Tillæg til Beskæftigelsesplan. Konkretisering af indsatser og resultatmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Beskæftigelsesplan. Konkretisering af indsatser og resultatmål"

Transkript

1 Tillæg til Beskæftigelsesplan 2014 Konkretisering af indsatser og resultatmål

2 Udfordringer på beskæftigelsesområdet i Odense Kommune 2014 I debatoplægget for Odense, februar 2013, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Syddanmark, skitseres Odenses udfordringer. Krisen på arbejdsmarkedet beskrives ved at have gennemløbet to faser. I krisens første fase fra 2008 til 2010 faldt beskæftigelsen i Odense med ca personer (7 pct.). I krisens anden fase fra 2010 til 2012 faldt beskæftigelsen med ca. 600 personer (1 pct.). Dette har givet forskellige udfordringer for den lokale beskæftigelsesindsats. Der er efterfølgende konstateret begyndende vækst i en række brancher, tillige begyndende paradoksproblemer inden for ufaglærte stillinger. Udfordringer med at modvirke mangelsituationer og opkvalificere ledige målrettet mod gode jobområder gælder ikke mindst i en situation, hvor der i den kommende periode forventes mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for bygge-og anlægsområdet. Samtidig stiger kravene til folks kompetencer, så der kan forventes en stigende efterspørgsel efter højtuddannet og faglært arbejdskraft indenfor samme eller relaterede områder. For at imødekomme udfordringerne, er det er vigtigt med en beskæftigelsesindsats, der understøtter, at de ledige kan det, som virksomhederne efterspørger. Beskæftigelsesplanen skal også sikre, at flere unge får en uddannelse - ligesom den skal føre til, at færre ryger ud af arbejdsmarkedet. De konkrete indsatser for at imødegå udfordringerne på det odenseanske arbejdsmarked varetages af henholdsvis JobrehabiliteringsCentret, som løser opgaverne i forhold til kontanthjælpsmodtagere der ikke er umiddelbart arbejdsmarkedsparate og overfor sygemeldte og i ArbejdsmarkedsCentret løses opgaverne i forhold til arbejdsmarkedsparate jobsøgende og unge under 30 år. Begge centre løser opgaverne i et tæt samarbejde med samarbejdspartnere samt private og offentlige arbejdsgivere. 1

3 Indsatsen over for unge De unge under 30 år er en udsat gruppe, når der er krise og svage konjunkturer. For at bringe de unge tættere på arbejdsmarkedet er uddannelse helt central. Derfor er beskæftigelsesministerens mål 1: Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Resultatmål 1: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal i december 2014 (år til dato) være på 23,4 pct. svarende til en stigning på 15,8 procent fra december 2012 december Delmål: Antallet af unge uden uddannelse skal nedbringes med 2,6 % Andelen af unge, der ved frafald fra en uddannelse overgår til kontanthjælp skal nedbringes med 20% Antallet af unge, der efter 1. kontakt til Jobcentret påbegynder en uddannelse uden at søge kontanthjælp skal øges med 8 % Med etableringen af Ungeenheden i Odense samles uddannelsesvejledning, beskæftigelsesindsats og indsats for udsatte unge med henblik på at få mere uddannelsesvejledning i beskæftigelsesindsatsen og mere arbejdsmarkedsperspektiv i uddannelsesvejledningen for alle grupper af ledige fra de mest ressourcestærke til de mest uddannelsesudfordrede unge. Samtidig fastholdes og udbygges samarbejdet med grundskolerne, ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedets parter i forhold til samarbejdet om grundskolevejledning, praktikker og brobygning samt støtte til gennemførelse for de unge, som løber ind i udfordringer i forbindelse med deres uddannelsesforløb. Det overordnede formål er at skabe en sammenhæng imellem de forskellige indsatser på det organisatoriske niveau på en måde, så systemet bliver mere gennemskueligt for den enkelte unge, der har behov for vejledning, samtidig med at en fælles koordination skaber et samlet fokus på valget af relevant uddannelse og et fremtidigt arbejdsmarked. 2

4 Konkrete indsatser for unge uden uddannelse: Partnerskabsaftale med ungdomsuddannelserne: Styrket Uddannelses-, Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsorientering(UEA)-undervisning for understøttelse af bredden i uddannelsesvalgene og færre frafald på første uddannelsesvalg. Styrket opfølgning i forhold til de unge med mange uddannelsesskift, i samarbejde med erhvervsuddannelserne, med krav om uddannelsesplan forud for uddannelsesstart og udvidet vejledning med fokus på faglige og sociale barrierer for uddannelse til unge, som er på vej til deres 4. uddannelsesvalg Vejledning til alle frafaldstruede unge om Odense Kommunes aktivitetskrav og uddannelsespålæg Fokus på uddannelsesparathed hos unge, som går fra uddannelsespassiv til uddannelse, gennem bl.a. voksentilrettet uddannelsesparathedsvurdering (UPV) fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO), Læse- og matematiktest samt realkompetenceafklaring. Yderligere fokus på overgangen til uddannelse med anvendelse af både interne og eksterne mentorer. Partnerskabsaftalen med LO: Samarbejde om vejledning i grundskolen omkring praktikker og muligheder. Samarbejde om etablering af mentornetværk, hvor unge kan få mentor med relevant faglig baggrund. Kontanthjælpsreformen - Uddannelsesparate: Selvhjulpne unge med uddannelsesplan skal direkte i nytteindsats, så ressourcerne kan prioriteres til unge med vejledningsbehov. Fokus på fremskudt vejledning, uddannelsesforlagt aktivitet og uddannelsesintroducerende forløb samt brobygning i samarbejde med ungdomsuddannelser og VUC. Styrket anvendelse af uddannelsesforberedende aktivitet med fokus på almenfaglige kompetencer samt personlige og sociale forudsætninger for uddannelse. F.eks. VUC, Produktionsskoler og Ungdomsskoler. Uddannelsesrettet aktivitet for unge med forøget risiko for barrierer for uddannelse. Skal ske i samarbejde med uddannelser og erhvervsliv, og skal være medvirkende til at sikre, at flest mulig unge forbliver uddannelsesparate samt færrest mulig unge i rehabiliterende indsats. Kontanthjælpsreformen - Aktivitetsparate: 3

5 Unge, der vurderes til ikke at være uddannelsesparate, skal hjælpes mod uddannelsesparathed. Fokus på styrkelse af netværk og brug af mentorer Fokus på brugen af resultatbaseret styring (RBS), i forhold til arbejdet med de unges ressourcer. Styrkelse af samarbejdet omkring målgruppen imellem JobrehabiliteringsCentret og ArbejdsmarkedsCentret. Helhedsplaner i boligområder: Deltagelse i områdets fællesmøder med information om uddannelse og beskæftigelse. Hjælp til etablering af uddannelsesafklarende eller -forberedende praktikker og fritidsjobs til områdets unge. Adgang til Vejledende Læse- eller Matematiktest for Voksne (18+) samt uddannelsesparathedsvurdering. Koordineret samarbejde med ArbejdsmarkedsCentrets Ungeenheds Uddannelsescafé og fremskudt vejledning ift. områdernes uddannelsessøgende og uddannelsespassive unge. Frivillige organisationer: Samarbejde med foreninger og frivillige organisationer, som kan være den unges afsæt til såvel uddannelse som til arbejde. Samarbejde om etablering af mentornetværk, hvor unge kan få mentor med relevant faglig baggrund og fastholdes i uddannelse. Samarbejde med erhvervsliv: Udvikling af partnerskab mellem virksomheder, uddannelser og arbejdsmarkedscenter, som kan understøtte at flere unges praktikker fører til uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense en del af Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen: Fokus på at vejlede unge med en hurtig og intensiv indsats. Fokus på en øget vejledning i grundskolen og en optimering af vejledningen. Fokus på at vejlede de unge, der har behov og mulighed for det, i retning af erhvervsuddannelserne 4

6 Indsatsen for at begrænse tilgangen til førtidspension En af de væsentligste mål med beskæftigelsesindsatsen er at begrænse antallet af personer på offentlig forsørgelse. Derfor er beskæftigelsesministerens andet mål: Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Resultatmål 2: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 482 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 26 pct. fra december 2012 til december Delmål: Ved udgangen af 2014 skal alle borgere omfattet af jobrehabilitering være i gang med indsatser (forventeligt 6.000). Fokus i indsatsen er at sikre, at flest mulige borgere med problemer ud over ledighed realiserer deres potentiale i et aktivt arbejdsliv og derigennem er en del af fællesskabet. Dette understøtter samtidig et ønske om at have en stor arbejdsstyrke. Missionen er at skabe motivation hos borgerne til at rehabilitere sig til job og uddannelse. Dette gælder uanset hvilket forsørgelsesgrundlag (ydelsestype) borgeren modtager. Det handler om i et samarbejde, at finde frem til borgerens overordnede beskæftigelsesmål. Det sker dels ved at hjælpe borger til at hjælpe sig selv, og ved at borger hjælper borger. Overordnet set er borgerflowet baseret på netværksskabelse og relationsopbygning, hvor der arbejdes én til mange og skabes rammer for, at borger får mulighed for at støtte borger. Konkrete indsatser: Facilitering af indsatser i netværk, så borger hjælper borger med at komme tilbage på eller ud på arbejdsmarkedet. Dette sker formelt i ugentlige møder i netværksgruppe. Den enkelte borgers handlekompetencer øges, når denne hjælper andre i samme eller en lignende situation og ved, at denne lærer af andre. Borgeren understøttes herved i at tage øget ansvar for egen (og andres) udvikling og bliver derved medskaber af velfærdsydelsen. Styring af progression via resultatbaseret styring (RBS), hvor fokus er på borgerens ressourcer fremfor barrierer. RBS bidrager til en mere systematisk og målrettet 5

7 sagsbehandling, samt en større borgerinddragelse og giver dermed et bedre grundlag for at specificere de behov, som indsatser for borgeren skal opfylde. Myndigheden bestiller en konkret progression på bestemte indikatorer. Det er opfyldelse af disse, som tilbud/indsatser måles på, og som danner grundlag for det videre arbejde med borgeren. Den systematiske evidensopsamling og fokus på progression i mål og midler i indsatserne muliggør eksistensen af permanente og prisbillige indsatser med stor effekt for borgeren. Alle i gang hele tiden vil være omdrejningspunktet for den fremadrettede beskæftigelsesindsats, hvilket i 2013 og 2014 betyder en flerdobling af kapaciteten i indsats. Alle borgere skal principielt være i gang med relevante indsatser. De får et indsatskema, som ændrer sig i takt med, at deres situation ændres jf. progressionsmålinger via RBS. Der kan være tale om mestringsforløb, fysiske træningsforløb, uddannelse, virksomhedspraktik mv. alt afhængig af, hvor borgeren er i sit forløb. Fokus er i sidste ende på uddannelse, job og selvforsørgelse. Øget fokus på brug af mentorer. Det gælder både kommunale mentorer og samarbejde med frivillige organisationer og foreninger. Indsatsernes organisering og indhold vil løbende blive tilpasset, på baggrund af erfaringer med opnået effekt. Herunder vil der være fokus på, at udvikle indsatser målrettet borgere med særlige behov, i overensstemmelse med de målsætninger, der er formuleret i Handicapstrategien. De borgere, som ikke umiddelbart har kunnet profitere af indsatser jf. ovenstående, får deres sag behandlet i kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam. Det forventes, at teamet vil behandle sager i Det tværfaglige rehabiliteringsteam skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgeren, der er i risiko for at blive indstillet til førtidspension. De foreløbige erfaringer fra arbejdet i rehabiliteringsteamet indikerer, at en stor del af de omfattede borgere indstilles til fleksjob, heraf mange til såkaldte små fleksjobs på under 10 timer pr. uge. I 2014 skal der endvidere arbejdes videre med udvikling af målrettede og effektive ressourceforløb, herunder koordineringen af beskæftigelses- og behandlingsindsatser på tværs af sektorer og forvaltninger. 6

8 Indsatsen for at bekæmpe langtidsledigheden Langtidsledigheden er en stor udfordring både for den enkelte ledige og for arbejdsmarkedet som helhed. Jo længere tid en ledig dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager er ledig, desto sværere bliver det at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor er det tredje mål for beskæftigelsesindsatsen: Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Resultatmål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige, dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger, skal begrænses til 1979 personer i december 2014, svarende til et fald på 22 pct. fra december 2012 til december I efteråret 2013 implementeres frikommuneforsøg, hvor fokus skifter fra regelbestemt afvikling af samtaler og tilbud til samarbejde med og screening af de ledige, stadig med fokus på korteste mulige vej til selvforsørgelse som mål. Dette iværksættes så ledige med mindst behov er selvhjulpne eller får hjælp til selvhjælp, mens flere ressourcer kan prioriteres ift. de ledige, som vurderes at være i risiko for langtidsledighed. I den forbindelse søges konkrete samarbejder med a-kasserne etableret, både i forhold til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagerne, der kommer fra a-dagpengesystemet. I efteråret 2013 implementeres endvidere handicapstrategien, vedtaget af Odense Kommune i juni Afsættet for strategien er et ønske om at sætte fokus på væsentlige forhold, som i positiv forstand kan stimulere fastholdelse og inklusion af borgere med funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet og i uddannelse. I 2014 vil ArbejdsmarkedsCentret løbende, i dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd, arbejde med handicapstrategien som aktivt værktøj med henblik på at nedbringe langtidsledigheden for borgere med funktionsnedsættelse. Konkrete indsatser: Systematisk screening af ledige Tidlig indsats med fokus på generelt kortere ledighedsperioder og tidlig opmærksomhed på ledige med risiko for langtidsledighed Fokus på faglig og geografisk mobilitet Intensiv og virksomhedsrettet indsats for længerevarende ledige Netværksdannelse for såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere. Både netværk med specifikt fokus på job- og uddannelsessøgning, men også mulighederne i foreninger, 7

9 frivillige organisationer og boligområder for at være del i aktiviteter, som kan give mod og motivation. Kontaktforløb og aktivitet efter individuelle mål og behov. Særligt for kontanthjælpsmodtagere over 30 år: Kontanthjælpsmodtagerne over 30 år kan opdeles i følgende fire kategorier: 1. Ledige, der alene søger kontanthjælp, fordi de ikke har andre muligheder. 2. Ledige, der kommer fra arbejdsløshedsdagpenge. 3. Ledige, der kommer fra sygedagpenge. 4. Ledige, der har modtaget kontanthjælp i flere år og med risiko for begrænset og forældet erhvervserfaring. Udfordringerne for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er (jf. ovenstående kategorisering): 1. At spotte hvem der er i risiko for langtidsledighed og sikre, at vedkommende ikke fastholdes i ledighed og samtidig fastholde den lediges egen indsats og ønsket om at komme i job/uddannelse. 2. At bringe den ledige tæt på arbejdsmarkedet igen og udvide jobsøgningsfeltet samt genskabe troen på den lediges egen formåen, hvis denne er reduceret. 3. At arbejde med sygdomsidentiteten, at genopbygge troen på den lediges egen formåen og genskabe motivationen, for at synliggøre de lediges kompetencer og afdække mulighederne på arbejdsmarkedet. 4. At genskabe erhvervserfaring. Indsatsen skal derfor iværksættes hurtigst muligt fra 1. ledighedsdag. Konkrete indsatser for kontanthjælpsmodtagere over 30 år: Fokus på jobskabelse: De ledige kompetenceafklares med henblik på eventuel merit i forhold til påbegyndelse af uddannelse på ordinære vilkår som en kortere vej til beskæftigelse. Udnyttelse af kommende jobåbninger inden for Bygge-/anlægsbranchen og understøtning af den ledige på vejen hertil ved bl.a. at iværksætte virksomhedspraktik og/eller løntilskud samt motivere til påbegyndelse af erhvervsuddannelse eller opkvalificering via kortere kurser. Virksomhedsrettet aktivering: Ved øget fokus på jobrotation o Motiverende indsats 8

10 o Målrette kort, branchespecifik opkvalificering i forhold til kommende jobrotationsprojekter o Faciliterende netværk for ledige ansat i jobrotation for at fastholde beskæftigelse Understøtte deltidsarbejde/vikararbejde, Tilbyde mentor, løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærling og nytteindsats Tilbyde indslusningsforløb mod bygge- og anlægsområdet Tilbyde indslusningsforløb mod andre vækstområder. Motivation og coaching: Inddragelse af de ledige i egen indsats, eksempelvis hvad skal der til for at du kommer i job? Ved motiverende/coachende samtaler med henblik på: o Motivation til mobilitet o Fokus på kortest mulige vej til selvforsørgelse o Hindring af social isolation der kan forstærke risikoen for langtidsledighed m.m. o Motivation til brancheskift, påbegyndelse af uddannelse o Øget fokus på personlige kompetencer og afklaring af realistiske muligheder på arbejdsmarkedet o Deltagelse i faciliterende netværk Særlig indsats for sygemeldte, således at de bliver motiveret til fremmøde Øget fokus på sanktion i starten af ledighedsforløbet, eksempelvis ved udeblivelse fra tilbud, som motivation til deltagelse. Sammenhængende borgerforløb: For ledige der har opbrugt retten til a-dagpenge eller har et forudgående forløb på sygedagpenge skal indsats og dialog igangsættes hurtigst muligt efter overgangen til kontanthjælpen. For ledige der har en forudgående rehabiliterende indsats skal der arbejdes videre med den lediges vej til det ordinære arbejdsmarked og selvforsørgelse. Samarbejde med de frivillige organisationer: Inddrage frivillige organisationer og deres etablerede netværk, for at: o Udnytte jobåbninger gennem netværk o Motiverende effekt o Øge synliggørelsen af frivillige organisationer og deres potentiale. 9

11 Særligt for forsikrede ledige over 30 år: Gruppen af forsikrede ledige over 30 år kan opdeles i: 1. Ledige, som har et forudgående forløb på sygedagpenge 2. Ledige, der har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Ledige, der er ufaglærte eller har en kort uddannelse 4. Ledige med længerevarende uddannelse, der har lang erhvervsfaring inden for specifikke brancher 5. Ledige, der er fastlåst i deres arbejdsidentitet. Udfordringerne for ovenstående grupper: 1. Hjælp til frigørelse af en fastholdt sygdomsidentitet. 2. Motivation til stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for tilegnelse af nye kompetencer. (Gruppen er blevet mere synlig efter at dagpengeperioden er afkortet fra 4 til 2 år). 3. Motivation til kompetenceerhvervelse, for derved at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet da kravene til faglige kvalifikationer øges og job for ufaglærte forsvinder. 4. At udvide jobsøgningen til andre brancher og fag, opfordre til at brede søgningen ud i forhold til tidligere faglig erhvervserfaring. 5. Udvidelse af kendskab til mulighederne på arbejdsmarkedet. Konkrete indsatser for forsikrede ledige over 30 år: Fokus på jobskabelse: Fokus på brancheskift til brancher med udsigt til eller allerede gode beskæftigelsesmuligheder, herunder bygge- og anlægsbranchen Fortsat deltagelse og udvikling af pilotprojekter i samarbejde med Byg til Vækst sekretariatet. Fokus på den ufaglærte gruppe motivere til uddannelse på ordinære vilkår og/eller støtte til opstart på områder med gode beskæftigelsesmuligheder, i særlig grad bygge- og anlægsbranchen. Tilbyde indslusningsforløb mod bygge- og anlægsbranchen. Tilbyde indslusningsforløb mod andre vækstområder. Prioritering af virksomhedsrettet aktivering: Øget fokus på virksomhedsrettet aktivering, herunder jobrotation, privat og offentligt løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlære for ledige i risiko for at blive langtidsledige og ledige, der er langtidsledige. 10

12 Brug af virksomhedscentre til erhvervssparring. Motiverende samtaler for nyuddannede således at fokus på jobsøgning fastholdes, ved iværksættelse af virksomhedspraktik og løntilskud for dannelse af erhvervserfaring og omsætning af tillærte kompetencer til praksis. For gruppen af ledige med længerevarende uddannelse er der fokus på den virksomhedsrettede indsats uanset alder. Prioritering af samarbejdspartnere: Ønsket om at iværksætte pilotprojekt vedrørende trepartssamtaler mellem den ledige, a- kassen og ArbejdsmarkedsCentret for ledige, hvor der er usikkerhed om rådighed. Iværksætte pilotprojekt i samarbejde med a-kasserne med henblik på at forbedre CV er og udnytte viden mere effektivt i forhold til jobformidling og virksomhedsindsatsen. Hjælp til selvhjælp og faciliteret netværk : Alle i gang via faciliteret netværk enten gennem virksomheder eller mentor som en del af den lediges jobsøgning. Stille selvbetjeningsværktøjer til rådighed i forhold til informationssøgning og vejledning/opkvalificering. Motivation og coaching en del af indsatsen: Styrke samtalerne i forhold til motivation og konfronterende vejledning Screening for risiko for langtidsledighed i samarbejde med a-kasserne. Intensiv aktivitet for ledige med mere end 12 måneders ledighed: Hyppigt samtaleforløb Anvendelse af hele redskabs-/tilbudspaletten Øget brug af mentor. Sammenhængende borgerforløb: Styrket samarbejde med JobrehabiliteringsCentret og sygedagpengeafsnittet om overgangen fra sygedagpenge til arbejdsløshedsdagpenge. For ledige der er raskmeldt efter sygdom skal der arbejdes videre med den lediges vej til det ordinære arbejdsmarked og selvforsørgelse. Samarbejde med frivillige organisationer: Inddrage frivillige organisationer og deres etablerede netværk. o Udnytte jobåbninger gennem netværk. o Motiverende effekt. 11

13 Særligt for unge: o Øge synliggørelsen af frivillige organisationer og deres potentiale. Odense, er en stor studieby hvor nyuddannede udgør en del blandt de unge ledige. De nyuddannede unge er i betydelig risiko for langtidsledighed, og det handler derfor om at få de nyuddannede unge ind på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Der skal tilrettelægges en indsats der understøtter vedligeholdelse af deres kompetencer og det skal bl.a. ske gennem rådgivning om jobsøgning og jobmuligheder samt gennem virksomhedsrettede forløb og ved en tæt sparring med erhvervslivet. Der skal endvidere være: Uddannelsesrettet indsats for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse For forsikrede ledige lægges vægten på en tidlig indsats Der skal tilbydes selvhjælpsløsninger til de unge, der kan selv, med indlagt screening, som kan være grundlaget for et tættere samarbejde mellem jobcoach og den unge ledige. For kontanthjælpsmodtagerne lægges vægten i den tidlige indsats på uddannelse For de unge som er udfordrede ift. uddannelse og kun har sporadisk erhvervserfaring, skal fokus lægges på nytteaktivitet samt virksomhedsrettet- og uddannelsesforlagt aktivitet. For begge grupper arbejdes med netværksdannelse. Både netværk med specifikt fokus på job- og uddannelsessøgning, men også mulighederne i foreninger, frivillige organisationer og boligområder for at være del i aktiviteter, som kan give mod og motivation. Kontakt og dialog med virksomhederne En forudsætning for, at ledige kan bringes i job, er en tæt kontakt til og dialog med erhvervslivet. Der skal være viden om jobåbninger og jobmuligheder, så den aktive indsats kan målrettes herefter. Det fjerde mål for beskæftigelsesindsatsen er at styrke virksomhedsindsatsen: Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Resultatmål 4: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 40 pct., svarende til en stigning på 10 procent fra 2012 til december Datagrundlaget er endnu ikke klart og det endelige mål indsættes når det foreligger - 12

14 Den væsentligste udfordring er at sikre det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen på arbejdskraft. Fokus for 2014 skal være på en aktiv virksomhedsrettet indsats, der understøtter virksomhedernes behov for arbejdskraft og imødegåelse af paradoksproblemer. Indsatsen vil søge at højne samarbejdsgraden med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen og et særligt fokus rettes på brancher med vækstpotentiale eller potentiale for samarbejde. Hvis de kommende års bygge- og anlægsprojekter på Fyn, og i særdeleshed i Odense, skal omsættes til arbejdspladser for lokal arbejdskraft, er det nødvendigt med en målrettet indsats. Der skal f.eks. være tilstrækkelig viden om hvilke kvalifikationer, der efterspørges. Et godt kendskab til og samarbejde med de lokale virksomheder er en afgørende forudsætning for at, kunne bidrage til at sikre arbejdskraft med de rette kvalifikationer, når efterspørgslen er der. Konkrete indsatser: Understøttelse af virksomheder med behov for arbejdskraft Der skal være en central koordineret jobformidling, hvor adgangen til hjælp til rekrutteringen skal være synlig, nem og smidig for virksomhederne. Der tilbydes hjælp til uddannelse af ledige målrettet virksomhedernes kompetencebehov Fortsat brug af jobrotation med henblik på opkvalificering af medarbejdere og ledige for dermed at give et bedre rekrutteringsgrundlag for virksomhederne. Kontinuerlig udvikling i den generelle pallette af virksomhedsrettede redskaber, herunder opkvalificeringsjob, løntilskud, virksomhedspraktik, seniorjob. Øget fokus på fleksjob i den private sektor gennem fleksjobambassadører. Tilbyde handicapkompenserende ordninger for personer med særlige behov. Øge antallet af jobåbninger, i samarbejde med virksomheder, for ledige med lang videregående uddannelse. Indsatsen rettet mod bygge-/anlægsområdet: Der planlægges - og er allerede planlagt mange bygge-og anlægsprojekter i Odense inden for de nærmeste år. Der er således gode muligheder for vækst i den kommende tid for virksomhederne i byggebranchen. Virksomhedsservice ønsker derfor at tilbyde virksomhederne inden for bygge - /anlægsbranchen specialiseret og målrettet hjælp til rekruttering. Der planlægges etableret en kontaktenhed/team i Virksomhedsservice Rekruttering til Byg. Enheden skal etablere samarbejde med virksomheder, der har behov for arbejdskraft her og nu og på længere sigt. Derudover skal der etableres indsatser der støtter op om det kommende rekrutteringsbehov: Ved efteruddannelse af medarbejdere i byggebranchen med henblik på et kompetenceløft til branchen, så kvalifikationsstrukturen modsvarer de krav, der bliver stillet i fremtidens byggeri. 13

15 Ved hjælp til uddannelse af arbejdskraft til byggebranchen. Ved rekruttering af såvel unge som andre grupper til de faglige uddannelser i byggebranchen. Understøttelse af det tværkommunale samarbejde også når det gælder imødekommelse af virksomheders behov: Der vil blive taget initiativ til tværkommunalt samarbejde i forbindelse med løsning af store rekrutteringsopgaver Imødegåelse af eventuelle paradoksproblemer Opbygning af velfungerende netværk på tværs af virksomheder, brancheorganisationer, fagforeninger, bygherrer, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer. Alle virksomheder over 5 ansatte skal have tilbudt en struktureret samarbejdsmodel: Med systematisk/strategisk koordineret besøgsplan på forskellige ledelsesniveauer med henblik på samarbejde. Ved brancherettede kampagnebesøg, så virksomhederne mødes på et relevant tidspunkt af året, i forhold til deres behov og sæsonplanlægning. Virksomhederne skal være en del af de lediges netværk: Inddragelse af virksomhederne som sparringspartnere Fokus på virksomhedsrettede netværk til langtidsledige og andre udvalgte målgrupper. Udbygning af kontaktfladerne på sociale medier med henblik på etablering af direkte kontakt mellem virksomheder og ledige. 14

16 LBR s plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i 2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd skal, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats kan understøttes lokalt. Målet er at beskæftigelsesindsatsen i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet. Odense kommune står, som ovenfor skitseret, overfor en række udfordringer i 2014, der kræver særlig opmærksomhed. På lang sigt er udfordringerne at sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft, der besidder de kompetencer det fremtidige arbejdsmarked vil efterspørge. Hvis de kommende års bygge- og anlægsprojekter på Fyn og i særdeleshed i Odense skal omsættes til arbejdspladser for lokal arbejdskraft er det nødvendigt at arbejde målrettet for det. Der skal f.eks. være tilstrækkelig viden om hvilke kvalifikationer, der vil blive efterspurgt, de rette uddannelser skal være til rådighed og mulighederne for socialklausuler skal udnyttes. I første omgang inden for bygge- og anlægsbranchen samt tilknyttede erhverv, og også efterfølgende, når rammerne til nye arbejdspladser er skabt, og innovation og nye produktionsmuligheder skal udnyttes. Overordnede fokusområder for Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede lokale initiativer Det Lokale Beskæftigelsesråd vil prioritere aktiviteter og tiltag, som på kort sigt er i overensstemmelse med den beskæftigelsesmæssige situation og som på længere sigt tager højde for de fremtidige udfordringer. Med afsæt i de aktuelle udfordringer på det lokale arbejdsmarked er det overordnede fokus for LBR Odense at understøtte Byg til vækst dagsordenen. Fokusområder i 2014: a) Initiativer, der understøtter rekruttering til bygge- og anlægsbranchen. b) Indsatser for at få unge ledige, der har svært ved at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet, i job eller uddannelse. c) Indsatser for opkvalificering af borgere, der har svært ved at bevare/opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. d) Målgrupperne i beskæftigelsesplanen. 15

Beskæftigelsesplan. Præsentation af de beskæftigelsespolitiske mål

Beskæftigelsesplan. Præsentation af de beskæftigelsespolitiske mål Beskæftigelsesplan 2014 Præsentation af de beskæftigelsespolitiske mål Beskæftigelsesplanen består af 3 dele: Beskæftigelsesplan: Præsentation af de beskæftigelsespolitiske mål. Tillæg: Konkretisering

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2017 Faxe Kommune September 2016 Vision og mission Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Planen fremsætter

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Beskæftigelsesplan 2014

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Beskæftigelsesplan 2014 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2014 September 2013 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 1 VI HAR AMBITIONER I ODENSE Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for forvaltningens arbejde i beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik Greve Kommune Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Indhold Beskæftigelsespolitik 2014-2017 er udgivet af: Greve Kommune Center for Job- & Socialservice Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Forord.... 4 Indledning...

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere