Anerkendelse, Støtte & Oplysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendelse, Støtte & Oplysning"

Transkript

1 Anerkendelse, Støtte & Oplysning Veteranstrategi for Aabenraa Kommune

2 1. Veteranstrategiens formål Aabenraa Kommune vil med sin veteranstrategi anerkende danske veteraners indsats for Danmark, støtte veteraner og pårørende med særlige behov og oplyse kommunens medarbejdere, virksomheder og borgere om veteranernes kompetencer og udfordringer. Aabenraa Kommune anerkender den indsats, som veteranerne har ydet for Danmark under internationale missioner, og de kompetencer, som veteranerne tilbyder samfundet og erhvervslivet, når de kommer hjem. Målet er, at veteranerne kommer godt videre med det gode liv i familien, på arbejdsmarkedet og i det samfund, som de oprindeligt blev udsendt af. Samtidig sikrer strategien et konstant fokus på støtten til de veteraner og de pårørende, der har særlige udfordringer som følge af veteranens barske oplevelser under udsendelse. Det kan være fysiske handicap eller psykiske skader, men der kan også være tale om afledte udfordringer i forhold til familie og børn, beskæftigelse og økonomi eller pga. anvendelse af rusmidler. Oplysning om veteraners kompetencer og udfordringer sikrer, at kommunens medarbejdere fokuserer på veteranerne, herunder at kommunen prioriterer kompetenceudvikling af medarbejderne på området. Oplysning og kompetenceudvikling indgår derfor i aktiviteter på alle de indsatsområder, som veteranstrategien omfatter. Veterankoordinator med fokus på særligt udfordrede veteraner Aabenraa Kommune arbejder målrettet på at sætte veteranerne i stand til at håndtere de udfordringer, som direkte eller indirekte skyldes deres tidligere udsendelser. Og Aabenraa Kommune har siden 2015 haft en veterankoordinator med fokus på særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud. Dertil kommer det regionale samarbejde i Region Syddanmark under Samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner på det psykiatriske område. Aabenraa Kommunes veteranstrategi tager sit naturlige afsæt i Danmarks Nationale Veteranpolitik og skal ses som kommunens supplement hertil. Som det fremgår af Veteranstrategien, inddrager Aabenraa Kommune også konsekvent Forsvarets Veterancenter i kompetenceudviklingen af kommunens sagsbehandlere samt i konkrete forløb for veteraner med særlige udfordringer. Dertil kommer et løbende samarbejde, hvor erfaringer, råd og vejledning indhentes fra Veterancenteret. Staten har siden 2010 via Finansloven og forsvarsforlig afsat midler til særlige ordninger for hjemvendte veteraner med støttebehov bl.a. til drift af veteranhjem og midlertidige boliger for veteraner herunder støtte til Camp Frøslev i Aabenraa Kommune, som tilbyder ophold for veteraner og deres familier. Derfor er der heller ingen planer om oprettelse af et kommunalt drevet veteranhjem eller soldaterhjem i Aabenraa. Dels er det en statslig opgave, og dels er antallet af veteraner i Aabenraa Kommune lavere end i de garnisonsbyer, som er mere oplagte steder at placere veteranhjem. Veteraner, pårørende og en række frivillige organisationer og foreninger i Aabenraa gør en stor indsats på egen hånd for at støtte de veteraner, som har et behov. Den indsats vil Aabenraa Kommune gerne støtte ved at stille lokaler og organisatorisk bistand til rådighed for veteraner og frivillige organisationers arbejde f.eks. via Aabenraa Frivilligcenter. 2

3 2. Veteraner i Aabenraa Kommune Aabenraa har 320 veteraner bosat i kommunen iflg. Veterancenteret under Forsvaret (2016). I det tal indgår borgere, som har været udsendt af Forsvaret, Politiet, Hjemmeværnet og Beredskabet, samt som hovedregel sundhedsfagligt personel og præster, som typisk er udlånt til Forsvaret, mens de er udsendt af staten. Aabenraa Kommunes Veteranpolitik tager sit udgangspunkt i Den Nationale Veteranpolitiks definition af veteraner, som lyder: Ved en veteran forstås en person, der som enkeltperson eller i en enhed har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Veteranstrategien retter sig også mod et ukendt mindre antal borgere, som f.eks. kan have været udsendt af nødhjælpsorganisationer, NGO ere og Udenrigsministeriet. Veterancenteret oplyser, at ca. 10 % af tidligere udsendte har eller må forventes at få udfordringer i forskellig grad. Det viser videnskabelige undersøgelser foretaget af Veterancenterets Forskningsog Videnscenter. Af anden undersøgelse foretaget af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) fremgår det, at 17% af tidligere udsendte fra Forsvaret selv peger på, at de har varige psykiske mén af udsendelsen i større eller mindre omfang. I Aabenraa Kommune er færre end 10 tidligere udsendte (2016) i længerevarende psykiatriog/eller beskæftigelsesforløb samt revalidering, heraf flere med diagnosen PTSD (posttraumatisk stresslidelse). Særligt for krigsveteraner er, at PTSD i nogle tilfælde først bliver tydelig flere år efter hjemkomsten, hvilket gør det sværere at spotte. Aabenraa er ikke en garnisonsby med aktive enheder fra Forsvaret i kommunen. Men Aabenraa Kommune er hjemsted for Søgårdlejren, som både huser Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland og et af Hjemmeværnets fem uddannelsescentre i Danmark. Også Politihjemmeværnet og Marinehjemmeværnet er aktivt til stede i kommunen. Aabenraa Kommune er også vært for Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Medlemmer af Hærhjemmeværnet har deltaget med forsvaret på internationale missioner i f.eks. Kosovo og Afghanistan som rådgivere, instruktører mv., ligesom Beredskabsstyrelsen udsender medarbejdere. Endelig er Aabenraa Kommune hjemsted for den selvejende institution Frøslev, også kaldet Frøslevlejren, som bl.a. huser Veteranstøttens lejr Camp Frøslev. I Camp Frøslev kan veteraner og deres pårørende i kortere perioder komme på kursusophold, rekreationsophold og ferielejre. Camp Frøslev danner også rammen for tidligere hold af udsendtes sociale sammenkomster og gensynstræf. Om året har man ca overnatninger. Veteranstøttens aktiviteter finansieres via Finansloven, mens al arbejdskraft udgøres af frivillige. 3

4 Frøslevlejren med CAMP FRØSLEV i Aabenraa Kommune 4

5 3. Anerkendelse og oplysning Markering af Den Nationale Flagdag foran Aabenraa Rådhus 5. september Aabenraa Kommune med byrådet og borgmesteren i spidsen anerkender den indsats, som veteraner siden 1948 har ydet for Danmark under internationale missioner. Der er tale om medborgere, der frivilligt har indvilliget i at forlade familie og trygge rammer for at yde en indsats for at skabe eller bevare freden i krisesituationer og lande langt fra Danmark. Der er tale om frivillige, som har påtaget sig krævende opgaver, betydeligt ansvar og ikke mindst en risiko for at pådrage sig fysiske og psykiske skader. Omtrent 100 danske udsendte har enten mistet livet eller er blevet alvorligt fysisk skadet alene i de seneste 10 år. Veteranstrategien er i sig selv et udtryk for Aabenraa Kommunes anerkendelse af de borgere, som har ydet denne særlige indsats. For at sikre, at både anerkendelsen og støtten møder behovene hos veteranerne og deres pårørende, har veteranstrategien i sommeren 2016 været i høring hos en lang række foreninger og organisationer, som arbejder for veteraner og pårørendes vilkår samt en række institutioner og faglige organisationer med tilknytning til Forsvaret, herunder Veterancenteret. Erfaringsmæssigt oplever veteraner og deres pårørendes konkret anerkendelse, når de møder indsigt i deres særlige vilkår og udfordringer i kontakten med kommunens medarbejdere. Derfor arrangerede kommunens veterankoordinator sammen med Forsvarets Veterancenter i september 2016 et informationsmøde for alle relevante medarbejdere og ledere i Aabenraa Kommune kort efter lanceringen af Veteranstrategien på Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. september Informationsmødet var et supplement til den kompetenceudvikling, som kommunens veterankoordinator og øvrige relevante sagsbehandlere løbende gennemgår i forbindelse med indsatsen for veteraner og pårørende i Aabenraa Kommune. 5

6 Eksempler på aktiviteter som bidrager til anerkendelse og oplysning Høring af foreninger og organisationer for veteraner/pårørende, samt institutioner under Forsvaret om udkast til Aabenraa Kommunes veteranstrategi (juni/juli/august 2016). Lancering af Veteranstrategi for Aabenraa Kommune (5. september 2016). Årlig afholdelse af ceremoni på Flagdagen for Danmarks Udsendte for vet eraner, pårørende og deres organisationer, hvortil pressen inviteres (5. september hvert år). Informationsmøde arrangeret af kommunens veterankoordinator og Forsvarets Veterancenter som led i kompetenceudvikling for relevante medarbejdere og ledere fra kommunens jobcenter, børn og skoleforvaltningen og social- og sundhedsforvaltningen (September 2016). Kommunens medarbejdere orienteres om Veteranstrategien gennem en temaartikel i medarbejderbladet Aabne linjer. Bladet fordeles til alle kommunens ca medarbejdere (efterår 2016). Eksempler på oplysning/kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere Veterankoordinatoren vedligeholder kompetencenetværk blandt sagsbehandlere i Jobcenteret og Børn & Unge, Handicap & Psykiatri, Sundhedscenteret og Rusmiddelcenteret Halvårlige videndelingsmøder for sagsbehandlere og kontorledere. Veterankoordinatoren deltager i nationale netværk arrangeret af Veterancenteret og uformelle netværk med udvalgte kommuner. Rusmiddelcenteret vil efter behov lade veteranspørgsmålet indgå som et emne på sin årlige temadag i samarbejde med veterankoordinatoren. Workshop Veteraners vej fra militær til civil, Veterancenteret, Ringsted 6. juni

7 4. Fokus på oplysning om veteranernes kompetencer på arbejdsmarkedet Langt størstedelen af de hjemvendte veteraner genindtræder problemfrit på arbejdsmarkedet i Danmark enten i deres tidligere job eller på nye arbejdspladser. Her medbringer veteranerne erfaringer og kompetencer fra deres udsendelse, hvor de har arbejdet med stort ansvar og under pres, og ofte også opøvet nye ledelsesmæssige, tekniske og administrative kompetencer. Ligesom alle andre på arbejdsmarkedet kan hjemvendte arbejdsdygtige veteraner dog også have svært ved hurtigt på egen hånd at finde beskæftigelses- eller videreuddannelsesmuligheder. Og her har kommunen en opgave i at støtte disse borgere. Det er relevant, at kommunen sammen med den hjemvendte veteran identificerer de særlige kompetencer, som er opøvet under udstationeringen, og inddrager disse i en målrettet indsats for at finde ny beskæftigelse eller videreuddannelse for den enkelte. Målet er for arbejdsdygtige veteraner, som for alle andre ledige, at komme hurtigt i job eller videreuddannelse, og kommunens værktøjer samt de lovgivningsmæssige rammer er også i udgangspunktet de samme. Men Aabenraa kommune vil have fokus på at inddrage de hjemvendte udsendtes særlige erfaringer og kompetencer. Jobcenter Aabenraa vil have stor fokus på de kompetencer, som den enkelte veteran har opnået igennem sin udsendelse og uddannelse i forsvaret, og herunder at sætte de opnåede kompetencer i spil over for en arbejdsgiver. Aktive tilbud til veteraner vil især handle om tilbud i ordinære virksomheder, eksempelvis i form af virksomhedspraktik og job med løntilskud, eventuelt i kombination med opkvalificering. Der kan også være tale om afdækning af muligheder for merit i forhold til valg af uddannelse. Jobcenter Aabenraa vil være særligt opmærksom på det såkaldte Kompetencekort. Kompetencekortet består af veteranens militære CV, en oversigt over veteranens generelle kompetencer opnået i international tjeneste samt veteranens militære uddannelser, omskrevet i forhold til den nationale kvalifikationsramme. Kompetencekortet kan bruges som dokumentation ved jobsøgning eller optagelse på en civil uddannelse. Da det er en statslig opgave at dokumentere kompetencer og uddannelser opnået i Forsvaret, skal Kompetencekortet rekvireres hos Forsvarets Veterancenter. Eksempler på oplysning om veteraners kompetencer på arbejdsmarkedet Informationsmøde for kommunens sagsbehandlere med fokus på de kompetencer, som veteraner typisk har med sig fra en udsendelse og/eller uddannelse i Forsvaret ved Forsvarets Veterancenter inkl. arbejdsgivervinkel (September 2016). Veteraners kompetencekort udstedt af Forsvaret inddrages i afdækningen af veteranens kompetencer fra tiden i Forsvaret og udsendelser i udlandet. Muligheder for merit for veteranens uddannelse og kompetencer fra Forsvaret afdækkes i forhold til valg af uddannelse. Tilbud om virksomhedspraktik og job med løntilskud i ordinære virksomheder, eventuelt i kombination med opkvalificering. 7

8 5. Målrettede støtte til veteraner med udfordringer Nogle veteraner vender hjem fra en udsendelse med fysiske handicap eller psykiske skader. Her har kommunen en helt afgørende rolle for at hjælpe disse veteraner og deres pårørende. Veteraner i denne indsats er enten sygemeldte eller på kontanthjælp med helbredsmæssige og/eller sociale problemer. Her yder Aabenraa Kommune en rehabiliterende og tværfaglig indsats, som også tager højde for borgerens veteranbaggrund. Der er stort fokus på at sikre en koordineret og tværfaglig indsats internt i kommunen. Det sker ved, at veteranen får en koordinerende sagsbehandler og / eller mentor. Det sker også ved at sikre en tæt overlevering af en sag, når den skifter mellem indsatsområder. Eksempelvis, hvis en veteran overgår til et ressourceforløb. Jobcenter Aabenraa har en bred vifte af forskellige tilbud, som tilrettelægges individuelt efter den enkelte veterans behov. Veteraner med fysiske handicap som følge af f.eks. amputationer mødes efter individuel vurdering af en række kommunale tilbud om praktisk og personlig hjælp, borgerstyret personlig assistance, hjælpemidler samt en række frivillige idrætstilbud og aktiviteter, der er målrettet borgere med fysiske handicap. Nogle veteraner vender hjem med psykiske skader eller udvikler særlige sociale problemer, der gør, at de kan have behov for støtte efter Serviceloven. Det kan f.eks. være socialpædagogisk støtte til at mestre hverdagen og bryde eventuel social isolation. Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. For nogle veteraner kan der være behov for at igangsætte en afklaring af arbejds- og funktionsevnen, ligesom der kan være behov for revalideringsindsatser. Visse psykiske skader, f.eks. PTSD (posttraumatisk stresslidelse), kræver en særlig viden og behandling, som ydes af Rehabiliteringscenter for Torturofre, Jylland (RCT) i Haderslev. Samarbejdet mellem RCT og Aabenraa Kommune er fastlagt i Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner under Region Syddanmark. Samtidig kræves der en helhedsorienteret og koordineret indsats af kommunen, fordi ikke alle veteraner reagerer ens eller er lige afklarede om deres egne udfordringer. Det kræver i nogle tilfælde langvarige psykiatriforløb, inden tilknytning til arbejdsmarkedet er en mulighed, hvilket igen har en række økonomiske følger for veteranen og hans/hendes eventuelle pårørende. I andre tilfælde har veteranen udviklet depressioner eller et forbrug af rusmidler, som igen kan have store konsekvenser for de pårørende. Aabenraa kommune har allerede en veterankoordinator, som netop fokuserer sin indsats på de særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud. Og i afklaringen af den enkelte veterans udfordringer og behov indgår også spørgsmål om påvirkning af pårørende inklusive børn samt fokus på eventuel anvendelse af rusmidler. Som led i den afklaring samarbejder kommunens sagsbehandlere i Jobcenter, Børn & Unge, Handicap & Psykiatri samt Rusmiddelcenteret. Beskæftigelseskonsulenter fra Forsvarets Veterancenter deltager i kommunens møder med veteranen, hvis veteranen ønsker det. Oplysningsindsatsen over for alle relevante sagsbehandlere og deres ledere skal sikre, at de forskellige forvaltninger hurtigst muligt spotter veteraner med komplekse udfordringer, selvom veteranen enten ikke selv er afklaret om, at en udsendelse kan være medvirkende årsag til de øjeblikkelige problemer med familien, med anvendelse af rusmidler eller på arbejdspladsen. Og herefter skal det sikres, at veteranen og evt. pårørende indgår i en helhedsorienteret indsats. 8

9 Målsætningen er, at den enkelte veteran og eventuelle pårørende oplever kontakten med kommunens tilbud om hjælp som velkoordineret og meningsfuld. Veterankoordinatoren arrangerer halvårlige videndelingsmøder for involverede sagsbehandlere og ledere for at sikre den afgørende koordination på tværs af forvaltningerne til gavn for den enkelte veteran og hans/hendes pårørende. Veterankoordinatoren indgår desuden i et nationalt netværk af veterankoordinatorer organiseret af Forsvarets Veterancenter. Det sikrer, at kommunen lærer mest muligt af andre kommuners og Veterancenterets erfaringer på dette komplekse område, hvor de fleste kommuner hver især kun har få, men komplekse sager med veteraner. Særligt børn, som lider under, at en forælder har store udfordringer efter en udsendelse, kan være svære at spotte, hvilket skal være et opmærksomhedspunkt for daginstitutioner, skoler m.fl. Kommunen afholder allerede samtalegrupper for børn af psykisk syge forældre, hvor børn af særligt udfordrede veteraner helt naturligt vil kunne indgå. Derudover er kommunen opmærksom på de samtalegrupper, som Forsvarets Veterancenter driver for børn af veteraner. Eksempler på støtte til veteraner Veteraner med særlige udfordringer mødes af kommunens veterankoordinator, som sikrer en målrettet og helhedsorienteret indsats. Jobcenterets fastholdelsesteam samarbejder tæt med virksomheder om arbejdspladsfastholdelse, til sygemeldte lønmodtagere, men også lønmodtagere, som er i potentiel risiko for at blive sygemeldt. Beskæftigelseskonsulent/mentorer fra Forsvarets Veterancenter indgår i Jobcenterets forløb med veteraner med udfordringer, f.eks. i Sygedagpengeforløb. Kommunen er opmærksom på muligheden for støtte og rådgivning fra VISO (Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen). PTSD-ramte veteraner mødes med tilbud om midlertidig eller permanent socialpædagogisk assistance enten i eget hjem eller på kommunens væresteder, f.eks. med hjælp til strukturering af hverdagen (betaling af regninger, transport etc.) eller til at bryde social isolation. Fysisk handicappede veteraner vurderes individuelt til kommunale tilbud om praktisk og personlig hjælp og hjælpemidler samt inviteres til idrætsaktiviteter igennem Aabenraa Handicap Idræt. Rusmiddelcenteret tilbyder årligt et informationsmøde for veteraner og pårørende i samarbejde med veterankoordinatoren. 9

10 Basketball, Aabenraa Handicap Idrætsforening 10

11 6. Støtte til samlingssted for veteraner og frivillige Veteraner, pårørende og en række frivillige organisationer og foreninger i Aabenraa Kommune har den bedste indsigt i veteranernes kompetencer og udfordringer. Og de gør en stor indsats på egen hånd for at støtte de veteraner, som har et behov. De yder også en stor oplysningsindsats. Aabenraa Kommune vil gerne anerkende de frivillige organisationer og foreningernes oplysningsog støttearbejde ved at stille lokaler og organisatorisk bistand til rådighed for veteraner og frivillige organisationers arbejde f.eks. via Aabenraa Frivilligcenter. På den måde vil veteraner og deres foreninger kunne skabe et omdrejningspunkt for samvær og frivilligt arbejde for veteranerne og deres pårørende. Og veteraner kan mødes her helt uforpligtende og uden i øvrigt at indgå i kommunens tilbud eller at komme i berøring med Forsvarets organisationer eller institutioner. 11

12 12

Veteranpolitik for X Kommune

Veteranpolitik for X Kommune Veteranpolitik for X Kommune Baggrund I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, hvilket gør dem til veteraner. De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret,

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Udkast - Februar 2016 Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Udkast - Februar 2016 En vigtig indsats De seneste 20 år har Danmark øget antallet af udsendte i internationale operationer

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Foto: Karen Dahlin Gennem åbenhed, dialog og samarbejde mellem veteranen, de pårørende, kommunen og de øvrige samarbejdspartnere skabes de bedste

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

INDSATS FOR VETERANER. Sønderborg Kommune

INDSATS FOR VETERANER. Sønderborg Kommune INDSATS FOR VETERANER Sønderborg Kommune Indsats for veteraner Sønderborg Kommune har samlet indsatsen for veteraner i jobcentret. Indsatsen koordineres af veterankoordinatoren. Veterankoordinatoren er

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Politik Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik 1. Indledning I aftalen om budget 2011 for Københavns Kommune vedtog forligspartierne,

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over høringssvar

Bilag 2. Oversigt over høringssvar Økonomi og Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato: 08.01.2015 Bilag 2. Oversigt over høringssvar Centralforeningen for Stampersonel Allerførst tak for muligheden

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Veterancentret. Oplæg for Frivilligt veteranforum

Veterancentret. Oplæg for Frivilligt veteranforum Veterancentret Oplæg for Frivilligt veteranforum 18.05.16 Styrket samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder Hvorfor? Hvordan? Hvem? Samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få Veteranpolitik i Billund Kommune - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få 0 Forord Veteranpolitikken i Billund Kommune er blevet til med inspiration fra veteraners egne beretninger, input

Læs mere

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter.

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder efter. UDKAST Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn kommunens borgere er

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling Forord Siden 1948 har mere end 50.000 veteraner været udsendt til verdens brændpunkter. De udsendte har valgt at sætte handling bag de politiske beslutninger

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Anbefalinger modtaget af Forsvaret. STLG H.O.Jørgensen 1

Anbefalinger modtaget af Forsvaret. STLG H.O.Jørgensen 1 Anbefalinger modtaget af Forsvaret H.O.Jørgensen 1 Der er sket meget De soldater, der i begyndelsen og midten af 90 erne kom hjem fra FNmissioner på Balkan kunne med rette kritisere Forsvaret for ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere