Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 31. august 2010 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 19. august 2010 på Samsø Energiakademi (afgang med færgen fra Hou kl. 9.30)

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra mødet den 3. juni 2010 * 1 2 Tema: Samsø Vedvarende Energi-Ø og Samsø Energiakademi * 1 3 Orientering om ESCO projekt i Region Midtjylland * 2 4 Sag til Vækstforum: Gennemførelse af kommunal klimaindsats * 4 5 Sag til Vækstforum: Erhvervsudvikling indenfor Biomasse til Energi * 7 6 Sag til Vækstforum: Teknologiudvikling inden for energi og miljø i små og mellemstore virksomheder * 10 7 Klimaspørgsmål i debatmateriale om Den Regionale Udviklingsplan * 13 8 Gensidig orientering * 13

3 1 1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. juni 2010 Administrationen indstiller, at referatet fra Klimaudvalgets møde den 3. juni 2010 godkendes. Referatet blev godkendt. Bilag Referat af mødet Tema: Samsø Vedvarende Energi-Ø og Samsø Energiakademi Resumé Samsø Energiakademi orienterer. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Søren Hermensen, Samsø Energiakademi orienterer om Samsø Vedvarende Energi-Ø og Samsø Energiakademi, herunder vedr.: Historie, resultater og planer. Projekter støttet af Region Midtjylland Orienteringen blev taget til efterretning.

4 2 3. Orientering om ESCO projekt i Region Midtjylland Resumé Energibesparelser gennem ESCO-projekter vinder indpas i flere kommuner. Ideen med et ESCO-projekt er, at det er den opnåede energibesparelse, der bruges til betaling af projektet. Når projektet er betalt ud, tilfalder besparelsen den pågældende institution efterfølgende. Et forstudie, som gennemføres i efteråret 2010 på Regionshospitalet Silkeborg, skal afdække, om der i Region Midtjyllands bygningsmasse er et potentiale ved at gennemføre energibesparelser på denne måde. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Hvad er ESCO? ESCO er en forkortelse af Energy Service Company. Et ESCO-projekt er et projekt om energibesparelser, hvor ESCO firmaets ydelser (svarende til en totalentreprenør) bliver betalt af energibesparelsen. Når projektet er betalt efter f.eks år, har man selv besparelsen i projektets restlevetid. Eksempel: Et energibesparelsesprojekt til 10 mio. kr. med en årlig energibesparelse på 1,2 mio. kr. vil være betalt tilbage efter ca. 8,5 år. Herefter tilfalder den videre energibesparelse den pågældende institution. ESCO-projekter minder om totalentrepriser, men der er visse forskelle (de tre øverste dots angiver de væsentlige forskelle). Et ESCO-projekt er typisk karakteriseret ved: Der skal tænkes stort ESCO er velegnet for store projekter og uegnet for småtterier. I et ESCO-projekt giver ESCO-firmaet en garanti for den årlige energibesparelse. Opnås den ikke, betaler ESCO-firmaet. Hvis der opnås en større energibesparelse end forudsat og aftalt, deles denne efter nærmere aftale med ESCO-firmaet. Det kan f.eks. være aftalt, at bygherren får forlods 20 % af den ekstra besparelse, hvorefter resten deles med halvdelen til hver. Da ESCO-firmaet er meget fokuseret på at opnå så store energibesparelser som muligt, vil ESCO-firmaet have en interesse i at rådgive om forhold, der drejer sig om f.eks. driftsoptimering og overvågning. I et ESCO-projekt udbydes underentrepriser af ESCO-firmaet. EU s udbudsdirektiver skal dog overholdes. Der etableres et tæt flerårigt samarbejde mellem den pågældende institution og ESCO-firmaet. Man skal derfor ville det. Et ESCO-projekt minder en del om totalentrepriser, men afviger ved at sætte investeringer og energibesparelser op mod hinanden og ved at der gives en garanti i ESCOprojektet. ESCO-projekter er således en yderligere måde at gennemføre energibesparel-

5 3 ser på, som kan vælges, hvis det vurderes fordelagtigt. Energimærkning Regions Midtjylland er i øjeblikket i færd med at gennemføre den lovpligtige energimærkning af alle regionens bygninger større end 60 m2. Energimærkningen omhandler udelukkende energiforhold vedrørende bygningernes drift og ikke processerne (udstyr, apparatur mv.). Lån og finansiering I de danske kommuner, der arbejder med ESCO-projekter, står man selv for finansiering og låneoptagelse, da kommunerne kan gøre det billigere end f.eks. ESCO-firmaet. Efter lånebekendtgørelsen kan der optages lån til selve investeringsomkostningerne, som er omfattet af energimærkningen, mens udgifter til planlægning, projektering mv. skal finansieres ad anden vej, f.eks. via vores egen energi- og miljøpulje. Sideløbende med forstudiet skal det afdækkes, hvordan finansieringen og lån til ESCOprojekter mest hensigtsmæssigt kan ske Forstudie Der er lavet aftale med firmaet Schneider-Electric (tidligere TAC), som har stor erfaring med ESCO-projekter, både i Danmark og i udlandet herunder bl.a. også sygehusbyggeri, om at gennemføre et forstudie for et ESCO-projekt. Forstudiet er et beslutningsgrundlag for både ESCO-firmaet og bygherren. Det skal give et overblik over det samlede besparelsespotentiale gennem nøgletal og via en gennemgang af en repræsentativ del af institutionens bygningsmasse. Forstudiet anviser de tiltag, der vil give besparelsen, sammen med investeringsomfanget. Forstudiet giver et billede af forbruget af varme, el og vand før og efter ESCO-projektet. Besparelserne ekstrapoleres op til den samlede bygningsmasse, så man får et billede af de forventede samlede besparelser. Den samlede investering divideret med den samlede besparelse i kr. giver herefter en samlet tilbagebetalingstid. Udbud Hvis Region Midtjylland på baggrund af forstudiet vælger at gennemføre energibesparelserne gennem et ESCO-projekt, skal opgaven udbydes efter EU s udbudsdirektiver. Det vil være nødvendigt, at dette udbud udarbejdes af et anerkendt rådgivende ingeniørfirma, der har erfaring på dette område. Hvor skal vi starte? Regionshospitalet Silkeborg har tilkendegivet, at man er interesseret i, at der gennemføres et forstudie på Silkeborg Sygehus. Forstudiet kommer derfor til at omfatte Silkeborg Sygehus. Betaling for forstudiet? Schneider-Electric har tilbudt at gennemføre forstudiet efter no cure no pay princippet. Det vurderes, at den samlede pris for forstudiet max. vil udgøre ca kr. inkl. moms. Men hvis Region Midtjylland på baggrund af forstudiet vælger at gennemføre energibesparelserne i et ESCO-projekt, skal der ikke betales. Og det uanset hvem der får tildelt opgaven efter en licitation.

6 4 Tidsplan: Forstudiet på Silkeborg Sygehus er igangsat, og resultatet heraf forventes at foreligge i september Et egentligt udbud kan starte herefter, hvis det viser sig fordelagtigt at gennemføre et ESCO-projekt. Orienteringen blev taget til efterretning, idet udvalget: bifalder, at der gennemføres et forstudie som beskrevet i dagsordenen. ønsker en orientering om resultatet af forstudiet, herunder en vurdering af konsekvenserne af gennemførelse af et egentligt ESCO projekt, inkl. finansieringen heraf. 4. Sag til Vækstforum: Gennemførelse af kommunal klimaindsats Resumé Skive kommune søger om støtte til den danske del af et dansk-svensk-norsk projekt, som har til formål at gennemføre en målrettet kommunal klimaindsats. Fra dansk side deltager Skive kommune, Samsø kommune, Lemvig kommune, Samsø Energiakademi og CBMI (Innovationsnetværk for Biomasse, Foulum). Det er formålet med projektet at udvikle og anvise virkemidler til nedbringelse af udledningen af drivhusgasser og at anvende disse virkemidler i praksis i de deltagende kommuner. De lokale og regionale virksomheder vil blive involveret i at gennemføre de konkrete klimatiltag med deraf følgende udviklingsmuligheder. De 3 deltagende kommuner fra Regionen vil således gennem projektet blive foregangskommuner på klimaområdet til inspiration for andre kommuner. Budgettet for det samlede nordiske projekt er på ca. 30 mio. kr., hvortil der søges 50% støtte fra EU's Interreg. pulje for Kattegat-Skagerrak området. Vækstforum søges om 3,1 mio. kr. som tilskud til den danske del af projektet, som beløber sig til ca. 13,4 mio. kr. Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi anbefaler projektet. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling

7 5 Mange kommuner, herunder også i Region Midtjylland, har vedtaget strategier, mål og handlingsplaner på klimaområdet. F.eks. har Skive kommune vedtaget en ambitiøs klima- og energistrategi, som indebærer, at Skive kommune som geografisk område skal være CO2 neutral i Hovedelementerne i strategien er: Energibesparelser ved renovering af den ældre boligmasse. Biogas i energiforsyningen. Inddragelse af borgere og erhvervsliv og sikring af kompetencer og arbejdspladser. Samsø kommune ønsker at udbygge sine gode resultater som Vedvarende Energi-Ø ved at gennemføre energirenoveringer i bygninger samt ved etablering af biogasanlæg. I Lemvig kommune findes et stort og meget velfungerende biogasanlæg, som har potentiel mulighed for yderligere at bidrage til energiforsyningen i kommunen. Kommunen ønsker i øvrigt, at energirenoveringer af bygninger og andre energieffektiviseringer skal bidrage til et bedre klimaregnskab og til udvikling af kommunens erhvervsliv. De 3 nævnte kommuner har indgået et samarbejde med 6 svenske (Lysekil, Melleruds, Åmåls, Bengtfors, Färgelanda, Dals Eds) og 4 norske kommuner (Sarpsborg, Frederiksstad, Moss, Rackestad) samt vidensinstitutioner i de 3 lande. Fra dansk side deltager i samarbejdet Samsø Energiakademi og CBMI (Innovationsnetværk for Biomasse, Foulum) med bl.a. ekspertise på henholdsvis involvering af lokalsamfundet og på bioenergiområdet. De danske, svenske og norske kommuner har alle visioner om at gennemføre en målrettet klimaindsats med positive sideeffekter på erhvervsudvikling og miljø. Formål og mål Formålet med projektet er at udvikle og anvise virkemidler og processer til en effektiv klimaindsats samt at gennemføre disse i praksis i de deltagende kommuner. Samtidigt mobiliseres de lokale og regionale virksomheder med deraf følgende udviklingsmuligheder. Projektet vil fokusere på følgende områder, hvor der i de deltagende kommuner er en fælles udfordring: Fremstilling og anvendelse af biogas i energiforsyningen. Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse. De konkrete mål for projektet vil ud fra Regionens synsvinkel være følgende: Der udarbejdes for hver af de 3 deltagende kommuner fra Regionen realiserbare, konkrete planer for klimaprojekter. Planerne skal involvere regionale virksomheder med henblik på erhvervsmæssig vækst. Projektets resultater skal formidles til inspiration for andre kommuner og aktører i Regionen Aktiviteter Som udgangspunkt for en prioritering af klimaindsatsen i de deltagende kommuner udarbejdes opdaterede klimaregnskaber for hver kommune. Klimaregnskaberne opdateres igen i slutningen af projektet ud fra de klimatiltag, som enten er eller planlægges gennemført som led i projektet.

8 [image] [image] 6 Erfaringer med gennemførelse af klimatiltag fra de deltagende parter og fra anden side vil blive inddraget, ligesom der vil blive gennemført de analyser og undersøgelser, der er påkrævet for at vælge de optimale klimaløsninger ud fra energi-, miljø-, økonomi- og finansieringsmæssige samt organisatoriske forhold mv. Realistiske planer for klimaprojekter opstilles og disse planer føres ud i livet i det omfang, det er realistisk inden for projektperioden på 3 år. Planerne indeholder som minimum projekter vedr. fremstilling og anvendelse af biogas samt energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse. Der udarbejdes ud fra tidligere erfaringer planer for inddragelse af borgere, virksomheder og lokalsamfundet i øvrigt og disse planer føres ud i praksis i hver af de deltagende kommuner. Endelig gennemføres den nødvendige kommunikations- og formidlingsindsats, som gør det muligt for andre kommuner og aktører at drage nytte af de erfaringer, som er opsamlet og udviklet i projektet. Økonomi (den danske del af det nordiske projekt) Orienteringen blev taget til efterretning.

9 7 5. Sag til Vækstforum: Erhvervsudvikling indenfor Biomasse til Energi Resumé "Erhvervsudvikling indenfor Biomasse til Energi" er et strategisk fokusområde under Vækstforums megasatsning på energi og miljø. Formålet med programmet er at skabe forretningsudvikling og teknologisk innovation på biomasseområdet, hvor Region Midtjylland har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition. Programmet forankres hos Innovationsnetværket for Biomasse (det tidligere CBMI), som får ansvaret for at udvikle og igangsætte markante og sammenhængende projekter inden for en veldefineret faglig og økonomisk ramme, herunder at inddrage relevante virksomheder og vidensinstitutioner. Der igangsættes et eller flere projekter inden for hvert af følgende områder: Bioraffinaderier, hvor der igangsættes aktiviteter, som understøtter midtjyske virksomheders muligheder for at blive leverandører til fremtidige anlæg til produktion af bioethanol, biodiesel m.m. Teknologier til udnyttelse af biomasse restprodukter, hvor der igangsættes aktiviteter, som skal skabe nye forretningsmodeller for genanvendelse af restprodukter, herunder etablering af et fuldskala demonstrationsanlæg til genanvendelse af næringsstoffer i asken fra afbrænding af spildevandsslam. Erhvervsudvikling koblet på Grøn Vækst, hvor der igangsættes aktiviteter, som kan skabe nye erhvervsmuligheder i forbindelse med produktion og anvendelse af grønne gasser, herunder etablering af det første danske fuldskala demonstrationsanlæg til opgradering af biogas til naturgasnettet. Der søges om en bevilling fra Region Midtjylland på 15 mio. kr., som skal anvendes til medfinansiering af konkrete udviklings- og demonstrations- og markedsmodningsprojekter. Der forventes igangsat projekter med et samlet budget på minimum 60 mio. kr. Ansøgningen ligger inden for rammerne af Vækstforums handlingsplan for energi og miljø, og anbefales af Rådet for Energi- og Miljøteknologi. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Til megasatsningen på energi og miljø er der for årene reserveret i alt 90,4 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling. Der er tidligere bevilget 38,8 mio. kr. af reservationen, og der resterer således 51,6 mio. kr.

10 8 Ansøger: Innovationsnetværket for Biomasse (det tidligere Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI)). Innovationsnetværket for Biomasse er dannet af konsortieparterne Agro Business Park, Risø-DTU, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet, Ingeniørhøjskolen i Århus, AgroTech, Aalborg Universitet og Teknologisk Institut. Innovationsnetværket har sekretariat i Agro Business Park, Forskningscenter Foulum. Innovationsnetværket har knap 500 medlemmer, heraf er ca. 200 små og mellemstore virksomheder. Formål: Programmet "Erhvervsudvikling indenfor Biomasse til Energi" er et strategisk fokusområde under Vækstforums megasatsning på energi og miljø. Formålet med programmet er at skabe forretningsudvikling og teknologisk innovation på biomasseområdet, hvor Region Midtjylland har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition. Programmet forankres hos Innovationsnetværket for Biomasse, hvor der kan der skabes synergi til innovationsnetværkets øvrige aktiviteter og trækkes på det store netværk af virksomheder og vidensinstitutioner. Innovationsnetværket har netop modtaget en større bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til udvikling og medfinansiering af projekter på biomasseområdet. Innovationsnetværket for Biomasse får ansvaret for, at der i perioden udvikles og igangsættes 3-7 nye markante projekter indenfor en veldefineret faglig og økonomisk ramme. Tilskuddet fra Vækstforum/Region Midtjylland anvendes til medfinansiering af konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter. Mål og effekter: Målet med programmet er at udvikle og gennemføre nye markante projekter af høj kvalitet og med en høj grad af virksomhedsinvolvering. Effekten heraf vil være: 1. Styrket koordinering og samarbejde på tværs af sektorer og mellem virksomheder og vidensinstitutioner. 2. Forbedrede muligheder for erhvervslivet for at udvikle, demonstrere og markedsmodne nye teknologiske løsninger. 3. Jobskabelse og vækst indenfor erhvervsklyngen biomasse og miljøteknologi i Region Midtjylland. Som forudsætning for igangsætning, vil der for hver aktivitet blive opstillet specifikke og målbare resultatmål, som er i overenstemmelse med Vækstforums handlingsplan for energi og miljø. Aktiviteter: Tilskuddet fra Region Midtjylland anvendes til medfinansiering af konkrete udviklings-, demonstrations- og markedsmodningsprojekter på følgende områder: 1. Bio-raffinaderier Bio-raffinaderier dækker over en bred vifte af fremtidens teknologier til at udnytte indholdsstoffer og energi i biomasse til en række formål. Der kan være tale om bioethanol,

11 9 biodiesel, biomaterialer, foder og fødevarer. Med baggrund i et nyt initiativ fra Klima- og Energiministeriet arbejder en række af de store danske virksomheder og vidensinstitutioner på at etablere såkaldte "Green Labs" på området. Det indgår således i denne ansøgning, at der i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og DONG m.fl. etableres testfaciliteter inden for bioenergi. I det aktuelle program vil der blive udviklet et eller flere projekter, som sikrer, at midtjyske virksomheder vil få adgang til at bruge disse "Green Labs" og andre testfaciliteter til at afprøve deres idé, teknologi eller proces og derigennem skabe ny innovation. Der vil blive igangsat aktiviteter, som understøtter, at midtjyske virksomheder sikres mulighed for at bidrage som underleverandører til fremtidige satsninger på bioraffinaderiområdet med delkomponenter, processer, serviceydelser og innovation. 2. Teknologier til udnyttelse af biomasse restprodukter Der findes en række restprodukter fra skov og landbrug, men også fra fødevare- og anden industri, samt husholdningsaffald, der i øjeblikket ikke udnyttes optimalt. Der er erhvervsmuligheder i at udvikle mere bæredygtige alternativer inden for forbehandling, forgasning og efterbehandling af restfraktioner samt genbrug af næringsstoffer i jordbruget. I det aktuelle program vil der blive udviklet et eller flere projekter, som sætter fokus på at skabe nye forretningsmodeller for genanvendelse af restprodukter. Som eksempel på et konkret projekt arbejdes der på at etablere et udviklings- og demonstrationsprojekt i forbindelse med et nyt slamforbrændingsanlæg i Herning, hvor en række kommuner skal levere op til tons slam årligt. Her vil der blive sat fokus på at kunne lave forretning og innovation omkring genanvendelse af næringsstofferne i asken, specielt fosfor. 3. Erhvervsudvikling koblet på Grøn Vækst Regeringens Grøn Vækst plan har bl.a. til mål at 10-doble biogasproduktionen ved at behandle 50 % af husdyrgødningen. Efterspørgslen efter biogasteknologier forventes derfor at stige markant. Med en øget produktion af biogas opstår der ligeledes nye erhvervsmuligheder koblet til de grønne gassers anvendelse. Region Midtjylland har allerede flere meget velfungerende biogasfællesanlæg f.eks. i Lemvig og Thorsø, som kan fungere som demonstrationsværter, og verdens største biogasanlæg er på vej i Måbjerg. I det aktuelle program vil der blive udviklet et eller flere projekter, som sætter fokus på at udvikle nye erhvervsmuligheder i forbindelser med produktion og anvendelse af de grønne gasser. Som eksempel vil der blive arbejdet for, at det første fuldskala demonstrationsanlæg til opgradering af biogas til naturgasnettet etableres i Region Midtjylland. Organisering og rollefordeling Vækstforum godkender og igangsætter programmet på det strategiske niveau. Vækstforum orienteres løbende om resultater og effekter i forbindelse med de halvårlige statusopfølgninger. Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi vil endvidere følge fremdriften af programmet, og programmets konkrete projekter vil blive forelagt Rådet. Økonomi Bevillingen fra Region Midtjylland anvendes til medfinansiering af konkrete udviklingsog demonstrationsprojekter.

12 [image] [image] 10 Projekterne udvikles og igangsættes i perioden og kan løbe frem til Klimaudvalget anbefaler, at der ved iværksættelse af konkrete projekter inden for Biomasse til Energi satses på 2. generations løsninger, hvor der anvendes affalds- eller restprodukter til energifremstilling. Bæredygtigheden bør under alle omstændigheder sikres i projekterne. 6. Sag til Vækstforum: Teknologiudvikling inden for energi og miljø i små og mellemstore virksomheder Resumé Væksthus Midtjylland søger støtte til et program for udvikling af teknologiske produkter inden for energi og miljø i små og mellemstore virksomheder. Det er tale om videreførelse og tilpasning af et igangværende program, EnergiTEKmidt, som har været i drift i 2008 til 2010, og som forventes at bidrage til markedsføring af 27 nye produkter hovedsagelig inden for energiområdet. Det nye program har som mål, at der skal udvikles min. 40 nye produkter inden for energi og miljø til markedet fra små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, hvilket vil bidrage til øget omsætning og beskæftigelse i Regionen. Programmet vil yde tilskud til tilknytning af private konsulenter og vidensinstitutioner, som vil bistå virksomhederne ved udvikling af produkterne. Endvidere vil der være mulighed for at iværksætte demonstrationsprojekter, hvor den nye teknologi kan blive testet og afprøvet. Det samlede budget for ordningen er på 38 mio. kr., hvoraf Vækstforum søges om at bidrage med 21 mio. kr. fra megasatsningen på energi og miljø.

13 11 Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Væksthus Midtjylland søger om støtte til et program for udvikling af teknologiske produkter inden for energi og miljø i små og mellemstore virksomheder. Programmet er en videreførelse og tilpasning af programmet, EnergiTEKmidt, som i med Væksthus Midtjylland som operatør har fungeret som en støtteordning til udvikling og kommercialisering af teknologi. Det forventes således, at det igangværende EnergiTEKmidt program vil resultere i udvikling og kommercialisering af ca. 27 nye produkter/teknologier, som vil blive markedsført af midtjyske virksomheder med positiv effekt på omsætning og beskæftigelse til følge. Væksthus Midtjylland vurderer, at der fra virksomhedernes side vil være stor interesse for at videreføre det nuværende program, idet programmet dog på visse punkter justeres ud fra de indhøstede erfaringer. Det nuværende program har således hovedsagelig fokus på energiteknologi, hvor det nye program foreslås udvidet med miljø- og klimateknologi. Desuden åbnes der mulighed for, at et teknologiudviklingsforløb kan videreføres med afprøvning af den nye teknologi i et demonstrationsprojekt. Det ansøgte program vil støtte op om Vækstforums handlingsplan , "Region Midtjylland som Energi- og Miljøteknologisk foregangsregion". Formål og mål Formålet med programmet er at støtte små og mellemstore virksomheders produktudvikling på energi- og miljøområdet, således at nye teknologiske løsninger bringes på markedet til gavn for de deltagende virksomheders udvikling samt omsætning og beskæftigelse i Regionen. De konkrete mål for programmet vil være følgende: Udvikle min. 40 nye produkter til markedet. Gennemføre min. 10 demonstrationsprojekter, hvor nye produkter testes og afprøves. Henvise min. 50 virksomheder til eksisterende eller potentielle virksomhedsnetværk eller klyngeinitiativer. Aktiviteter Programmet er rettet mod små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, som har potentiale for at markedsføre ny teknologi inden for energi, miljø og klima. Programmet vil indeholde følgende hovedaktiviteter: Markedsføring Programmet vil blive markedsført koordineret med de øvrige virksomhedsrettede tilbud fra Væksthus Midtjylland. Potentialeafklaring Væksthus Midtjyllands konsulenter gennemfører sammen med de enkelte virksomheder en afklaring af udviklingsmulighederne.

14 [image] [image] 12 Udviklingsplan For de virksomheder, hvor potentialeafklaringen har vist muligheder for et udviklingsforløb, udarbejder Væksthus Midtjylland en udviklingsplan. Henvisning til netværk Væksthus Midtjyllands konsulenter vurderer i samarbejde med de enkelte virksomheder, om det kan være hensigtsmæssigt at indgå i et eksisterende eller nyt netværk eller klyngesamarbejde. Specialiseret rådgivning Den specialiserede rådgivning forestås af private konsulentvirksomheder eller vidensinstitutioner med spidskompetence inden for det relevante fagområde. Rådgivningen skal bidrage målrettet mod færdigudvikling og markedsmodning af det nye produkt. Virksomheden betaler selv min. halvdelen af rådgivningsudgifterne. Demonstrationsprojekter I demonstrationsfasen afprøves og testes teknologien under realistiske forhold. Udgifter for virksomheden til rådgivning i den forbindelse kan dækkes op til 50% af programmet, medens virksomheden selv betaler resten. Ved større demonstrationsprojekter kan det komme på tale, at også andre parter i projekter kan få delvis dækning for deres udgifter. I disse tilfælde involveres Rådet for Energi- og Miljøteknologi inden iværksættelse. Evaluering og effektvurdering Der foretages evaluering af programmet samt effektvurdering ved ekstern part. Økonomi * Region Midtjylland og EU's Regionalfond Orienteringen blev taget til efterretning.

15 13 7. Klimaspørgsmål i debatmateriale om Den Regionale Udviklingsplan Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling I efteråret 2010 udsendes debatmateriale om Den Regionale Udviklingsplan, bl.a. indeholdende klimaspørgsmål. Det forventes, at der på mødet vil kunne fremlægges et udkast til dette debatmateriale. Der forelå ikke noget opdateret udkast til debatmateriale på mødet, hvorfor punktet blev udsat til senere drøftelse. Der blev af udvalgsmedlemmerne foreslået en række emner i relation til klima til medtagelse i Den Regionale Udviklingsplan. 8. Gensidig orientering Sagsfremstilling Gensidig orientering for udvalgets medlemmer. Formanden for udvalget vil drøfte mulighederne for at holde et møde som videokonference. Næste møde er berammet til den 14. oktober Det blev vedtaget forsøgsvist at afholde af et kommende møde, hvor det vil være hensigtsmæssigt, som videokonference. På næste møde søges fastlagt en mødeplan for Næste møde er den 14. oktober 2010.

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2010 /BRIMAD Refer af mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 9. december 2010 kl. 13:00 i Mødelokale F8, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Agro Business Park har ligeledes en række brands med tilknyttede udviklings- og centerfunktioner,

Agro Business Park har ligeledes en række brands med tilknyttede udviklings- og centerfunktioner, Region Midtjyllands anmodning om supplerende oplysninger: Region Midtjylland har i mail af 11. oktober 2017 anmodet om supplerende oplysninger til ansøgningen fra Energifonden Skive om udvikling og etablering

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Regional Udvikling Skotttenborg

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø. Resumé

Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø. Resumé 17 1-30-76-39-07 7. Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø Resumé Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 et program for udmøntning af megasatsningen inden for energi

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 25. oktober 2010 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 14. oktober 2010 kl. 14:30 som Videokonference Holstebro / Viborg /

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Projekt Biogas og Miljø

Projekt Biogas og Miljø Projekt Biogas og Miljø Nedsættelse af sagsbehandlingstiden vedr. myndighedsbehandlingen af et biogasanlæg Cand. agro. Erik Kolding Skive Kommune Agro Business Park, den 18. september 2013 Deltagerne i

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Biogas 2020- KASK forprojekt [1. august 2013 30. december 2014] Journalnummer: 1-31-76-3-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 27. februar 2007 Punkt nr. 10 Udvikling og implementering

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt Opsummering helhedsplanen Hvad er ESCO? ESCO står for Energy Service Company, og i et ESCOsamarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Seminar: Seminar: Biomass af biomasse partnerships Jan and Bünger opportunities in Denmark Termisk omsætning EUDP/Energistyrelsen

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen. Fællesmøde 28. oktober 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen. Fællesmøde 28. oktober 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen 1 Vindkraft 2 Vindkraft i et scenarie for 100 % vedvarende energi i Danmark 3 6 gange så meget el fra vindkraft Hvor meget på land? Energistyrelsen

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere