Christian Carl Brorson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian Carl Brorson."

Transkript

1 Christian Carl Brorson. Af cand. mag. Carl Lindberg Nielsen, Varde. Historiens Skikkelser har det sine Vanskeligheder at skildre rigtigt. Allerede deres ydre Livsomstændigheder er det paa Grund af Kildernes Magerhed ofte ugørligt at ud* rede i Enkeltheder. Men man? ge Gange vanskeligere er det at komme til Klarhed over, hvad der boede i deres Indre. Og vanskeligst er Opgaven, naar det drejer sig om Lokal* historiens Personer, der som Regel ikke har hørt til de al* lerbetydeligste, og som sjældent har efterladt sig skriftlige Optegnelser, men som det alligevel har sin store Interesse at lære at kende, fordi de afgiver Vid? nesbyrd om, hvad der rørte sig i Befolkningen. Den Mand, som her skal skildres, har gennem sine efter** ladte Papirer lukket op for sin Sjæl, saa at man i alt Fald til Dels kan se, hvad han har tænkt og troet. Christian Carl Brorson var en Søn af den navnkun* dige Psalmedigter Hans Adolf Brorson og født i Ribe Bispegaard den 12. November Biskop Brorson var gift to Gange, første Gang med sin Kusine Cathrine Stenbæk Clausen (født 1706), der døde 1741, just da Brorson stod i Begreb med at rejse til København for at modtage Bispevielsen. Med hende havde han 13 Børn. Det ældste Barn var Fra Ribe Amt

2 500 CARL LINDBERG NIELSEN Nicolai Brorson, født Fra sit tolvte Aar var han sindssyg og maatte holdes indespærret paa sit Væ* relse. For Døren og Vinduet var der sat Jernstæn* ger; thi Vanviddet brød stundom frem i Voldsomhed og Vildskab. Han var tillige lam i Underkroppen og talte yderst sjældent og da altid med megen Besvær* lighed. En Dag kom en fattig, troende Mand op til Biskop Brorson. Han saa sig om i Bispegaarden og syntes, at der var meget skønt og pragtfuldt, saa Bi* skoppen sagtens kunde have det godt. Han sagde derfor til Brorson: De har, Hr. Biskop, sunget saa skønt og gribende om Korset; men De kender vist ik* ke selv noget til det." Biskoppen svarede intet, men tog Manden ved Haanden og førte ham hen til det lille Kammer, hvor den vanvittige Søn sad bag Jern* stængerne og stirrede vildt paa den fremmede. Den fattige Mand blev da beskæmmet og fortrød sin Ud* talelse.1) Biskoppens anden Hustru var Johanne Christine Riese (født 1710), hvis ældre Søster var gift med H. A. Brorsons Broder Biskop Brorson i Aalborg. I sit andet Ægteskab fik Brorson Sønnen Christian Carl og Datteren Cathrine Stenbæk (født 1753, død 1836) foruden en Søn, der døde kun 1 Aar gammel. Christian Carl Brorson blev Student fra Ribe La* tinskole 1762 og begyndte derefter det theologiske Studium ved Københavns Universitet. Under sit Op* hold i København har han sikkert haft Tilhold hos sin Halvbroder Broder Brorson (født 1728), der paa den Tid var Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn. Den 12. September 1764 blev C. C. Brorson, 18 Aar gammel, theologisk Kandidat. Men kun tre Maaneder før, nemlig den 3. Juni, var hans *) John Hansen: Hans Adolf Brorson og hans Brødre". Odense Side

3 CHRISTIAN CARL BRORSON 501 Fader Biskoppen død, og denne Begivenhed har mu* ligvis betaget ham Lysten til at læse paa den mere tvungne Maade, som Forberedelsen til en Eksamen udkræver, i alt Fald blev Resultatet ikke særlig straa* lende, nemlig anden Karakter. Efter bestaaet Eksamen rejste han hjem til Ribe, hvor han blev ansat som Hører ved Latinskolen. Om hans Virksomhed som Lærer har en af hans Discip* le1) senere givet ham det Vidnesbyrd, at han var en herlig Mand, som ved utrættet Flid i sit Kald, ved Hjertensgodhed og Blidhed i Omgang vandt alles Ag* telse og Hengivenhed." I Ribe boede hans Moder, der efter sin Mands Død havde købt et Hus i Byen, hvor hun havde tænkt at ende sine Dage. Til Ribe kom ogsaa Broder Brorson, der i 1766 fra Vor Frelsers Kirke blev kaldet til Em* bedet som Stiftsprovst i Ribe. Af dette Familieliv udreves C. C. Brorson i 1770, da han af sin gamle Farbroder Biskoppen i Aalborg den 14. August blev kaldet og den 2. November ordi* neret til Præst for Hundstrup og Østerild, som den* gang var et Vicepastorat, hvortil Biskoppen i Aalborg havde Kaldsretten. Brorson befandt sig imidlertid ik* ke helt vel i Thy, og da det residerende Kapellani ved Ribe Domkirke i 1773 blev ledigt, søgte han dette Embede efter sit eget Udsagn ikke fordi Indkom* sterne var bedre, men fordi han ønskede at være nær* mere ved sin Familie. En god Fortaler har han sik* kert haft i sin Broder Stiftsprovsten, der i første Halv* del af 1773 var konstitueret Biskop. Brorson fik da ogsaa Embedet (16. Juni 1773), 4 Dage efter at Stifts* provsten var død. Brorson blev i Ribe til 1782, da han under 19. Juni 1) Stiftsprovst C. V. Claudi i Aalborg, død Se Ribe Skoleprogram 1824 Side 12 og 1830 Side *

4 502 CARL LINDBERG NIELSEN blev kaldet til Sognepræst i Varde. Aaret før havde han viet sin Helsøster Cathrine Stenbæk Brorson til daværende Byskriver, senere Byfoged Laurids Fogt= mart ( ) i Varde, der havde begyndt sin Løbebane som Tjener og Skriverdreng hos Brorson i Ribe. Biskop Da begge den gamle Bispindes Børn saaledes boede i Varde, besluttede hun selv at flytte dertil og tog sammen med sin sindssyge Stedsøn Ni* colai Ophold i Præstegaarden, der dengang laa paa Torvet, der hvor nu Hotel Varde" ligger. Nogle Aar senere (1790) døde Pastor Brorsons Halvbroder Sognepræst Hans Adolf Brorson i Emmerlev, og hans Enke Anna Christine Agnethe Brorson, en Sønne* datter af Pastor Nicolai Brorson ved St. Nicolai Kirke i København (Broder til Biskopperne Brorson), flyt* tede da ogsaa til Varde, hvor hun til sin Død den 22. December 1814 boede ved Siden af Præstegaarden i det lille kønne Hus, der nu tilhører Gæstgiver S. Sil* lesen. Brorson var en rank, høj, ædel Skikkelse med et skarpttegnet Ansigt, præget af Alvor og Godhed. Blid og ejegod var han i Omgang. Saaledes beskrives han af en samtidig. Hans Grundstemning har utvivlsomt været Vemod, ja Tungsindighed. Mens han var Hører, forelskede han sig i en Datter af Købmand Hans Gerdes i Ribe Anna Rosa (død 1833 som Enke efter Krigsraad og Birkedommer Peder Lauritzen af Kjærlingbjerg). Det synes, at hendes Familie har sat sig imod Forbindel* sen, hvilket Brorson tog sig saa nær, at Følgerne deraf vedvarede for ham Livet igennem. Senere, formo* dentlig da Købmand Gerdes gik fallit i 1769, vilde Fa* milien nok tillade Ægteskabet; men da vilde Brorson ikke paa Grund af hans allerede dengang derover be* gyndte Svaghed og Melankoli, og til sin Dødsdag for*

5 CHRISTIAN CARL BRORSON 503 blev han ugift. Det var hvad han selv fortæller i et Brev dette Tungsind, der pinte ham i hans En* somhed i Hundstrup Præstegaard. I et Nytaarsvers til sin Farbroder i Aalborg siger han om sig selv: I Hundstrup Præstegaard vi Gud ej nok kan prise For al den Godhed, han i Fjor mod os lod vise, Undtagen at jeg selv er hel upasselig, En Time er jeg glad, en anden sørgelig. Det var denne ulykkelige Sindsstemning, der brag* te ham til at søge Embedet i Ribe, fordi jeg ønskede at være nærmere hos min Familie, hvilket en stærk Tungsindighed gjorde fornødent for mig."1) An* lægget til Tungsind var sikkert en Familiearv hans Fader Psalmedigteren var ikke ukendt med mørke Tanker, og hans stakkels Broder Nicolai havde jo faaet sin rigelige Del af Slægtsarven. sørgelige Stunder voldte Tungsindet ham. Men mange I saadanne Øjeblikke kom der gerne en og bankede paa hans Kammerdør. Det var hans Søster Fru Fogtman, der altid kunde bortmane den mørke Stemning ved sin kærlige, blide og fornuftige Tiltale. Det fortaltes, at Brorson i 1786 skulde have været Stiftsprovst i Ribe; men da den søsterlige Skytsaand ikke kunde følge ham derhen, forblev han i Varde.2) Hvad hans præstelige Virksomhed angaar, siger en samtidig, da var han Præst som Menneske og Men* neske som Præst. Vandel og Lære stemmede nøje overens. Utrættelig besøgte han de syge, og ikke sjældent betalte han Læge og Medicin, hvor Nøden havde til Huse. En af hans største Glæder var at un* 2) Christelig Samler". Udgivet af E. Mau. 14. Bind Side 55. 2) Det stemmer dog vist ikke med Virkeligheden, at Brorson skulde have været Stiftsprovst; men saaledes fortaltes der.

6 504 CARL LINDBERG NIELSEN derstøtte de fattige. Da han laa paa sit Dødsleje, 4 samlede derfor 19 af Byens mest velhavende Mænd en Sum Penge sammen, som de sendte til Brorson, for at han kunde have den Glæde at uddele dem til de trængende. Drukkenskab var ham modbydelig. Om Aftenen gaar de og pimper og pimper med Flasken i Lommen for i Mørke at skjule denne Synd." Engang var Brorson i et Selskab, der kun bestod af Mænd. Ud paa Aftenen, da Vinen gjorde sin Virkning, aflagde man al Tvang. Overgivenheden tog til med Drik og Sang i den Grad, at de tomme Flasker kastedes ud ad Vinduerne. Brorson blev alvorlig og dadlede tog sin Hat og gik fortrydelig hjem. Tidlig næste Mor* gen skal han selv have opsamlet Skaarene af de paa Gaden sønderslagne Flasker, hvorved en beskæm* mende Følelse greb Gaarsdagens overgivne Gæster. Som Prædikant ragede Brorson frem over det al* mindelige Jævnmaal. varet en Snes Stykker. Af hans Prædikener er der be* Med Undtagelse af et Brud* stykke af en Ligprædiken fra 1783 stammer de alle fra hans Embedstid i Ribe. Det er meget karakteristisk for ham og for Tiden, at hans Prædikener saa godt som ikke er dogmatiske, men af moralsk Indhold. F. Eks. har han efterladt sig tre Aftensangsprædikener til Skærtorsdag (1775, 1778 og 1782); i alle tre Prædikener omtales Fodtvæt* ningen, derimod nævnes Nadveren ikke med et Ord. I Stedet for taler han om Jesu Eksempels Efterføl* gelse som et ægte Bevis paa en sand Kristendom" el* ler Jesu Afsked fra Verden borttager alt det ubeha* gelige fra en Kristens Afsked." Brorson siger selv: Blot dogmatiske Prædikener bør kun sjælden have Sted, der bør stedse drives paa at forbedre Menne* at danne dem til gode Kristne og gode Borgere,. sker,

7 CHRISTIAN CARL BRORSON 505 retskafne Husfædre og Husmødre, lydige Børn, tro Tjenestefolk o. s. v." Brorsons Prædikener er affattet i et for den Tid smukt og tiltalende Sprog, behageligt fri for de uen* delig lange og indviklede Sætningskæder, hvormed Datiden forstod at tilhylle Tankegangen kort og knapt siger han sin Mening. Slutningen af hans Præ* diken paa Skærtorsdag 1782 vil kunne være et Ek* sempel paa, hvor smukt han formaaede at behandle sit Modersmaal: Uden Tro og Tillid til Gud, uden et levende Haab om en salig Evighed, saa synes vi ved Døden at tabe alting: Venner, Formue, Fornøjelser, Ære, Fortrin. Men Jesu Afsked lærer hans troende, at det er saa langt fra, de taber ved Døden, at de meget mere vin* der uudsigelig meget. Her staar ej alene: Han skuu de gaa af denne Verden" [Johannes 13, 1]; men der staar og, hvor han gik hen: til Faderen" 3: til den ubeskrivelige Herlighed og Salighed, han fra Begyn* delsen af havde hos Faderen i Faderens Skød. Men vi har jo allerede hørt, at disse Jesu forunderlige Gange, da han gik fra Faderen og kom til Jorden, og da han forlod Jorden igen for at gaa til Faderen, det var ej for hans egen Skyld, men for vor Skyld. Han vil føre os med sig til Faderen, hjem til hans Faderhus, hjem til hans Faderherlighed. Dersom vi da dør med ham, tager Afsked som han, kan vi da kun tabe ved at dø? Kan vi tabe ved at komme i en nærmere For* ening med Gud? Umuligt! At komme til Faderen ved Sønnen er jo den højeste Lyksalighed, vi kunde ønske O, hvoj: salig er da en Kristens Afsked fra Verden! Hvor rolig kan han sige Verden Godnat; thi han ved, hvor han gaar hen, han gaar til Faderen.

8 506 CARL LINDBERG NIELSEN O, lyksalige Dag, naar det Baand brister, der her nøder hans udødelige Sjæl til at være bunden til Jorden! > Brorson har ikke indskrevet sit Navn i Historien som en stor Theolog. Ikke lidt forbavsende virker derfor den Oplysning, at denne i theologisk Hense* ende ellers ganske ukendte Præst har været Mægler i en kirkelig Strid i den lutherske Menighed i Am sterdam. Menigheden her var i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede i en blomstrende Forfatning. Den talte Medlemmer og havde 6 Præster. Tre af disse sidste mentes imidlertid under deres Studier ved tyske Universiteter at være blevet paavirket af rationalistiske Tanker. I Slutningen af 1786 indgav derfor 126 Menighedsmedlemmer en Klage over disse tre Præster, der blev beskyldt for at føre Vranglær* domme.1) Mellem Vestjylland og Holland var der paa den Tid en ikke ubetydelig Handelsforbindelse, og blandt dem, der handlede paa Holland, havde Brorson en be* kendt, en Købmand Haugaard, som havde faaet til* sendt Klagen over Præsterne. Han anmodede Bror* son om at meddele sin skriftlige Betænkning derover. Denne blev meget forundret over Haugaards Anmod* ning og indvendte, at han i saa betydelig en Sag ej burde henvende sig til saa liden en Prose,2) men til de *) Nærmere Oplysninger om denne hollandske Kirkestrid fin? des i Bericht der allgemeinen kirchlichen Versammlung der Evangelisch*Lutherischen Gemeine in Amsterdam. Aus dem Holländischen mit einem Vorbericht und Anmerkungen von E. H. Mutzenbecher" Lingen 1792 og Theodor Fliedner: Collek* tenreise nach Holland und England" 1. Bind Essen 1831 Side Disse to Værker omtaler ikke Brorson. 2) Praas.

9 CHRISTIAN CARL BRORSON 507 Stjerner af første Størrelse, der glimrer paa den dan? ske Kirkes Himmel, saasom en Bastholm, Janson, Hviid, Moldenhawer, Hornemann,1) en af vore be* rømmelige Biskopper o. s. v." Dog kunde han ikke undslaa sig for at opfylde Begæringen og nedskrev en udførlig Betænkning, der sammen med Prædikenerne afgiver et ikke uinteressant Vidnesbyrd om en jævn Præsts Tænkemaade i den Overgangsperiode, som Slutningen af det 18. Aarhundrede var. Brorson virkede paa Rationalismens Tid. Men det vilde være forkert at kalde ham Rationalist. I det væsentlige var han rettroende, dog ikke ortodoks i det 16. eller 17. Aarhundredes Forstand. I nogle Henseender afviger han fra den ortodokse lutherske Dogmatik, saaledes naar han tvært imod den ortodokse Lære om, at alle Hedninger uden Und* tagelse er hjemfalden til evig Fortabelse, i sin Betænk* ning forsvarer den Sætning, at Folk af alle Religio* ner kan blive salige", og paastaar, at denne Lære er grundet ikke alene i Fornuften, men ogsaa i den hel* lige Skrift" (Apostlenes Gerninger 10, 34 35). Jeg synes," fortsætter han, det er næsten en Gudsbespot* telse at ville sige, at Menneskets evige Salighed beror alene paa den Religion, i hvilken han er født og op* draget; thi dette strider jo ganske imod Guds Visdom, Godhed og Retfærdighed. Kan der derimod være nogen mere frydelig Tanke end denne, at Himlene faar Indvaanere fra alle Verdens Hjørner og Egne, af alle Hedninger og Stammer og Folk og Tungemaal? Af alle menneskelige Lyster synes mig ingen 1) Den kgl. Konfessionarius Bastholm samt Professorefne Hviid, Moldenhawer og Hornemann var Rationalister, medens Universitetets Prokansler Janson betragtedes som ortodoks (stod paa omtrent samme theologiske Standpunkt som Balle).

10 508 CARL LINDBERG NIELSEN mere ubegribelig end Lyst til at gøre snævre Himle og udvidede Helveder." Et andet Punkt, hvor han er i Uoverensstemmelse med Ortodoksien, er Læren om Genfødelsen. Paa* virkningen fra hans pietistiske Slægt er her tydelig. Mens den ortodokse Lære er, at Genfødelsen finder Sted ved Daaben, lærer Brorson i sine Prædikener li* gesom Pietisterne, at Genfødelsen sker ved Omven* delsen.1) Her er der dog den Mærkelighed, at Bror* son i en Ligprædiken, der ganske vist kun forefindes i Afskrift, men som dog efter al Sandsynlighed stam* mer fra ham,2) meget inkonsekvent lader Genfødelsen og Daaben falde sammen.3) Dybe Indtryk har Brorson sikkert modtaget fra sit pietistiske Hjem. I sine Prædikener driver han paa Omvendelse, og han begrunder sin Omvendelsespræ* diken ved at henvise til Menneskets totale Fordærvel* se (saaledes navnlig i Prædiken paa 19. Søndag efter *) F. Eks. i Prædiken paa 19. Søndag efter Trinitatis 1773: Den Forandring, som sker med et Menneske, naar han ved Troen til Jesum faar sine Synders Forladelse, kalder vi Igenfø* delsen." 2) Personalia over MadE?_ Susanne Ølgaard, fød Borch, som døde i Warde d. 4^e Augusti 1783." Paa Omslaget af den bevarede Afskrift har Universitetsbibliothekar P. G. Thorsen skrevet: Talen er vist af C. C. Brorson og her skre* vet af Fru Fogtman" (Brorsons Søster). Til yderligere Bes styrkelse kan det anføres, at Brorson stod i et meget venskaber ligt Forhold til den Øllgaardske Slægt (han har saaledes skrevet Digte til Medlemmer af denne Familie), og at baade ifølge Reg* lementet af 28. December 1731 og det af 10. September 1783 ved* rørende Embedsforretningernes Deling mellem Sognepræsten og den residerende Kapellan i Varde tilkom Ligprædikener Sogne* præsten. 3) Saa snart ske kunde efter Fødslen, blev vor salige opof* ret til Gud i den hellige Daab, hvorved hun blev en igenfødt Kristen."

11 CHRISTIAN CARL BRORSON 509 Trinitatis 1774). I en underlig Modsætning hertil staar hans Forsvar i Betænkningen for, at endog Hedninger undertiden har gjort gode Gerninger og er derved blevet behagelige for Gud. Bort med de gamle urimelige Talemaader, at Hedningernes bed* ste Gerninger var ikkun glimrende Synder, væk med denne sorte, menneskefjendske Tanke, der uden Tvivl første Gang maa være avlet i en dum Hjerne eller et ondt Hjerte." Dog synes han ikke at have manglet Blik for Skyg* gesider ved Pietismen og dens undertiden overdrev vent følelsesbetonede Kristendom. Naar Brorson saa* ledes i en Prædiken1) advarer mod at fordre bestan* dige Følelser som et Bevis paa Guds Fred" for der* efter at fortsætte med følgende atter overstregede Ord: Mange har saaledes efterhængt den Lærdom om Følelser, at det er bleven til smudsige Begreber," er disse Ytringer sikkert rettet mod Pietismen. Paa enkelte Punkter kritiserer Brorson direkte Kir* kelæren, saaledes Brugen (men ikke Indholdet) af Ordene Person" i Treenighedslæren og Natur" i Kristologien.2) Og hans Lære om Djævelen og de onde Aander er i alt Fald begyndende Rationalisme. Saaledes opfatter han de urene Aander, hvorom der er Tale i Lukas 11, 24 26, ikke som virkelige Aander, men som syndige og lastefulde Bevægelser i Sjælen." I det hele søger han at reducere Djævelens og de onde Aanders umiddelbare Virkninger til et Minimum og siger: Vort eget fordærvelige Hjerte, vore egne uor* dentlige, sanselige Begærligheder er den farligste Djævel, fordi den altid er os nærmest." Man vil heraf se, at ligesom Tiden var en Overgangs* tid, var Brorsons Tanker en Blanding af gammelt og x) Paa 4. Søndag i Advent ) Læren om Kristus.

12 510 CARL LINDBERG NIELSEN nyt. Man kan derfor ikke uden Modifikationer hen* føre ham til en af de tre almindelige Grupper Orto* doksien, Pietismen eller Rationalismen. Han rum* mede noget af alle tre Aandsretninger, maaske dog mest af Pietismen; men hans Tankegang synes ikke at have været ganske konsekvent. Brorsons Betænkning over Klagen over Præsterne blev oversat til Hollandsk af den før nævnte Køb* mand Haugaard og sendt til Amsterdam. Den ind* läder sig ikke paa at besvare Spørgsmaalet, om de tre Præster i Holland virkelig var skyldige i det, de blev anklaget for. Den forsøger kun at udglatte og for* milde og tolker Præsternes Udtalelser saa ortodokst som muligt. Betænkningen skal være blevet vel mod* taget, og en stor Gave af Krydderier og Kolonialva* rer blev senere sendt Brorson som Tak derfor. Dog synes den ingen Indflydelse at have haft paa Begiven* hederne i Holland, idet Uroen og Misfornøjelsen ved* varede, og 1791 skilte de ortodokse sig ud og dan* nede en ny saakaldt genoprettet (hersteld) evange* lisk*luthersk Menighed." _ é Foruden at være Præst gav Brorson sig ogsaa af med Digtekunsten, og han har udgivet 5 Lejligheds= digte til Bryllupper og Begravelser, det ene mere for* færdeligt end det andet. Det er ubegribeligt, hvad smukt St. St. Blicher har fundet i et Mindedigt, Bror* son skrev i 1779 over en afdød Ungdomsven Hospi* talspræst Volquartz i Kolding, saa at han endog fandt sig foranlediget til at genoptrykke dette Makværk i sit Maanedsskrift Nordlyset" ) Lige saa smuk og naturlig Brorsons Prosa er, lige saa skruet og kun* stig er han som Regel i sine Vers. De er Beviser paa, *) Side Tanker ved Hospitalspræstens Velædle og Velærværdige Herr Richard Hagerup Volquartzes salige Dod i Colding den 1ste May 1779."

13 CHRISTIAN CARL BRORSON 511 at han kendte de forskellige Versemaal; men med Poesi har de i det store o g hele intet at gøre. Hans Mangel paa Smag og Takt træder frem paa adskillige Steder, f. Eks. i det højtidelige Mindedigt over Volquartz, hvor pludselig det rædselsfulde Ord Pladdergejst" skratter igennem, eller naar han i et Digt ved Biskop J. K. Blochs Begravelse i Ribe 17731) kalder de kongelige for Guderne paa Jorden" og siger, at de salige drikker af Gudernes Vin." Toppunktet i Smagløshed naar han dog i følgende BrudesengsSkrivt" i Anledning af Bispedatteren Froken Charlotte Blochs Bryllup: Saa lig da saa blødt, som det Frøkner kan tjene, Naar de skal forvandles til Frue fra Mø! Saa stræb da, at Blochen faar Stamme og Grene Og Skove med Tiden udvikles af Frø o. s. v.2) Hans Lejlighedsdigte er paa en enkelt Undtagelse nær alle bestilte, og man mærker tydeligt, at han dig* ter kun, fordi han skal, ikke fordi en indre Glød dri* ver ham til det. I et af sine Lejlighedsdigte3) udstød 4 1) Echo af den Klage*Tale, som blev holdt i Cimbrernes Tempel den 25de Januarii 1773", trykt i Broder Brorsons,,Liig* Prædiken over Jørgen Karstens Bloch, S. S. Theolog. Doctor og Biskop over Riber*Stift, paa Hans Biesettelses Dag den 25. Ja# nuarii 1773 udi Riber DomsKirke" Haderslev (uden Aar) Side ) Hyrdindens Drøm i Ribe*Enge om Ægte?Foreeningen imel# lem Herr Th. Friderich von Jessen, Kongelig Dansk Resident og Consul i Lybek, samt Frøken Charlotte Bloch, fuldbyrdet i Ribe* Bispegaard den 9de September 1784" Haderslev (uden Aar) Side 31. 3) Tanker ved Urnerne, som giemmer Støvet af Frue Oberst* inde Sophia Hedevig von Brockdorff, født Grabov, Frue til Grundet, Hoigaard, Bratschou etc., og af Hr. Adam Carl von Luttichau paa Thiele" Viborg 1784 Side 4.

14 512 CARL LINDBERG NIELSEN der han derfor et lille Suk og klager over Mindedigt tes Upaalidelighed: Den daarlig handler, som vil døde dømme, Dog man dem og for meget kan berømme. Det hvide Marmor lyver tit og skaber Af fejge Helte, vise Mænd af Aber. Her Pen og Mejsel skejer let og irrer,1) Helst naar man Ros med gyldne Sporer pirrer. Og dog trods alle Indvendinger, man kan gøre, havde Brorson arvet noget af sin Faders Digtergave. Følgende følte Linier ved et Bryllup bærer Vidne derom: O, du himmelske Velgører, Kanæ Højtids store Gæst! Hør de Bønner, vi fremfører, Hellige vor Bryllupsfest! Helligt skal det Alter være, Som vi nu vil ofre paa, Helligt Løfte vi frembære, Sæt din Naades Segl derpaa!a) Og skøn og poetisk er den Indskrift, han satte paa sin ulykkelige, sindssyge Broders Gravsten: Indsvøbt i Nat din Sjæl ej her udviklet blev, Hist over Stjerners Vej dit Liv begyndte! Men smukkest er dog den Sang, han skrev, og som blev sunget ved denne Broders Begravelse i Det *) Tager fejl. 2) Thieles May*Glæde i Anledning af den lykkelige Foree* ning imellem Herr Jens von Jermiin, Deres Kongel. Majests. Kammerjunker samt StamsHerre til Ausumgaard, og Frøken Helle Sophia von Liittichau, som blev fuldbyrdet paa Thiele den 4de May 1781" Haderslev (uden Aar) Side 21.

15 CHRISTIAN CARL BRORSON 513 er ikke et bestilt og betalt Digt, men Tonen kommer fra Hjertet, enkelt og enfoldigt: Jeg levede i Skjul paa Jorden, Til Graven skjulte al min Ve. Nu kan jeg først i Engle*Orden Guds skjulte Hensigt med mig se. Tak, ubegribelige Gud, Som førte alting herlig ud! Min Sjæl, som her kun laa i Dvale, Nu smiler i en evig Fred. Fra Jordens taagefulde Dale Jeg hævedes til Salighed. O, Jesu Christ, al Verdens Trøst, Nu skuer jeg din Naades Høst! Saa skal da hist en Frugt indhentes Af Frø, som her umodnet blev. Lyksalig Stund, da Livet endtes, Og Sjælen sig fra Støvet rev. O, ubegribelige Gud, Hvor salig førtes alting ud! Er dette Digt ikke tilstrækkeligt til at erklære Bror# son for den gamle Psalmedigters ægte Søn? Et elskeligt Menneske og en brav Præstemand det er det Indtryk, man faar af Brorson. Men kun kort skulde hans Virketid blive. Efter et længere Sygeleje kom Døden, som han længtes efter. Den 1. April 1795 gik han bort, ikke fyldt 50 Aar, og blev begravet 9. April. Kiøbstædens værdige Embeds* og Handelsstand, der med en 30 andre Mænd vare indbudne til Følge, viiste sin Hengivenhed og Ære* frygt ved efter egen Tilskyndelse at bortbære hans afsjælede Legeme til det Sted paa Jacobi Kirkegaard, han selv havde valgt; henved 100 af Menighedernes øvrige Mænd kom uden Indbydelse, og Parviis i Sør* geklæder ledsagede tilligemed omtalte Følge Liiget;

16 514 CARL LINDBERG NIELSEN derforuden vare paa Byens rummelige Torv og paa Kirkegaarden nogle 100 Mennesker forsamlede." Provst Clausen fra Ho holdt Ligtalen i Kordøren i St. Jacobi Kirke over Ordene i 1. Mosebog 49, 18: Herre, jeg bier efter din Frelse", og af H. A. Bror? sons Psalmer blev der sunget: Saa kom forønskte Dødens Stund" og Nu har jeg vunden". Brorsons gamle Moder fulgte ham i Døden et kvart Aar senere, den 4. Juli, og blev begravet ved hans og Nicolai Brorsons Side. Paa hans Gravsten, et anseligt Sandstensmonument, der endnu er at se paa Varde gamle Kirkegaard, satte Rektor L. Hanssen i Ribe, der havde været Discipel i Ribe Latinskole, mens Brorson var Hører, og som senere blev dennes Kollega sammesteds,1) Linier: Ei Avind Selv saaes smile ved Din Død, men Armods, Dyds og Vénskabs Taare flød. de sande (Hvor intet andet anføres, er Kilden til denne Fremstilling Universitetsbibliothekets Haandskriftsamling Additamenta No. 620 in 4, hvor Universitetsbibliothekar, Professor P. G. Thor# sen ( ), der var barnefødt i Varde, har samlet en Mæng de Brorsoniana", dels i Original, dels i Afskrift, saaledes Bror sons Prædikener, hans Betænkning over den hollandske Kirke strid, Digte, et enkelt Brev, en Silhouet, Sørgedigte fra hans Død og Begravelse, forskellige Optegnelser om Brorson, bl. a. nogle interessante Meddelelser af en anonym Vardeborger, samt paabegyndt, men desværre ikke fuldført Levnedsskildring af Brorson ved P. G. Thorsen m. m.) en l) Ribe Skoleprogram 1824 Side 38 og 1830 Side 35

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Om de gudelige vækkelser på Østfyn ca. 1840

Om de gudelige vækkelser på Østfyn ca. 1840 Om de gudelige vækkelser på Østfyn ca. 1840 Gårdejer og senere bondepolitiker Christen Hansen (1811-1901) var vokset op i Vejstrup på Østfyn. Som ung mand oplevede han på nært hold datidens gudelige vækkelser,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

6. søndag efter påske

6. søndag efter påske 6. søndag efter påske Salmevalg Gud ske tak og lov, 751 Den nåde, som vor Gud har gjort, 683 Nu nærmer sig vor pinsefest, 281 Hør himmelsus i tredje time, 285 Frydeligt med jubelkor, 721 Dette hellige

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis Slotskirken 20/7 kl. 10 Tekster: Es 10,1-3; Luk 18,1-8 Salmer:

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis Slotskirken 20/7 kl. 10 Tekster: Es 10,1-3; Luk 18,1-8 Salmer: Prædiken til 9. søndag efter trinitatis Slotskirken 20/7 kl. 10 Tekster: Es 10,1-3; Luk 18,1-8 Salmer: 3 276 674 643 272 287 1 Ida Secher I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Salige de tjenere,

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

vederfarelser. overtro.

vederfarelser. overtro. Prædiken 10 søndag efter Trinitatis, 2. tekstrække, Matth. 11,16-24. bemærket vistnok ikke fordi, der er lagt op til, at det skal gå Sodoma særligt tåleligt. Kanske at sådanne udsagn skurrer noget i ørene.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 745: Vågn op og slå på dine strenge Dåb: DDS

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere