Nyt anlægsforslag. Center: Center for Ejendomme og Drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt anlægsforslag. Center: Center for Ejendomme og Drift"

Transkript

1 Nedrivning af kødbenet på den tidligere Klemensker skole Center for Ejendomme og Drift Nedrivning af kødbenet på den tidligere Klemensker skole Center: Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Kødbenet på Klemensker skole er den sidste bygning på matriklen, som er vurderet nedrivningsmoden. Den var ikke med i første nedrivningsfase, da den blev brugt til opmagasinering af bl.a. cykler. Kødbenet er dog i meget dårlig stand. Betonfacaden har flere steder rustgennemtrængning fra armeringen i konstruktionen, og der er revner i elementernes forplader forløbende både lodret og vandret. Der bliver jævnligt sat minestrimmel op rundt om ejendommen på grund af nervøsitet for, at betonelementerne skal slippe klimaskærmen. Det regner tillige gennem taget flere steder. Ejendommen har et bygningsmæssigt areal på ca m2 og grunden er på m2. Der er intet driftsbudget til denne bygning. Ingen. for delmål et kan igangsættes den: 2017 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej TMU-01-A Anlæg /08/2016 1

2 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Renovering af taget på Kunstmuseet i Rø Center: Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Taget på Kunstmuseet bør renoveres. Reflekspåvirkning fra ovenlysvinduerne har medvirket til, at levetiden på tagbelægningen er blevet væsentlig forkortet. Renoveringen består i, at eksisterende tagbelægning eftergås og herpå fastgøres 1 lag undermembran. Tagdækningen afsluttes med 1 lag overmembran inkl. diverse papinddækninger. Renoveres taget ikke, vil det kunne give vandindtrængning i den underliggende konstruktion. Værste fald vil det give vandindtrængning helt ind i lokalerne. for delmål TMU-02-A Anlæg /08/2016 2

3 Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Natur Bornholm påkrævet bygningsvedligehold Center: Center for Teknik og Miljø Afdeling: Efter 17 års drift er en række større vedligeholdelsesopgaver påkrævet. Vedligeholdelsesarbejdet omhandler: Udskiftning af zinkinddækning på taget Ventilation og ventilationsstyring Opdatering vinduesstyring/røglemme Udskiftning af forældede IHC el-styringsenheder Der er tale om påkrævede vedligeholdelsesopgaver og flere af arbejderne haster. Bl.a. er taget langs gadens østside stærkt tæret pga. en anlægsfejl. Dertil er en række elmotorer der skal åbne vinduespartier/røglemme blevet defekte i tidens løb. Disse er ikke skiftet, men i stedet er de respektive vinduer blevet blokeret. Røglemmene er en del af husets brandsikringssystem. for delmål - et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja TMU-03-A Anlæg /08/2016 3

4 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Udskiftning af stråtaget på den selvejende institution Melstedgård Center: Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Der er opstået et væsentligt efterslæb med udskiftning af stråtagene på landbrugsmuseet Melstedgård, idet de afsatte midler på kr. årligt ikke rækker til de nødvendige udskiftninger. Resultatet er meget nedslidte tagflader med utætheder, stormskader og lapninger, der ikke tilgodeser fredningsbestemmelser om at holde fredede bygninger tætte på tage og fag. De afsatte beløb dækker rådgivning og håndværkerudgifter. Råd og svamp i den resterende bygningskonstruktion. Melstedgård udtrykker, at det er ikke tilfredsstillende at fremvise en museumsgård med skæmmende lapninger. for delmål et er behandlet af TMU den 6. juni og KB den 30. juni TMU-04-A Anlæg /08/2016 4

5 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Udvidelse af brugen af Klemensker Skole afledt af udvidelsesforslag vedr. brug af Klemensker Skole Center: Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Istandsættelse: nyt gulv samt etablering af et handicaptoilet for delmål et er kun relevant såfremt det tilhørende opprioriteringsforslag TMU indgår i budget et udelukker forsalg TMU-14. TMU-05-A Anlæg /08/2016 5

6 Nedrivning af den tidligere Produktionshøjskole i Aakirkeby Center for Ejendomme og Drift Nedrivning af den tidligere Produktionshøjskole i Aakirkeby Center: Center for Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Produktionshøjskolen er mere end i dårlig stand. Der har gennem de sidste år været øget hærværk og selvtægt på ejendommen, så den i dag står uden vinduer og døre. Ejendommen er i stærkt forfald, og har derfor igen salgsværdi. Derudover er det Teknik- og Miljøs vurdering, at området ikke er egnet til udvidelse af friluftsfaciliteter, og at området derfor efterfølgende bør overgår til selvsået skov. Dette vil fremadrettet sikre de laveste driftsudgifter. Ejendommen har et bygningsmæssigt areal på ca m2 og grunden er på m2. Der er intet driftsbudget til denne ejendom. Ingen. for delmål [her beskrives, hvilke af udvalgenes mål forslaget relaterer sig til og hvilke konsekvenser det har] et kan igangsættes den: 2017 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej TMU-06-A Anlæg /08/2016 6

7 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift ESCO fase 2 Center: Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Ejendomsservice har siden 2012 arbejdet på at energioptimere kommunens ejendomme som et internt ESCO projekt. Formålet med projektet har været, at gennemføre energioptimeringer, som efterfølgende skulle give besparelser på driftsbudgettet. Projektet er lånefinansieret, og driftsbesparelserne skal tilbagebetale det lån, som blev optaget i den forbindelse. Ejendomsservice har på nuværende tidspunkt bl.a. opsat 15 solcelleanlæg og opsat knap 6000 LED lysarmaturer. Disse tiltag giver tilsammen med de andre projekter en tilbagebetalingstid på ca. 10,6 år. Det har undervejs i processen vist sig, at kommunen har mulighed for at spare yderligere på driften, hvis der iværksættes et ESCO fase Der mangler fortsat færdiggørelse af belysning på skoler, administrationsbygninger og børnehaver, som derfor vil få første prioritet. En samtidig renovering af udvalgte varme- og ventilationsanlæg (som dog har en længere tilbagebetalingstid) kan med en investering på 12 mio. kr. stadig holde en simpel tilbagebetalingstid på 12,5 år. 2. Hvis man udvider projektet med yderligere 12 mio. kr. til også at gælde bygningsisolering og udskiftning af ventilationsanlæg vil det give en simpel tilbagebetalingstid på år alt efter projektets art. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid ved at investere 24 mio. kr. vurderes at være under 17 år. Der er forsat mulighed for at lånefinansiere til energirenoveringer, så Ejendomsservice foreslår, at der gives en ny ESCO anlægsramme på 24 mio. kr. til yderligere renoveringer over en 3-4 årig periode. Anlægsudgifterne lånefinansieres fuldt ud, og har dermed ikke balancemæssig virkning i det enkelte budgetår. Ydelserne på lån finansieres ved energibesparelser, idet driftsbudgettet reduceres svarende til ydelserne på lån. Sideløbende med de i fase 2 ESCO-projekter i kommunens bygninger, vil der kunne arbejdes sammen med vejafdelingen på at udskifte al gadebelysning til LED. Udskiftningen til LED har et stort besparelsespotentiale på driften, og samtidig giver LED tillige mere lys, så vejene bliver mere sikre at færdes på og dette for færre midler. for delmål et kan lånefinansieres. TMU-07-A Anlæg /08/2016 7

8 Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge Center: Center for Teknik og Miljø Afdeling: Plan og Projekter TMU har besluttet, at der udarbejdes en samlet strategisk helhedsplan på baggrund af de tre konkurrenceforslag for Folkemødet og Allinge, og den efterfølgende borgerinddragelsesproces. Planen skal bruges som styringsredskab for udvikling og investering i området. Samtidig har TMU besluttet, at administrationen skal fremskynde konkretisering af helhedsplaner for Cirkuspladsen, kyststien og kystpromenaden samt husning af Folkemødesekretariatet i Allinge, i relation til Allingeprojektet. Dette indebærer både kvalificeret bearbejdning af idéer og forslag fra de tre konkurrenceforslag, samt projektering og realisering af delelementer. Rækkefølgen for realisering af de tre hovedemner prioriteres senere i processen, når der foreligger detaljerede prissatte projektforslag. Herefter ansøges om frigivelse af anlægsmidler til hvert enkelt af de tre hovedemner. Parallelt igangsættes en fundraising-proces, og ansøgning om en områdefornyelsesramme på 2,5 mio., hvor de afsatte midler på budget 2017 blandt andet kan bruges til medfinansiering. Der nedsættes en projektgruppe, som forankres i Center for Teknik og Miljø. Folkemødesekretariatet og Center for Ejendomme og Drift vil blive involveret. Allingeboere, interessenter og investorer vil blive inddraget i processen. Der forventes ingen konsekvenser for serviceniveauet. for delmål Områdefornyelse/Helhedsplan for Allinge. Strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge bliver styringsredskab for konkrete kortsigtede som langsigtede initiativer, finansieringsmodeller og processer. Løbende realisering af delprojekter skal styrke Allinge som helårs- og turistby og sikre Folkemødets fremtid som landsdækkende demokratisk forum. et kan igangsættes den: 1. januar 2017 Projektering (Konsulenter) og derefter løbende etablering. et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej et er behandlet i TMU 2. maj og 6. juni TMU-08-A Anlæg /08/2016 8

9 Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsservice Sagahuset, asfaltering af parkeringsplads Center: Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Sagahusets bestyrelse har indsendt et jubilæumsønske i anledning af husets 25 års jubilæum den 21. januar Sagahusets bestyrelsen jubilæumsønske en asfaltering af Sagahusets parkeringsplads. Sagahusets bestyrelse skriver: Et af de store ønsker, der igen blev peget på, var muligheden for at forbedre belægningen i Sagahusets indkørsel og gårdsplads, fra en grus og skærve belægning, til en asfalt belægning. Det vil være til stor glæde for de brugere af huset, der benytter kørestol og rollator, og dem der er lidt dårligt gående. Derudover vil en asfaltbelægning give et nedsat rengørings og vedligeholdelses behov for husets gulve. Det vil betyde en god aflastning for de frivillige personer der klarer rengøring og vedligehold. Vi håber at ønsket om asfaltering af nævnte arealer, kunne være en kommunal jubilæums gave/hilsen, til huset og dets mange brugere. Vi har tidligere undersøgt hvad prisen for en asfaltering vil være, og må erkende at det ligger helt uden for husets egen formåen. Tilbud fra Jens Møller Gudhjem A/S pr. 30. juli 2015 er vedlagt ansøgningen. Tilbuddet udgør asfaltering af 2 områder på i alt 790 m2 til en samlet pris på kr. for delmål - et kan igangsættes den: fra 1. januar 2017 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja, tilbud fra entreprenøren er vedlagt VS Asfaltarbejder på Sagahuset Rønne.htm TMU-09-A Anlæg /08/2016 9

10 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Opførelse af 60 plejeboliger til erstatning for Toftegården Center: Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomme og service Opførelse af 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Toftegården. Der er udarbejdet et notat Toftegårdens fremtid som behandles politisk i juni måned og derefter sendes i høring. Der er pt. ikke taget stilling til, hvor boligerne opføres. Processen vil være afhængig af valget af placering. De nye boliger vil give et løft for kvaliteten af boliger på ældreområdet og vil øge antallet af boliger fra 34 til 60. Anlægsudgifterne til boligerne udgør 89,66 mio. kr., hvoraf 88 pct. lånefinansieres og 2 pct. finansieres af beboerindskud. Kommunens andel udgør således 8,966 mio. kr. Hertil kommer beboerindskud for eksisterede beboere på Toftegården med 0,339 mio. kr. Der skal gives tilsagn inden udgangen af 2018 for at grundkapitalindskuddet udgør 10 pct. Anlægsudgifterne til servicearealerne udgør netto 8,85 mio. kr. efter fradrag af tilskud til servicearealer. I tabellen nedenfor er der anført kommunens nettofinansiering. Der vil være øgede kommunale udgifter til boligydelse på netto kr. og til bygningsdrift på netto kr. for delmål Opførelsen af nye boliger vil give bedre rammer for beboernes ret til at leve længst muligt i eget liv, hvilket er en bærende vision i BRKs ældrepolitik. Der er ikke delmål på området i indeværende periode. Der vil være en periode til planlægning og projektering på 9 12 måneder regnet fra kommunalbestyrelsens beslutning om placering og udførelse. Hertil kommer en byggeperiode på måneder. Det er forudsat at byggeriet planlægges og projekteres i 2017 og igangsættes ultimo 2017 til indflytning i efteråret et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja, notatet Toftegårdens Fremtid et er behandlet i SSU den 6. juni og KB den 30. juni og sendt i høring. TMU-10-A Anlæg TMU-10-D Drift /08/

11 Fritids- og Kulturudvalget/Teknik-og Miljøudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid/Center for Ejendomme og Drift Renovering af indgangspartiet til Rønne Bibliotek Center: Skole, fritid og Kultur Afdeling: Renovering af ydreområderne ved indgangen til Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1 i Rønne. et omhandler en modernisering af indgangspartiet til Rønne bibliotek. Det omfatter en udbedring af fliser og asfaltering, belysning i udhænget af biblioteket og ny beplantning. Formålet er at skabe en mere imødekommende og brugervenlig indgang, der tiltrækker flere brugere. Samtidig vil et moderniseret indgangsparti skabe mulighed for at benytte området foran indgangen til kulturelle aktiviteter. for delmål - et kan igangsættes den 15. oktober 2016 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej TMU-11-A Anlæg /08/

12 Børn- og Skoleudvalget Børn og Familie Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge (alternativ til forslaget Udvidelse af Tejn Børnehus ) Center: Børn og Familie Afdeling: Dagtilbud et indebærer etablering af et nyt børnehus ved Pileløkken i Allinge i forlængelse af den politiske behandling af dagtilbudsstrukturen på nordlandet. Formålet er at samle alle børn fra Allinge-Sandvig og Tejn i et børnehus. I materialet, der er udarbejdet i forbindelse med den politiske behandling af dagtilbudsstrukturen, viser børnetalsprognosen, at et byggeri til 115 børneenheder forventes at dække behovet. Forventede børnetal beregnet ud fra BRKs befolkningsprognose Allinge og Tejn årige årige I alt Prognosetallene er omregnet til børneenheder, hvor et vuggestuebarn (0-2 år) tæller for 1,56 enheder og et børnehavebarn (3-5 år) tæller for 1,0 enhed Prognose (se ovenfor) 75 børneenheder 0-2 årige fra dagpleje 13 børneenheder Spidsbelastning 20 % 18 børneenheder Sikkerhedsmargin 9 børneenheder I alt 115 børneenheder et, som tager udgangspunkt i anlægsregnskab for nyt børnehus i Nexø i 2016, indeholder: Nyt børnehus til i alt 115 børneenheder. Bygningen skal udføres efter bygningsklasse Intet tilskud fra intern ESCO. Bebygget areal: 940 m2 Legeplads og inventar Parkering Der bygges på Pileløkken i Allinge Grunden på Pileløkken (8.770 m2) er kommunalt ejet og beliggende i byzone. Endvidere er grunden omfattet af kommunalplanramme 201.B.01 for et helårsboligområde, der tillades maksimalt bebyggelsesprocent på 30. En etablering af en ny børneinstitution på arealet, er en så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der kræver en forudgående lokalplanlægning. Denne forventes at vare ca. 1 år fra og med beslutningstidspunktet. 02/08/

13 Oversigt over anlægsudgift Prisoverslag i alt Køb af grund estimeret til Legeplads og inventar Forventet anlægsudgift i alt Alle priser er estimerede udgifter. Med forslaget lukkes de nuværende børnehusene i hhv. Allinge og Tejn. Herved opnås der besparelser på grundtilskud og lederløn til ét børnehus. Nettobesparelsen (inkl. ændring i forældrebetaling og afsmittende effekt på tilskud til private leverandører af dagtilbud) bliver på kr. årligt. Dette tidligst fra og med 1. januar ED vurderer at driftsudgifterne ved nybyggeriet vil kunne holdes indenfor den nuværende budgetramme afsat til Allinge og Tejn Børnehuse. I forslaget er der regnet med at budgettet til ejendomsdrift er udgiftsneutralt. Dette vil sige at det nuværende budget til de to eksisterende institutioner vil kunne dække ejendomsdriften af nybyggeriet samt tomgangsdriften af de forladte bygninger. for delmål Relaterer sig til BSU s mål om Tidlig indsats, idet der med nybyggeri bliver bedre mulighed for at udvikle inklusionen. Indretningen vil understøtte pædagogisk arbejde i mindre grupper. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at opføre et nyt børnehus på Nordbornholm medio oktober, forventes en planlægningstid på ca. 12 måneder før byggeriet kan påbegyndes. Byggetiden forventes at vare ca. 12 måneder, således at ibrugtagning forventes primo et udelukker forslag TMU-12b et er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj TMU-12a-A Anlæg TMU-12a-D Drift /08/

14 Bilag: Planvurdering af udvidelsesmulighed af eksisterende børnehus på Kildegårdsvej 1 i Tejn og mulig nybygning på grønt areal ved Pileløkken i Allinge + Overslagspriser på anlægsudgifter Pileløkken i Allinge, matr. nr. 196s, Allinge-Sandvig Markjorder Ejendommen er kommunalt ejet og beliggende i Byzone og omfattet af kommuneplanramme 201.B.01 for et helårsboligområde. Der tillades en maksimal bebyggelses procent på 30. Området er på 8770 m² og kan derfor bebygges med 2631 m². Arealet indgår i den aktuelle planlægning for Allinge i forbindelse med udviklingen af Folkemødet. En etablering af en ny børneinstitution på arealet er en så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at det kræver en forudgående lokalplanlægning. 02/08/

15 Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie Udvidelse af Tejn Børnehus (alternativ til nybygning af børnehus på Nordlandet) Center: Børn og Familie Afdeling: Dagtilbud et indebærer udvidelse af det eksisterende børnehus i Tejn, i forlængelse af den politiske behandling af dagtilbudsstrukturen på nordlandet. Formålet er at samle alle børn fra Allinge-Sandvig og Tejn i et børnehus. I materialet, der er udarbejdet i forbindelse med den politiske behandling af dagtilbudsstrukturen, viser børnetalsprognosen, at 115 børneenheder må kunne forventes at dække behovet. Forventede børnetal beregnet ud fra BRKs befolkningsprognose Allinge og Tejn årige årige I alt Prognosetallene er omregnet til børneenheder, hvor et vuggestuebarn (0-2 år) tæller for 1,56 enheder og et børnehavebarn (3-5 år) tæller for 1,0 enhed. Prognose (se ovenfor) 75 børneenheder 0-2 årige fra dagpleje 13 børneenheder Spidsbelastning 20 % 18 børneenheder Sikkerhedsmargin 9 børneenheder I alt 115 børneenheder et, som tager udgangspunkt i anlægsregnskab for nyt børnehus i Nexø i 2016, indeholder: Børnehus til i alt 115 børneenheder. Bygning skal udføres efter bygningsklasse Intet tilskud fra intern ESCO. Tekniske installationer i eksisterende børnehus skal renoveres og opdateres. Eksisterende bygning: 380 m2 Nybygninger: 600 m2 Bebygget areal:980 m2 Legeplads og udstyr Parkering Ejendommen er kommunalt ejet og omfattet af lokalplan nr som udlægger området med den eksisterende børnehave til børneinstitution. Der tillades en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Den eksisterende matrikel er på m2 og kan bebygges med 02/08/

16 ca. 900 m2. Naboarealet er på m2, sammenlagt vil området være på ca m2 og kunne bebygges med m2. En udvidelse af børneinstitutionen på naboarealet er i strid med den gældende lokalplans principper og kræver derfor en forudgående lokalplanlægning. Oversigt over anlægsudgift Prisoverslag i alt Køb af grund estimeret til Legeplads og inventar Forventet anlægsudgift i alt Alle priser er estimerede udgifter. Med forslaget lukkes Allinge Børnehus. Herved opnås der besparelser på grundtilskud og lederløn til ét børnehus. Nettobesparelsen (inkl. ændring i forældrebetaling og afsmittende effekt på tilskud til private leverandører af dagtilbud) bliver på kr. årligt. ED vurderer at driftsudgifterne ved udvidelsen vil kunne holdes indenfor den nuværende budgetramme afsat til Allinge Børnehus. I forslaget er der regnet med at budgettet til ejendomsdrift er udgiftsneutralt. Dette vil sige at det nuværende budget til de to eksisterende institutioner vil kunne dække ejendomsdriften af udvidelsen samt tomgangsdriften af Allinge Børnehus. Det forudsættes, at driften af Tejn Børnehus opretholdes under byggeriet, herunder nødvendig underskudsdækningen. for delmål Relaterer sig til BSU s mål om Tidlig indsats, idet der med nybyggeri bliver bedre mulighed for at udvikle pædagogiske læringsmiljøer. Indretningen vil understøtte pædagogisk arbejde i mindre grupper. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at udvide Tejn Børnehus medio oktober, forventes en planlægningstid på ca. 12 måneder før byggeriet kan påbegyndes. Byggetiden forventes at vare ca. 1 år, således at ibrugtagning forventes primo et udelukker forslag TMU-12a et er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj TMU-12b-A Anlæg TMU-12b-D Drift /08/

17 Bilag: Eksisterende børnehus, Kildegårdsvej 1 i Tejn. Ejendommen er kommunalt ejet og omfattet af lokalplan nr som udlægger området med den eksisterende børnehave til børneinstitution. Der tillades en maksimal bebyggelses procent på 25. Den eksisterende matrikel er på 3618 m² og kan bebygges med ca. 900 m². Naboarealet er på 3147 m² (+3618 m²) så sammenlagt vil området være på ca m² og kunne bebygges med 1675 m² En udvidelse af børneinstitutionen på naboarealet er i strid med den gældende lokalplans principper og kræver derfor en forudgående lokalplanlægning. Naboområdet som er markeret med gul er kommunalt ejet og i lokalplanen bestemt anvendt til boligbebyggelse. 02/08/

18 Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Skole, Kultur og Fritid Frivillige madordninger på kommunens skoler, model 1 (central produktion) Center: Skole, Kultur og Fritid Kommunalbestyrelsen skal senest ved vedtagelsen af budgettet for 2017 beslutter om skolerne fortsat kan oprette frivillige madordninger på kommunens skoler, herunder om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med ingen eller delvis forældrebetaling. Der er udarbejdet 3 modeller for skolemadsordninger. Sagen er behandlet i BSU og SSU den 9. juni 2016 og i ØPU den 20. juni 2016 med anbefaling om at materialet sendes i høring og at alle otte skoler indgår i det videre arbejde. Dette anlægsforslag vedrører model 1 Central produktion (frokostpakke), hvor maden laves i centralkøkken og leveres færdig eller delvis færdig til skolerne i pakket portionsdelt emballage eller i store fade, hvorfra skolens køkkenpersonale serverer maden til eleverne. Modellen forudsætter, at der etableres modtage- køkken, skoleboder samt spisesal på de enkelte skoler. Der tages forbehold for Ejendomme og Drifts gennemgang af de bygningsmæssige forhold, som ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Model 1forudsætter, at der etableres modtage- køkken, skoleboder samt spisesal på de enkelte skoler. Fordele og ulemper ved modellerne fremgår af sagsfremstillingen, som har været til politisk behandling. De to specialskoler Heldagsskolen og Kildebakken har særlige behov i forbindelse med mad, som ikke tilgodeses med model 1, hvorfor dette forslag ikke er inklusiv disse to skoler. Sagsfremstillingen indeholder ligeledes tre beregninger i forhold til om der er ingen forældrebetaling, forældrebetaling på 25 kr. eller fuld forældrebetaling. I dette anlægsforslag forudsættes en forældrebetaling på 25 kr., samt opstart pr. 1. august 2017 for delmål et støtter op om Social- og Sundhedsudvalgets mål om at flest mulige spiser efter de nationale kostråd. et kan igangsættes den: januar 2017 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja et udelukker forslag TMU-13b og TMU-13c et er behandlet i SSU den 6. juni og KB den 30. juni TMU-13a-A Anlæg TMU-13a-D Drift /08/

19 Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Skole, Kultur og Fritid Frivillige madordninger på kommunens skoler, model 2 (egenproduktion) Center: Skole, Kultur og Fritid Kommunalbestyrelsen skal senest ved vedtagelsen af budgettet for 2017 beslutter om skolerne fortsat kan oprette frivillige madordninger på kommunens skoler, herunder om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med ingen eller delvis forældrebetaling. Der er udarbejdet 3 modeller for skolemadsordninger. Sagen er behandlet i BSU og SSU den 9. juni 2016 og i ØPU den 20. juni 2016 med anbefaling om at materialet sendes i høring og at alle otte skoler indgår i det videre arbejde. Dette anlægsforslag vedrører model 2 Egenproduktion/produktion på skolen, hvor maden laves i et dertil egnet produktionskøkken på skolen og serveres til eleverne. Der tages forbehold for Ejendomme og Drifts gennemgang af de bygningsmæssige forhold, som ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Model 2 forudsætter, at der er etableret både produktionskøkken og spisesal til eleverne på skolen. Modellen har været afprøvet med stor succes på den tidligere Vestermarie skole. I forslaget indgår udgifter til etablering og drift på øens otte skoler, dvs. inkl. Heldagsskolen og Kildebakken. Fordele og ulemper ved modellerne fremgår af sagsfremstillingen, som har været til politisk behandling. Sagsfremstillingen indeholder ligeledes tre beregninger i forhold til om der er ingen forældrebetaling, forældrebetaling på 25 kr. eller fuld forældrebetaling. I dette anlægsforslag forudsættes en forældrebetaling på 25 kr. og opstart pr. 1. august for delmål et støtter op om Social- og Sundhedsudvalgets mål om at flest mulige spiser efter de nationale kostråd. et kan igangsættes den: januar 2017 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja et udelukker forslag TMU-13a og TMU-13c et er behandlet i SSU den 6. juni og KB den 30. juni TMU-13b-A Anlæg TMU-13b-D Drift /08/

20 Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Skole, Kultur og Fritid Frivillige madordninger på kommunens skoler, model 3 (madskoler) Center: Skole, Kultur og Fritid Kommunalbestyrelsen skal senest ved vedtagelsen af budgettet for 2017 beslutter om skolerne fortsat kan oprette frivillige madordninger på kommunens skoler, herunder om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med ingen eller delvis forældrebetaling. Der er udarbejdet 3 modeller for skolemadsordninger. Sagen er behandlet i BSU og SSU den 9. juni 2016 og i ØPU den 20. juni 2016 med anbefaling om at materialet sendes i høring og at alle otte skoler indgår i det videre arbejde. Dette anlægsforslag vedrører model 3 Madskole på skolen, hvor maden laves på skolerne, i et produktionskøkken, der er designet til at elever tager del i madlavningen. Der tages forbehold for Ejendomme og Drifts gennemgang af de bygningsmæssige forhold, som ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Model 3 forudsætter, at der er etableret såvel produktionskøkkener, der kan rumme elevernes deltagelse i madlavningen samt spisesal til eleverne på skolen. I forslaget indgår udgifter til etablering og drift på øens otte skoler, dvs. inkl. Heldagsskolen og Kildebakken. Fordele og ulemper ved modellerne fremgår af sagsfremstillingen, som har været til politisk behandling. Sagsfremstillingen indeholder ligeledes tre beregninger i forhold til om der er ingen forældrebetaling, forældrebetaling på 25 kr. eller fuld forældrebetaling. I dette anlægsforslag forudsættes en forældrebetaling på 25 kr. og med opstart pr. 1. august 2017 for delmål et støtter op om Social- og Sundhedsudvalgets mål om at flest mulige spiser efter de nationale kostråd. et kan igangsættes den: januar 2017 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja et udelukker forslag TMU-13a og TMU-13b et er behandlet i SSU den 6. juni og KB den 30. juni TMU-13c-A Anlæg TMU-13c-D Drift /08/

21 Nedrivning af Klemensker Skole Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Nedrivning af Klemensker skole i forbindelse med samling af Ungdomsskolens aktiviteter i Rønne Center: Skole, Kultur og Fritid I forbindelse med forslag (BSU-13-01a) om samling af Ungdomsskolens aktiviteter i Rønne foreslås bygningerne A, C og D, skitseret på situationsplanen nedenfor, i Klemensker nedrevet (Sct. Klemensgade 26). Situationsplan - Sct. Klemensgade 26 02/08/

22 Den estimerede udgift til Nedrivning af bygning A, C og D inkl. fjernelse af befæstede udenomsarealer og stengærder afsluttende med grov regulering er kr En nedrivning vil indebære at tomgangsdriftsbudgettet også vil kunne spares. Tomgangsbudgettet udgør kr. på helårsbasis. for delmål et relaterer sig til flere aktiviteter på færre matrikler også kaldet kloge kvadratmeter et kan igangsættes i efteråret 2017 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Det bemærkes, at Ejendomme og Drift i 2016 har en anlægsbevilling til nedrivning af ikke-benyttede bygninger på skolen, disse er markeret med gult. Bygningen markeret med grønt ( Kødbenet ) på situationsplanen ovenfor, er vurderet nedrivningsmoden, og nedrivning af denne bygning indgår som anlægsforslag TMU-01. Det bemærkes endvidere, at Ejendomme og Drift har et udvidelsesforslag, TMU-55-51, om indretning af bygning C til foreningshus for alle foreninger i Klemensker. Det bemærkes endeligt, at bygningerne i dag også huser Klemensker Lokalarkiv, Dybdalskolen og vævedamer. Disse aktiviteter vil der skulle findes alternative lokaler til, såfremt kommunen råder over egnede lokaler. et er en forudsætning for spareforslag BSU-13-01a. et udelukker forslag TMU-05 TMU-14-A Anlæg TMU-14-D Drift /08/

23 Fritids- og Kulturudvalget/Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Flytning af Allinge Bibliotek til Kongeskærskolen A Center: Skole, fritid og Kultur Afdeling: Det nuværende folkebibliotek i Allinge, Sverigesvej 1, 3770 Allinge flyttes til Kongeskærskolen. A Adgang via skolens hovedindgang i Fløj A (Alternativ til forslag B Direkte adgang til Allinge Bibliotek). Hvis folkebiblioteket flyttes til skolebiblioteket på Kongeskær der har et nettoareal på 170 m2 kan der udvides med to lokaler, der i dag anvendes til lærerarbejdspladser. Dermed øges arealet med hhv. 19 m2 og 54 m2. Dertil kan et depotrum på 16 m2 inddrages. Dette giver mulighed for et samlet areal på 259 m2. Besparelse, efter tomgangsbudget Merudgift rengøring *) Nettobesparelse Drift af ekstra 16 kvm Nettobesparelse *) ekstra rengøring i de uger, hvor skolen reelt har lukket. Det forventes, at en udvidelse af biblioteksarealet vil koste kr. eksklusive moms. Et forsigtigt bud er at flytningen af biblioteket kan være på plads pr. 1. januar for delmål et understøtter Fritids- og Kulturudvalgets delmål om flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser. et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja et udelukker TMU-15b TMU-15a-A Anlæg TMU-15a-D Drift /08/

24 Fritids- og Kulturudvalget/Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Flytning af Allinge Bibliotek til Kongeskærskolen B Center: Skole, fritid og Kultur Afdeling: Det nuværende folkebibliotek i Allinge, Sverigesvej 1, 3770 Allinge flyttes til Kongeskærskolen. B Direkte adgang til Allinge Bibliotek. (Alternativ til forslag A Adgang via skolens hovedindgang i Fløj A) Hvis folkebiblioteket flyttes til skolebiblioteket på Kongeskær der har et nettoareal på 170 m2 kan der udvides med to lokaler, der i dag anvendes til lærerarbejdspladser. Dermed øges arealet med hhv. 19 m2 og 54 m2. Dertil kan et depotrum på 16 m2 inddrages. Dette giver mulighed for et samlet areal på 259 m2. Til forskel fra forslag A tilføjes i dette forslag et 25m2 vindfang i sydfacaden. (Etablering af separat adgang til biblioteket uden at skulle igennem skolen). Besparelse, efter tomgangsbudget Merudgift rengøring *) Nettobesparelse Drift af ekstra 16 kvm Rengøring vindfang 25 kvm Nettobesparelse *) ekstra rengøring i de uger, hvor skolen reelt har lukket. Realiseringen af forslaget forventes at koste kr. eksklusiv moms. Et forsigtigt bud er at flytningen af biblioteket kan være på plads pr. 1. januar for delmål et understøtter Fritids- og Kulturudvalgets delmål om flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser. et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja et udelukker forslag TMU-15a Der skal påregnes ekstra driftsudgifter i forbindelse snerydning og glatførebekæmpelse TMU-15b-A Anlæg TMU-15b-D Drift /08/

25 Fritids- og Kulturudvalget/Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Flytning af Nexø Folkebibliotek til Nexø Skole Center: Skole, Kultur og Fritid Afdeling: Det nuværende folkebibliotek i Nexø beliggende Kildestræde 20, 3730 Nexø flyttes til Nexø Skole. Hvis folkebiblioteket flyttes til Nexø Skole som har et nettoareal til bøger 411,34 m2 - kan det under forudsætning af en ombygning placeres i skolens nuværende musiklokale, gymnastiksal, omklædningsrum, baderum samt mindre tilstødende lokaler. Dette skaber et samlet nettoareal på 539, 58 m2. Desuden skal der etableres et indgangsparti, flugtveje, ny brand dør og automatisk dørkontrol. Besparelse, efter tomgangsbudget Merudgift rengøring *) Merudgift drift el, varme m.m **) Nettobesparelse *) ekstra rengøring i de uger, hvor skolen reelt har lukket. **) pga anden brug af bygningen Et forsigtigt bud er at flytningen af biblioteket kan være på plads pr. 1. januar I folkebibliotekets forhus (rådhuset) har en folkeoplysende forening bestående af vævere sin aktivitet. Såfremt Nexø folkebibliotek flyttes, og bygningen sættes til salg, er kommunen forpligtet til at anvise foreningen til et andet kommunalt lokale, hvis kommunen har et egnet lokale. for delmål et understøtter Fritids- og Kulturudvalgets delmål om flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser. et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja Som det fremgår af bilaget kan anlægssummen stige med ca. 1,0 mio.kr. såfremt der stilles krav om ventilation. I så fald bliver anlægssummen på ca. 3,9 mio. kr. TMU-16-A Anlæg TMU-16-D Drift /08/

26 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Nedrivning af Toftegården Center: Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomme og service Nedrivning af Toftegården, Toftelunden 5, Hasle se forslag TMU-11-A. Ingen for delmål et kan igangsættes den: Når boliger til afløsning for Toftegården er taget i brug og beboerne er flyttet. et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej TMU-17-A Anlæg TMU-17-D Drift /08/

27 TMU Ejendomme & Drift Nedrivning af Fritidshuset Gl. Postvej Nexø Center: Ejendomme & Drift Afdeling: Ejendomme og service Udgifter til nedrivning af Fritidshuset Gl. Postvej i Nexø. Hvis KB beslutter at Fritidshuset flytter til Nexø Mole, skal Fritidshuset, Gl Postvej rives ned Tomgangsudgifter til bygningen bortfalder. for delmål et kan igangsættes den: Medio 2018 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej, der henvises til Udvidelsesforslag til B2017 vedr. Nexø Havn et er under forudsætning af at FKU besluttes. et er behandlet i TMU den 6. juni, FKU og EBU den 8. juni samt KB den 30. juni. TMU-18-A Anlæg TMU-18-D Drift /08/

28 TMU Ejendomme & Drift Nedrivning af Nexø Bibliotek Center: Ejendomme & Drift Afdeling: Ejendomme og service Udgifter til nedrivning af Nexø Bibliotek. Hvis KB beslutter at bibliotek inklusiv borgerservice flytter til Nexø Mole, skal Nexø Bibliotek rives ned Tomgangsudgifter til bygningen bortfalder. for delmål et kan igangsættes den: Medio 2018 et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej, der henvises til Udvidelsesforslag til B2017 vedr. Nexø Havn et er under forudsætning af at FKU eller TMU-16 besluttes. et er behandlet i TMU den 6. juni, FKU og EBU den 8. juni samt KB den 30. juni. TMU-19-A Anlæg TMU-19-D Drift /08/

29 Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Nedrivnings- og renoveringspulje Center: Teknik og Miljø Afdeling: - Anlægsforslag vedr. statens pulje til Landsbyfornyelse 2016, der er udmeldt juli Bornholms Regionskommune er tildelt en ramme på 2,2 mio. kr. Denne udgør 70 % af det samlede tilskud til nedrivning, istandsættelse mv. Kommunen skal selvfinansiere 30 % af tilskud til private m.fl. Puljen kan disponeres inden for 2 år. Samlede udgifter: 3,14 mio. kr. Statsrefusion: 2,20 mio. kr. Nettoudgift (kommunen): 0,94 mio. kr. Fortsat indsats for at få ryddet op i faldefærdige huse, forladte erhvervsbygninger mv. for delmål et kan igangsættes den: et er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej TMU-20-A Anlæg /08/

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ANLÆGSFORSLAG - AMINISTRATIVE BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 23.215 7.000 5.200 5.000 Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Anlægsarbejder

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag BUDGET 2016-2019 Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019

Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Bornholms Regionskommune Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag 2016-2019 Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU N D BSU-02

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER DECEMBER 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 10 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 10 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Registrering af kommunale bygninger til foreningsvirksomhed i Klemensker

Registrering af kommunale bygninger til foreningsvirksomhed i Klemensker Indhold Kommunale bygninger i Klemensker, oversigtskort ----------------2 kommunale bygninger i Klemensker, liste --------------------------3 Klemensker Skole, oversigt over bygninger-------------------------4

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 05-01-2009 Sag nr.: BSU 4 Sagsbehandler: Frida Jans Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Notat. Børneinstitutioner i Smørum. Baggrund for notat

Notat. Børneinstitutioner i Smørum. Baggrund for notat Notat Vedrørende: Børneinstitutioner i Smørum Baggrund for notat Notatet udarbejdes på baggrund af de politiske overvejelser om en evt. modernisering af den eksisterende dagsinstitutionsmasse i Smørum,

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Bornholms Regionskommune Nye og ændrede forslag i høring Budget Udvidelsesforslag

Bornholms Regionskommune Nye og ændrede forslag i høring Budget Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU-03 1.000 kr.

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

NOTAT 6. Skole i Klemensker igen? 22. oktober 2014

NOTAT 6. Skole i Klemensker igen? 22. oktober 2014 NOTAT 6 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 22. oktober 2014 Skole i Klemensker igen? Som led i de undersøgelser, der indgår i overvejelserne

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer NOTAT Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2012 forslag om revision af den samlede børne- og ungepolitik, herunder

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november Aktstykke nr. 35 Folketinget 2014-15 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november 2014. 35 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København,

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere