VEDTÆGTER FOR BOFÆLLESSKABET RAVNSHØJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR BOFÆLLESSKABET RAVNSHØJ"

Transkript

1 Side 1 af 14 Sidst rettet den: VEDTÆGTER FOR BOFÆLLESSKABET RAVNSHØJ 1 NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMMER INDSKUD HÆFTELSE ANDEL BOLIGAFTALE BOLIGAFGIFT VEDLIGEHOLDELSE FORANDRINGER FREMLEJE HUSORDEN OVERDRAGELSE PRIS FREMGANGSMÅDE VED OVERDRAGELSE GARANTI FOR LÅN BRUG AF INDSTILLINGSRET OVERDRAGELSE UDEN FLYTNING DØDSFALD SAMLIVSOPHÆVELSE OPSIGELSE EKSKLUSION FÆLLESMØDET ADGANG TIL FÆLLESMØDET FLERTAL DIRIGENT BESTYRELSEN BESTYRELSESMEDLEMMER UDSKIFTNING I BESTYRELSEN MØDER TEGNINGSRET ADMINISTRATION REGNSKAB REVISION OPLØSNING NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "BOFÆLLESSKABET RAVNSHØJ". 1.2 Foreningen er en andelsboligforening, og hjemstedet er Jelling kommune.

2 2 FORMÅL Side 2 af 14 Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og administrere ejendommen beliggende Hvesager storparcel A 10 i Jelling. 3 MEDLEMMER Som medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter i en bolig i foreningens ejendom og erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med evt. tillæg. Hvert medlem kan kun have en bolig og er forpligtiget til at bebo boligen, jf. dog INDSKUD Ved optagelse af nyt medlem skal der udover indskud evt. betales et tillægsbeløb, således at indskud + tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 14 godkendes for andel og bolig. 4.2 Indskuddet skal betales kontant ved indflytningen. Evt. yderligere indskud kan besluttes af fællesmødet, men kun ved énstemmighed, jf Ved optagelse af nyt medlem efter stiftelsen skal der udover indskud betales et tillægsbeløb, således at indskud + tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 14 godkendes for andel og lejlighed. 5 HÆFTELSE Medlemmer hæfter alene med deres indskud for forpligtigelser, der vedrører foreningen, jf. dog stk. 2. Indskuddet indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og forrentes ikke. 5.2 For de lån i kreditforeningen eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på fællesmødet, og som er sikret ved håndpant i ejerbrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk.1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. 5.3 Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtigelse efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtigelsen. 6 ANDEL

3 Side 3 af 14 Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Fællesmødet er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boenhedernes brugsværdi. 6.2 Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13 19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. 6.3 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. 6.4 For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i kraft i stedet for et bortkommet andelsbevis. 7 BOLIGAFTALE Mellem foreningen og det enkelte medlem kan der oprettes skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgift og øvrige vilkår for medlemskabet kan angives. Sådan boligaftale oprettes kun, såfremt der er flertal for det på et fællesmøde, og da som en standardaftale for alle medlemmer. 8 BOLIGAFGIFT Boligafgiftens størrelse fastsættes af fællesmødet og skal til enhver tid være tilstrækkeligt til sammen med tilskud fra det offentlige at dække alle nødvendige driftsudgifter for ejendommen herunder fælleshuset samt afdrag og prioriteringsrenter på ejendommens prioriteter. Fællesmødet kan foretage reguleringer af boligafgiften for de enkelte boliger, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse kommer til at svare til boligernes indbyrdes brugsværdi, jf. 6 stk. 1 og 25 stk. 8.2 Forhøjelse af boligafgiften kan efter beslutning på fællesmødet kun gennemføres med et varsel på 1 måned til den 1. i en måned. 9 VEDLIGEHOLDELSE Andelshaverne har al indvendig vedligeholdelse i boligen samt enhver vedligeholdelse som efter vedtagelse på fællesmødet er pålagt andelshaveren, bortset fra fælles forsyningsledninger, dvs. vand, excl. armatur og cisterne,

4 Side 4 af 14 varme, herunder radiatorer inkl. ventiler/termostat, og el, excl. eventuel rumtermostat. 9.2 Andelsboligforeningen har al udvendig vedligeholdelse af boligerne, herunder udskiftning af vinduer, hoveddøre og terrassedøre. 9.3 Vedligeholdelse af fælleshuset og fællesarealer samt fælllesfaciliteteer af enhver art, herunder cykelskure, hobbyrum og carporte *), foregår for foreningens regning, og omfanget heraf fasstlægges på fællesmødet. Vedligeholdelsesudgifterne indgår i driftsudgifterne, der danner grundlag for fastsættelse af boligafgiften. *) Foreningen overtager vedligeholdelsen af private carporte, når den påtænkte udbygning er tilendebragt. 9.4 Forbedringen på foreningens ejendom, herunder de enkelte boliger kan gennemføres efter forudgående vedtagelse på fællesmødet, og den enkelte andelshaver kan ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse, såfremt beslutning er truffet, dog jf. 25, stk. 2 og Fællesmødet fastsætter nærmere regler for, hvorledes den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af haveareal, skal foretages. 9.6 Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf FORANDRINGER Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boenhederne, når disse udføres forsvarligt og hensigtsmæssigt. Inden forandringerne udføres, skal de anmeldes til bestyrelsen, der orienterer fællesmødet herom. Dog er bestyrelsen forpligtiget til at forelægge udvendige forandringer til godkendelse på fællesmødet før udførelsen Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse desuden forevises, inden arbejdet iværksættes. 11 FREMLEJE En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed med

5 Side 5 af 14 fællesmødets tilladelse. Tilladelse til udlån skal dog kun indhentes ved udlån over 3 måneder. 12 HUSORDEN Fællesmødet kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før efter dyrets død Et medlem har dog altid ret til at holde førerhund. 13 OVERDRAGELSE Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med retningslinierne nedenfor. Fællesmødet skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende den nye andelshaver samt vilkår for overdragelsen. Nægtes godkendelse, skal afslaget begrundes skriftligt. Andelen overdrages efter følgende prioritering, jf. dog 19 og 20: a) Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker ved bytte indenfor foreningen eller til en person, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Der kan dispenseres fra 1-års fristen vedr. fælles husstand ved simpelt flertal på fællesmødet. b) Andre andelshavere i foreningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttede andelshaver indstillingsretten til den ledigblevne lejlighed. c) Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til person med hvem han/hun er beslægtet i lige linie. d) Tidligere andelshavere, som ønsker at genindtræde i foreningen. e) Andre interesserede Hvis der er flere andre interesserede, der ønsker at få overdraget andelen til identiske betingelser vælges, på baggrund af bestyrelsens indstilling, den, der bedst opfylder fællesskabets ønske.

6 Side 6 af Formanden kan fastsætte, at de indtegnede på den interne venteliste og interesselisten én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes En andelshaver, der ønsker at fraflytte, skal sige op med 3 måneders skriftligt varsel til bestyrelsen til den 1. i en måned, og foreningen skal senest en måned før opsigelsesperiodens udløb give besked om ny andelshaver efter stk. 1 d, hvis ikke stk. 1 a eller 1 c har fundet anvendelse. I modsat fald træder stk. 1 e i kraft. Besked om overdragelse af andel ved bytte ifølge stk. 1 b skal gives senest 2 måneder før opsigelsesperiodens ophør. 14 PRIS Ved overdragelse af andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue og forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelse med rimelighed kan betinge Ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen ifølge beslutning på det årlige regnskabs- og budgetmøde til en af følgende værdier: a) Anskaffelsesprisen. b) Handelsværdien som udlejningsejendom under forudsætning af, at køber overtager de indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant. c) Ejendomsværdien ved den seneste almindelige vurdering eller årsomvurdering med tillæg af værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter vurderingen, og med et procenttillæg til ejendomsværdien for den værdistigning, der har fundet sted siden vurderingen. Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der forekommer, når andelens fordelingstal anvendes på foreningens formue opgjort som forskellen mellem værdien af ejendomme og andre aktiver og foreningens gæld. Dog har andelshaveren uanset opgørelsen altid ret til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttede andelshaver Såfremt den fraflyttede andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fast-

7 Side 7 af 14 satte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstandard, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger skønsmanden i forening. Hvis der ikke kan opnås enighed udpeges skønsmanden af AB. Han skal ved besigtigelse af boenheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen. Skønsmandens vurdering, som er skriftlig, er bindende for såvel andelshaver som bestyrelse. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede og foreningen eller evt. pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til hvem af parterne, der har fået medhold i skønnet. 15 FREMGANGSMÅDE VED OVERDRAGELSE Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale på en af foreningen udarbejdet formular, der forsynes med bestyrelsens påtegning og godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelt pristillæggelser/nedslag for vedligeholdelsesstandard. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse gøres bekendt med andelsforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og straf Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, således at disse er i overensstemmelse med fællesmødets retningslinier. Foreningen kan kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overdragelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgift og lignende Foreningen kan til enhver tid forlange eventuel overpris tilbagebetalt til køberen.

8 Side 8 af Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra køberen. Afregning kan tidligst ske, når andelshaveren er flyttet, og alle underskrifter på overdragelsesaftalen er indhentet Overdragelsessummen med eventuelle fradag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra køberen. 16 GARANTI FOR LÅN I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angivet frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindelit aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 22 om eksklusion Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen på salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. 17 BRUG AF INDSTILLINGSRET: Har den fraflyttede andelshaver ikke senest ved sin opsigelse meddelt, at vedkommende ønsker at gøre brug af 13 stk. 1, A eller C, bortfalder retten til at gøre brug af denne bestemmelse. Det præciseres, at fristen regnes til opsigelsens afgivelse. 18 OVERDRAGELSE UDEN FLYTNING 19 DØDSFALD En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst l år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af fællesmødet.

9 Side 9 af 14 I tilfælde af andelshaverens død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle eller samlever ved samliv over l år, være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boenheden Såfremt ægtefællen eller samleveren ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, kan den efterlevende anvende 13 stk. 1, A eller C, evt. F. Erhververen skal også i dette tilfælde godkendes på fællesmøde, ligesom pris og vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen Fællesmødet kan dispensere for kravet om 1 års samliv En testamentarisk bestemmelse fra afdøde om overdragelse skal respekteres, for så vidt den ikke er i strid med 13, 14, 15, 17 og Ved uoverensstemmelse med en testamentarisk bestemmelse og ægtefælles/samlevers ret efter nærværende bestemmelse må den testamentariske bestemmelse vige Afdødes arvinger/dødsbo skal på enhver måde respektere nærværende vedtægter, og arvingerne/dødsboet er forpligtiget til at respektere, at andelen indgår i dødsboet med højst den pris, den beregnes til efter nærværende vedtægter. Arvingerne/dødsboet hæfter for betaling af boligafgift indtil afklaring foreligger, hvilken dog skal foreligge senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelen og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes efter reglerne i Uanset nærværende bestemmelses stk. 4 er afdødes umyndige børn berettiget til at fortsætte beboelsen af boenheden enten som indehaver efter tilladelse fra overøvrigheden eller med værgen som andelshaver, såfremt værgen bebor boenheden sammen med de efterladte børn, og i begge tilfælde kun såfremt værgen finder det forsvarligt. 20 SAMLIVSOPHÆVELSE Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller eller samlevere, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 1 år før samlivsophævelsen, er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boenheden Den person, der er registreret som andelshaver hos foreningen, hæfter uanset fraflytning ved samlivsophævelse for alle forpligtigelser over for foreningen - herunder boligafgift - indtil beslutning efter nærværende bestemmelses første stykke er truffet.

10 21 OPSIGELSE Side 10 af 14 En andelshaver kan kun opsige/overdrage sin andel efter reglerne i nærværende vedtægter. 22 EKSKLUSION Fællesmødet kan med den i 25 stk. 2 nævnte majoritet og fremgangsmåde ekskludere en andelshaver og bringe hans/hendes brugsret til boenheden til ophør i følgende tilfælde: 1) Ved restance med varmebetaling og/eller boligafgift og restancen ikke er betalt, efter at foreningen i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser har fremsendt påkrav. 2) Tilsvarende gælder for indskud i foreningen. 3) Ved misrøgt af boenheden og/eller dens udenomsværker. Lejelovens misrøgtsbegreb- og bestemmelser gælder tilsvarende. 4) Ved en adfærd, der efter lejelovgivningen ville berettige udlejer til at ophæve et lejemål. 5) Ved misligholdelse af lån, som foreningen har kautioneret for Foreningen afsætter derpå andelen, og den ekskluderede har ingen indflydelse på, hvem overdragelsen finder sted til. Der afregnes med den ekskluderede på samme måde som ved anden overdragelse, dog med fradrag af istandsættelsesudgifter efter misrøgt eller lignende. 23 FÆLLESMØDET Foreningens højeste myndighed er fællesmødet. Tidspunkt for fællesmødet skal af bestyrelsen bekendtgøres senest 14 dage før mødets afholdelse ved opslag i fælleshuset eller skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på fællesmødet, skal skriftligt indleveres til bestyrelsen senest 7 dage før fællesmødet. Dagsorden med angivelse af indkomne forslag samt forslagene bekendtgøres ved opslag i fælleshuset senest 3 dage før fællesmødet eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Forslag, der indkommer senere, eller som fremkommer mundtligt eller skriftligt på selve fællesmødet, kan behandles, hvis fællesmødet med simpelt flertal bestemmer det Ekstraordinært fællesmøde kan indkaldes af 5 personer, der hver repræsenterer èn stemme efter samme procedure som nævnt ovenfor.

11 Side 11 af Én gang om året på et fællesmøde inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb, afholdes møde med mindst følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5) Forslag 6) Valg til bestyrelsen. 7) Eventuelt. 24 ADGANG TIL FÆLLESMØDET Adgang til fællesmødet har enhver andelshaver eller indehaver af en andel samt i øvrigt ethvert husstandsmedlem. Evt. administrator og revisor har adgangs- og taleret på fællesmødet. Nærværende regel gælder også ekstraordinære fællesmøder Hver andel giver 2 stemmer. Såfremt en andel er delt mellem flere indehavere, deles andelens stemmer mellem antallet af tilstedeværende indehavere med en lige stor del til hver og indgår i det samlede antal stemmer med denne størrelse i de forskellige afstemninger. En andelshaver kan give fuldmagt til ethvert myndigt husstandsmedlem. En andelshaver kan dog kun afgive to stemmer i henhold til fuldmagt. 25 FLERTAL Beslutninger på fællesmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed, undtagen beslutninger som nævnt nedenfor. Dog skal altid halvdelen af husstandene være repræsenteret Forslag om sådanne økonomiske dispositioner, der indebærer en årlig huslejestigning på mere en 10%, kræver énstemmighed Forslag om væsentlige økonomiske dispositioner, dvs. dispositioner til mere end kr. - bortset fra sædvanlige betalinger, f.eks. terminsbetalinger samt forslag til vedtægtsændringer, forslag om regulering af indskud i følge 6 og regulering af boligafgift i følge 8 stk. 1, 1. punkt, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning - kan kun vedtages, såfremt 3/4 af samtlige stemmer på et fællesmøde går ind for forslaget. Er 3/4 af samtlige stemmer ikke repræsenteret på et sådant fællesmøde, indkaldes til et nyt fællesmøde med mindst 14 dages varsel, hvor beslutning kan træffes med mindst 3/4 af de fremmødte stemmer under forudsætning af, at

12 Side 12 af 14 3/4 af de afgivne stemmer på det første fællesmøde gik ind for forslaget På fællesmødet kan 3 stemmer forlange en hvilken som helst afgørelse i en sag udskudt til næstkommende fællesmøde, hvor afgørelsen så ikke påny kan forlanges udskudt. 26 DIRIGENT Fællesmødet vælger selv sin dirigent og referent. Protokollatet underskrives af dirigent og referent. Protokollen forefindes i fælleshuset. 27 BESTYRELSEN Fællesmødet vælger en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og udførelse af fællesmødets beslutninger. Desuden vælges 2 suppleanter. 28 BESTYRELSESMEDLEMMER Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og bestyrelsen konstituerer sig - herunder med en sekretær Som bestyrelsens medlemmer kan kun vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer, dog kan der kun vælges 1 person fra hver husstand Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. På det første fællesmøde, hvor ordinært valg til bestyrelsen finder sted, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for to år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for et år. Ved hvert valgmøde er en suppleant på valg. 29 UDSKIFTNING I BESTYRELSEN 30 MØDER Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære valgmøde. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 3, indkaldes fællesmødet til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære valgmøde. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Protokollen forefindes i fælleshuset I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde indkaldes, når et medlem af bestyrelsen begærer det Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

13 Side 13 af Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog altid med mindst 3 stemmer for en beslutning. 31 TEGNINGSRET Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer. 32 ADMINISTRATION Fællesmødet kan uddelegere opgaver med en nøjere fastlagt arbejdsbeskrivelse og/eller et fastlagt kompetenceområde til andre forsamlinger eller grupper indenfor fællesskabet Bortset fra en mindre kassebeholdning hos bestyrelsens kasserer, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i pengeinstitut, på hvilken konto der kun kan foretages hævning med underskrift af kasseren eller i dennes forfald formanden samt et andet bestyrelsesmedlem. Alle indbetalinger fra medlemmer, herunder også i forbindelse med salg af andele, skal ske direkte til nævnte konto, ligesom også modtagne check og postanvisninger skal indsættes direkte på kontoen Foreningens interne venteliste og interesselisten føres af formanden. Der kan opkræves gebyr for at stå på listerne. 33 REGNSKAB Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator, såfremt en sådan er antaget, og af hele bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser og prisstigninger på andele, som kan godkendes af fællesmødet for tiden indtil næste årlige fællesmøde, jf. 14. Forslaget anføres som note til regnskabet. 34 REVISION Fællesmødet skal på regnskabs- og budgetmødet vælge en statsaut. eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisonsprotokol. Fællesmødet kan til enhver tid ansætte en revisor. Der kan blandt andelshaverne vælges en intern revisor på samme måde som valg af revisor i øvrigt Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes af bestyrelsen til andelshaverne senest samtidig med ind-

14 35 OPLØSNING Side 14 af 14 kaldelsen til regnskabs- og budgetmøde. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af fællesmødet Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til deres andeles størrelse Bestemmelsen i stk. 2 gælder både ved opløsning, ved likvidation eller ved anden opløsning. Vedtaget på fællesmødet Ravnshøj, den 25. januar 1993 Revideret den 31. januar 2005 Revideret den 13. marts 2005

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen "Lille Grundet".

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lille Grundet. Vedtægter for Andelsboligforeningen "Lille Grundet". Vedtaget i 1987 med ændringer af 13. august 1993, 28. februar 1995, 26. oktober 2006, 19. februar 2008 og 25. februar 2009 Indhold 1 Navn og hjemsted...

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

A/B Frederik. Vedtægter. Frederiksberg, den 30. maj 2015 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIK GODTHÅBSVEJ 11 A 13 C & SINDSHVILEVEJ 10

A/B Frederik. Vedtægter. Frederiksberg, den 30. maj 2015 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIK GODTHÅBSVEJ 11 A 13 C & SINDSHVILEVEJ 10 Frederiksberg, den 30. maj 2015 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIK GODTHÅBSVEJ 11 A 13 C & SINDSHVILEVEJ 10 MATR. NR. 57 aq, 57 ar og 57 as FREDERIKSBERG Foreningen er stiftet den 9. maj 1984

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune 2 Foreningens formål

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III Andelsboligforeningen Søhustoften III Søhus Vedtægter for Andelsboligforeningen Søhustoften III Indholdsfortegnelse Navn, hjemsted og formål... 2 Medlemmer... 2 Indskud, hæftelse og andel... 2 Boligaftale...

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyksborg. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sdr. Fasanvej 96-98/Valby Langgade 44 A-B.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Vedtægter Pr. 14. maj 2016

Vedtægter Pr. 14. maj 2016 Vedtægter Pr. 14. maj 2016 NAVN 1. Foreningens navn er Ølstykke ny Andelsboligforening. Foreningens hjemsted er i Egedal Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 7

Læs mere

Andelsboligforeningen Rørsangervej

Andelsboligforeningen Rørsangervej Andelsboligforeningen Rørsangervej Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17. marts 1988 Følgende ændringer er siden vedtaget: På ekstraordinær generalforsamling den 16.

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I Side 1 af 9 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ØRNESÆDET I. Foreningens hjemsted er Solrød kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ Side 2 af 17 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er A/B Lille Odinshøj. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. Navn og hjemsted. Formål. Medlemmer.

Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. Navn og hjemsted. Formål. Medlemmer. Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Buddinge Park. Foreningens hjemsted er i Gladsaxe kommune. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER.

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. 1 KAPITEL 1. Navn 1. Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gladbohus. KAPITIL 2. Formål og hjemsted. 2. Stk. 1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere