Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 22. april 2010 fra kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 22. april 2010 fra kl"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 22. april 2010 fra kl Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Foreningens fremtidige aktiviteter 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Evt. I generalforsamlingen deltog udover dirigent 30 deltagere. Formand Finn Verner Nielsen bød velkommen og motiverede valg af advokat Dorte Hesselholt fra Advokaterne Hesselholt som dirigent. Ad.1 Valg af dirigent: Dorte Hesselholt blev valgt til dirigent med akklamation. Dirigenten takkede for valget, gennemgik formalia vedr. generalforsamlingen og konstaterede generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt samt beslutningsdygtig. Ad. 2 Bestyrelsens beretning: Formand Finn Verner Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige beretning Indledning Bestyrelsens beretning dækker som vi plejer aktiviteterne siden sidste generalforsamling (23.april 2009) til forskel fra det regnskab, som generalforsamlingen skal godkende. Det følger kalenderåret og vedrører altså hele år Arrangementer for medlemmerne: Der er på niveau med tidligere afholdt 4 medlemsarrangementer: - Systemudvikling og systembyggeri (24.september 2009) - CPR systemets historie og anvendelse på Medicinsk Museion (12.november 2009) - 50 året for Algol 60 (DASK s fødselsdag den 13.februar 2010) - Multiprogrammering i Danmark (16.marts 2010) Efter generalforsamlingen den 23.april 2009 orienterede Morten Bøgebjerg fra Rambøll Management om arbejdet med analyserapporten vedr. Datamuseet. Den vender jeg tilbage til senere. Øvrige mødeaktiviteter: Bestyrelsen har holdt 2 ordinære samt 1 kortere møde siden sidste generalforsamling. referat generalforsamling 2010 /220410/pt_v2 1

2 På Tapeten er som vanligt afholdt flere besøgsarrangementer, blandt andet for IDA-IT, ITU, Handelsskolen Sjælland Syd samt møde med repræsentanter fra SAS DATA s museumsprojekt. Nordisk Film har været på besøg og produceret et indslag bragt i TV2 Morgen TV om datamaskiner gennem år i forbindelse med markering af den første datamaskine på internettet i Danmark. Bestyrelsesmedlemmer har ved flere lejligheder holdt foredrag ude af huset, blandt andet har Christian Gram holdt foredrag på Niels Bohr Institutet om "Early History of Computers in Denmark a personal view". De faste torsdagsaftener for medlemmer har i den sidste tid været velbesøgte. Der er gang i flere projekter for at vække gamle systemer til live igen. Efter generalforsamlingen skal vi se et eksempel herpå. Der er også en del, mest privatpersoner, vi kan hjælpe med at konvertere data fra nu udgåede medier til dagens standarder. Det er på sådanne torsdagsaftener, at man kan få sig en god snak og høre interessante historier. Så mød bare frem. Der er også altid noget, der trænger til at blive gjort. Samarbejder i Danmark: I 2009/2010 har vi samarbejdet til flere sider. Mest omfattende har været samarbejdet med Medicinsk Museion (medicinsk historisk museum, en del af Københavns Universitet) angående effekter til deres udstilling, Del og Hel brudstykker fra biomedicinens tid. Vi fik som en del af aftalen mulighed for at afholde et medlemsarrangement om CPR systemet inde hos dem i Bredgade, hvor der også var adgang til udstillingen. Begge parter har været meget glade for samarbejdet. Der har også været kontakt til Nationalmuseet og til det kommende Rockmuseum i Roskilde. I begge tilfælde vedr. uddeponering af genstande til permanente udstillinger. Andre museer og samlinger har langt ringere kår for deres magasiner og samlinger end vi har her - takket være Ballerup Kommune. Vores formål nyder fortsat stor velvilje og samarbejdet fungerer upåklageligt. Vi er glade for støtten og det er motiverende for det videre arbejde. På Syddansk Universitet (SDU) i Odense findes en større samling af udstyr og dokumentation, der har relation til undervisning og forskning på stedet gennem tiden den Hougske samling. Samlingen er skabt og vedligeholdt af ildsjæle på SDU, men Universitetet har nu meddelt, at lokalerne skal anvendes til andre formål og at det ikke er muligt at finde plads andet steds. Bestyrelsen har vurderet, at store dele af samlingen er bevaringsværdig og at Datahistorisk Forening gerne vil overtage disse dele. I et fortsat samarbejde med ildsjælene på SDU er samlingen gået igennem og tvivlsspørgsmål er afklaret. Vi har støttet økonomisk til leje af midlertidig opbevaringsplads for at skaffe plads til påbegyndelse af fotografering af udvalgte genstande med henblik på formidling på SDU s hjemmeside. Vi har givet tilsagn om at ville finansiere flytning af de dele af samlingen, som i sidste ende overdrages til foreningen. Fra tidligere har vi fortsat samarbejdet med Post & Tele museet de hjælper os med kontakter og materiale til den næste publikation med glimt fra datakommunikationens historie i Danmark. Redaktør Jørgen Albretsen fortæller mere herom senere. Vi hjælper så med at se deres registranter igennem og identificerer dataudstyr mm. Også i 2009/2010 har der været efterspørgsel efter effekter fra samlingen. Vi har bl.a. udlånt sådanne til DSI Data (tidligere Dansk System Industri) ved fejringen af deres 25års jubilæum. Endvidere har vi udlejet udstyr og effekter fra Regnecentralen til Zentropa Film til deres optagelser til TV-serien om Blekingegadebanden. Begge aktiviteter var kun mulige gennem god indsats fra referat generalforsamling 2010 /220410/pt_v2 2

3 vores PC-sektion på Møllen. Vi sørgede også for realistiske og levende skærmbilleder til brug ved optagelserne hos Zentropa. Denne samlede indsats skaffede os en pæn indtægt (se regnskabet). Medlemsstatus: Vi har nu omkring 270 personlige medlemmer samt 8 firmamedlemmer - igen i år en pæn nettofremgang. Tallene dækker over både afgang og tilgang af medlemmer. Vi er dermed godt på vej til at indfri det mål, vi satte os sidste år personlige medlemmer og 10 firmamedlemmer. Det er stadig vigtigt at kunne signalere, at mange bakker op om tanken om et datamuseum i Danmark. Vi vil naturligvis fortsat gerne have flere medlemmer og siger tak til dem, der har hjulpet med at skaffe nye. Jeg skal igen opfordre til at give bestyrelsen forslag og ideer til mulige nye firmamedlemmer. Donationer/gaver til museet: Vi har siden sidste generalforsamling modtaget rigtig mange effekter af forskellig art (udstyr, manualer, bøger, software, reklamesager osv. osv.) fra utallige privatpersoner. Der er for mange til det er muligt at nævne alle men en stor tak for, at I har været med til at bevare effekterne og historien for eftertiden. Vi har endvidere modtaget effekter fra en række virksomheder, blandt disse: BEC Bankernes EDB Central i Herning Herlev Hospital Naviair Micro-Matic TDC Terma Ålborg Universitet Lokaler: Tapeten: Møllen: Her i lokalet var pladsen blevet så trang at noget måtte gøres. Især ved udsigten til at skulle huse et større antal effekter fra den Hougske samling ved SDU i Odense. Ballerup Kommune har velvilligt stillet ekstra plads til rådighed i forkælderen, og vi har her opsat pallereoler og anbragt i alt 24 paller samt en del udstyr på gulvet. Kombineret med en sortering og oprydning er der således nu skaffet et vist råderum igen. Det er planen efterfølgende at forbedre opstilling og tilgængelighed for udstyr fra såvel Christian Rovsing som fra DDE. Der er anskaffet første del af et lydanlæg som fuldt udbygget skal kunne dække behovet ved arrangementer ude som hjemme. På Møllen har vi igen i år måttet døje med vand i kælderen. Det er næsten umuligt at forhindre. Vi arbejder stadig på at skaffe PC-sektionen bedre forhold i andre lokaler. Ballerup Kommune har planer om nedrivning af bygningerne på Møllen i 2011, så til den tid skal der være fundet en løsning. Projektaktiviteter i året der gik: Genudgivelse af Olof Johannesson s - Sagaen om den store datamaskine Takket være ihærdig indsats, især fra Christian Gram, er det som håbet ved sidste generalforsamling lykkedes at genudgive science fiction romanen Sagaen om den store datamaskine. Vi valgte et fotografisk genoptryk af den oprindelige danske ØK-Data udgave fra Resultatet er meget tilfredsstillende. Medlemmer af foreningen får bogen gratis. Vi har søgt ØK s ALMENNYTTIGE referat generalforsamling 2010 /220410/pt_v2 3

4 FOND og har fået tilsagn om en betragtelig støtte, der vil dække omkostningerne ved genudgivelsen. Det er vi meget taknemmelige for. Wiki for foreningens medlemmer Wiki en er vor videnbase for fakta og historier om den danske IT-udvikling fra starten i 1950-erne til nu. Det er stadig småt med bidrag fra medlemsskaren, men de særligt aktive bruger den flittigt og mængden af egentlig dokumentation stiger støt. Produktion af DVD er Der er i årets løb udgivet 3 nye DVD-titler: - I/S Datacentralen af de første år - og Kildeskattesystemets start - ved Ole Stangegaard og Christen Skarregaard - CPR systemet gennem 40 år flere indlæg bl.a. fra Carsten Schouw, CSC Danmark - 50 År med ALGOL60 med indlæg af Huub de Beer og Peter Naur De kan erhverves af medlemmerne for 100 Kr. stykket også her i pausen efter generalforsamlingen. GIER projektet Arbejdet med at få den ene af GIER-maskinerne i samlingen til at spille igen fortsætter. Målet må være, at kunne demonstrere en kørende maskine, når vi skal markere 50-året for afleveringen af den første GIER (prototypen) til Geodætisk Institut. Om dette kan lykkes ved vi naturligvis ikke (endnu) men der er jo flere parametre her! Hvis der er nogen, der kan bidrage med historier om de første erfaringer hos GI, så er vi meget interesserede. Arbejdet med en feasibilityanalyse for Datamuseet Rambøll Management har færdiggjort feasibilityanalysen for Datamuseet. Der er både positive og negative ting i konklusionen. Jeg vil nu præsentere generalforsamlingen for nogle slides med analysens resultater. Det videre arbejde vil jeg komme ind på under pkt. 3 fremtidige aktiviteter. Afrunding: Som formand vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen, suppleanterne og til de mange andre, der i årets løb har ydet en fin indsats. Også en tak til alle personlige medlemmer, donatorer og firmamedlemmer, som med deres bidrag støtter arbejdet med at bevare og formidle datahistorien. En speciel og hjertelig tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen, Henning Lindholm og Henning Isaksson. De har begge, men hver på sin måde, ydet en meget stor indsats i bestyrelsen. Vi håber de vil fortsætte med at deltage i rigtig mange aktiviteter. Formanden takkede personligt de to afgående bestyrelsesmedlemmer og overrakte dem hver en erkendtlighed. Forsamlingen tilsluttede sig takken med akklamation. Et medlem spurgte om hvor Møllen lå og fik forklaring herpå. Et medlem spurgte om der var foretaget noget for at skaffe ildsjæle til de tre andre aktivitetsområder IT-netværk, Showrooms og Konferencer, udover Museet, som omtalt i relation til en af præsentationsplancherne. Formanden svarede at der endnu ikke var sket noget i tilstrækkelig grad på disse områder. Beretningen blev herefter taget til efterretning med stor akklamation. referat generalforsamling 2010 /220410/pt_v2 4

5 Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter: Formand Finn Verner Nielsen orienterede om foreningens fremtidige aktiviteter: a) Hæfte med glimt fra Datakommunikationens historie i Danmark Arbejdet med det næste hæfte i vores serie af monografier er godt i gang med Jørgen Albretsen som redaktør. Jørgen Albretsen præsenterede sig selv og fortalte kort om baggrunden for arbejdet og gennemgik ud fra stikord på WIKI-punktet Datakommunikation i Danmark i grove træk forventningen til publikationens indhold. b) Medlemsmøder Der planlægges med 2 medlemsmøder i efteråret (og i øvrigt med noget lignende i foråret). Hvis der er nogen, der har forslag til interessante emner, hører vi gerne nærmere. Her skal jeg så gøre reklame for medlemsarrangementet den 6.maj på Kroppedal Museum, Danmarks astronomiske museum. Det arrangeres i et samarbejde med dem og handler om astrometri og databehandlingen i forbindelse med fremstilling af stjernekataloger. Astronomen Erik Høg fortæller om det at bestemme stjernepositioner gennem tiderne og astronomen Lennart Lindegren fra Lund beretter om Gaia projektet, der fra 2013 byder på udfordringer med ekstremt store ligningssytemer. Det er ikke det letteste at nå frem til Kroppedal vi kan evt. aftale transport i privatbiler fra Tapeten, hvis der skulle være interesse. Vi har formodning om, at Charles Simonyi vil besøge os senere på året og holde et foredrag om Algol 60 set fra det historiske perspektiv hvorfor sproget var af betydning, hvad der fungerede og hvad der ikke gjorde. Det ser vi meget frem til. c) Etablering af Datamuseet The Niels Ivar Bech Computer Museum: Der er endnu en del flere interessenter, organisationer, virksomheder og privatpersoner der skal kontaktes og inddrages som støtter for sagen. Det arbejde vil vi fortsætte. Det væsentligste problem er lige nu, som det kunne forventes, driftsøkonomien. Før denne ser mere fornuftig ud, nytter det sandsynligvis ikke at søge de store fonde. Der er flere veje at gå og disse veje har vi også drøftet med Rambøll Management. De mest lovende ser ud til at være: 1) at en større del af driftsomkostningerne kunne afløftes af samarbejdsparterne i BIT- House. Vi vil derfor arbejde på at finde den rigtige ramme for etablering af BIT-House. Der er positive signaler fra Ballerup Kommune, og dem skal der følges op på. Dernæst 2) at kvalificere bidraget fra mødecenteret. Vi er optimistiske og tror på, at Rambøll Management måske har undervurderet potentialet på dette område. d) Virtuelt museum Forbedring af det virtuelle museum på hjemmesiden har været drøftet i årets løb i forskellige sammenhænge. Først tog Christian Gram initiativ til, at vi fik lavet en bedre opdeling af siderne mellem foreningen og det virtuelle museum. Dernæst har vi drøftet virtuelt museum i forbindelse med museumsplanerne og ifm wiki en og ifm det system vi har til genstandsregistrering (til sidstnævnte søger vi i øvrigt en web-programmør til at forbedre brugergrænsefladen). Der er nok ingen tvivl om, at nettet er vigtigt for den fremtidige formidling uanset et fysisk museum eller ej. referat generalforsamling 2010 /220410/pt_v2 5

6 Henning Isaksson og Christian Gram har startet et lille projekt Virtuelt Museum, som skal vise nogle af vore effekter på nettet. I samlingen har vi en del meget specielle og unikke effekter, som vi gerne vil vise frem. Men adgangsforholdene, tilgængeligheden og faciliteterne i Tapeten er desværre sådan, at vi ikke kan invitere mange gæster herud. Derfor vil vi i stedet forsøge at opbygge et netsted hvor vi ved brug af foto, video, lyd og tekst viser vore mest spændende effekter og fortæller historierne bag dem. Både Christian og Henning er engagerede i at fortælle datahistorien og fremstille den spændende og pædagogisk med brug af dertil egnede medier. Men vi vil meget gerne have hjælp fra andre til at bruge Internet-mediet på den bedste måde. Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår: Kasserer Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2009, som i henhold til vedtægterne var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Henning Isaksson gennemgik regnskabets hovedposter og redegjorde for anvendelsen af en række enkeltbeløb. Kassereren udtrykte tilfredshed over at vi stadig havde glæde af de tidligere store donationer fra Sparekassemuseumsfonden og Charles Simonyi s Fond. Regnskabet blev uden kommentarer godkendt med akklamation. Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for Ad. 6 Forslag: Der var ikke fra medlemsside fremkommet forslag til behandling. Bestyrelsen stillede i henhold til indkaldelsen forslag om udvidelse af bestyrelsen således, at denne kan udvides fra mindst 6 til højst 8 personer. Dette kræver ændring af vedtægtens 5, stk. 1 og stk. 2 som lyder: 5 Bestyrelsen Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer. Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen idet tre af medlemmerne er på valg i lige år og tre af medlemmerne i ulige år. En normal valgperiode er således to år. For medlemmer af den første bestyrelse kan der dog blive tale om en kortere valgperiode. Vedtægtens 5 stk. 1 og stk. 2 foreslås ændret som følger: 5 Bestyrelsen Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 6 personer og højst 8 personer. Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en normal valgperiode på to år. Mindst tre og højst fire af medlemmerne er på valg hvert år. Formanden motiverede forslaget som fra medlemsside ønskedes oplæst. Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. referat generalforsamling 2010 /220410/pt_v2 6

7 Ad. 7 Valg: Dirigenten oplyste i henhold til indkaldelsen at Finn Verner Nielsen og Poul Testmann var på valg og villige til genvalg, at Mogens Kjær og Christian Gram ikke var på valg samt at Henning Isaksson og Henning Lindholm havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Formanden foreslog nyvalg til bestyrelsen af Mogens Strange, som præsenterede sig selv, og af Erik Lorenz Petersen, der ikke var tilstede, men havde fremlagt mail med tilsagn om valg, og hvis baggrund formanden redegjorde for. Der var ingen indvendinger fra forsamlingens side, hvorefter Finn Verner Nielsen, Poul Testmann, Mogens Strange og Erik Lorenz Petersen blev valgt med akklamation. Bestyrelsen ser herefter således ud: Finn Verner Nielsen Mogens Kjær Christian Gram Poul Testmann Mogens Strange Erik Lorenz Petersen Bestyrelsessuppleanterne Ole Nørgaard Nielsen og Henrik Jacobsen var ligeledes på valg. Begge var villige til genvalg. Der var ingen modkandidater. De to suppleanter blev herefter valgt med akklamation. Begge revisorer var på valg og villige til genvalg. Begge blev valgt med akklamation. Revisorsuppleant Peter Sørensen var ligeledes på valg og villig til genvalg. Blev genvalgt med akklamation. Revisorer er hermed: Leif Jepsen Henrik Jørgensen og revisorsuppleant: Peter Sørensen Ad. 8 Evt.: Henning Andersen, SAS dataforening, ønskede at nævne det gode samarbejde som var opstået mellem de to foreninger bl.a. i forbindelse med DDHF s arbejde med den kommende publikation om datakommunikation. Christian Gram tilbød efter afslutning af generalforsamlingen, at give en demo af det Virtuelle museum som omtalt i formandens redegørelse for fremtididge aktiviteter i dagsordenens pkt. 3. Dirigenten takkede herefter for usædvanlig god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og kunne erklære generalforsamlingen afsluttet kl referat generalforsamling 2010 /220410/pt_v2 7

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 23. april 2009 fra kl

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 23. april 2009 fra kl Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 23. april 2009 fra kl. 19.00 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling 14. april 2011 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling 30. april 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 2013/2014

Læs mere

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 23. april 2008 fra kl

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 23. april 2008 fra kl Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 23. april 2008 fra kl. 19.00 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling onsdag den 29. april 2015 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling 18. april 2013 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 2012/2013

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 27. april 2006 fra kl. 19.00

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 27. april 2006 fra kl. 19.00 Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 27. april 2006 fra kl. 19.00 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær Referat af generalforsamling i Aktivitetsforeningen den 8. marts 2016 i Fælleshuset. Punkt 1. Valg af dirigent Som dirigent blev valgt Carsten Machon. CM havde udbedt sig mulighed for at blive fritaget

Læs mere