Bilagsoversigt i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation af dublering af kandidatuddannelsen i Statskundskab ved Københavns Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsoversigt i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation af dublering af kandidatuddannelsen i Statskundskab ved Københavns Universitet"

Transkript

1 Bilagsoversigt i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation af dublering af kandidatuddannelsen i Statskundskab ved Københavns Universitet Bilagsnummer Bilagsnavn side Bilag 1 Analyse af arbejdsmarkedsefterspørgslen efter kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab for internationale studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 1 Bilag 2 Optagelseskrav 12 Bilag 3 Referat fra mødet i aftagerpanelet d. 23. maj

2 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET Bilag 1 - Notat Analyse af arbejdsmarkedsefterspørgslen efter kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab for internationale studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

3 Indhold 1. Indledning Udvælgelse og beskrivelse af respondenter Analyse af arbejdsgivernes efterspørgsel Statskundskabskandidater er efterspurgte og værdifulde på arbejdsmarkedet Internationale kompetencer bliver vigtigere i fremtiden Stor efterspørgsel efter kandidater I statskundskab med en international baggrund Konklusion Litteraturliste Bilag A: Tabelrapport Bilag B: Respondenter

4 1. Indledning Dette notat afdækker efterspørgslen efter kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab for internationale studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. I notatet er der foretaget en analyse af behovet for og relevansen af den engelsksprogede kandidatuddannelse ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt potentielle aftagere af kandidater. I de sidste ti år har Institut for Statskundskab øget antallet af engelsksprogede forskere og kurser i takt med internationaliseringen af forskningsmiljøet og arbejdsmarkedet. I dag udbydes ca. halvdelen af kandidatuddannelsens kurser på engelsk. I forlængelse af denne udvikling har instituttet de sidste to år udbudt en engelsksproget kandidatuddannelse i statskundskab for internationale studerende. Ifølge lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og bekendtgørelse om akkreditering af nye videregående uddannelser skal alle nye uddannelser og udbud gennemgå prækvalifikation før de kan oprettes (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2016: 1). I oktober 2016 vil Købehavns Universitet således søge om prækvalifikation af den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab ved Institut for Statskundskab. Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriets vejledning til prækvalifikation (2016: 5) skal ansøger for at opnå godkendelse påvise, at den nye uddannelse er relevant, og at uddannelses opfylder et behov, som ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af eksisterende uddannelsesudbud (ibid). I forlængelse af dette er formålet med notatet: At undersøge hvorvidt potentielle aftagere af kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse vurderer, at der er behov for en engelsksproget kandidatuddannelse i statskundskab, som ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af eksisterende uddannelsesudbud Notatet er struktureret som følger. Afsnit 2 fremlægger hvordan respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen er udvalgt og beskriver de respondenter, som har deltaget i undersøgelsen. I afsnit 3 analyseres aftagernes vurdering af behovet for og relevansen af kandidatuddannelsen. Afsnit 4 samler op og giver et kort overblik over undersøgelsens resultater. 2. Udvælgelse og beskrivelse af respondenter Dette afsnit belyser hvordan respondenterne er udvalgt, samt hvad der kendetegner de respondenter, der svarede på undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen af behovet for den engelsksprogede kandidat i statskundskab blev gennemført i perioden august. Spørgeskemaet blev sendt til potentielle aftagere af cand.scient.pol.er på arbejdsmarkedet. Respondenterne blev udvalgt på to måder. Formålet med denne fremgangsmåde var at sikre at deltagerne i undersøgelsen tilnærmelsesvis repræsenterer aftagerne af engelsksprogede cand.scient.pol.er på arbejdsmarkedet. 2

5 For det første blev spørgeskemaet sendt til alle organisationer, der er repræsenteret i aftagerpanelet ved Institut for Statskundskab. Aftagerpanelet består af repræsentanter fra arbejdsmarkedet. Panelet har til formål at sikre en dialog mellem universitet og arbejdsmarked om uddannelsens kvalitet, relevans for samfundet, samt at bidrage ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser (Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 2015: 1). Fordi aftagerpanelet er udvalgt til at repræsentere arbejdsmarkedet for statskundskabskandidater var det oplagt at gøre brug af deres ekspertise i undersøgelsen. Internationale statskundskabskandidater forventes at være specielt attraktive for internationalt og globalt orienterede organisationer på det danske arbejdsmarked. Dog var disse organisationer ikke velrepræsenterede i aftagerpanelet. Aftagerpanelet blev derfor bedt om at foreslå andre relevante institutioner, organisationer og virksomheder. For det andet blev undersøgelsen således suppleret med aftagere, der har engelsk som koncernsprog, og med aftagere, som forventes at indgå i internationale samarbejder og forhandlinger. I alt blev spørgeskemaet sendt til 38 aftagere, og heraf har 16 udfyldt spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 42 %. De aftagere, som har besvaret undersøgelsen, kommer fra den offentlige såvel som private sektor. De repræsenterer ministerier, analyse- og konsulentvirksomheder, ngo- og interesseorganisationer samt internationale organisationer. Af de aftagere, som har svaret på undersøgelsen, er 77 % store eller mellemstore organisationer med mere end 50 ansatte (se figur 1). Figur 2 viser, at 65 % af aftagerne vurderer, at en substantiel eller mindre del af de ansatte i virksomheden er kandidater i statskundskab, mens de resterende 35 % svarer, at de kun har ansat få cand.scient.pol.er. Respondenterne repræsenterer således en bred vifte af forskelligartede aftagere på arbejdsmarkedet. Figur 1. How many employees does your organization have? 250 or more % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 2. In your estimation, what share of your employees are political science graduates? None Very few A minor share A substantial share Most employees 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 3

6 3. Analyse af arbejdsgivernes efterspørgsel I dette afsnit præsenteres spørgeskemaundersøgelsens resultater. For at belyse behovet for den engelsksprogede kandidat i statskundskab ser analysen først nærmere på efterspørgslen efter kandidater i statskundskab generelt. Derefter undersøges aftagernes vurdering af arbejdsmarkedet for internationale kandidater. Slutteligt fokuserer analysen på organisationernes vurdering af egen og generel efterspørgsel efter kandidater fra den engelsksprogede kandidat i statskundskab Statskundskabskandidater er efterspurgte og værdifulde på arbejdsmarkedet Kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab har en faglig profil, som retter sig mod jobs samme steder, som danske kandidater. Derfor er det væsentligt at undersøge hvordan aftagerne vurderer udviklingen i jobmarkedet for statskundskabskandidater. Figur 3 viser aftagerorganisationernes vurdering af hvorvidt de vil ansætte samme eller flere statskundskabskandidater de næste 3-5 år. Besvarelserne viser, at alle organisationer forventer at ansætte flere eller samme antal kandidater. Over halvdelen forventer at ansætte flere (53 %). Figur 3. Do you envision employing more or fewer political science graduates in the next 3-5 years? Much fewer Fewer The same number as now A bit more Many more 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Aftagerne vurderer desuden, at statskundskabskandidater er en værdifuld ressource for organisationerne. I spørgeskemaet blev aftagerne bedt om at vurdere værdien af statskundskabskandidater for den pågældende organisation. Figur 4. viser fordelingen af svar fra dette spørgsmål. 88 % af de adspurgte aftagere mener, at statskundskabskandidater er ret eller meget værdifulde. I spørgeskemaet blev aftagerne også bedt beskrive de mest brugbare kompetencer, som statskundskabskandidater i dag besidder. En respondent svarede: ( ) the ability to transform theoretical, methodological and empirical knowledge into practice, the ability to develop analysis models in an academic or practical context, make informed and reasoned decisions about model solutions, and put their use into perspective and the ability to manage, plan and implement projects ( ). Den store tilfredshed med kandidater I statskundskab blandt respondenterne viser, at den engelsksprogede kandidatuddannelse er relevant for det danske arbejdsmarked. Samtidig vidner organisationernes forventninger om at ansætte flere eller samme antal cand.scient.pol.er i 4

7 fremtiden om, at der er plads til kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse på det danske arbejdsmarked. Figur 4. In your opinion, are graduates in political science valuable for your organization? Not at all valuable Not very valuable Somewhat valuable Quite valuable Highly valuable 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3.2. Internationale kompetencer bliver vigtigere i fremtiden Kandidater fra den engelsksprogede kandidat i statskundskab forventes at være specielt eftertragtede blandt organisationer på det danske arbejdsmarked, der arbejder med internationale forhold. Figur 5 viser fordelingen af svar på et spørgsmål om hvorvidt aftagerne forventer at være involveret i mere eller mindre internationalt samarbejde de næste 3-5 år. 71 % af de adspurgte aftagere anslår, at deres organisation vil være mere involveret i internationalt samarbejde. De resterende 29 % vurderer at mængden af internationalt samarbejde vil være omtrent den samme. Resultatet peger på at internationale kompetencer vil blive vigtigere for aftagere af statskundskabskandidater i de kommende år. Dette synspunkt understøttes af aftagernes uddybende forklaringer. Da vi bad aftagerne beskrive hvilke egenskaber og kompetencer, som statskundskabskandidater ikke har i dag, der ville være mest brugbare i fremtiden 1 svarede en aftager eksempelvis: ( ) International experience and outlook, e.g. several languages (substantially lacking currently) ( ). En anden efterspurgte ( ) better language skills, og en tredje ( ) International experience ( ). Den stigende internationalisering og aftagernes ønske om flere internationalt orienterede kandidater viser, at kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab kan opfylde et behov på det danske arbejdsmarked, som ikke opfyldes af danske kandidater i dag. 1 Spørgsmålet lød: Which skills and competences not held by political science graduates today would you consider it most useful for them to have in the future?. 5

8 Figur 5. Do you expect to be involved in more or less international cooperation in the next 3-5 years? Less About the same More 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 3.3. Stor efterspørgsel efter kandidater I statskundskab med en international baggrund Hvordan vurderer aftagerne efterspørgslen efter kandidater fra den engelsksprogede kandidat i statskundskab for internationale studerende? Fordelingen af svar på et spørgsmål om dette er afrapporteret i figur 6. Alle aftagerne vurderer, at der i nogen eller stor udstrækning er behov for kandidater i statskundskab med en international baggrund på arbejdsmarkedet. Heraf mente 71 %, at der i stor udstrækning er et behov. Figur 6. Do you estimate that there is a need for Political Science candidates with an international background on the labor market? Not at all To a limited extent To some extent To a large extent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% I spørgeskemaet spurgte vi organisationerne om de selv ville ansætte en kandidat I statskundskab med en international baggrund. Figur 7 viser fordelingen af svar på dette spørgsmål. 94 % af aftagerne vurderer, at de ville ansætte en kandidat fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab. Figur 7. Would your organization hire Political Science candidates with an international background? No Yes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I spørgeskemaet havde respondenter mulighed for at uddybe under hvilke omstændigheder, de ville hyre en international kandidat i statskundskab. En aftager svarede, at danske kandidater nogle gange er stillet dårligere end internationale kandidater: ( ) we only hire international candidates, but when we hire Danish candidates they are 6

9 sometimes disadvantaged given the lack of international orientation in their studies or insufficient proficiency in using English, French or Spanish but primarily English. Repræsentanten for interesseorganisationen Danske Patienter lagde vægt på, at alle medarbejder har brug for at have et bredt udsyn og understregede, at internationalt samarbejde bliver vigtigere i fremtiden: All our employees need broad outlook and the international dimension is getting more important because of international co-operation. En tredje pointerede: ( ) International experience is pretty much a requirement. Eksemplerne viser at internationale medarbejdere er i høj kurs hos aftagerne, og at der blandt aftagerne er stor interesse for internationale kandidater i statskundskab. 4. Konklusion Formålet med aftagerundersøgelsen er at afdække, hvorvidt potentielle aftagere af kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse vurderer, at der er behov for en engelsksproget kandidatuddannelse i statskundskab. For at undersøge behovet blev udvalgte aftagere på arbejdsmarkedet bedt om at svare på et spørgeskema. Undersøgelsen dokumenterer, at alle aftagerorganisationerne forventer at ansætte samme eller et større antal kandidater i statskundskab, og at disse bliver anset for værdifulde på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser desuden at 71 % af aftagerne forventer at indgå i mere internationalt samarbejde de kommende år, og at flere organisationer efterspørger statskundskabskandidater med netop internationale kompetencer. Slutteligt finder undersøgelsen en betydelig efterspørgsel efter kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Alle aftagerne vurderer, at der er et behov for internationale kandidater i statskundskab på arbejdsmarkedet, og 94 % vurderer, at deres organisation selv ville ansætte en kandidat. Resultaterne indikerer dermed en væsentlig efterspørgsel efter kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab på arbejdsmarkedet. Ud fra et arbejdsmarkedssynspunkt må behovet for og relevansen af en engelsksproget kandidatuddannelse i statskundskab derfor siges at være betragtelig. 5. Litteraturliste Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. (2015, 7. April). Sagsnotat: Aftagerpaneler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Lokaliseret d. 30. august 2016: Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2016, 21. januar). Vejledning til prækvalifikation af nye uddannelser og nye uddannelsesudbud af videregående uddannelser. Lokaliseret d. 30. august 2016: 7

10 6. Bilag A: Tabelrapport Figur A1. How many employees does your organization have? 250 or more % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur A2. In your estimation, what share of your employees are political science graduates? None Very few A minor share A substantial share Most employees 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur A3. In your opinion, are graduates in political science valuable for your organization? Not at all valuable Not very valuable Somewhat valuable Quite valuable Highly valuable 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur A4. Do you envision employing more or fewer political science graduates in the next 3-5 years? 8

11 Much fewer Fewer The same number as now A bit more Many more 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur A5. To what extent is your organization involved in international cooperation and negotiation? Not at all To a limited extent To some extent To a large extent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur A6. Do you expect to be involved in more or less international cooperation in the next 3-5 years? Less About the same More 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur A7. To what extent are graduates in political science currently involved in international cooperation in your organization? Not at all To a limited extent To some extent To a large extent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur A8. Do you estimate that there is a need for Political Science candidates with an international background on the labor market? 9

12 Not at all To a limited extent To some extent To a large extent 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur A9. Would your organization hire Political Science candidates with an international background? No Yes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10

13 7. Bilag B: Respondenter Spørgeskemaet blev sendt til repræsentanter fra følgende virksomheder: Integrationsafdeling, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Administrationsafdelingen, Justitsministeriet Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse Frederiksborg Gymnasium Lotte Grünbaum Consulting Metroselskabet I/S, Lantmännen Unibake Holding A/S Dansk Erhverv KMD Europæiske Rejseforsikring A/S Beredskabsstyrelsen, Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Region Hovedstaden McKinsey Ernst & Young Danske Regioner Lauritzen Dong Energy Rambøll COWI Forsvarsministeriet Forsvarsministeriet Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet Pensiondanmark Eco-Effective Strategies. Amsterdam External Action Service. EU Mærsk Borker Landbrugsrådet Rederiforeningen Deloitte CSIS Mercuri Urval UNOPS UNDP 11

14 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET Bilag 2 Adgangskrav og adgangsbegrænsninger

15 Følgende uddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen i statskundskab på Københavns Universitet: Bacheloruddannelsen i statskundskab, Københavns Universitet; Bachelorer, der har gennemført en bacheloruddannelse i statskundskab på Københavns Universitet, har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen, hvis de søger optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Andre ansøgere fra danske eller udenlandske universiteter kan optages på baggrund af en konkret, individuel, faglig vurdering, såfremt de kan dokumentere viden, kundskaber og færdigheder svarende til bacheloruddannelsen i statskundskab fra Københavns Universitet. Ved vurderingen indgår følgende krav: Bestået bacheloruddannelse inden for Political Science Minimum 90 ECTS politologiske fag, som skal være indførende generelle bachelorkurser. Minimum 15 ECTS samfundsvidenskabelige metodefag med fokus på metode som redskab (kvalitativ metode, kvantitativ metode). Engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale uddannelser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil der fra og med september-optaget 2016 derfor ske udvælgelse på baggrund af en helhedsvurdering ud fra følgende kriterier: Bedømmelser i og andel af fag indenfor de tre politologiske kerneområder international politik, forvaltning og statskundskab. Bedømmelser i og andel af samfundsvidenskabelige fag som understøtter det politologiske felt f.eks. mikro-/makroøkonomi og sociologi. Generelle bedømmelser/standpunkter/karakterer for de fag, der indgår i den adgangsgivende bacheloruddannelse. Ansøgerens motivation (maks. 2 sider) for optagelse på kandidatuddannelsen, herunder ansøgerens mål med og kendskab til kandidatuddannelsen. Curriculum Vitae, herunder videnskabelige udgivelser eller arbejder. Akademiske referencer. Retskravsbachelorer, dvs. statskundskabsstuderende ved Institut for Statskundskab ved KU, som starter på kandidatuddannelsen direkte efter endt bacheloruddannelse, vil IKKE være omfattet af adgangsbegrænsningen; jf. 10, stk. 1 i bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Ansøgere kan som udgangspunkt senest søge optagelse på kandidatuddannelsen 5 år efter afsluttet bacheloruddannelse. 13

16 U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Bilag 3 Aftagerpanel for Institut for Statskundskab R E F E R A T 30 JUNI 2016 Forum Aftagerpanel for Institut for Statskundskab INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Tidspunkt 23. maj 2016, Sted Referent Metroselskabets lokaler på Store Kongensgade 84, 1. sal Christian Hartwig Niebuhr BYGNING 4, ØSTER FARIMAGSGADE KØBENHAVN K. Tilstedeværende Lars Bo Kaspersen, Karen Lund Petersen, Anders Berg-Sørensen, Flemming Juelsholt, Peter Kuhlman, Henrik Plougmann Olsen, Mads Ecklon, Camilla Hersom, Thomas Østrup Møller, Jesper Christensen, Jesper Juul Jensen og Christian Hartwig Niebuhr DIR Agenda Ad 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt Ad 2) Godkendelse af referat fra 30. november Godkendt REF: CHN Ad 3) Nyt fra instituttet LBK orienterede om den forskningsevaluering, som instituttet netop har gennemgået. Evalueringen påpegede, at IFS s strategiske satsning de sidste fem år har vist sig at give resultater. Udvalget konkluderede, at IFS er et af de bedste politologiske forskningsmiljøer i Europa med adskillige forskere på højeste internationale niveau. LBK fortalte herefter om den sidste rekrutteringsrunde, hvor tre nye lektorer blev rekrutteret. Der var rigtig mange ansøgere og i 14

17 særdeleshed mange udlændinge. Grundet besparelser kunne IFS ikke rekruttere en professor udefra. PAGE 2 OF 3 ABS orienterede om den igangværende uddannelsesevaluering af statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne. Uddannelsesevalueringerne er en del af KU s interne kvalitetssikringssystem. Uddannelsesevalueringen består af en baggrundsrapport og besøg af et evalueringspanelet. Panelet bestod af Gitte Sommer Harrits, lektor, Statskundskab, Aarhus (formand) Anne Mette Brandt, forvaltningschef, Frederiksberg Kommune, Kristian Jacobsen, rektor, Sorø Akademi Anders Buhl, statskundskabsstuderende, SDU. Besøget fandt det sted den 4. april og instituttet har efterfølgende modtaget en samlet rapport fra panelet. Den samlede uddannelsesevaluering afleveres til dekanen den 1. juli Det er særligt at bemærke, at der de næste år skal arbejdes med videreudvikling af 1) det projektorienterede forløb, 2) implementering af nye tiltag, 3) internationalisering, 4) studiemiljø og 5) samfundsfagsuddannelses struktur for at imødegå et for højt frafald. Ad 4) Ad 5) Prækvalifikation af den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab: Aftagerundersøgelse(ABS) ABS orienterede om den kommende ansøgning om prækvalifikation af den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab. Ministeriet for Uddannelse og Forskning har i april måned påpeget over for KU, at KU udbyder 8 engelsksprogede kandidatuddannelser som dublering af eksisterende danske og at disse skal have en selvstændig akkreditering. I første omgang skal der søges om prækvalifikation af disse, og hvis KU bliver institutionsakkrediteret er det tilstrækkeligt forudsat en positiv prækvalifikation. I denne forbindelse at det det vigtigt at få sat en aftagerundersøgelse i gang, der dokumenterer behov og relevans for en engelsksproget statskundskabsuddannelse for det danske arbejdsmarked og samfund. Aftagerpanelet er blevet bedt om at give forslag til institutioner, organisationer og virksomheder og kontaktpersoner de pågældende steder som kan deltage i aftagerundersøgelsen. Disse sendes til Anders Berg-Sørensen Eventuelt 15

18 Da mødet var Lars Bos sidste grundet fratrædelsen som institutleder, takke LBK for gode og inspirerende møder. Peter Kuhlmann overrakte en gave på vegne af aftagerpanelet og takkede LBK for hans indsats gennem de sidste 5 år. PAGE 3 OF 3 16

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aftagerpanel institut for Statskundskab

Aftagerpanel institut for Statskundskab I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Aftagerpanelet på Institut For Statskundskab. M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Aftagerpanel institut

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Aarhus Universitet Au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab. Aftagerpanel på institut for Statskundskab. Forum. Møde afholdt: Institut for Statskundskab

Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab. Aftagerpanel på institut for Statskundskab. Forum. Møde afholdt: Institut for Statskundskab I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab M Ø D E R E F E R A T 30. NOVEMBER 2015 Forum Aftagerpanel på institut for Statskundskab INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU).

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Københavns Universitet E-mail: ku@ku.dk Afgørelse på ansøgning om dublering af udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Universitets ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab

Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab MØDEREFERAT 6. MAJ 2013 Forum Aftagerpanel for biologi og husdyrvidenskab SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Bacheloruddannelsens navn Kandidatuddannelsens navn Studieleder Institutleder Medlemmer i studienævnet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16.

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014 Forum Aftagerpanelet ØKONOMISK STUDIENÆVN Mødedato: 16. januar 2014,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 22. januar 2008 ved Institut for Statskundskab. Referatet blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 22. januar 2008 ved Institut for Statskundskab. Referatet blev taget til efterretning. KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab MØDEREFERAT 13. DECEMBER 2008 Forum: 3. møde i Aftagerpanelet CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND Møde afholdt:

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab. 5. møde i Aftagerpanelet. Møde afholdt: tirsdag d. 4. maj 2010, kl

Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab. 5. møde i Aftagerpanelet. Møde afholdt: tirsdag d. 4. maj 2010, kl KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Aftagerpanelet for Institut for Statskundskab MØDEREFERAT 21. MAJ 2010 Forum: 5. møde i Aftagerpanelet CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND Møde afholdt: tirsdag

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009.

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009. Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009. Hermed præsenteres for første gang resultaterne af undervisningsevalueringen på bachelor

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN

Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET ØKONOMISK INSTITUT MØDEREFERAT 08. MAJ 2017 Forum Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN Mødedato: 08-05-2016, kl. 13:15-15 ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26, Sted: CSS, 26.3.24, mødelokalet,

Læs mere

Intern evaluering af uddannelser på DTU: Evaluering og pædagogisk udvikling, alt i et

Intern evaluering af uddannelser på DTU: Evaluering og pædagogisk udvikling, alt i et Intern evaluering af uddannelser på DTU: Evaluering og pædagogisk udvikling, alt i et DUN-konferencen 2009 Pædagogisk konsulent Pernille Andersson Evalueringskonsulent Peter Munkebo Hussmann LearningLab

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Aftagerpanel for matematik og datalogi. Bülowsvej 17, 1958 Frederiksberg C i Konsistoriums mødesal Lene Knüppel Andersen

Aftagerpanel for matematik og datalogi. Bülowsvej 17, 1958 Frederiksberg C i Konsistoriums mødesal Lene Knüppel Andersen DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for matematik og datalogi MØDEREFERAT 25. NOVEMBER 2013 Forum Aftagerpanel for matematik og datalogi SCIENCE UDDANNELSE Møde

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2010 2011 Hermed præsenteres for tredje gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 VELKOMMEN ANNE BIRKELUND, DANSK ERHVERV DAGENS AGENDA 17.00 Ankomst og velkomst / Anne Birkelund, Dansk Erhverv 17.10 Trust Barometer

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og orienterede om mindre ændringer i dagsordenen.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og orienterede om mindre ændringer i dagsordenen. KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for matematik og datalogi REFERAT 3. NOVEMBER 2014 Forum Aftagerpanel for matematik og datalogi Mødedato: 3. november 2014, kl. 13.00-16.00 Sted: Institut for de matematiske

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere