Stillings- og personprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil"

Transkript

1 Marts 2014 Stillings- og personprofil Chef for Fundraising & Medlemmer i Kræftens Bekæmpelse HR Strandboulevarden København Ø Tel Fax UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Præsentation af Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende forening. Kræftens Bekæmpelse kæmper for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte arbejder vi for, at færrest muligt får kræftsygdom, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og deres pårørende har de rigtige betingelser for at få det bedst mulige liv efter kræft. Kræftens Bekæmpelse er en privat, demokratisk forening, der er baseret på medlemskab og frivilligt arbejde. Lokalforeninger og frivillige medvirker til, at foreningen når sine mål. Foreningens virke hviler på det stærkest mulige vidensgrundlag, et fælles værdigrundlag, et fælles etisk grundlag, og befolkningens opbakning. Frivilligt arbejde og økonomisk støtte fra danskerne er forudsætningen for Kræftens Bekæmpelses indsats. Kræftens Bekæmpelses arbejde finansieres gennem medlemskontingenter og private danskeres bidrag. Kræftens Bekæmpelse har den største respekt for de midler foreningen betros, og det udmønter sig i den højst mulige kvalitet og effektivitet i foreningens arbejde, en stram økonomistyring og udpræget omkostningsbevidsthed på alle niveauer. Kræftens Bekæmpelses forskning er i verdensklasse og skal fastholdes og videreudvikles. Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesindsats og viden om forebyggelse er førende og skal fastholdes og videreudvikles, ligesom det høje niveau i foreningens patientstøtte skal fastholdes og videreudvikles. Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at sundhedsvæsenets tilbud i kræftforløbet fra forebyggelse over tidlig diagnostik og behandling til rådgivning, rehabilitering eller lindrende behandling af uhelbredeligt syge og døende er på højeste internationale niveau. Kræftens Bekæmpelse bidrager med innovation, viden og forskning til sundhedsvæsenet. Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at kræftpatienter og pårørende medinddrages i tilrettelæggelsen af kræftforløb. Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at sundhedsvæsenet udviser ansvarlighed overfor kræftpatienten og kræftpatientens behandling. Indenfor Kræftens Bekæmpelses etiske og værdimæssige rammer samarbejder vi med alle, der vil medvirke til, at foreningen når sine mål. Kræftens Bekæmpelse ønsker at påvirke det

2 Side 2 af 6 omkringliggende samfund for at mindske risikoen for at få kræft og til gavn for mennesker ramt af kræft. Kræftens Bekæmpelses øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter for lokalforeningerne, medlemmerne af Kræftens Bekæmpelses præsidium og en hovedbestyrelse på 30 folkevalgte medlemmer. Repræsentantskabet fastsætter vores vedtægter og vores indsatsområder. Kræftens Bekæmpelse beskæftiger 600 årsværk fordelt på ca. 900 medarbejdere over hele landet. Herudover er over frivillige tilknyttet Kræftens Bekæmpelse, en arbejdsindsats der svarer til ca. 560 årsværk. Kræftens Bekæmpelses årlige nettoindtægter er på ca. 600 mio.kr., der anvendes til gavn for kræftsagen. I 2013 har Kræftens Bekæmpelse brugt over 300 mio. kr. på forskning, næsten 100 mio. kr. på oplysning om forebyggelse og kræft og næsten 130 mio. kr. på støtte af kræftramte. Kræftens Bekæmpelses organisation består af seks faglige afdelinger: Center for Kræftforskning, Patientstøtte & Lokal Indsats, Forebyggelse & Oplysning, Dokumentation & Kvalitet, Frivilligindsats samt Fundraising & Medlemmer, der understøttes af stabsfunktioner indenfor politik og jura, kommunikation, økonomi og HR. Kræftens Bekæmpelse bliver ledet gennem dialog og åbenhed med afsæt i et fælles ledelsesgrundlag. Den åbne dialog eksisterer på alle niveauer i foreningen og er med til at skabe den bredde, der sikrer læring, udvikling og nytænkning. Vi lægger vægt på, at vores ledere er synlige, stærke værdibærere og kulturskabere, der værdsætter mangfoldighed og udnytter forskellighed og motiveres af ledelse i et stærkt engageret arbejdsmiljø. Kræftens Bekæmpelse frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelse har i maj 2013 sat nye ambitiøse mål frem mod 2020: ALLE Alle skal have mindsket risikoen for kræft, og alle skal have del i de bedste behandlingsresultater særligt de grupper og områder, som klarer sig dårligst, skal løftes. Indsatsen skal tilrettelægges individuelt, så alle opnår de bedst mulige resultater Uanset, hvor man bor i landet, skal man have del i de bedste resultater Kræftpatienter, der lider af andre sygdomme, skal behandles kvalificeret HANDLING Viden om forebyggelse og behandling af kræft skal omsættes til mærkbare forbedringer. Den tid, der går fra viden foreligger til handling iværksættes, skal mindskes Viden om forebyggelse af kræft skal implementeres SAMMENHÆNG

3 Side 3 af 6 Kræftpatienter skal have sammenhæng og bedste kvalitet i kræftforløbet og opleve ansvarlighed i alle led af forløbet. Kræftpatienter ikke tabes undervejs i forløbet Kræftpatienter skal opleve kvalitetsforbedringerne Kræftpatienter og pårørende skal opleve, at der tages aktivt hånd om den enkelte GODT LIV Mennesker, der er ramt af kræft, skal opleve en god hverdag. Kræftpatienter og pårørende tilbydes de bedste rammer og betingelser for selv at skabe et godt og aktivt liv Kræftpatienter og pårørende skal have støtte og hjælp, når de har behov for det Kræftpatienter skal have professionel hjælp til at mindske senfølger Nødvendig viden om den oplevede hverdag skal frembringes FORSKNING MED GENNEMSLAGSKRAFT Kræftens Bekæmpelse skal bidrage til at fremme national kræftforskning og derigennem global kræftforskning til gavn for kampen mod kræft. Kræftens Bekæmpelse hvert år yder støtte til de bedste dele af dansk kræftforskning og dokumenterer, at resultaterne anerkendes internationalt Kræftens Bekæmpelses eget forskningscenter skaber resultater, der anerkendes internationalt, og bidrager til et stærkt forskningsmiljø i Danmark Kræftens Bekæmpelse støtter og aktivt fremmer indsamling af forskningsbaseret viden på områder, hvor der er brug for en særlig indsats, herunder viden om hvordan den samlede indsats mod kræft og for kræftpatienterne indrettes, så den fungerer bedst muligt Fundraising & Medlemmer Præsentation af afdelingen Fundraising & Medlemmer omsætter Kræftens Bekæmpelses værdier (identitet, ressourcer og kompetencer) i indtægtsskabende aktiviteter for at skaffe frie midler til gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses arbejde. Fundraising & Medlemmer har således til opgave at sikre et finansieringsgrundlag til kampen mod kræft gennem fundraising, aktiviteter der vedligeholder en løbende kontakt med medlemsorganisationen samt sponsoraktiviteter. Samtidig skal medlems- og andre aktiviteter bidrage til at skabe stor opbakning i befolkningen, engagement hos Kræftens Bekæmpelses frivillige og kræftpolitisk indflydelse. Fundraising & Medlemmer arbejder efter moderne kommercielle virksomhedsprincipper med respekt for foreningens medlemmer, etik og værdier.

4 Side 4 af 6 Fundraising & Medlemmer er en meget professionel organisation, som i højst muligt omfang arbejder på baggrund af data og analyse af data. Afdelingen har igennem de senere år skabt en betydelig vækst og fremstår i dag velorganiseret med en kvalificeret medarbejderstab. Fundraising & Medlemmer sikrer Kræftens Bekæmpelse nettoindtægter på ca. 500 mio. kr. om året til kampen mod kræft. Det sker via vidt forskellige kanaler lige fra bidrag på få hundrede kroner fra flere end bidragydere til store virksomhedsaftaler, arvesager med provenuer mellem få tusinde kroner og flere millioner til Danmarks største fundraisingkampagne Knæk Cancer, som i 2013 gav nettoindtægter på 129 mio. kr. For at realisere Kræftens Bekæmpelses 2020 mål til gavn for kræftpatienterne er der imidlertid en ambition om yderligere markant vækst. Derfor vil fokus være på en stadig større innovationskraft for at sikre en pipeline af nye fundraisingplatforme. Dette kan bl.a. nås gennem udnyttelse af alle kontaktpunkter, Big Data/segmentering og CRM udnyttelse, øget forbrugerindsigt ift. målgrupper, deres støttemotiver, relevansopfattelser, tilpasset kanalanvendelse osv. Samtidig skal fundraisingaktiviteterne bidrage til en stærk forankring af Kræftens Bekæmpelse i den danske befolkning. Således tager Fundraising & Medlemmers kampagner og aktiviteter i høj grad afsæt i de initiativer og de resultater, der skabes i Kræftens Bekæmpelses øvrige afdelinger. Engagerende og vedkommende indholdskommunikation, salg, marketing, traditionel DM, CRM, sociale medier og online platforme er væsentlige værktøjer til opnåelse af resultaterne. Fundraising & Medlemmers 84 medarbejdere er organiseret i områder under ledelse af fem mellemledere. Hertil kommer 75 timelønnede studentermedhjælpere og phonere. Fundraising & Medlemmers årlige omkostningsbudget er ca. 75 mio.kr. Fundraising & Medlemmer har netop færdiggjort afdelingens strategiplan for perioden med fokus på vækst. To områder i strategien vil kræve et særskilt fokus, - nemlig konkretisering af innovationsstrategien samt fastlæggelse af en strategi for brugen af forbrugerog markedsindsigt med henblik på at udnytte markedsvilkårene bedst muligt. Ledelsesmæssigt ansvar og fokus Som chef for Fundraising & Medlemmer refererer du til Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør og indgår i Kræftens Bekæmpelses chefgruppe, der sikrer en stærk og sammenhængende ledelse og den overordnede strategiske udvikling af Kræftens Bekæmpelse. Du har det overordnede ansvar for ledelsen af Fundraising & Medlemmer, herunder for - Opnåelsen af Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 og udmøntning af målgrundlaget gennem fastlæggelsen af strategier, mål og indsatser for Fundraising & Medlemmer, hvilket bl.a. omfatter At finde fortsat markant indtjeningsvækst fra en i forvejen stærk position At skabe platforme, der gør det relevant for nye målgrupper at donere penge til Kræftens Bekæmpelse samt finde nye produkter, der kan appellere til disse målgrupper Et styrket arbejde med porteføljen af udviklingsaktiviteter og balancen i porteføljen

5 Side 5 af 6 - At identificere strømninger og tendenser i samfundet og de faglige miljøer og omsætte denne indsigt til relevante handlinger - Fundraising & Medlemmers bidrag til det tværgående samarbejde i Kræftens Bekæmpelse samt deling af viden, metoder og resultater - En konstruktiv dialog og effektivt samarbejde med Fundraising & Medlemmers samarbejdspartnere eksternt og internt - At sikre en stærk faglig udvikling og ledelse af Fundraising & Medlemmer som forudsætning for at fastholde Kræftens Bekæmpelses troværdighed udad til, og indad til skabe inspirerende faglige miljøer, der udfordrer medarbejderne og ansporer dem til at gå nye veje med særligt fokus på fortsat udvikling af afdelingens innovationskraft og evne til at bringe nye produkter hurtigt fra idé til virkelighed - At fastholde motivation og engagement hos ledere og medarbejdere i Fundraising & Medlemmer gennem videndeling, åbenhed og involvering og en anerkendende tilgang - Fundraising & Medlemmers bidrag til den fortsatte finansiering af Kræftens Bekæmpelses arbejde og aktiviteter gennem eksterne projektmidler, stram økonomi- og ressourcestyring samt kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen Kompetenceprofil Du har en stærk faglig profil indenfor generel strategisk marketing og afsætning med væsentligt budget. Du er stærk på koncept- og produktudvikling og har væsentlig erfaring med at drive kommerciel udvikling gennem forskellige kanaler overfor mange forskellige målgrupper. Du baserer beslutningsprocesser på fakta og benytter dig af forbruger og markedsindsigt i din strategi- og forretningsudvikling. Og så har du et kompetenceniveau, der matcher den vidensorganisation, du vil blive en del af. Du er en erfaren leder, der har skabt påviselige solide resultater i en relevant større forretningsenhed og brænder for at skabe sammenhæng mellem mål, strategier og resultater i et komplekst, innovativt og stærkt engageret miljø. Du er synlig og visionær med en åben, anerkendende og inkluderende ledelsesstil kombineret med en naturlig autoritet og gennemslagskraft uden at tabe det empatiske perspektiv. Du motiveres særligt af at lede gennem andre ledere og skaber det relevante rum til udviklingen af den enkelte leder og den samlede ledergruppe. Du har en høj personlig og professionel integritet og kan ubesværet skabe både formel og uformel kontakt på alle niveauer og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Samtaler og tiltrædelse Vi gennemfører ansættelsessamtaler tirsdag den 8. april 2014 og onsdag den 23. april Det er målet at besætte stillingen inden udgangen af april 2014 med tiltrædelse 1. juni 2014.

6 Side 6 af 6 Human Capital Group bistår Kræftens Bekæmpelse i rekrutteringsprocessen, og ansøgere til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos Human Capital Group. Lønforhold Ansættelsen finder sted på individuelle kontraktvilkår. Ansøgning Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket på Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos konsulent Jesper D. Darre, Human Capital Group, på eller administrerende direktør Leif Vestergaard Pedersen på eller eller HR-chef Charlotte Dehlie på eller Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. april 2014

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Ledelsesberetning Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013

Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013 2 Fem operationer, 33 strålebehandlinger, flere kemokure og nu palliativ (lindrende) behandling. Sådan er situationen for 50-årige Villads Jørgensen, der for tre år

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere