{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}"

Transkript

1 Lillle Mosgaard 1 af 9 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Lille Mosgaard Lønaa matr. nr. 6a Det gamle navn for Lille Moesgård var "Hiortsborg". Det blev regnet for et bol, og ejeren var Birgitte Thott, der var gift med Otte Giøe til Thureby. Det er muligt, at stedet har hørt under Hastrup, så Birgitte Thott har arvet bolet efter sin moster Marie Below til Hastrup, der døde i D. 1. okt. 1656, skøde fra Birgitte Thott til Hendrich Thott til Boltinggård på et bol i Nørre Jylland, Hastrup birk, Thyregod sogn, kaldet Hiortzborig med fæsteren Jep Jensen. Han flyttede siden til Kjærgård og derfra til Kokborg by. Han var også murer. I matriklen, der kom i , er stedets hartkorn opgivet til 1 td. 5 skp. 2 fkr. Landgilden var 1 harbopund smør, 1 ørte rug og 1 vædder. Der kunne sås 2 skp. rug og 1 skp. byg, men der avledes ikke noget hø. Bolet tilhørte stadig Hendrich Thott til Boltinggård, men der var kommet en ny fæster, Christen Bøjesen. Han var også skrædder, i Nørvang herreds tingbog kaldes han Christen Skræder, da han var stokkemand på tinget d. 1. sept D. 10. nov. samme år måtte han selv møde for tinget, han var kommet i restance med sin landgilde for et år samt kongelige skatter 2 mk. 8 skil. og kornskat 5 mk. 5 skil. Omregnet i penge 2 rigsdaler 2 mark. Næsten alle fæstere havde restancer lige efter svenskekrigen. D. 9. nov nævnes Hjortsborg igen, da herredsfoged Otte Knudsen fra Nørre Kollemorten ledsaget af 2 adelsmænd, Henrich Mund til Serritslevgård og Arild Gedde til Brændholm, gjorde udlæg i Henrich Thotts jordegods for penge, som han skyldte til Magdalene, der var enke efter Rasmus Nielsen i Århus. Christen Bøjesen eller Boesen, som han kaldes, boede der stadig. Landgilden opgives lidt anderledes til ½ ørte rug, 1hbpd. smør, 1 vædder og 1 rigsdaler arbejdspenge. Derefter mangler et par skøder, men antagelig har Magdalene måttet overtage Hjortsborg som pant, så det er hende, der har solgt stedet til oberst Hans Friis, der stod som ejer omkring I 1683 blev stedet omvurderet til den ny matrikel, der kom i Den jord, der kunne bruges til normal drift og hvile, blev anslået som "ond", det var godt 3 tdr. sædeland, der altså var brugelig til en bygafgrøde efter staldgødning og derefter et par rugafgrøder, inden den igen skulle hvile i 3-4 år. Resten af den opdyrkede jord fordrede 9 års hvile imellem afgrøderne og blev opført som mose. Der var knap 14 tdr. sædeland. Høavlen er opført med 1 1/4 læs mosefoder, altså ringe hø. Der var græsning til 2 høveder. Det gav et anslået hartkorn på 1 td. 1 skp. 2 fkr. 1 alb. 1 pen. I den ny matrikel blev hartkornet endeligt fastsat til 1 td. 2 skp. 2 alb. Det var en betydelig nedsættelse. I 1683 stod strandinspektør Christian Henrich Peitersen i Thy som ejer, men hans skøde mangler også. D. 22. sept solgte han et bol Hjortsborg, nu kaldet Lille Moesgård, til Otto Skram på Donneruplund. Skødet omfattede også 2 helgårde i Dørken og et hus i Dørken by. Lille Moesgård er opført med sit gamle hartkorn. D. 25. nov satte Otto Skram Lille Moesgård i pant for et lån på 40 rigsdaler hos Niels Madsen i Skærhoved. I skattelisten for 1687 er bolet opført under Donneruplund med fæsteren Christen Christensen. Det er ikke til at vide, om det er en søn af Christen Bøjesen, eller om det er ham, der egentlig hed Christensen. Besætningen bestod af 1 ko, det skulle opgives af hensyn til kvægskatten. D. 30. nov solgte Otto Skram til Donneruplund og hans hustru Ide Maria Juel en hel del gårde og bol til Peter Ferdinand von Howitz på Stougård. Deriblandt var Lille Moesgård med fæster Christen Christensen og med det ny hartkorn. Fæsteren Bøje Christensen omtales omkring år 1700, men han var der ikke ret længe. I skattelisten for 1704 hedder fæsteren igen Christen Bøjesen, og da han var født i 1660, kunne han godt være søn af den gamle Christen Bøjesen. Den yngre Chr. Bøjesen døde i 1730 i Gødsbøl i Lindeballe sogn, der hentede man tit tømmer på den tid, men det fortælles ikke, under hvilke omstændigheder han døde. D. 20. marts 1697 skiftede Lille Moesgård igen ejer, da von Howitz solgte Stougård til Paul de Trapaud. Blandt bøndergodset nævnes Lille Moesgård, fæstet af Christen Christensen. Både von Howitz og de Trapaud ejede også Hammergård, og Lille Moesgård blev overført til Hammergårds gods. D. 29. apr solgte Paul de Trapaud Hammergård til kommerceråd Johan Trane, og i den medfølgende jordebog nævnes Lille Moesgård med fæsteren Christen Christensen, der jo må være den samme, som andre steder kaldes Christen Bøjesen. Omkring 1707 overtog Mads Trane Hammergård, han var sognepræst ved Viborg domkirke og provst

2 Lillle Mosgaard 2 af 9 over Nørlyng herred og bror til Johan Trane. I hans jordebog fra d. 16. jan er Lille Moesgård opført med fæster Christen Bøjesen. D. 12. juli 1715 solgte Mads Trane Hammergård til sognepræst Holger Bredal i Klovborg, men noget af bøndergodset blev solgt til Niels Andersen Wong, ligesom Mads Trane i 1715 lånte 1000 rigsdaler af ham. Lille Moesgård var imidlertid ikke imellem det solgte og heller ikke i det pantsatte gods. Det må være en af de 2 ejere af Donneruplund, Claus Jessen eller konsumtionsforpagter Christen Clausen, der har købt stedet af Mads Trane. D. 10. jan lod Chr. Clausen holde auktion over Donneruplund, og da Niels Andersen Wong d. 17. apr fik skøde på den lille hovedgård af fru Anna Cathrine Clausen, var Lille Moesgård med. Christen Bøjesen havde en datter Mette, der var født før 1700, hun blev d. 1. aug gift med Oluf Jacobsen, Østergård i Dørken. En anden datter Zidsel, der var født i 1701, blev d. 14. juni 1722 gift med Mads Iversen, fæster i Thyregodlund. Christen Bøjesen blev begravet d. 23. juli 1730, og hans enke Johanne Pedersdatter stod for fæstet i 3 år. Hun var født i 1661, så hun var 72 år, da hun d. 16. april 1733 blev trolovet med Niels Bertelsen fra Jelling, der står ikke noget om hans alder i kirkebogen. D. 14. juni samme år blev de gift, og Niels Bertelsen overtog fæstet. Han var fæster i 30 år, og det ser ikke ud til, at han har haft større problemer, selvom tiderne ikke var gunstige for fæsterne. Johanne Pedersdatter ydede 2 fkr. rug årligt til fattigkassen i de 3 år, hun var fæster, og Niels Bertelsen fortsatte med bidragene, og ingen fra stedet fik selv brug for fattighjælp. I 1755 døde Johanne Pedersdatter, 94 år gammel. Hun blev begravet d. 19. maj, og allerede d. 5. juli blev Niels Bertelsen trolovet med Kirsten Pallesdatter fra Lønå. Hun var nok heller ikke helt ung, hendes forældre Palle Christensen og Ellen Pedersdatter var indsiddere i Lønå, og de døde begge lige efter, 80 og 85 år gamle. D. 20. juli 1755 blev Kirsten og Niels Bertelsen gift. D. 14. nov. 1755, da Niels Andersen Wong afstod Donneruplund til sønnen Anders Nielsen Wong, var Lille Moesgård med i handlen med Niels Bertelsen som fæster. Derimod var stedet ikke med, da Anders Nielsen Wong d. 26. apr solgte Donneruplund til svigersønnen Anders Bagger. I stedet var Lille Moesgård lagt ind under Hastrup, som Anders Nielsen Wong også var blevet ejer af. I 1762 byttede Niels Bertelsen fæste med Christen Christensen Murmands enke Kirsten Nielsdatter fra Kokborghuse, så hun kom til Lille Moesgård. Christen Murmand, der var både murer og blytækker, var død i 1761, 62 år gl. Kirsten Nielsdatter blev trolovet med Christen Christensen fra Lille Nørlund i Ejstrup sogn. Det var d. 13. marts 1764, men lige inden brylluppet døde Christen Christensen. Det blev alligevel en Christen Christensen, der overtog fæstet af Lille Moesgård, der står ikke noget om, hvem han var, men det kunne være Christen Murmands søn Christen, der var født i Hans kone hed Ane Marie Christensdatter. Christen havde en søster af samme navn, men hun var i 1756 blevet gift med Dynes Lassen i Uhre, og hun døde først i Anne Nielsdatter Isen, der døde 92 år gammel i Lille Moesgård i 1763, kunne være bedstemor til Anne Marie Christensdatter, der var født i Hun døde kun 29 år gammel i Hun havde født en søn, Christen, der blev døbt d. 16. sept og båret af sin farmor i Lille Moesgård, antagelig Kirsten Nielsdatter. Det er nok en fejl, at Hans, der var med som fadder, kaldes barnets broder. Iøvrigt døde Christen 1½ år gammel i Christen Christensen blev gift igen, men navnet på hans 2. kone har ikke kunnet findes. Det gik ikke så godt for ham, fra 1770 måtte han have lidt hjælp fra fattigkassen, og da hans svigermor Anne Jensdatter døde i 1771 og blev begravet d. 24. marts, måtte han have 3 mark i begravelseshjælp. Anne Jensdatter blev 75 år gammel. Christen Christensen dyrkede i 4 tdr. 4 skp. sædeland, og han havde græsning til 5 kreaturer. Han skulle betale 3 rigsd. 32 skil. i landgilde i 1769, Men Anders Bagger, der havde overtaget Hastrup, påstod at det kneb med betalingen af landgilden, og han mente, at hartkornet var sat for højt, både for Lille Moesgård og Lønå. I hoveriprotokollen for 1771 er det stadig Chr. Christensen, der er opført som fæster, og det oplyses, at han kunne avle 1 læs hø, jorden var skarp og sandet hedejord, og beboeren levede i armod. Da Bagger ikke var nogen blid herremand, er Chr. Christensen sikkert blevet afsat som fæster, der står ikke noget om, hvad der blev af ham. D. 9. maj 1776 lånte Bagger rigsdaler af Ole Chr. Secher i Århus, og imellem det gods, som han pantsatte, var Lille Moesgård med fæsteren Christen Hansen. Det er første gang, han er omtalt, han gik andre steder under navnet Christen Bak, og det hed han også i jordebogen, da Hastrup gik på tvangsauktion i Navnet på Christen Baks kone kendes ikke, før 1787 flyttede de til Give sogn og blev selvejere. I 1787 er den ny fæster Christen Nielsen opført i folketællingen. Han var gift 2. gang, og hans kone hed Anne Pedersdatter, de var 60 og 54 år gamle. Deres søn Peder Christensen, 24 år, var gift med Anne Marie Christensdatter, 20 år, og de boede til leje. Der var 2 sønner mere, Anders, 18 år, og Hans, 8 år, ingen af dem var født i Thyregod sogn. Antagelig kom de fra Give, en datter Else var gift med Peder Sørensen i Ullerup. Den yngste søn Hans blev i 1798 gift med Kirstine Sørensdatter fra Give. Da Jens Schoutrup købte Hastrup d. 21. juni 1796, var Christen Nielsen stadig fæster. Hans hoveri bestod af 1 dags høst med 2 folk og plidsgerning efter omgang. Dertil en ægt på 7-8 mil.

3 Lillle Mosgaard 3 af 9 D. 29. juni 1796 købte Christen Nielsen Lille Moesgård af Jens Schoutrup. Hartkorn 1 td. 2 skp. 2 alb. Skødet er ikke bevaret, men samme dag udstedte Christen Nielsen et pantebrev til justitsråd de Thygeson på Mattrup på 100 rigsd., og det er bevaret, beløbet har nok dækket købesummen. Pantebrevet blev tinglæst. Det næste skøde er heller ikke bevaret eller tinglæst. Omkring 1800 solgte Christen Nielsen Lille Moesgård til Laurids Pedersen, der ialtfald var flyttet ind, da folketællingen fandt sted i Han var 65 år og gift med Margrethe Christensdatter, der var 66 år, det var hans 2. og hendes 1. ægteskab. Sønnen Peder Lauridsen, 25 år, var hjemme. Laurids Pedersens alder passer med, at han kan være søn af Peder Nielsen i Lønå, han fik nemlig en søn Laurids i 1735, men foreløbig kan det ikke bevises. Familien Laurids Pedersen og søn ejede kongetienden af mange gårde og parceller i Brande sogn. Inden Laurids Pedersen afstod Lille Moesgård til sønnen, solgte han kongetienden på Mads Larsens gård i Risbjerg til Mads Larsen, der var blevet selvejer. D. 18. dec skødede Laurids Pedersen Lille Moesgård til sin søn Peder Lauridsen på grund af alderdom og svaghed. Hartkorn uændret, købesum 200 rd. Laurids Pedersen døde i 1810 og blev begravet d. 22. sept. Margrethe Christensdatter døde i 1812 og blev begravet d. 26. jan. Peder Lauridsen blev gift med Maren Jensdatter fra Grarup i 1809, hun var datter af Jens Nielsen. Hun var født i 1767 eller 68 og døde allerede i 1811 i barselseng. Hun blev begravet d. 10. marts sammen med barnet. Peder Lauridsen blev samme år gift med Mette Troelsdatter fra Brandlund. Skellet imellem Lille Moesgård i Thyregod sogn og Store Moesgård i Give sogn var meget uregelmæssigt, så Peder Lauridsen blev i 1821 enig med sin nabo Christen Christensen om at rette skellet ud. Dokumentet blev skrevet under d. 21. apr. og er meget udførligt. Teksten findes i bilagene, hartkornet var uændret på begge sider. D. 25. juni 1813 købte Peder Lauridsen en eng vesten for Ulkjær mølle af Hans Iversen, tidligere Dørken, nu i Branduhre. Parcellen havde nr. 13 i den såkaldte Krogeng, der havde tilhørt Niels Andersen Wong i Bregnhoved. Peder Lauridsen døde d. 21. apr. 1830, han var født i Der var skifte efter ham d. 21. juni, og gården blev ansat til 150 rigsbankdaler sølv, den var ubehæftet med gæld. Besætning og løsøre blev sat til 166 rbd. 4 mark sølv. Enken fik det halve, sønnen Laurids 2/3 af resten og datteren Maren 1/3. Enken kaldes fejlagtigt Maren Pedersdatter i skiftet, men det var stadig Mette Troelsdatter. Hun fik gården ekstraderet til fri brug, til sønnen gav hun et chatol og til datteren en dragkiste, en seng og frit bryllupsgilde. Christen Pedersen Bank i Dørken var hendes lavværge. I skiftet efter Peder Lauridsen står der, at børnene Laurids og Maren fik deres beslægtede, gårdmand Laurids Pedersen i Lønå som formynder. Han boede på matr. nr. 4 Lønå, og han var søn af Peder Andersen den ældre og Mette Marie Larsdatter. Peder Andersens mor Kirsten Pedersdatter var datter af Peder Nielsen i Lønå, så det bestyrker teorien om, at Laurids Pedersen var søn af Peder Nielsen. Den unge Laurids Pedersen var født i 1812 og døbt d. 26. april. Maren var født i 1814 og døbt d. 30. marts. D. 15. april 1832 blev hun gift med ungkarl Andreas Pedersen fra Lønå, og de kom til at bo i Neder Donnerup. D. 26. sept købte Mette Troelsdatter parcel nr. 3 af Ole Iversens gård Søndergård i Dørken, hartkorn 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 40 rbd. sølv. Desuden lejede hun en mergelgrav i Søndergårds jord, hvor hun måtte tage 200 læs mergel årligt. Leje en gang for alle 5 rbd. sølv, årlig afgift 8 sk. sølv. Når merglen slap op, måtte hun grave ved siden af, dog ikke i Ole Iversens egen mergelgrav. D. 8. sept overdrog Mette Troelsdatter gården til sin søn Laurids Pedersen ved købekontrakt. Hun flyttede til Grarup, og Laurids, der havde fået gården billigt, forpligtede sig til at yde hende årligt, så længe hun levede, 12 skp. rug og 8 rbd. rede sølv. Datteren Maren havde fået sin arv 200 rbd. udbetalt. D. 16. sept udstedte Mette skøde til Laurids Pedersen. Hartkornet var uændret, købesum 200 rbd. rede sølv. Laurids Pedersen var i 1837 blevet gift med Else Christensdatter fra Ullerup. Hun var født i 1817 og kunne føre sin slægt tilbage til gården Silcheborg i Grene sogn og derigennem til adelsslægten Norby. D. 18. marts 1854, skøde fra Mette Troelsdatter til Laurids Pedersen på engskiftet i Give sogn, der havde fået matr. nr. 2 af Vorslunde. Købesum 100 rbd. sølv. I 1813 havde prisen været 200 rigsdaler dansk kurant eller 33 rigsbankdaler 2 mark. Laurids Pedersens arv, der udgjorde 250 rbd., var udbetalt til ham i D. 11. juni 1859 lånte Laurids Pedersen 200 rd. af ungkarl Hans Christensen i Morsbøl og satte Lille Moesgård i pant. Det ser ud til, at pengene er brugt til byggeri. D. 22. okt var Laurids Pedersen og hans 2 naboer, Christen Andersen i Ullerup og Christen Andersen i Lønå blevet enige om et engvandingsanlæg i Lille Moesgård, Ullerup og Lønå. Laurids Pedersen og Else Christensdatter havde 6 børn: 1. Mette Laursen, født d. 13. okt Gift d. 8. nov med Niels Poulsen Nielsen, født i Ullerup d. 26. sept og søn af N. P. Nielsen senior i Ullerup. 2. Christen Clausen Laursen, født d. 23. nov Den næste ejer af Lille Moesgård.

4 Lillle Mosgaard 4 af 9 3. Johanne Laursen, født d. 6. jan. 1843, gift d. 24. sept med ungkarl Jens Peter Nielsen, født i Amlund i De boede på matr. nr. 3g Dørken. Hun blev gift 2. gang med træskomand og daglejer Sivert Jensen, født d. 21. juni 1832 i Egtved, bror til Jens Klemmensen Jensen i Thyregodlund. De flyttede til Thyregod by, hvor Johanne havde systue og udlejede dåbstøj. 4. Peder Laursen, født d. 28. aug Gift med Petrine Jespersen d. 3. dec Hun var født d. 15. sept. 1850, datter af Jesper Thomsen i Lønå. De havde en kort tid et husmandssted i Lønå, flyttede så til matr. nr. 1k Hallundbæk og derfra til matr. nr. 15f Alkjærlund d. 24. marts Deres 3 yngste sønner Martinus, Kresten og Elisius kom igen til Thyregod sogn. 5. Maren Kirstine Laursen, født d. 27. maj 1848, gift d. 23. maj 1873 med Christen Møller Nicolaisen fra Brandlund. 6. Jens Christian Nørskov Laursen, født d. 3. april D. 30. okt. 1869, skøde fra Laurids Pedersen til søn Christen Clausen Laursen på Lille Moesgård med hartkorn under matr. nr. 6a, 1 td. 3 fkr. 3/4 alb. og parcel matr. nr. 3c Dørken, 3 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 1000 rd. Særskilt fulgte de 2 engparceller ved Hestlund med i handlen, hartkorn 2 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 100 rd. Der blev oprettet en aftægtskontrakt for Laurids Pedersen og hustru. Kapitalværdi 550 rd., til bolig fik de 3½ fag i stuehusets søndre ende. Laurids Pedersen døde af blodstyrtning d. 30. jan Else Christensdatter døde d. 28. maj Inden Laurids Pedersen døde, havde han bestemt, at hans kone skulle have de kongetiender, han havde i behold. Lars Chr. Christensen på matr. nr. 9b Grarup havde købt sine tiender af ham d. 10. okt Arvingerne overdrog d. 26. maj 1873 kongetienden af 16 gårde og parceller til Else Christensdatter for 500 rd. Christen Clausen Laursen blev d. 16. apr gift med Maren Sørensdatter, der var født i Dørslund d. 15. aug og datter af Søren Pedersen og Mette Jensdatter. D. 14. marts 1881 døde Chr. Clausen Laursen, og der var skifte efter ham d. 28. marts 1882, hvor enken Maren Sørensdatter fik Lille Moesgård overdraget. D. 19. maj 1882 blev hun gift med Anders Christensen fra Skovsbøl, der var født d. 13. juli 1855 og søn af Christen Christensen og Zidsel Kirstine Jensen. De umyndige børn fik deres farbror Peder Laursen i Alkjærlund som formynder. Anders Christensen fik d. 13. nov sin vielsesattest læst som adkomst til gården. D. 9. febr købte han parcel matr. nr. 3b af Store Moesgård i Give sogn af Peder Andreas Jensen. D. 30. juni 1909, skøde fra Anders Christensen til Jens Jacob John Hansen. D. 2. april 1910, skøde fra Jens Jacob John Hansen til Anders Peter Mikkelsen. Det var et mageskifte. D. 5. nov. 1912, skøde fra Anders Peter Mikkelsen til Carl Martinus Jepsen. D. 21. marts 1913, skøde fra Carl Martinus Jepsen til Marinus Lund. D. 21. april 1914 købte Marinus Lund matr. nr. 1c Store Moesgård af Hans Larsen og lagde den under gården. D. 12. okt. 1915, skøde fra Marinus Lund til Jens Kristian Skou Kristensen. D. 18. marts 1916, skøde fra J. Kr. Skou Kristensen til Søren Christoffersen, der kom fra matr. nr. 4a, 3d Lønå. D. 26. juli 1919, skøde fra Søren Christoffersen til Martin Fruerlund. D. 20. marts 1921, skøde fra Martin Fruerlund til Gothardt Laurids Gotfredsen. D. 4. april 1926, skøde fra Gothardt L. Gotfredsen til Martin Fruerlund og Michael Fruerlund i lige sameje. D. 25. nov. 1931, skøde fra Michael Fruerlund til Martin Fruerlund på sin halvpart. D. 18. jan. 1932, skøde fra Martin Fruerlund til Kristian Gregersen. D. 23. dec. 1938, skøde fra Kristian Gregersen til Martin M. J. Fruerlund. D. 4. nov. 1940, skøde fra Martin M. J. Fruerlund til Jens Moesgård, søn af Martin Moesgård og Else Marie Kjærgård i Ny Kjærgård. 1969, skøde fra Jens Moesgård til søn Lynge Moesgård. 1991: Lynge Moesgård, Mosegårdsvej 1, Ullerup, Give. Nørvang Herreds Tingbog 1669, Fol. 11. For Retten fremstoed Erlig Dyderige och Gudfrygtige Matrone Magdalena, Sl. Borgemester Raszmus Nielsensz udi Aarhusz, hendisz Fuldmegtige velagdte Mand Hans Christensen udi Hiuffuil och beuiiste med Peder Clemmendsen udi Nørkollemorten och Jensz Lauridszenn ibidem, dj hiemlede med opragte Fingere och udeffter Receszen, at dii Mandagen for Julle Afftenn, som var dend 21. Decembr. nu sidst forleden, da steffnet och Warsell gaff dj effterschreffuene Persohner, nemlig Peder Suendsen i Oxsenbierige, Nielsz Madtzen, Jenns Nielszenn, alle sammestedz, Erich Nielszen i Wester Seyrup, Frandtz Jacobsenn, Bertell Madtzen och Anne Nielszdatter ibm. och Christen Boiesen udi Hiordtzborig, alle och enhuer till dieris Huusz och Bopell for Domb och Rettergang, som bemelte Fuldmegtiige agter her i Dag till Tingett offuer dennem att forhuerffue och tage beschreffuen, liudende Ord efter anden saaledisz:

5 Lillle Mosgaard 5 af 9 Jordebog paa effterschreffuene Gods, mig aff velbiurdige Hendrich Thott er udlagt sampt Fortegnelsze paa huis som Bønderne med resterer till mig att udgiffue for neruerende Aar 1668 och er som følger: Udi Nye Kirche Sogenn, Oxsenbierig, Peder Suendszenn, VIII Schip Roug, II Harboe Pund Smør, I Foer Ogse, I Suin, I Lamb, I Gaasz, I Schip Are, 1 Hønne, 1 Ørte Are Giesterii, I Rixdr. Giesterii. II Rixdr. Arbedzpenge. Niels Madszen och Jenns Nielszen II Ørte Roug, III Harboe Pund Smør, I Foer Ogse, I Suin, I Lamb, I Gaasz, I Schip Are, II Hønsz, II Ørte Are Grii., I Rixdr. Grii., IIII Rixdr. Arbedzpenge. Peder Madszen, I Td. Roug, I Rixdr. Arbedzpenge. Erich Nielszen i Wester Seyrup, II Ørte Roug, II Ørte Biug, I Føenød, I Lamb, I Gaasz, I Schip Are, II Hønsz, II Mk. Gstri. IIII Rixdaller Arbedzpenge. Frandz Jacobszen och Bertell Madtszen, II Ørte Roug, II Ørte Biug, I Føenød, I Lamb, I Gaasz, I Schip Are, II Hønnsz, II Mk. Grii. IIII Rixdaller Arbedzpenge. Anne Nielszdatter aff et Huusz I Rixdaller. Hiortzborrig, Christen Boieszen I Td. Roug, I Pund Smør, I Gield Wedder, I Rixdaller Arbedzpenge. Forschreffuene Landgielde ombeder och befuldmegtiger jeg hermed Hans Christensen udi Hiuffuild paa mine Wegenne at annamme och oppeberge, Kornett att forhandle till en Mand i neste Kiøbsted, som mest will giffue eller effter Capitels Kiøb att betalle eller huem aff Bønderne, som will giffue Penge, da for enn Tønde Roug eller Biug 6 Mark, 1 Bismerpund trei Mark, och for anden Specier effter Jordebogen, och huis dj ej goedwilligen will betalle, da dennom med Retten at søge og mig Pengene till Wiborig Snapszting att leffuere. Datum Aarhuusz dend 9. 9br. Anno 1668, Magdalena, Sl. Borgemester Rasmusz Nielsensz Egenn Haand. Coldinghuusz dend 22. Maij Christen Christensen i Lille Moesgård og Michel Jespersen i Lønå henvendte sig ovennævnte dato til amtmanden på Koldionghus for at leje engen til 2 ødegårde i Bøllund, Give sogn, der havde været beboet af Erich Clausen og Christen Pedersen. Skiøde og Pante Protocol No. 3. Fol C7timus 1796, Een Rigsdaler. Panteobligation. Underskrevne Christen Nielsen, boende i Lille Moesgaard, Tyregod Sogn, Nørvangs Herred, Coldinghuus Amt, tilstaaer herved vitterlig Gield skyldig at være til høyædle og velbaarne Hr. Justitsraad de Tygeson til Mattrup den Summa 100 Rigsdaler, som han mig efter Anmodning laant haver. Thi forpligter jeg herved mig og mine Arvinger ey allene af bemeldte Capital at svare aarlig Rente 4 Rigsdaler til hver Aars Viborg Snapsting, men endog efter et halvt Aars foregaaende lovlig Opsigelse fra een af Siderne og udbetale Capitalen med Renter og videre, skadesløs til Hr. Justitsraaden, respedtive Arvinger, eller hvo denne min Forskrivning med Rette eier. Og paa det Creditor for bemeldte Capital og videre, kan have fornøden Sikkerhed, pantsetter jeg herved med 1ste Prioritet min efter Skiøde af Dags Dato tilhørende Sted, Lille Moesgaard kaldet, beliggende i Tyregod Sogn, Nørvangs Herred, Coldinghuus Amt, som staaer for Hartkorn Ager og Eng 1 Td. 2 Skp. 2 Album med sine Bygninger og alt tilliggende. Hvilket skal blive Creditor et sikkert Underpant, indtil indbemeldte Capital, Rente og videre skadesløs er betalt. Til Bekræftelse er denne min Forskrivning, der uden mig at varsle, til Tinge kan læses og protocolleres, ey allene af mig selv egenhændig underskrevet, men jeg har endog formaaet undertegnede 2de Mænd som Vidner at underskrive. Mattrup den 29de Junii 1796, Christen Nielsen. Til Vitterlighed: Kingo. Uhrschou. NB. Paategnet, at ingen Skiøde er læst. No. 3. C7timus Rd. 12 Sk.

6 Lillle Mosgaard 6 af 9 Skjøde. Ieg underskrevne Lauritz Pedersen tilstaaer herved at have solgt og afhændet, ligesom ieg og herved sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger, formedelst Alderdom og Svaghed, til min Søn Peder Lauritzen og hans Arvinger et mig tilhørende Sted, Lille Moesgaard kaldet, beliggende i Tyregod Sogn, Nørvangs Herred, Veile Amt, og staaer for Ager og Engs Hartkorn 1 td. 2 Skp. 2 Fkr. tilligemed dets Anpart af Konge Kirke Korn og Qvæg Tiender og Stedets Bygninger og Eiendomme, være sig af Ager, Eng, Moese og Heede, inden og uden Markeskiel, intet i nogen Maade undtagen af hvad, som til Stedet hører, skal herefter tilhøre min Søn Peder Lauritzen og hans Arvinger som et frit, frelst og hiemlet Kiøb, og da min Søn Peder Lauritzen i Dag haver betalt mig den accorderede Kiøbesumma 200 Rigsdaler, saa kiendes ieg ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi forbemeldte Eyendomme o. s. v. (forkortet). Lille Moesgaard den 18de Dec. 1807, Lauritz Pedersen. Til Vitterlighed: Niels Andreas Jensen. Iver Pedersen. Ved dette Skiødes Udstædelse er til Fattigkassen givet 24 Sk. dansk, testerer, Tyregodlund den 28de Dec. 1807, S. A. Winther. NB. Paategnet: da ingen Skiøde paa denne Gaard er læst for Sælgeren, kan han ey sees berettiget til dens Salg, ey heller opgives, om herpaa hefter Gield eller ey fra de forrige Eyere. Skjøde og Panteprotokol No. 9. Fol Skielbrev. Vi undertegnede Peder Laursen af Lille Moesgaard udi Thyregod Sogn, og Christen Christensen af Store Moesgaard i Give Sogn, har med velberaad Hue og Fornuftens fulde Brug i Overværelse af 2de Mænd, nemlig Sognefoged P. Hedegaard af Give og Gaardmand Benned Laursen af Hiortsballe af bemelte Give Sogn, rettet Skiellet imellem vore Jorder, der før gik i Bugter og Krumninger, men i det Sted har vi for Pløien og Tøjerens Skylde sat et Skiel i lige Linie fra Give Mark til Dørken Mark. Den første Steen med Give Mark i Mosen er blank, den 2den ved Bakken er ligeledes blank, den 3die ved Agerenden en stoer graae Steen, og saa i lige Linie til den Agers Ende en graae Steen, derfra over den lille Plet Hede til den saakaldede Lille Banke, i Agerenden atter en graae Steen, og saa i lige Linie nør paa over de saakaldede Graaesteens Agre, staaer atter en graae Kampesteen, som viser nør paa ad Mosen til Dørken Skiel, der er en stor Steen og er en trebunden Skiel. Alle disse benævnte Steene er forsynet med Flindt og Kul og gaar i lige Linie, som før er meldt, undtagen over den lille Plet Hede imellem Ageren; der er en lille Bugt. Saaledes ere vi foreenede, som her er anført, og skal være uryggelig saavel for vores Efterkommere som af os selv, hvilket bekræftes med vore Hænders Underskrivt i de ommeldte Mænds Overværelse. Skreven i Give den 24de April 1821, Peder Laursen. C. Christensen. Til Vitterlighed som overværende ved Forretningen og efter bedste Skiønsomhed er Skiellet sat, hvilket herved bevidnes og bekræftes med vore Hænders Underskrivt. P. Hedegaard. Bennet Laursen. Skjøde og Panteprotocol No. 11. Fol. 3. Skifteextract. Aar 1830 den 21de Juni blev foretaget Skifte efter Gaardmand Peder Laursen af Lille Moesgaard i Thyregod Sogn, og Boet deelt imellem Enken Maren Pedersdatter (hun hed Mette Troelsdatter!) og hendes med den afdøde sammenavlede Børn: en Søn Lauritz, 18 Aar gammel, og en Datter Maren, 16 Aar gammel. Enken med Lavværge Gaardmand Christen Pedersen Bank i Dørken vare tilstæde, og som Curator og Formynder for Børnene mødte deres Beslægtede Gaardmand Lauritz Pedersen af Lønaae. Indtægten er: Stervboegaarden efter Skjøde af 18de Dec = 150 Rigsbankdaler Sølv. Løsøre = 166 Rbd. 4 Mk. 0 Sk. Ialt 316 Rbd. 4 Mark. Boet var ubehæftet. Deraf faar Enken det Halve med 158 Rbd. 2 Mark. Sønnen Lauritz 2/3 af

7 Lillle Mosgaard 7 af 9 Resten med 105 Rbd. 3 Mk. 5 1/3 Sk. Datteren Maren 1/3 med 52 Rbd. 4 Mk. 10 2/3 Sk. Foruden de tillagte Arvelodder skjenkede Enken dem i Gave: Sønnen, et Eege Chatol. Og Datteren en Dragkiste, en Seng og i sin Tid frit Bryllupsgilde. Weile d. 30. Juli 1830, Hersleb. Skjøde og Panteprotokol No. 28. Fol Skjøde. Underskrevne eneste og myndige Arvinger efter afdøde Aftægtsmand Laust Pedersen i Lille Moesgaard, Thyregod Sogn, foruden hans Enke Else Christensdatter, nemlig: 1. Jeg Christen Clausen Laursen, Gaardmand i Lille Moesgaard. 2. Jeg Peder Laursen, Huusmand i Lønaae. 3 Jeg Niels Poulsen Nielsen, Gaardmand i Ullerup, gift med Mette Laursdatter af Moesgaard. 4. Jeg Christen Møller Nicolaisen af Brande, gift med Maren Kirstine Laursen af Moesgaard. 5. Jeg Johanne Laursen, ugift, og 6. Jeg Jens Christian Nørskov Laursen af Moesgaard. Giøre herved vitterligt, at ligesom det var vor afdøde Fader og Svigerfaders Beslutning, forinden sin Død, at vor Svigermoder, Moder og Medarving Enken Else Christensdatter skulde overdrages den ham tilhørende Kongetiende af efternævnte Ejendomme i Grarup, Brande Sogn, nemlig: Matr. No. 10a i Grarup af Hartkorn - Td. 4 Skp. 1 Fkr. 1 ½ Alb a / Skjærlund ½ Skjerris / Grarup ½ Skjærlund a, 9c Grarup / / Askjær /4 Ialt 2 Tdr. 6 Skp. 3 Fkr. 2 1/4 Alb. saaledes skjøder og overdrager vi herved til bemeldte Enke Else Christensdatter Kongetienden af fornævnte 2 Tdr. 6 Skp. 3 Fkr. 2 1/4 Alb. nyt Hartkorn af Grarup i Brande Sogn, saaledes som samme har tilhørt Laust Pedersen og med Tiendeindtægt, som er fastsat i Tiendeforeningen, tinglæst 3. Oct Og da nu vor Moder, Svigermoder og Medarving, ovennævnte Else Christensdatter, har fyldestgjort os for vor Andeel af fornævnte Kongetiende, saa skal samme herefter tilhøre hende alene med alle de Herligheder, Rettigheder, Byrder og Pligter, hvormed afdøde Laust Pedersen har været Eier deraf, og uden at vi for Eftertiden har nogen Andeel deri. For det stemplede Papirs Skyld anslaaes Værdien af Tiende Indtægten til 200 Rigsdaler. Nærværende i Lille Moesgaard den 26de Mai 1873, Christen Laursen. Peder Laursen. Niels Poulsen Nielsen. Christen Møller Nicolaisen. Johanne Laursen. Peter Christian Nørskov Laursen. Til Vitterlighed: Martinus Sørensen. Claus Christian Sørensen. Som Curator: Hans Iversen. Samme Dag: Skjøde fra ovennævnte til Enke Else Christensdatter paa Kongetienden af Matr. No. 1, 3a, 3b, 4, 7, og 10 af Brandlund og No. 31 af Uhre, ialt 8 Tdr. Hartkorn. Værdien af Indtægten anslaaes til 300 Rigsdaler Rigsmønt. Skøde og Panteprotokol No. 26. Fol Udskrift. Af Give Sogns Vandsynsprotocol 1869, d. 9. Oct. mødte undertegnede Peter Rosendahl med Vandsynsprotocollen for Give Sogn i Lille Moesgaard for deri at indføre et almindelig Forlig, der var indgaaet mellem Christen Andersen, Eier

8 Lillle Mosgaard 8 af 9 af Matr. No. 5a i Ullerup i Give Sogn, Laust Pedersen, Eier af Matr. No. 6 af Lønaa i Thyregod Sogn og Christen Andersen, Eier af Matr. No. 5 af Lønaa, ligeledes af Thyregod Sogn, af følgende Indhold: Jeg Laust Pedersen Eier af Matr. No. 6a i Lønaa tillader herved for mig og mine efterkommende Eiere af bemeldte Gaard, at Christen Andersen af Ullerup og Christen Andersen af Lønaa i Forening maa opstemme Bækken og holde den opstemt, ligesom det idag er forevist, og lede Vandet, hver paa sin Side, bort ved Landgrøften, for at benytte Vandet til Engvanding, dog er mig reserveret 2 Qvadrat Tommer Vand fra Landgrøften paa Ullerup Side, igjennem en Tude, som jeg ligger tæt ved Dæmningen til Vanding paa min Eng, som ligger nedenfor Dæmningen. Over den nordre Landgrøft lægge begge Chr. Andersen i Forening en Broe eller Stekiste, hvorover jeg kan faa fornøden beqvem Færdsel, at kjøre med mit Hø og trække med mine Creaturer til og fra bemeldte Engstykke nedenfor Dæmningen, ligesom Chr. Andersen i Lønaa maa lade mig faa fri Fart over et Hjørne af hans Mark indtil Broen; den tilligemed Dæmningen stedse vedligeholdes af dem i Forening, saa at jeg til enhver Tid, som ovennævnt kan færdes derover, hvorimod jeg forbinder mig til at lade Dæmningen og Landgrøften ved Ullerup Side ligge uforstyrret. Vi begge Christen Andersen af Lønaa og Ullerup forbinder os begge herved til, for ovenstaaende Indrømmelse af Laust Pedersen, at holde de Betingelser, under hvilke han haver tilladt os Opstemningen, efterrettelig samt desuden lægge en Dæmning op ved hver Side af Bækken i hans Eng, saa langt som Vandet er stemt, saa det ikke flyder ud paa Engen, og desuden aflede det stillestaaende Vand af hans Ebbested, ved at anbringe et Train under hver sin Landgrøft med 5 a 6 Alens Længde ned i Bækken og forsyne Rørene ved Enderne saaledes, at de ikke tilstoppes og saaledes vedligeholde denne Afledning. For at vi begge kan have ligemeget Vand ved dette Anlæg, skal Vandet i begge Landgrøfter have lige meget Fald i de første 100 Favne fra Dæmningen, senere har enhver Ret til at benytte Vandet, som han bedst ved, vil og kan, men da der til visse Tiderr er for lidt Vand til begge, saa skal Vandet skiftes saaledes, at den ene Eier faar det Hele i den ene Uge, og den anden i næste Uge, og saa fremdeles, men Laust Pedersen eller Efterkommere har Ret til sine 2 Tommer Vand til hvad Tid, han lyster. Da denne Forening har gjensidig Interesse for os alle Tre, saa er der ingen Erstatning betinget fra nogen af Siderne, heller ikke nogen aarlig Grundskat, men Foreningen skal holdes efterrettelig fra alle Sider, baade nu og i Fremtiden. Laust Pedersen. Chr. Andersen. Chr. Andersen. Saaledes passeret i Overværelse af Peter Rosendahl, Formand i Give Sogneraad. Udskriftens Rigtighed bekræftes, Peter Rosendahl. Hjortsballe d. 22. October Denne Udskrift begjæres tinglæst for at hæfte paa Eiendommen Matr. No. 6 i Lønaa, som eies af Laust Pedersen iflg. Skjøde af 16. September 1840, tingl. d. 26. Juli 1844, Christen Andersen, Ullerup. Christen Andersen, Lønaae. Matr. nr. 6b Lønå. D. 23. nov. 1858, skøde fra Laurids Pedersen til Thomas Nielsen på matr. nr. 6b Lønå, hartkorn 3 fkr. ½ alb. Købesum 200 rd. Samme dato, skøde fra Mikkel Mortensen til Thomas Nielsen på matr. nr. 5b Lønå, hartkorn 1 skp. 1 3/4 alb. Købesum 200 rd. Disse 2 parceller hørte derefter sammen. (Se under 5b Lønå). Matr. nr. 6c Lønå. D. 10. marts 1908, gavebrev fra Anders Christensen til Troels Karl Jørgen Andersen på matr. nr. 3c Dørken. Hartkorn 3 fkr. 3/4 alb. D. 17. marts 1910, skøde fra Anders Peter Mikkelsen til Troels Karl Jørgen Andersen på matr. nr. 6c Lønå. Hartkorn 3 fkr. 1/4 alb. Anders P. Mikkelsen var ejer af matr. nr. 6a Lønå fra d. 2. april D. 30. nov. 1914, skøde fra Troels Karl J. Andersen til ungkarl Jens Christian Mortensen på matr. nr. 3c Dørken og 6c Lønå. Jens Chr. Mortensen blev gift med Christiane Rauff Bjerrum Frederiksen fra Hindskov, datter af Christen Frederiksen Damgaard og Abelone Cecilie Rauff. D. 26. juni 1952, skifteattest læst som adkomst for enke Christiane Rauff Bjerrum Mortensen. D. 26. juni 1952, skøde fra Christiane Mortensen til søn Evald Mortensen. 1991: J. J. Mortensen, Klinkenborgvej 8, Lønå.

9 Lillle Mosgaard 9 af 9 Matr. nr. 6f Lønå. Parcellen hører under gården matr. nr. 6a Lønå og matr. nr. 1c, 1d, 3b og 3c Store Moesgård i Give sogn. Matr. nr. 6g Lønå. D. 4. maj 1923, skøde fra Jens Gotfredsen som befuldmægtiget for Gothardt Laurids Gotfredsen til Peder Sørensen. Hartkorn 2 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. Parcellen blev udstykket fra matr. nr. 6a Lønå. D. 12. jan. 1926, fogedudlægsskøde til Peder Christian Christensen. D. 27. marts 1928, igen fogedudlægsskøde til Marie Magdalene Sigvardsen. D. 24. april 1936, skøde fra Marie Magdalene Sigvardsen til Marinus Pedersen. D. 3. dec. 1942, skøde fra Marinus Pedersen til Egon Jørgensen. D. 30. okt. 1944, skøde fra Egon Jørgensen til Anders Bank. 1991: ejer, Karl G. Laursen, Vejlevej 235, Lønå.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe 1 af 5 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe Matr. nr. 2 Rørbæk. Katballe, der tidligere hed Lille Lindet, er en meget gammel fæstegård under Rørbæk. Det er først d. 18.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Svindbæk 1 af 6 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Svindbæk. Matr. nr. 4 Hesselbjerge Navnet staves Suinbech i 1638, og da var der kun een gård ligesom i 1651, da Thøger Christensen

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere