Referat hovedbestyrelsesmøde 5/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat hovedbestyrelsesmøde 5/2010"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte hovedbestyrelsesmøde 5/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 17. november 2010, kl Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KJF) Troels Bent Hansen, Øst (TBH) Kate Nielsen, Syd (KN) Bjarke Refslund, MTBO (BR) Merete Spangsberg (MS) Dorthe Hansen, Elite (DH) Lisa Tantholt, Bredde (LT) John Holm, Kort (JH) Jens-Jørgen Lyngaa, Plan (JJL) Mads Ingvardsen, Direktør Gæster Afbud Mads Ingvardsen Walther Rahbek (WR) formand for projektgruppen vedr. nyt intl. mesterskab til Danmark Gunnar Tamberg (GT) medlem af projektgruppe vedr. nyt reglement Lars-Ole Kopp, Nord (LOK) MØDEOPLÆG anført med alm. skrift. REFERAT anført med kursiv skrift. HS indledte mødet med at byde velkommen til alle. Dagsorden A. Godkendelse af referat Er tidl. udsendt og lagt på DOF s website. BR er fejlciteret med formuleringen: BR fremhævede, at placeringen bør være Århus. Der skal rettelig stå: BR mener, at ud fra de nuværende bo-forhold for eliteløberne givet det kun mening at tale om en placering et eller andet sted tæt på Århus. et blev godkendt med denne ændring. B. Debatpunkter Fremadrettede til beslutning Side 1 af 17 HB møde 5/2010

2 1. Nyt internationalt mesterskab til Danmark Arbejdsgruppen blev nedsat hen over sommeren 2010 og mødtes første gang i Aalborg torsdag, den 19. august Andet (og seneste) møde blev afholdt i DOF s lokaler den 5. oktober Gruppen består p.t. af følgende medlemmer: Jan Eg Pedersen, Kim Folmann Jørgensen, Mette Rønning Steffensen, Walther Rahbek (formand), Emil Thorsen og Judy Jacobsen (Sport Event Danmark). På gruppens første møde blev følgende kommissorium vedtaget: Arbejdsgruppen: Indstiller til HB hvilke stævner der bør satses på hvornår Udvælger klub(ber) og terræn i DK og indstiller til HB herom Igangsætter bid-procedure sammen med valgte klub(ber), og sikrer kvalitet heri Sikrer at buddet kommer frem til IOF og bliver fremlagt for deres komite. Laver overdragelses dokumenter og sikrer at klubben overtager ansvaret. Til at understøtte gruppens arbejde er der udarbejdet et katalog over drømme terræner i Danmark. Kataloget er udfyldt af Helge Lang Petersen og Kent Lodberg. Kataloget er (overraskende) meget omfattende og er opdelt på de 3 kredse. Arbejdsgruppen kan ikke på baggrund af kataloget udelukke områder af Danmark som værende egnet til et internationalt mesterskab. Og det er yderst positivt! Sagt på en anden måde: Alle klubber i DOF kan stort set indenfor deres nærområde finde egnede terræner. Yderligere er der igangsat et arbejde i arbejdsgruppen med at kontakte og udpege mulige nøglepersoner til internationale mesterskaber især indenfor de teknisk svære discipliner (korttegning, banelægning, tidtagning, Internet streaming, presse, marketing, stævneledelse mv.). Dette katalog stilles til rådighed for kommende arrangørklubber som herefter aftaler med de pågældende nøglepersoner om de har tid og interesse og på hvilke vilkår de evt. kan hjælpe. Arbejdsgruppen ønsker at satse på et nyt WOC i Danmark snarest. Vi ved at dette kan være svært at opnå. Samtidig har vi et stærkt ønske om at hjælpe svagere IOF lande med at lære hvordan man arrangerer et stort mesterskab. Vi har derfor forslag om at lave en fælles bid procedure med USA eller Canada om at afholde WOC i 2 på hinanden følgende år. Således at Danmark afholder det først under inddragelse af nøglefunktionsledere fra det andet land. Herunder skal der ske en overdragelse af viden. Dernæst drager relevante personer fra Danmark (evt. den afsluttede stævneorganisation i arrangørklubben hvis de har flere kræfter) til det andet land og forbereder og gennemfører WOC sammen med dem. Det skal i øvrigt sikres, at der sker parallel planlægning i op til 3 år inden stævnet. De danske repræsentanter kan ikke nøjes med at møde op i fx USA måneden efter at WOC er overstået i DK. Så mister vi muligheden for at influere på korttegning, banelægning, økonomi og organisation. Sport Event Danmark har erklæret sig villig til at støtte de fleste af de internationale stævner vi går efter og ikke mindst at kigge positivt på at hjælpe økonomisk med ovenstående samordnede ansøgning som naturligvis vil være dobbelt ressourcekrævende. Arbejdsgruppen har foreslået et antal stævner som der satses på at skaffe til DK. Rækkefølgen er nøje diskuteret i arbejdsgruppen og afspejler både stævnets størrelse, attraktion og hvornår vi kan forventes at få det tildelt igen. Indstilling: Det indstilles at: 1. Ovenstående kommissorium godkendes 2. Vi forsøger at lave en koordineret ansøgning med USA eller Canada. Arbejdsgruppen tager initiativ og opstart til kontakt og forhandling herom med hvert af de to lande. 3. Vi arbejder målrettet mod at tiltrække følgende stævner: MTBO 2014 (worldcup 2013 Sjælland) + MTBOWOC (Nordjylland) WMOC 2014 EOC 2016 Side 2 af 17 HB møde 5/2010

3 WOC 2017 JWOC 2020 (der tages forbehold for eventuelle beslutninger i IOF i eftersommer og efterår som gruppen ikke har observeret. Det kan rykke kalenderen et enkelt år) 4. Udbudsproceduren i DOF arrangeres således og ledes/gennemføres af arbejdsgruppen: a) Åbent udbud i hele DOF til alle klubber mulighed for at byde ind med interesse i alle arrangementerne ud fra ovenstående liste. b) Vurdering og forhandling med klubber der byder ind. Hensyntagen til jævn kreds fordeling hvis muligt. c) Sammen med den enkelte klub - igangsætning af budprocedure i IOF regi d) Endeligt bud indsendes og præsenteres for IOF WR fremlagde arbejdsgruppens arbejde indtil nu og fremhævede arbejdsgruppens sammensætning, der repræsenterede forskellige og nyttige kompetencer for gruppens arbejde. WR redegjorde for arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsprocessen fremadrettet, og bad om HB s kommentarer i forhold til indstillingen. TBH påpegede, at indsatsen omkring andre internationale stævner bør medtænkes herunder etablering af større internationale begivenheder/events der ikke nødvendigvis er internationale mesterskaber. TBH ønskede en drøftelse af mulige tilbagevendende arrangementer. Herefter fulgte en kort drøftelse af arrangementstyperne og mulighederne herfor, der anses for vanskelige. DH understregede at klubsamarbejde bør indgå i arbejdsgruppens overvejelser, da et internationalt mesterskab kræver mange arbejdstimer og som oftest ikke kan løftes i regi af en enkelt klub. Derefter fulgte en mindre debat omkring betalt arbejde i forhold til store mesterskaber dette set i forhold til ledelsesopgaver, nøglefunktioner, korttegning og lignende. HB fastslog, at vi grundlæggende arbejder ud fra frivillighedsprincippet, men at specielle opgaver kan fordre en given honorering. Der var opbakning fra HB til gruppens arbejde. HB påpegede nødvendigheden af en koordination med PLANudvalgets langtidsterminsliste samt overvejelser omkring organisering af arrangørteamet på et tidligt tidspunkt i planlægningen. HB vedtog indstillingen. 2. Revision af reglement Til behandling af de mange indkomne ændringsforslag til reglement 2009 har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Gunnar Tamberg, Ballerup OK Jens-Jørgen Lyngå, Herning OK Allan Grundsøe, Odense OK Lars Olsen, OK Roskilde De mange modtagne ændringsforslag er indarbejdet i vedhæftede bilag. Arbejdsgruppen har taget stilling til alle ændringsforslag, og arbejdsgruppens indstilling til HB fremgår af sidste kolonne i skemaet. Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været at realitetsbehandle materielle ændringsforslag, mens ændringsforslag af ren redaktionel karakter som hovedregel ikke er blevet fremmet. Hovedpunkterne i de forslag til reglementsændringer, som arbejdsgruppen fremlægger til afsluttende drøftelse på klubledermøderne og efterfølgende indstiller til HB, er: 1. Lempelse i reglerne for udlændinges deltagelse ved DM-arrangementer 2. Oprettelse af nye klasser ved DM (delvis ligestilling mellem herrer og damer) 3. Eventuel (fortsat) begrænsning i uddelingen af DM-medaljer 4. Yderligere grundige overvejelser om ændring af Danmarksturneringen. Side 3 af 17 HB møde 5/2010

4 Ved klubledermøderne i november vil der være repræsentanter for arbejdsgruppen til stede, som kan besvare tvivlsspørgsmål og uddybe arbejdsgruppen synspunkter. Tak for den store interesse i forbindelse med indkaldelse af forslag til reglementsændringer og en særlig tak til Flemming Bruun fra Farum OK, som på eget initiativ udviklede et IT-system, som sikrede en åben proces hen over sommeren. Indstilling: Det indstilles at HB behandler de fremlagte ændringsforlag, herunder tager stilling til den fortsatte behandling vedr. Danmarksturneringen og beslutter reglementsændringer til ikrafttrædelse pr. 1. januar Bilag: HB1 Reglement 2011 pr. 26/ , HB2 Bilag 1 -Nationale mesterskabsklasser, HB3 Bilag , HB4 Bilag 3 - Danmarksturneringen LO indledte drøftelsen med stor ros til GT og den øvrige arbejdsgruppe for arbejdet med Reglement2011, hvilket et enigt HB tilsluttede sig. GT indledte med at opfordre PLAN til at starte arbejdet med reglement 2013 allerede i januar HB strukturerede drøftelserne af Reglement2011 iht. mødeoplæggets 4 punkter. Lempelse i reglerne for udlændinges deltagelse ved DM-arrangementer. GT fremlagde baggrunden for forslaget. HB godkendte formuleringen som fremlagt af reglementsgruppen. Formuleringen lyder: Ret til at deltage i Danmarks- eller Forbundsmesterskaber har enhver, der er medlem af en dansk klub eller en anden klub under IOF (International Orienteering Federation), suppleret med bestemmelsen om, at kun personer, der på stævnedagen er medlem af en dansk klub, som er dansk statsborger eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistreret i Danmark, kan modtage medaljer. Oprettelse af nye klasser ved DM (delvis ligestilling mellem herrer og damer) Der udspandt sig en kort debat om antallet af klasser, hvorefter HB tilsluttede sig de foreslåede udvidelser af klasserne. Desuden ønskede MS, på vegne af BUU, at oprette H/D klassen med to svære baner og en mellemsvær bane og nedlægge den eksisterende klasse H/D Herefter fulgte TBH med en opfordring til at drøfte mesterskabsklasser for H/D 10. BUU har drøftet dette og resultatet heraf er ført til referat på seneste udvalgsmøde. HB besluttede at følge indstillingen fra BUU. GT indarbejder forslagene fra BUU i reglementet. Eventuel (fortsat) begrænsning i uddelingen af DM-medaljer HS fremlagde tidligere fremsatte synspunkter vedr. uddeling af DM-medaljer. SYD, BUU og ØST bakkede umiddelbart op herom. LO fremhævede konkurrencemomentet som noget centralt, og noterede sig dermed imod en lempelse af reglerne for uddeling af DMmedaljer. GT fremlagde herefter baggrunden for forslaget. Reglementsgruppens forslag 2 blev vedtaget formuleringen lyder: Fuldt medaljesæt uddeles til løbere, der har gennemført, uanset antallet af tilmeldte deltagere i de enkelte klasser. Medaljer uddeles kun til personer, der på stævnedagen er medlem af en klub under forbundet og som er dansk statsborger eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i Danmark, suppleret med en understregning af, at alle klasser skal udskrives, og at der ikke skal ske sammenlægning heraf uanset antallet af tilmeldte. Yderligere grundige overvejelser om ændring af Danmarksturneringen. Side 4 af 17 HB møde 5/2010

5 GT opfordrede til, at PLAN udvalget allerede i starten af 2011 tager grundigt fat på ændringen af divisionsturneringen. Herefter fulgte en drøftelse af arbejdet med divisionsturneringen og der blev fra flere sider ytret ærgrelse over, at forslaget omkring divisionsmatchen ikke er indarbejdet i nærværende reglementsændring, da forslaget allerede fremkom tidligt i Baggrunden herfor er bla. manglende ressourcer i PLAN gennem 2010, hvilket stærkt beklages. HB besluttede at igangsætte behandlingen af divisionsturneringen, så et nyt reglement for divisionsturneringen kan realiseres snarest muligt under skyldig hensyntagen til arrangørklubber og implementering af it-systemer. LO understregende, at dette ikke skaber præcedens for at åbne reglementet hvert år. Reglementsændringer sker fortsat hvert andet år, hvilket HB fuldt ud tilsluttede sig. JJL opfordrede herefter Kredsudvalgene til at fremsende eventuelle referater fra drøftelser vedr. divisionsturneringen, med henblik på det forestående arbejde. Andre korte kommentarer omkring reglementet: 3.13 BR: Fremhævede at målestoksforholdene bør ændres for de ældste klasser. Konklusionen blev at teksten fastholdes og følge udviklingen i IOF-kortudvalg BR: Ønskede en præcisering af kortets tilgængelighed før start. Eksemplificeret ved DM-mellem, hvor kortet var tilgængeligt for alle i startområdet og ikke kun i startboksen JH ønskede en præcisering af farver for banetryk for henholdsvis trykte og printede kort. GT indarbejder en præcisering vedr og MS ønskede reglerne omkring skygge afklaret. GT fremlagde arbejdsgruppens forslag som blev taget til efterretning. 2.9 TBH ønskede en debat omkring brugen af GPS og en forklaring på begrebet datalogger. Herefter fulgte en debat omkring anvendelsen af GPS. BR understregede vigtigheden af det principielle i at forbyde brugen på trods af, at man gerne må medbringe en GPS. HB bemyndigede GT til at præcisere teksten, således at det fremgår, at ordet GPS erstatter datalogger og der indarbejdes en præcisering omkring brugen TBH fremhævede at praksis ved fejl på elektroniske enheder var, at stempling ikke skete i de reglementsbestemte kontrolfelter, men i kortkanten, da kontrolfelterne ofte ikke er at finde på kortet. HB bemyndigede GT til at fremkomme med en tekst der retter reglementet til i forhold til praksis TBH ønskede en betalingsfrist på 30 dage. Herefter fulgte en debat omkring betalingsfrister. HB besluttede at indbetalinger skal ske senest 10 dage efter tilmeldingsfristen TBH ønskede en præcisering omkring væskeposter. Herefter fulgte en debat omkring væske mm. GT fremkommer med et modificeret formuleringsforslag. På vegne af Planudvalget/arbejdsgruppen renskriver GT reglementet og indsætter de vedtagne rettelser, således at dette kan oploades på forbundets hjemmeside inden nytår. Med disse bemærkninger besluttede HB således Reglement2011 til ikrafttrædelse pr. 1. januar Synlighed og profilering af DOF bevilling fra DIF s udviklingspulje En væsentlig del af forbundets strategi er, at Orientering bliver synlig og tilgængelig for flere. Med en bevilling på 2.6 mio. kr. fra Danmark Idræts-Forbund får forbundet nu mulighed for at arbejde indgående med netop synlighed og tilgængelighed. På baggrund af Find Vej I Danmark projektet har forbundet i dialog med Danmarks Idræts- Forbund skabt en storstilet synligheds- og tilgængelighedssatsning for Orientering. Projektet Side 5 af 17 HB møde 5/2010

6 tager udgangspunkt i det eksisterende Find Vej I Danmark projekt og ideen er, at disse projekter skal gøres til synligheds- og rekrutteringsplatforme for klubberne. Dette igennem etablering af lokale Find-vej-events, der skal give de mange løbende og cyklende motionister mulighed for at få et kort i hånden eller på styret. Til anvendelse på de enkelte events udarbejdes der markedsføringsmateriale som kan tilpasses klubbernes behov, og forhåbentlig understøtte klubbernes rekrutteringsarbejde. Det er forhåbningen, at et stort antal klubber ønsker at være med i denne satsning og på klubledermøderne i efteråret vil der tilgå yderligere information. Projektets størrelse bevirker, at der skal ansattes en udviklingskonsulent til at varetage ledelsen af projektet. Dette skal understøtte klubbernes arbejde. Med denne bevilling, så er den samlede indsats omkring Find vej I -projektet på godt 5 mio. over fire år ( ). Heraf går ca. 40% af midlerne direkte tilbage til klubberne i form af foldere, skilte, korttilskud, klubbesøg etc. De resterende midler går indirekte til klubberne i form af løn til supportmedarbejdere. For at varetage, drifte og optage nye/flere projekter, så er der behov for, at administrationen får tilgang af administrativ support, da forbundets projekter trækker ledelsesmæssige og administrative ressourcer i et sådant omfang, at der er enkelte administrative opgaver der ikke bliver løst fyldestgørende. Det er forhåbningen, at dette projekt kan aflede yderligere økonomisk og organisatorisk support direkte fra de kommunale forvaltninger til klubberne. Med denne bevilling har forbundet de seneste to år opnået en meromsætning på 7 mio. i forhold til indhentning af projektmidler. Fra projektbeskrivelsen er kopieret følgende kommentar fra DIF s chefgruppe: Projektet har som overordnet målsætning, at profilere og synliggøre DOF og DIF overfor de involverede kommuner. Derudover skal projektet synliggøre DOF og DIF i en række lokale og regionale medier, via de aktiviteter og events som de lokale klubber afholder. Endelig skal projektet på profileringsdelen synliggøre DOF og DIF i nationale magasiner og specialiserede medier. Projektet indeholder derfor et markant profilerings potentiale for både DOF og DIF, særligt over for de involverede kommuner hvor DOF og DIF kan forvente en helt unik profilering. Det er et fåtal af specialforbundenes udviklingsprojekter der har så stort et profileringspotentiale som dette, og det er administrationens klare overbevisning, at detnærværende projekt har kvaliteten, forankringen og opbakningen til at blive succesfuldt gennemført. Supplerende vedlægges medarbejderoversigt, som ønsket ved seneste HB-møde. Indstilling: Det indstilles at HB vedtager projektet. Bilag: HB5 Projektbeskrivelsen, HB6 Udkast til stillingsopslag, HB7 Projekt i overskrifter, HB8 Medarbejderoversigt i DOF MI fremlagde ganske kort projektets hovedlinjer. Herefter en kort debat med beslutning om, at forankre projektet i BREDDE. Projektet forankres af en styregruppe i BREDDE. LT er i første omgang styregruppeformand. KN ønskede flere midler allokeret direkte ud til klubberne, hvilket projektet ikke indeholder mulighed for. Der er i stedet tale om en væsentlig profilering og eksponering af de klubber, som deltager i projektet. KFJ fremhævede at der skulle ske en ensretning af alle navne/termer omkring forbundets projekter, så der ikke opstod begrebsforvirring. MS ytrede stor opbakning til projekterne på breddeområdet. HB vedtog indstillingen og godkendte med akklamation projektet, og takkede direktøren for hans indsats herfor. Side 6 af 17 HB møde 5/2010

7 4. Budget 2011 i forhold til strategi Der henvises til det tidligere fremsendte materiale incl. powerpoint opstilling af budgetoplæg, der er udsendt som oplæg til klubledermøderne og den efterfølgende mailkorrespondance. Hovedbudskabet er, at budgettet balancerer med et overskud på kr. at det nye store udviklingsprojekt er indarbejdet i budgettet at deltagelse i repræsentantskabsmødet fremover vil være gratis for klubberne at der forudsættes ansat en administrativ heltidsmedarbejdet i sekretariatet for at styrke arbejdet i forhold til og serviceringen af klubberne at der vil være behov for øget finansiering på godt kr., enten via kontigentforhøjelser, forhøjelse af løbsafgift eller anden form for brugerbetaling. Det er vigtigt at fastslå, at der er tale om et budgetoplæg, der indeholder alle de kendte tal og forudsætninger. Der skal ikke her og nu tage stilling til budgettet, som udsendt til klubledermøderne. Dette er tænkt som et oplæg til diskussion og efterprøvning af klubbernes holdning til at medfinansiere det stærkt øgede aktivitetsniveau. Den endelige behandling af budgettet finder sted på HB-mødet den 17. ds. Indstilling: Det indstilles at HB drøfter og vedtager budget 2011 på grundlag af det udsendte materiale og de indkomne synspunkter fra klubledermøderne. Endvidere skal der tages stilling til forløb og formulering af eventuelle kontingent/afgiftsforslag til Repræsentantskabsmødet Bilag: HB9 Budget i hovedtal til kredsmøder Budget (alle tal) eftersendes direkte fra LO/MI HS indledte budgetbehandlingen med at gennemgå processen og målsætningen med budgettet. Herefter gennemgik LO principperne for budgettet og de efterfølgende justeringer. TBH ytrede at processen bør være om muligt endnu mere åben og budgetbehandlingen mere gennemskuelig herefter fulgte en kort debat og det besluttedes, at der fremadrettet evt. afholdes et ekstra HB-møde i oktober, alene med fokus på budgettet og en detailgennemgang af posterne. HS fremhævede at processen med fremskaffelsen af alle tal til budgettet er sket løbende, og understregede, at det ikke har været muligt at fremlægge alle tal før sent i processen. LO tilsluttede sig dette og redegjorde for de relativt store ændringer der er fremkommet siden seneste HB-møde. TBH fremhævede en positiv stemning på ØST-mødet i forhold til budget og aktivitetsniveau. Det samme lød fra SYD og HS refererede, på grundlag af telefonsamtale, også positiv opbakning til budget og aktivitetsniveau fra LOK og NORD. BR fremhævede MTB-O s synspunkter og faldt det meget uheldigt, hvis MTB-O blev reduceret kraftigt i forhold til det ønskede. Endvidere redegjorde MS for udvalgsbesparelsen i BUU. Herefter fulgte en debat omkring de sidste justeringer og den endelige vedtagelse af budgettet, med følgende konklusioner: - HB besluttede at den øgede klub/deltagerbetaling fastholdes med et samlet beløb på tkr. 530 i tillid til de klare meldinger, som der er fremkommet fra klubledermøderne, med opbakning til såvel aktivitetsniveau og budgetforslag. - posten Frie midler nedsættes med kr IT administration opjusteres således, at der er midler til opbygning af nye/redigerede udvalgshjemmesider, alternativt skal der findes en løsning på udvalgshjemmesiderne inden for rammerne. - MTB-O får som ønsket kr magasinet Orienterings budgetønske reduceres med kr således at sidetallet fastholdes på kredsudvalgsformændene i ØST, SYD og NORD påtog sig opgaven med at fremlægge mulige scenarier omkring finansieringen af kontingent-, respektivt afgiftsforhøjelse MI og LO Side 7 af 17 HB møde 5/2010

8 udarbejder skitser hertil og udsender disse inden nytår, således at de kan udsendes i god tid inden klubledermøderne ultimo januar Målet er således at der kan ske en samlet og koordineret tilbagemelding fra de 3 klubledermøder omkring fordelingen af forhøjelserne i hhv. afgifter og kontingenter, der kan udmunde i kendte forslag til Repræsentantskabsmødet 2011, der herefter kan forventes vedtaget af klubberne. HB vedtog herefter budgettet med ovenstående ændringer der indarbejdes af LO og MI. 5. Elitecenter ORIENTERING HB fik d. 22. oktober fremsendt den reviderede beskrivelse af Elitecenter Orientering og bilag, der beskrev fordele og ulemper ved placering i øst contra vest Danmark. De væsentligste ændringer er: - Overskriften er ændret fra Elitecenter Århus til Elitecenter Orientering - Der lægges op til at EC fungerer i tre år med start 1. januar Tidligere var tidsrammen 5 år. - Kommentar angående den enkelte løbers mulighed for at møde landstræneren face-toface er fjernet. - Beslutningsgrundlag for at placere elitecentret i Århus på nuværende tidspunkt var beskrevet i det bilag HB fik tilsendt d. 22. oktober. I den reviderede beskrivelse er det formuleret som: Den korte afstand betyder at udøveren kan minimere sin transporttid både i forhold til uddannelses- og træningsaktiviteter, derved frigives tid til træning og restitution Indstilling: HB principgodkendte planerne ved seneste møde og det indstilles derfor alene at HB tager præciseringerne til efterretning. HB tog præciseringerne til efterretning og vedtog indstillingen. 6. Repræsentantskabsmødet 2011 Repr.skabsmødet er fastlagt til lørdag den 5. marts 2011 på Vingsted Centret ved Vejle. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af HSØ, MI samt Susanne Højholt (Kolding OK), som koordinerer og forbereder mødet. Jf. vedhæftede bilag tidslinje samt huskeliste mangler der en del oplysninger, som traditionelt skal fremkomme via HB og fag/kredsudvalg. Disse udestående punkter ønskes drøftet på HB-mødet. Paa valg er Kim Folmann, John Holm, Lisa Tantholdt, Dorthe Hansen. Indstilling: Det indstilles at HB godkender tidsplanen for Repr.skabsmødet 2011 og det praktiske oplæg, tillige med emner til æresbevisninger drøftes (udenfor referat!). 2 Bilag: HB10 Tidslinje2011, HB11 Huskeliste2011 HS pointerede at indstillinger vedr. æresbevisninger, kandidaturer til HB samt udvalgsberetninger følger tidsplanen. HB vedtog herefter indstillingen. C. Efterretning sager til orientering 1. Formanden HB-seminar den 23. oktober Seminaret forløb rigtigt godt, og gav alle gode oplevelser der bragte HB-medlemmerne tættere på hinanden. Der er næppe tvivl om at både tid og omkostninger var givet godt ud, og at det har resulteret i en yderligere sammentømring og gensidig forståelse for hinanden. Side 8 af 17 HB møde 5/2010

9 Genudpegning til IOF s MTBO-Commission Johan Holckmann har på det seneste HB-møde afrapporteret om arbejdet i IOF s MTBO- Commission til HB fulde tilfredshed og anerkendelse af dette internationale arbejde. IOF har efterfølgende bedt om at DOF bekræfter en genudpegning af Johan til dette hverv, hvilket MI og HSØ har meddelt IOF vor opbakning til. Undersøgelse vedr. TBE Som aftalt på seneste HB-møde, og jf. mail til HB er der indsendt anmodning om iværksættelse af en undersøgelse vedr. TBE til sundhedsminister Bertel Haarden, Indenrigs- og Sunhedsministeriet. Der er den 19. oktober modtaget bekræftelsesbrev fra ministeriet vedr. modtagelsen af vores henvendelse. Der er modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, med en afvisning af ønsket om iværksættelse af en undersøgelse. Orientering på Grønland Vi har modtaget henvendelse fra Grønlands Atletikforbund, der foreslår en samarbejdsaftale med DOF, med henblik på at give grønlandske løbere mulighed for at stille op i intl. mesterskaber. Henvendelsen er besvaret med en opfordring til at søge optagelse i IOF som Provisional Member. Invitation til 75 års jubilæum i Det Finske Orienterings-Forbund, Soumen Suunnistusliitto HSØ har modtaget personlig invitation til at deltage i det finske forbunds 75 års jubilæumsarrangement i Helsinki den 27. november Det er aftalt mellem de nordiske forbund at Norge repræsenterer NORD-samarbejdet ved fremmøde, og medbringer en fælles gave i størrelsesordenen kr pr. forbund. DIF-formandsseminar HSØ deltager i DIF s formandsseminar den 7-8. januar, der afholdes i Herning i forbindelse med SPORT Seminarets emner er Demokratiets pris den politiske ledelses udfordringer. Deltagelse i Klubledermøder efteråret Møderne ledes af kredsudvalgsformanden og dennes udvalg. HB-repræsentation er aftalt til følgende: SYD 9. november, Fredericia - KFJ + MI + stab NORD 11. november, Århus - LO + MI + stab ØST 15. november, Roskilde HSØ + LO + MI + stab Staben fremlægger projektkatalog i forhold til ny strategi samt orienterer om Budget Tidsbehov 1-1,5 time. Forventninger til regnskaber for hhv. JWOC2010 samt EFOL2010. Der forventes et overskud for JWOC, men regnskabets afslutning udestår fortsat. EFOL har oplyst at regnskabet balancerer med et underskud på få hundrede kroner, hvorfor forbundets garanti kan slettes. 2. Direktøren DIF s budgetmøde: Budgetmødet indeholdt strategiarbejde for DIF frem mod 2014 og en ændring af fordelingsnøglen. Den primære strategi for DIF i de næste fire år vil gå på synlighed og rekruttering af flere medlemmer. Ændringer i forhold til fordelingsnøglen får let negative konsekvenser i forhold til det nuværende aktivitetsniveau. Vi skal justere lidt på indsatserne, men anbefalingen er, at vi fastholder vores aktivitetsniveau uafhængig af fordelingsnøglens aktivitetsberegninger. Økonomisk rammer den vedtagne fordelingsnøgle DOF-økonomi Hosting af DIF udvalgssider: Side 9 af 17 HB møde 5/2010

10 Pr. 31/ nedlægges DIF-fælles IT afdeling. Alle udvalgshjemmesider skal således hostes et andet sted. Dette arbejde bør starte allerede primo 2011 for at få en glidende overgang. Seminar: Forbedret adgang til naturen 20/ afholdes seminariet Forbedret adgang til naturen en del klubber er tilmeldt. Nyt vedr. Aktiv rundt i DK/ARLA Arla er interesseret i at være med i Find vej i projektet. Der pågår en dialog omkring omfang og tiltag i relation til dette. Ny SNS-aftale Siden foråret 2010 har forbundet være i dialog med SNS-centralt omkring udarbejdelsen af en ny adgangsaftale. Denne mangler fortsat en sidste behandling. Aftalen rummer lette forbedringer men væsentligst er, at aftalen tager højde for nye arbejdsgange i SNS. Aftalen forventes endeligt underskrevet 1/ Nord Voksenkursus er afholdt i Skørping med 26 deltagere som havde en rigtig god kursusdag trods regnvejr det meste af dagen, afregning og evaluering er foretaget. O-service administrator kursus aflyst pga. af for få tilmeldte (3). Kredsbestyrelsen har afholdt møde den 28. oktober, hyggeligt samvær med spisning og god O- snak. Af nyt herfra kan nævnes at Nordkredsen s venner afholder KUM i 2012 og kredsveteranmesterskaberne afholdes i Nordkredsen med støtte fra NK venner, medarrangørklub er næsten på plads. Eventvognen har været lejet ud 4 gange, tilpasning af eventvognen med materiel m.m. er foretaget og der kommer yderligere information om lejepris, indhold m.m. på Nordkredsen s hjemmeside. Der er sendt dagsorden ud til NK klubberne vedr. klubledermøde den 11. nov hos OK PAN. Dagsorden kan også ses på kredsens hjemmeside 4. Syd Kate Nielsen orienterer på mødet. 5. Øst Troels Hansen orienterer på mødet. 6. MTBO De sidste afdelinger af Friluftsland Cuppen er afviklet og de samlede vindere er kåret. Friluftsland er forhåbentlig med som sponsor for Cuppen igen i Terminslisten for 2011 er ved at være endeligt på plads. Derudover arbejdes der med at få en ny elitestruktur på plads, eftersom Jan Eg stopper som eliteansvarlig med udgangen af Plan Appeludvalget har behandlet en anke vedr. DM Stafet. DM 2011 arrangeres i 2011 af OK WEST og afholdes i Vrøgum Øst. Skovtilladelsen er på plads. Staben af IOF Event Advisors er reduceret med 3 personer (Erik Kelvin Hansen, Ole Husen og Helge Søgaard). Der tages snarest fat i problemstillingen vedr. adgang til militære arealer. Bilag: HB12 Kendelse afsagt af Appeludvalget Side 10 af 17 HB møde 5/2010

11 8. Kort Udvalget har behandlet et åbent brev fra Lyngby OK V/formand Finn Blom vedr. 2 kort over samme område (Rude Skov og Geels Skov), samt kortkonsulentens rolle. Begge områder er nu tegnet af hhv. Lyngby OK og Søllerød OK. Den nugældende kortpolitik er åben overfor, at enhver klub kan tegne kort over et hvilket som helst område man måtte ønske, om end det er beklageligt at klubberne ikke kan aftale dette individuelt. Endvidere er spørgsmål vedr. kortkonsulenternes rolle besvaret med henvisning til de stillingsbeskrivelser der foreligger p.t. JH kommenterede kort henvendelsen fra Lyngby OK. Der ændres ikke på kortkonsulenternes nuværende rolle og arbejdsopgaver, ligesom korttegning af et givent skovområde alene er et klubanliggende. 9. Bredde Voksenkurser ( V1, V2 og V3) den 23 oktober 2010 Der var i alt tilmeldt 125 til vores kursus i de 3 kredse, og af evalueringsskemaerne fremgår der, at der var en stor tilfredshed med kurserne. Vi gentager kurset igen den 5. februar 2011 i alle 3 kredse. Trænerkurserne Trænerkurserne 2010/2011 afvikles i samarbejde med Himmelbjergegnes Natur og Idrætsefterskole (HNIE) den 4-5 december2010 og 5-6 februar Familieorientering Familieorientering har fået udarbejdet et logo, beachflag, postkort og hjemmesiden se venligst Der arbejdes på at udbrede konceptet til hele landet i løbet af det kommende år. Kajakorientering Projektet har nu fået grønt lys fra By og Havn (Københavns havn) til at lave et testprojekt med faste poster til kajakorienterings-baner. Vi har fået lavet en blå udgave af find vej skiltet. Der tegnes kort efter almindelig kortnorm suppleret af enkelte tilpassede signaturer. Eksempelvis laves forskellige nuancer af blå som symboliserer forskellig strømstyrke, parallelt til gennemtrængeligheden af skov. Dansk Kano og kajak forbund (DKF) som er med i projektet overvejer at lave et Danmarksmesterskab i Kajakorientering allerede i sensommeren USG (Universitetets Studenter Gymnastik forening) vil oprette hold der underviser i kajakorientering. Hvis det viser sig at fange an, kan man overveje hvorvidt og hvordan man skal gøre en indsats for at optage idrætsgrenen i DOF, som med MTB-O. Alternativt vil den sandsynligvis blive optaget i DKF. Find vej i Skolen Friluftsrådet er ansøgt om kr. som, såfremt de bevilges, tilsammen med de allerede bevilgede kr. fra undervisningsministeriet vil skabe mulighed for etablering af 30 skoleprojekter med kort, skilte, træpæle med stiftsklemmer samt undervisningsmateriale og kompasser. Find vej i Danmark - synlighed - rekruttering DIF har bevilget 2,6 mio. kr. til en videreførelse af Find vej i Danmark med fokus på synlighed og rekruttering med afsæt i klubbernes Find vej arenaer. Info gives andetsteds. Arla I Samarbejde med Arla vil vi lave min. 2 følgeoplevelser som giver forslag til børnefamilier hvordan de kan gøre brug af de faste poster. Disse vil komme til at ligge i Arlas børnehjørne Side 11 af 17 HB møde 5/2010

12 på arla.dk (og på findveji.dk) og vil blive lanceret på mælkekartonerne en gang i løbet af foråret Leder-inspirations-dag i Vejle den B&UU, Elite- og Breddeudvalget samarbejder om en leder-inspirationsdag den Børn og Unge Kvinder på vej: Kvindeløbet Tøser i Terræn blev aflyst pga. manglende arbejdskraft til de påkrævede opgaver. Der er sat en ny dato til foråret i stedet. D. 30. april 2011 og i Præstevang/St. Dyrehave. (HSØ kan supplerende oplyse, at vi har modtaget en henvendelse fra Ellis Sommer, om hvorvidt forbundets garanti fortsat er gældende, eftersom løbet nu er flyttet. Der er besvaret bekræftende herpå forudsat at betingelserne, som oplistet i HB-referat fra møde , forsat er gældende.) Merete Spangsberg er stoppet som tovholder og projektleder i projektet Kvinder på vej, men fortsætter som menigt medlem. Styrgruppen har planlagt et møde i november, hvor projektet skal evalueres og de sidste aktiviteter planlægges. D. 21/9 deltog MS i midtvejsevalueringen for Mentorordningen i KPT (Kvinder på Toppen), da hun er optaget i ledelsesprogrammet WILD (Women In Leadership Developmentprogramme). Som et led i programmet har hun fået en mentor og deltager i internationale seminarer hen over vinteren. Det seneste blev afholdt i Idrættens Hus i Brøndby d / Lands Børne- og Ungdomsudvalget. B&UU skal på det førstkommende møde d.2/ afslutte budgetprocessen og vælge en satsning for Her vil der bl.a. blive afsat penge til et lederseminar for kredslederne i januar. Seminaret er godt på vej, og indbydelsen forventes at være klar ultimo november. Til seminaret er det meningen at den nye kredsleder håndbog skal præsenteres. Gert Nielsen er i gang med udviklingen af denne. Derudover bliver der i samarbejde med Bredde og Elite lavet en inspirationsdag, som skal tilgodese alle unge frivillige i DOF. Efterårets sidste aktiviteter er planlagt med Novembersamling d /11 og U1- og U2kurser i kredsene. Udvalget vil ligeledes lave en evaluering af Sidst bør nævnes udvalgets beslutning om at afholde en uges lederakademi på Grønland for juniorerne i Elite Team Danmark samarbejde: Vi har afholdt det årlige styregruppemøde, hvor dagsorden både er bagudrettet og fremadrettet. Begge parter har været tilfredse med samarbejdet i 2010 og vi kunne konstatere at Signe Søes og Maja Alm til fulde har levet op til deres opstillede målsætninger og at Zenia har opnået de acceptable mål. Af herrerne har Tue og Mikkel leveret flotte præstationer og levet op til målsætningerne. Tue ender således på en 17. plads på World-cup listen, Mikkel ender som nr. 22 hvilket er indenfor målsætningen. Søren bliver nr. 60 hvilket er en acceptabel målsætning. Christian B har ikke opnået årets målsætning. Der er indsendt samarbejdsaftale for 2011, hvor den økonomiske del både skal godkendes af DOF og af TD. Team Danmark har indstillet at deres andel af det fælles budget vil udgøre 1,2 mill. Der er ansøgt om fortsat bistand til at arbejde med det sportspsykologiske islæt. Side 12 af 17 HB møde 5/2010

13 Elitecenter Orientering: Lars Lindstrøm er ansat som elitecentertræner og er i fuld gang med at planlægge aktiviteter, der kan starte i januar Kredselite: På nuværende tidspunkt arbejder eliteudvalget med plan for at afdække behov og indhente informationer om ønsker hos relevante parter (udvalgte løbere og ved klibledermøder). Tre løbere fra Østkredsen har taget initiativ via mail til at iværksætte o-teknisk træning. Eliteklubmøder: Der afholdes 2 eliteklubmøder (sammen med Mtb-O). d. 24. nov i Farum og d. 25. nov i Silkeborg. Ny landstræner: Kontrakten med Åke Jønsson udløber ved udgangen af Stillingen er slået op, med ansøgningsfrist 25. november. Vi har valgt at gennemføre ansættelsesprocedure på nuværende tidspunkt for at have bedst mulig tid til at få alle brikker til at falde på plads inden Åke forlader stillingen. Resultater: Også siden sidste HB-møde har der været epokegørende gode resultater både af juniorer og seniorer. Pga. den fremskredne tid for HB-mødets afvikling afkortedes de supplerende bemærkninger og HB tog orienteringerne til efterretning. D. Aktivitetslisten opdateret liste, se nedenfor E. Mødekalender se nedenfor F. Kommunikation web/hjemmeside og pressen - Afslaget fra Indenrigs- og sundhedsministeriet omkring TBE fremhæves på hjemmesiden - De mest centrale elementer omkring reglementsændringerne fremhæves på hjemmesiden. - Beslutninger vedr. Budget2011 fremhæves på hjemmesiden G. Eventuelt På januarmødet drøftes indlæggelsen af et nyt møde ang. budgetprocessen for budget HS iværksætter annoncering efter folk, der vil gennemgå og journalisere DOF s historiske arkiv. Indsats Aktivitet Hvem Status 1. Sekretariatet skal være med til at understøtte klubbernes arbejde. (klubberne) Udarbejdelse af diverse pjecer, som er tilgængelige for klubberne. Sekretariatet/ Udviklingskonsulenten. - Udarbejdelse af rekrutteringsfolder september Vi skal rekruttere og uddanne klub- og elitetrænere på højeste niveau. (eliten) 3. Sekretariatet skal arbejde med at skabe Fortsat understøtte træner 1 og 2 Eliteudvalget i samarbejde med - Trænerseminar er sammen med bredden. Derudover landstræneren planlagt til ultimo skal der etableres Udviklingskonsulenten. november. Træner 1 og diplomtræneruddannelse hvert år. 2 ligeledes. Side 13 af 17 HB møde 5/2010 Hvert andet år skal vi have to med Indarbejdelse i Bog U på ITA Sekretariatet. Forbundets projekter, eliteløbere, klubber etc. synliggøres gennem - Markedsføringsplan i relation til Find vej i

14 synlighed (klubberne) 4. Unge ledere skal opfordres, motiveres og gives et ansvar. (børn og unge) 5. Forbundet skal kvalificere sig til at blive GRØNT SPECIALFORBUND under DIF. (idrætsanlæg) medieomtale til eksterne. Forbundsaktiviteter markedsføres i magasinet Orientering og på forbundets hjemmeside til forbundets medlemmer. Der skal tilbydes lederkurser for unge samtidigt med, at unge aktivt skal inddrages i Klubbernes/forbundets/kredsens arbejde. Arbejdet gøres meriterende i forhold jobsøgning, studie søgning etc. Inspiration hentes fra spejderbevægelsen Sikring af orienterings udfoldelsesmuligheder under hensynsfuld anvendelse af naturen Sikre viden og handlemuligheder i forhold til at arrangere stævner under hensyntagen til miljøet. B&U- udvalget Bredde-udvalget Kort-udvalget Elite-udvalget PLAN-udvalget - laver en fælles koordinering af lederuddannelse for unge. Sekretariatet i samarbejde med HB og DIF, Friluftsrådet og SNS. forventes klar ved udgangen af juni. Indslag vist på TV2 25/ Udviklingskonsulenten udarbejder lederhåndbog. - Udviklingskonsulenten følger op på ungdomslederseminar og 2NULL10. Forbundet godkendt som Grønt forbund 7/ Tiltag udarbejdes ultimo Sikre viden om, hvorledes vi kan begrænse forbrug af energi og forurening 6. Væres idrætsarena skoven og kortet skal prioriteres økonomisk og strategisk. (idrætsanlæg) 7. Indsatsen overfor skoler, SFO er gymnasier og seminarier skal præges af stor synlighed og skabe kendskab til sporten. Igennem forbundet og DIF skal der arbejdes med nye finansieringsmuligheder for kortområdet. Styrkelsen af skovadgangen. Der oprettes et specifikt projekt der sammen med Find vej i Danmark projektet skal gøre sporten synlig i skolens rum. Herunder også MTB-O, hvor der er mulighed for det. Kortudvalget og sekretariatet. Kortudvalget indsamler erfaringer blandt klubberne og formidle disse til klubberne som inspiration. Sekretariatet/ PLAN udarbejder ny aftale med SNS/distrikterne. Sekretariatet arbejder med indgåelsen af en ny aftale med SNScentralt. Sekretariatet/breddekonsulenten. Børn og Unge udvalget. - Revision af SNSaftalen er igangsat og forventes færdig primo august. Møde med SNS centralt 16/ Hæftet Naturløbet er færdigt og klar til udsendelse. I august følges op med 70 sider om Orientering til lærerne. (børn og unge) 8. Synliggøre at orientering er nem at komme ind i for børn og unge uanset alder. (børn og unge) 9. Talentudvikling i verdensklasse. (eliten) Kampagne med nationale tiltag. Anvendelse af IT-kommunikation. I forhold til at skabe et seniorlandshold med international standard skal vi konstant have fokus på talentudvikling. Sekretariatet udarbejder projekter, hvor klubberne får tilgang til foldere, pjecer eller skabeloner til anvendelse i eget rekrutteringsarbejde. Eliteudvalget, sekretariatet og landstræneren. Se indsats 7. ellers intet at bemærke. TKC erne gennemgår et serviceeftersyn i Der arbejdes på at skabe et elitecenter i Århus med virkning fra primo Der arbejdes på at få etableret et forskningssamarbejde med IFI, Århus som drivende aktør. 10 Kort med poster og baner skal gøres lettere tilgængelige. Der udarbejdes et antal kort der frit kan downloades og anvendes af både medlemmer og ikke- Kortudvalget udarbejder sammen med Projektet Find vej i Danmark retningslinier for lettilgængelige kort. - løbende udvikling i relation til find vej i Side 14 af 17 HB møde 5/2010

15 (idrætsanlæg) medlemmer. 11. Kredseliten skal Kredseliteaktiviteter, hvor de styrkes dygtige udøvere skal have mulighed (eliten) for at deltage i eliteaktiviteter selvom de ikke er en del af landsholdet. Mødet sluttede Eliteudvalget, kredsudvalgene og breddeudvalget samarbejder om at lave et tiltag for denne gruppe. Indarbejdelse i regi af bredden og eliten i Aktivitetslisten Aktivitet Status Indstilling 1. JWOC 2010 Arrangementet afsluttet med fin succes. Vi afventer regnskab og stillingtagen til garantistillelse. Fremskrives 2. Projektgruppe, Kvinder på vej Østrogenløbet blev aflyst pga. manglende arbejdskraft til de påkrævede opgaver. Ideen er udviklet, og arrangørgruppen håber, at der senere vil være mulighed for at gennemføre løbet. Merete Spangsberg er stoppet som tovholder og projektleder. Gruppen har ikke haft møder i den seneste periode. Den deltog Merete Spangsberg i midtvejsevalueringen for Mentorordningen i KPT (Kvinder på Toppen). Hun er ligeledes optages i udviklingsprogrammet WILD (Women In Leadership Development), hvor hun, som et led i dette, har fået en mentor og deltager i internationale seminarer. Det seneste blev afholdt i Idrættens Hus i Brøndby den 28-29/ Fremskrives 3. EFOL ATK-projektet. Godt træningsmiljø 5. Naturløbet (nyt navn tidl. O-patruljen) Arrangementet afsluttet med fin succes. Regnskabet er fremlagt og det balancerer med et neutralt resultat. Garantien kan derfor slettes. Vi glæder os til ATK-årsevalueringen den Alle er opfordret til at deltage i det efterfølgende trænerseminar med mange spændende indlæg. Evalueringen vil slutte med at få klubbernes melding på, hvor fokus skal lægge i år 3 og, hvor der eventuelt skal sættes ind for at hjælpe klubberne i det sidste projektår. På baggrund af evalueringsdagen udarbejder KK en rapport, der vil tilgå Team Danmark og blive synlig på DOF s hjemmeside. Meldinger og konklusioner på evalueringsdagen vil også danne grundlag for møde i ATK projektgruppen for diskussion af handlinger for år 3. Arrangementer afholdt i København, Horsens, Viborg, Århus og Odense. Aftale med Aktiv Rundt i Danmark om Naturløb 2011 forventes på plads primo november Information herom på klubledermøderne i november. Afsluttes og udgår af listen Fremskrives. Fremskrives Side 15 af 17 HB møde 5/2010

16 6. Find vej i Kører planmæssigt. Paa dagsordenen Dagsordenpunkt 7. Kortproduktion og eventvogn. Lokale og Anlægsfonden. 8. Nyt internationalt mesterskab til Danmark. Afventer afregningsprocedure med 70-80% afregning pr. 1/12 og rest afregnes ca. 1/ Eventvognen er leveret og taget i brug. Projektgruppen er etableret. Se under debatpunkt i HB-dagsorden Fremskrives Dagsordenpunkt Mødeplanen 2010/2011 November 2010 Mandag den 8. november 2010 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget Torsdag den 11. november 2010 Klubledermøde, Nord Århus Eftersnak + Budget Mandag den. november 2010 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget Onsdag den 17. november 2010 Hovedbestyrelsesmøde 6/2010 Nyborg Budget 2010 (slut) December 2010 Fredag den 10. december 2010 Stabsmøde 2/2010 Januar 2011 Løbende i januar Regnskab 2010 færdiggøres Brøndby MI/LO + revision Tirsdag den 25. januar 2011 Klubledermøde, Syd Fredericia Årsmøde Mandag den 24. januar 2011 Klubledermøde, Øst Roskilde Årsmøde xxxdag den xx Klubledermøde, Nord Karup Årsmøde Februar 2011 Tirsdag den 1. februar 2011 Hovedbestyrelsesmøde 1/2011 Nyborg Regnskab 2010 Lørdag/søndag februar NORD møde Stockholm Marts 2011 Fredag den 4. marts 2011 kl Hovedbestyrelsesmøde 2/2011 Vingsted Forb. Repr.mødet Lørdag den 5. marts 2011 kl Repræsentantskabsmøde Vingsted April 2011 Onsdag den 27. april 2011 Hovedbestyrelsesmøde 3/2011 Nyborg Maj/Juni 2011 Fredag den 20. maj 2011 Stabsmøde Mandag den 6. juni 2011 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + kalender Mandag den 30. maj 2011 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + kalender Side 16 af 17 HB møde 5/2010

17 Torsdag den 9. juni 2011 Klubledermøde, Nord Karup Eftersnak + Kalender Onsdag 15. juni 2011 Hovedbestyrelsesmøde 4/2011 Nyborg Juli/August 2011 September 2011 Torsdag den 22. september 2011 Hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Nyborg Budget 2012 Oktober 2011 November 2011 Mandag den 7. november 2011 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget Tirsdag den 8. november 2011 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget Torsdag den 10. november 2011 Klubledermøde, Nord Xxxxxxxx Eftersnak + Budget Onsdag den 16. november 2011 Hovedbestyrelsesmøde 6/2011 Nyborg Budget 2010 (slut) Side 17 af 17 HB møde 5/2010

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 28. februar 2014, kl. 18.00 ca. 19.30 Mødedeltagere Referat Gæst(er) Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg, projektgrupper og revision Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Mødested Vejlefjord Mødedato Fredag den 29. februar 2008,

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 1. marts 2013, kl. 17.00 18.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 9. juni 2010, kl. 17.00 - ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3.sal, 8000 Aarhus Mødedato Lørdag den 26. september 2015 kl. 11.00-16.00 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 26. november

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 16. november 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO)

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3. sal Mødedato Tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.30-21.00 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Walther Rahbek,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2011 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte af hovedbestyrelsesmøde 1/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 1. februar 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Sydkredsens klubber, Kredsudvalget og DOF ved HS og MS ----------------------------------------------------------------------- Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 3/2005.

Mødereferat B&UU-møde 3/2005. Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen Mødereferat

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Mødested: Snabs klubhus, Helligkildevej 2, Vejle Mødedato: Torsdag d. 7/6 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter for Sydkredsens klubber og Kredsudvalg

Læs mere

Årets MTB-O rytter overrakt af Walther Rahbek på vegne af Bjarke Refslund, MTBOudvalget Camilla Søgaard, Horsens OK Traditionelt har det været op til DOF s medlemmer at stemme på Årets MTBO-rytter, men

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 8. juni 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid):

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): s- Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): Direktøren har det overordnede ansvar for DOF s drift og den løbende udvikling af forbundet i tæt samarbejde med udvalg, projektgrupper og frivillige medarbejdere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 29. april 2010, kl. 17.00 - ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: tirsdag den 24. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 21. september 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014. Dagsorden: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor

Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014. Dagsorden: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014 Mødested: Mødedato/tid: Mødeindkaldte: Hovedtemaer: Farum OKs Klubhus, Ryttergårdsvej 104, 3520 Farum. Mandag

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 16. september 2010, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen November 2015 Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen Denne forretningsorden er gældende for kredsudvalget og klubledermøderne i Sydkredsen. Sydkredsen er orienteringsklubber, som er

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Torsdag 29. januar 2015 kl. 17.00-21.30 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Torben

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011 fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 27. april 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO) (Kim Folmann

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelse og stab Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Mødested 1 a. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. 2605 Brøndby 1 b. Hotel Hedegaarden,

Læs mere

DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11

DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11 Dansk Orienterings-Forbund Bogholderiet Opdateret. september 2006 Resultat af 1. behandling Budget 2007 - version 2,0 Budget Estimat II Budget I Budget II Ansvar 2006 2006 2007 2007 Noter 10000 Drift 10001

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Onsdag den 14. maj 2014 kl. 17.00 21.30 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM)

Læs mere

Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for:

Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for: Område formænd m/k Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for: Børne- og Ungeområdet, Motions- og Foreningsliv samt DOF Akademiet er ledige idet formændene efter

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

Referat fra B&UU-møde 1/2007.

Referat fra B&UU-møde 1/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Klubledermøder, november 2012

Klubledermøder, november 2012 Klubledermøder, november 2012 Budget 2013 Find vej dagen 2013, inkl. skolemesterskab Motionsevent Naturløbet DOF Akademi Klub-o-meter Vision 2015 Medlemsfremgang Budget 2013 Grundforudsætninger: Fortsat

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Mandag den 27. november 2006 kl. 17.30-22.00

Læs mere

Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense

Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense Referat af HB-møde 1. november 2015 STED: Den gamle kro, Overgade 23, Odense TID: 1. november 2015 kl. 08.30-16.20. Fremmødte: Jesper, Jan, David, Søren Herlev, Jan-Erik, Tarik, Mikael, Erik(referent)

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/213 Mødested: Odense s klubhus Odense Mødedato: tirsdag den 23. september 213 kl. 17.-21.45 Mødedeltagere:

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere

Nordkredsens klubledermøde 2010/1 torsdag den 10. juni 2010 i Viborg OKs klubhus

Nordkredsens klubledermøde 2010/1 torsdag den 10. juni 2010 i Viborg OKs klubhus Nordkredsens klubledermøde 2010/1 torsdag den 10. juni 2010 i Viborg OKs klubhus Referat Der deltog 26 personer. 15 klubber var repræsenterede: Nordvest OK, Holstebro OK, Horsens OK, Silkeborg OK, OK Vendelboerne,

Læs mere

Bilag 3 Danmarksturneringen

Bilag 3 Danmarksturneringen Bilag 3 Danmarksturneringen Gunnar Grue-Sørensen, 2010/05/27 21:45 Forslag til ændring af hele Danmarksturneringen (kommentarer til sidst): 5.1 Danmarksturneringen Danmarksturneringen er åben for alle

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere