Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923."

Transkript

1 Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December Referat af Professor Dr. G. Hevesys Foredrag om Jordens Alder holdt paa Mødet den 13. November Naar vi vil tale om Jordens Alder, maa vi først være klar over, hvad vi forstaar ved dette Begreb. Man kan regne Jordens Alder ud fra det Tidspunkt, da Mineraldannelsen begyndte, da Jordens yderste Skal begyndte at blive fast; dette svarer til den geologiske Alder. Man kan ogsaa gaa ud fra det Tidspunkt, da Livet begyndte; dette kan kaldes den biologiske Alder. Endelig taler man om en kosmologisk Alder, der angiver selve Jordmaterialets Alder. Der maa være stor Forskel mellem den geologiske og den kosmologiske Alder. I Sammenligning hermed er Forskellen mellem den biologiske og den geologiske Alder sandsynligvis ikke ret stor. ' Jeg skal her forsøge at omtale Undersøgelserne over den geologiske og den kosmologiske Alder. Et af de ældste videnskabeligt begrundede Skøn over Jordens Alder er DARWINS. Han kom ud fra biologiske Betragtninger til Besultatet: 300 Mill. Aar. Snart efter (i 1860) gjorde LORD KELVIN det første Forsøg paa at beregne Jordens Alder ad fysisk Vej. Han anvendte forskellige Metoder. Først sammenlignede han Jordens og Solens Alder. Da Jorden maa være dannet senere end Solen, kan han ved Beregning af Solens Alder slutte sig til en Maximumsværdi for Jordens Alder. Kilden til Solens Udstraaling er efter Lord Kelvin dens Sammentrækning. Solens Tæthed har oprindelig været mindre. Nu beregnede LORD KELVIN, at det ikke kunde vare mere end 20 Millioner Aar, før Solen udgaaende fra en Tilstand med meget ringe Tæthed naaede den nuværende Tæthed. Ved en anden Betragtning gaar Lord Kelvin ud fra, at Jorden oprindelig har været J ) Oversigt , Bd. 6, Hefte 2, skulde have været pagineret fra 7 12.

2 14 Møder og Ekskursioner. en homogen, flydende Klode med en Temperatur af ca. 4000, hvilket svarer til Jordmineralernes Smeltepunkt. Han kender Jordmineralernes Varmeledningsevne, og han beregner nu, hvor længe det maa have varet, før Jorden antog Overfladens nuværende Temperatur. Resultatet bliver igen 20 Mill. Aar. Efter at LORD KELVIN havde offentliggjort sine Resultater, har DARWIN tilbagekaldt sine før nævnte Betragtninger i»arternes Oprindelse«. Det er meget interessant at bemærke, at DARWINS subjektive Skøn senere viser sig mere paalideligt end KELVINS teoretiske Beregninger. Angaaende Beregning af Solens Alder ved vi nu, at der er andre Energikilder end Gravitationen. Solens Energi kan nemlig delvis hidrøre fra den Varmeudvikling, som ledsager de radiolative Omdannelser. I den nyeste Tid har EDDINGSON, PERRIN og flere ved disse Betragtninger gjort Brug af den Tanke, at hvis man syntetisk kunde fremstille Heliumatomer af Brintatomer, vilde man kunne vinde uhyre store Energimængder. Hvis en Hundrededel af Solen oprindelig bestod af Brint, og dette under de derværende specielle Betingelser kunde omdannes til Helium, vilde det frembringe en Varmeudvikling, som svarer til Solens Udstraaling i 100 Mill. Aar. Angaaende LORD KELVINS Beregning af Jordens Afkøling fra flydende Tilstand til nu maa det bemærkes, at LORD KELVIN ikke vidste, at Jorden indeholder saa betydelige Mængder af radioaktive Stoffer, at disses Varmeudvikling spiller en Rolle i Jordens Husholdning. Det viser sig, at Jordens hele Varmetab ved Udstraaling kan dækkes af de radioaktive Stoffers Varmeudvikling, ja oven i Købet, at hvis Jordens Indre indeholdt lige saa meget radioaktivt Stof som den yderste 15 km tykke Skal, maatte Jorden blive varmere i Tidens Løb. Da dette er meget usandsynligt, maa man antage, at der ikke findes radioaktive Stoffer i Jordens Indre. Jeg skal nu omtale de Metoder til Bestemmelse af Jordens Alder, der for Tiden anvendes, som har praktisk Betydning og er videnskabeligt underbyggede. Der er fire Metoder, som kommer i Betragtning, to geologiske og to radioaktive. Den ene geologiske Metode er baseret paa Undersøgelsen af Havets Indhold af Salte, navnlig NaCl. Man antager, at Havet oprindelig har været helt saltfrit, og at Saltindholdet først efterhaanden er blevet tilført af Floderne, der paa deres Vej mod Havet har optaget Salt i opløst Tilstand. Vi kender Havenes totale NaCl-Indhold, hvilket gennemsnitlig svarer til l^g %; man har endvidere undersøgt, hvor store Mængder af NaCl Floderne tilfører om Aaret, og vi kan altsaa let beregne, hvor længe Floderne har været om at bibringe Havet dets nuværende Saltindhold.

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bd. 6 [1923]. 15 Havvandets Totalmængde l,n Ton Den totale NaCl-Mængde 1, 26.10i" Den aarlige Tilførsel af NaCl... 1, M. 108 Resultatet bliver 81 Mill. Aar eller med visse Korrektioner ca. 100 Mill. Aar. Den anden geologiske Metode grunder sig paa samme Princip som den første. Den bygger blot paa Undersøgelsen af den totale Mængde Sediment, som findes i Havet, sammenlignet med den aarlige Tilførsel af Sedimenter fra Floderne. Dette giver atter ca. 100 Mill. Aar. Det er bekendt, at visse Mineraler indeholder Uran, og at dette meget langsomt omdannes til Bly med Atomvægten 206 og til Helium. 1 Uranatom danner 1 Blyatom og 8 Heliumatomer. [206 -f- 8 4 = 238]. Det dannede Bly og Helium akkommoderes i Mineralet. Vi ved, hvor mange Uranatomer, der omdannes i 1 Aar, saa naar vi undersøger, hvor store Bly- og Heliummængder der findes i Uranmineralet, kan vi nemt beregne, hvor mange Åar der er gaaet siden Mineralet blev dannet. Den første Metode er baseret paa Undersøgelsen af Mineralets Uran- og Heliumindhold. 1 gr Uran danner i cm 3 He i 10 Mill. Aar. Mineralets Alder bliver altsaa udtrykt i Mill. Aar bestemt ved Formlen -j= Den største Værdi for Forholdet -p=- findes i Mineralet Sphen, som stammer fra Ontario i Amerika og er af Prækambrisk Oprindelse; dets Alder er 600 Mill. Aar. Den anden radioaktive Metode hviler paa Undersøgelsen af Forholdet mellem Uran- og RaG-Mængden i vedkommende Mineral, 1 gr Uran danner i et Aar 1, g Pb (206). Heraf følger, at Mineralets Alder udtrykt i Mill. Aar kan findes af Udtrykket Sg^ Den største Mængde RaG findes i norske Uranmineraler 1 ) fra Arendal (det saakaldte Cleveit). For delte er -== = 0, w og svarer til en Alder af 1300 Mill. Aar. De radioaktive Metoder giver saaledes Værdier, der er fra 6 13 Gange saa store som de geologiske. Vil vi nu bedømme Metodernes Paalidelighed, maa vi undersøge de Antagelser, hvorpaa de hviler. Den fælles Hovedantagelse for alle Metoderne er den, at dé Processer, der har frembragt de iagttagne Forhold, ikke har forandret sig i Tidernes Løb.. i) En udmærket Fremstilling af Radioaktivitet og dets Anvendelser findes hos ELLEN GLEDITSCH og EVA RAMSTEDT,»Radium«, Kristiania Se endvidere: ELLEN GLEDITSCH, Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Bd. XXXVI. Nr. 1. Kristiania

4 16 Møder og Ekskursioner. Hvad angaar de geologiske Metoder maa vi da vel lægge Mærke til, at der forud for Tilførselsprocessen af Salt og Sediment er foregaaet Forvittrings- og Opløsningsprocesser. Forvittringshastigheden og Opløsningshastigheden afhænger imidlertid af mange ydre Faktorer, i særlig høj Grad af Temperaturen, men ogsaa af Luftens Sammensætning og af, hvor langt Processen i Forvejen er fremskredet. I Modsætning hertil er de radioaktive Processer ganske uafhængige af de kemiske og fysiske Forhold, som har hersket paa Jorden. Hvis man vil antage, at Processerne er de samme i Dag som for Millioner af Aar siden, maa denne Antagelse derfor være mest velbegrundet overfor de radioaktive Proeesser. Altsaa: Med Hensyn til Hovedantagelsen er de radioaktive Metoder absolut paalideligere end de geologiske. Med Hensyn til de specielle Forudsætninger for de geologiske Metoder skal jeg nævne et enkelt Eksempel: Antagelsen om, at Natriumkloridet i Havene er af primær Oprindelse. Dette er helt usikkert. Det viser sig bl. a., at de Mineraler, som opløses i Flodvandet, ikke indeholder tilstrækkeligt Klor til Dannelse af Natriumkloridet, saa vi maa slutte, at Kloret findes i Havet; det kommer ikke fra Mineralerne, men er af vulkansk Oprindelse. Kun det Natrium, som bliver tilført i Form af Natriumbikarbonat og Natriumsulfat, er primært. Endvidere maa man mene, at det NaCl, som findes i Floderne, allerede tidligere en eller flere Gange har været i Havet, men er blevet fjernet derfra enten ad underjordisk Vej ved Hjælp af Sedimenter eller af Vinden, der kan føre lidt Vand og Salt ind over Land. Naar hele Metoden er baseret paa den Antagelse, at NaCl'et ikke foretager et Kredsløb, maa selvfølgelig de fundne Tidsrum blive kortere, end hvis vi kunde tage Hensyn til dette Kredsløb. Jeg skal ikke gaa nærmere ind paa de geologiske Metoders specielle Antagelser, men derimod omtale de særlige Antagelser, der knytter sig til de radioaktive Metoder nemlig følgende: 1) at alle Omdannelsesprodukter forbliver indesluttet i Mineralet, 2) at Mineralet, da det dannede sig, ingen Omdannelsesprodukter optog. Med Hensyn til den første Antagelse maa vi nu ikke glemme, at Heliumluften delvis kan undslippe fra Mineralerne, som ikke er helt lufttætte, øg det er interessant, at man netop finder det største Heliumindhold i meget kompakte Mineraler som Sphen. Naar man pulveriserer et Mineral, bortgaar ca. 30 pct. af Heliumindholdet. En Værdi for Jordens Indhold, der er fundet af et He-U- Forhold, maa derfor betragtes som en nedre Grænse. Ved Bly-Metoden er der ingen Fare i denne Henseende; her maa vi derimod -regne med den Mulighed, at Mineralet, da det

5 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bd. 6 [1923]. 17 dannedes, kan have optaget Pb (206) rent accessorisk (tilfældigt) i), ligesom det jo har optaget Jern, Aluminium, sjældne Jordarter o. s. v. Dette er en Fejlkilde, som bevirker, at Bly-Metoden maa antages at give en øvre Grænse for Jordens Alder. Muligheden af, at Mineralet ved Dannelsen har optaget Helium kan vi sikkert se bort fra. Det er altsaa saa heldigt, at de to radioaktive Metodei giver henholdsvis en nedre og en øvre Grænse for Jordens Alder. Da det ikke er sandsynligt, at Mineralerne ved Dannelsen har optaget særlig store Mængder af Uranbly, maa den Værdi, Bly-Metoden giver, anses for sikrere end Heliummetodens, og vi kan da anse ca Mill. Aar for én nogenlunde paalidelig Værdi for Jordens geologiske Alder. Medens vi saaledes har ret paalidelige Metoder til Bestemmelse af Jordens geologiske Alder, bliver det en mange Gange vanskeligere Opgave at beregne Jordmaterialets Alder, Jordens kosmologiske Alder. Man har gentagne Gange ud fra astronomiske Betragtninger søgt at danne sig et Skøn om det Tidspunkt, da Jorden ligesom andre Himmellegemer i Solsystemet er opstaaet. Saaledes beregner JEANS en Alder for Solsystemet af 3600 Mill. Aar. Men selvfølgelig er dette et i høj Grad vilkaarligt Skøn. I det følgende vil vi forsøge at bruge de samme radioaktive Metoder til Beregning af Jordens kosmologiske Alder, som gjorde saa fortrinlig Tjeneste, da vi søgte Oplysning om Jordens geologiske Alder. Jeg tænker her først og fremmest paa den omtalte Blymetode. Vi bestemmer, hvor meget Urari- og hvor meget Bly der findes i Mineralet. At dette samtidig indeholder Jern, Aluminium, Silicium og flere andre Stoffer, har slet ingen Betydning for vort Resultat. Uranrige Mineraler, som indeholder indtil 60 % Uran, egner sig bedst til den Slags Bestemmelser, men principielt kan vi lige saa godt beregne Mineralets Alder, naar det indeholder l /oo eller mindre. Resultatet bliver som Følge af Usikkerheden paa Bestemmelsen af de smaa Stofmængder mindre nøjagtigt, men Principet bliver det samme. For at kunne beregne Jordens kosmologiske Alder anstiller vi nu følgende Betragtning: Vi spørger, hvilken Skæbne der er overgaaet det Bly, der dannedes af Uran, dengang Uranet endnu ligesom andre Bestanddele af Jordskorpen var i flydende Tilstånd. Der findes.paa Jordskorpen uden for Uranmineralerne intet Bly med Atomvægten 206. Hvor er det Bly i) Fornylig har man i Belgisk Kongo fundet et stort Uranleje, hvis Indhold af Uranbly er betydeligt større end noget andet Uranminerals. Her finder man et Tilfælde, hvor man kan tænke sig, at en Del af Uranblyet sekundært er tilført Uranmineralet, idet der tæt under dette Leje findes et andet, hvis Indhold af Uranbly er uforholdsmæssigt lille.

6 18 Møder og Ekskursioner. blevet af, som dannedes af Uranet, da det var flydende. Svaret er følgende: Ligesom Uran danner Pb (206), danner Thorium Pb (208). I den flydende Jordskorpe har de to Slags Bly blandet sig til et»sammensat Element«, nemlig almindeligt Bly, der ved Sammensætning af 1 Del Pb (206) og 1 Del Pb (208) viser en Atomvægt paa 207. Muligheden af, at almindeligt Bly er en Blanding af de to Blyarter, har allerede været diskuteret, uden at man dog er naaet til noget Resultat. ASTON har ikke kunnet konstatere Blyets Sammensætning ved sine specielle Metoder. Derfor har Professor BRØND STED og jeg forsøgt at skille almindeligt Bly i dets formentlige Bestanddele efter lignende Metoder som den, der er anvendt til at adskille Kviksølv og Klor i simplere Bestanddele. Professor HONIGSCHMID i Muhchen, der er en stor Autoritet paa Atomvægtsbestemmelsernes Omraade, har paataget sig at bestemme Atomvægten af vore forskellige Fraktioner (Adskillelsesprodukter). Han har endnu ikke afsluttet sine Undersøgelser, men naar Resultaterne foreligger, vil vi kunne besvare Spørgsmaalet om, hvorvidt det almindelige Bly er en Blanding af Uran-Bly og Thorium-Bly eller ikke. I de følgende Betragtninger vil vi først antage, at det almindelige Bly er en saadan Blanding. Naar vi gør det, har vi øjensynlig Lov til at. betragte hele Jorden som et uhyre stort Uranmineral. Vi bestemmer da igen Forholdet mellem de Uran- og Blymængder, som findes deri. At Jordskorpen tillige indeholder store Mængder af andre Materialer er for vor Betragtning ganske uden Betydning, ligesom den tidligere omtalte Bestemmelse af Uranmineralers- Alder ikke berørtes af Tilstedeværelsen af andre Stoffer. Vi kender Jordens totale Uranmængde; hvis vi tænker os Jordskorpens Materiale delt i 1 Mill. Dele, svarer 7 af disse til Uran eller med andre Ord, Jordskorpens Uranindhold udgør 7 Milliontedele af hele Materialet. Jordskorpens Blyindhold er efter CLARK og WASHINGTON 20 Milliontedele af dens totale Materialmængde. Halvdelen eller nøjagtigere 40 % af denne Blymængde er opstaaet Pb207 af Uran. Vi kan nu beregne Jordens Alder af Ligningen 9.. = 0,87 (X t + l /L 2 t 2 + ), hvor X er Omdannelsesperioden og t den søgte Alder., Resultatet bliver 7000 Mill. Aar.. Jordskorpens Thoriumindhold er 26 Milliontedele af dens samlede Materiale. Vi kan nu igen beregne Jordens kosmologiske Alder af Forholdet mellem Thorium- og Blymængden. Det vil sige, vi betragter Jorden som eet uhyre stort Thoriummineral. Denne kosmologiske Jordalder paa Mill, Aar bør betragtes som en øvre Grænse, da Forudsætning for Beregningen er, at almindeligt Bly udelukkende er en Blanding af Uran- og Thorium-Bly. Er derimod en Del af Blyet opstaaet ved Blanding af Uran- og Tho-

7 Medd. fra Dansk geoli Forening. København. Bd. 6 [1923J. 19 riumbly paa andre Steder i Solsystemet, eller hvis en Del af almindeligt Bly stammer fra andre endnu ukendte Blyisotoper, vil i begge Tilfælde den fundne Værdi være for stor. Mødet den 29. Januar Hr. Knud Jessen holdt Foredrag om en undersøisk Mose ved Rungsted med Bemærkninger om de senglaciale Niveauforandringer i Øresund. Hertil knyttedes nogle Bemærkninger af Hr. AXEL JESSEN. Foredragets Indhold er trykt i Medd. fra Dansk geol. Forening. Bd. 6 Nr. 14 og D. G. U. IV. R. Nr. 18. Derefter afholdtes Ordinær Generalforsamling. Efter at Dirigenten, Hr. C. HAMMER, havde erklæret Generalforsamlingen for lovlig indvarslet, aflagde Formanden, Hr. Axel Jessen, Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar. Derefter fremlagde Kassereren, Hr. C. Malling, Regnskabet, som godkendtes, hvorefter Hr. O. B. Bøggild valgtes til Formand for det kommende Aar, medens der som Bestyrelsens øvrige Medlemmer valgtes De Herrer Knud Jessen, C. Malling, G h r. P o u 1- sen og H. Ødum. De Herrer Revisorer C. Hammer og C. Ottesen genvalgtes. Mødet den 16. Februar 1923 Hr. Dr. R. Nordhagen fra Kristiania holdt Foredrag om postglaciale Klimavekslinger i Mellemeuropa grundet paa nye Undersøgelser af Foredragsholderen og Dr. H. GAMS. I Anledning af Foredraget veksledes Bemærkninger mellem Hr. KNUD JES SEN og Foredragsholderen. Mødet den 5. Marts 'Hr. S. A. Andersen fremlagde sine kvartærgeologiske Iagttagelser i Egnen syd for Sorø. Hertil knyttedes Bemærkninger af Hr. V. MILTHERS. Mødet den 12. April Hr. Alfred Rosenkrantz gav en Meddelelse om endislokation i Københavns prækvartære Undergrund. Foredraget vil senere blive trykt. Hr. Professor Dr. K. A. Gronwall holdt derefter et Foredrag om Sven Nilsson som kvartærgeolog, djur- och våxtgeograf. Efter en 1847 hallen forelåsningsserie. Denne er publiceret i Lunds Universitets Årsskrift. N. F. Afd. 2. Bd. 18. Nr. 8. Lund

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

et eksempel: hvor gammel er jorden? 11

et eksempel: hvor gammel er jorden? 11 Vi ved i dag, at Jorden blev dannet for ca. 4,6 milliarder år siden, og at den har eksisteret næsten lige så længe som Solen. Vi ved også, at den eneste måde at skaffe os pålidelig viden om Jordens alder

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Liv i Universet. Anja C. Andersen, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA)

Liv i Universet. Anja C. Andersen, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Liv i Universet Anja C. Andersen, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Er der liv andre steder i universet end her på Jorden? Det er et af de store spørgsmål, som menneskeheden har stillet sig

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Anmeldelser og Kritikker.

Anmeldelser og Kritikker. o Anmeldelser og Kritikker. W. RAMSAY'S Teorier om Aarsagen til de sen- og postglaciale Niveauforandringer. Et referende Arbejde 1 ) af Ellen Louise Mertz. INDLEDNING. Gennem en længere Aarrække har der

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Om idrætsuddannelse og -forskning på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Oplægget struktur Gymnastikkens store betydning for uddannelsens etablering Forholdet mellem teori og praktik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Planetatmosfærer. Hvorfor denne forskel?

Planetatmosfærer. Hvorfor denne forskel? Planetatmosfærer De indre planeter Venus og Jorden har tykke atmosfærer. Mars' atmosfære er kun 0,5% af Jordens. Månen har nærmest ingen atmosfære. De ydre planeter De har alle atmosfærer. Hvorfor denne

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Victor Madsen. 1865 1947.

Victor Madsen. 1865 1947. Victor Madsen. 1865 1947. Tirsdag den 15. Juli 1947 afgik Dansk Geologisk Forenings Æresformand, den tidligere Direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse, Dr. phil. VICTOR MADSEN, ved Døden paa Frederiksbergs

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

1. Varme og termisk energi

1. Varme og termisk energi 1 H1 1. Varme og termisk energi Den termiske energi - eller indre energi - af et stof afhænger af hvordan stoffets enkelte molekyler holdes sammen (løst eller fast eller slet ikke), og af hvordan de bevæger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

København 10.9.2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV

København 10.9.2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København 10.9.2014 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Greenpeace bemærkninger til Frederikshavns Kommunes udtalelser til Greenpeace klage til Natur- og Miljøklagenævnet over

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié:

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié: BRIEF NA 0041382 liitféffiiiibiié: RUE KIRKES SPIR BETÆNKNING 'afgiven af det den 2. DECEMBER 1910 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN I KOMMISSION HOS BRØDRENE SALMONSEN A/S TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 19tt .

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Hvad skal vi spise? l. Kalorier:

Hvad skal vi spise? l. Kalorier: 5 Hvad skal vi spise? For at leve maa ethvert Menneske indtage en vis Mængde Føde. Men samtidig er det uhyrevigtigt, at denne Føde er rigtigt sammensat, saa at den indeholder alle de Stoffer, der er af

Læs mere