nielsen-Ourø III Medlem Jannik Andresen Schwarz Engbrydeparken Medlem Orla Neumann III Medlem Gunver Kreipke I Medlem Dorthe Guldbrandsen I Medlem Jena Madsen IV Medlem Bo Jensen IV Medlem Vakant I Medlem Ivan Graven Sørensen II Medlem Maiken Daugaard Engbrydeparken Medlem Mathias Helleberg Hagstrøm Engbrydeparken Medlem Viola Hallev III Sager til beslutning 9. Nyt EU udbud af KAB s fælles forsikringsramme KAB har efter rådgivning hos forsikringsmæglerne Willis besluttet at sende fællesforsikringen i EU-udbud. Den nuværende aftale med Topdanmark er forlænget ét år, og har derfor løbet i fire år. Aftalen udløber pr. den 1. oktober KAB har, sammen med Willis, arbejdet på forebyggelse af skader, specielt i forhold til skybrudsskader og varmt arbejde (når der bruges åben ild f.eks. til ukrudtsbekæmpelse). Der er udarbejdet materiale til driften, som skal bruges i forbindelse med varmt arbejde. Yderligere har Topdanmark udarbejdet skybrudsrapporter, der angiver anbefalinger til tiltag, der kan minimere udgifterne til skybrudsskader efter en gennemgang i de afdelinger, hvor der har været store omkostninger til skybrudsskader. Det store forebyggelsesprojekt Trygbolig er gennemført, hvilket også er med til at minimere skadesomfanget. 5/14

6 Det er vurderingen i Willis, at det forebyggende arbejde vil påvirke tilbudsgivningen i positiv retning for boligorganisationerne og at et EU-udbud vil resultere i en præmie på niveau med eller lidt højere end det nuværende niveau. Der vil dog kunne forekomme individuelle prisstigninger for boligorganisationerne, afhængig af de individuelle skadestal, hvilket fremgår af skadesstatistikken, der er vedlagt som bilag. Den 30. juni 2016 kendes vinderen af udbuddet og senest den 14. september 2016 skal boligorganisationen have accepteret det nye tilbud, så det kan gælde fra 1. oktober Alle boligorganisationer bør derfor senest den 14. september 2016 enten have behandlet det nye forsikringstilbud på et organisationsbestyrelsesmøde eller have bemyndiget kundechefen til at godkende tilbuddet på boligorganisationens vegne. Den fælles forsikringsramme udbydes som udgangspunkt med selvrisici på henholdsvis 0 kr. eller kr. Der er dog afdelinger eller selskaber, hvor der er aftalt andre forhold. Bilag 2: Forsikringsstatistik for boligorganisationen Bilag 3: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter enten at behandle det nye forsikringstilbud på et organisationsbestyrelsesmøde senest den 13. september, eller bemyndiger kundechefen til at godkende tilbuddet på organisationens vegne og behandle det på et efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde. Sager til orientering 10. Investeringsforeninger Som det fremgår af nedenstående er værdiudviklingen på investeringsforeningerne fortsat positiv. P.t. er kursen på investeringerne støt stigende, så der er grund til at forvente, at 2016 bliver et betydelig bedre år end /14

7 Kursværdier Danske Capital Nominel beholdning (kurs 100) Indre værdi (Kurs) 31. dec Indre værdi (Kurs) 25. april 2016 Værdiudvikling hidtil 2016 Værdiudvikling hele ,86 112,61 +1,75 %-point -0,01 %-point SEB ,03 112,90 +1,87 %-point +0,04 %-point Nykredit Port ,28 114,93 +1,65 %-point -0,14 %-point Der skal naturligvis altid holdes for øje, at der kan forekomme betydelige udsving - positive såvel som negative - og indskud i investeringsforeningerne skal derfor ses som en langsigtet investering. 11. Orientering om ændring af visse sociale ydelser Finanslovsaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indeholder et kontanthjælpsloft, som kan få store konsekvenser for udsatte befolkningsgrupper, navnlig småbørnsfamilier uden job. De nye regler blev vedtaget den 17. marts 2016 og BL har regnet på konsekvenserne: 7/14

8 Husstand Max. boligstøtte (ekskl. 34) Max. boligstøtte efter nye regler Kontanthjælpsatser for borgere over 30 år* Loft Tab Enlige uden børn kr kr kr kr. 0 kr. Enlige forsørgere m. 1 barn Enlige forsørgere m. 2 børn eller flere Samlevende og gifte uden børn Samlevende og gifte m. børn kr. 550 kr kr kr kr kr. 906 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. * alle satser er angivet for borgere over 30 år i 2016 Konsekvensen af reduktionen af boligstøtten vil formentlig være, at en række beboere vil få vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen og dermed kan få svært ved at betale deres husleje. De nye reduktioner af ydelser træder i kraft den 1. oktober 2016 for nuværende kontanthjælps modtagere og den 1. april 2016 for nye kontanthjælpsmodtagere. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter om selskabet skal informere beboerne om reduktion i de sociale ydelser. 12. KAB kurser for beboervalgte 2016 Kursuskalenderen for 2016 blev udsendt i starten af december sammen med det første nummer af KAB s nye magasin Indblik. Kataloget kan desuden ses på I kataloget findes et bredt udbud af kurser. Her er bl.a. en nyhed - nemlig lørdagskurser - hvor flere kurser afholdes samtidig i KAB, og hvor alle kursister mødes på tværs til fælles 8/14

9 oplæg, frokost og snacks. Desuden tilbyder KAB forskellige seminarer, studieture, ERFAmøder og På vej hjem- møder. På næsten alle arrangementer er der en deltagerbetaling. En del boligorganisationer har valgt, at de betaler disse udgifter, mens det andre steder er de enkelte afdelinger, der betaler. Organisationerne opfordres til at drøfte og sørge for, at der i boligorganisationen og/eller i de enkelte afdelinger er fastlagt en uddannelses- og kursuspolitik, så beboervalgte har mulighed for at deltage i relevante arrangementer og kurser. Bilag 4: KAB-kurser for beboervalgte 2016 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter behov og niveau for kursuspolitik samt tager orienteringen til efterretning. 13. Salg af fordringer til Lindorff KAB har i en årrække haft et godt samarbejde med Lindorff om inddrivelse af tilgodehavender hos fraflyttere, efter sagerne har været til inkasso hos advokat. Indkomne beløb er blevet delt mellem Lindorff, afdelingen og KAB i forholdet 50 %, 40 % og 10 %. Lindorff er en af Europas førende inden for håndtering af manglende betalinger. For at få ryddet op i gamle tilgodehavender har KAB solgt alle fordringer dateret 1. august 2015 og 10 år tilbage til Lindorff mod et engangsbeløb på 6,25 mio. kr., som fordeles mellem de berørte afdelinger i forhold til deres tilgodehavende. Hvis der inden for de næste 3 år hjemhentes mere end de 6,25 mio. kr., får afdelingerne yderligere 50 % heraf. Engangsbeløbet på 6,25 mio. kr. svarer til de hidtidige erfaringer med omfanget af tilbagebetalinger, dog tilfalder hele beløbet nu afdelingerne, som tidligere blev delt med Lindorff og KAB. Fremadrettet modtager afdelingerne betaling som hidtil, alt efter om det er deres skyldnere, der tilbagebetaler. I løbet af 2016 forventes en ny afregningsmetode forhandlet med Lindorff, med henblik på fremadrettet at øge afdelingernes andel af de inddrevne beløb. 9/14

10 Glostrup afdelingerne vil modtage følgende engangsbeløb: Vestergård I kr Engbrydeparken kr Vestergård II kr Vestergård III kr Vestergård IV kr. 14. Nyt partnerskab med boligforeningen 3B KAB har pr. 1. april 2016 indgået en strategisk partnerskabsaftale med boligforeningen 3B under overskriften Fælles investeringer, fælles udvikling og fælles gevinster. 3B er en boligorganisation med boliger, hvoraf størsteparten er beliggende i København, men 3B har også en stærk position i hovedstadsområdet, og er eksempelvis det største boligselskab i Herlev Kommune. Beslutningen om at formalisere samarbejdet kommer efter flere års godt samarbejde især omkring nybyggeri. Erfaringerne fra dette samarbejde udvides nu til også at gælde større initiativer vedrørende digitalisering, metodeudvikling i forbindelse med byggeri og byudvikling samt bedre service til glæde for bestyrelser og beboere i KAB-fællesskabet og i 3B. Bilag 5: Pressemeddelelse - Nyt stærkt partnerskab i den almene sektor 15. Boligplacering af flygtninge KL og regeringen har indgået en aftale om kommunernes mulighed for at finde boliger til flygtninge. Beskrivelse af aftalen er vedlagt som bilag. Aftalen skulle gøre det muligt samlet set at etablere i alt nye og midlertidige almene boliger. 10/14

11 På møde den 17. februar 2016 blev orienteret om, at Glostrup Kommune ønskede en aftale om boplacering af flygtninge samt, at KAB havde deltaget i møde den 4. februar Mødets konklusion blev, at kommunen ville vende tilbage med et udspil på antal af boliger, der skulle indgå i en aftale. Kommunen er endnu ikke vendt tilbage. Bilag 6: Konkrete initiativer for boligplacering af flygtninge Bilag 7: Pjece Flygtningeboliger med perspektiv Bilag 8: Pjece Gode råd til organisationsbestyrelser i KAB-fællesskabet 16. Nyt fra afdelingerne Formand David Nielsen-Ourø har valgt at søge orlov fra afdelingsbestyrelsen i Glostrup Vestergård. Næstformand Dorthe Guldbrandsen indsættes som formand i orlovsperioden, og Anja Kølbæk Andreasen varetager hvervet som næstformand. Orlovsperioden forventes afsluttet efter sommerferien. Renoveringen af legepladserne er omsider afsluttet. Beboerne har den 10. april 2016 afholdt en male-workshop, hvor en af de gamle legepladser fik en opfriskning. Afdelingsbestyrelserne i Engbrydeparken og Glostrup Vestergård har fået udleveret et notat med energibesparende tiltag, som KAB s energi- og varmekonsulent har udarbejdet efter seminaret i november På de kommende afdelingsbestyrelsesmøder skal opgavernes prioritering diskuteres. I forbindelse med de øgede krav til affaldssortering, har administrationen afholdt flere møder med Glostrup Forsyning. Forsyningens oprindelige plan var, at parceller og rækkehuse skulle i gang med at affaldssortere medio 2016, og etageboliger skulle være i gang ultimo Af logistiske årsager, særligt opbevaring af de indkøbte containere og ikke mindst tømningen, har Forsyningen valgt at implementere affaldssorteringen på samme tid for samtlige boligtyper i kommunen, hvilket kommer til at ske i løbet af maj måned. Den fremrykkede tidsplan giver udfordringer i forhold til affaldssorteringen hos beboeren og der arbejdes på flere løsninger. Igen i år afholdes Plantedagen på Mors Dag, søndag den 8. maj 2016, kl Der vil udover et stort antal af planter, krydderurter mv. også være pølsevogn og drikkevarer. 11/14

12 Afdelingsbestyrelsen i Glostrup Vestergård arbejder p.t. på at revidere husordenen, som skal godkendes på afdelingsmødet i efteråret. I Engbrydeparken er der, som pilotforsøg i et enkelt lejemål, opsat en indbrudssikring på altandøren og vinduet på havesiden. Der er truffet beslutning om, at løsningen skal monteres i alle boliger i stueplan, samt i de boliger der ligger over butikkerne. Arbejderne igangsættes i budgetår Mandag den 2. maj 2016 tiltræder ny servicemedarbejder. 17. Kommende møder Organisationsbestyrelsen: Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2016, kl Mødet onsdag den 19. oktober 2016 ønskes rykket til mandag den 24. oktober Repræsentantskabet: Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender ændring af mødedato i oktober og tager orienteringen til efterretning. 18. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 9: Beboerklagenævnsstatistik /14

13 13/14

14 19. Eventuelt 20. Referat fra mødet eventuel fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. Dette forhold har altid været til stede, men har fået fornyet aktualitet i forbindelse med ny lovgivning, der påbyder offentliggørelse af referater. Det indstilles, at referatets karakter fremover behandles som sidste punkt på organisationsbestyrelsens møde, og at organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal udarbejdes et fortroligt referat. 14/14

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe Guldbrandsen, Gunver

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl , i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl , i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jane Østergaard (under

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabet: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup. David Nielsen-Ourø

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup. David Nielsen-Ourø Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Til stede: Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen Schwarz og Orla

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup. David Nielsen-Ourø

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup. David Nielsen-Ourø Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: Jannik Andresen Schwarz, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Dorthe Guldbrandsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Søren

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Søren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 5. april 2016 Udsendt den 12. april 2016 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl. 18.00, Sportsvej 10, 2600

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Til stede: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens Bentzen, Birgit

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde d. 10. maj 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat af organisationsbestyrelsesmøde d. 10. maj 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat af organisationsbestyrelsesmøde d. 10. maj 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Torben

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. maj 2016, kl Fælleshuset, Hyldemosen 46

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. maj 2016, kl Fælleshuset, Hyldemosen 46 Organisationsbestyrelsesmøde den 30. maj 2016, kl. 17.00 Fælleshuset, Hyldemosen 46 Til stede Afbud fra Kim Kristensen Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Referat... 3 2. Revisionsprotokol...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsen: onsdag den 14. december 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsen: onsdag den 14. december 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. marts 2016, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. marts 2016, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. marts 2016, kl. 16.00 i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Susan Egede, Tonni Munkberg, Bente Pedersen, Lene Johansen, Merete Kjær, Tommy Hjuler, Inge Jelvard, Marianne Westberg René V.

Susan Egede, Tonni Munkberg, Bente Pedersen, Lene Johansen, Merete Kjær, Tommy Hjuler, Inge Jelvard, Marianne Westberg René V. Referat Udsendt den 8. marts 2016 Organisationsmøde den 15. marts 2016, kl. Kl. 17.00 Skovbakkevej 92 B, 3300 Frederiksværk Bestyrelsen: Susan Egede, Tonni Munkberg, Bente Pedersen, Lene Johansen, Merete

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Gunver Kreipke, Niels-Peter Frandsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V den 13. januar 2016, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V Tilstede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl. 17.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl. 16.00 i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 2 1. Godkendelse af referat efter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. marts 2016, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge. Margrete Pump og Christian Fries

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. marts 2016, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge. Margrete Pump og Christian Fries Organisationsbestyrelsesmøde den 22. marts 2016, kl. 16.00 i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Kirsten

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 30. september 2014 Udsendt den 2. oktober 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl. 18.00, Sportsvej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Bestyrelsen: John Bach, Susanne Bech Uldahl, Anette M. E. Jensen, Jørgen Juul, Jytte Dræby, Søren Sabat

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse #JobInfo Criteria=StenløseS1# Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 17.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat. Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Beboerhuset, Pælestykkerne 26, kld. Taastrup. Boligselskabet AKB, Taastrup

Referat. Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Beboerhuset, Pælestykkerne 26, kld. Taastrup. Boligselskabet AKB, Taastrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset, Pælestykkerne 26, kld. Taastrup Til stede: Formand Allan Thønning, Karen Levin Nielsen, Klaus Lind Bentsen, Bent Høeg Hansen,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016, kl i mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal., København V

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016, kl i mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal., København V Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016, kl. 16.00 i mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal., København V Organisationsbestyrelsen: Formand Berit Breiner, næstformand Jan Carstensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard og Lisbet Berthelin. Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl i Laden, Mariehøj 204, Nivå. Helge From - stedfortræder; Ellen Ladhøj

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl i Laden, Mariehøj 204, Nivå. Helge From - stedfortræder; Ellen Ladhøj Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl. 18.00 i Laden, Mariehøj 204, Nivå Bestyrelsen: Henrik Harsberg, Linda Storgaard, John Resting, Helge From, Bettina Pagh, Klaus Donnerborg,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 16. marts 2016, kl. 17.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1., Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 16. marts 2016, kl. 17.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1., Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 16. marts 2016, kl. 17.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1., Hvidovre Organisationsbestyrelsen Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Beth Hørsted, Bo Henrik Andersen,

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016, kl på Hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016, kl på Hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016, kl. 19.00 på Hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse Til stede: Nina Møller, Steffen Bargholz, Aksel Hein Pedersen, Anna Christina Sørensen,

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 1. juni 2016, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 1. juni 2016, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 1. juni 2016, kl. 16.00 i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016, kl i mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal., København V

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016, kl i mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal., København V Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016, kl. 16.00 i mødelokale 2, KAB, Studiestræde 38, 2. sal., København V Til stede: Formand Berit Breiner, næstformand Jan Carstensen, Claus Mitchell

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør . Pas på huslejen gennem mere effektiv drift Margrete Pump, kundedirektør Program - med cirka tidspunkter 17.00 Velkommen og lidt om det videre program v/kundechef Marie-Louise Bruun 17.10 Hvorfor har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 22. april 2013, kl. 17.00 i Fælleshuset, Irishaven 188B, Smørum

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 22. april 2013, kl. 17.00 i Fælleshuset, Irishaven 188B, Smørum Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 22. april 2013, kl. 17.00 i Fælleshuset, Irishaven 188B, Smørum Til stede: Fra KAB: Fra revisionen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Jørnanker Døpke, Beth Hørsted, Inge Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Susanne Bech Uldahl, Anette M.E. Jensen, Jørgen Juul, Kirsten Haugaard,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 3. maj 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Mødelokale 2, 2. sal, 1552 København V.

Organisationsbestyrelsesmøde den 3. maj 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Mødelokale 2, 2. sal, 1552 København V. Organisationsbestyrelsesmøde den 3. maj 2016, kl. 9.00 KAB, Studiestræde 38, Mødelokale 2, 2. sal, 1552 København V. Tilstede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat... 3 2. Revisionsprotokol...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-03-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra bestyrelsen: Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015 kl. 18.00 Mødet afholdes i Enebærhavens Fælleshus, Kirkeskov Allé 80, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Tilstede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere