Tidl. dok. nr.: 15310/08 COSDP 988 PESC 1433 CIVCOM 615 COPOL 74 RELEX 871 Rådets konklusioner om ESFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidl. dok. nr.: 15310/08 COSDP 988 PESC 1433 CIVCOM 615 COPOL 74 RELEX 871 Rådets konklusioner om ESFP"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. november 2008 (11.11) (OR. fr) 15465/08 NOTE fra: til: sekretariatet delegationerne COSDP 1007 PESC 1458 CIVCOM 623 COPOL 75 RELEX 884 Tidl. dok. nr.: 15310/08 COSDP 988 PESC 1433 CIVCOM 615 COPOL 74 RELEX 871 Vedr.: Rådets konklusioner om ESFP Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om ESFP som godkendt af Rådet på samlingen den 10. november /08 an/lb/ub/ih/av 1

2 Rådets konklusioner om ESFP AGEX (den 10. november 2008) I. ESFP's operationer og missioner Afrika Bekæmpelse af sørøveri ud for Somalias kyster: EU NAVCO's militære koordineringsaktion og operation Atalanta EU NAVCO Rådet noterede sig med tilfredshed, at den militære koordineringsaktion, der gennemføres af EU NAVCO, blev oprettet den 19. september i Generalsekretariatet for Rådet. Denne aktion til støtte for FN's Sikkerhedsråds resolution 1816 og 1814 giver mulighed for at koordinere dels behovet for at beskytte de fartøjer, der er chartret af Verdensfødevareprogrammet (WFP), og andre sårbare fartøjer, dels tilstedeværelsen af flådeenheder fra medlemsstaterne og tredjelande, som operer i området. EU NAVCO har siden oktober 2008 givet mulighed for at tilrettelægge krigsskibes eskortering af handelsskibe og bidraget til en stærkere mobilisering af medlemsstaterne, bl.a. for at sikre fortsat beskyttelse af skibe, som er chartret af WFP /08 an/lb/ub/ih/av 2

3 Operation Atalanta Rådet gentog, at det er rede til at forbedre søfartssikkerheden ud for Somalias kyst til støtte for resolution 1816, 1814 og 1838 som led i Den Europæiske Unions samlede indsats for stabilitet i Somalia. I den forbindelse fortsætter planlægningen af en maritim operation, der skal bidrage til at beskytte WFP-skibe, som transporterer fødevarehjælp til Somalias fordrevne befolkninger i overensstemmelse med de humanitære mål i resolution 1814, beskytte sårbare skibe, som sejler ud for Somalias kyst, og afskrække, forebygge og bringe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyst til ophør i overensstemmelse med resolution Rådet vedtog den fælles aktion om operation Atalanta og viste dermed, at det er besluttet på at handle. Det ønsker, at den operative planlægning og styrkeopbygningen skrider hurtigt frem, og at operation Atalanta starter i begyndelsen af december EUFOR Tchad/RCA EUFOR Tchad/RCA, der er deployeret i et fjernt og vanskeligt tilgængeligt operationsområde, yder et vigtigt bidrag til sikringen af denne zone i Afrika, til at mindske de regionale spændinger og til at støtte den internationale indsats for beskyttelse af civile, der er berørt af den regionale krise i Darfur. EUFOR har patruljeret i et meget stort område og har støttet deployeringen af MINURCAT. EUFOR har i øvrigt truffet foranstaltninger til beskyttelse af de humanitære organisationer og derved vist den vigtige rolle, Den Europæiske Union spiller for at fremme adgangen til humanitær bistand /08 an/lb/ub/ih/av 3

4 Operation EUFOR Tchad/RCA er en del af den flerdimensionale støtte, som Den Europæiske Union yder regionen. Rådet noterede sig med tilfredshed komplementariteten mellem den europæiske styrkes aktiviteter og Det Europæiske Fællesskabs samarbejds- og udviklingsaktiviteter på stedet samt den fortsatte humanitære bistand. Rådet udtrykte specielt tilfredshed med Kommissionens gennemførelse af ledsageprogrammet for stabiliseringen i det østlige Tchad, der tager sigte på rehabilitering og genopbygning af denne region. I forbindelse med midtvejsrevisionen af EUFOR Tchad/RCA understregede Rådet, at der stadig ville være brug for en væbnet international tilstedeværelse i regionen, når den europæiske styrke forlader den, for at sikre, at de fremskridt, der er gjort, får varig virkning. Det hilste med tilfredshed vedtagelsen af Sikkerhedsrådets resolution 1834, der giver udtryk for, at FN agter at lade EUFOR afløse af et militært element under MINURCAT. Rådet gav udtryk for ønske om, at FN hurtigt vil kunne afslutte forberedelsen af en effektiv overgang samt planlægningen og styrkeopbygningen med henblik på en effektiv overdragelse af myndigheden til en FN-militæroperation ved udløbet af EUFOR's mandat den 15. marts Rådet noterede sig med tilfredshed, at der med henblik herpå er indledt et nært samarbejde mellem Generalsekretariatet for Rådet i Bruxelles, det operative hovedkvarter i Mont-Valérien og Afdelingen for Fredsbevarende Operationer i New York. Rådet udtrykte tilfredshed med, at tre lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, deltager i operationen, nemlig Albanien, Kroatien og Rusland /08 an/lb/ub/ih/av 4

5 Den Demokratiske Republik Congo: EUSEC RD Congo og EUPOL RD Congo Rådet udtrykte stor bekymring over den seneste alvorlige udvikling i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (RDC). Rådet understregede, at det er nødvendigt at fortsætte bestræbelserne på til støtte for de lokale myndigheder at reformere sikkerhedssektoren. EUSEC RD Congo Forlængelsen af mission EUSEC RD Congo med et år indtil den 30. juni 2009 vidner om Den Europæiske Unions fortsatte engagement til støtte for reformen af sikkerhedssektoren, på forsvarsområdet og for stabiliteten i De Store Søers område. Mission EUSEC RD Congo har desuden videreført sin støtte til Den Europæiske Unions særlige repræsentant. EUPOL RD Congo Rådet støtter Den Europæiske Unions politimission EUPOL RD Congos støtte til reformen af det nationale congolesiske politi samt samspillet mellem politi og retsvæsen. Rådet noterede sig den planlagte deployering af missionen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. EU SSR Guinea-Bissau Rådet gentog sin støtte til Den Europæiske Unions mission til støtte for de lokale myndigheder i forbindelse med reformen af sikkerhedssektoren i Guinea-Bissau (EU SSR Guinea-Bissau) for så vidt angår politi, retsvæsen og forsvar. Rådet mindede om, at denne proces har til formål at bidrage til stabiliteten i landet og i regionen /08 an/lb/ub/ih/av 5

6 Sydkaukasus EUMM Georgia Rådet hilste den hurtige og effektive deployering pr. 1. oktober af Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (EUMM Georgia) velkommen. Det fremhævede kvaliteten af den hidtidige indsats og behovet for at fastholde engagementet på det samme niveau i de kommende måneder, ligesom det bekræftede, at det er fast besluttet på, at missionen skal fortsætte gennemførelsen af sit mandat i Georgien med fuld styrke. Det vestlige Balkan Operation EUFOR Althea Rådet har foretaget en evaluering af operation Althea og har tilsluttet sig anbefalingerne i den halvårlige rapport om denne operation fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant. Rådet gav udtryk for, at det er yderst bekymret over den seneste politiske udvikling i Bosnien- Hercegovina. Det konstaterede imidlertid, at sikkerhedssituationen på trods af den vanskelige politiske situation fortsat er stabil. Rådet fremhævede de afgørende fremskridt, som operation Althea som led i Den Europæiske Unions samlede engagement i Bosnien-Hercegovina har gjort til opfyldelse af sit mandat og navnlig afslutningen af de militære opgaver og de stabiliseringsopgaver, der er omhandlet i Dayton-Parisaftalen. Rådet vurderede derfor, at forberedelserne til en eventuel videre udvikling af operationen bør videreføres under hensyntagen til Den Europæiske Unions særlige repræsentants fremtidige rolle /08 an/lb/ub/ih/av 6

7 Resultatet af dette forberedende arbejde vil blive forelagt Rådet i marts 2009, så det kan tage stilling til operationens fremtid, så snart alle forudsætninger er opfyldt. Den videre udvikling af operation Althea skal ske under hensyntagen til den politiske udvikling. Rådet noterede sig, at samarbejdet med NATO i forbindelse med operation Althea fortsat fungerer godt. Den Europæiske Unions politimission i Bosnien-Hercegovina (EUPM) Rådet noterede sig EUPM's indsats for at bistå myndighederne i Bosnien-Hercegovina med at gennemføre de love om reform af politiet, der blev vedtaget i april 2008, og forbedre koordinationen mellem politiet og retsvæsenet. EUPM, hvis mandat udløber i december 2009, vil fortsat spille en vigtig rolle for Bosnien-Hercegovinas stabilisering og europæiske integration. Rådet vil til sin tid undersøge missionens udviklingsperspektiver efter EULEX Kosovo Rådet så med tilfredshed på forberedelserne til Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX Kosovo), herunder den igangværende deployering af missionens personale, som skal gøre det muligt for missionen at udøve sit mandat fra begyndelsen af december /08 an/lb/ub/ih/av 7

8 Asien EUPOL Afghanistan Rådet bekræftede på ny, at det er fast besluttet på at yde et væsentligt bidrag til reformen af det afghanske politi, og hilste den effektive deployering af EUPOL Afghanistan i Kabul og omkring femten afghanske provinser velkommen. Beslutningen om at fordoble missionens personel, så det når op på 400 mand på stedet, gennemføres gradvis fra december Det vil gøre det muligt for missionen at forstærke sin indsats til støtte for det nationale afghanske politi på grundlag af et fornyet mandat. Mellemøsten EUJUST LEX Rådet var enigt om at videreføre og forstærke Den Europæiske Unions engagement i at forbedre retsstatsforholdene i Irak og fremme menneskerettighederne bl.a. gennem Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak (EUJUST LEX) ved at forlænge dens mandat fra juni Det vil gøre det muligt for missionen gradvis og på forsøgsbasis at gennemføre pilotprojekter vedrørende retsstatsforhold på irakisk område, hvor sikkerhedssituationen tillader det /08 an/lb/ub/ih/av 8

9 EUPOL COPPS Rådet noterede sig, at missionens personel er ved at blive udvidet, og at Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) fortsætter sine aktioner til støtte for det civile palæstinensiske politi. Rådet er ved at forberede en forlængelse af missionens mandat med to år indtil den 31. december 2010, dog således at mandatet eventuelt vil kunne udvides i lyset af den evaluering, der forventes gennemført i begyndelsen af EU BAM Rafah Rådet forlængede EUBAM Rafahs mandat med yderligere et år indtil den 24. november Det mindede om, at missionen siden lukningen af grænseovergangen i Rafah har opretholdt sin operationelle kapacitet, og at Den Europæiske Union er besluttet på og rede til at genindsætte sit personel ved grænseovergangen, så snart forholdene tillader det. Menneskerettigheder og ESFP Rådet mindede om, hvor vigtigt det er systematisk at inddrage menneskerettighedsspørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende børn og kvinder i væbnede konflikter og ligestillingsspørgsmål, i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af ESFP's missioner og operationer. Det opfordrede i den forbindelse til at styrke bestræbelserne på at gennemføre FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, 1612 og 1820 og til øget deltagelse af kvinder i ESFP's missioner og operationer. Rådet opfordrede også til tættere samarbejde om disse spørgsmål med EU's særlige repræsentanter (EUSR), hvis mandater nu indeholder specifikke bestemmelser herom, og med Europa- Kommissionen /08 an/lb/ub/ih/av 9

10 II. Civile og militære kapaciteter til krisestyring Civile kapaciteter Rådet tilsluttede sig ministrenes tilsagn med hensyn til udvikling af civile kapaciteter. Det godkendte rapporten om fremskridtene med gennemførelsen af det nye overordnede civile mål for 2010 og godkendte retningslinjer for feedback og god praksis i forbindelse med civile missioner. Rådet noterede sig med tilfredshed erklæringen om, at overvågningssystemet og kapaciteten til planlægning og gennemførelse af civile operationer var fuldt operationelle i henholdsvis august og november Militære kapaciteter (herunder kapacitetsprojekter, som er udviklet i Det Europæiske Forsvarsagentur) Rådet noterede sig det arbejde, medlemsstaterne har udført inden for militære kapaciteter. Rådet godkendte forsvarsministrenes tilsagn om udvikling af militære kapaciteter og opfordrede til en fortsættelse af dette arbejde med henblik på en erklæring fra Det Europæiske Råd om udvikling af kapaciteter. For at leve op til Den Europæiske Unions ambitionsniveau for så vidt angår EU's sikkerheds- og forsvarspolitik mindede Rådet om, at det er nødvendigt at fortsætte bestræbelserne med beslutsomhed og sætte sig for at afhjælpe de vigtigste identificerede kapacitetsmangler. Rådet mindede i den forbindelse om betydningen af kapacitetsudviklingsplanen, der gør det muligt for medlemsstaterne at målrette deres kapacitetsbestræbelser. Det så med tilfredshed på kvaliteten af det arbejde, der er gjort i Den Europæiske Unions Militærkomité og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) med henblik på kapacitetsudvikling /08 an/lb/ub/ih/av 10

11 Styrkeprojektion Rådet noterede sig med interesse det igangværende initiativ med henblik på udvikling af en europæisk lufttransportflåde, 12 medlemsstaters undertegnelse af en hensigtserklæring om at optimere udnyttelsen af deres lufttransportfly samt fire medlemsstaters undertegnelse af en hensigtserklæring om en multinational enhed A400M. Disse projekter vil gøre det muligt for de pågældende medlemsstater at sikre en bedre projektion af deres styrker i operationsområder uden for EU. Projektionen af en luftbase under den nationale BAPEX-øvelse vil illustrere deployeringen af en luftbase til brug for en europæisk styrke. Det europæiske initiativ vedrørende marineluftvåbnets interoperabilitet, der bygger på en hensigtserklæring undertegnet af ni medlemsstater, vil fremme en bedre interoperabilitet mellem de europæiske flåder og deres ombordværende luftgrupper og forbedre effektiviteten af Den Europæiske Unions eller NATO's operationer. Rådet understregede betydningen af det arbejde, der er påbegyndt for at forbedre indsættelsen af helikoptere i multinationale operationer, herunder operationer, der udføres af Den Europæiske Union. Det bekræftede i den forbindelse EDA's centrale rolle i forbindelse med træning af piloter og opgradering af helikoptere. Rådet noterede sig, at det fransk-tyske projekt vedrørende den fremtidige transporthelikopter eventuelt vil blive overført til EDA. Rummet Rådet noterede sig med tilfredshed, at der snart vil blive stillet satellitbilleder fra regeringskilder til rådighed for Den Europæiske Unions satellitcenter. Dette initiativ vil fremme EU's analysekapacitet med henblik på gennemførelse af ESFP-krisestyringsoperationer og -missioner /08 an/lb/ub/ih/av 11

12 Rådet mindede i den forbindelse om, at Den Europæiske Unions kommende rumobservationskapacitet skal sikres. Det så med interesse på fem medlemsstaters undertegnelse af en hensigtserklæring om MUSIS-projektet og dets eventuelle overførsel til EDA. Det noterede sig ligeledes Den Europæiske Rumorganisations program og arbejdet i EDA vedrørende styrkelse af den europæiske rumovervågningskapacitet. Det maritime område Rådet så med interesse på EDA's tilsagn om at forbedre de europæiske farvandsovervågningskapaciteter, bl.a. gennem projektet vedrørende det fremtidige ubemandede overvågningsluftfartøj og oprettelse af et net af europæiske militære farvandsovervågningssystemer. Rådet noterede sig ligeledes betydningen af det projekt, som EDA vil udvikle om minestrygning. Styrkebeskyttelse Rådet noterede sig, at man i EDA-regi i løbet af 2009 vil udarbejde programmet for forbedring og udvikling af udstyr til bekæmpelse af biologiske stoffer /08 an/lb/ub/ih/av 12

13 Information Kommunikation Rådet noterede sig det arbejde, der er påbegyndt med udkastet til netværksstøttet kapacitetskoncept, der skulle lette samarbejdet mellem Den Europæiske Unions civile og militære aktører og hænge sammen med arbejdet i NATO. Det noterede sig ligeledes det igangværende arbejde med indførelsen af kommunikations- og informationssystemer såsom OPSWAN-systemet, der muliggør sammenkobling mellem Bruxelles, Den Europæiske Unions operationshovedkvarterer, der varetages af medlemsstaterne, og de pågældende enheder såsom Satellitcentret. Hurtig reaktion Rådet erindrede om, hvor vigtigt det er at opretholde et højt ambitionsniveau inden for hurtig reaktion. Det noterede sig revisionen af Den Europæiske Unions hurtige militære reaktionskoncept, der skal være afsluttet inden årets udgang. Multinationale europæiske styrker Rådet noterede sig det igangværende arbejde med at lette anvendelsen af multinationale europæiske styrker i forbindelse med ESFP-operationer. Rådet understregede det store potentiale, som disse multinationale styrker udgør for Den Europæiske Unions eksterne aktionskapacitet. Evakuering af statsborgere Rådet noterede sig, at man er i færd med at gennemgå spørgsmålene vedrørende mobilisering af militære midler inden for rammerne af det konsulære pilotstatskoncept /08 an/lb/ub/ih/av 13

14 Det Europæiske Forsvarsagentur Rådet noterede sig rapporten fra chefen for Det Europæiske Forsvarsagentur og det arbejde, EDA udfører til støtte for ESFP. Rådet noterede sig med tilfredshed indførelsen af en langsigtet europæisk strategisk ramme, der bygger på: - kapacitetsudviklingsplanen, der i første omgang har gjort det muligt at indkredse tolv prioriterede aktioner - tre strategier, der er godkendt af styringskomitéen, vedrørende det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (EDTIB), det europæiske samarbejde om forsvarsmateriel og forskning og teknologi på forsvarsområdet. Rådet så med tilfredshed på gennemførelsen af strategien for styrkelse af EDTIB, navnlig med: i) aftalen om særlige aktioner til støtte for små og mellemstore virksomheder (SMV) og ikketraditionelle leverandører ii) vedtagelsen af adfærdskodeksen for kompensation med henblik på at mindske den negative indvirkning på konkurrencen og EDTIB. Ud over de fremskridt, der er gjort med de konkrete kapacitetsprojekter (se ovenfor), hilste Rådet ligeledes fremskridtene med specifikke projekter og initiativer velkommen, navnlig den lovende iværksættelse af adfærdskodeksen for indkøb af forsvarsmateriel, oprettelsen af et EU-forum for myndigheder med ansvar for militær luftdygtighed, de aktiviteter, der midlertidigt støttes af EDA inden for efterretningsuddannelse, og undertegnelsen af et fælles investeringsprogramarrangement for forskning og forsvarsteknologi vedrørende innovative koncepter og spirende teknologier /08 an/lb/ub/ih/av 14

15 Rådet noterede sig med tilfredshed EDA's bestræbelser på at sikre komplementaritet mellem dets arbejde og Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) og LoI og sammenhæng mellem dets arbejde og NATO i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles aktion. Udviklingen af en administrativ ordning mellem EDA og OCCAR vil gøre det muligt at tilrettelægge et samarbejde mellem disse to organer på grundlag af den "Erklæring om samarbejdet mellem EDA og OCCAR", der medfølger som bilag I. Det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (EDTIB) Rådet understreger, at Den Europæiske Union bør fortsætte sin indsats, bl.a. i EDA, for at den kan råde over en solid og konkurrencedygtig EDTIB, der kan dække medlemsstaternes kapacitetsbehov og støtte ESFP. Man bør navnlig uddybe spørgsmål vedrørende styrkelse af forsyningssikkerheden og åbning af de nationale markeder samt styrkelse af forsyningskæderne bl.a. gennem aktioner til støtte for SMV'er. Uddannelse I en særskilt erklæring, der medfølger som bilag II, godkendte Rådet iværksættelsen af det europæiske initiativ til udveksling af unge officerer, inspireret af Erasmus. Formålet med dette initiativ er at fremme udveksling af officerer på grunduddannelsen med henblik på at styrke de europæiske væbnede styrkers evne til at samarbejde og øge deres interoperabilitet. Dette initiativ, der vil lette udvekslingen mellem de nationale uddannelsesinstitutioner, vil blive iværksat på nationalt plan og på frivillig basis med støtte fra Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi. Rådet noterede sig de igangværende drøftelser vedrørende undersøgelsen af fremtidsperspektiverne for Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi /08 an/lb/ub/ih/av 15

16 Øvelser Rådet noterede sig den vellykkede afvikling af Den Europæiske Unions tredje militærøvelse (MILEX 08), der blev afholdt den juni 2008, og som gjorde det muligt at vise, at operationshovedkvarteret i Rom fuldt ud er i stand til at gennemføre Den Europæiske Unions militæroperationer. Rådet noterede sig ligeledes de tilfredsstillende fremskridt, der er gjort med forberedelserne af krisestyringsøvelse CME 09, som operationscenteret vil deltage i inden for rammerne af et passende scenario. Rådet mindede om, at Den Europæiske Unions næste krisestyringsøvelse (CME 08), som operationshovedkvarteret i Mont-Valérien samt kapaciteten for planlægning og gennemførelse af civile operationer vil deltage i fra den 24. november til den 5. december 2008, går ud på samtidig og koordineret planlægning af en militær operation og en civil mission, der gennemføres i samme operationsområde. Sikkerhedssektorreform Rådet understregede betydningen af at styrke Den Europæiske Unions kapacitet med hensyn til sikkerhedssektorreform. Det godkendte oprettelsen af en pulje af europæiske eksperter i sikkerhedssektorreform, som skal give mulighed for efter behov at danne deployerbare hold, der kan deltage i aktioner til støtte for sikkerhedssektorreform i partnerlande. De missioner og uddannelser, som disse eksperter skal deltage i, bidrager til at skabe en kreds af europæiske eksperter inden for sikkerhedssektorreform. Arbejdet med at gennemføre dette initiativ er i gang. Medlemsstaterne vil få forelagt en fremskridtsrapport i begyndelsen af /08 an/lb/ub/ih/av 16

17 Tilrettelæggelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EUMS) Rådet så med tilfredshed på erklæringen om, at Den Europæiske Unions vagtkapacitet var oppe på fuld operationel kapacitet den 1. august Denne kapacitet sikrer overvågningen af alle ESFPoperationer. Rådet noterede sig gennemførelsen af de foranstaltninger, det anmodede generalsekretæren/den højtstående repræsentant om i maj 2007 efter det uformelle ministermøde i Wiesbaden, bl.a. vedrørende forbedring af EUMS' planlæggeres kompetence, forøgelse af dens personale, dens midlertidige omstrukturering og revisionen af dens mandat. Rådet vil vende tilbage til dette spørgsmål på samlingen i maj 2009 på grundlag af en rapport fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant. III. Partnerskaber for sikkerhed Den Europæiske Union FN Rådet noterede sig de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelse af den fælles erklæring fra 2007 om samarbejdet mellem FN og EU inden for krisestyring, navnlig gennem en udbygning og udvidelse af samarbejdet mellem de to organisationer på følgende områder: tidlig varsling, træning og øvelser, planlægning, ordninger for overgangen mellem operationer og reform af sikkerhedssektoren. Det understregede ligeledes nødvendigheden af at videreføre den tætte koordinering mellem de to organisationer i de operationsområder, hvor de begge er engageret, navnlig i Den Central-afrikanske Republik, i Tchad, i Kosovo, i Afghanistan, i Den Demokratiske Republik Congo, i Guinea-Bissau og i Somalia /08 an/lb/ub/ih/av 17

18 Den Europæiske Union - NATO Rådet mindede om betydningen af et godt operationelt samarbejde mellem Den Europæiske Union og NATO i de operationsområder, hvor de to organisationer er engageret sammen. Det seminar på højt plan om forbindelserne mellem EU og NATO, som blev afholdt den 7. juli 2008 i Paris med deltagelse af begge organisationers generalsekretærer, bekræftede nødvendigheden af at udbygge samarbejdet mellem de to organisationer med henblik på gensidig styrkelse af deres indsats. I den forbindelse mindede Rådet om behovet for at styrke det strategiske partnerskab mellem Den Europæiske Union og NATO. Rådet bekræftede på ny, at det er nødvendigt at fortsætte samarbejdet mellem Den Europæiske Union og NATO om spørgsmål vedrørende udviklingen af militære kapaciteter. EU-NATO- Kapacitets-gruppen var fortsat rammen om udvekslingen af oplysninger om udviklingen af militære kapaciteter i Den Europæiske Union og NATO, når behovene overlapper hinanden (f.eks. outsourcing af logistikstøtten, helikoptere, radiofrekvensspektrum). EU-NATO-Kapacitets-gruppen har således bidraget til at øge gennemsigtigheden mellem de to organisationer i overensstemmelse med kapacitetsudviklingsmekanismen. Medlemsstaterne er blevet grundigt orienteret om de spørgsmål, der blev taget op i EU-NATO-Kapacitets-gruppen, før og efter hvert møde. Malta deltager fra nu af i møderne i EU-NATO-Kapacitets-gruppen. Rådet mindede om, at alle EUmedlemsstaternes deltagelse vil lette udvekslingen af synspunkter inden for militære kapaciteter endnu mere /08 an/lb/ub/ih/av 18

19 Den Europæiske Union - Den Afrikanske Union, Styrkelse af den afrikanske kapacitet Rådet noterede sig de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelse af den fælles EU- Afrika-strategi og handlingsplanen i tilknytning hertil for , som blev vedtaget på EU- Afrika-topmødet i december 2007 i Lissabon. Det første møde den 30. september 2008 i Bruxelles mellem medlemmerne af EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og medlemmerne af Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd gav anledning til en fornyet styrkelse af forbindelserne og dialogen mellem Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union om krisestyring, om væsentlige spørgsmål som styrkelse af den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur og den afrikanske fredsbevarende kapacitet. På dette møde blev der mindet om nødvendigheden af at gøre fremskridt med hensyn til konkrete spørgsmål, navnlig iværksættelsen af AMANI AFRICA/EURO RECAMP, der skal støtte etableringen af den afrikanske beredskabsstyrke, samt EU's støtte til de afrikanske uddannelsescentre for fredsbevarelse. Rådet opfordrede til jævnligt at afholde fælles møder mellem medlemmerne af EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og af Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd. Middelhavspartnerne Rådet noterede sig med tilfredshed, at dialogen og samarbejdet mellem Euro-Middelhavs-partnerne om ESFP er blevet videreført, herunder flere partneres deltagelse i operationer og uddannelsesaktiviteter /08 an/lb/ub/ih/av 19

20 Uformelt møde med visse nøglepartnere Rådet noterede sig værdien af det møde, der blev afholdt den 8. oktober 2008 i Bruxelles mellem medlemmerne af PSC og de NATO-medlemmer, der ikke er medlemmer af EU, samt de lande, der er kandidater til tiltrædelse af EU (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Canada, Kroatien, USA, Island, Norge, Tyrkiet). Dette uformelle møde gav anledning til en frugtbar drøftelse om operationelle spørgsmål af fælles interesse /08 an/lb/ub/ih/av 20

21 BILAG I Erklæring fra Rådet for Den Europæiske Union om samarbejdet mellem EDA og OCCAR Rådet for Den Europæiske Union, som understreger behovet for et nært samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at skabe den militære og civile kapacitet, som er påkrævet for ESFP, som understreger nødvendigheden af, at strukturerne på forsvarsmaterielområdet er godt koordineret og komplementerer hinanden på europæisk plan, så der på effektiv vis sikres kontinuitet mellem forberedelsen og gennemførelsen af programmer, og der således undgås unødvendigt dobbeltarbejde og overlapning af beføjelser, som i denne forbindelse minder om udviklingen af Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) siden oprettelsen i 2004 og om dets rolle i forbindelse med udviklingen af forsvarskapacitet, forskning, anskaffelser og forsvarsmateriel, som har fremmet kortlægningen af nye samarbejdsmuligheder mellem de deltagende medlemsstater, som minder om de beføjelser, der er udviklet af Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) med hensyn til forvaltning af forsvarsmaterielprogrammer, som minder om bestemmelserne i den fælles aktion om oprettelse af EDA, herunder de bestemmelser, der omhandler arbejdsforbindelserne med OCCAR, 15465/08 an/lb/ub/ih/av 21

22 som understreger de ønskede fordele ved samarbejdet mellem EDA og OCCAR med hensyn til nedbringelse af de administrative omkostninger og af tidsrummet mellem fastlæggelsen af behovene og tilvejebringelsen af de tilsvarende kapaciteter, 1/ opfordrer EDA til i sine aktiviteter at søge den størst mulige synergi med OCCAR efter følgende retningslinjer: - OCCAR er en privilegeret partner for EDA. Ved afgørelse, der træffes af de bidragende medlemsstater og i påkommende tilfælde efter forslag fra EDA, gør agenturet det lettere at benytte OCCAR til forvaltningen af de programmer, der er resultatet af dets forberedende arbejde under hensyntagen til den europæiske strategi for samarbejde om forsvarsmateriel og strategien for det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (EDTIB), herunder udviklingen af et reelt europæisk marked for forsvarsmateriel. - Af sammenhængs- og kontinuitetshensyn følger EDA de programmer, hvis gennemførelse er overdraget til OCCAR, og kan give OCCAR henstillinger vedrørende disse programmer, 2/ opfordrer på dette grundlag EDA til snarest muligt at indgå en administrativ ordning med OCCAR (oprettet ved konventionen af 1998 og bestående af Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige) under hensyn til de i denne forbindelse relevante bestemmelser i den fælles aktion (artikel 25 fælles aktion om oprettelse af EDA) /08 an/lb/ub/ih/av 22

23 BILAG II Erklæring om det Europæiske initiativ til udveksling af unge officerer inspireret af Erasmus 1. Rådet besluttede at vedtage det europæiske initiativ til udveksling af unge officerer inspireret af Erasmus Formålet med dette initiativ er at øge styrkernes interoperabilitet og udvikle den europæiske sikkerheds- og forsvarskultur. 3. De europæiske væbnede styrkers evne til at arbejde sammen er nemlig blevet en afgørende faktor for at kunne forberede og gennemføre stadig mere komplekse multinationale militære operationer. Den indebærer et øget samarbejde om uddannelse af officerer mellem medlemsstaterne. 4. Dette initiativ vil give europæiske officerer mulighed for allerede ved deres grunduddannelse at følge en del af uddannelsen i en anden medlemsstat. Den vil således fremme mobiliteten for studerende og undervisere ved militærskoler, og den vil fremme fælles tilgange til uddannelsen af unge europæiske officerer, navnlig på ESFP-området. 5. Medlemsstaterne nåede altså til enighed om en række konkrete jf. bilaget, med henblik på at fremme og lette udvekslingen mellem deres nationale uddannelsesinstitutioner, med udgangspunkt i Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi. Disse foranstaltninger skal iværksættes både på europæisk og nationalt plan. De bygger på eksisterende bilaterale og multilaterale udvekslinger. 1 Erasmus er den del af Den Europæiske Unions program "Livslang læring", der drejer sig om højere uddannelser /08 an/lb/ub/ih/av 23

24 6. Det europæiske initiativ til udveksling af unge officerer inspireret af Erasmus gennemføres på nationalt og frivilligt grundlag og respekterer samtidig hver medlemsstats selvstændige beslutningstagning og særlige karakteristika på uddannelsesområdet. 7. Generalsekretæren/Den Højtstående Repræsentant vil udfærdige en rapport om iværksættelsen af dette initiativ og forelægge den for Rådet så hurtigt som muligt i /08 an/lb/ub/ih/av 24

25 Bilag Europæisk initiativ til udveksling af unge officerer inspireret af Erasmus Konkrete gennemførelsesforanstaltninger I. - Foranstaltninger på europæisk plan 1/ Foranstaltninger, der er fælles for de tre dele af officerernes grunduddannelse (akademisk uddannelse, grundlæggende militæruddannelse og professionel uddannelse) 1 a. Sammenligning af de uddannelser, der tilbydes af de forskellige institutioner, på grundlag af vejledende nationale lister over kompetencer. b. Oprettelse af en it-platform: - der indeholder de nationale institutioners uddannelsesprogrammer for grunduddannelse af officerer for at lette identifikation og sammenligning af uddannelserne; - der skal gøre det muligt for de nationale institutioner for grunduddannelse af officerer at tilbyde og anmode om pladser til udveksling af officerer. c. Identifikation af løsninger med hensyn til administrative, juridiske og andre hindringer for udvekslingerne. 1 Uddrag af "Stocktaking of existing exchanges and exchange programmes of national military officers during their initial education and training (dokument 12843/08 af 9. september 2008): "Grunduddannelsen af officerer starter efter rekrutteringen. Den omfatter professionel uddannelse og videregående uddannelse til og med mastergrad (hvis denne indgår i grunduddannelsen)" /08 an/lb/ub/ih/av 25

26 2/ Den akademiske del af grunduddannelsen for officerer d. Udvikling af uddannelsesmoduler inden for internationale spørgsmål (den akademiske del af officersuddannelsen). Der findes allerede et uddannelsesmodul om FUSP. Der bør udvikles uddannelsesmoduler inden for andre områder, der vedrører international sikkerhed. Disse uddannelsesmoduler vil blive stillet til rådighed for de nationale institutioner for grunduddannelse af officerer. e. De nationale institutioner for grunduddannelse af officerer skal have lettere adgang til og lettere kunne bruge systemet for internetbaseret avanceret fjernundervisning (IDL), som er under udvikling af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC) med henblik på at udvide de tilgængelige pædagogiske materialers dækningsområde. 3/ Delen "grundlæggende militæruddannelse" og "den professionelle del" inden for grunduddannelse af officerer f. Udvikling af et ækvivalenssystem for den militære del af grunduddannelsen af officerer. Gennemførelsesgruppen vil undersøge muligheden for at anvende det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (det europæiske meritoverførselssystem - ECTS), der også fungerer for den akademiske del af grunduddannelsen af officerer. g. Fastlæggelse af, hvilke incitamenter der kan udbygge udvekslingen mellem officerer, med inspiration fra Erasmusprogrammet. II. - Foranstaltninger på nationalt plan a. Tilskynde medlemsstaterne og deres nationale institutioner for grunduddannelse af officerer til fuldt ud at iværksætte de redskaber og tiltag, der findes i Bolognaprocessen /08 an/lb/ub/ih/av 26

27 b. Tilskynde de nationale institutioner for grunduddannelse af officerer til at øge mobiliteten for studerende og lærere ved militærskoler i medlemsstaterne. c. Tilskynde medlemsstaterne til at anerkende de uddannelser, deres officerer har fået i de øvrige EU-medlemsstaters institutioner. d. Tilskynde til undervisning i Den Europæiske Unions sprog, især undervisning i andet fremmedsprog for at udvide mulighederne for udveksling. III. Gennemførelse af foranstaltningerne a. Der vil blive oprettet en arbejdsgruppe, der skal gennemføre foranstaltningerne på europæisk plan og bidrage til gennemførelsen af foranstaltningerne på nationalt plan. Desuden skal arbejdsgruppen generelt bidrage til udbygningen af udveksling af officerer på det stadium, hvor de tager deres grunduddannelse i Den Europæiske Union. Den vil kunne supplere foranstaltningerne i dette dokument. b. Arbejdsgruppens arbejde skal bygge på principperne i ministererklæringen. Gennemførelsesgruppen skal sammensættes af repræsentanter udpeget af de medlemsstater, der ønsker at deltage. c. Gennemførelsesgruppen skal mødes inden for rammerne af ESDC's akademiske styrelsesråd for at kunne udnytte det net, der allerede findes inden for disse rammer. d. Databasen skal administreres af ESDC's sekretariat og tilføres data af medlemsstaterne/institutionerne. e. Gennemførelsen af foranstaltningerne indledes, efter at Rådet (forsvarsministrene) den 10. november 2008 har vedtaget erklæringen om officiel vedtagelse af det europæiske initiativ til udveksling af unge officerer inspireret af Erasmus /08 an/lb/ub/ih/av 27

28 DEN EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK Ministrenes tilsagn med hensyn til udviklingen af DE civile kapaciteter I 2008 indledte Den Europæiske Union i Kosovo den vigtigste civile mission, der er gennemført under ESFP. EU har i øvrigt gennemført en vellykket civil observatørmission i Georgien med meget kort frist. Viljen hos og mobiliseringen af de berørte aktører, europæiske institutioner og medlemsstater, har vist, at Den Europæiske Union har kapacitet til politisk og operationelt at styre større kriser. EU har ligeledes i 2008 indledt en ny mission med henblik på en reform af sikkerhedssektoren i Guinea-Bissau. EU har øget personalet i Afghanistan, de palæstinensiske områder og Den Demokratiske Republik Congo og har fortsat sin indsats i Bosnien-Hercegovina og Irak. Takket være de forbedrede kommando- og gennemførelsesstrukturer sikrer EU i dag på gode betingelser udsendelse af ti civile missioner i otte indsatsområder. Ministrene noterer sig med tilfredshed erklæringen om, at overvågningssystemet og den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse blev og bliver fuldt ud operationelle i henholdsvis august og november Fem år efter den første politimission i Bosnien-Hercegovina er de civile missioner således, ligesom de militære operationer, blevet et uundværligt redskab for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i fredens og den internationale sikkerheds tjeneste. Med mangedoblingen af missionerne og vore partneres stigende deltagelse i disse operationer bekræfter EU sin rolle som en vigtig og anerkendt aktør i forbindelse med krisestyring /08 an/lb/ub/ih/av 28

29 Med flere og flere sikkerhedstrusler og -udfordringer kan EU forvente stadig oftere at blive anmodet om bistand. Derfor er det nødvendigt med en konsekvent forbedring af vores kapacitet til foregribelse, reaktion, planlægning og gennemførelse, så civile missioner hurtigt og effektivt kan iværksættes. Med henblik herpå noterede ministrene sig det arbejde, der er udført inden for rammerne af det overordnede mål for 2010, og besluttede at fortsætte den kvalitative forbedring af kapacitetstilsagnene til civile missioner. Ministrene er desuden af den opfattelse, at følgende prioriterede aktioner bør gennemføres i løbet af 2009: - EU's kapacitet til at planlægge og gennemføre flere missioner samtidig skal styrkes; der skal især udvikles en model, som er tilpasset situationer, hvor en hurtig reaktion er nødvendig; der kan hentes inspiration i det, der blev besluttet i forbindelse med den hurtige udsendelse af missionerne i Georgien, Rafah og Aceh; - udviklingen af kapacitetsstyringsredskaber skal fremskyndes, uddannelsen af det personale, der kan udsendes til missionerne, skal forbedres, og enheder til civile interventioner skal styrkes. - krisestyringsstrukturernes kapacitet til at yde missionerne den støtte, der er nødvendig for udsendelsen, skal forbedres, især administrativt, finansielt, logistisk og med hensyn til forvaltning af de menneskelige ressourcer, og med henblik herpå skal det forsøges at slå civile og militære midler sammen, hvor det er muligt; - der skal udvikles nationale strategier, der gør det lettere at udsende personale i forbindelse med missionerne, og udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne skal fremmes; - sammenhængen mellem de missioner, der gennemføres under ESFP, og de øvrige EUinstrumenter skal styrkes 15465/08 an/lb/ub/ih/av 29

30 - synergierne med de andre aktørers kapacitet, især de andre internationale organisationers, partnerlandenes og civilsamfundsorganisationernes kapacitet, skal styrkes i respekt for Den Europæiske Unions autonomi. Ministrene er enige om, at de på deres møde i november 2009 skal konstatere, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til udviklingen af den civile kapacitet og især ovenstående punkter /08 an/lb/ub/ih/av 30

31 DEN EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK FORSVARSMINISTRENES TILSAGN MED HENSYN TIL UDVIKLINGEN AF MILITÆRE KAPACITETER For en europæisk kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik 1. Siden 2003 har Den Europæiske Union ledet fem militære operationer i det vestlige Balkan og i Afrika og har således bidraget til stabiliseringen af disse regioner. I 2008 har Den Europæiske Union i Tchad og Den Centralafrikanske Republik deployeret den største selvstændige militæroperation, den har gennemført under den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP), og den forbereder sig på at indlede sin første maritime militæroperation ud for Somalias kyst. Den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik er næsten ti år efter grundlæggelsen blevet en politisk og operativ realitet. Den Europæiske Union er en anerkendt aktør, der modtager mange henvendelser vedrørende krisestyring. For at bidrage til international sikkerhed har den et tæt samarbejde med De Forenede Nationer, NATO og Den Afrikanske Union. Det er derfor klart, at Den Europæiske Union i stigende grad vil skulle gennemføre flere operationer på samme tid, ofte i fjerntliggende egne og med anvendelse af både civile og militære midler. For at kunne leve op til dette ambitionsniveau skal den styrke sin civile og militære interventionskapacitet /08 an/lb/ub/ih/av 31

32 2. Med henblik herpå har forsvarsministrene behandlet flere udkast og spørgsmål og i forskellige sammensætninger besluttet at iværksætte flere konkrete og operationelle initiativer: - for at forbedre styrkeprojektionen under operationer: modernisering af helikoptere og træning af besætningerne, især ved at Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) udarbejder et program for taktisk træning, som skal være klar i 2010, udarbejdelse af et projekt til en fremtidig transporthelikopter, udvikling af en strategisk europæisk lufttransportflåde og oprettelse af en multinational enhed på A400M, et europæisk interoperabilitetsinitiativ for sø- og luftstridskræfter omkring et hangarskib, hangarbaserede flyeskadriller og ledsagefartøjer projektion af en luftbase under en national øvelse, der illustrerer deployeringen af en luftbase til brug for en europæisk styrke. - for at styrke rumbaserede informationer og efterretninger: satellitbilleder fra Cosmo Skymed, SAR-Lupe og Helios 2 stilles til rådighed for Den Europæiske Unions Satellitcenter; udarbejdelse af en ny generation af observationssatelliter (MUSISprogrammet), hensyntagen til de militære behov i forbindelse med overvågning af rummet, - for at øge beskyttelsen af styrker og aktiver og deres operationseffektivitet: indledning inden for EDA af et nyt program for maritim minerydning, der skal erstatte forældet kapacitet inden 2015, indledning inden for EDA af et projekt vedrørende et fremtidigt ubemandet overvågningsfartøj, netværkssamarbejde mellem militære systemer til maritim overvågning, spørgsmål, der er ved at blive gennemgået, vedrørende mobilisering af militære midler inden for rammerne af det konsulære pilotstatskoncept. - for at styrke det europæiske personels interoperabilitet og evne til at samarbejde: udvikling af udvekslingen af unge officerer baseret på Erasmus, igangværende drøftelser vedrørende fremtidsperspektiverne for Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi, oprettelse af europæiske forskerhold, der kan indsættes for at understøtte reformer i sikkerhedssektoren /08 an/lb/ub/ih/av 32

33 3. Forsvarsministrene giver deres fulde støtte til EDA, der spiller en nøglerolle i forbindelse med udviklingen af den kritiske kapacitet, der er identificeret i forbindelse med det overordnede mål for 2010, navnlig via gennemførelsen af kapacitetsudviklingsplanen. Det snævre samarbejde mellem Forsvarsagenturet (EDA) og Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) vil bidrage til at sikre kontinuiteten i udviklingen af kapacitetsprojekter. Samarbejdet mellem Den Europæiske Union og NATO om spørgsmål vedrørende udvikling af den militære kapacitet skal fortsættes. Ministrene giver tilsagn om at prioritere nye metoder til kapacitetsudvikling og til i den forbindelse at undersøge mulighederne for en fælles indsats, specialisering og omkostningsdeling. 4. Ministrene anerkender, at et sikkerhedens og forsvarets Europa skal bygge på en teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar, som er solid og konkurrencedygtig og er i stand til at opfylde medlemsstaternes kapacitetsbehov og støtte ESFP. De understreger behovet for at optimere udnyttelsen af de ressourcer, navnlig finansielle ressourcer, der afsættes til forsvarsinvesteringer i Europa. Der bør i den forbindelse tilskyndes til en øget rationalisering af efterspørgslen på europæisk plan, der bygger på en bredere harmonisering af de militære behov, på konvergens mellem de nationale krav og på hensyntagen til kapacitetsudviklingsplanen i medlemsstaternes forsvarsplanlægning. Arbejdet skal videreføres med henblik på at fastlægge, hvordan den europæiske industri kan tilskyndes til at blive mere effektiv og konkurrencedygtig. Forsvarsministrene opfordrer allerede nu til: - en øget indsats på området forsvarsforskning og -teknologi, der koordineres med Kommissionen, for på europæisk niveau at udarbejde de teknologiske svar på de operative behov på mellemlang og lang sigt, 15465/08 an/lb/ub/ih/av 33

34 - en åbning af de nationale markeder: implementeringen af den mellemstatslige ordning for indkøb af forsvarsmateriel (EDA) og de fællesskabsdirektiver, der er under drøftelse, vedrørende offentlige kontrakter på forsvarsområdet og overførsler af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet bør bidrage til at indføre et reelt europæisk rum for udveksling af forsvarsudstyr, - en styrkelse af forsyningssikkerheden, navnlig gennem et øget samarbejde mellem medlemsstaterne, - en styrkelse af forsyningskæderne, navnlig gennem aktioner til støtte for SMV'er. 5. Arbejdet fortsætter i de næste uger med henblik på en erklæring fra Det Europæiske Råd vedrørende kapacitetsudvikling. 6. Forsvarsministrene er enige om at gennemføre den foreslåede indsats, at fortsætte drøftelserne og at gøre status over fremskridtene på deres næste møde i maj /08 an/lb/ub/ih/av 34

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PESC865 COSDP648 COWEB148

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PESC865 COSDP648 COWEB148 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den11.juli2011 (OR.en) 12233/11 LIMITE PUBLIC PESC865 COSDP648 COWEB148 RETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER Vedr.: RÅDETSAFGØRELSEomudnævnelseafDenEuropæiskeUnions

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5321/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 6. februar 2017 til: delegationerne MAMA 12 CFSP/PESC 23

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2015/2275(INI) 25.1.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (2015/2275(INI)) Udenrigsudvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DELACT 25 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

9178/17 hsm 1 DGC 2B

9178/17 hsm 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9178/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne CFSP/PESC 413 CSDP/PSDC 249

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70

PUBLIC LIMITE DA RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION. Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den13.juli2011 (OR.en) 12310/11 LIMITE PUBLIC PESC879 RELEX730 COARM115 CODUN18 CONUN70 RETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER Vedr.: RÅDETSAFGØRELSEtilstøteforFN'sKontorfor

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

10393/16 ipj 1 DG C 1

10393/16 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 20. juni 2016 (OR. en) 10393/16 COAFR 187 ACP 94 CFSP/PESC 509 RELEX 540 MIGR 119 POLMIL 64 CIVCOM 119 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP 12.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 41/13 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP af 10. februar 2014 om Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR VEDTAGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2, om den europæiske integrationsproces

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere