Vellykkede aktiveringstilbud for ledige i matchgruppe 4 Tre cases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellykkede aktiveringstilbud for ledige i matchgruppe 4 Tre cases"

Transkript

1 Vellykkede aktiveringstilbud for ledige i matchgruppe 4 Tre cases I sensommeren 2007 satte Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland denne undersøgelse af aktiveringstilbud for ledige i matchgruppe 4 i gang. Formålet med undersøgelsen er at bidrage til udviklingen af indsatsen i forhold til denne gruppe gennem casebeskrivelser, og identifikation af konkrete værktøjer. Undersøgelsen er baseret på kvalitative casestudier i 9 forskellige aktiveringstilbud i beskæftigelsesregionen. De ni cases er alle eksempler på best practice indenfor området. I dette notat præsenteres tre af de ni cases: aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen i Pakkecenter København i Brøndby; den kommunale aktiveringsenhed Jobpoint i Roskilde; og Projekt Sultana, et aktiveringsprojekt for kvinder af anden etnisk herkomst i København (anden aktør). Undersøgelsen er forankret på Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter. De tilknyttede forskere er: Chefkonsulent Jan Kanne (CEUS); udviklingskonsulent, Ph.D., Søren Voxted (BEC-management); og lektor, Ph.D. Catharina Juul Kristensen (projektleder; Roskilde Universitetscenter). Vi vil gerne takke de organisationer, der har henvendt sig for at deltage i undersøgelsen eller som på anden vis har bidraget til udvælgelsen af cases, og de mange ledere og ansatte i de ni udvalgte tilbud og i de jobcentre og virksomheder, de samarbejder med, for deres deltagelse og engagement i undersøgelsen. God læselyst. Projektleder Catharina Juul Kristensen Roskilde, januar 2008.

2 De tre cases De tre cases, der præsenteres i dette notat, er valgt, da de afspejler bredden af de undersøgte, vellykkede tilbud for ledige i matchgruppe 4. Casebeskrivelserne følger en sammenlignelig, men ikke helt ens grundmodel. Forskellene skyldes netop forskellene de tre tilbud imellem. Casestudierne er udført i oktober december Case 1 Københavns Pakkecenter, Post Danmark. Aktivering og beskæftigelse i en privat virksomhed Denne case adskiller sig fra de øvrige cases i undersøgelsen, idet aktøren er en privat virksomhed. Aktiveringen i Københavns Pakkecenter er endvidere rettet mod beskæftigelse i virksomheden. Københavns Pakkecenter, er en virksomhed i Post Danmark koncernen. I pakkecenteret sorteres pakker og i begrænset omfang stykgods til videre omdeling. Omkring 150 af pakkecenterets 176 ansatte er ansat i ufaglærte stillinger indenfor pakkesorteringsområdet. Det er til disse stillinger, der rekrutteres ledige fra matchgruppe 4. Pakkecenteret ligger i Brøndby kommune. Der er to forklaringer på hvorfor Københavns pakkecenter har indgået aftaler med kommunale jobcentre om aktivering af ledige fra matchgruppe 4 (og andre grupper af ledige). Koncernen Post Danmark har, for det første, en formuleret politik om virksomhedens sociale ansvar. Som led i denne politik skal koncernens virksomheder bestræbe sig på at beskæftige grupper, der har behov for særlig støtte af forskellige årsager. Københavns pakkecenter har bl.a. flere års erfaring med at ansætte hørerhandicappede i produktionen. Derudover søger pakkecenteret at integrere ledige med lav arbejdsmarkedserfaring og problemer udover ledighed, altså ledige i matchgruppe 4. Pakkecenteret har, for det andet, vanskeligheder med at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Dette skydes den generelle konkurrence om arbejdskraft, der jo også omfatter ufaglært arbejdskraft. Aktiveringen af ledige fra matchgruppe 4 ses som et modsvar på denne udfordring. Flotte resultater af indsatsen Københavns pakkecenter har samarbejdet med forskellige kommuner om aktivering af ledige kontanthjælpsmodtagere gennem flere år. Dette samarbejde har givet gode resultater. Indsatsen er derfor også blevet fremhævet i andre undersøgelser og informationsmateriale om aktivering af kontakthjælpsmodtagere. I forbindelse med denne undersøgelse fortæller den ansvarlige ansatte i per- 2

3 sonaleafsnittet, at pakkecenteret tidligere fik omkring 75 % af de ledige ordinær beskæftigelse i virksomheden. I dag er dette tal faldet til omkring 40 %. Dette skyldes, vurderer den ansatte, at de personer, der visiteres fra matchgruppe 4, har markant færre ressourcer, end de ledige der tidligere blev henvist. Pakkecenteret ser sig derfor nødsaget til at afprøve nye metoder og formulere nye rammer for samarbejdet med de kommunale jobcentre. Denne casebeskrivelse handler derfor både om, hvad pakkecenteret allerede gør for at opnå positive resultater, og om hvad der kan gøres anderledes i fremtiden 1. Visiteringen og samarbejdet med kommunerne Der er ikke et entydigt mønster i hvilke grupper af ledige i matchgruppe 4, der ansættes i Københavns pakkecenter. De krav der stilles fra pakkecenterets side gør dog, at tilbudet ikke er aktuelt for alle ledige i matchgruppe 4. De ledige, der deltager i aktiveringen, skal alle have basale danskfærdigheder, en ren straffeattest, og en vis fysisk formåen. I løbet af en arbejdsdag (arbejdet udføres typisk i aften- og nattetimerne), kan de aktiverede og ansatte risikere at skulle løfte adskillige ton, selv med tekniske hjælpemidler til rådighed. Pakkecenteret samarbejder med et større antal kommunale jobcentre om aktivering af ledige i matchgruppe 4. Antallet er steget i løbet af de senere år, da flere jobcentre er blevet opmærksomme på pakkecenterets succes med at ansætte ledige fra netop denne gruppe, ligesom pakkecenteret selv søger nye samarbejdspartnere for at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Pakkecenteret har blandede erfaringer med samarbejdet med de kommunale jobcentre. Hvor samarbejdet med nogle jobcentre, heriblandt Jobcenter Brøndby, beskrives som godt og tæt, er samarbejdet med andre mindre velfungerende. Problemerne handler som hovedregel om mangelfulde informationer og en utilstrækkelig dialog. Problemerne er blevet særligt tydelige i løbet af Det, at de ledige, der er tilbage i matchgruppe 4, er vanskelige at få i arbejde, stiller øgede krav til samarbejdet mellem pakkecenteret og jobcentrene. De tilbageværende ledige opleves som mere problemramte, og mindre motiverede for at komme i arbejde. De kræver derfor en mere omfattende og tidskrævende indsats og ideelt set også støtte i de første måneder efter ansættelsen i et ordinært job. 1 Casebeskrivelsen er baseret på interviews og rundvisning på Københavns Pakkecenter, forskelligt skriftligt materiale og et interview med en jobkonsulent i Jobcenter Brøndby. Brøndby kommune er en af flere kommuner, som pakkecenteret samarbejder med i forhold til beskæftigelse ledige fra matchgruppe 4. Endelig indgår TV-udsendelsen Jobpatruljen (DR1) om virksomheden. 3

4 Pakkecenteret er ofte uvidende om de problemer, de ledige har, og har derfor ikke mulighed for at tage hensyn til dem. De ledige er som nævnt også mere tidskrævende, og kræver en anderledes indsats end tidligere. Hvor man tidligere havde succes med praktik og løntilskud, samt sine egne foranstaltninger til at støtte og introducere den ledige til arbejdet, kræver mange ledige nu både en indledende og en opfølgende indsats; altså en indsats før og efter den ordinære aktivering i pakkecenteret. Pakkecenteret har i udgangspunktet forståelse for, at der er lovgivningsmæssige grænser for, hvilke oplysninger de må få om de henviste ledige, og at de ledige skal have mulighed for at starte på en frisk. Men resultatet er, at pakkecenteret stilles overfor negative overraskelser, som de ikke har den nødvendige viden og forudsætninger for at håndtere. Pakkecenteret har samtidig oplevet, at nogle af de kommunale jobcentre afviser at støtte eller afhjælpe problemerne, når ansatte henvender sig. At aktiveringen og den tilstræbte ansættelse er ved at kuldsejle, ses som pakkecenterets problem. Pakkecenteret har endvidere en fornemmelse af, at jobcentrene fra tid til anden tilbageholder oplysninger eller fremstiller de ledige som værende mere kompetente, end de er, for at få dem i aktivering og beskæftigelse. Pakkecenteret efterlyser derfor 1) en tættere dialog ved visitering, herunder at jobcentrene er - og får mulighed for at være - mere åbne omkring de lediges problemer, og 2) at samarbejdet med jobcentrene strækker sig over hele aktiveringsforløbet, og gerne videre i form af tilbud om støtte og vejledning i ansættelsens første måneder. Den interviewede jobkonsulent bekræfter, at der er et behov for nye og tættere samarbejdsformer. Han bekræfter også billedet af de ledige i matchgruppe 4, som mindre arbejdsmarkedsparate end tidligere. Han har derfor forståelse for, at virksomhederne er blevet mere betænkelige ved at indgå i et samarbejde med jobcentrene. Kommentarer til papirarbejde Pakkecenteret kommenterede endvidere omfanget af det formelle papirarbejde i forbindelse med bl.a. løntilskudsansættelser. De anser dette arbejde som både vanskeligt og tidskrævende. Den interviewede medarbejder fortæller ligefrem, at pakkecenteret har overvejet eller direkte truet en række kommuner med at stoppe samarbejdet pga. papirarbejdet, og den restriktive administration, der er omkring foranstaltninger. Jobkonsulenten bekræfter at en række virksomheder finder at de administrative procedurer udgør barrierer. En række virksomheder angiver også overfor ham, at der er for mange og for tids- 4

5 krævende administrative procedurer i forbindelse med at etablere løntilskud. Problemet er dog størst, vurderer han, i forhold til de mindre virksomheder. Aktiveringsindsatsen metoder og organisering Indsatsen i Københavns pakkecenter i forhold til aktivering og ansættelse af ledige fra matchgruppe 4, og andre særlige grupper af ledige, er velstruktureret. Pakkecenteret har for det første en medarbejder i HR afsnittet (den interviewede ansatte), hvis primære opgave er aktivering og beskæftigelse af de ledige, der henvises til virksomheden. Denne ansat udgør en central ressource i arbejdet med de ledige. For det andet har pakkecenteret en intern mentorordning. Mentorerne, der internt i virksomheden kaldes trivselskoordinatorer, har en intern grunduddannelse i arbejdet med de ledige, med mulighed for opfølgning. Og som en del af deres ansættelse er der afsat tid til at de kan udføre opgaven. Mentorernes arbejde består blandt andet i at introducere og instruere de ledige til arbejdet. De ledige indgår som en del af virksomhedens selvstyrende grupper. Mentoren arbejder i samme gruppe og er derfor løbende til rådighed. Den interne mentorordning vurderes både internt og af den interviewede jobkonsulent som en vigtig nøgle til pakkecenterets succes. Jobkonsulenten går endda så vidt som at sige, at denne mentorordning efter hans opfattelse er hovedårsagen til pakkecentrets flotte resultater. De ledige, der visiteres til pakkecenteret, starter i praktikforløb. Hvis praktikforløbet går godt kan den ledige enten ansættes direkte i en ordinær stilling, eller i en stilling med løntilskud med henblik på senere ordinær ansættelse. Pakkecenteret anfører selv løntilskud som et godt værktøj frem mod ordinær beskæftigelse i en indkøringsperiode. Det typiske er tre måneders løntilskud. Tanker om en ændret tilgang I diskussionerne af de anvendte metoder pegede pakkecenteret på behovet for en særlig indsats for de tilbageværende, svagere ledige. Indsatsen i forhold til de nuværende ledige i matchgruppe 4 kræver både et tættere samarbejde mellem virksomheden og jobcentrene, og en revideret opfattelse af hvornår og hvor længe de ledige har brug for særlig støtte. Hvor der tidligere var en pointe i skarpt at adskille, hvornår den ledige var i aktivering, og hvornår den ledige var ude af systemet, er der nu behov for en mere glidende overgang, hvor jobcenteret først slipper den ledige efter nogle måneders beskæftigelse. Det er til denne pointe vigtigt at understrege, at de nødvendige redskaber eksis- 5

6 terer i form af mentorordninger, vejledningstilbud osv. Udfordringen består i at bruge de samme redskaber i et samtidigt forløb frem for at dele indsatsen op i faser. Pakkecenteret overvejer sådanne sammenhængende forløb, hvor de ledige veksler mellem vejledning i regi af et projekt, uddannelse eller opkvalificering, og praktik/beskæftigelse på pakkecenteret. Dette medfører, at de ledige i perioder kun er i praktik eller løntilskudsjob på deltid i pakkecenteret. Disse forløb adskiller sig fra den tidligere foretrukne model. De aktuelle erfaringer går på, at en række af de ledige er så uvante med deltagelse på arbejdsmarkedet, og har så mange andre problemer, at mere glidende, overlappende forløb er at foretrække. Vurderingen fra pakkecenteret er, at sådanne forløb sandsynligvis vil bidrage til bedre resultater. Jobkonsulenten er enig i denne vurdering, og refererer til et andet projekt, han er involveret i Brøndby kommune, der følger denne model og tankegang. Her er de foreløbige resultater overvejende positive. De eksterne netværk Pakkecenteret var i 2007 hovedinitiativtager til udarbejdelsen af et særligt statsligt uddannelsestilbud for langtidsledige med begrænset arbejdserfaring. Pakkecenteret har i den forbindelse deltaget i et udredningsarbejde i Industriens fællesudvalg, der havde til formål at pege på nye AMU-forløb indenfor branchen. Dette arbejde har udmøntet sig i en ansøgning om udvikling af et opkvalificerende forløb for forskellige grupper af ledige, heriblandt ledige i matchgruppe 4. Forløbet tænkes opbygget ved opkvalificering indenfor områderne: Arbejdsmarkedsparathed. Undervisning tilrettelægges for personer med lav eller ingen arbejdsmarkedserfaring. Færdigheder til at indgå i en typisk arbejdsorganisatorisk sammenhæng, herunder deltage i en teamstruktur (kommunikation, at kunne acceptere at modtage ordrer fra kollegaer, ansvarsbevidsthed osv.). Kulturforståelse. Pakkecentret har flere ansatte af anden etnisk baggrund, ligesom rekrutteringsgrundlaget i stort omfang er personer med anden etnisk baggrund. Bl.a. derfor er der et stort fokus på danskfærdigheder og kulturforståelse. Men også for en række etniske danskere kan der være behov for at få forklaret de kulturelle koder på en arbejdsplads. 6

7 Hvilke forhold gør indsatsen i Pakkecenteret særlig succesfuld? Netop i denne case er det vigtigt at skelne mellem, hvad der har skabt de hidtidige resultater, og hvad i pakkecenterets og den interviewede jobkonsulents vurdering skal til for at fastholde en høj udslusning til varig beskæftigelse. Der kan efter vores opfattelse fremdrages fire forhold fra Københavns pakkecenter, som kan have bredere interesse: 1. Casen viser, at det er muligt for private virksomheder at aktivere og beskæftige ledige i matchgruppe 4, når indsatsen er velstruktureret og internt prioriteret. 2. Casen viser, at etablering og et systematisk arbejde med mentorordninger, bidrager til at skabe positive resultater. Og at mentorordninger i en række tilfælde bør fastholdes også efter den ledige har forladt kontakthjælpssystemet og er blevet selvforsørgende. 3. Casen viser, at der for en række af de ledige, er der behov for et vekselforløb mellem ophold på pakkecenteret, uddannelse og vejledning. Dette indbefatter, at den aktiverede, især i starten af et forløb, er på pakkecenteret i et begrænset tidsrum. Ligesom der bør være en tæt opfølgning fra kommunens side i forhold til den ledige/pakkecenteret i de perioder, den ledige er på pakkecenteret. 4. Caset viser, at der hvor der er opnået de bedste resultater er, hvor der har været et tæt samarbejde mellem pakkecentret og det respektive kommunale jobcenter. 5. Pakkecenteret har medvirket til, at der bliver stillet forslag om et særligt offentligt uddannelsestilbud til målgruppen i matchkategori 4. Tilbudet søges udviklet i AMU-regi, og fremstår som en oplagt aktivitet i et vekselforløb som beskrevet i det foregående punkt. 7

8 Case 2 Jobpoint - et kommunalt aktiveringstilbud for matchgruppe 4 og 5. Roskilde Kommune Den kommunale aktiveringsenhed Jobpoint er rettet mod ledige i matchgruppe 4 og 5. Jobpoint blev etableret i forsommeren 2006 og fik de første deltagere i efteråret samme år. Deltagerne i Jobpoint vil indtil sommeren 2008 primært være ledige, der falder indenfor målgrupperne for Ny chance til alle. Tilbudet har 75 pladser. Størstedelen af deltagerne er fra matchgruppe 4. Formålet med Jobpoint er at 1. afdække og udvikle deltagernes kompetencer i forhold til ordinær beskæftigelse via individuelt tilrettelagte forløb i virksomhedspraktik på det ordinære arbejdsmarked. 2. formidle og støtte sådanne forløb på det ordinære arbejdsmarked gennem vejledning, opfølgning, konsulentbistand, mulighed for etablering af støtteordninger (herunder mentor), og samarbejde med læger eller andet relevant sundhedspersonale. Det er projektets ambition, at de ledige enten kommer i arbejde, i uddannelse, eller forlader tilbudet med en afklaring eller anbefaling i forhold til det videre forløb; f.eks. visitering til andre aktiveringstilbud, eller at mulighederne for flexjob eller pension undersøges. Jobpoint udgør et af flere kommunale tilbud for ledige i Roskilde kommune. Det suppleres særligt af et tilbud for indvandrerkvinder (anden aktør), og et projekt for svært alkoholiserede personer (matchgruppe 5). Jobpoint ledes af Linda Nielsen. Der er 7 jobkonsulenter ansat i tilbudet 2. En kombination af fælles og individuelle forløb Jobpoint tilbyder generelt set to forskellige forløb for de ledige deltagere: 1. Et forløb der består af et seksugers introduktions- og undervisningsforløb med efterfølgende praktik, kortere uddannelsesforløb, og en ugentlig job- og praktikgruppe. Introduktions- og undervisningsforløbet foregår hold med ca. 12 deltagere. 2 Casebeskrivelsen er baseret på samtaler og interviews med projektets leder og ansatte, observationer i Jobpoint, et virksomhedsbesøg og en samtale med virksomhedens arbejdsleder, interne dokumenter, projektbeskrivelser og evalueringer, dokumenter fra Roskilde Kommunes og Ny Chances hjemmesider, og et interview med leder af Jobcenter Roskildes beskæftigelsesafsnit, Susanne Nysten. 8

9 Undervisningsforløbet består af tre ugentlige temadage: Virksomhedsdagen (fokus på arbejdsmarkedet, virksomhedsbesøg, osv.), Tematirsdag (fokus på personlige forhold, bl.a. gennem fremadrettede samtaler med fokus på positive oplevelser, og ønsker), og Kroppens dag (kost og motion). Temadagenes konkrete indhold bestemmes i et samspil mellem ansatte og deltagere. Introduktions- og undervisningsforløbet har som formål at afklare deltagernes ønsker og kompetencer. Forløbet er fleksibelt. Det er således muligt at starte i praktik, og naturligvis også i arbejde, før forløbet er afsluttet. Hvis det er relevant, kan praktikken også kombineres med undervisningsforløbet (f.eks. ved deltidspraktik). Deltagerne har individuelle samtaler med en af Jobpoints jobkonsulenter, gennem hele den periode, de er tilknyttet Jobpoint. 2. Individuelt tilrettelagte forløb for deltagere, der, uden større afklaring, kan begynde i praktik, arbejdsprøvning eller i arbejde; deltagere der har behov for sprogundervisning; og deltagere der f.eks. ikke har overskud til at være sammen med andre mennesker. Langt de fleste deltagere, deltager i fællesforløbet (forløb 1). Kvantitative resultater I løbet af det første år blev der visiteret 165 ledige til Jobpoint. 76 af de 165 personer afsluttede deres forløb i perioden. Statistikken for de afsluttede deltagere ser således ud: Job/uddannelse: 26 (34 %) Pensionsafklaring: 9 (12 %) Sygdom: 21 (28 %) Andre årsager: 16 (21 %) Udeblivelse: 4 (5 %) 9

10 For de deltagere, der har afsluttet forløbet i Jobpoint med at komme i arbejde, har forløbet gennemsnitligt varet 25 uger. Det gennemsnitlige forløb for alle deltagerne - inklusiv de, der er kommet i arbejde - er 18 uger. Jobpoint adskiller sig fra flere af de andre projekter i undersøgelsen ved at have viden om, hvorvidt de deltagere, der er kommet i arbejde, vender tilbage til kontanthjælpssystemet. 23 af de 26, der kom i arbejde eller uddannelse i løbet af tilbudets første år, fik ordinært arbejde. To var vendt tilbage til kontanthjælpssystemet, to var i gang med en revalideringsplan, og en var under uddannelse med kontanthjælp. Visitering og samarbejdet med kommunens jobcenter Jobpoint modtager i udgangspunktet alle ledige, der er omfattet af Ny chance til alle eller som på anden vis tilhører matchgruppe 4 og 5. Deltagerne visiteres til projektet fra Jobcenter Roskilde. Størstedelen af deltagerne er som nævnt fra matchgruppe 4. De ansatte, vi har talt med, vurderer, at de ledige ikke er ens matchet. Der kan blandt andet være forskel på, hvornår de ledige er blevet matchet og i hvilken afdeling. Der kan således være ledige, der er matchet for højt eller for lavt i forhold til deres nuværende situation. Denne observation afspejler konklusioner fra forskning på området 3. I praksis har den uens matchning ikke haft betydning for Jobpoints arbejde, idet jobkonsulenterne tilstræber at møde de visiterede ledige, som de enkeltpersoner de nu er, når de starter i tilbudet. De ledige vurderes med andre ord ikke med udgangspunkt i deres matchkategorisering. Der er et godt samarbejde mellem Jobpoint og Roskilde Jobcenter. Samarbejdet prioriteres fra begge sider. Det gensidige samarbejde og kendskab fremmer indsatsen i forhold til deltagerne - og samarbejdet giver mulighed for gensidig læring og inspiration. Metoder i arbejdet Projektlederen og jobkonsulenterne i Jobpoint har løbende diskuteret, suppleret og revideret undervisningsforløbenes form og indhold, og de konkrete metoder der anvendes i arbejdet. Tilpasningen af undervisningen har både været nødvendig, da medarbejdere har skullet finde en fælles platform for arbejdet i det ny projekt, og da grupperne af deltagere har været forskellige. Medarbejderne arbejder alle med de samme gennemgående principper, f.eks. motivationsarbejde, men anvender delvist forskellige redskaber i arbejdet. Forskelligheden opfattes og bruges som en styrke i tilbudet. 3 Madsen, Mikkel Bo, m.fl. (2006): Arbejdsmarkedsparat eller ej? En kvalitativ undersøgelse af visitationen af kontanthjælpsmodtagere i ti kommuner. København: Socialforskningsinstituttet. 10

11 De tre temadage Virksomhedsdagen, Tematirsdag og Kroppens dag - omhandler ikke kun centrale temaer i arbejdet. De kan også ses som aspekter af en helhedsorienteret indsats. Det vil sige en indsats, der fokuserer på arbejde/uddannelse, personlige forhold og sundhed. Indsatsen har samlet set afklaring og udvikling af deltagernes kompetencer som mål. Dette søges opnået gennem individuelle samtaler og gruppeundervisning. Arbejdet er endvidere fremadrettet. Det tager udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker, og afklaring og diskussion af mulighederne for at føre dem, eller mulige alternativer, ud i livet. Som supplement til undervisningen om kost og motion, har Jobpoint 17 medlemskort til et motionscenter, som deltagerne kan benytte. Hvis deltagerne ønsker det, udarbejder motionscenteret og den motionskyndige jobkonsulent træningsprogrammer for dem. Dette tilbud værdsættes af mange af deltagerne og fremmer, i Jobpoints vurdering, deltagernes trivsel. De personer, vi har interviewet i forbindelse med undersøgelsen i Jobpoint, understreger alle, at en god, langtidsholdbar indsats i forhold til matchgruppe 4 tager tid. Det vil sige en indsats, der gennem ofte små forbedringer og fremskridt danner grundlag for en vedvarende, positiv udvikling og fastholdelse af erhvervsarbejde. For at kunne udføre arbejdet, har jobkonsulenterne i Jobpoint bedre normeringer, og derved bedre tid til de ledige, end deres kolleger i kommunes jobcenter. Intern visitering. Lederen af Jobpoint fordeler i dag de ledige, der henvises til tilbudet, til jobkonsulenterne på baggrund af hendes kendskab til jobkonsulenternes kompetencer, præferencer, sammensætning af sager, og sagsbyrde. Denne tilgang vurderes både at være en fordel for medarbejdere og deltagere. Deltagerne sikres, da den jobkonsulent, de er tilknyttet, har den fornødne tid og ekspertise til at hjælpe dem, og jobkonsulenterne da de ikke tildeles for mange ledige, en overvægt meget tunge sager, el.lign. Som et nyt initiativ inviteres de ledige alle til en individuel samtale med deres kontaktperson og en af de øvrige jobkonsulenter, inden de starter i tilbudet. Dette initiativ er blevet introduceret for 1) at give deltagerne mulighed for at høre om projektet, se lokalerne, og møde deres kontaktperson inden forløbet starter, 2) sikre et højere fremmøde til introduktionsforløbet, og 3) øge fleksibiliteten og kendskabet til deltagerne medarbejderne imellem. Introduktionen af samtalerne tegner til at blive en succes i forhold til fremmødet. Medarbejderfleksibiliteten lader sig sværere undersøge. For at sikre en hurtigere og mere sammenhængende indsats, prioriteres det, at deltagerne har den samme kontaktperson (intern jobkonsulent) gennem hele forløbet i Jobpoint. Kontaktpersonen kan dog suppleres af andre kolleger eller skiftes ud, hvis det vurderes at være nødvendigt. 11

12 Sparring og supervision. Udover den løbende, uformelle sparring mellem de ansatte i Jobpoint, deltager jobkonsulenterne i formelle supervisions- og sagssparringsmøder. De inviteres endvidere til personale- og andre relevante medarbejdermøder i jobcenteret. Heriblandt møder om nye lovgivningstiltag. Derudover samarbejdes er der naturligvis også på lederplan. Samarbejdet medvirker til at fremme kvaliteten i indsatsen i forhold til de ledige. Jobpoint har endelig en flad organisationsstruktur, hvor jobkonsulenterne har mulighed for at handle selvstændigt i forhold til deltagerne. Deres råderum forstærkes af, at Jobcenter Roskilde har uddelegeret formel kompetence til at træffe beslutninger på en række centrale punkter, til Jobpoints leder og medarbejdere. F.eks. muligheden for at bevilge kortere uddannelsesforløb. Dette råderum synes at fremme en hurtigere indsats. Det har også en positiv signalværdi i forhold til deltagerne. De overraskes ofte positivt over, at vi kan handle her og nu, fortæller de interviewede jobkonsulenter. Tværfaglig personalegruppe Jobpoints leder og de 7 jobkonsulenter har alle en relevant uddannelses- og erhvervsmæssig erfaring bag sig. De udgør tilsammen en tværfaglig gruppe, med en bred vifte af kompetencer. Gruppen af ansatte spænder således fra personer med en socialfaglig baggrund, over en diætist med erfaring indenfor motionsområdet og en universitetsuddannet sproglærer, til en slagteriuddannet lærer med erhvervserfaring fra aktiveringsområdet. Bredden i gruppen af ansatte ses og anvendes som en styrke. De ansatte varetager forskellige undervisningsopgaver, og supplerer hinanden i det daglige arbejde. Det ses endvidere som en styrke, at flere af medarbejderne tidligere har været ansat som kommunale sagsbehandlere og derfor har insider-kendskab til forvaltningens arbejdsgange og kvalitetskrav, og til lovgivningen. Samarbejde med private og offentlige virksomheder Jobpoint har oparbejdet et netværk af virksomheder, de samarbejder med i forhold til praktikforløb, arbejdsprøvning og i nogle tilfælde også ansættelser med eller uden løntilskud. Jobkonsulenterne i Jobpoint opsøger nye virksomheder, når det er relevant. Det er et væsentligt kriterium for jobkonsulenterne i Jobpoint, at de virksomheder, de samarbejder med, ikke har særlige afdelinger for aktiverede, men i stedet integrerer dem i virksomheden. De mener således ikke, at særlige afdelinger for aktiverede er lige så effektive i forhold til at få de 12

13 ledige i arbejde, som forløb hvor de ledige arbejder sammen med de ansatte. Jobkonsulenterne prioriterer endvidere et løbende, åbent samarbejde med virksomhedernes kontaktpersoner. Efterværn et tilbud om støtte for tidligere deltagere i arbejde Som noget ganske særligt har Jobpoint tilbudt efterværn til omkring halvdelen af de 21 deltagere, der er kommet i arbejde eller uddannelse. Jobkonsulenterne i Jobpoint hjælper og støtter de nyansatte i overgangen fra ledig til arbejdstager. Efterværnet har forskelligt indhold. Mens nogle f.eks. har behov for hjælp til gældssanering og aftaler om afdrag, har andre behov for støtte til ikke at falde tilbage misbrug. Arbejdet med efterværn er begrundet i et ønske om at hjælpe deltagerne med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Ordningen er uformel, da andet ikke er muligt. Indholdet i arbejdet ligger udover det arbejde en almindelig mentor ville udføre. En mentor fokuserer som hovedregel på integrationen af de nyansatte på arbejdspladsen og ikke de mere private forhold som f.eks. gældsanering og orden i økonomien. Tilbudet om efterværn er et nyere tilbud og er derfor endnu ikke evalueret. Efterværn ses her som en af de metoder, der med fordel kan afprøves og udvikles for at sikre en mere glidende overgang fra ledig til arbejdstager for matchgruppe 4. I casen om Pakkecenteret omtales behovet for sådanne også. Hvilke forhold gør indsatsen i Jobpoint særlig succesfuld? Jobpoint er et nystartet projekt og har som sådan haft mulighed for at udvikle tilbud og metoder, der passer til ledige, der enten falder indenfor rammerne af Ny chance til alle eller som på anden vis er kategoriseret i matchgruppe 4 og 5. Tilbudets leder og ansatte udgør en fagligt kompetent og engageret gruppe, der formår at udnytte deres faglige og personlige forskelligheder positivt i forhold til indsatsen overfor de ledige. Dette afspejler sig blandt andet i undervisningsforløbets fleksible struktur, i fordelingen af ledige i forhold til de enkelte jobkonsulenter, og i den formelle og uformelle interne sparring i forhold til ideer til praktikpladser, jobplaner osv. og i tilbudets kvantitative resultater. Relationen mellem Roskilde Jobcenter og Jobpoint, og uddelegeringen af beslutningskompetence til tilbudets leder og ansatte, ses endvidere som væsentlige forklaringer på tilbudets succes. Begge parter er derudover opmærksomme på vigtigheden af at have en løbende kontakt, at fasthol- 13

14 de målet og revidere måderne at nå det på, og ikke mindst at se tilbudet som en del af den kommunale indsats og ikke et supplement eller appendiks dertil. Jobpoint adskiller sig endelig fra de fleste af de øvrige cases ved at tilbyde efterværn til en gruppe af de deltagere, der er kommet i arbejde eller uddannelse. 14

15 Case 3 Projekt Sultana et aktiveringsprojekt for kvinder af anden etnisk herkomst Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne, København Projekt Sultana er et aktiveringstilbud for kvinder fra matchgruppe 4 og 5, der har arabisk, pakistansk eller tyrkisk baggrund. Omdrejningspunktet for projektet er at hjælpe deltagerne til at blive opmærksomme på egne ressourcer og opleve hvordan de kan bruges på arbejdsmarkedet. Projektet tilbyder en kombination af undervisning, praktik, og individuel og gruppebaseret vejledning. Da arbejdsmarkedsdeltagelse ikke er en mulighed for alle, er målet for indsatsen som minimum, at alle deltagerne er velafklarede og velbeskrevet, når de forlader projektet. Projektet har 36 pladser. Langt de fleste deltagere er fra matchgruppe 4. Projekt Sultana har eksisteret siden 1. januar Tilbudet er en videreudvikling af integrationsprojektet FamWork, der løb af stabelen i Sultana er et af flere aktiveringstilbud i Kristeligt Studenter-Settlement (Settlementet) på Vesterbro i København. Settlementet er en del af Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne. Beskæftigelseskonsortiet er en af 12 private leverandører, der aktiverer, afklarer og revaliderer ledige i matchgruppe 4 og 5 for jobcentrene i Københavns kommune. Projektet ledes af Rikke Baker. Der er yderligere 7 ansatte i projektet 4. Undervisning, praktik og vejledning Projekt Sultanas hovedaktivitet er de såkaldte 30-timersforløb 5. Det vil sige tilbud af 30 timers varighed pr. uge. Deltagerne visiteres typisk til projektet i 13 uger. Denne periode bliver ofte forlænget på grund af deltagernes sammensatte problemer og manglende/glemte kundskaber. De gode resultater kan, vurderer projektlederen, typisk ikke opnås inden for så kort en periode. Der skal ofte 6-9 måneder, og i enkelte tilfælde længere tid til. Deltagerne i Projekt Sultana er blandt andet kendetegnet ved manglende danskkundskaber, manglende erfaring med det danske arbejdsmarked, og ved kun af have korte eller slet ingen formel uddannelse. Derudover har de ofte sociale, familiemæssige og/eller helbredsmæssige problemer. Denne beskrivelse er en generalisering. I praksis ligger kvinderne indenfor hele det spektrum, som 4 Casebeskrivelsen er baseret på samtaler og interviews med projektets leder og ansatte, observationer af forskellige dele af undervisningen, interne dokumenter, artikler i nyhedsbrevet SettleNyt, og dokumenter fra Beskæftigelseskonsortiet Settlementernes og Kristeligt Studenter-Settlements hjemmesider. 5 Udover 30-timersforløbet tilbyder Projekt Sultana også individuelle afklaringsforløb og visitationssamtaler for kvinder fra samme målgruppe. Disse er ikke inddraget i denne undersøgelse. 15

16 matchgruppe 4 og 5 udgør. Der er derfor deltagere, der med en målrettet indsats vil kunne bestride et arbejde på det danske arbejdsmarked efter et kortere forløb, deltagere hvis situation kræver længere afklarings- og omstillingsforløb, og deltagere for hvem arbejde ikke er en mulighed overhovedet. Undervisningen består af danskundervisning; undervisning om danske samfundsforhold, og sund kost; motion; og værkstedsfag som job- og edb-værksted. Undervisningsforløbet kombineres med praktikforløb og kortere uddannelsesforløb (f.eks. hygiejnekursus), samt individuelle samtaler med en fast vejleder i projektet. Den interne vejleder, deltagerne tildeles, taler enten deltagernes modersmål eller suppleres af en kollega, der taler sproget. Alle deltagerne skal som udgangspunkt i praktik i en ekstern virksomhed i løbet af den periode, de er tilknyttet Projekt Sultana. Praktikken er individuelt tilrettelagt. Det varierer derfor fra deltager til deltager, hvornår i forløbet praktikken finder sted, hvor mange timer de er i praktik, og hvor mange praktikker de er i. Hvis deltagerne ikke har de fornødne ressourcer til at komme i praktik i en ekstern virksomhed, kan de tilbydes praktik i et af Settlementets andre aktiveringsprojekter (f.eks. det interne serviceteam). Praktikstedet vælges ud fra den enkelte deltagers ønske, baggrund og behov. Arbejdet er ofte af ufaglært karakter. Indsatsen i Projekt Sultana er helhedsorienteret. Det vil sige, at alle muligheder og barrierer for deltagelse på det ordinære arbejdsmarked søges afdækket, og barriererne løst. Medarbejderne er meget opmærksomme på det, de omtaler som grænserne for vores faglighed. I de tilfælde, de ansatte ikke selv har den faglige kompetence til at løse deltagernes problemer, informerer de dem om professionelle hjælpemuligheder, relevante tilbud og ydelser osv., og om hvem der kan hjælpe dem med at opnå den nødvendige støtte. Kvantitative resultater I løbet af de første otte måneder af 2007 havde 70 kvinder deltaget i 30-timersforløbet. 10 af de 70 kvinder havde været i praktik i perioden. I begyndelsen af september 2007 så udslusningsresultaterne for de 45 kvinder, der havde afsluttet forløbet, således ud: Ordinært arbejde: 8 (11 %) Arbejde med løntilskud: 1 (1 %) 16

17 Udsluset til praktik uden mentor: 1 (1 %) Udsluset til praktik med mentor: 1 (1 %) Udsluset, udarb. af ressourceprofil: 4 (6 %) Udsluset til andet projekt: 5 (7 %) Sygdom: 17 (24 %) Andre årsager: _ 8 (11 %) De resterende 25 kvinder (36 %), deltog stadig i forløbet. Visiteringen og samarbejdet med kommunen Der visiteres løbende deltagere til projektet fra Københavns Kommunes jobcentre. Visitationen har - med undtagelse af en kortere periode i slutningen af 2007, hvor Københavns Kommune måtte spare på aktiveringsudgifterne forløbet tilfredsstillende. Antallet har kunnet tilpasses projektets norm (36 personer), og projektet har haft de aftalte informationer, mv., til at iværksætte indsatsen. Projektets leder og medarbejdere har et godt samarbejde med kommunens jobcentre. Langt størstedelen af deltagerne visiteres gennem afdelingen Sprog og Integration i jobcenteret på Musvågevej. Her har man prioriteret at have to faste kontaktpersoner til projektet blandt sagsbehandlerne. Denne model værdsættes i Projekt Sultana. Det daglige samarbejde er dog som i de fleste andre cases præget af det store arbejdspres medarbejderne i jobcentrene er underlagt, og af medarbejderudskiftning. Sagsbehandlingen, godkendelserne mv. tager med andre ord ofte lang tid. Dobbeltsprog, fleksibilitet og bredde Projekt Sultanas leder og medarbejdere er meget opmærksomme på at anvende og udvikle metoder, der passer til netop deres deltagere. De har således brugt meget tid på at udvikle de forskellige undervisningstilbuds indhold og form i løbet af de 3 år tilbudet har eksisteret. Særligt interessant er: Dobbeltsprog som et gennemgående redskab i afklaringen og opkvalificeringen af deltagerne For at fremme deltagernes forståelse af undervisningsindhold og samtaler, og derigennem sætte deres ressourcer bedre i spil, arbejdes der med en vekselvirkning mellem dansk og modersmål i alle fag. Det er projektets erfaring at deltagerne klarer sig bedre, når de har mulighed for at udtrykke deres viden, følelser og erfaringer på deres modersmål. 17

18 Bredden og fleksibiliteten i sprogundervisningen Sprogundervisningen består af faste fag, der tilpasses deltagernes konkrete kompetencer og målsætninger. Der undervises blandt andet i dansk for analfabeter (alfabetisering), dansk for hver af de tre sproggrupper, hvor der fokuseres på modersmålet i kontrast til dansk (kontrastiv dansk), job-dansk (forberedelse til praktik eller sideløbende med praktik) og hverdagsdansk. Sprogundervisningen varetages af uddannede sproglærere, der enten selv taler dansk og et af de tre fremmesprog (arabisk, tyrkisk og urdu), eller dansktalende lærere som underviser sammen med lærere der taler arabisk, tyrkisk eller urdu. Bredden og fleksibiliteten i sprogundervisningen gør det muligt at tilbyde relevant og kompetent sprogundervisning på de niveauer deltagerne er på, og i forhold til forskellige sammenhænge (f.eks. dansk på praktik- eller arbejdspladsen). Kombinationen af individuelt tilpassede forløb og gruppeundervisning Projekt Sultana tilbyder individuelt tilpassede forløb med en kombination af individuelle samtaler, hvor aftaler om kort- og langsigtede mål indgås og opfølges, og gruppeundervisning om det danske samfund, kost og motion på den ene side og dansk sprog på den anden. Gruppesammenhængene giver både mulighed for diskussioner, erfaringsudveksling og råd og støtte, deltagerne imellem. Deltagerne har endelig indflydelse på undervisningsindholdet. Deltagerne har mindst et formelt møde med deres interne vejleder hver måned. Sparring og supervision. Alle medarbejderne i Projekt Sultana deltager i formel og uformel sparring om blandt andet arbejdsmetoder, kvalitet (indhold og form) i progressionsrapporterne, og den konkrete indsats i forhold til deltagerne. Der afholdes personalemøde hver uge, og formelle sparringsmøder hver anden uge. Derudover har medarbejderne regelmæssige møder med to eksterne supervisorer. Konkrete metoder. SMART-metoden 6 anvendes i det daglige arbejde sammen med andre metoder, deriblandt den løsningsfokuserede metode. Indrapporteringen til Københavns Kommune finder sted hver tredje måned, følger de fem opmærksomhedspunkter i progressionsrapporterne (eget arbejdsmarkedsperspektiv, faglige og praktiske kvalifikationer, personlige kompetencer, økonomi og netværk, helbred), og foregår via Udbudsportalen. 6 SMART-metoden er en metode, hvor målet for arbejdet med den enkelte ledige, beskrives så det bliver: Specifikt, Målbart, Attraktivt for den ledige, Realistisk og Tidsbestemt. Metoden kombineres med opmærksomhedspunkterne i de kommunale progressionsrapporter. 18

19 Tværfaglig, multietnisk medarbejdergruppe med blik for metodeudvikling Lederen og de øvrige ansatte i Projekt Sultana har alle relevant uddannelses- og erhvervsmæssig erfaring bag sig. Gruppen af ansatte er tværfaglig. Der er således både socialfagligt, universitetsuddannede og sproglæreruddannet personale ansat. De ansatte er endvidere af forskellig national og etnisk herkomst (4 af de 7 ansatte er etniske danskere. Den 8 stilling er pt. ubesat). De ansattes uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring ses som et vigtigt aktiv for tilbudet af projektets leder. De ansatte skal sammen kunne undervise, vejlede og afklare på et fagligt højt niveau. De skal udføre et professionelt, deltagertilpasset arbejde. Det samme gælder deres forskellige nationale og etniske baggrund. Netop uddannelse, faglighed og løbende metodisk refleksion har vist sig at udgøre en vigtig del af forklaringen på, hvorfor de ni aktiveringstilbud, der indgår i denne undersøgelse, har de gode resultater og omdømme de har. Dette gælder naturligvis også Projekt Sultana. Samarbejde med virksomheder Projekt Sultana har et mindre, men velfungerende netværk af private og offentlige virksomheder, der modtager praktikanter. Disse virksomheder, der for de flestes vedkommende tilbyder ufaglært arbejde, er fundet gennem egne netværk og lokalkendskab. Organisationerne tilbyder f.eks. praktikpladser som medhjælper i daginstitutionskøkkener, kantiner og cafeer, rengøringsmedarbejder og butiksmedhjælper. De ansatte ønsker at udvide gruppen af organisationer i fremtiden. Udslusning og opfølgning Kontakten med deltagerne ophører formelt, når de får ordinært arbejde, visiteres til et andet tilbud, får pension eller deltagelsen på anden vis ophører. Hvilke forhold gør Projekt Sultana særligt succesfuldt? Det daglige arbejde i Projekt Sultana udføres af en fagligt kompetent, tværfaglig medarbejdergruppe. Medarbejderne formår at afklare en forskelligartet, ofte problemramt gruppe, der for en stor dels vedkommende har begrænset eller slet ingen erhvervserfaring, og et sparsomt kendskab til det danske arbejdsmarked, og bidrage til udviklingen af kompetencer, der bringer deltagerne i arbejde, uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet eller en afklaring i forhold til flexjob eller pension. Kombinationen af individuelle samtaler og gruppeundervisning, fokus på praktik, og den brede og fleksible danskundervisning, redskabet dobbeltsprog, og den konsekvente inddragelse og an- 19

20 vendelse af sprogligt kompetente medarbejdere udgør væsentlige elementer i den vellykkede indsats. 20

Vellykket aktivering for ledige i matchgruppe 4 De ni cases

Vellykket aktivering for ledige i matchgruppe 4 De ni cases Vellykket aktivering for ledige i matchgruppe 4 De ni cases Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Case 1 Københavns Pakkecenter, Post Danmark. Aktivering og beskæftigelse i en privat virksomhed...

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøger Djurslands Erhvervsskoler, N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa. Viceforstander,

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 7. februar 2011 Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Baggrund/formål

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Bilag 3. Opkvalificering af Ungdomssanktionens

Bilag 3. Opkvalificering af Ungdomssanktionens Bilag 3 Opkvalificering af Ungdomssanktionens 3. fase Organisering af projektet: Projektet gennemføres i samarbejde mellem Mål og Rammekontor for børnefamilier og Vilde Læreprocesser. Vilde Læreprocesser

Læs mere