Økonomiudvalget til orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget til orientering"

Transkript

1 Torvegade Esbjerg Dato 31. januar 2012 Sags id Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte Økonomiudvalget til orientering Finansiel afrapportering pr. 31. december 2011 Sammenfatning Der har i 4. kvartal 2011 været et samlet netto rentetab på 0,59 pct. af de likvide aktiver og kommunens lån set under et, hvilket ligger under budgetforudsætningen om, at der er balance mellem afkastet på de likvide aktiver og omkostninger på låneporteføljen. Det utilfredsstillende afkast er opstået som følge af, at indtægterne på aktiverne (likvide aktiver) ikke har kunnet stå mål med omkostningerne på passiverne (langfristede lån), som følge af urealiserede kurstab på fastforrentede lån i DKK og CHF. Der er opnået et afkast på de likvide aktiver på 2,00 pct. i 4. kvartal 2011, og det er meget tilfredsstillende ved det aktuelle renteniveau. Samtidig har der været finansieringsomkostninger på den samlede låneportefølje i 4. kvartal 2011 på 2,59 pct., hvilket er meget utilfredsstillende. Faldende renter over hele rentekurven har givet kurstab 1 på den samlede låneportefølje, men samtidig også kursgevinster på obligationsbeholdningerne. Den 10-årige swaprente er i kvartalet eksempelvis faldet fra 2,58 pct. til 2,25 pct., og har dermed sat en ny bundrekord. Den samlede omkostning på låneporteføljen på 2,59 pct. kan henføres til at der er realiserede finansieringsudgifter på 0,61 pct., samt urealiserede kurstab på 1,98 pct. CHF-kursen er stort set uændret på kurs 611 i kvartalet, og der er derfor ingen virkninger herfra. Af de samlede finansieringsomkostninger for 4. kvartal 2011 på 20,7 mio. kr. kan 15,8 mio. kr. henføres til urealiserede kurstab på fastforrentede lån, mens der er urealiserede kurstab på CHF lån med kr. Hvis finansieringsomkostningerne reguleres for disse urealiserede kurs- 1 Når renten falder, stiger kursen på fastforrentede aftalelån/swapaftaler, og dermed øges restgælden Telefon Telefax

2 tab, udgør de samlede finansieringsomkostninger 5,0 mio. kr. eller ca. 0,61 pct., og dette er et flot niveau for finansieringsomkostningerne. I løbet af 3. kvartal 2011 medførte en slem cocktail af statsgældskrise, frygt for systemisk risiko fra bankers eksponering mod sydeuropæiske stater og recessionsfrygt på baggrund af dårlige makrotal, meget uro på de finansielle markeder, og denne uro er fortsat ind i 4. kvartal. Risikoaversionen er vokset yderligere, og de fleste markedsdeltagere har søgt over i sikre papirer og valutaer. Det har medført, at de lange renter er faldet til historisk lave niveauer jfr. ovenstående. SNB (Den Schweiziske Nationalbank) intervenerede i markedet i september måned, og det er lykkedes at holde målet om, at CHF ikke må handles under 1,20 over for EUR. Da kronen ligger i et fast bånd i forhold til euroen, medfører dette, at der er fastsat et officielt øvre kursmål for schweizerfrancen på kurs 620 overfor DKK. Det er vores vurdering, at usikkerheden for nærværende er meget stor. Er vi på vej ind i en ny recession kombineret med, at der ikke findes en løsning på gældskrisen, kan renterne falde yderligere og der kan gå lang tid, før vi igen skal se stigende renter. Omvendt kan vi være på vej ind i en situation, hvor gældskrisen bliver inddæmmet og samtidig vender den økonomiske vækst. Det kan skabe en situation, hvor de kraftige monetære stimuli vil skabe inflationspres, og i en sådan situation vil renterne stige. EU er netop blevet enige om en finanspagt, som givet vil mindske risikoen for en ny økonomisk nedtur, men gældskrisen lurer stadig i flere af de sydeuropæiske lande. Kun tiden kan vise, om finanspagten vil virke efter hensigten, og dermed skabe ro omkring gældskrisen, samtidig med, at de nationale jobplaner, og adgang til bedre finansiering af små og mellemstore virksomheder kan sætte gang i væksten igen. På længere sigt, tror vi stadig at renterne skal stige, om end der kan gå længere tid, før stigningen indtræffer. I tidligere kvartaler har vi udnyttet det lave renteniveau, og omlagt variabel forrentede lån til lån med fast rente. Denne rentesikring og budgetsikkerhed medfører imidlertid, at renteudgifterne umiddelbart øges 2, da den faste rente overstiger den variable. Omvendt så vil vi ikke i samme omfang blive ramt at fremtidige rentestigninger, og vil i stedet opnå kursgevinster. Uro på de finansielle markeder øger risikoen for stigende CHF kurs, men med SNB s faste valutakursmål, så er risikoen herved væsentligt nedsat. Der eksisterer dog en reel risiko for, at presset på SNB bliver så stort, at de igen må lade kursen flyde. Vores lån i CHF har en meget lang løbetid (op til 25 år), og det er vor opfattelse, at der før eller siden vil indtræde en normalisering på de finansielle markeder, og det er derfor vores anbefaling, at vi foreløbig fastholder den nuværende CHF finansiering uagtet kursrisikoen. 2 Da den faste rente ikke overstiger den budgetterede rente, medfører rentesikringen og budgetsikkerheden ikke et behov for øgede bevillinger - 2 -

3 For delvis at imødegå kursrisikoen er der i september indgået aftale om, at omlægge 30 pct. af CHF gælden til DKK, såfremt kursen igen stiger til over kurs 623. Ved regnskabsaflæggelsen for 2011 vil der være merindtægter på renter af likvide midler med tilhørende kurstab og /-gevinster på netto 0,7 mio. kr. Udgifterne til renter af langfristede lån udviser medudgifter på 1,4 mio. kr., og samlet set er der på det finansielle område et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For yderligere information henvises der til vedlagte bilag 1. Lene Andersen Budget- og regnskabschef Frank Nybo Jensen teamkoordinator - 3 -

4 Bilag 1 Finansiel afrapportering pr. 31. december 2011 Kvartalets og årets akkumulerede resultat Resultatet for 4. kvartal 2011 er vist i nedenstående tabel. Sum Afkast/omk. År-til dato (mio. kr.) (pct.) (pct.) Likvide aktiver 1.190,6 2,00 4,39 Samlet låneportefølje 811,8-2,59-10,38 Netto (- = tab) -0,59-5,99 Som det fremgår, har der været et afkast på de likvide aktiver på 2,00 pct. i 4. kvartal. Omkostningerne på den samlede låneportefølje har samtidig været 2,59 pct. Samlet set har vi haft en nettoomkostning på 0,59 pct. i 4. kvartal og det er ikke tilfredsstillende. I procentsatserne indgår de periodiserede renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og/eller kurstab, herunder også valutakursændringer og administrationsbidrag. Hovedparten af afkastene/omkostningerne kan henføres til urealiserede kursgevinster og -/tab på hhv. obligationer og lån/swaps som følge af yderligere rentefald i 4. kvartal. Likvide aktiver Et afkast på de likvide midler på 2,00 pct. for 4. kvartal 2011 er tilfredsstillende. Vore 4 kapitalforvaltere med balancerede porteføljer (obligationer, erhvervsobligationer, aktier) forvalter ca. 840 mio. kr., og disse har gennemsnitlig opnået et afkast i kvartalet på 2,34 pct. Pr. 31. december 2011 er der et gennemsnitligt afkast på 4,67 pct., som for den enkelte kapitalforvalter svinger mellem 2,64 og 6,03 pct. jfr. nedenstående graf: - 4 -

5 Knap 350 mio. kr. af de likvide midler har været placeret i rene obligationsaftaler med kort løbetid/varighed. Disse har i kvartalet givet et afkast på 1,21 pct. Pr. 31. december 2011 er de likvide midler placeret med 89,4 pct. i obligationer, 4,2 pct. i erhvervsobligationer, 5,1 pct. i aktier og 1,3 pct. i kontanter. Låneportefølje På den samlede låneportefølje har der været en omkostning på 2,59 pct. eller 20,7 mio. kr. i 4. kvartal 2011, og det er ikke tilfredsstillende. Vi har i løbet af 2010/2011 øget varigheden på den samlede låneportefølje i forhold til de likvide aktiver, i forventning om, at såvel den korte rente som den lange skulle stige. Den begyndende konjunkturelle opgang vi så i løbet af 2010 og i starten af 2011, blev imidlertid hen over sommeren afløst af en generel afmatning på grund af den uholdbare statsfinansielle situation i en række lande, hvilket medførte store rentefald i løbet af 3. kvartal Jfr. nedenstående graf, så ses det, at rentefaldet er fortsat i løbet af 4. kvartal 2011, om end med lidt mindre styrke

6 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 30-Dec Mar Jun Sep Dec-11 CHFSWAP(10Y) DKKSWAP(10Y) Kurverne viser den 10 årige swaprente i hhv. DKK og CHF, og som det ses, er renten faldet meget i begge valutaer. Det billede gør sig i øvrigt gældende på hele rentekurven, uanset om det er 1, 5, 10 eller 30 års renten. Det store rentefald har jfr. ovenstående givet gode afkast på obligationsbeholdningerne, men samtidig store urealiserede kurstab på vores lån med fast rente. Renter og bidrag samt realiserede kurstab og -/gevinster udgør ca. 0,61 pct. eller en samlet omkostning på 4,9 mio. kr. i 4. Kvartal De resterende 1,98 pct. eller 15,8 mio. kr. kan henføres til urealiserede kurstab, som følge af rentestigningen i kvartalet. CHF-kursen er stort set uændret i kvartalet. Kursen var 611,48 pr. 30. september 2011 og pr. 31. december var den 611,57. Denne kursændring har medført et urealiseret kurstab på knap kr. Omkostningerne på lån i DKK har udgjort 2,54 pct., mens omkostningerne på lån i CHF har udgjort 2,65 pct., og giver samlede gennemsnitlige omkostninger i kvartalet på 2,59 pct. Forventninger til 2012 Vi forventer, at den turbulens der har været på de finansielle markeder vil fortsætte en rum tid endnu. Det bliver altafgørende for udviklingen og retningen heraf, hvorledes de forskellige usikkerheder bliver løst, og i hvilken udstrækning der opstår nye usikkerheder. I forhold til renteudviklingen er det afgørende, om det lykkes at få genskabt tilliden til såvel den europæiske som den amerikanske økonomi. Den amerikanske økonomi er verdens største, og vi er meget afhængige af udviklingen over there. Det er særlig afgørende for udviklingen, at der kommer gang i beskæftigelsen, idet det private forbrug for USA s vedkommende udgør mere end 2/3 af den samlede økonomi. Regeringslederne fra EURO landende har også en stor opgave liggende i forhold til at få inddæmmet gældsproblematikken primært i de sydlige medlemslande. Senest har Standard & Poors i januar 2012 nedgraderet en række af landene herunder bl.a. Frankrig, som er den næststørste økonomi i fællesskabet efter Tyskland

7 Hvis det ikke lykkes i tilstrækkeligt grad at sikre ro om den aktuelle gælds- og vækstkrise, så vil investorerne i endnu højere grad søge flugt mod sikre havne, hvilket vil presse renterne længere ned i bl.a. Danmark og Schweiz, og herunder øge presset på SNB og schweizerfrancen. Forskellige økonomer, professorer og rente- og aktiestrateger har stadig hver deres bud på de finansielle markeders udvikling, og i den aktuelle situation må vi erkende, at det er umuligt at vurdere, hvad der vil ske. I forhold til CHF kursen så hælder vi til, at SNB uagtet udviklingen i Europa formår at fastholde deres fastkurspolitik, som sikrer at kursen ikke overstiger 620 i DKK. På den lange bane forventer vi, at kursen skal falde yderligere tilbage, men på den korte bane kan SNB blive presset til at lave valutaen flyde frit igen. Det er dog markedets opfattelse, at SNB vil strække sig endog meget langt for at imødegå dette. Der vil til stadighed være risici i forhold til verdensøkonomien, om end der lige p.t. synes at være flere usikkerheder end tidligere. Det er vigtigt, at vi løbende forholder os til den aktuelle situation, og efter bedste evne forsøger, at optimere såvel aktiv- som passivsiden i forhold til vore forventninger og mulighederne i markedet. Vi hælder overvejende til, at situationen på de finansielle markeder normaliseres, herunder at der findes løsninger på den nuværende statsgældssituation, og at økonomierne stille og roligt begynder at vise tegn på vækst. Som anført ovenfor, så kan der nemt komme yderligere uro på den korte bane, men på længere sigt, forventer vi, at renterne i såvel den korte ende som den lange ende af rentekurven vil blive øget. Samtidig med at de finansielle markeder normaliseres, forventer vi, at CHF-kursen vil falde yderligere, og sammenholdt med svagt stigende renter, vil det medføre, at omkostningerne på den samlede låneportefølje vil være på et væsentligt lavere niveau fremadrettet. Den samlede renterisiko Varigheden for såvel de likvide aktiver og den samlede låneportefølje pr. 30. september og 31. december 2011 fremgår af følgende tabel: Sum Varighed 30/9-11 Varighed 31/12-11 (mio. kr.) Likvide aktiver 1.190,6 2,12 2,40 Samlet låneportefølje 811,8 6,16 6,05 Varighedsbånd 3 2,90 2,52 Som det fremgår, er varighedsbåndet faldet i løbet af kvartalet. Faldet er ikke sket som følge af beviste omlægninger i den samlede låneportefølje, men kan henføres til, at vi har øget varigheden lidt på vore obligationer. 3 varighed på samlet låneportefølje divideret med varighed på likvide aktiver - 7 -

8 Varighedsbåndet mellem de likvide aktiver og den samlede låneportefølje holder sig indenfor det maksimale varighedsbånd på ½-3 4. Lånoptagelsen for 2011 bliver effektueret i marts måned 2012, og i forhold til vore nuværende renteforventninger, så bliver lånet optaget i variabel rente, og det vil medføre, at varighedsbåndet vil falde yderligere i 1. kvartal Pr. 31. december 2011 vil en omtrentlig værdiændring med 1 pct. points rentestigning medføre et værditab på de likvide aktiver på ca. 28,6 mio. kr. og en værdigevinst på lånene med ca. 49,1 mio. kr. Esbjerg Kommune ligger derfor til at vinde 20,5 mio. kr. ved en rentestigning på 1 pct. point. Gevinsten skal naturligvis ses i lyset af, at de likvide aktiver er større end låneporteføljen, ligesom vores sammensætning af såvel obligationer som aktier vil bidrage til, at den faktiske værdiændring bliver anderledes. Ud fra forventninger om et stigende renteniveau, har vi positioneret os gunstigt. Vi har sikret en høj grad af budgetsikkerhed på et lavt renteniveau, men omvendt så vil eventuelle yderligere rentefald medføre yderligere urealiserede kurstab (omkostninger). Den samlede valutakursrisiko Den samlede låneportefølje fordeler sig således i valutaer: (mio. kr.) 30. september Pct. 31. december Pct CHF 331,9 41,2 335,3 41,3 DKK 472,8 58,8 476,5 58,7 I alt 804, ,8 100 I løbet af 4. kvartal 2011 er CHF kursen steget marginalt fra kurs 611,48 til kurs 611,57, og dette har bl.a. medført et urealiseret kurstab på kr. Da rentefaldet har medført øgede kurser på de fastforrentede lån, er den samlede gæld i CHF og DKK øget, uagtet at der ikke er optaget nye lån. CHF andelen er stor set uændret i forhold til pr. 30/ På grund af statsgældsproblematikken i USA og EU har der imidlertid været ekstremt store udsving i CHF kursen undervejs i 2011 jfr. nedenstående graf. Fra kurs 573 ved årets start til kursen toppede på 730 den 10. august. Herefter faldt kursen tilbage til kurs 625, for igen at stige til kurs 675 den 5. september Varighedsbåndet skal være mellem ½-2, men kan undtagelsesvis øges op til 3 ved historisk lave renteniveauer - 8 -

9 Source: Nordea e-markets CHFDKK Den 6. september 2011 meddelte Den Schweiziske Nationalbank (SNB), at den fremadrettet ikke vil acceptere, at schweizerfrancen handles under 1,20 over for euroen (maksimal kurs 620 i danske kroner). I forbindelse med annonceringen oplyste SNB, at de vil gøre alt der er nødvendigt for at sikre, at det nye valutamål overholdes. Det indebærer at centralbanken har forpligtet sig til at købe udenlandsk valuta i ubegrænset mængder for at holde CHF over 1,20 over for EUR. SNB har indtil videre kunnet fastholde valutakursmålet, idet kursen har lagt konstant mellem siden beslutningen. Det samlede kurstab ved en valutakursstigning på 1 pct. udgør pr. 31. december 3,4 mio. kr., og omvendt vil et fald i valutakurserne give en tilsvarende gevinst. Samlet tab ved valutakursstigning på 1 pct. 30. september december Med SNB s fastkurspolitik er risikoen for styrkelser i CHF blevet væsentligt mindre, og det er vores opfattelse, at CHF kursen på længere sigt vil være faldet i forhold til det aktuelle niveau på kurs 615 pr. 31. januar Budgetopfølgning på det finansielle område Det finansielle område er jf. foranstående afgrænset til afkast på de likvide aktiver og omkostninger på den samlede låneportefølje, ekskl. lån til ældreboliger og lån med statslig ydelsesstøtte i øvrigt. I forbindelse med den budgetrevisionen pr. 30. juni 2011 er der medtaget besparelser på det det finansielle område med kr

10 I forbindelse med den budgetrevisionen pr. 30. september 2011 er der medtaget merindtægter/besparelser på det det finansielle område med kr. Ved regnskabsaflæggelsen er der yderligere merindtægter på renter af likvide midler med tilhørende kurstab og /-gevinster på netto 0,7 mio. kr. Udgifterne til renter af langfristede lån udviser samtidig medudgifter på 1,4 mio. kr., så det samlede regnskabsresultat for det finansielle område bliver et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 28. maj 2013 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. august 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. juli 2011 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. februar 2013 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Sagsid 2009-10185 Økonomiudvalget til orientering Finansiel afrapportering pr. 31. december

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Finansrapport pr. 30/06 2011

Finansrapport pr. 30/06 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Strategioplæg Schweizerfranc NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE 1. Indledning Formålet med dette notat er at drøfte med Økonomiudvalget, om den nuværende valgte strategi for håndtering af kommunens eksponering

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Finansrapport pr. 31/12 2011

Finansrapport pr. 31/12 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

1. Aktivsiden (likvide midler)

1. Aktivsiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2014 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen, Brian Hansen og Lars Sønderby E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Direktionscenter Økonomi

Direktionscenter Økonomi Direktionscenter Økonomi Den 22. august 2012 Notatark Notat vedr. lån i schweizerfranc mv. KommuneKredit udsendte medio 2011 en anbefaling til sine rådgivningskunder om, at etablere handlingsplaner for

Læs mere

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Notat Kontaktperson: Maria Laibach Halskov Christiansen Dato: 15. april 2014 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2013 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. juni 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere