Mangelfuld indkaldelse til mundtlig forhandling i landsskatteretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangelfuld indkaldelse til mundtlig forhandling i landsskatteretten"

Transkript

1 Mangelfuld indkaldelse til mundtlig forhandling i landsskatteretten Udtalt over for landsskatteretten, at der ved indkaldelsen af en skatteyder, der havde begæret mundtlig forhandling i klagesager for 4 indkomstår, fra rettens side var sket en klar tilsidesættelse af landsskatteretslovens 12 og den dertil knyttede varselsregel. FOB nr Henstillet til landsskatteretten, at retten genoptog behandlingen af klagesagerne for to indkomstår og indkaldte skatteyderen til mundtlig forhandling med gældende varsel. (J. nr ). A klagede over, at landsskatteretten havde afslået at genoptage behandlingen af sagerne vedrørende hans indkomstansættelser for indkomstårene 1974 og 1977, uanset at han fandt, at en anmodning fra ham om personlig forhandling med landsskatteretten ikke var blevet imødekommet på behørig måde, forinden landsskatteretten ved kendelse af 14. december 1979 traf afgørelse (bl. a.) i disse sager. Det fremgik af de foreliggende oplysninger, at A for indkomstårene 1972 og 1973 selvangav sine skattepligtige indkomster til henholdsvis kr. og kr. Ved kendelse af 26. marts 1975 ansatte skatterådet for B skattekreds A's skattepligtige indkomst for de to indkomstår til henholdsvis kr. og kr. Ansættelserne fremkom således:»indkomståret 1972: Selvangiven indkomst kr fradrag for repræsentation godkendt med kr kr henlæggelse til etableringskonto godkendt med 20 pct. af kr kr ( ) eller kr (X) A/S' bidrag til anti EF-kampagnen kr anset for maskeret kr udbytte Skattepligtig indkomst kr Indkomståret 1973: Selvangiven indkomst kr fradrag for repræsentation godkendt med kr kr ikke fradragsberettiget del af gave kr købesum for bygningerne vedr. (Y)gaard anset for at være lig med kr salgssum, hvorfor der ikke godkendes noget beregnet tab + afskrivning på bygninger godkendt med kr (jfr. fotokopi af kr beregning)

2 + anslåede vedligeholdelsesudgifter overført fra ombygning godkendt med Skattepligtig indkomst kr kr «i skrivelse af 21. april 1975 påklagede A skatterådets ansættelser af sine skattepligtige indkomster for 1972 og 1973 til landsskatteretten og tilkendegav i forbindelse hermed,»at sagen ønskes procederet mundtligt og med indkaldelse af undertegnede til procedure«. I tilslutning til den nævnte skrivelse af 21. april 1975 til landsskatteretten rettede A i skrivelse af 16. oktober 1975 på ny henvendelse til retten. Skrivelsen vedrørte ansættelsen af hans skattepligtige indkomst for 1973, og han anførte herved følgende:» Skatterådet har foreslået indkomsten forhøjet til kr , og jeg skal anmode landsskatteretten om at nedsætte indkomsten til kr Beløbet fremkommer således: a) Ikke godkendt fradrag for repræsentation kr b) Fradrag i forbindelse med tab ved salg af ejendom kr c) Afskrivninger - yderligere afskrivning kr d) Yderligere vedligeholdelsesudgifter kr kr Vedrørende de enkelte klagepunkter skal anføres følgende: a) Repræsentation. Sagen er lille og i (og) for sig betydningsløs, men principiel. Med skatterådet er der aftalt et fradrag på kr , hvilket i sig selv er alt for lidt, men skatteyderen har ikke meget andet at gøre end at acceptere. Dette fradrag er for det pågældende år reguleret for prisstigninger, og disse er vurderet til kr , hvilket er i underkanten. Dette har skatterådet ikke kunnet acceptere, men man har ikke samtidig fundet anledning til på andre områder, hvor der i sin tid efter aftale med skatterådet er fastsat skøn, men som vedrører øgning af indkomsten, og hvor der også er foretaget indeksregulering, at foretage ændring på dette punkt. Der er her tale om manglende konsekvens. Sagen ønskes behandlet på en sådan måde, at undertegnede får anledning til mundtlig procedure «I selvangivelsen for indkomståret 1974 oplyste A, at han havde haft en skattepligtig indkomst på kr. Ved kendelse af 29. december 1977 ansatte skatterådet for B skattekreds hans skattepligtige indkomst for indkomståret 1974 til kr. Forhøjelsen skyldtes bl. a., at skatterådet ikke havde godkendt størrelsen af et fradrag, som A havde foretaget for repræsentationsudgifter, samt at skatterådet havde forhøjet værdien af en bil, som A havde haft til fri rådighed. I skrivelse af 27. januar 1978 påklagede A skatteansættelsen for indkomståret 1974 til landsskatteretten. Klagen vedrørte alene spørgsmålet om fradrag for udgifter til repræsentation og værdien af fri bil til rådighed. Han henviste herved til det, han havde anført i skrivelsen af 16. oktober 1975 til landsskatteret- 2/12

3 ten. Han tilkendegav endelig,»at sagen ønskes procederet mundtligt og med indkaldelse af undertegnede til procedure«. I skrivelse af 1. maj 1978 til amtsskatteinspektoratet i B fastholdt A klagen over indkomstansættelsen for indkomståret For så vidt angår udgifterne til repræsentation henviste han til det, han havde anført i skrivelse af 16. oktober 1975 til landsskatteretten vedrørende indkomstansættelsen for indkomståret Med hensyn til værdien af fri bil til rådighed anførte han følgende:»vedrørende automobil står der i noterne til selvangivelse 1970 blandt andet følgende:»i fortsættelse af førte forhandlinger er der indregnet kr mod tidligere kr Der gøres opmærksom på, at den meste private automobildrift sker i det privatejede automobil, og at der langt fra er kørt for dette beløb. Beløbet er medtaget ene og alene for at undgå uendelige diskussioner.«i de følgende år har dette beløb været fastholdt som grundbeløb, hvilket er blevet indeksreguleret. Skattemyndighederne har ikke fundet anledning til at gøre indsigelse herimod før for året For en ordens skyld bør oplyses, at der ikke er sket ændringer med hensyn til det køretøj, jeg har til rådighed. Der har altid været tale om et 6-cylindret køretøj. «A fastholdt endelig, at han ønskede sagen procederet mundtligt. For indkomståret 1977 selvangav A sin skattepligtige indkomst til kr. Ved kendelse af 17. oktober 1978 ansatte skatterådet for B skattekreds A's skattepligtige indkomst for 1977 til kr. Forhøjelsen skyldtes, at skatterådet ikke havde godkendt størrelsen af et fradrag, som A havde foretaget for repræsentationsudgifter, samt at skatterådet havde forhøjet værdien af en bil, som A havde haft til fri rådighed. I skrivelse af 16. november 1978 påklagede A skatterådets ansættelse af sin skattepligtige indkomst for 1977 til landsskatteretten. Klagen vedrørte spørgsmålet om udgifterne til repræsentation og værdi af fri bil til rådighed. A henviste herved bl. a. til det, han havde anført i skrivelse af 1. maj 1978 til amtsskatteinspektoratet i B (vedrørende hans skattepligtige indkomst for indkomståret 1974), og anførte, at»argumentationen, som fremgår af min ovennævnte skrivelse af , er den samme«. Endelig tilkendegav A,»at sagen ønskes procederet mundtligt«. I skrivelse af 14. september 1979 meddelte landsskatteretten A følgende:»i anledning af, at De har begæret adgang til at udtale Dem mundtligt over for retten, forinden kendelse afsiges i den for Dem verserende skattesag vedrørende indkomstårene 1972 og 1973, skal man herved meddele, at sagen er berammet til foretagelse på retsmødet tirsdag den 20. november 1979 kl i rettens lokaler. «A havde derefter den 20. november 1979 en mundtlig forhandling med landsskatteretten. På grundlag heraf blev der udarbejdet følgende referat:»1972 nr /42, 1973 nr /42, / /8 og / /8, (A), der selv gav møde. De påklagede ansættelser fremkommer således: (Referatet indeholdt her en opstilling over ansættelserne for samtlige 4 år , 1973, 1974 og 1977). 3/12

4 Klageren havde til retsmødet medtaget en skriftlig disposition over sin mundtlige procedure for landsskatteretten samt diverse ringbind med fotokopier af bilag i forbindelse med landsskatteretssagerne fra 1972 og Et eksemplar heraf er nu vedlagt sagen. Klageren gennemgik herefter sagens forløb, startende med de - rettidigt - indgivne selvangivelser. Han betegnede sagsbehandlingen som langvarig og urimelig. ad repræsentation (1973, 1974 og 1977) og automobilkørsel (1974 og 1977). Klageren oplyste, at han ud over at få sine repræsentationsudgifter dækket efter regning fik udbetalt en fast repræsentationsgodtgørelse på kr. til dækning af uspecificerede udgifter, ligesom han havde et automobil stillet til rådighed. Han havde i sin tid indgået en aftale med de lokale ligningsmyndigheder om, at repræsentation kunne fradrages med kr., og at den private automobilkørsel på årsbasis skulle medregnes med kr. Ligningsmyndighederne havde siden fastholdt de kr. som fradragsberettigede for så vidt angik repræsentationen, hvorimod man havde fraveget den oprindelige aftale med hensyn til værdiansættelsen af den private automobilkørsel. Klageren havde selv fundet det rimeligt at foretage en indexregulering af de aftalte beløb, og efter hans opfattelse burde man enten godkende denne indexregulering eller fastholde den oprindeligt indgåede aftale. Han efterlyste konsekvens i ansættelserne og fandt det i øvrigt rimeligt, at han i lighed med en minister havde et fast repræsentationsfradrag ud fra den betragtning, at hans aflønning oversteg to ministres og en ministersekretærs. «Ifølge referatet af mødet den 20. november 1979 blev der på mødet desuden drøftet spørgsmål om bidrag til anti-ef-kampagne (1972), etableringskontohenlæggelse (1972), afskrivning på driftsbygninger (1973) og tab ved salg af ejendom (1973). Den 14. december 1979 afsagde landsskatteretten herefter følgende kendelse:»(a), som for indkomstårene 1972, 1973, 1974 og 1977 har selvangivet sin indkomst som nedenfor nævnt, klager over, at skatterådet for (B) skattekreds har ansat hans skattepligtige indkomst som ligeledes nedenfor nævnt. Sagen har været genstand for mundtlig forhandling med klageren og repræsentanter for ligningskommissionen, skatterådet samt landsskatteretten, ligesom klageren har haft adgang til at udtale sig i et retsmøde. Bl. a. på grundlag af det ved disse lejligheder fremkomne bemærker retten følgende: Med hensyn til repræsentation fremgår det af sagen, at klageren foruden at få repræsentationsudgifter godtgjort efter regning modtager kr. årlig af sin arbejdsgiver til dækning af udokumenterede udgifter, hvoraf de stedlige ligningsmyndigheder kun har godkendt kr. pr. år som modsvarende fradragsberettigede udgifter. Landsskatteretten finder, skønt det efter prisudviklingen ikke ville være urimeligt med en stigning i fradraget år for år, ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte det ved ansættelserne udøvede skøn på dette punkt. 4/12

5 Hvad endelig angår værdiansættelsen af bil til rådighed er denne i mangel af kilometerregnskab med rette foretaget skønsmæssigt, og da landsskatteretten ikke i de meddelte oplysninger har fundet grundlag for at tilsidesætte det ved indkomstansættelserne udøvede skøn, må det have sit forblivende herved. Det følger af det anførte, at den påklagede ansættelse for indkomståret 1972 vil være at nedsætte med kr. til kr. og ansættelsen for indkomståret 1973 med tilsammen kr. til kr., medens indkomstansættelserne for 1974 og 1977 vil være at stadfæste. Thi eragtes: De af skatterådet for B skattekreds for indkomstårene 1972 og 1973 foretagne ansættelser af (A's) skattepligtige indkomst til henholdsvis kr. og kr. nedsættes til henholdsvis kr. og kr., medens skatterådets indkomstansættelser for indkomstårene 1974 og 1977, henholdsvis 0 ( kr.) og kr. stadfæstes.«efter modtagelsen af landsskatterettens kendelse af 14. december 1979 rettede A i skrivelse af 2. januar 1980 henvendelse til retsformanden; han anførte herved følgende:» Med skrivelse af anmodede landsskatteretten mig om at give møde i sagerne: LSR. I nr /42. LSR. I nr /42. Dette gjorde jeg. Proceduren har fundet sted. Formalia er overholdt. Jeg er tilfreds om ikke med kendelsen så med formalia. I min klage til landsskatteretten vedrørende 1974 af og af anmodes om mundtlig procedure. I min klage til landsskatteretten vedrørende 1977 af anmodes om mundtlig procedure. Nu får jeg en kendelse, hvor de to sager er afgjort, uden at jeg har været indkaldt til mundtlig procedure. Derfor må jeg anmode om, at kendelsen i de to sager annulleres, og at der indkaldes til mundtlig procedure, før landsskatteretten træffer afgørelse. Da jeg fik indkaldelsen til møde, undrede jeg mig over, at man ikke havde slået det hele sammen, men ræsonnerede, at man nok syntes, de to sager var vidtspændende nok. Med dette som udgangspunkt forbereder jeg mit indlæg og lægger især vægt på de helt principielle spørgsmål i de 2 sager og tager det standpunkt, at det område, som også er til behandling i 1974 og 1977-sagerne, kan jeg koncentrere mig om senere - beløbene er jo meget små i 1972 og 1973, men betydeligt større i senere år. Derfor udarbejdede jeg ikke dokumentation og ej heller renskrift af referater af møder med de lokale skattefolk, men»gemte«dette til næste runde, som jeg jo vidste ville komme og koncentrere sig om samme emne. Med dette som baggrund vil De forstå, hvorfor jeg ikke kan acceptere, at De behandler sager, som jeg ikke har været indkaldt til møde i.«5/12

6 I skrivelse af 14. marts 1980 meddelte landsskatteretten A,» at retten ikke har fundet grundlag for at genoptage sagen, hvorved bemærkes, at klagesagerne for disse år kom så sent frem, at der dårligt var tid til at udsende tilsigelse herom til det berammede retsmøde den 20. november 1979, men at man gik ud fra, at De ville være interesseret i at få alle de påklagede indkomstår afgjort hurtigst muligt. Begge forhøjelsesposter blev drøftet på retsmødet, og de var også anført i de bilag, De afleverede ved retsmødets begyndelse, nemlig»disponering af indlæg ved landsskatteretten«og»bilag i forbindelse med landsskatteretssagerne«.«efter modtagelsen af landsskatterettens skrivelse af 14. marts 1980 rettede A i skrivelse af 22. april 1980 henvendelse om sagen til ministeren for skatter og afgifter og anførte følgende:» Den afsagde landsskatteretten kendelse i to sager: / /8 og / /8 uden at overholde reglerne for procedure. Jeg havde anmodet om mundtlig procedure i disse sager, men er ikke blevet indkaldt hertil. Man har slået sagerne sammen med to andre sager uden at underrette mig herom. Da hovedspørgsmålet i sagerne 1974 og 1977 er uvæsentligt i de to andre sager, havde jeg ikke gjort forberedelser til disse sager ved min indkaldelse. Over sagsbehandlingen har jeg klaget til retsformand og denne har afvist min klage Inden jeg går til ombudsmanden, tillader jeg mig at anmode ministeren for skatter og afgifter om at kalde landsskatteretten til orden og sikre ordentlig forretningsførelse. «I skrivelse af 26. juni 1980 meddelte den daværende minister for skatter og afgifter A følgende:» Efter at sagen har været forelagt landsskatteretten, kan jeg oplyse, at landsskatteretten er af den opfattelse, at man med mødet den 20. november 1979 har imødekommet Deres anmodning om en mundtlig forhandling også for så vidt angår indkomstårene 1974 og 1977, og man finder, at De, dersom De ønskede yderligere forhandling om klagerne over ansættelserne for disse år, burde have gjort dette gældende på mødet. Landsskatteretten mener således ikke, at der foreligger nogen procedurefejl ved rettens behandling af Deres klager over ansættelserne for indkomstårene 1974 og Jeg kan ikke pålægge landsskatteretten at genoptage sagen, men skal udtale, at jeg finder det rigtigst, om De var blevet underrettet om, at man på mødet den 20. november 1979 også ville behandle Deres klager over ansættelserne for 1974 og 1977, ligesom jeg finder, at spørgsmålet, om Deres begæring om 6/12

7 retsmøde for så vidt angår 1974 og 1977 var opfyldt med afholdelse af dette møde, burde have været søgt endelig afklaret på mødet. Landsskatteretten er samtidig hermed underrettet om ovenstående.«landsskatteretten, som var blevet underrettet om ministerens ovennævnte skrivelse af 26. juni 1980 til A, meddelte ham i skrivelse af 28. juli 1980,»at man har taget ministerens udtalelse til efterretning, og at man i øvrigt ikke finder anledning til at foretage sig videre«. I udtalelsen af 9. september 1980 i anledning af A's klage til mig anførte landsskatteretten:»»at skatteydere, der har påklaget ansættelserne for flere år, når de giver møde for landsskatteretten, i almindelighed giver udtryk for utilfredshed, hvis ikke alle klageårene behandles på retsmødet. Derfor bestræber man sig for, at alle indkomstår behandles på samme møde. Hvis nogle af sagerne ikke er indkommet fra forbehandling hos amtsskatteinspektoraterne, rykker man disse for at muliggøre en samlet forhandling om samtlige indkomstår. Det første, der skete på retsmødet den 20. november 1979, var, at (A) omdelte dels en»disponering af indlæg ved landsskatteretten i sagerne 1972 nr /42 og 1973 nr /42«, dels et større værk,»bilag i forbindelse med landsskatteretssagerne, 1972 nr /42 og 1973 nr /42«. Man vedlægger fotokopi af førstnævnte og fotokopi af 2 blade af dokumenterne i sidstnævnte, og det fremgår heraf, at begge forhøjelsespunkter, repræsentation og automobilkørsel, medtages i (A's) nævnte dokumenter. De 2 skønsspørgsmål blev endvidere forhandlet på retsmødet. Endelig vedlægges fotokopi af amtsskatteinspektoratets sagsfremstilling, henholdsvis vedrørende indkomstår 1974 og 1977, hvor det påberåbes, at der ikke er ført et fyldestgørende kilometerregnskab, samt at man normalt ikke anerkender fradrag for udgifter til repræsentation i hjemmet, men at man i det første år efter (A's) udnævnelse accepterede et fradrag på kr. for 1970, og at man derefter efter omstændighederne har anerkendt et tilsvarende fradrag for de efterfølgende år, men uden regulering. På det nævnte retsmøde var man ikke opmærksom på dette synspunkt, og der anføres derfor i kendelsen, at det»ikke ville være urimeligt med en stigning i fradraget år for år«. Medens 1972 og 1973 angik adskillige komplicerede, delvis principielle spørgsmål, beror forhøjelserne for 1974 og 1977 på umiddelbart skøn på enkelte konkrete punkter, således at sagerne for 1974 og 1977 blev anset for egnet til en kortfattet behandling i tilslutning til den tidrøvende behandling af de komplicerede problemer for 1972 og Under hensyn til det anførte er man fortsat af den opfattelse, at der ikke er grundlag for at genoptage behandling af indkomsterne for 1974 og 1977.«I skrivelse af 3. oktober 1980 fremsatte A bemærkninger til landsskatterettens ovennævnte udtalelse af 9. september Han anførte herved følgende:» Hvad andre skatteydere gør, er også sagen uvedkommende. Det væsentlige må være, at man i forvejen ved, hvad man skal tale om. Med hensyn til retsmødet den er det rigtigt, at jeg omdelte de pågældende papirer. Det vil også heraf fremgå, at det var sagerne 1972 og 1973, det drejede sig om. Det skal i denne forbindelse understreges, at de sager, der vedrørte 1974 og og også var med i 1972 og 1973, for de sidstnævnte to år var meget 7/12

8 små. Ved min gennemgang af sagen sagde jeg dette og nævnte, at dem sprang jeg let hen over, fordi de kom op senere. Endvidere skal jeg anføre, at da der var mange punkter i 1972 og 1973, fornemmede jeg, at en kraftig uddybning af de to skønsspørgsmål ville trætte retten meget. Da vi var kommet til mit foredrag om tyre, kunne jeg se, at en del af rettens medlemmer var ved at gå i opløsning og havde vanskeligt ved at holde den alvorlige maske. Selve sagen 1974 og 1977 kommenterer landsskatteretten også. Det er også procedurespørgsmålet uvedkommende. Det skal tilføjes, at jeg i de omhandlede skønsspørgsmål for årene 1974 og 1977 har væsentlig ny dokumentation, der under alle omstændigheder må virke stærkt på året 1977, idet skattemyndighederne nemlig for årene 1975 og 1976 ikke har foretaget ændringer i mine selvangivelser vedrørende skønsspørgsmålene, og jeg har behandlet de pågældende forhold ens for årene 1974, 1975, 1976 og Endvidere kan det anføres, at de lokale skattemyndigheder for årene 1978 og 1979 i de samme skønsspørgsmål har fulgt min argumentation et langt stykke af vejen (ny kommune).«i sin fornyede udtalelse af 30. oktober 1980 til mig henviste landsskatteretten til sin udtalelse af 9. september 1980 og anførte desuden følgende:» At (A) på retsmødet anførte, at indkomstårene 1974 og 1977 sprang han let hen over, fordi de kom op senere, har man ingen erindring om. Da det for retsmødet udfærdigede referat intet indeholder om en sådan udtalelse, må man gå ud fra, at det beror på en erindringsforskydning hos (A), at han skulle være fremkommet med en sådan bemærkning, der utvivlsomt ville være anholdt på retsmødet. Det vil altid blive af betydning, hvordan de stedlige myndigheder har forholdt sig i andre upåklagede indkomstår vedrørende påklagede forhold, men det kan ikke tillægges afgørende vægt for klageårene. Retsmødet varede fra kl. 15 til kl , og (A's) første indlæg varede i ca. 5 kvarter. Man lod ham tale ud uden afbrydelse, og både efter den omdelte skriftlige disposition og indlæggets udførlige gennemgang af sagens problemer, der jo for de skønsmæssige spørgsmåls vedkommende er ens i de berørte indkomstår, måtte rettens medlemmer få det indtryk, at (A) havde sagt, hvad han ville sige, og at der herefter ikke var noget tilbagestående problem, som skulle forhandles ved en senere lejlighed. Efter at sagen på ny har været udsendt til de på retsmødet deltagende retsmedlemmer, skal man meddele, at retten fortsat er af den formening, at der ikke er grundlag for genoptagelse.«i skrivelse af 26. november 1980 fremsatte A bemærkninger til det, landsskatteretten havde anført i udtalelsen af 30. oktober 1980 til mig. Han anførte herved følgende:» Der er ikke tale om nogen erindringsforskydning, men man må huske på, at jeg holdt en forholdsvis lang enetale, og at jeg var nødt til at krydre den på forskellig måde for at holde rettens medlemmers opmærksomhed fangen. Jeg vil derfor nærmere tro, at hvis man ikke har fået det med i referatet, så er årsagen træthed sidst på eftermiddagen - og vel nok ærgerlighed over, at nogle af de små sager ikke kunne klares på anden vis, men skulle belaste retten. Retten kan under ingen omstændigheder have fået det indtryk, at der var andre sager på dagsordenen end dem, der var indkaldt til, idet jeg i det skriftlige oplæg, jeg gav landsskatteretten, henviste til de sager, det drejede sig om - 8/12

9 og retten sagde ikke noget andet. I de første tre punkter i mit indlæg gav jeg også de to omhandlede års baggrund og sagernes historiske forløb. For en ordens skyld vedlægger jeg fotokopi af mit indlæg, som for øvrigt også blev uddelt til retten. Hvis der var nogen, der skulle have reageret, så må det være landsskatteretten, der jo må vide, hvilke sager det er, man behandler. Årsagen til, at jeg giver skriftligt materiale, er jo netop grundet i en erfaring, der siger mig, at den slags forsamlinger ofte er meget løse i deres administrative rutine og i referat. Endvidere vedlægges en fotokopi af indkaldelsen til mødet. Denne viser også klart, hvilke år der er indkaldt til. Endvidere henviser jeg til skatteministerens undersøgelse, jfr. dennes skrivelse af , der jo som resultat har, at man hos landsskatteretten har begået en fejl. Det reelle spørgsmål er ikke selve sagsforløbet, men om landsskatteretten, når den har begået en fejl, skal redressere den.«i skrivelse af 8. december 1980 til mig meddelte landsskatteretten,»at klagerens seneste skrivelse af 26. november 1980 ikke giver landsskatteretten anledning til yderligere bemærkninger«. Jeg udtalte herefter følgende i en skrivelse til A:»Jeg skal først bemærke, at det må antages, at spørgsmålet om, hvorvidt De havde krav på at få adgang til mundtlig procedure for landskatteretten vedrørende Deres indkomstansættelser for de omhandlede indkomstår, skal afgøres efter 12 i landsskatteretsloven (lovbekendtgørelse nr. 134 af 17. marts 1970 om oprettelse af en landsskatteret og om tilsynet med skatteligningen m. v. med senere ændringer). Efter denne bestemmelse har skatteyderen undtagelsesfrit krav på mundtlig procedure, modsat 27, stk. 1, i den nye skattestyrelseslov nr. 281 af 8. juni 1977 (der ifølge 39 har virkning fra og med indkomståret 1978), hvorefter landsskatteretten»kan undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor anvendelse af denne behandlingsform efter forholdene må anses for åbenbart overflødig«. Til den mundtlige procedure skal landsskatteretten indkalde med et vist varsel; jeg går ud fra, at landsskatteretten nu - også med hensyn til indkomstår anvender reglen i den nye forretningsorden for landsskatteretten (bekendtgørelse nr. 65 af 27. februar 1979) 15, stk. 1, om mindst 4 ugers varsel (modsat den gamle forretningsorden - bekendtgørelse nr. 299 af 7. juli , stk. 2, om en uges varsel). Landsskatteretten har da heller ikke bestridt Deres ret til mundtlig procedure - og foretog indkaldelsen den 14. september 1979 med over 2 måneders varsel. Således som sagen foreligger oplyst, finder jeg at måtte lægge til grund, at De i klagerne af 21. april 1975, 27. januar og 16. november 1978 til landsskatteretten over skatterådets ansættelser af Deres skattepligtige 9/12

10 indkomst for indkomstårene 1972 og 1973, 1974 og 1977 begærede mundtlig procedure for landsskatteretten, at landsskatteretten i skrivelse af 14. september 1979 anmodede Dem om at give møde den 20. november 1979 med henblik på at få lejlighed til at udtale Dem mundtligt over for retten»i den for Dem verserende skattesag vedrørende indkomstårene 1972 og 1973«, at De ikke har modtaget nogen indkaldelse til mundtlig forhandling med landsskatteretten, der lød på, at forhandlingen ville omfatte indkomstansættelserne for indkomstårene 1974 og 1977, at De til brug for den mundtlige forhandling den 20. november 1979 medbragte skriftligt materiale (»Disponering af indlæg ved landsskatteretten i sagerne LSR. I nr /42 og LSR. I nr /42«og»Bilag i forbindelse med landsskatteretssagerne LSR. I nr /42 og LSR. I nr /42«). I den nævnte»disponering af indlæg «var som punkt 5 anført»repræsentation og automobilkørsel ( pkt. a)«, og blandt de nævnte bilag fandtes en»udvikling (fra 1969 til 1978; min bemærkning) i repræsentationstilskud og kørselsomkostninger«, at De på mødet den 20. november 1979 gav landsskatteretten et eksemplar af det omtalte materiale, at spørgsmålet vedrørende repræsentationsudgifter indgik i sagerne om Deres indkomstansættelser for indkomstårene 1973, 1974 og 1977, at spørgsmålet vedrørende automobilkørsel indgik i sagerne om indkomstansættelserne for 1974 og 1977, at De på mødet den 20. november 1979 fremførte nogle generelle betragtninger vedrørende repræsentation og automobilkørsel, og således - i hvert fald i et vist omfang - berørte Deres indkomstansættelser for indkomstårene 1974 og 1977, at det på mødet ikke blev tilkendegivet Dem, at den stedfundne forhandling - med udgangspunkt i en indkaldelse, der alene lød på forhandling af sagerne vedrørende ansættelserne af Deres skattepligtige indkomst for 1972 og af landsskatteretten blev betragtet som en imødekommelse også af Deres begæringer om mundtlig forhandling vedrørende indkomstansættelserne for 1974 og 1977, og at det ikke kan afvises, at De ville have forberedt Dem til den mundtlige forhandling den 20. november 1979 på en anden måde end sket, såfremt De på forhånd havde vidst, at også sagerne vedrørende indkomstansættelserne for 1974 og 1977 ville blive forhandlet på mødet, eller at De ville 10/12

11 have givet Deres mundtlige indlæg ved forhandlingen et andet indhold, hvis landsskatteretten under forhandlingen havde tilkendegivet Dem, at retten betragtede denne forhandling som værende også en imødekommelse af Deres begæring om mundtlig forhandling vedrørende indkomstansættelserne for 1974 og En sådan tilkendegivelse ville i øvrigt have savnet retligt grundlag, idet De havde krav på forudgående indkaldelse (med varsel) til mundtlig forhandling vedrørende de sidstnævnte indkomstår, - dog at De naturligvis under forhandlingen på mødet den 20. november 1979 på forespørgsel kunne have accepteret, at forhandlingen omfattede disse indkomstår, dvs. have givet afkald på retten til mundtlig forhandling efter forudgående indkaldelse med varsel. Det er således utvivlsomt, at der fra landsskatterettens side er sket en klar tilsidesættelse af landsskatteretslovens 12 og den dertil knyttede varselsregel. Jeg må derfor være enig med ministeren for skatter og afgifter, når han i skrivelse af 26. juni 1980 meddelte Dem (og landsskatteretten), at han ville have fundet det rigtigst, om De var blevet underrettet om, at landsskatteretten på mødet den 20. november 1979 også ville behandle sagerne vedrørende Deres indkomstansættelser for 1974 og 1977, og at spørgsmålet om, hvorvidt Deres begæring om mundtlig forhandling med landsskatteretten vedrørende de nævnte indkomstansættelser var imødekommet med afholdelsen af dette møde, burde have været søgt endelig afklaret på mødet. Der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt landsskatterettens kendelse af 14. december for så vidt angår indkomstansættelserne for 1974 og er ugyldig på grund af tilsidesættelse af Deres ret til mundtlig forhandling og indkaldelse med varsel. Afgørelsen af dette spørgsmål er ikke utvivlsom. Dette har sammenhæng med, at der ikke foreligger nogen fuldstændig afklaring af det almindelige forvaltningsretlige spørgsmål om, hvorvidt en sagsbehandlingsfejl skal betragtes som væsentlig (og ugyldighedsbegrundende) i alle tilfælde, hvor den er en overtrædelse af en sagsbehandlingsregel (eller -grundsætning), der i almindelighed kan anses for en væsentlig garanti for forvaltningsafgørelsens lovlighed og rigtighed - eller kun, når fejlen i det enkelte tilfælde har haft materiel betydning; jeg har bl. a. omtalt dette problem nærmere i en sag, der er refereret i min beretning for 1975, s (392-93). Jeg finder imidlertid ikke tilstrækkelig anledning til at forfølge ugyldighedsspørgsmålet i den foreliggende sag nærmere. Jeg må nemlig være af den opfattelse, at en forvaltningsmyndighed, der - som tilfældet er her - har behandlet en sag under tilsidesættelse af en generelt set væsentlig sagsbehandlingsregel - også uafhængigt af spørgsmålet, om den trufne afgørelse er ugyldig - i almindelighed bør tilbyde den private part en ny sagsbehandling under 11/12

12 iagttagelse af den pågældende sagsbehandlingsregel, her mundtlig forhandling. Det må herved komme i betragtning, at en iagttagelse af landsskatteretslovens regel om mundtlig forhandling - ikke alene, i hvert fald generelt set, er af betydning for afgørelsens rigtighed - men også har den værdi at være et udtryk for, at skatteydernes partsstatus - med mulighed for medvirken ved oplysning og argumentation - respekteres. Under hensyn til det ovenfor anførte har jeg samtidig hermed henstillet til landsskatteretten, at retten genoptager behandlingen af sagerne vedrørende Deres indkomstansættelser for indkomstårene 1974 og 1977 og i forbindelse hermed indkalder Dem til en mundtlig forhandling vedrørende disse indkomstansættelser med det gældende varsel og meddeler Dem en ny afgørelse, i hvis grundlag bl. a. det, De anfører under forhandlingen med retten, indgår. «Supplerende oplysninger om sagen I skrivelse af 30. oktober 1981 meddelte landsskatteretten mig, at retten havde genoptaget A's skattesager vedrørende indkomstårene 1974 og 1977, og at A ville blive indkaldt til mundtlig forhandling. Jeg meddelte herefter landsskatteretten, at jeg ikke foretog videre i sagen. 12/12

Genoptagelse af landsskatteretssag

Genoptagelse af landsskatteretssag Genoptagelse af landsskatteretssag Udtalt, at landsskatterettens begrundelse for at nægte at genoptage en sag vedrørende ansættelsen af en indkomst ikke kunne anses for fyldestgørende. FOB nr. 85.61 Henstillet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Skønsmæssig forhøjelse af bruttoavance i skattesag

Skønsmæssig forhøjelse af bruttoavance i skattesag Skønsmæssig forhøjelse af bruttoavance i skattesag Udtalt, at det forhold, at en erhvervsdrivendes regnskabsmateriale for en enkelt varegruppes vedkommende udviser en negativ bruttoavance, ikke i sig selv

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Gæld i statsskattelovens forstand

Gæld i statsskattelovens forstand Gæld i statsskattelovens forstand Udtalt, at der ikke er holdepunkter for at antage, at udtrykket»gæld«i statsskattelovens 13 skal forstås anderledes end inden for formueretten iøvrigt, og at en gæld i

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Landsskatterettens afvisning af klage som for sent indgivet

Landsskatterettens afvisning af klage som for sent indgivet Landsskatterettens afvisning af klage som for sent indgivet Henstillet til landsskatteretten at tage spørgsmålet om realitetsbehandling af en klage op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor landsskatteretten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Betaling af renter af for sent betalt skat

Betaling af renter af for sent betalt skat Betaling af renter af for sent betalt skat Henstillet til skattedepartementet at genoptage behandlingen af en sag om betaling af påløbne renter af for sent betalt skat, således at skattedepartementet nu

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Anmodning om mundtlig forhandling i ligningsrådet

Anmodning om mundtlig forhandling i ligningsrådet Anmodning om mundtlig forhandling i ligningsrådet Udtalt over for statsskattedirektoratet, at jeg ville have fundet det rettest, om direktoratet efter modtagelsen - umiddelbart efter en fastsat frist -

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 - 1 Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et selskab var - efter at have foretaget betydelige

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere