Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik En fokuseret vækstpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik"

Transkript

1 Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik En fokuseret vækstpolitik

2 Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme. (Hall & Jenkins, 1995) Turisme er en planlægningsmæssig og politisk udfordring af de større, da turisme inkluderer hoteller, attraktioner, fly og lufthavne, landeveje, skiltning, parker, strande, indkøbscentre, museer, slotte og herregårde, fortidsminder, campingpladser, kasinoer, feriehuse, fødevarer, bowlingbaner, kloakker, golfbaner, guidebøger, rent drikkevand, kort, internetsider, velbevarede og bevaringsværdige bygningsværker, lokalbefolkningen, andre turister, færger, broer og mange, mange andre forhold. (Hird & Kvistgaard, 2010) Side 2

3 TITELBLAD Titel: Skive Kommunes turisme og oplevelsespolitik Udarbejdet for Skive Kommune i regi af Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget og i tæt samarbejde med Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter Tak til alle 13 aktører, der har bidraget med viden, engagement og tid til denne politik. Illustrationer: Hird & Kvistgaard 2010 Side 3

4 Indhold DEL Baggrund Fremgangsmåder Relation til andre politikker og strategier Krav til udarbejdelsen af en turisme og oplevelsespolitik Formålet med politikken... 7 DEL 2: BAGGRUND FOR TURISME OG OPLEVELSESPOLITIKKEN Turismen i Danmark Turismen i Region Midtjylland Turismen i kommunerne Turismen i Skive Kommune Markedsføringsstrategi for Skive Kommune DEL 3: OBSERVATIONER OG UDFORDRINGER Observationer fordelt på destinationsdimensioner Identitet Interessenter (organisation) Indhold Kvalitet Indtægter Infrastruktur Innovation Viden Kompetenceudvikling Markedskommunikation Oversigt over udfordringer...20 DEL 4: TURISME OG OPLEVELSESPOLITIKKEN Politikkens overordnede mål Side 4

5 4.2 Indsatsområder Destination og oplevelsesklynger Værdikæder Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Organisering Del 5: BILAG BILAG 1: Litteraturliste BILAG 2: Interviewpersoner Om forfatterne Side 5

6 DEL Baggrund Skive Kommunes udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi (TEKE) har i 2010 besluttet, at der skal udarbejdes en politik for turisme og oplevelsesområdet i Skive Kommune. Skive Kommune har ikke tidligere haft en særskilt strategi eller politik vedr. turisme og oplevelser. Strategier og mål vedrørende turisme og oplevelser er hidtil indgået i de mere overordnede planer i kommunen herunder også erhvervspolitikken for Skive Kommune, der blev udarbejdet i Heri blev turisme kun nævnt perifert. Turisme udgør en meget central del af samlebegrebet oplevelsesøkonomi. Turisme er lig med oplevelser. Der er allerede i Skive Kommune i relation til udvikling et relativt stort fokus på oplevelser inden for planlægning (Planstrategi 2009), markedsføring (Markedsføringsstrategien for hele kommunen), kultur og turisme (SET s strategier og handlingsplaner). En turismepolitik handler i bund og grund om at skabe fundamentet for oplevelser for de mennesker, der måtte ønske at gæste Skive Kommune fra Virksund til Ålbæk Strand og fra Skive by til Glyngøre og Fur. Derfor hedder denne politik turisme og oplevelsespolitik. TEKE udvalget har opstillet nogle kriterier for arbejdet med turisme og oplevelsespolitikken: 1. Den skal udarbejdes med udgangspunkt i input fra turisterhvervet / turistaktørerne det såkaldte bottom up koncept 2. Den skal udpege indsatsområder 3. Den skal udstikke pejlemærker / rammer / succeskriterier / mål for indsatsen 4. Den skal indeholde en værdisætning af Skiveegnens styrkeområder 5. Den skal fokusere på egnes turisme og oplevelsesmæssige værdikæder 1.2 Fremgangsmåder Som følge af TEKE udvalgets kriterier om en bottom up proces er der gennemført 13 dybdegående og semistrukturede interviews med aktører, der repræsenterer såvel erhvervslivet generelt og turismeerhvervene specifikt samt kommunen geografisk. Aktørerne er udpeget af SET og Skive Kommune se Bilag 2. Formålene med interviewene har været: At inddrage aktører i udarbejdelsen af turisme og oplevelsespolitikken At få vurderinger af hidtidige indsatser At få vurderinger af fremtidige muligheder At få vurderinger af de enkelte områders muligheder for at spille sammen med en overordnet turisme og oplevelsespolitik Alle interview er optaget digitalt og er efterfølgende analyseret i forhold til turisme og oplevelsespolitikkens kriterier. Det skal bemærkes, at materialer fra arbejdet i foråret 2010 med Skive Kommunes frem Side 6

7 tidige turismeinformationsindsats ligeledes indgår i arbejdet med turisme og oplevelsespolitikken. Der blev i den forbindelse gennemført 21 interviews med aktører i hele kommunen. Processen har været styret af en styregruppe bestående af Erland Nielsen, Skive Kommune, Jens Christensen og Alice Bank Danielsen, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter samt konsulenterne John Hird og Peter Kvistgaard. Der har været afholdt 3 styregruppemøder, hvor data har været fremlagt og diskuteret. 1.3 Relation til andre politikker og strategier Interviewmaterialet er blandt andet analyseret i forhold til en række politikker og strategier i Skive Kommune, der har relevans for turisme og oplevelsespolitikken. I Bilag 1 er der en oversigt over de materialer, der indgår i analysearbejdet. Det er centralt for en turisme og oplevelsespolitik, at den er integreret med andre politikker i en kommune. Det er kontinuerligt sikret igennem hele processen blandt andet i forbindelse med ovennævnte styregruppemøder Krav til udarbejdelsen af en turisme og oplevelsespolitik Der kan opstilles en række krav, som en turisme og oplevelsespolitik skal leve op til. Ud over at være integrativ skal en turisme og oplevelsespolitik således være: Målorienteret der kan opstilles kriterier og mål Markedsorienteret der skal tages hensyn til markedskræfterne; er oplevelserne markedsrelevante? Konsulterende der skal tages hensyn til forskellige aktørers syn på turismens udviklingsmuligheder Vidensbaseret der kan inddrages viden fra en række forskellige områder, der har større eller mindre betydning for turismepolitikke Ressourceorienteret der skal bygges på områdets styrker og natur og kulturressourcer. Denne turisme og oplevelsespolitik lever op til disse krav. 1.5 Formålet med politikken Turisme og oplevelsespolitikken spiller sammen med en række andre politikker i Skive Kommune. Imidlertid er det væsentligt at slå fast, at turisme og oplevelsespolitikken udelukkende beskæftiger sig med de elementer, der har betydning for turisme og oplevelser i Skive Kommune. Formålet med arbejdet er således at skabe en stærk og handlekraftig turisme og oplevelsespolitik, der kan skabe hensigtsmæssige og effektive rammer for udviklingen af turismen og oplevelsesøkonomien i Skive Kommune i de næste fire år. Politikken beskæftiger sig ikke med detailplanlægning eksempelvis beskæftiger den sig ikke med, hvilke specifikke målgrupper der skal arbejdes med i de kommende års oplevelsesudvikling og markedsføring af Side 7

8 såvel destinationen som de udpegede oplevelsesklynger. En sådan detailplanlægning hører til i handlingsplaner, som udarbejdes som en del af udmøntningen af politikken af de parter, der ønskes inddraget. Side 8

9 DEL 2: BAGGRUND FOR TURISME OG OPLEVELSESPOLITIKKEN Skive Kommunes muligheder inden for turisme og oplevelsesområdet afhænger af en række eksterne og interne forhold. Forhold, som Skive Kommune i større eller mindre udstrækning har indflydelse på. Disse forhold er derfor vigtige at kortlægge for derved at skabe det rette fundament at arbejde videre på. VisitDenmark anslår, at 354 millioner kroner af Skive Kommunes turismeomsætning på 436 millioner kroner i 2006 stammer fra danske gæsters kommercielle og registrerede forbrug. Dette har betydning for det perspektiv, der anlægges i denne turisme og oplevelsespolitik. Det betyder blandt andet, at der bruges forholdsvis få ressourcer på de udenlandske markeder, idet disse hverken nu eller ifølge interviewene inden for en fireårig ramme vil få nogen særlig stor betydning for Skive Kommune samlet set. 2.1 Turismen i Danmark I 2010 er der i dansk turisme sket nogle ret markante strukturelle ændringer, der får betydning for eksempelvis kommuners arbejde med turisme. VisitDenmarks rolle i dansk turisme er ændret som følge af ny lov om VisitDenmark pr. 1. juli VisitDenmarks fremtidige rolle er at markedsføre Danmark over for udlandet igennem samarbejder med erhvervsaktører og andre. Samtidig er der nedsat en ny professionel bestyrelse med erhvervsfolk i spidsen. Loven betyder blandt andet, at der i en periode af ukendt længde vil være et strukturelt vakuum, idet regioner og kommuner ikke ved, hvem der skal påtage sig ansvaret for turismeudviklingsopgaverne, og ikke mindst hvor pengene hertil skal komme fra. Det virker ret tydeligt, at Folketinget forventer, at kommunerne skal påtage sig størstedelen af opgaverne. Siden 2006 har Danmark mistet markedsandele, og den internationale vækst er gået i en bue uden om Danmark. Hovedparten af de mistede markedsandele kan relateres til det tyske marked, hvor Danmark ifølge VisitDenmark (2010) i perioden har mistet 2,9 millioner overnatninger. Det er i det hele taget de udenlandske overnatninger, der mangler. I perioden er antallet af danske overnatninger til gengæld steget markant, nemlig med 5,7 millioner overnatninger. VisitDenmark (2010) har i sine generelle danske analyser og i den specifikke analyse af Skive Kommunes turisme forventninger til markedet om, at der i årene frem mod 2014 vil være størst stigning i antallet af danske overnatninger (gennemsnitlig 1,8 % pr. år), mens antallet af udenlandske overnatninger vil stige mindre (gennemsnitlig 1,6 % pr. år). Det virker således plausibelt at fastslå, at det er det danske marked, der skal være udgangspunktet for indsatsen. 2.2 Turismen i Region Midtjylland Region Midtjylland har fået udarbejdet en række rapporter om vækstpotentialet i Region Midtjylland. Overordnet tegner rapporterne et ret dystert billede af turismens nuværende situation i Region Midtjylland. Selvom regionen er den tredje største i Danmark målt på turismeomsætning, så præsterer regionen under landsgennemsnittet, og internationalt er regionen gået mere tilbage end landet som helhed (Region Side 9

10 Midtjylland, 2010:4). Rapporten fortæller også, at turisterne i regionen har et lavere døgnforbrug end landsgennemsnittet, nemlig på ca % af landsgennemsnittet. Rapporten fokuserer på vækst gennem fire store initiativer, nemlig En regional PR enhed, der skal bidrage til at løfte regionens synlighed En målrettet indsats for at videreudvikle få stærke feriesteder som drivere for den samlede turismeudvikling (Ringkøbing Skjern området og Djurslandsområdet) Et stærkt partnerskab om erhvervsturisme, der skal styrke regionens muligheder på møde og kongresområdet Et styrket indsalg til gæster skal fremover være en hovedmission for regionens turistbureauer og informationer m.fl. Disse aktører bør i endnu højere grad omstille sig fra at være præsenterende / informerende til at blive sælgende / kanaliserende. (Region Midtjylland, 2010) Rapporten slår fast, at feriehusproduktet på Jyllands vestkyst er regionens ubestridt stærkeste internationale kort (Region Midtjylland, 2010:6). Rapporten peger på, at krisen i regionens turisme ikke alene kan forklares med udefrakommende forhold, men at problemerne først og fremmest hænger sammen med, at turismeproduktet i regionen har en ringe konkurrenceevne, og at der er fire kerneproblemer: Manglende synlighed Værdikæderne er svage Kapacitet under kritisk masse Svag tradition for planlægning af turisme. Der er værd at notere sig, at rapportens konklusioner om satsning på Djursland og Ringkøbing Skjern området inden for ferieturisme bliver udmøntet konkret via Region Midtjyllands nye strategi inden for turismeog oplevelsesøkonomi. Det betyder blandt andet, at Skiveområdet specifikt og limfjordsområdet generelt ikke umiddelbart ligger til at få den helt store politiske og administrative opmærksomhed de nærmeste år. Regionens fokus inden for ferieturisme er en konkret udmøntning af tanken om at satse på de stærke og så lade de mindre stærke følge de stærke. Tanken om tilvalg og fravalg. Skiveområdet er på denne måde i første omgang i hvert fald blevet valgt fra i forhold til potentiale. Som en reaktion på Region Midtjyllands fravalg af Limfjordsområdet er der igangsat et arbejde i regi af Netværk Limfjorden, hvor Limfjordens potentiale belyses. Med udgangspunkt heri er der ansatser til en stærkere destinationsdannelse med deltagelse af Limfjordskommunerne fra Aalborg i nord til Lemvig i syd. Altså en tværkommunal og en tværregional ansats. Region Midtjylland refererer til brugen af fire udviklingsmotorer i arbejdet med vækstpotentialet frem mod Disse udviklingsmotorer er: Produktudvikling Kvalitetsudvikling Kompetenceudvikling PR og marketing (Region Midtjylland, PowerPointpræsentation, august 2010). Side 10

11 Det er centralt for regionen, at der er et stærkt fokus på forholdet mellem udbud og efterspørgsel for at kunne udvikle produkter, som markedet rent faktisk vil efterspørge. 2.3 Turismen i kommunerne Med baggrund i strukturreformen fra 2007 og den nye lov om VisitDenmark fra 2010 har Kommunernes Landsforening udarbejdet en række analyser samt udarbejdet et indspark i den politiske debat om, hvem der skal løfte udviklingsopgaven i dansk turisme efter VisitDenmark. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en række anbefalinger til danske kommuner, der ønsker at arbejde med turisme og oplevelser. Nedenfor følger en række af disse anbefalinger, som har direkte relevans for turisme og oplevelsespolitikken: Kommunerne bør fremover påtage sig en stærkere strategisk rolle i forhold til at skabe en sammenhængende og innovativ turismeindsats i Danmark Kommunerne bør overveje deres rolle på turismeområdet i forhold til investeringsvilje, produkter og markeder i tæt samarbejde med erhvervet, omkringliggende kommuner og turismeaktører Kommuner med stærk turismeafhængighed bør fortsat arbejde med at løfte kvaliteten i turismeindsatsen strategisk, styringsmæssigt og organisatorisk. Aktivt politisk og administrativt ejerskab er en forudsætning for succes i turismefremmeindsatsen Kommunerne bør gennemgå den lokale indsats med henblik på at vurdere behovet for nye strukturer og organiseringsmodeller i turismen, således at flere ressourcer prioriteres til turismeudviklende opgaver Kommunerne bør fremover i højere grad inddrage turisterhvervet i serviceopgaven således, at turistinformationen leveres tættere på gæsten. Ligeledes bør nye teknologier udnyttes bedre i informations og markedsføringsopgaven på turistområdet Kommunerne skal fremover være en toneangivende aktør i destinationsudviklingen i Danmark og indgå i tværkommunale fællesskaber, hvor det giver mening og kritisk masse Kommunernes politikker og strategier skal være en integreret del af arbejdet med at udvikle en stærk turistdestination. Dermed sikres der større sammenhæng mellem den politiske planlægning og de turismemæssige visioner for et område Stærke turismekommuner bør undersøge mulighederne for at skabe et mere langsigtet investeringsgrundlag ved at styrke det offentlig private samspil i turismen Et tættere økonomisk samspil mellem offentlige og private aktører kan bl.a. ske med de nye temabaserede erhvervspartnerskaber som omdrejningspunkt Turismen bør i stigende grad tænkes ind i en værdikædesammenhæng på tværs af ydelser inden for bl.a. oplevelser, overnatning, transport m.v. og på tværs af offentlige og private aktører. (Kommunernes Landsforening, 2010) Side 11

12 2.4 Turismen i Skive Kommune Det følgende er baseret på VisitDenmarks turismeøkonomiske beregninger, som SET har fået lavet for at have et pejlemærke for arbejdet med turisme og oplevelsespolitikken. Følgende er ikke en komplet gennemgang af VisitDenmarks materiale. Det er de væsentligste punkter. Ifølge VisitDenmarks turismeøkonomiske beregninger for Skive Kommune i 2008 var der et samlet turismerelateret forbrug på 436 millioner kroner. Heri skal især bemærkes, at festivalgæster og turister i egne feriehuse er markante poster i regnskabet. Skive Kommune har i perioden haft en markant højere samlet vækst end på landsplan. I perioden var der en positiv udvikling på 11,2 %. I 2009 var der registrerede kommercielle overnatninger i kommunen. Turismen i Skive Kommune skaber 446 årsværk, hvilket ikke er ensbetydende med 446 jobs men formentlig flere. Mange har bibeskæftigelse inden for turisme. 446 årsværk udgør ifølge VisitDenmark knap 2 % af Skive Kommunes beskæftigede. Det er værd at bemærke, at turismeomsætningen i Skive Kommune afstedkommer beskæftigelse i andre beskæftigelsesgrupper end den turismespecifikke gruppe med 210 årsværk, nemlig inden for detailhandel med 114 årsværk og andre brancher med 122 årsværk. Turismen har således stor betydning for beskæftigelsen ud over den direkte turismerelaterede beskæftigelse. Turismen i Skive Kommune skaber en værditilvækst på 218 millioner kroner, hvoraf 29 millioner kroner er provenu til Skive Kommune. Værditilvæksten udgør 2 % af kommunens samlede værditilvækst. Turismen skaber et skatteprovenu på 171 millioner kroner, hvilket udgør 3 % af kommunens samlede skatteprovenu. Turismen i kommunen skaber en værditilvækst, der ligger på 2 %, og dette ligger lige under dansk turismes samlede værditilvækst på 3 %. Skive Kommunes værditilvækst svarer til værditilvæksten i Region Midtjylland. Målt på turismeforbrug er Danmark markant Skive Kommunes største marked med 81 % svarende til 354 millioner kroner, mens udlændinge kun fylder 19 % fordelt på Tyskland (7 % svarende til 29 millioner kroner), Norge (3 % svarende til 15 millioner kroner), Sverige (2 % svarende til 9 millioner kroner), Holland (1 % svarende til 5 millioner kroner) med flere. Langt den største del af turismeomsætningen stammer fra ferieturisme (86,7 %), mens resten stammer fra erhvervsturisme. Hovedparten af turismeomsætningen kommer fra overnattende gæster (91 %), mens de resterende 9 % stammer fra endagsturisme. Hvad angår feriehusudlejningen oplevede Skive Kommune et ret stort fald i antal kommercielle overnatninger på 18,4 % fra i 2008 til i Hovedforklaringen på dette fald er, at det er de tyske gæster, der er blevet væk fra feriehusene i Skive Kommune, mens flere danskere er kommet til. Dog altså ikke nok til at opveje tabet af de tyske gæster. I Skive Kommune er der en markant sæsonafhængighed. Sæsonindikatoren uden kommercielle feriehusovernatninger viser, at turismen er ganske afhængig af overnatningerne i højsæsonen juli august. Skive Kommune har en sæsonindikator på 2,5, mens sæsonindikatoren på landsplan er 2,4. Side 12

13 Turismeproduktet i Skive Kommune, der har overnatning, bestod i 2009 af følgende elementer: Type Antal Bed & Breakfast 17 Campingplads 8 Feriecenter 1 Feriehuse, bureauer 3 Hotel 7 Lejrskoler 9 Lystbådehavn 6 Slotte 3 Feriehuse Vandrehjem Markedsføringsstrategi for Skive Kommune Byrådet i Skive Kommune har i oktober 2010 vedtaget en ny samlet markedsføringsstrategi for hele kommunen. I denne strategi indgår én overordnet styrkeposition samt fire styrkepositioner. Formålet med markedsføringsstrategien er at positionere og differentiere Skive Kommune fra andre kommuner, så det bliver tydeligt, hvad Skive Kommune står for. Indsatsen skyldes ikke, at Skive har problemer. Men udfordringerne er der: Skive er ligesom mange andre byer presset af den demografisk udfordring: Flere ældre, færre erhvervsaktive. I dag skal fortællingen om Skive derfor fortælles på ny og den skal fortælles med respekt for de forskellige byer, der blev bragt sammen af strukturreformen, og de mange forskellige institutioner og aktiviteter, der præger kommunen. Markedsføringsstrategien er på den baggrund et nødvendigt skridt. Det er ikke gjort med smart reklame. Markedsføringsstrategien skal for Skive kommune sikre sammenhæng og konsekvens i kommunens eksterne kommunikation og den skal bygge på Skive kommunes reelle styrkepositioner. (Skive Kommune, Bilag til markedsføringsstrategi, oktober 2010) Det overordnede pejlemærke er Rent liv. De fire underordnede styrkepositioner er: Danmarks rene energiklynge Moderne fødevareproduktion Det gode liv og Fjorden. Side 13

14 DEL 3: OBSERVATIONER OG UDFORDRINGER Destinationsudvikling er igennem de seneste 3 år blevet det centrale udviklingspunkt i dansk turisme. Det hænger blandt andet sammen med struktur og opgavereformen fra 2007 og VisitDenmarks redefinerede rolle pr. 1. juli 2010 til udelukkende at skulle arbejde med branding og markedsføring af Danmark over for udlandet. Med kommunernes øgede betydning for udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi samt kommunernes nye myndighedsopgaver inden for planlægning, byudvikling, miljø, natur og kulturudvikling giver det nye muligheder for at arbejde fokuseret med turisme og oplevelsesudvikling. De 13 interview har været struktureret omkring de 10 væsentligste dimensioner i arbejdet med dansk destinationsudvikling. Disse dimensioner er udviklet i forbindelse med et destinationsudviklingsprojekt i regi af VisitNordjylland i tæt samarbejde med fire nordjyske destinationer og siden brugt på nogle af Danmarks største destinationer, nemlig Destination Ringkøbing Fjord og Sydvestjysk Udviklingsforum (Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Tønder). Dimensionerne er Identitet, Interessenter, Indhold, Kvalitet, Indtægter, Infrastruktur, Innovation, Viden, Kompetence og Markedsføring. Nedenfor følger observationer fra interviewene. Observationerne er bearbejdninger af alle interviewene. 3.1 Observationer fordelt på destinationsdimensioner Identitet = Destinationens identitet er summen af de faktorer, som karakteriserer destinationen set med destinations egne øjne. Det handler om, hvem destinationen er, og hvad destinationen er. Der er ganske stor variation i respondenternes vurderinger af, hvilke værdier Skive Kommune har nu og skal arbejde med i fremtiden i relation til turisme og oplevelser. Kulturhistorien (kulturarven generelt), naturen (generelt), fjorden hele vejen rundt (specifikt), fjorden med alle dens muligheder for aktiviteter (Salling Sport som eksempel), Fur (helt specifikt), sejlerliv (specifikt for Glyngøre og Fur), herregårdene i Østsalling (specifikt) og Spøttrup Borg (helt specifikt) er de områder, som nævnes af stort set alle respondenter. Der tegner sig ikke et klart billede af, hvilke værdier der skal arbejdes med. Den særlige Sallingånd, som en del af respondenterne både direkte og indirekte taler om, kommer ikke frem i det nuværende billede af destinationen. Den Sallingånd, der er langsommelig på den gode måde og træg over for forandringer, ligger i hele egnens selvforståelse, historie og kultur. Den Sallingånd, som respondenterne både værdsætter og søger at udfordre. Udtalelsen det er Salling det her! dækker over en stor kærlighed til egnen, men også over en forståelse af, at det kan være svært at forandre noget. I hvert fald at det tager sin tid inden det er slået igennem. Det udtrykkes måske ret fint af Glyngøreborgernes Masterplan (2010), hvor det står: Hva ska a te for? Udtrykket henviser til en stille undren sig over, at der nu skal ske forandringer igen. Dermed kan det hævdes, at der synes at være temmelig langt til, at Skive Kommunes turisme og oplevelsesøkonomi kan blive baseret på nogle klare og tydelige værdier, der kan skabe samling internt i destinationen samt differentiere området eksternt på markedet. Destinationens mission og vision samt klare mål og strategier for at nå derhen mangler klart. Side 14

15 Her er der tale om den samlede destination. Der er mission og vision for eksempelvis SET, men det er for organisationen som sådan og ikke for destinationen. Det må naturligvis siges, at SET har som mission at udvikle erhvervsvirksomheder, turisme og handel i hele Skive Kommune, og at SET har som mål at skabe en mere klar rollefordeling mellem aktørerne i turismen. Men det er SET s egen mission, og der kan være stor forskel på, hvad en organisation ønsker for sig selv, og så dét destinationen skal i forhold til udvikling og marked. Det kan siges at være en organisatorisk udfordring for arbejdet med en sammenhængende destination. Interessenter (organisation) = Interessenter er organisationer, grupper af personer eller enkeltpersoner, som påvirker eller påvirkes af destinationens dispositioner og processer Den separatisme, som nævnes i rapporten om fremtidens turistinformation i Skive Kommune fra foråret 2010, træder endnu tydeligere frem i efteråret Ord som autonomi, separatisme og anarkisme træder frem i interviewene. Dette gælder især for Glyngøre området og Fur området. Der synes at være ret stor skepsis over for en samlet destination, der ledes fra Skive by. Der er en ret klar os og dem holdning fra de såkaldte landdistrikter over for Skive by og den administrative ledelse, der befinder sig der. Helt anderledes positiv er holdningen til det arbejde, som pågår med støtte fra By og Landsbyudvikling under Skive Kommune. Strategien for By og Landbyudviklingsafdelingen er, at man ønsker at støtte og facilitere udviklingsprocesser dér, hvor der er energi og potentiale til stede. Her arbejdes især med tre oplevelsesklynger, nemlig Røddingområdet med Spøttrup Borg i centrum, Glyngøre området og Furområdet. Dette ses reflekteret i Planstrategi 2009 fra Skive Kommune. Det er værd at notere sig, at en del af respondenterne udtrykker ønske om at, turisme og oplevelsespolitikken skal have et større geografisk fokus end blot Skive Kommune. Der tales om et udvidet samarbejde omkring fjorden, og der tales om udvidet destinationssamarbejde. I øjeblikket er der den opfattelse, at strukturreformen har gjort, at vandet virkelig skiller kommuner og regioner. Der er klare ønsker om at sådanne administrative grænser brydes ned for at kunne arbejde mere smidigt og markedsorienteret med turisme og oplevelsesudvikling. Der synes dermed at være grundlag for at tale om et ønske om et udvidet destinationssamarbejde muligvis endda etablering af et decideret destinationsselskab. Disse tanker synes dog at stride imod den udprægede separatisme og anarkisme, der findes i visse områder af Skive Kommune. Indhold = Indhold er de aktiviteter / oplevelser, som destinationen tilbyder markedet Ordet autentisk går igen hos respondenterne. De mener, at mange af oplevelserne i Skive Kommune er mere autentiske end andre steder, og at man skal sørge for, at oplevelserne bliver ved med at være Side 15

16 autentiske. Flere af respondenterne taler om perler på en snor oplevelser som giver et indblik i det autentiske liv på Skiveegnen i fortid, nutid og fremtid. Det autentiske er især koblet op på fjorden, kulturhistorien generelt og kulturhistoriske lokaliteter som eksempelvis herregårdene på Østsalling og Spøttrup Borg. Skive by spiller tilsyneladende ikke den store rolle i denne sammenhæng. Mange er stærkt kritiske over for Skive bys muligheder for at give turisterne oplevelser ud over shopping og caféoplevelser. Mange er ligeledes kritiske over for Skive bys dårlige forbindelse til fjorden, og arbejdet med at åbne Skive by ned mod fjorden hilses velkommen af stort set alle respondenter. En del af respondenterne er enige om, at det især er Fur, som har noget særligt at tilbyde markedet. Dette hænger især sammen med øens helt særlige atmosfære, historien, geologien, ferielivet, sejlerlivet og muligheden for total afslapning. Der er også muligheder for at udnytte moderne menneskers ønsker om viden indsigt gennem et ophold på Fur. Respondenterne mener, at der ligger et uudnyttet potentiale i at arbejde mere med læring og leg. I det hele taget har fjorden et helt særligt og tilsyneladende ifølge respondenterne uudnyttet potentiale for maritime aktiviteter og oplevelser. Fjorden er det helt særlige rum, som giver sammenhæng og kraft til hele Skive Kommune. Fjorden har et potentiale både på vand og på land, idet flere respondenter taler om, at dét at skabe aktiviteter på fjorden vil give aktiviteter på land. Mange vil tiltrækkes af aktiviteterne på fjorden, og der vil dermed kunne bygges et støtteapparat op omkring aktiviteterne på fjorden. Initiativet Salling Sport hilses velkommen af stort set alle respondenter, der kender til det, som et godt forsøg med aktiviteter for familier på og ved fjorden. Imidlertid synes initiativet at være mindre kendt, end man måske kunne ønske sig, og initiativets mange kombinationsmuligheder synes også at have et relativt begrænset kendskab blandt de fleste af respondenterne. Herregårdene på Østsalling synes også at have et vist potentiale ifølge enkelte respondenter. Sammen med Østsallings særlige landskab med markante og både bløde og stejle skråninger ned mod fjorden og landbrugsjordens særlige frugtbarhed synes kulturhistorien at spille en ikke ubetydelig rolle for enkelte respondenter. Også Jeppe Aakjærs Jenle har en vis betydning for enkelte respondenter som et særlig betydningsfuldt kulturhistoriske pejlemærke, der har stor lokal, regional og national bevågenhed inden for litteraturkredse. Jenle synes dog at være sårbar, idet enkelte respondenter påpeger, at Jenle i høj grad drives af en enkelt ildsjæl. Dertil kommer, at Jenles nuværende til og frakørselseforhold giver svære betingelser for en væsentligt øget tilstrømning til Jenle. Kvalitet = Kvalitet er identifikation, måling og udvikling af god kvalitet i destinationen sammenholdt med kundens oplevelse af kvalitet i hvert møde med destinationens enkeltdele og destinationen samlet Der er generelt en stor stolthed over lokale steder, aktiviteter og produkter, og der synes at være en god kvalitet i de mange små perler på en snor oplevelser i kommunen. Men ud over denne lokale stolthed og de små oplevelser er der en generel forståelse af, at kan opnås store fordele for Skive Kommune ved en Side 16

17 fokuseret indsats på kvalitet i turismens basisprodukter. Eksempelvis tales der om, at der er et meget begrænset udvalg af kvalitetsspisesteder i kommunen. Man kan godt få gode pizzaer og lignende fastfood, men der er ifølge adskillige respondenter behov for at se nærmere på bespisningsmulighederne i forhold til kvalitet. Også overnatningsstederne synes at kunne trænge til et kærligt eftersyn. Se også kvalitet i forhold til infrastruktur herunder. I det hele taget synes kvalitet at ligge mange på sinde, men det er vanskeligt at få et klart indtryk af, hvad kvalitet er for respondenterne. Den lokale stolthed synes at give en vis form for blindhed over for lokale mangler. Indtægter = Indtægter omfatter både direkte og afledte indtægter En central hypotese, der er blevet fremsat og testet under interviewene, er, at der hersker en udpræget landliggerkultur i Skive Kommune i forhold til anvendelsen af de nuværende feriehuse i Skive Kommune. Landliggerkulturen betyder, at der er forholdsvis få feriehuse til rådighed for kommerciel udlejning, idet ejerne foretrækker selv at bebo feriehusene frem for at udleje dem eller blot at have feriehusene til rådighed, når de vil i stedet for at skulle planlægge for brugen af dem. Hvis hypotesen er rigtig, kan det forklare, at Skive Kommune har forholdsvis få overnatninger i feriehuskategorien. I 2008 var der registrerede overnatninger i feriehuse, og i 2009 var der registrerede overnatninger i feriehuse i kommunen. Det er et fald på 18,4 % på ét år. Ved en landsgennemsnitlig udlejningsgrad på 18 % svarer de registrerede overnatninger til, at der skulle være ca. 570 feriehuse til udlejning i Skive Kommune. Disse tal er svære at få af eller bekræftet, da de landsdækkende feriehusudlejningsbureauer tilsyneladende nødigt vil oplyse det lokalt. Landliggerkulturen bekræftes til en vis grad af tallene fra VisitDenmark, 2010, hvor det anslås, at 61 millioner kroner stammer fra kommercielle overnatninger i feriehuse, mens hele 117 millioner kroner hidrører fra brug af eget feriehus samt 11 millioner kroner fra lånte feriehuse. Med andre ord udgør ikke kommercielle overnatninger i feriehus i Skive Kommune en omsætning på 128 millioner kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget som kommercielle overnatninger. Noget kunne altså tyde på, at landliggerkulturen i Skive Kommune udgør et større problem for udnyttelsen af overnatningskapaciteten generelt. At overnatningskapaciteten således ikke udnyttes i tilfredsstillende grad kan have betydning for mulighederne for at etablere virksomheder, der har direkte og / eller indirekte indtægter fra turisme og oplevelsesøkonomi. Infrastruktur = Infrastruktur er 1) destinationens fysiske ressourcer, 2) destinationens faciliteter som veje, vandforsyning, renovation, sikkerhedssystemer som brandvæsen og politik og 3) turismens superstruktur som hoteller, restauranter, attraktioner, golfbaner og lignende Side 17

18 Selvom der er 135 nye feriehusudstykninger i Skive Kommune, er det næppe nok til at ændre på det generelle billede af manglende overnatningsmuligheder. Interviewene afslører forskellige holdninger til problemet med tilstrækkelig og kvalitetsmæssig overnatningskapacitet i kommunen. Der er enighed om, at det næppe er hoteller, der skal bygges. Tankerne går mere i retning af feriecentre i forskellige afskygninger. Også tanker om omdannelse af nogle af de velbeliggende gårde, som af forskellige grunde er eller skal afvikles fra landbrug, til feriecenterlignende benyttelse. Ifølge en del af respondenterne er disse gårde ofte beliggende med flotte udsigter over fjordlandskaberne. I forhold til attraktioner, som også udgør en væsentlig del af infrastrukturen, er der enighed om, at en mega attraktion næppe er vejen frem for Skive Kommune inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Derimod tales der om store oplevelser i det små og perler på en snor. De fleste respondenter er af den opfattelse, at det handler om udnyttelse af synergier mellem disse perler frem for at satse på noget stort. Bespisningsmuligheder synes der heller ikke at være ret mange af og slet ikke hvis man tænker på bespisning i den bedre ende af skalaen. I forhold til transportmulighederne er der på de store linjer gode transportmuligheder, men der synes at være en vis mangel på tilgængelighed til fjorden og skiltning til de gode steder. Der er, som det er p.t., ikke de store lokkemidler i brug for at få gæster ned til fjorden. Man skal nærmest ville det på trods. Alle respondenterne bakker op om Skive Kommunes initiativ i Planstrategi 2009, hvor der arbejdes med tre oplevelsesklynger, nemlig Rødding området, Glyngøre området og Fur området. Denne fokuserede tilgang kan alle se det fornuftige i. Dog er der enkelte, der lufter en bekymring om, at fokuseringen kan gå ud over andre områder i Skive Kommune, som også kunne have gavn af udviklingsmuligheder. Innovation = Innovation er viljen og evnen til at tænke nyt samt omsætte og udnytte det nye til handling i kommerciel forstand Respondenterne giver et samlet klart billede af, at der i de tre af oplevelsesklyngerne Rødding området, Glyngøre området og Fur området er en endog ganske stor innovationskraft fra lokale borgere. Der foregår en mængde aktiviteter hele året, og der sættes mange nye ting i gang. Alts sammen drevet af lokale. Eksempler er Spøttrup Borgs 700 medlemmer af venneforeningen og æbleaktiviteterne i Røddingområdet; forsøgsprojektet Vildrosen og Limfjordens Hus i Glyngøre; branding og bosætningsaktiviteterne og energieventyr på Fur. Skive by som oplevelsesklynge synes ikke at have den samme energi som de andre tre klynger. Her synes udviklingen at være drevet af politisk administrative idéer og beslutninger. Innovationsprocesserne synes at være meget forskellige imellem de tre klynger uden for Skive by og selve Skive by. Hvor den i klyngerne uden for Skive by er drevet af lokale borgere med ildsjæle i spidsen, er det en mere professionelt drevet innovation i Skive by. Side 18

19 Hvad angår selve innovationsprocessen synes der i klyngerne uden for Skive by at være et klart indtryk af, at de skal alting selv, hvis noget skal lykkes. Undtagelsen er her støtten fra Skive Kommunes afdeling for By og Landsbyudvikling. Denne afdeling støtter processer i områder, hvor der kan spores en vis energi. Viden = Viden er tilegnelse, analyse og formidling af den nyeste viden, der har relevans for destinationen og dens udvikling De fleste respondenter synes at have et stærkt lokalt syn på turismeudviklingen. Dette smitter i nogen grad af på deres syn på, hvad der skal udvikles og hvorfor. Det kunne se ud til, at dette lokale syn betyder, at det oftest er såkaldte pet projects, der skubbes frem. Om disse projekter også er funderede i et markedssyn, er vanskeligt at vurdere. Det synes plausibelt at konkludere, at de fleste respondenter først og fremmest udvikler projekter, der skal tilfredsstille lokale borgere, men at disse projekter ikke altid har lige stor relevans for markedet. Selvom SET har gennemført en række møder med fokus på viden om markedet, synes disse initiativer ikke at have haft den store gennemslagskraft hos respondenterne. Grundlæggende synes markedet ikke at spille den store rolle for udviklingen af turisme og oplevelsesbaserede produkter. Kompetenceudvikling = Kompetenceudvikling er destinationens indsats i forhold til udvikling af nødvendige kompetencer over for markedet Respondenterne taler generelt meget lidt om kompetenceudvikling. En enkelt respondent er optaget af at styrke kompetenceudviklingen særligt i relation til værtskabstankegangen. Imidlertid synes der at være en ret stor lokal kompetence i form af lokale ildsjæle, som går langt for at imødekomme gæsters behov. Markedskommunikation = Markedskommunikation er den måde, hvorpå destinationen kommunikerer med markedet gennem strategi, budskaber, målgrupper, løfter og brands Et af de helt særlige problemområder, som mange af respondenterne nævner er, at Skive Kommune ikke er særligt synlig det være sig i relation til tiltrækning og fastholdelse af nye borgere i kommunen og det være sig i relation til turister fra ind og udland. Skive Kommune er ikke som sådan kendt for noget særligt. Dog med en klar undtagelse, nemlig Fur. Fur nævnes af stort set alle respondenter som noget helt særligt, der er slået igennem nationalt som et brand, der kunne og burde udnyttes mere. Et andet særligt problem, der kan knyttes til den manglende synlighed, er, at Skive Kommune ikke har ret mange strøgkunder. Alle såvel nye borgere som turister skal trækkes til området. Skive Kommune ligger ikke på nogen af de naturlige ruter igennem landet. Vestkystturisterne skal trækkes ind i landet og væk fra regionens stærkeste brand. Turister, der kører på Jyllands motorveje, skal trækkes væk fra motorvejene Side 19

20 og ind til Skive Kommune. Det betyder, at Skive Kommune står relativt svagt på reason to go ifølge en del af respondenterne. Igen nævnes Furs tiltrækningskraft som en undtagelse. Der er varierende tal på, hvor mange gæster Fur tiltrækker om året fra til Mange af disse er tilsyneladende med bus og er endagsturister. Disse kommer gerne sydfra og kører ind omkring Jenle på vejen til eller fra Fur. Tilsyneladende er der et ret klart reason to go for besøgende til Fur. En del af respondenterne taler om tilgængeliggørelse af kulturhistorien altså at kulturhistorien skal være let at komme til måske gennem forskellige formidlingsformer. Det må betyde, at den ikke er tydelig nok for dem selv og dermed i høj grad også for gæsterne. Levendegørelsesaktiviteterne på og omkring Spøttrup Borg er tilsyneladende en undtagelse som også formidlingsaktiviteterne på Fur, der fint benytter sig af story telling teknikker. 3.2 Oversigt over udfordringer Nedenfor opsummeres ovenstående for at skabe et overblik over udfordringerne baseret på respondenternes udsagn, arbejdet med turismeinformationsindsatsen i Skive Kommune 2010, desk research samt konsulenternes egne observationer. Indsatsområde Identitet Interessenter (Organisation) Indhold Kvalitet Indtægter Største udfordring Manglende enighed om, hvad der er den eller de bærende værdier for destinationen samlet og for de enkelte oplevelsesklynger. Hvad er reason to go? Skiveegnens særlige identitet Sallingånden kommer dårligt til udtryk. Intet reelt samarbejde. Der er tale om selvkørende enheder uden enighed om retning for destinationen. Ordene mistro, separatisme og anarki dukker op. Der er langt til intern integration i destinationen. Fjorden og fjordmiljøerne er stærke æstetisk, historisk, kulturelt og oplevelsesmæssigt. Men fjorden er et klart underspillet og underudviklet produkt i forhold til Skive Kommune, i forhold til andre fjordkommuner og ikke mindst i forhold til regionerne i såvel Midtjylland som Nordjylland. Der synes at være kvalitet at finde i mange små oplevelser rundt omkring. Men samlet set synes oplevelsestilbuddene at være i underkanten af de krav, som moderne mennesker stiller til kvalitet i oplevelserne, i overnatningen, i bespisningen, i infrastrukturen, i it infrastrukturen og i det samlede indtryk. Der er en begrænset sæson i Skive Kommune. Landliggerkulturen giver begrænset kapacitet til flere overnatninger i feriehussektoren. Begrænsede muligheder for at opnå den kritiske masse, der skal til for at holde åbent i længere periode. Side 20

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018. En klyngedrevet vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018. En klyngedrevet vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018 En klyngedrevet vækstpolitik Hver gang Skive Kommune opnår 1 million kroner i turismeforbrug, så er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere