Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2015"

Transkript

1 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2015

2 Indholdsfortegnelse Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed Konklusioner Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsindberetninger...4 Omsætning fordelt på størrelse... 4 Forsikringsmæglere fordelt på størrelse Franchise i forsikringsmæglerbranchen...7 Forskellige franchisemodeller med forskellig praksis... 8 Optjening af erfaring som forsikringsmæglerassistent i franchise... 9 Konklusion Om statistikken...10

3 Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 1. Konklusioner Forsikringsmæglernes omsætning steg i 2015 med 3 pct. til mio. kr. 68 pct. af omsætningen stammer fra formidling af skadesforsikring, og de resterende 32 pct. stammer fra formidling af livsforsikring. Fordelingen er den samme som i Mæglervirksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. stod i 2015 for 60 pct. af markedets samlede omsætning. Dette er en stigning på 5 procentpoint i forhold til 2014, men den større markedsandel skyldes, at der i 2015 er én virksomhed mere, der har en omsætning på over 100 mio. kr. Skadesforsikringsmæglere med en omsætning mellem 1 og 15 mio. kr. har øget deres markedsandel i I 2015 har yderligere 13 forsikringsmæglervirksomheder fået tilladelse og er blevet underlagt Finanstilsynets tilsyn. I alt har 162 forsikringsmæglervirksomheder indberettet til Finanstilsynet for Finanstilsynet har erfaret, at der er behov for at præcisere reglerne for tilladelse til at drive selvstændig forsikringsmæglervirksomhed og forskellige franchise-modeller. Herudover har Finanstilsynet den seneste tid oplevet en kraftig stigning i anvendelsen af franchise i branchen. Denne artikel vil derfor beskrive to forskellige franchise-modeller. Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 3

4 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsindberetninger Forsikringsmæglernes omsætning udgjorde mio. kr. i 2015, hvilket svarer til en stigning på 3 pct. i forhold til året før, jf. tabel 1. Forsikringsmæglervirksomhed er beskrevet i boks 1. Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger Vækst pr. år Mio. kr Vederlag modtaget fra kunder i alt % 10% Omsætning fra forsikringsformidling % 3% Antal virksomheder Anm.: 1. juli 2011 blev det forbudt at opkræve provisioner. Det betyder, at vederlag modtaget fra kunder og omsætning er ens fra 2012 til Før 2012 udgøres omsætningen af vederlag fra kunder og netto provisioner fra forsikringsvirksomheder. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Den samlede stigning i omsætningen i 2015 skal ses i lyset af, at antallet af virksomheder, der har indberettet til Finanstilsynet, er steget med 9 i Omsætningen er vokset 10 pct. pr. år i perioden , men dette skyldes primært den store stigning mellem 2011 og Den årlige vækst i perioden er på 1 pct. pr. år. Altså er der tale om en omsætningsvækst i 2015, der ligger over gennemsnittet for Boks 1. Forsikringsmæglervirksomhed Forsikringsmægleren er en forsikringsformidler, der indhenter tilbud om forsikringsdækning fra flere frit valgte forsikringsselskaber på basis af en objektiv analyse af så mange af markedets forsikringsløsninger som muligt, og som ud fra faglige kriterier rådgiver kunden om, hvilken forsikringsløsning, der er egnet til at opfylde kundens forsikringsbehov. En forsikringsmæglervirksomhed har eneret på at udøve den aktivitet, der består i at yde kunden rådgivning på basis af en analyse af et antal mulige og relevante forsikringsløsninger. Definitionen af en forsikringsmægler fremgår af lov om forsikringsformidling 2, nr. 1. Et særkende for forsikringsmægleren, modsat forsikringsagenten, er, at mægleren er forpligtet til at indhente tilbud fra konkurrerende forsikringsselskaber uden at være bundet til et eller flere forsikringsselskaber. Mægleren er uafhængig af forsikringsselskaberne og aflønnes af kunden. Omsætning fordelt på størrelse Ud af den samlede omsætning på 1,2 mia. kr. 2 stammer 796 mio. kr. fra formidling af skadesforsikring, jf. figur 1, svarende til 65 pct. De resterende 426 mio. kr., svarende til 35 pct., kan henføres til formidling af livsforsikring. Fordelingen er derfor uændret siden Største delen af forsikringsmæglere havde indberettet til Finanstilsynet ved artiklens afslutning. 2 Den samlede omsætning er mindre end omsætning fra forsikringsformidling fra tabel 1, da beløbet er eksklusiv vederlag fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning. Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 4

5 Figur 1: Andele af omsætningen fordelt på størrelse i 2015, mio. kr. Anm.: Omsætningen indeholder ikke vederlag fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Skadeforsikringsvirksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. havde tilsammen en omsætning på 515 mio. kr. svarende til 65 pct. af den samlede skadeforsikringsomsætning i 2015, jf. figur 1. Dette tal var 54 pct. i Stigning skyldes, at antallet af mæglere med en omsætning på over 100 mio. kr. er steget med én i Livsforsikringsmæglere med en omsætning på over 100 mio. kr. havde en samlet omsætning på 200 mio. kr. i Markedsandelen er faldet fra 51 pct. i 2014 til 47 pct. i Det er primært virksomheder med en omsætning mellem 15 mio. kr. og 100 mio. kr., der har overtaget disse markedsandele. Forsikringsmæglere fordelt på størrelse Forsikringsmæglerbranchen er kendetegnet ved få store og mange små virksomheder. Ud af de 162 forsikringsmæglervirksomheder, der i 2015 indberettede til Finanstilsynet, havde 91 virksomheder en omsætning på mindre end én mio. kr. og kun 15 virksomheder en omsætning på 10 mio. kr. eller derover, jf. figur 2. Figur 2: Antal forsikringsmæglere fordelt på omsætning i 2015, mio. kr. Antal >100 Omsætning mio. kr. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 5

6 Forsikringsmæglerbranchen er ligeledes kendetegnet ved, at få virksomheder sidder på en stor del af det samlede marked, hvilket kan ses i figur 1. De tre største virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. stod i 2015 for 60 pct. af markedets samlede omsætning, jf. tabel 2. Tabel 2: Markedskoncentration Markedsandel for virksomheder med en omsætning: På over 100 mio. kr. 60% 61% 57% 55% 60% Antal virksomheder Mellem 15 og 100 mio. kr. 21% 23% 25% 28% 21% Antal virksomheder På under 15 mio. kr. 19% 16% 18% 17% 19% Antal virksomheder Anm.: Tabellen er baseret på omsætningen efter fradrag af afgivne provisioner og vederlag. I er fradraget nul pga. provisionsforbuddet. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. De 7 virksomheder, som havde en omsætning mellem 15 og 100 mio. kr., stod for 21 pct. af den samlede omsætning. De resterende 152 virksomheder med en omsætning på under 15 mio. kr. stod for ca. 19 pct. af markedets samlede omsætning i Markedskoncentrationen for virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. er steget 5 procentpoint i forhold til sidste år, men dette skyldes, at antallet af virksomheder er øget fra to til tre. Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 6

7 3. Franchise i forsikringsmæglerbranchen Finanstilsynet er igennem en årrække stødt på forskellige franchise-modeller inden for forsikringsmæglerbranchen. Finanstilsynet har erfaret, at der har været uklarhed hos de enkelte franchisetagere om reglerne for tilladelse i forbindelse med selvstændig virksomhed og forskellige franchise-modeller. Boks 2 indeholder en beskrivelse af en franchiseaftale. Selvom forskellen mellem de forskellige franchise-modeller set udefra kan virke beskeden, er det netop detaljerne i aftalerne, som har afgørende betydning for, hvorvidt en franchisetagervirksomhed skal have tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed. Finanstilsynet oplever i stigende grad, at virksomheder, som er en del af forskellige franchise-konstruktioner, nu ansøger om tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed, da de er blevet opmærksomme på, at konstruktionen også forudsætter tilladelse for franchisetagervirksomheden. Disse franchisetagervirksomheder har typisk drevet ulovlig virksomhed i årevis, idet de har været af den overbevisning, at franchisegivervirksomheden oppebar den nødvendige tilladelse. Forvirringen om lovgivningen og franchise er ikke blevet mindre som følge af fremkomsten af nye franchise-konstruktioner i branchen. Herudover har Finanstilsynet den seneste tid oplevet en kraftig stigning i anvendelsen af franchise i branchen. Finanstilsynet vil derfor i det følgende beskrive to forskellige franchise-modeller, problemstillingerne ved den ene af disse og Finanstilsynets praksis på området. Endeligt vil betingelserne for at anvende franchise-konstruktioner i forbindelse med forsikringsmæglerassistenters oplæring blive beskrevet. Boks 2. Franchiseaftale En franchiseaftale er en aftale mellem to af hinanden uafhængige juridiske enheder, der giver den ene part (franchisetager) ret til at drive virksomhed efter den anden parts (franchisegivers) forretningskoncept mod betaling af vederlag. En traditionel franchiseaftale indeholder typisk bestemmelse om, at franchisetager er selvstændig erhvervsdrivende og driver virksomhed for egen regning og risiko at franchisetager i sin virksomhed anvender franchisegivers navn, men med eget navn tilføjet at formålet med aftalen er, at franchisetager skal oparbejde sin egen kundekreds at der i franchisetagers egenskab af franchisetager ikke foreligger noget ansættelses- eller selskabsretligt forhold mellem franchisetager og franchisegiver at franchisetager ikke honoreres af franchisegiver, men direkte af kunden at franchisetager skal oprette egen bankkonto at franchisetager betaler royalty til franchisegiver for at benytte dennes navn, forretningskoncept samt administrative systemer. Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 7

8 Forskellige franchisemodeller med forskellig praksis Finanstilsynet vil nedenfor beskrive to forskellige franchise-modeller. Model nr. 1 vil kræve tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed for franchisetager, hvorimod model nr. 2 ikke vil kræve selvstændig tilladelse for franchisetager. Model 1: Franchisetager opretter en virksomhed (CVR. nr.) med brancheangivelsen: forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Franchisetager anvender den godkendte forsikringsmæglers firmanavn med tilføjelsen af eget navn eller eventuelt helt eget virksomhedsnavn. Kunderne indgår aftale med og betjenes i franchisetagers virksomhed. Franchisetager er ikke i et ansættelseslignende forhold med franchisegiver. Franchisetager honoreres ikke af franchisegiver, men direkte af kunden. Franchisetager betaler royalty til franchisegiver af de optjente honorarer og vederlag. Franchisetagers virksomhed skal udøves i overensstemmelse med franchisegivers krav om standard og kvalitet. Franchisetager skal efterleve franchisegivers anvisninger, hvor franchisegiver måtte have en faglig interesse deri. Finanstilsynets vurdering Det er Finanstilsynets vurdering, at franchiseaftaler, der som i model 1 indebærer, at franchisetager i eget navn udøver forsikringsmæglervirksomhed kræver, at franchisetager har en individuel tilladelse som forsikringsmægler. Så længe der udøves virksomhed i franchisetagers virksomhed, som er omfattet af lov om forsikringsformidlings anvendelsesområde, vil franchisetager skulle have den nødvendige tilladelse hertil. Model 2: Franchisetager opretter en virksomhed (CVR. nr.) med brancheangivelsen: anden virksomhedsrådgivning. Franchisetager anvender den godkendte forsikringsmæglers firmanavn med tilføjelsen af eget navn. Kunderne indgår aftale med og betjenes i franchisegivers virksomhed. Franchisetager er i et ansættelseslignende forhold med franchisegiver. Franchisetager honoreres af franchisegiver. Franchisetager betaler royalty til franchisegiver. Franchisetagers virksomhed skal udøves i overensstemmelse med franchisegivers krav om standard og kvalitet. Franchisetager skal efterleve franchisegivers anvisninger. Finanstilsynets vurdering Det er i denne situation Finanstilsynets vurdering, at franchiseaftaler der indebærer, at franchisetager i realiteten ikke udøver forsikringsmægleraktivitet i sin egen virksomhed, lovligt Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 8

9 kan indgås mellem en godkendt forsikringsmæglervirksomhed og en virksomhed, der ikke har tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve forsikringsmæglervirksomhed. Dette forudsætter, at al forsikringsmægleraktivitet foregår i franchisegivers virksomhed, samt at der foreligger et ansættelseslignende forhold mellem franchisetager og franchisegiver, hvilket bl.a. indebærer, at aftaler indgås for franchisegivers regning og risiko. Optjening af erfaring som forsikringsmæglerassistent i franchise Hvis en virksomhed ønsker at anvende franchiseaftaler i en situation, hvor en person skal erhverve sig praktisk kunnen om forsikringsmægling med henblik på at opnå en personlig tilladelse som forsikringsmægler, skal det sikres, at den pågældende forsikringsmæglerassistent (franchisetager) modtager den tætte og løbende oplæring, som er en forudsætning for at opnå en personlig tilladelse. Mæglerassistentens oplæring sikres fx ikke, hvis franchisegiver ikke ønsker at påtage sig et arbejdsgiver-, herunder instruktionsansvar for den pågældende franchisetager. Finanstilsynet har endvidere set eksempler på, at franchisegiver og franchisetager har kontor i hver sin ende af landet og ikke er i regelmæssig kontakt, eller at franchisetager rent praktisk agerer selvstændigt, sådan at den ansvarlige forsikringsmægler udelukkende underskriver aftalerne. Det er Finanstilsynets vurdering, at hvis en virksomhed ønsker at anvende franchiseaftaler i en situation, hvor en person skal erhverve sig den praktiske kunnen om forsikringsmægling, skal virksomheden sikre sig, at den pågældende får en tæt og løbende oplæring. Virksomheden skal til enhver tid kunne redegøre for og dokumentere, at forsikringsmæglerassistenten får en oplæring tilsvarende den, assistenten havde modtaget som almindelig ansat. Konklusion De afgørende faktorer ved afgørelsen af, om en franchisetager skal have sin egen tilladelse efter lov om forsikringsformidling, er, om franchisegiver har instruktionsbeføjelse over for franchisetager, om kunderne indgår aftale med franchisetagers eller franchisegivers virksomhed, samt om virksomheden udøves for franchisetagers eller franchisegivers regning og risiko. Lov om forsikringsformidling forholder sig derimod ikke til, hvordan ansættelsesforholdet i de nævnte eksempler i øvrigt aftales mellem den godkendte forsikringsmægler og den pågældende virksomhed, herunder heller ikke til hvordan aflønningen fra forsikringsmæglervirksomheden håndteres som A eller B indkomst. Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 9

10 4. Om statistikken Tallene i artiklen er baseret på indberetninger til Finanstilsynet for kalenderåret Forsikringsmæglere indberetter kun uddrag af deres årsregnskaber til Finanstilsynet. Derfor bygger analysen af forsikringsmæglernes omsætning på en gennemgang af de omsætningskilder, der indberettes til Finanstilsynet. Datagrundlaget udgøres af 162 indberetninger til Finanstilsynet. A1: Antal forsikringsmæglere, Antal Gamle virksomheder Nye virksomheder Ophørte virksomheder Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 10

11 A2: Forsikringsmæglervirksomheder ultimo 2015 Navn ForsikringService ApS Deloitte Pensionmanagement Brokers P/S AIE Insurance Brokers Partnerselskab Aktuarbaseret Forsikrings og Pensionsrådgivning ApS AON Denmark A/S APC Forsikringsmæglere A/S Assurance Forum v/bjarne Kragballe Assure Forsikringsmæglerselskab A/S BEDSTpension Consulting, Forsikringsmægler P/S BEDSTpension Forsikringsmægler A/S Blue Oak Brokers ApS Brevis Forsikringsmæglere A/S Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S Navn Din Forsikringsmægler ApS DLBR Forsikringsmægler A/S Ensure & Rønn ApS Ensure Elsborg ApS Ensure International Insurance Broker A/S Ensure International Insurance Broker Copenhagen Ellenhard, Nygaard & Partnere P/S Ensure Pensionsmægler A/S Ensure Pensionsmægler København ApS ENSURE Pensionsmægler Lillelund ApS ENSURE Pensionsmægler M&B ApS Ensure Pensionsmægler Midtjylland ApS C. B. Forsikringsmægler v/chr. Beier ENSURE Pensionsmægler Sonne A/S Care Forsikringsrådgivning A/S Care Pensionsrådgivning ApS Chami Forsikringsmægler ApS CIBA - Corporate Insurance Brokers Association ApS Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Dan Assurance Consult A/S Forsikringsmæglere DanGarant International Insurance Brokers ApS Dansk Erhvervsassurance ApS - Forsikringsmæglervirksomhed Dansk System Assurance Forsikringsmæglerselskab A/S Danske Forsikringsmæglere ApS Danske Pensionsmæglere I/S Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/arne Thomsen Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/erik Andersen Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/john Visborg Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/jon Nielsen Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/søren Skytte Nielsen Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/torben Thousgaard Dansø Assurance Forsikringsmæglerev/Ole Visti Pedersen Dansø Assurance Forskringsmægler v/steen Abildgaard Thomsen Dansø Assurance v/michael Andersen Dansø Forsikringsmægler v/allan Husum Dansø Forsikringsmæglere v. Claus Dynesen Dansø Gruppen Forsikringsmæglere A/S Dansø Gruppen Forsikringsmæglere Djursland ApS Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v / Bjarke Barrett Sørensen Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/flemming Post Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/lars Peter Sikjær Nielsen Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/michael Frølund Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/søren Dall-Hansen DD Insurance Brokers ApS De Frie Forsikringmæglere De Frie Forsikringsmægler/Bornfors v/åge Madsen De Frie Forsikringsmæglere ApS De Frie Forsikringsmæglere Bo Christensen A/S De Frie Forsikringsmæglere Jørgen Nielsen A/S De Frie Forsikringsmæglere v. Frode K. Larsen ApS De Frie Forsikringsmæglere v/ Jensen og Kristensen DE FRIE FORSIKRINGSMÆGLERE V/ARNE SØRENSEN ApS De Frie Forsikringsmæglere v/jakob Bjørn Mouritzen Ensure Pensionsmægler SYD ApS Ensure Pensionsmægler VEST ApS ENSURE Pensionsmægler Øst Ensure Pensionsmægler Øst DK ApS Ensure Pensionsmægler Aarhus ApS ENSURE Pensionsmægler-syd ApS F10 Forsikringsmægler Syddanmark I/S F10 Pensionsmægler ApS Factor Insurance Brokers A/S Fairwater Marine Broker ApS First Brokers P/S First Brokers Silkeborg v/allan L Olsen First Brokers v/ Alex Dalsgaard First Brokers v/ Flemming Gravesen First Brokers v/ Jens Jessen First Brokers v/chr Christensen First Brokers v/claus Bøgild Hansen First Brokers v/evan Holst First Brokers v/forsikringsmægler Anthony Eden First Brokers v/henrik Sommer First Brokers v/holger Olesen First Brokers v/jens Steffensen First Brokers v/mathias Jepsen Hansen First Brokers v/niels Peter Elkjær Larsen First Brokers v/ole Beltoft First Brokers v/peter Aaskov Forsikringsformidling & Rådgivning Torben Lund Simonsen Forsikringsjuristen v/bo Rasmussen Forsikringsmægler Charlotte Baarup Forsikringsmægler Danmark A/S Forsikringsmægler F. Jørgensen ApS Forsikringsmægler Jens Hatting Forsikringsmægler Peter Skov Østergaard Forsikringsmægler Tillegreen Consulting P/S Forsikringsmægler Tina Olsen Forsikringsmægleren v/claus Skau Pedersen Forsikringsmægleren v/forsikringsmægler Bruno Ib Forsikringsmæglerfirmaet Bjergholt Assurance A/S Forsikringsmæglerfirmaet Olsen & Partner, ForsikringsRevision og Rådgivning v/erik Alexander Olsen Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 11

12 Navn ForsikringsMæglerGruppen Danmark ApS ForsikringsMæglerGruppen Pension ApS (FMG PENSION) Forsikringsmæglerne Assurance Consulting ApS Forsikringsmæglerne DFM ApS Forsikringsmæglerne Mohr Kjær P/S Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn A/S Forsikringsmæglerselskabet Assurance Partner A/S Forsikringsmæglerselskabet Forsikringsrådgiverne ApS Forsikringsmæglerselskabet Mentor ApS Forsikringsmæglervirksomheden Copenhagen Media Consulting ApS Forsikringssekretariatet v/ Mogens Fogh FPR Forsikringsmægleraktieselskab Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Navn Nikolaisen & Partnere v/ole Nikolaisen Nordflex Internationale Forsikringsmæglere A/S Nordic Insurance Brokers Nyegaard Pensionsrådgivning A/S Ole Hjorth A/S - Internationale forsikringsmæglere Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere A/S Optica Forsikringsrådgivning A/S Pensionsoptimering.dk, Forsikringsmæglervirksomhed Pensionspleje v./frank Peter Sørensen Pensionsforsikringsmægler PLI Forsikringsmæglere Prime Assurance Forsikringsmæglerselskab A/S Prorisk Forsikringsmægler ApS H. Holman & Co., Forsikringsmæglere A/S Prospector v/allan Hansen & Jes Christensen Hansson & Partners A/S Forsikringsmæglerselskab Hertz & Co Forsikringsrådgivere I/S Hertz & Ødum Forsikringsmæglere A/S Høgsberg Assurance Service A/S IC - BROKERS APS FORSIKRINGSMÆGLER J.C.P. Forsikringsmægler Jysk Forsikrings-Service Trekantsområdet, Forsikringsmæglervirksomhed v/carsten Meyer Jysk Forsikrings-Service v/gert Liske Keller & Partners, Forsikring og Pensionsrådgivning v/kim Keller Kønig Assurance v/mogens Kønig Landbrugets Forsikringsmægling ApS Larsen Forsikringsmæglerne ApS Marsa & Partnere ApS Forsikringsmæglervirksomhed Marsh A/S Mercer Pensionsrådgivning A/S ML Forsikringsagentur v/m. Larsen Risk International Forsikringsmægler ApS RTM Insurance Brokers A/S SECURELIFE A/S SEJER Pensionsrådgivning Forsikringsmæglervirksomhed SEREN FORSIKRINGSMÆGLER ApS Skinnerup Consulting v/kim Skinnerup Jensen Stilling Insurance Brokers ApS Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S TimeAssurance A/S Forsikringsmæglerselskab TimeRisk Forsikringsmæglerselskab A/S TRÄGÅRDH Forsikringsmægling U.S. RE Aps, Reinsurance Broking UNSC/Forsikringsmægler Ulrik Nottelmann Vestjysk Forsikringsmæglere v/henrik Siig V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S Willis I/S Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksomhed 12

Forsikringsmæglervirksomheders provisionsaftaler med forsikringsselskaber pr. 1. juli 2009

Forsikringsmæglervirksomheders provisionsaftaler med forsikringsselskaber pr. 1. juli 2009 orsikringsjuristen v/bo Rasmussen 7 9 13 ForsikringsService ApS DiBa Forsikring A/S 1 Aktiv Forsikringsrådgivning AON Denmark A/S Codan Forsikring A/S 2 Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 1 Side

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomheders provisionsaftaler med forsikringsselskaber pr. 1. juli 2008

Forsikringsmæglervirksomheders provisionsaftaler med forsikringsselskaber pr. 1. juli 2008 7 9 13 ForsikringsService ApS DiBa Forsikring A/S 1 Aktiv Forsikringsrådgivning AON Denmark A/S Codan Forsikring A/S 2 Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 1 PFA Pension Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomheders provisionsaftaler med forsikringsselskaber pr. 1. juli 2007

Forsikringsmæglervirksomheders provisionsaftaler med forsikringsselskaber pr. 1. juli 2007 7 9 13 ForsikringsService ApS 1848 DiBa Forsikring A/S 1 Aktiv Forsikringsrådgivning AON Denmark A/S Codan Forsikring A/S 2 Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 1 PFA Pension Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsselskabers provisionsaftaler med forsikringsmæglervirksomheder pr. 1. juli 2007

Forsikringsselskabers provisionsaftaler med forsikringsmæglervirksomheder pr. 1. juli 2007 1848 DiBa Forsikring A/S CVR-nr.: 20820098 7 9 13 ForsikringsService ApS 1 Forsikringsmæglerfirmaet CT-ASSURANCE ApS 1 Forsikringsmæglerfirmaet Lion Brokers ApS 1 AIG Europe S.A. CVR-nr.: 12857578 7 9

Læs mere

Forsikringsselskabers provisionsaftaler med forsikringsmæglervirksomheder pr. 1. juli 2008

Forsikringsselskabers provisionsaftaler med forsikringsmæglervirksomheder pr. 1. juli 2008 forsikringsmæglervirksomheder pr.. juli 2008 AIG Europe S.A. CVR-nr.: 2857578 7 9 3 ForsikringsService ApS Aktiv Forsikringsrådgivning Arno Bøttger Insurance Management Abim ApS Assurance Mæglerne Forsikringsmægleraktieselskab

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomheders provisionsaftaler med forsikringsselskaber pr. 1. juli 2006

Forsikringsmæglervirksomheders provisionsaftaler med forsikringsselskaber pr. 1. juli 2006 7 9 13 ForsikringsService ApS 1848 DiBa Forsikring A/S 1 Aktiv Forsikringsrådgivning AON Denmark A/S Codan Forsikring A/S 2 Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 1 PFA Pension Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsselskabers provisionsaftaler med forsikringsmæglervirksomheder pr. 1. juli 2006

Forsikringsselskabers provisionsaftaler med forsikringsmæglervirksomheder pr. 1. juli 2006 1848 DiBa Forsikring A/S CVR-nr.: 20820098 7 9 13 ForsikringsService ApS 1 CT-ASSURANCE ApS, Forsikringsrevision & Rådgivning 1 Forsikringsmæglerfirmaet Lion Brokers ApS 1 AIG Europe S.A. CVR-nr.: 12857578

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV.

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. 7 9 13 ForsikringsService Holmager 49 4171 Glumsø 70 21 79 13 15745290 30-04-2002 30-04-2002 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Lars Seibert Nilsson Nilsson Lars Seibert direkte skade 30-04-2002 Nilsson

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. Tilladelse til: Dato skade:

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. Tilladelse til: Dato skade: 7 9 13 ForsikringsService Holmager 49 4171 Glumsø 30-04-2002 70 21 79 13 15745290 30-04-2002 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Lars Seibert Nilsson Ansatte mæglere: Tilladelsesdato Nilsson Lars Seibert

Læs mere

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV.

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. 7 9 13 ForsikringsService Holmager 49 4171 Glumsø 70 21 79 13 15745290 30-04-2002 30-04-2002 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Lars Seibert Nilsson Ansatte mæglere: Tilladelsesdato Nilsson Lars Seibert

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. Tilladelse til: Dato skade:

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. Tilladelse til: Dato skade: 7 9 13 ForsikringsService Holmager 49 4171 Glumsø 30-04-2002 70 21 79 13 15745290 30-04-2002 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Lars Seibert Nilsson Nilsson Lars Seibert direkte liv/skade 30-04-2002 Agri

Læs mere

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV.

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. 7 9 13 ForsikringsService Holmager 49 4171 Glumsø 70 21 79 13 15745290 30-04-2002 30-04-2002 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Lars Seibert Nilsson Nilsson Lars Seibert direkte liv/skade 30-04-2002 Agri

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Læs mere

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler NFT 3/2007 Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler af Tine Egelund Thomsen og Morten Samuelsson Tine Egelund Thomsen

Læs mere

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø.

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø. orsikringsjuristen v/bo Rasmussen Peter Bangs Vej 74 2000 Frederiksberg 22-09-2003 36 46 57 47 27155197 22-09-2003 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Bo Rønving Rasmussen Rasmussen Bo Rønving direkte liv/skade

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Genforsikringsmægling 2100 København Ø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 4171 Glumsø.

Genforsikringsmægling 2100 København Ø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. 1988 Insurance Broker Jens Juels Gade 53 2100 København Ø 14-06-2007 26870992 14-06-2007 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Karsten Tønnesen Tønnesen Karsten direkte liv 02-07-2004 Tønnesen Karsten direkte

Læs mere

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø.

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø. orsikringsjuristen v/bo Rasmussen Peter Bangs Vej 74 2000 Frederiksberg 22-09-2003 36 46 57 47 27155197 22-09-2003 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Bo Rønving Rasmussen Rasmussen Bo Rønving direkte liv/skade

Læs mere

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø.

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø. orsikringsjuristen v/bo Rasmussen Peter Bangs Vej 74 2000 Frederiksberg 22-09-2003 36 46 57 47 27155197 22-09-2003 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Bo Rønving Rasmussen Rasmussen Bo Rønving direkte liv/skade

Læs mere

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø.

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø. orsikringsjuristen v/bo Rasmussen Peter Bangs Vej 74 2000 Frederiksberg 22-09-2003 36 46 57 47 27155197 22-09-2003 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Bo Rønving Rasmussen Rasmussen Bo Rønving direkte liv/skade

Læs mere

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. Tilladelse til: Dato skade:

Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 9200 Aalborg SV. Tilladelse til: Dato skade: 7 9 13 ForsikringsService Holmager 49 4171 Glumsø 30-04-2002 70 21 79 13 15745290 30-04-2002 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Lars Seibert Nilsson Nilsson Lars Seibert direkte liv/skade 30-04-2002 Agri

Læs mere

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø.

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø. orsikringsjuristen v/bo Rasmussen Peter Bangs Vej 74 2000 Frederiksberg 22-09-2003 36 46 57 47 27155197 22-09-2003 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Bo Rønving Rasmussen Rasmussen Bo Rønving direkte liv/skade

Læs mere

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø.

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø. orsikringsjuristen v/bo Rasmussen Peter Bangs Vej 74 2000 Frederiksberg 22-09-2003 36 46 57 47 27155197 22-09-2003 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Bo Rønving Rasmussen Rasmussen Bo Rønving direkte liv/skade

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø.

Genforsikringsmægling 2000 Frederiksberg. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 2100 København Ø. orsikringsjuristen v/bo Rasmussen Peter Bangs Vej 74 2000 Frederiksberg 22-09-2003 36 46 57 47 27155197 22-09-2003 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Bo Rønving Rasmussen Rasmussen Bo Rønving direkte liv/skade

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

Genforsikringsmægling 2100 København Ø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 4171 Glumsø.

Genforsikringsmægling 2100 København Ø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. 1988 Insurance Broker Jens Juels Gade 53 2100 København Ø 14-06-2007 26 87 09 92 14-06-2007 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Karsten Tønnesen Tønnesen Karsten direkte liv 02-07-2004 Tønnesen Karsten direkte

Læs mere

Genforsikringsmægling 2100 København Ø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 4171 Glumsø.

Genforsikringsmægling 2100 København Ø. Tilladelse til: Dato skade: Dato liv: Lande(e): Genforsikringsmægling 4171 Glumsø. 1988 Insurance Broker Jens Juels Gade 53 2100 København Ø 14-06-2007 26 87 09 92 14-06-2007 Ansvarlig(e) ledelsesperson(er): Karsten Tønnesen Tønnesen Karsten direkte skade 26-11-2001 Tønnesen Karsten

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Finanstilsynets afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet,

Finanstilsynets afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet, Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010125). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Reinsutrance Broking 2100 København Ø. Authorized to: Date non-life: Date life: Country(ies): Employed Brokers: Authorized to:: Authorization date:

Reinsutrance Broking 2100 København Ø. Authorized to: Date non-life: Date life: Country(ies): Employed Brokers: Authorized to:: Authorization date: 1988 Insurance Broker Jens Juels Gade 53 2100 København Ø 14-06-2007 26 87 09 92 14-06-2007 Responsible person(s): Karsten Tønnesen Tønnesen Karsten direkte liv 02-07-2004 Tønnesen Karsten direkte skade

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2012 (J.nr. 2011-0025935) Tiltrådt tilsynets

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Øget åbenhed og gennemsigtighed i mæglerbranchen - Forsikring & Pensions forslag til ny kunde- og markedsinformation Finanstilsynet har i brev af 16. september

Læs mere

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 Velkommen Helle Havgaard, adm. direktør 2 Formål med informationsmødet At informere den finansielle sektor om de kompetencekrav

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse BEK nr 1110 af 14/11/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 og 2, 31 og 39 i lov nr. 362 af 19.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Deltaq a/s. - Ekstraordinær generalforsamling. 15. Oktober 2012 kl. 16.00 Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Deltaq a/s. - Ekstraordinær generalforsamling. 15. Oktober 2012 kl. 16.00 Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Deltaq a/s - Ekstraordinær generalforsamling 15. Oktober 2012 kl. 16.00 Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K 1 Dagsorden 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2. Orientering

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2015 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

DOMMERE- OG HJÆLPERE DM-inde ungdom februar 2017 (udgave 15. februar)

DOMMERE- OG HJÆLPERE DM-inde ungdom februar 2017 (udgave 15. februar) Lørdag Disciplin Stævnefunktionærer Hjælpere 10.00 11.40 12.00 14.00 14.30 15.50 400 meter 3.000 meter 800 meter Jan Rahbek Steen Kjær Rundetællere, Starter: Lars Vestergaard manuelle tidtagere og Ole

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere