Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o"

Transkript

1 Kriminalitet Kriminalitet Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden og med en lancering af data i tidsperioden i statistikbanken. Grønlands Statistik har i 2015 modtaget et dataudtræk fra politiets sagsbehandlingssystem, således at den afbrudte kriminalstatistik kan genoptages. Statistikken over kriminalitet har været sat i bero i en årrække på grund af usikkerhed omkring kvaliteten af data. Kvaliteten af data er blevet forbedret med de nye elektronisk indberettede data. Grønlands Statistiks tidligere kriminalstatistik var baseret på politiets afgørelsesblanketter, hvilket gav anledning til en række fejlkilder, der nu begrænses. I en årrække har Grønlands Statistiks udgivelse over kriminalitet alene omfattet afgørelser, men det er nu også muligt at udarbejde statistik over anmeldelser og sigtelser. Statistikken over kriminalitet baseres på overtrædelser af den grønlandske kriminallov, samt overtrædelser af særlovgivningen, herunder færdselslov. Kriminalstatistikken er opdelt i en række områder, som afspejler de processer, en overtrædelse gennemgår fra anmeldelse over eventuel sigtelse og afgørelse. Statistik over kriminalitet er opgjort på antal anmeldelser og antal afgørelser. Én anmeldelse er ét kriminelt forhold (én lovovertrædelse), men kan indbefatte flere personer (hvor nogle eller alle kan modtage en afgørelse). For mere information jf. metodeafsnittet. Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Sigtelsesstatistik Afgørelsesstatistik Personer med en afgørelse Metode o o Dokumentation o Ungdomskriminalitet Køn og alder Klassificering

2 Denne publikation er en særpublikation, der opsummerer kriminalstatistikken fra 2011 til Statistikbanken er samtidig opdateret med data i tidsperioden Fremadrettet vil statistik over kriminalitet være baseret på data for det foregående år og udkomme det først halvår det efterfølgende år. Noter fra Politiets årsrapporter 2010: Faldet i antallet af brugstyverier er en følge af at politiet har haft særligt fokus på dette område i En stor del af denne stigning drejer sig om færdselsloven, hvilket uden tvivl skyldes, at Grønlands Politi i 2010 har haft dette som et særligt fokusområde et fokus, der vel og mærker fortsætter i Også overtrædelser af fiskerilovgivningen er steget. Dette kan bl.a. skyldes en øget indsats hos politiets to største samarbejdspartnere på området Grønlands Kommando og Grønlands Selvstyre. Årsrapport : Der er sket en stigning i antallet af anmeldte overtrædelser af anden lovgivning. Man kan ikke i den forbindelse nødvendigvis konkludere, at der dermed, med sikkerhed er begået flere overtrædelser. Idet den såkaldte særlovskriminalitet i meget høj grad er kendetegnet ved, at myndighederne ikke modtager ret mange anmeldelser fra borgerne, men derimod at myndighedernes medarbejdere selv opdager lovovertrædelserne. Stigningen kan således skyldes en ændret strategi eller et andet fokus hos myndighederne i forbindelse med eksempelvis prioriteringen af kontroller. Årsrapport 2014 Kriminalitet - side 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Noter fra Politiets årsrapporter... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Begreber... 4 Anmeldelse... 4 Sigtelse... 4 Kriminalretlige afgørelser... 4 Anmeldelser... 5 Overtrædelser af kriminallov... 5 Forbrydelser mod offentlig myndighed... 6 Sædelighedsforbrydelser... 6 Forbrydelser mod liv og legeme... 7 Overtrædelser af særlove... 8 Overtrædelser af færdselsloven... 9 Sigtelsesprocent Afgørelser Fældende afgørelser Fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af kriminallov Foranstaltninger Fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af særlove Fældende afgørelser vedrørende overtrædelse af færdselslov Personer med en fældende afgørelse Ungdomskriminalitet Metode Statistikkens kilde Afgrænsning Definition af begreber Journalnummer Enhed for journalnummeret Person Dokumentation Anmeldelsesstatistik Sigtelsesstatistik Afgørelsesstatistik Klassificering Overtrædelsens art Foranstaltninger... 23

4 Begreber Anmeldelse Borgeren kan anmelde lovovertrædelser til politiet. Når politiet modtager en anmeldelse eller af egen drift overvejer at indlede en efterforskning, vurderes det om der er en rimelig formodning for, at der er begået et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige. Hvis dette er tilfældet indleder politiet efterforskning i sagen. Sigtelse Politiet kan foretage sigtelse af en person, når der er en rimelig grund til at vedkommende mistænkes for en lovovertrædelse. Når efterforskningen er slut, vurderes det, om beviserne i sagen tyder på, at den sigtede har begået lovovertrædelsen og om beviserne er tilstrækkelige til at vedkommende under en kriminalsag ville blive dømt. Hvis dette er tilfældet vil der typisk blive rejst tiltale mod den sigtede. Kriminalretlige afgørelser Kriminalretlige afgørelser kan inddeles i indenretlige- og udenretlige afgørelser. En indenretlig kriminalretlig afgørelse foretages af domstolene og vil typisk være ved dom. Domstolene kan afsige dom hvorved en person frifindes, hvilket betyder at personen anses for ikke at have begået noget kriminelt. Domstolene kan domfælde en person, hvilket betyder at personen anses for at have begået noget kriminelt og bliver idømt en foranstaltning. En foranstaltning beskriver hvilken sanktion, vedkommende skal idømmes. Den mest lempelige foranstaltning er en advarsel og det strengeste er anstaltsanbringelse (frihedsstraf). En udenretlig kriminalretlig afgørelse foretages udenfor domstolssystemet, og vil typisk blive foretaget af politiet. Politiet kan udstede bødeforlæg og meddele tiltalefrafald, hvilket i begge tilfælde betyder at personen anses for at have begået en kriminel handling og anses for skyldig. Politiet kan også afgøre en sag ved henlæggelse. Dette sker enten fordi sigtelsen anses for grundløs, på baggrund af bevisets stilling eller når efterforskningen ikke har ført til at en person kan sigtes. Kilde: Straffesagens gang. Nielsen, Gorm Toftegaard. 5. udgave 2011

5 Anmeldelser Antal anmeldelser fordeler sig således på de udvalgte grupperinger i loven, som der arbejdes med i denne publikation. I 2015 er der anmeldelser under kriminalloven, 883 under færdselsloven og 771 under særlove. Det er i alt anmeldelser og en ændring på -9,9 pct. i forhold til året før. I figur 1 kan man se hvordan antallet og fordelingen ændrer sig over en femårig periode. Figur 1. Antal anmeldelser fordelt på kriminallov, færdselslov og særlove, Overtrædelser af kriminallov Anmeldte overtrædelser af kriminalloven indbefatter alle overtrædelser af kriminalloven, som er anmeldt til politiet. Kriminallovens kapitler er i kriminalstatistikken kategoriseret i fire hovedgrupper: forbrydelser mod offentlig myndighed, sædelighedsforbrydelser, forbrydelser mod liv og legeme samt formueforbrydelser, jf. bilag 1 og 1.1. Tabel 1. Antal anmeldelser under Kriminallovens fire hovedgrupper, I alt Forbrydelser mod offentlig myndighed Sædelighedsforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Formueforbrydelser Kriminalitet - side 5

6 Figur 2. Anmeldelser procentvis fordelt på kategorier af overtrædelsens art Forbrydelser mod offentlig myndighed Forbrydelser mod offentlighed myndighed udgør de færreste anmeldelser, under kriminalloven og er faldet med 25 pct. i forhold til året før. Kategorien vold mod offentlig tjenestemand har den største ændring, med et fald på 38 anmeldelser fra 2014 til Hvilket man kan se i tabel 2. Tabel 2. Anmeldelser af forbrydelser mod offentlig myndighed, Forbrydelser mod offentlig myndighed i alt Vold mod offentlig tjenestemand Ulovlig alarmering Falsk forklaring el. anklage Pengefalskneri Dokumentfalskneri Brandstiftelse Øvrig forbrydelse mod offentlig myndighed I 2015 er der pr indbyggere over 15 år anmeldt 3 tilfælde af Forbrydelser mod offentlig myndighed, hvoraf Vold mod offentlig tjenestemand udgør 2 anmeldelser pr indbyggere over 15 år, svarende til 49 pct. af overtrædelser under denne kategori. Sædelighedsforbrydelser De hyppigste anmeldelser for sædelighedsforbrydelser sker under gerningskoderne for voldtægt mv. (voldtægt og samleje ved ulovlig tvang) og blufærdighedskrænkelse. Dette ses i tabel 3. Kriminalitet - side 6

7 Tabel 3. Anmeldelser af sædelighedsforbrydelser fordelt på overtrædelsens art, I alt Voldtægt mv Kønsligt forhold til barn (under 15 år) Blufærdighedskrænkelse Øvrige sædelighedsforbrydelser I 2015 er der pr indbyggere anmeldt 6 tilfælde af sædelighedsforbrydelser, hvoraf voldtægt mv. (voldtægt og samleje ved ulovlig tvang) udgør 3 anmeldelser pr indbyggere. Forbrydelser mod liv og legeme I tabel 4 ses at anmeldelser for vold mod privatperson er den hyppigst forekommende anmeldelse, indenfor for denne kategori. Tabel 4. Anmeldelser af forbrydelser mod liv og legeme fordelt på overtrædelsens art, I alt Manddrab el. forsøg på manddrab Vold mod privatperson Ulovlig tvang og frihedsberøvelse Husfredskrænkelser Trusler på livet Øvrige forbrydelser mod liv og legeme I 2015 er der pr indbyggere over 15 år anmeldt 20 tilfælde af forbrydelser mod liv og legeme, hvoraf manddrab eller forsøg på manddrab udgør 0,4 anmeldelser pr indbyggere over 15 år. Tabel 5 viser at i 2015 udgør formueforbrydelser 47 pct. af alle anmeldelser og 67 pct. af anmeldelser under kriminalloven. Størstedelen af formueforbrydelserne er berigelsesforbrydelser, hvilket vil sige indbrud, tyveri, butikstyveri og brugstyveri af f.eks. bil eller båd. Heraf er butikstyveri den hyppigste anmeldte forbrydelse og udgør 23 pct. af de anmeldte formueforbrydelser i Hærværk er også grupperet under formueforbrydelser og udgør 20 pct. af anmeldte formueforbrydelser og 13 pct. af alle anmeldelser under kriminalloven. Kriminalitet - side 7

8 Tabel 5. Anmeldelser af formueforbrydelser, Formueforbrydelser i alt Indbrud i forretninger og virksomheder Indbrud i offentlige institutioner Indbrud hos private Tyveri fra personbil Tyveri fra båd Butikstyveri Røveri Øvrige tyverier, herunder selvtægt Ulovlig omgang med hittegods Bedrageri herunder databedrageri Underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, åger Hæleri Hærværk Brugstyveri I 2015 er der pr indbyggere over 15 år anmeldt 59 tilfælde af formueforbrydelser, hvoraf butikstyveri udgør 14 anmeldelser pr indbyggere over 15 år. Overtrædelser af særlove Særlovene indbefatter en række enkeltstående love som oftest vedrører specifikke områder. Særlovgivningen omhandler forskellige områder som f.eks. ordensbekendtgørelsen, hvor politiet sikrer orden og ro på offentlige steder(politivedtægten), lov om euforiserende stoffer, våbenloven, miljøloven med videre. Anmeldelser af lovovertrædelser på særlove føres oftest af myndighederne, der varetager kontroller, der påvirker de forskellige områder. Derfor er statistikken om anmeldelser under særlovene også påvirket af, hvilke indsatser, der drives i de forskellige myndigheder. Der er tale om myndigheder som Toldvæsenet og hashkontroller, Arktisk Kommando og fiskerikontroller, Arbejdstilsynet og deres besøg på arbejdspladser. Færdselsloven hører under særlovgivningen, men da antallet af overtrædelser af færdselslov er på niveau med antallet af overtrædelser af særlove i øvrigt, er antallet af registrerede overtrædelser af færdselslov præsenteret i et afsnit for sig. Tabel 6. Anmeldelser af øvrige særlove fordelt på overtrædelsens art, I alt Lov om euforiserende stoffer Brandlovgivningen Politivedtægten Øvrige kriminalretslige særlove Love vedr. dyr og jagt, herunder dyrplageri Love vedr. arbejde, transport mv Love vedr. spil, bevilling og næring Øvrig særlovgivning Kriminalitet - side 8

9 Af tabel 6 fremgår det, at Loven om euforiserende stoffer udgør 62 pct. af de anmeldte overtrædelser af særlovgivningen i Overtrædelser af færdselsloven De fleste overtrædelser af færdselsloven anmeldes ikke, men indberettes af politiet selv. Derfor er antal registreringer på overtrædelser af færdselsloven også afhængigt af politiets egen indsats, hvor de nogle år har fokus på området og andre år ikke. I 2010 har politiet angivet i deres årsstatistik, at de har haft fokus på færdselsområdet, hvilket reflekteres i statistikken. Nedenstående tabel betegnes derfor ikke som anmeldelser af færdselsloven, men som registreringer af overtrædelser af færdselsloven. Tabel 7. Registrerede overtrædelser af færdselsloven, I alt Færdselsuheld Færdselsuheld med spiritus el. medicin Spiritus el. medicin påvirket kørsel Kørsel uden førerret Forpligtelser ved færdselsuheld Overtrådt hastighedsbestemmelse Sikkerhedssele/sikkerhedsudstyr ej anvendt Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel Øvrige overtrædelser af færdselsloven Figur 3. Registrerede overtrædelser af færdselsloven, Den 1. oktober 2008 blev der indført ændringer af færdselsloven, som blandt andet omfattede, at alle personer skal benytte sikkerhedssele under kørslen, samt at føreren ikke må benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Fra 2010 er politiets registreringer af overtrædelser af disse tilføjelser til Kriminalitet - side 9

10 færdselsloven blevet tilgængeligt i det register, som Grønlands Statistik modtager udtræk fra. Sigtelsesprocent I hvilket omfang politiet rejser sigtelser mod én eller flere personer varierer efter overtrædelsens art. Ses der overordnet på sigtelsesprocent inden for kriminalloven, færdselsloven og øvrige særlove, er antallet af anmeldelser, der fører til en sigtelse, højest inden for færdselsloven. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at overtrædelserne af færdselsloven sker ved, at politiet selv registrerer overtrædelsen ved f.eks. at stoppe bilisten og rejse en sigtelse på stedet. Figur 5. Sigtelsesprocent for kriminallov, færdselslov og øvrige særlove, Figur 5 viser, at i 2015 er antallet af anmeldelser, der fører til en sigtelse højest ved overtrædelser af færdselsloven med 55 pct. af anmeldelserne. Udover det fører 42 pct. af overtrædelser af øvrige særlove til en sigtelse, mens 30 pct. af anmeldelserne for overtrædelse af kriminallov fører til en sigtelse. Hvorvidt en overtrædelse af kriminalloven fører til en sigtelse er forskelligt alt efter hvilken overtrædelse, der er tale om. Anmeldelser af personfarlig kriminalitet fører oftere til en sigtelse, hvilket vil sige sigtelse for vold, drab, voldtægt, røveri eller visse typer af tyveri. Sigtelsesprocenten er således højere ved forbrydelser mod liv og legeme med 40 pct. og sædelighedsforbrydelser med 37 pct. Lavest er sigtelsesprocenten for formueforbrydelser med 26 pct. af anmeldelserne, som ses i figur 6. Kriminalitet - side 10

11 Figur 6. Sigtelsesprocent for overtrædelser af kriminalloven fordelt på kategorier, Afgørelser Afgørelsesstatistikken er udarbejdet for årene 2008 til 2015, da de tilhørende anmeldelser til afgørelsen inden da, ikke er inkluderet i registret. Denne udgivelse behandler tidsperioden 2011 til 2015, andre år findes i statistiskbanken. Afgørelsesstatistikken afdækker først afgjorte anmeldelser og derefter antal afgørelser. Der er forskelle i antal afgjorte anmeldelser og antal afgørelser. Der vil være flere afgørelser end antal afgjorte anmeldelser, da flere personer i forening kan begå lovovertrædelser, der anmeldes samlet. Det vil sige antal afgørelser er en personstatistik, hvor hver enkelt afgørelse uafhængigt af dens forhold til en anmeldelse og sag. Den er derfor kun knyttet til den ene person, der modtager en afgørelse. Antallet af afgjorte anmeldelser er ikke nødvendigvis tilknyttet anmeldelsesåret. Der er derfor ingen umiddelbar sammenhæng mellem antal anmeldelser og antal afgjorte anmeldelser indenfor kalenderåret. Tabellen herunder viser antal anmeldelser afgjort i det pågældende år. Tabel 8. Afgjorte anmeldelser fordelt på kriminallov, færdselslov og andre særlove, I alt Kriminallov Færdselslov Særlove I tabel 8 ses, at det fra 2013 til 2014, er sket en stigning i antallet af afgørelser. Stigningen var på 17 pct. Antallet af afgørelser er afhængigt af ressourcerne Kriminalitet - side 11

12 hos Domstolene i Grønland og kan derfor svinge fra år til år. En bunkebekæmpende indsats hos Domstolen i Grønland blev besluttet i 2013 og har derved ført til flere afgørelser i den efterfølgende tidsperiode. Fældende afgørelser Afgørelser kan være fældende, hvorved personen betragtes som skyldig, og afgørelser kan være ikke fældende, når sigtelsen fører til en frifindelse, eller hvis sigtelsen henlægges, og den anmeldte således betragtes som ikke-skyldig jf. bilag 1. Det ses, at antallet af afgørelser ligger højere end antallet af afgjorte anmeldelser, hvilket skyldes de tilfælde, hvor der er blevet afsagt mere end én afgørelse i forbindelse med en anmeldelse. I en sag med ét eller flere kriminelle forhold kan der afsiges afgørelser mod én eller flere personer i hvert af de kriminelle forhold, hvilket betyder, at antallet af afgørelser kan være højere end antallet af afgjorte sager og afgjorte anmeldelser. En yderligere forklaring på en sags forløb med tilhørende eksempel findes i metodeafsnittet. Tabel 9. Antal personer med fældende og ikke fældende afgørelser, Afgørelser i alt Fældende afgørelser i alt Advarsel Betinget frihedsstraf Ubetinget frihedsstraf Bøde Samfundstjeneste Tiltalefrafald Underretning af sociale myndigheder (under 15 år) Ikke fældende afgørelser i alt Frifindelse Henlagt Der er mangler i antal afgørelser, da ikke alle afgørelser er opdaterede i sagsbehandlingssystemet og er derfor ikke tilgængelige i dataudtrækket. Fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af kriminallov Tabel 10 viser, at 69 pct. af antallet af fældende afgørelser i 2015, er afsagt ved overtrædelser af kriminalloven. De fældende afgørelser afspejler den samme fordeling indenfor kriminalloven, som ses under anmeldelsesstatistikken; hvor 65 pct. af de fældende afgørelser ligger indenfor formueforbrydelser, 25 pct. indenfor forbrydelser mod liv og legeme, 4 pct. sædelighedsforbrydelser og 5 pct. indenfor forbrydelser mod offentlig myndighed. Kriminalitet - side 12

13 Tabel 10. Antal personer med en fældende afgørelse under kriminalloven fordelt på overtrædelsens art, Kriminallov i alt Forbrydelser mod offentlig myndighed Sædelighedsforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Formueforbrydelser Foranstaltninger Tabel 11 viser, at afgørelser med bøde er den hyppigste foranstaltning afsagt i sager om forbrydelser mod liv og legeme og formueforbrydelser. Foranstaltningen samfundstjeneste, der blev indført med en reform af kriminalloven i 2010, er registreret få gange og er derfor samlet under kategorien anden afgørelse. For yderligere information omkring foranstaltningerne jf. bilag 1. Tabel 11. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på foranstaltning og overtrædelsens art, Betinget frihedsstraf i alt Forbrydelser mod offentlig myndighed Sædelighedsforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Formueforbrydelser Ubetinget frihedsstraf i alt Forbrydelser mod offentlig myndighed Sædelighedsforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Formueforbrydelser Bøde i alt Forbrydelser mod offentlig myndighed Sædelighedsforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Formueforbrydelser Tiltalefrafald i alt Forbrydelser mod offentlig myndighed Sædelighedsforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Formueforbrydelser Anden afgørelse i alt Forbrydelser mod offentlig myndighed Sædelighedsforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Formueforbrydelser Kriminalitet - side 13

14 Fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af særlove De fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af særlove fordeler sig som præsenteret i tabel 12. Tabel 12. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art, I alt Lov om euforiserende stoffer Brandlovgivningen Politivedtægten Øvrige kriminalretslige særlove Love vedr. dyr og jagt, herunder dyrplageri Love vedr. arbejde, transport mv Love vedr. spil, bevilling og næring Øvrig særlovgivning Tabel 13 viser, at det primært er foranstaltningen bøde, der gives til overtrædelser af særlove. Tabel 13. Antal personer med en fældende afgørelse under særlove fordelt på foranstaltning, I alt Betinget frihedsstraf Ubetinget frihedsstraf Bøde Tiltalefrafald Anden afgørelse Fældende afgørelser vedrørende overtrædelse af færdselslov Kategorien øvrige overtrædelser af færdselsloven indeholder mange gerningskoder, jf. bilag 1 og bilag 1.1 og der er tale om en generel stigning i alle gerningskoderne, ikke én speciel gerningskode. Tabel 14 viser hvilke overtrædelser, personer med en fældende afgørelse, er fundet skyldige i. Kriminalitet - side 14

15 Tabel 14. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art, Færdselslov i alt Færdselsuheld Færdselsuheld med spiritus el. medicin Spiritus el. medicin påvirket kørsel Kørsel uden førerret Forpligtelser ved færdselsuheld Overtrådt hastighedsbestemmelse Sikkerhedssele/sikkerhedsudstyr ej anvendt Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel Øvrige overtrædelser af færdselsloven Tabel 15 viser fordelingen af personer med en fældende afgørelse, på foranstaltninger. Tabel 15. Antal personer med en fældende afgørelse under færdselsloven fordelt på foranstaltning, I alt Betinget frihedsstraf Ubetinget frihedsstraf Bøde Tiltalefrafald Anden afgørelse Personer med en fældende afgørelse Nedenstående afsnit omhandler de personer, som har fået en fældende afgørelse og således er kendt skyldige i overtrædelsen af enten kriminallov, færdselslov eller øvrige særlove. Den følgende personstatistik er valideret således, at det kun er registreringer med et gyldigt personidentifikationsnummer, der optræder i statistikken. Data er sammenkørt med andre registre for at bestemme alder og bosted. Én person kan forekomme flere gange i nedenstående statistik, hvis personen inden for perioden eller inden for samme år har fået mere end én afgørelse. I tabel 16 fremgår fordelingen af fældende afgørelser på køn og derefter hvilket procentandel af deres respektive befolkningsgruppe, de udgør. Kriminalitet - side 15

16 Tabel 16. Antal personer med en fældende afgørelse og procentandel af befolkningen fordelt på køn, Antal Pct. I alt ,7 6,1 5,4 6,2 6,5 Mænd ,4 2,7 2,4 2,8 3,4 Kvinder ,7 3,0 2,7 3,2 3,8 Mænd er generelt overrepræsenteret for lovovertrædelser i kriminalstatistikken og dette inden for alle typer af overtrædelser. I 2015 udgør mænd 78 pct. og kvinder 22 pct. af personerne med en fældende afgørelse. Den største andel kvinder med en afgørelse findes under forbrydelser mod offentlig myndighed, hvor andelen kvinder udgør 27 pct. Man finder den mindste andel kvinder med en afgørelse under sædelighedsforbrydelser, hvor de udgør 3 pct. af afgørelserne i I tabel 17 specificeres det, hvilke kategorier i lovovertrædelser der sker fældende afgørelser og dette fordeles på to køn. Tabel 17. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art og køn, I alt Forbrydelser mod offentlig myndighed i alt Mand Kvinde Sædelighedsforbrydelser i alt Mand Kvinde Forbrydelser mod liv og legeme i alt Mand Kvinde Formueforbrydelser i alt Mand Kvinde Færdselslov i alt Mand Kvinde Særlove i alt Mand Kvinde Personer under 19 år med en fældende afgørelse belyses nærmere i afsnittet Ungdomskriminalitet. Kriminalitet - side 16

17 Tabel 18. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på alder, I alt Under 15 år Over 65 år Tabel 19 viser, at der i 2015 er en mængde tilsvarende 8,3 pct. af hele befolkningen, der har modtaget en fældende afgørelse. Aldersgruppen årige med en fældende afgørelse det år, udgør 15,0 pct. af deres aldersgruppe. Aldersgruppen årige med en fældende afgørelse det år, udgør 14,9 pct. Tabel 19. Procentandel af befolkningen med en fældende afgørelse efter aldersgrupper, I alt... 6,9 7,5 6,7 7,7 8,3 Under 15 år... 1,5 1,6 0,8 0,8 1, år... 15,3 16,6 12,9 15,8 15, år... 9,6 11,1 11,0 12,3 14, år... 7,4 7,9 8,3 9,9 10, år... 7,4 7,7 7,2 8,2 7, år... 4,4 4,4 4,2 4,6 6,1 Over 65 år... 1,5 1,9 1,7 1,7 2,8 De relativt mindre aldersgrupper Under 15 år og Over 65 år er en aftagende gruppe under fældende afgørelser. De relativt største aldersgrupper, år og år, udgør fra 2014 til 2015 en større andel i afgørelser. Befolkningen født under befolkningstilvæksten i 1960 erne kan også observeres i denne tabel, da andelen af personer med afgørelser i aldersgruppen år stiger og aldersgruppen under, år, falder. Kriminalitet - side 17

18 Ungdomskriminalitet I nedenstående afsnit er der set nærmere på de personer med en fældende afgørelse, som er under 19 år på tidspunktet for afgørelsen. Tabel 20. Personer under 19 år med en fældende afgørelse fordelt på alder, antal og procentdel af aldersgruppen i befolkningen Antal Pct. I alt ,6 5,3 3,1 3,9 3, ,5 20,0 13,0 21,5 19, ,1 19,9 13,1 21,3 11, ,8 18,4 14,8 8,5 13, ,1 16,8 5,5 10,8 10, ,2 9,2 5,9 5,2 6, år ,8 1,0 0,5 0,5 0,6 Tabel 20 viser blandt andet, at antallet af unge personer under 19 år med en fældende afgørelse stiger fra 14 år og op efter. I 2015 udgør unge personer under 14 år 0,6 pct. af det samlede antal afgørelser for personer under 19 år. Personer på 18 år udgør den største andel af unge personer med en fældende afgørelse med 19 pct. Der er tale om at 4 pct. af befolkningen under 19 år, har modtaget en fældende afgørelse af en slags, i Det gælder i alt 534 fældende afgørelse af en population på personer pr. 1. januar Tabel 21. Antal personer under 19 år med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art, I alt Forbrydelser mod offentlig myndighed Sædelighedsforbrydelser Forbrydelser mod liv og legeme Formueforbrydelser Færdselslov Særlove I tabel 21, ses der på typer af overtrædelser, at der sker et fald i denne periode i antallet af unge personer med en fældende afgørelse for sædelighedsforbrydelser og overtrædelse af færdselsloven. Med hensyn til overtrædelse af færdselsloven skyldes faldet en reduktion i antallet af personer, der er blevet dømt for kørsel uden førerret. Kriminalitet - side 18

19 Tabel 22. Antal personer under 19 år med fældende afgørelse fordelt på foranstaltning, I alt Betinget frihedsstraf Ubetinget frihedsstraf Bøde Underretning af sociale myndigheder (under 15 år) Anden afgørelse Tabel 22 viser, at de hyppigste foranstaltninger der bestemmes for personer under 19 år er bøde og underretning af sociale myndigheder, hvilket udgør 34 pct. af alle foranstaltninger i Foranstaltningen underretning til de sociale myndigheder gives til personer med en fældende afgørelse under 15 år. Publikationen kan læses eller downloades som pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside Der er endvidere mulighed for at udtrække detaljerede tabeller omkring kriminalitet i Grønlands Statistikbank bank.stat.gl. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på tlf eller Statistikkonsulent Ivalu Rosing på Kriminalitet - side 19

20 Metode Statistikkens kilde Grundlaget for denne udgivelse er et dataudtræk fra Politiet i Grønlands sagsbehandlingssystem, herfra henvist til som et register over anmeldelser, hvilket er det samme register, Politiets Årsrapport er baseret på. Grundet forskelle i metode, vil der imidlertid ikke være helt sammenfald imellem Grønlands Statistiks resultater og resultaterne i Politiets Årsrapport. Derfor arbejder Grønlands Statistik i sidste ende med et eget register over anmeldelser. En kvalificering af data medfører, at Grønlands Statistik frasorterer nogle observationer, fra registret. Blandt andet i statistikken over personer, der har fået en afgørelse. Her sammenkøres registret over anmeldelser med Grønlands Statistiks cpr-registre og befolkningsregistre, hvilket medfører, at personstatistikken alene omfatter personer med et gyldigt personidentifikationsnummer. Inden valideringen af data sikrer Grønlands Statistik sig, at der er sammenfald mellem politiets årsrapport og de modtagne data med maksimalt en forskel på fem procent. Politiets register er dynamisk, levende bagud, hvilket vil sige, at der løbende indkommer anmeldelser, sigtelser og afgørelser i politiets data, som opdaterer tallene bagudrettet. Ydermere er politiets sagsbehandlingssystem en arbejdsplatform, hvilket betyder at ikke alle observationer er validerede eller korrekt opdaterede. Sådanne data findes i kriminalregistret, hvorfra Grønlands Statistik ikke får data. Denne publikation indeholder resultater for en femårig periode: fra 2011 til og med Alle tal kan findes gengivet i statistikbanken på bank.stat.gl, hvor data fra 2006 og frem findes. Afgrænsning Det sikres, at der i det modtagne register fra Politiet i Grønland er sammenfald i postnummer, gerningskode og politikreds med lokale (til Grønland) postnumre, gerningskoder og politikredse. Der sikres også, at en registrering indeholder et løbenummer, da det betyder, at det er en anmeldelse, som politiet har påbegyndt en efterforskning på - og ikke blot en registreret hændelse. Der er oprettet klassificeringer på foranstaltninger, så nogle præsenteres i grupperet form, i denne udgivelse. Yderligere muligheder for detaljer i denne kan ses i bilag 1. I denne proces går man i anmeldelsesstatistikken fra observationer i det modtagne register, til observationer. Når der herefter afgrænses i forhold til antal enkelte anmeldelser, ender antallet af observationer på Kriminalitet - side 20

21 Datasættet for afgørelser og foranstaltninger består af observationer, da ugyldige personidentifikationsnumre og observationer uden registrerede afgørelser er sorteret fra og der samtidigt er valgt en kortere tidsperiode ( ) end i anmeldelsesstatistikken. Anmeldelsesstatistikken opgøres på enheden antal anmeldelser, hvorimod afgørelsesstatistikken opgøres på enheden antal personer. Definition af begreber Det er nødvendigt med en beskrivelse af de centrale begreber, der går forud for denne statistiks tilblivelse, og som har konsekvens for, hvilke enheder statistikken baseres på. Journalnummer Journalnummeret er dannet af fire forskellige oplysninger fra politiets anmeldelsesregister: politikreds, gerningskode1, løbenummer og årstal for anmeldelsen. Alle fire oplysninger er nødvendige for at gøre Journalnummeret unikt. Den samme gerningskode kan overtrædes flere gange i samme politikreds, i samme år og vil figurere i flere tilfælde i politiets anmeldelsesregistre. For at danne et unikt nummer for hvert kriminelt forhold er løbenummeret oprettet. Løbenummeret er tilknyttet gerningskoden og er fortløbende, hvilket vil sige, at hver gerningskode starter med løbenummer 1 og forsætter uden afbrydelse i det pågældende år. Grønlands Statistik har i denne udgivelse gendannet journalnummeret, da det modtagne datasæt ikke inkluderede denne variabel. Enhed for journalnummeret Der er i politiets anmeldelsesregistre en betingelse for journalnummeret, som har indflydelse på hvilken enhed, der præsenteres i kriminalstatistikken. Under et pågældende journalnummer forekommer der alene ét kriminelt forhold (gerningskode). Denne betingelse betyder, at hvis en anmeldelse indeholder overtrædelsen af flere kriminelle forhold, oprettes der ét journalnummer per kriminelt forhold, hvilket vil sige, at der registreres separate anmeldelser for hver lovovertrædelse. Eksempel 1) Hvis en person anmelder både tyveri fra båd og hærværk, bliver der oprettet to anmeldelser (to journalnumre) med hver sin gerningskode, for henholdsvis tyveri fra båd og hærværk. Eksempel 2) En person kan også anmelde flere overtrædelser af samme kriminelle forhold (samme gerningskode) hvorved, der bliver oprettet Kriminalitet - side 21

22 flere journalnumre. For eksempel hvis der er begået hærværk af 7 personer mod den samme bil, eller hvis én person har udøvet hærværk mod 7 forskellige biler, oprettes der 7 journalnumre med samme gerningskode. Der kontrolleres ikke for flere tilfælde af anmeldelser over samme hændelse. De behandles som de respektive anmeldelser, de er. Politiets anmeldelsesregister er således baseret på anmeldelser. Person Som udgangspunkt er kriminalstatistikken en sagsstatistik, hvilket vil sige, at det er antallet af anmeldelser (kriminelle forhold), der tælles. Det er i visse tilfælde også interessant at se på personerne, hvorfor disse statistikker er præsenteret som personstatistik, f.eks. når ungdomskriminaliteten undersøges. Enheden bliver således personer. Personstatistikken er sammenkørt og valideret i forhold til andre af Grønlands Statistiks registre, således at det alene er registreringer med et gyldigt personidentifikationsnummer, der figurerer i statistikken. Dokumentation Anmeldelsesstatistik Anmeldelsesstatistikken udgøres af observationers anmeldelsesdato i det pågældende år opgjort på antal anmeldelser. En anmeldelse defineres som en overtrædelse af ét kriminelt forhold (én gerningskode). Det er alene anmeldelser(sagsstatistik) og den anmeldte(personstatistik), der behandles i denne statistik. Hvor flere forskellige personer (ved sammenfald mellem tid og sted) anmelder den samme overtrædelse, kan der undtagelsesvis være tale om registrering af flere anmeldelser. Under statistikken over anmeldelser (bank.stat.gl/krdan) er opdelingen i kommune-områder gjort efter den kommune, hvor anmeldelsen er fundet sted. Tællingsåret i anmeldelsesstatistikken er baseret på anmeldelsesdato. Sigtelsesstatistik En sigtelse defineres som politiets formulering af en mistanke om én eller flere overtrædelser rettet mod én eller flere personer. Sigtelsesstatistikken opgøres på anmeldelser indeholdende en sigtelsesdato (eller flere). I en anmeldelse kan der afsiges sigtelse mod én eller flere personer. Det betyder, at det totale antal sigtelser kan være højere end antallet af Kriminalitet - side 22

23 anmeldelser. Sigtelsesstatistikken bliver dog opgjort på antal anmeldelser inklusiv en (eller flere) sigtelse(r). Afgørelsesstatistik En afgørelse defineres som anklagemyndighedens beslutning om enten at opgive at rejse tiltale eller udstede bøder og advarsler. For afgørelser truffet ved en domstol kan der være tale om idømmelse af frihedsstraf, bøde og advarsel, tiltalefrafald og frifindelse. Afgørelsesstatistikken er først opgjort som en sagsstatistik, hvor antallet af observationer med en afgørelsesdato i det pågældende år, er opgjort på antallet af afgjorte anmeldelser. En anmeldelse kan have flere personer tilknyttet en afgørelse. Derfor kan det totale antal afgørelser være højere end antallet af anmeldelser og afgjorte anmeldelser. Afgørelsesstatistikken er således opgjort på det totale antal afgørelser og tælles i det år, afgørelsen fandt sted ikke det år den oprindelige anmeldelse fandt sted. Afgørelsesstatistikken er også opgjort som en personstatistik, hvor antallet af personer, der har modtaget en fældende afgørelse (kendt skyldige), tælles. Denne opgørelse af afgørelsesstatistikken er sammenkørt med andre registre for at tilføje sociodemografiske oplysninger. Klassificering Kriminalitetsstatistikken er præsenteret på baggrund af klassificeringer af overtrædelsens art (gerningskoder) inddelt på forskellige niveauer og typer af foranstaltninger. Overtrædelsens art Hvilken lovovertrædelse, der er tale om, defineres ud fra politiets gerningskoder. Der findes i alt 418 gerningskoder. Disse 418 gerningskoder er klassificeret på forskellige niveauer til brug i kriminalstatistikken. For flere detaljer om klassificeringen af gerningskoderne jf. bilag 1 og 1.1. Foranstaltninger Foranstaltninger er de forskellige typer af sanktioner, personer kan blive idømt ved en lovovertrædelse. Overordnet præsenteres afgørelsesstatistikken på baggrund af både fældende og ikke fældende afgørelser. Afgørelsen betegnes som ikke fældende, og personer betragtes som ikke-skyldige, når sigtelsen fører til frifindelse, eller hvis påtalen opgives. Påtaleopgivelse indebærer at sagen henlægges på baggrund af manglende bevisgrundlag eller at forholdet ved nærmere vurdering ikke anses for strafbart. Kriminalitet - side 23

24 Afgørelsen betragtes som fældende, og personer som skyldige, hvis sigtelsen afgøres med frihedsstraf (ubetinget eller betinget), bøde eller tiltalefrafald. Tiltalefrafald betegner at anklagemyndigheden anser den tiltalte som skyldig, men undlader en retssag. Et tiltalefrafald kan indeholde vilkår, der skal overholdes. For flere detaljer om klassificeringen af de forskellige foranstaltninger jf. bilag 1. Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Kriminalitet - side 24

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab...

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab... Forord...2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling...3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område...4 1.3. Drab...5 1.4. Vold...6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...7 1.6. Ejendomskriminalitet...8

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2016 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2016. Statistikken

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8 Politiet i Grønland - Arsstatistik 2012 Indhold Forord 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område 4 1.3. Drab 5 1.4. Vold 6 1.5.

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2013, 1. halvår August 2013 Anmeldelser Kriminalitetsområde 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009 1. halvår 2010 1. halvår 2011 ift. Hele straffeloven

Læs mere

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til ØU Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen Borgerrepræsentationen

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

Kriminalitet 2015 Criminality 2015

Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 74. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Ulovligt arbejde, jf. udlændingelovens 59, stk. 2 (arbejdstager) og 59, stk. 4 (arbejdsgiver) Indholdsfortegnelse

Ulovligt arbejde, jf. udlændingelovens 59, stk. 2 (arbejdstager) og 59, stk. 4 (arbejdsgiver) Indholdsfortegnelse Ulovligt arbejde, jf. udlændingelovens 59, stk. 2 (arbejdstager) og 59, stk. 4 (arbejdsgiver) Indholdsfortegnelse 1. - 3. kvartal Tabel Statistik Side 1.0 Anmeldelser om ulovligt arbejde, jf. udlændingelovens

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009 Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik kriminalitet 2009.indd 1 28-09-2010 16:04:07 Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Uddannelse 15. september 2016

Uddannelse 15. september 2016 Uddannelse 15. september 2016 Befolkningens uddannelsesprofil 2015 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere