Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering"

Transkript

1 Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014

2 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser, at evaluering har stor betydning for danskernes oplevelse af et foredrag. Foredragsholdere, der ikke har givet mulighed for at evaluere, får en markant dårligere vurdering i Voxmeters måling, end foredragsholdere, der har givet mulighed for at evaluere. I næsten 90 % af tilfældene, hvor folk har vurderet et foredrag til at være uden værdi, har der ikke været mulighed for at evaluere efterfølgende. Samme tendens gør sig gældende, når folk skal svare på, hvor godt præsenteret foredraget var. Over 75 % af de, der har svaret Meget dårligt præsenteret, har også svaret, at der ikke var mulighed for at evaluere. Nedenfor ses en oversigt over hvilke muligheder, der gives for at evaluere foredrag i procent Evaluering af foredrag 60,00% 50,00% 51,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,70% 13,30% 19,90% 10,00% 0,00% Papirskema Online spørgeskema efter foredraget. 0,70% Evaluering på mobilen undervejs Foredragsholderen bad selv om at få kritik Der var ingen mulighed for at evaluere 3,50% Andet Næsten halvdelen af den danske befolkning har været til et arbejdsrelateret foredrag inden for det sidste år. Det er oftest arbejdsgiveren, der tager initiativ til at hyre en foredragsholder, og der bliver brugt mange ressourcer på arbejdsrelaterede foredrag. Over halvdelen af foredragsholderne giver dog ikke mulighed for at evaluere efterfølgende. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon Side 2

3 Mix mellem mundtlige og online-evalueringer virker bedst Undersøgelsen viser, at det har stor betydning for folks oplevelse af foredraget, at der gives mulighed for at evaluere. Det har dog stor betydning, hvordan evalueringen foregår. Foredragsholdere, der lader sig evaluere mundtligt under foredraget, får en bedre vurdering på samtlige parametre i målingen. Men de bedste resultater ses når det kombineres med onlineevaluering. Dette kan både skyldes, at evalueringsmetoden virker bedst, i processen med at udvikle foredrag, men også at foredragsholderen fremstår mere seriøs og engageret, når der bedes om kritik. Muligheden for at evaluere mundtligt, skaber en opfattelse af en bedre præsentation. Over 40 % af de foredragsholdere, der bedømmes positivt for deres præsentation, har ladet sig evaluere mundtligt efterfølgende. Der er ligeledes en stærk sammenhæng mellem præsentationen og respondenternes vurdering af relevansen og værdien af foredraget. Næsten to tredjedele af de respondenter, der har svaret, at foredraget var meget værdifuldt, har også svaret, at det var meget godt præsenteret. Præsentationen og den mundtlige evaluering betyder derfor mere for oplevelsen af foredragen end foredragets genstandsfelt. Foredrag om psykologi får mest positiv vurdering Der er brede rammer for, hvilke typer foredrag, folk tager til i forbindelse med arbejdet. Arbejdspladsen sponsorerer ikke længere bare foredrag om praktiske metoder og arbejdsmiljø. Foredrag om sundhed, psyke og krop er ved at blive en integreret del af foredragsmarkedet. Hver 10. har været til et foredrag om psykologi og mindfulness i forbindelse med arbejdet inden for det sidste år, og i over to tredjedele af tilfældene har arbejdsgiveren taget initiativet til disse foredrag. Også foredrag omkring ernæring og kost bliver mere populære primært blandt kvinder, hvor hver 12. har været til et foredrag om kost og sundhed i år. I figuren nedenfor ses en oversigt over, hvilke foredragstyper, danskerne har været på inden for det sidste år. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon Side 3

4 Arbejdsrelaterede foredragstyper 35,00% 33,30% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 20,80% 14,80% 16,30% 3,50% 10,50% 5,10% 12,20% 18,50% 0,00% Foredrag, der omhandler psykologi får en markant bedre evaluering i Voxmeters måling, end andre foredragstyper. Langt de fleste vurderer disse foredrag til at have været værdifulde eller meget værdifulde i målingen. Denne type foredrag vurderes ligeledes oftere til at være meget godt præsenteret og meget interessant sammenlignet med andre foredragstyper. Også foredrag, der omhandler arbejdsmiljø får positive vurderinger i undersøgelsen, hvor det især er relevansen, der bedømmes positivt. Over 60 % har svaret, at foredrag om arbejdsmiljø var relevante eller meget relevante. Den positive omtale af foredrag, der omhandler mindfulness eller arbejdsmiljø skyldes, at disse foredrag oftere evalueres mundtligt. Til disse foredrag beder foredragsholderen selv om mundtlig kritik i 35 % af tilfældene, mens det i gennemsnit kun er 20 %, der lader sig evaluere mundtligt til andre typer foredrag. Foredrag valgt af kursisten selv, opleves mere relevant Foredrag får markant dårligere relevansvurdering i undersøgelsen, når arbejdsgiveren har taget initiativ til foredraget. Arbejdsgiveren har taget initiativ til over 85 % af de foredrag, der CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon Side 4

5 kritiseres for at mangle relevans, og 75 % af de respondenter, der vurderer et foredrag til at være dårligt præsenteret, har fået det betalt af chefen. Også her, er der kun mulighed for at evaluere foredragene i lidt under halvdelen af tilfældene. Undersøgelsen indikerer derfor et behov for at stille skarpt på værdien af disse foredrag især når de betales af arbejdspladsen. Her er muligheden for at evaluere og måden, evalueringen foregår på, helt centralt for værdien af foredragene og folks oplevelse af foredragsholderens præsentation. Metode for undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på interview med respondenter der har deltaget i foredrag indenfor de seneste 12 måneder. Undersøgelsen er gennemført via Voxmeters web-panel som er rekrutteret efter kvalitetsprincipperne beskrevet i følgende afsnit. Grundprincip 1) Tilfældig udvælgelse Alle svarpersoner skal udvælges tilfældigt ud af den totale population i den aktuelle målgruppe. Det vil sige, at skal man gennemføre en politisk meningsmåling med interviews blandt vælgerne, skal svarpersonerne udtrækkes helt tilfældigt blandt Danmarks ca. 4,3 millioner borgere over 17 år. Grundprincip 2) Høj deltagelsesprocent Hvis en undersøgelse skal være retvisende, er det en forudsætning, at alle persontyper bliver hørt. Hvis man skal gennemføre interview, udtrækker man tilfældigt et antal personer over 17 år. Kunsten er at overtale flest muligt blandt de udtrukne emner til at deltage i undersøgelsen. De resterende emner falder i kategorien kunne ikke træffes, havde ikke tid eller ønskede ikke at deltage. En vigtig faktor er, at desto bedre interviewerne er uddannet, desto færre ønsker ikke at deltage i undersøgelsen. Endnu en vigtig faktor er, at hvis interviewerne er aflønnet via fast timeløn og ikke via akkord- eller bonusordninger, kan antallet af nægtere holdes nede. Grundprincip 3) Statistisk usikkerhed Når man har overholdt grundprincip 1 og 2, kan man matematisk angive den statistiske usikkerhed. Det vil sige, at hvis den statistiske usikkerhed eksempelvis er +/- 3 %, ved en udfaldsmulighed, der hedder 30 %, kan man regne med at resultatet befinder sig mellem 33 % og 27 % (kort beskrevet). CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon Side 5

6 Advarselslampe her skal du tage forbehold! A) Stikprøvens sammensætning: Siden år 2000 er der kommet en række analyseinstitutter, som er bygget op om en forretningside, hvis koncept er at sælge hurtige og billige undersøgelser. Ideen er, at man undgår interviewerlønningerne, og i stedet interviewer folk over internettet. Svarpersonerne inviteres via annoncer, der tilbyder honorering og præmier. Problemet ved denne metode er, at man hverken opfylder grundprincip 1, 2 eller 3. B) Undersøgelsesdesign: Du får svar, som du spørger. Udformningen af spørgsmål og tolkning af tallene skal være udført korrekt. Det er væsentligt at vide: Hvordan spørgsmålene er formuleret, hvilke konklusioner man har udledt af tallene, og hvem der har betalt for undersøgelsen. Her ses en illustration, som viser hvor repræsentativ en stikprøve er ved brug af 3 interviewmetoder: 1) Telefoninterview som fx omnibusinterview giver det mest repræsentative billede, idet alle har haft lige stor mulighed for at blive hørt, da kontaktemnerne er tilfældigt udtrukket blandt samtlige emner i populationen. Et analyseinstitut bør derfor have adgang til alle telefonnumre, både stationære og mobil. For at få fat i folk, som har uregistrerede taletidskort eller hemmeligt nummer, bør der automatisk genereres numre, der supplerer de registrerede numre. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon Side 6

7 2) Webinterview gennemført via panel, der er telefonisk rekrutteret giver et rimeligt repræsentativt billede, idet alle er tilfældigt udvalgt og inviteret via en national repræsentativ omnibus gennemført via telefon (se ovenstående). 3) Webinterview gennemført via panel og rekrutteret via annoncer giver et skævt billede, som kan forsøges udglattet ved brug af datavejning og specialudtræk ved hjælp af kvoter på eksempelvis køn, alder, geografi og uddannelse. Det altafgørende problem er dog, at grundprincipperne 1-3 (jf. ovenstående) ikke kan opfyldes, og at de svarpersoner, som selv har tilmeldt sig, er motiveret af muligheden for at vinde præmier. Herved tiltrækkes en persontypegruppe, som adskiller sig fra den øvrige befolkning på flere forskellige parametre. Undersøgelser via internettet: Når en undersøgelse gennemføres via internettet, bør grundprincipperne 1-3 opfyldes. Flere analyseinstitutter, herunder Voxmeter, opbygger egne paneler, hvor medlemmerne inviteres via en national repræsentativ omnibus, gennemført via telefon. Hermed opfyldes princippet om tilfældig udvælgelse, hvor alle er inviteret af en interviewer. For at overholde princippet om høj opnåelse, er det en fordel at operere med en stærk incitamentsstruktur, hvor medlemmerne modtager eksempelvis 1 kr. pr. minut de bruger på at besvare spørgeskemaer. Penge som medlemmet kan bruge til enten køb af gavekort, lodder til lodtrækning af præmier eller til at donere til velgørende formål. Ligeledes er det vigtig med en procedure for rykning, så medlemmer, der ikke har reageret på en invitation, ringes op med henblik på at motivere medlemmet til at deltage eller udrede eventuelle fejl eller misforståelser. Forbehold ved undersøgelser gennemført via internettet: Selvom 89 % af den danske befolkning har adgang til internettet, er internetmålinger behæftet med større usikkerhed end telefoniske undersøgelser. Det skyldes, at den gruppe på 11 %, som ikke har internetadgang, har særegne karakteristika når det gælder adfærd, holdninger, økonomi og sundhedsforhold mv. Samme karakteristika, som går igen blandt ca. 23 % af dem, som har internetadgang, men som kun anvender internettet sjældent. Et andet problem er de ca. 20 % af den danske befolkning, som ifølge Dansk Sprognævn, har svært ved at læse og forstå en simpel tekst. Problemer, som bliver endnu mere alvorlige, når man rekrutterer svarpersonerne via annoncering med præmier. Man behøver blot at stille sig selv spørgsmålet: Hvilke persontyper melder sig (på eget initiativ) til at besvare spørgeskemaer i håbet om at vinde gavekort Er det den travle forælder, den hårdtarbejdende håndværker eller den højtlønnede direktør? Flere institutter forsøger at klare skævvridningen med datavejning, hvor man forvandler en kvinde på 52 år i Esbjerg, til en mand på 18 år i Svendborg. Men uanset hvor finurlige statistiske vejemekanismer man anvender, er og bliver det alkymi. Mange af de skyldige institutter forsvarer deres metode med studier, der er gennemført i eksempelvis USA eller England. Men forholdene i disse lande, adskiller sig markant fra de i Danmark, hvor man eksempelvis ikke har slidt respondenterne ned på grund af tilladelsen af robotter, der automatisk ringer borgerne op, både i salgs- og undersøgelsessammenhæng. Derfor er man i disse lande henvist til at anvende den mindst CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon Side 7

8 dårlige metode, som her er internettet, men når det gælder vigtige undersøgelser, bruger man i stigende grad face2face. Forbehold ved undersøgelser gennemført via telefon: Undersøgelser gennemført via telefon er ikke i sig selv optimale, med mindre arbejdet udføres ordentligt. Op igennem 90 erne så man bænkevis af fabrikslignende telefon-akkord-interviewere, som forårsagede sjusk og snyd og respondenter, som fik ubehagelige oplevelser. I starten af 00 erne kom internetanalyseinstitutterne, som med rette kunne kritisere telefoninterviewene. Og herfra udviklede analysebranchen sig fra skidt til det rene kaos! Men forudsat at det gøres ordentligt, er telefoninterview fortsat den mest præcise metode. En høj kvalitet forudsætter, at medarbejderne ikke aflønnes via akkord- eller bonusordninger, men via fast timeløn og gennemgår en grundig uddannelse. Og så kræver det et velfungerende effektivt kvalitetssikringssystem. Ønsker man at benytte webinterview, bør respondenterne være rekrutteret via repræsentative telefonscreeninger, hvor alle i bruttostikprøven er tilfældigt udvalgt blandt samtlige telefonnumre både blandt stationære og mobile telefonnumre. Nyt kvalitetsstempel: Voxmeter har taget initiativ til stiftelsen af en forening, hvis formål er at administrere og udbrede anvendelsen af et nyt kvalitetsstempel, der betinger, at en undersøgelse har opfyldt tre elementære grundprincipper: 1) Tilfældig udvælgelse, 2) Oplysning om deltagelsesprocent og 3) Angivelse af statistisk usikkerhed. Retten til at anvende kvalitetsstemplet forudsætter derudover, at en undersøgelse deklareres eksempelvis om stikprøven er tilvejebragt via interview per telefon, web eller face2face. Kontaktpersoner: CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon Side 8

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV - EN KORTLÆGNING Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Tove Christensen Søren Bøye Olsen Niels Kærgård Alex Dubgaard 2014 / 3 IFRO Dokumentation 2014 / 3 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Forfattere:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere