»Ny stærkstrømsbekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»Ny stærkstrømsbekendtgørelse"

Transkript

1 »Sikker drift med EL - Ny stærkstrømsbekendtgørelse. Gennemgang af den nye Stærkstrømsbekendtgørelse med fokus på bl.a. el-installationer på sygehuse. v./ Carsten Bagger-Haustrøm, ALECTIA - HPFI-relæernes effektivitet (Type A mangelfuld udkobling) Hvad er de praktiske erfaringer med HPFI-relæernes effektivitet, personbeskyttelse, type B- fejlstrømsafbrydere, korrekt test samt drift og vedligehold. v./ Flemming Folkvardsen, ABB

2 »Ny stærkstrømsbekendtgørelse

3 »Ny stærkstrømsbekendtgørelse Lovgivning Bekendtgørelser Specifikke forhold i bekendtgørelser HD

4 »Lovgivning STÆRKSTRØMSLOVEN (LBK nr 990 af 08/12/2003) Lov nr. 251 af 6. maj 1993 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel Og ændringer, der følger af lov nr. 898 af 16. december 1998 lov nr. 316 af 22. maj 2002, 5 lov nr. 458 af 10. juni 2003, 2 Ikrafttræden: d. 1. januar 1993 Ophævet: d. 1. juli 2001 STÆRKSTRØMSLOVEN - ikrafttræden: d. 1. juli ophævet: d. 1. januar 2016 Ikrafttræden: d. 1. Juli 2001 (Ophævet: d. 30. juni 2017?) Stærkstrømsbekendtgørelsen (STÆRKSTRØMSLOVEN, kap. 3) er fortsat gældende, indtil nye bekendtgørelser udstedes på elsikkerhedsområdet.

5 »Lovgivning, fortsat ELSIKKERHEDSLOVEN lov nr. 525 af 29. april 2015 lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel - erstatter pr. d. 1. januar 2016 STÆRKSTRØMSLOVEN

6 »Lovgivning, fortsat

7 »Lovgivning, fortsat Formål Formålet med lovforslaget er at internationalisere og forenkle stærkstrømsreglerne for at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer og sikre en regulering, der kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling.

8 »Lovgivning, fortsat

9 »Lovgivning, fortsat Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A

10 »Bekendtgørelser Dokumentation Ifølge elsikkerhedsloven skal elektriske anlæg og elektriske installationer være udført og drives, så de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikkerhedskravet anses for opfyldt, hvis de fastsatte regler og de standarder, som reglerne henviser til, er fulgt. Hvis standarder ikke eller kun delvist anvendes, skal det kunne dokumenteres, hvordan sikkerhedskravet er opfyldt, og denne dokumentation skal være på dansk eller engelsk. Dokumentationen for elektriske installationer skal gøres tilgængelig for Sikkerhedsstyrelsen. Det foregår ved indtastning af oplysninger på en digital blanket samt upload af relevante dokumenter. Dokumentationssystemet er endnu ikke tilgængeligt. Den digitale blanket vil blive tilgængelig på Virk.dk.

11 »Bekendtgørelser, fortsat Følgende 5 bekendtgørelse afløser afsnittene i stærkstrømsbekendtgørelsen: - Installationsbekendtgørelsen Om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, ikrafttræden d. 1. juli (BKG nr af 12. juli 2016) Elektriske installationer kan udføres efter stærkstrømsbekendtgørelsen til og med den 30. juni Elektriske installationer, som er færdigprojekteret eller påbegyndt før 1. juli 2019 efter stærkstrømsbekendtgørelsen, kan udføres eller færdiggøres efter disse regler til og med 30. juni Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation til at færdiggøre installationsarbejde efter stærkstrømsbekendtgørelsen efter 30. juni 2020, jf. stk. 2. Ansøgning om dispensation skal være modtaget af Sikkerhedsstyrelsen inden denne dato. Bekendtgørelse - Om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg, ikrafttræden d. 1. juli (BKG nr af 18. august 2016) Der er en overgangsperiode til og med den 30. juni Det betyder, at man indtil den dato selv kan vælge, om man vil arbejde efter de gamle eller nye regler. Efter 30. juni 2019 er det kun reglerne i bekendtgørelsen, der gælder.

12 »Bekendtgørelser, fortsat - Bekendtgørelse - Om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, ikrafttræden d. 1. juli (BKG nr af 18. august 2016) Samarbejdsaftaler der er indgået før den 1. juli 2017 skal senest være ændret den 30. juni Bekendtgørelse - Om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde nær el, ikrafttræden d. 1. juli (BKG nr af 18. august 2016) Bekendtgørelse - Materiel (BEKENDTGØRELSEN VIL BLIVE TILGÆNGELIG, NÅR DEN ER UDSTEDT ) Lavspændings Direktivet,LVD-materiel, ikrafttræden d. 20. april (BKG nr. 311 af 30. marts 2016) ATEX, ikrafttræden d. 20. april (BKG nr. 289 af 17. marts 2016)

13 Bekendtgørelser, fortsat Stærkstrømsbekendtgørelsen - Skal følges (krav) - Opbygget omkring IEC/HD serien (tidligere versioner) - Del 1-5: 240 danske undtagelser og særregler - reduceres med 86% i IB - Del 6-7: 86 danske undtagelser og særregler - reduceres med 92% i IB kapitlerne bliver til 21 selvstændige standarder - Del 8: består af 16 kapitler, som ikke findes i HD serien (udelukkende nationale bestemmelser) - alle 800-kapitler forsvinder Installationsbekendtgørelsen - Alle kapitler i Stærkstrømsbekendtgørelsen, del 1 til 6 konverteres til ét nyt dokument IB - Henviser til standarder i HD serien - Standarder kan fraviges sikkerheden skal dokumenteres på anden vis - Standarder tilstræbes uden nationale tillægsbestemmelser - Nødvendige nationale tillægsbestemmelser anføres i IB

14 »Bekendtgørelser, fortsat

15 »Specifikke forhold i bekendtgørelser Eksempler på væsentlige forhold: De forenklede danske regler for dimensionering (75%-reglen) bortfalder. - IEC benyttes i stedet - Eller overdimensionering med en max. Belastning af kabler på 30% - Det vurderes pt. i sikkerhedsstyrelsen om der alligevel er behov for: - en xx% regel for eksisterende installationer - en xx% regel for nye installationer - ingen xx% for nye eller eksisterende installationer Øget dokumentationskrav på udført arbejde fra standarder i HD serien og underliggende standarder - f.eks. Fremgår af DS/EN ift. L-AUS arbejde et dokumentationskrav om at der skal være tilgængelige og opdaterede tegninger og registreringer over den elektriske installation. Omfattende uddannelse i L-AUS arbejde - målrettet teoretisk undervisning og praktiske øvelser - Individuel bestået prøve med certifikat (vedligeholdelse)

16 »Specifikke forhold i bekendtgørelser, fortsat Forsyningssystemer : 25. En elektrisk installation skal være udført i overensstemmelse med de på udførelsestidspunktet gældende regler. Stk. 2. Ved senere ændringer af den elektriske installation, herunder ved flytning af tavler, skal de på ændringstidspunktet gældende regler anvendes for de dele af installationen, som ændres. 26. Hvis et område skifter anvendelse eller beskaffenhed, skal den elektriske installation tilpasses den nye anvendelse eller beskaffenhed. Stk. 2. Skifter et område anvendelse eller beskaffenhed i forbindelse med tilslutning af elektrisk materiel, må tilslutning ikke foretages, før den elektriske installation i hele området er tilpasset den nye anvendelse eller beskaffenhed.

17 »Specifikke forhold i bekendtgørelser, fortsat Forsyningssystemer, fortsat: 28. I bygninger er det ikke tilladt at have TN-C-system efter første tavle eller fordelingspunkt. Efter første tavle eller fordelingspunkt skal der altid anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulledere. Stk. 2. Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende elektrisk installation samt for transformerstationer, finder stk. 1 ikke anvendelse. NB: TN-C net bør (aht. EMC) ikke anvendes jf. IEC/HD Elektriske lavspændingsinstallationer Del 4-444: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser

18 »Specifikke forhold i bekendtgørelser, fortsat Tavler: 29. Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 meter, skal der være fri plads på mindst 1 meter i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter over gulv. Stk. 2. Der skal mindst være 1 meter fri plads ud for den tavledel eller komponent med det længste fremspring. Ved placering af tavler ved siden af hinanden, men i mindre indbyrdes afstand end 1 meter, anses disse som en samlet tavle. Stk. 3. Kanalskinnesystemer er ikke omfattet af stk. 1.

19 »Specifikke forhold i bekendtgørelser, fortsat Plads foran tavler Mindst 1,0 m

20 »Specifikke forhold i bekendtgørelser, fortsat Tavler, fortsat: 30. Koblings- og betjeningsudstyr, herunder beskyttelsesudstyr, skal forsynes med en entydig mærkning, der angiver, hvilke dele af den elektriske installation det betjener. Stk. 2. Er der ikke mulighed for forveksling af udstyret, finder stk. 1 ikke anvendelse. 31. Ved enhver overstrømsbeskyttelse skal der findes en holdbar mærkning, der angiver en sikrings størst tilladte mærkestrøm eller størst tilladte indstillingsstrøm for justerbart udstyr. Stk. 2. Hvis en overstrømsbeskyttelse tjener flere formål, skal mærkningen gælde den mindste af de tilladte værdier.

21 »Specifikke forhold i bekendtgørelser, fortsat Supplerende beskyttelse med RCD 35. I den faste elektriske installation skal stikkontakter til husholdningsbrug og lignende med mærkestrøm til og med 20 A samt andre tilslutningssteder i faste elektriske installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 32 A, være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen. Stk. 2. Som beskyttelsesudstyr skal der anvendes RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Stk. 3. Stikkontakter for enkelte brugsgenstande, som af driftstekniske grunde ikke omfattes af RCD-beskyttelsen med mærkeudløsestrøm på højst 30mA, jf. stk. 2, skal beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr end RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Stk. 4. Stikkontakter efter stk. 3 skal anbringes eller være mærket på en sådan måde, at de ikke vil blive anvendt til tilslutning af andre brugsgenstande.

22 »Specifikke forhold i bekendtgørelser, fortsat Stk. 5. Kravet i stk. 1 gælder ikke for følgende: 1) En elektrisk installation eller dele af den, hvor der kun er fast tilsluttet materiel af klasse II, og den pågældende elektriske installation ikke har stikkontakter eller andre tilslutningssteder. 2) En elektrisk installation med stikkontakter eller andre tilslutningssteder, der er beskyttet ved separat strømkreds eller ved ekstra lav spænding, SELV eller PELV. 3) En elektrisk installation med IT-systemjording og isolationsovervågning. 4) Tilslutningssteder, bortset fra stikkontakter til husholdningsbrug og lignende, som af driftstekniske grunde ikke ønskes omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Disse tilslutningssteder skal i så fald være beskyttet ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr. 5) Hospitals- og EDB-stikkontakter, der har tilsluttet en virksom beskyttelsesleder og som af driftstekniske grunde ikke kan eller ikke ønskes omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Disse stikkontakter skal i så fald beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr.

23 »Specifikke forhold i bekendtgørelser, fortsat Termer og definitioner ensartes for alle EU lande F.eks. - beskyttelse mod direkte berøring -> grundbeskyttelse - beskyttelse mod indirekte berøring (BIB) -> fejlbeskyttelse - HPFI-relæ -> RCD-beskyttelse

24 »HD

25 »HD , fortsat Definitioner: Medicinsk område. Område beregnet til diagnostisering, behandling (herunder kosmetisk behandling), overvågning og pleje af patienter Patient. Levende væsen (menneske eller dyr), som gennemgår en medicinsk, kirurgisk eller dental procedure Elektromedicinsk udstyr (ME). Elektrisk udstyr, som har én patientdel, eller som overfører energi til eller fra patienten eller påviser en sådan energioverførsel til eller fra patienten, og som a) Er forsynet med ikke mere end én forbindelse til et særligt forsyningsnet og b) Som producenten har tiltænkt skal anvendes - til at diagnosticere, behandle eller overvåge en patien eller - til at kompensere for eller lindre sygdom, skade eller invaliditet Note 1 til term: ME-udstyr omfatter det tilbehør, der er defineret af producenten som værende nødvendigt for, at ME-udstyret kan anvendes korrekt.

26 »HD , fortsat Definitioner, fortsat: Patient del Del af ME-udstyr (medical electrical system), som ved normalt brug nødvendigvis kommer i fysisk kontakt med en patient, for at ME-udstyret eller et ME-system kan udføre sin funktion Gruppe 0 område Medicinsk område, hvor det ikke er tiltænkt, at patientdele skal anvendes, og hvor afbrydelse (svigt) af forsyningen ikke kan være livstruende Gruppe 1 område Medicinsk område, hvor afbrydelse af forsyningen ikke udgør en trussel for patientens sikkerhed, og hvor det er tiltænkt, at patientdele skal anvendes som følger: - Udvendig - Invasivt på enhver del af kroppen i områder uden for gruppe 2 områder

27 »HD , fortsat Definitioner, fortsat: Gruppe 2 område Medicinsk område, hvor patientdele skal bruges ved fx. - intrakardielle procedurer eller - Livsvigtige behandlinger eller kirurgiske operationer, hvor afbrydelse (svigt) af forsyningen kan udgøre en fare for patienter. Note 1 til term: En Intrakardiel procedure er en procedure, hvor en elektrisk leder anbringes inde i en patients hjerte eller med sandsynlighed kommer i kontakt med hjertet, og hvor en sådan leder er tilgængelig uden for patientens krop. I denne forbindelse omfatter en elektrisk leder isolerede ledninger som f.eks. Hjertepacemakeres elektroder og intrakardielle EKG-elektroder eller isolerede rør fyldt med ledende væsker Elektromedicinsk system ME-system Kombination af udstyr, som specificeret af producenten, hvoraf mindst den ene er ME-udstyr og som skal sammenkobles funktionelt eller ved hjælp af en multistikkontakt Note 1 til term: Systemet omfatter det tilbehør, der er nødvendigt for at betjene systemet, og som er specificeret af producenten Patient omgivelser. Ethvert rum, hvori der kan forekomme tilsigtet eller utilsigtet kontakt mellem patienten og dele af ME-udstyret eller systemet eller mellem patienten og andre personer, der berører dele af MEudstyret eller systemet. Note 1 til term: Se illustrationen på figur 710A. Note 1 til term: Dette gælder, når patientens stilling er forudbestemt. Er det ikke tilfældet, bør alle mulige patientstillinger tages i betragtning.

28 »HD , fortsat Definitioner, fortsat:

29 »HD , fortsat Definitioner, fortsat: Vurdering af generelle egenskaber Gruppenummerering og klassifikationen af nødforsyninger til et medicinsk område skal foretages efter aftale med det medicinske personale og den eller de personer, der er ansvarlige for den medicinske sikkerhed. For at bestemmeklassifikationen af et medicinsk område er det nødvendigt, at det medicinske personale angiver, hvilke medicinske procedurer, der skal finde sted inden for området. Passende klassifikation af et område skal bestemmes ud fra den tiltænkte anvendelse. Note 1 Klassifikation af et medicinsk område bør være relateret til typen af kontakt mellem patientdele og patienten, patientens sikkerhedsrisiko ved en afbrydelse (svigt) i elforsyningen samt til det formål, som området anvendes til (vejledning om gruppenummerering og klassifikation af nødforsyninger til medicinske områder er vist i anneks B) Note 2 For at beskytte patienter mod mulige elektriske farer er det nødvendigt at anvende yderligere beskyttelsesforanstaltninger i medicinske områder. Arten og beskrivelsen af disse farer kan variere i henhold til den behandling, der udføres. Det formål, som et rum skal anvendes til, kan berettige til en opdeling i områder med forskellige klassifikationer (gruppe 0, 1 eller 2) for forskellige medicinske procedurer. Note 3 Patientdele er defineret i de særlige standarder for ME-udstyr Note 4 Muligheden for, at visse medicinske områder kan anvendes til andre formål, som kræver en højere klassificeringsgruppe, bør bestemmes ud fra en risikovurdering.

30 »HD , fortsat Gruppenummerering og klassificering, eksempel

31 »HD , fortsat Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod elektrisk stød TN-system I gruppe 1 skal der i grupper med mærkestrømme op til 32A anvendes RCD er med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. I medicinske gruppe 2-områder (med undtagelse af det medicinske IT-system) må automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af RCD er (fejlstrømsafbrydere) med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA kun anvendes på følgende kredse: - Kredse til bevægelse af fastmonterede operationsborde. Note 1 hvis strømforbruget er mindre end 1 kva bør det tilsluttes et ME IT-system som følge af berøringsspændingen. Større strømforbrug er acceptabelt, hvis den maksimale berøringsspænding i tilfælde af en første isolationsfejl er mindre end 10mV. - Kredse til røntgenudstyr. Note 2 Kravet gælder hovedsagligt for mobilt røntgenudstyr, der bringes ind i gruppe 2-områder - Kredse til stort materiel med en mærkeeffekt større end 5 kva. Det anbefales at TN-S systemer overvåges for at sikre isolationsniveauet på alle spændingsførende ledere. Note 3 Et fald i isolationsniveauet for alle spændingsførende ledere bør rapporteres til det tekniske personale.

32 »HD , fortsat Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod elektrisk stød, fortsat TT system I medicinske gruppe 1- og 2-områder skal der anvendes RCD er (fejlstrømsafbrydere) som afbrydere, og kravene til TN-systemer (se ) gælder IT system Medicinsk IT-system I medicinske gruppe 2-områder skal det medicinske IT-system anvendes for grupper, der forsyner ME-udstyr og ME-systemer til livsopretholdelse, kirurgisk anvendelse samt andet elektrisk udstyr, der er anbragt i patientomgivelserne, eller som eventuelt flyttes til patientomgivelserne, bortset fra det udstyr, der er angivet i For hver gruppe af rum, der tjener samme formål, er det nødvendigt med mindst ét særskilt medicinsk IT-system. Det medicinske IT-systemet skal være forsynet med udstyr til isolationsovervågning (IMD) I henhold til anneks A og B i EN :2007

33 »HD , fortsat Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod elektrisk stød, fortsat Medicinsk IT-system, fortsat For hvert medicinsk IT-system skal et akustisk og visuelt alarmsystem, der omfatter følgende komponenter, være installeret på egnet sted, så det permanent kan overvåges (hørbart og visuelle signaler) af det medicinske og tekniske personale: - En grøn signallampe til indikation af normal drift - En gul signallampe, som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Det må ikke være muligt at annullere eller frakoble dette lys. - En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Denne hørbare alarm må kunne afstilles. - Det gule signal skal kunne slukke, når fejlen er udbedret, og når det normale forhold er genoprettet. Note 1 En letlæselig skriftlig forklaring bør være placeret i det medicinske område, og den bør omfatte: betydningen af hver type signal, alarm og hvilke procedurer, som skal følges I tilfælde af første fejl. Der kræves overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformere i medicinske ITsystemer. Note 2 Når IMD-udstyret er udviklet til at overvåge overbelastning og temperatur, bør det være I overensstemmelse med anneks B i EN :2007. Udstyr til lokalisering af isolationsfejl i alle dele af det medicinske IT-system kan også være installeret ud over udstyr til isolationsovervågning. Udstyr til lokalisering af isolationsfejl skal være i overensstemmelse med EN

34 »HD , fortsat Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod elektrisk stød, fortsat Medicinsk IT-system, fortsat Alarmtableau

35 »HD , fortsat Supplerende beskyttelse: supplerende beskyttende potentialudligning Supplerende udligningsforbindelse I hvert medicinsk gruppe 1- og 2- område skal der udføres supplerende beskyttende potentialudligning, og de supplerende ledere til beskyttende udligning skal forbindes til udligningsskinnen (PE skinne) for at udligne potentialforskelle mellem følgende dele, der er anbragt i, eller som kan flyttes til patientomgivelserne : - Beskyttelsesledere - Fremmede, ledende dele - Afskærmning mod elektriske forstyrrende felter, hvis de er monteret - Forbindelse til metalnet i gulvet, hvis de er monteret. Note 1 Hvis der dannes en jordsløjfe som følge af forbindelse til metalnet i gulvet til den supplerende beskyttende potentialudligning, kan forbindelsen udelades. - Skilletransformeres metalskærme via den korteste vej til beskyttelseslederen. Der skal i gruppe 2 være et tilstrækkeligt stort antal forbindelsespunkter til supplerende potentialudligning til at forbinde ME-udstyr, og det anbefales i gruppe 1 (se også ). Note 2 Faste ledende ikke-elektriske patientunderstøtninger som fx operationsborde, fysioterapeutiske lejer og tandlægestole bør forbindes til udligningsforbindelsen, med mindre de er beregnet til at være isoleret fra jord.

36 »HD , fortsat Supplerende beskyttelse: supplerende beskyttende potentialudligning, fortsat I medicinske gruppe 1-områder må modstanden i beskyttelseslederne, herunder modstanden i forbindelserne, mellem klemmer til beskyttelseslederen i stikkontakter og fastmonteret materiel eller enhver fremme ledende del og potentialudligningsskinnen, ikke overstige 0,7 ohm. Note 1 Nationale forskrifter, som giver tilsvarende sikkerhed, kan være gældende. I medicinske gruppe 2-områder må modstanden i beskyttelseslederne, herunder modstanden i forbindelserne, mellem klemmer til beskyttelseslederen i stikkontakter og fastmonteret materiel eller enhver fremme ledende del og potentialudligningsskinnen, ikke overstige 0,2 ohm. Note 1 Nationale forskrifter, som giver tilsvarende sikkerhed, kan være gældende potentialudligningen skal være anbragt i eller nær ved det medicinske område, og den skal forbindes til hovedbeskyttelseslederen med en leder, som har et tværsnit, der svarer til tværsnittet af den største leder, der er forbundet til potentialudligningen. Forbindelser skal være således anbragt, at de er tilgængelige, mærket, klart synlige og let kan afmonteres hver for sig. Note 1 Det anbefales at bruge ledningsføring, som er stjerneformet eller i træstruktur, og at undgå jordsløjfer. Note 2 For rum, der anvendes til intrakardielle procedurer, kan gælde særlige nationale krav om at isolerepotentialudligningsskinnen.

37 »HD , fortsat Supplerende beskyttelse: supplerende beskyttende potentialudligning, fortsat Potentialudligningsskinne Kirurgisøjle Luftartsinstallation IT-transformer Konstruktionsstål/armering Identifikation af ledere til beskyttende udligning Ledere til beskyttende supplerende udligning skal som minimum være markeret med grøngul ved tilslutningsstedet.

38 »HD , fortsat Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod termiske påvirkninger Forholdsregler, hvor der er særlig risiko for brand Der kan være national lovgivning med supplerende krav. Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser Foranstaltninger mod elektromagnetiske forstyrrelser Der skal tages særligt hensyn til elektromagnetisk interferens og elektromagnetisk kompatibilitet. Anneks C indeholder yderligere information.

39 »HD , fortsat Valg og installation af elektrisk udstyr Fælles regler Fordelingstavler Fordelingstavler skal være i overensstemmelse med EN serien. Fordelingstavler til gruppe 2 skal installeres i umiddelbar nærhed af medicinske gruppe 2 områder og skal være let genkendelige. Note 1 Der bør være særlige fordelingstavler til den almindelige strømforsyning og nødforsyningen. Note 2 Fordelingstavler bør fortrinsvis installeres uden for medicinske områder og bør være forsvarligt beskyttet, så uautoriserede personer ikke kan få adgang. Note 3 En fordelingstavle til medicinske område er en tavle, som opfylder alle funktionerne for det medicinske område, som er tildelt tavlen, og hvor spændingen overvåges af hensyn til driften af nødforsyningen.

40 »HD , fortsat Valg og installation af elektrisk udstyr Fælles regler Elektriske driftsområder Hvis der indrettes elektriske driftsområder, har nationale forskrifter forrang. Hvis der ikke er nationale forskrifter, skal hver af følgende funktioner, hvis de findes, være placeret i sit eget lukkede drifsområde: - Hovedtransformer - Fordelingsstationer med nominelle spændinger over 1 kv - Hovedfordeler til den almindelige strømforsyning - Hovedfordeler til nødstrømsforsyningen - Stationært generatoranlæg til nødforsyningen - Centrale batterier til nødstrømsforsyningen, hvis konstruktionen kræver aptering i et lukket elektrisk driftsområde samt omformer og betjeningsskabe til den supplerende nødstrømsforsyning. Se også

41 »HD , fortsat Driftsforhold og ydre påvirkninger Driftsforhold Transformere til medicinske IT-systemer Transformere skal være i overensstemmelse med EN med følgende supplerende krav. Transformere skal monteres i umiddelbar nærhed af det medicinske område. Note 1 Det anbefales kraftigt at have en afstand på fx højst 25m mellem transformerens udgangsklemmer og elektriske brugsgenstande. Sekundærviklingens lækstrøm til jord og kapslingens lækstrøm må ikke overstige 0,5mA, når de måles med transformeren i ubelastet tilstand, og transformeren forsynes ved mærkespænding og mærkefrekvens. Der skal anvendes mindst én enfaset transformer pr. medicinsk område eller funktionel gruppe af medicinske områder til at danne de medicinske IT-systemer for transportabelt og fastmonteret materiel. Mærkeudgangseffekten må ikke være mindre end 0,5kVA og ikke være større end 10kVA. Hvis der er behov for flere transformere til at forsyne udstyr i et medicinsk område, må de ikke parallelforbindes. Note 2 Hvis nationale krav imidlertid tillader, at der anvendes en trefaset transformer til forsyning af enfasede belastninger, skal konstruktionen eller tilslutningsmetoden være således, at der ikke kan forekomme en spændingsforøgelse på belastningssiden, ikke engang i tilfælde af usymmetrisk belastning og andre mulige fejl på primærsiden. Under disse forhold er trefasede transformere med sekundærviklinger i enten stjerne eller trekant acceptable.

42 »HD , fortsat Driftsforhold og ydre påvirkninger Transformere til medicinske IT-systemer, fortsat Hvis der også kræves forsyning af trefasede belastninger via et IT-system, skal der forefindes en særskilt trefaset transformer til dette formål. Se vedrørende overvågning. Der må ikke anvendes kondensatorer i transformere til medicinske IT-systemer. Note 3 Nationale specifikationer kan være gældende, fx skelnen mellem forsyning af grupper til flere stikkontakter og forsyning af grupper til enkelte udstyrsdele.

43 »HD , fortsat Driftsforhold og ydre påvirkninger Strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder I tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres. Note Uanset implementeringen af et medicinsk IT-system og håndteringen af beskyttelsesudstyrets totale selektivitet kan dette opnås enten ved - Anvendelse af to uafhængige forsyningslinier (se også ) - Anvendelse af et ringnet, som kan understøtte netforsyningen eller - En supplerende lokal forsyningsenhed eller - En supplerende forsyningsenhed i flere gruppe 2-rum eller - Andre lige så effektive tekniske foranstaltninger for at sikre kontinuiteten i netstrømmen.

44 »HD , fortsat Identifikation Skemaer og dokumentation Oversigter over den elektriske installation skal sammen med optegnelser, tegninger, kredsskemaer og ændringer hertil være til rådighed for brugeren. De relevante dokumenter er i særdeleshed følgende: - enstregsskemaer, der viser den normale strømforsynings fordelingssystem og nødforsyningen i et enstregsskema. Disse skemaer skal indeholde oplysninger om placering af underfordelingstavlerne inde i bygningen. - Blokdiagrammer for hoved- og underfordelingstavler, der viser koblingsudstyr og fordelingstavler i et enstregsskema. - Bygningstegninger - Kredsskemaer for styreindretninger - Verifikation af overensstemmelse med kravene i standarder (fx med ) - Liste over belastninger, der er permanent forbundet til nødforsyningen. Listen skal angive de normale strømme og i tilfælde af motordrevne belastninger også startstrømmene. - Funktionsbeskrivelse til drift af nødforsyningen og nødforsyningssystemet. Note Eksempler på matematiske verifikationer er: - Koordinering af automatisk afbrydelse vha beskyttelsesudstyr direkte forbundet til forsyningssiden i tilfælde af kortslutning. - Beregning og verifikation, som især er vigtig for elektriske strømkilder (power inverter).

45 »HD , fortsat Identifikation Driftsinstruktioner Vejledninger for drift og vedligeholdelse skal være til rådighed for brugeren. De relevante dokumenter er i særdeleshed følgende: - Vejledning for drift, eftersyn, prøvning og vedligeholdelse af akkumulatorbatterier og strømkilder til nødforsyning - En logbog, der indeholder en registrering af alle prøver og visuelle eftersyn, som kræves gennemført før overdragelse. - Information vedrørende visuelt eftersyn.

46 »HD , fortsat Valg og installation af elektrisk udstyr Koblingsudstyr Overstrømsbeskyttelsesudstyr Beskyttelse af ledningssystemer I medicinske gruppe 2- områder Overstrømsbeskyttelse er ikke tilladt i sekundærkredsene i et medicinsk ITsystems transformer. Note overstrømsbeskyttelse sudstyr (smeltesikringer) kan anvendes til kortslutningsbeskyttelse i forsyningskredsene. Hver gruppe skal kortslutnings- og overstrømsbeskyttes.

47 »HD , fortsat Valg og installation af elektrisk udstyr Andet udstyr Stikkontakter i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder Stikkontakter, der er beregnet til at forsyne ME-udstyr, skal monteres med en forsyningsindikator. Note 1 Grønt lys foretrækkes til forsyningsindikator. Ved hver patients behandlingssted, fx ved hovedgærder, skal konfigurationen af stikkontakter være som følger: - Hver stikkontakt skal være forsynet med en individuelt beskyttet kreds eller flere stikkontakter skal være forsynet fra mindst 2 særskilte kredse. Note 2 Hver kreds bør fortrinsvis forsyne stikkontakter på kun ét behandlingssted. Hvor kredse forsynes fra andre systemer (TN-S eller TT-systemer) i samme medicinske område, må stikkontakter i medicinske IT-systemer ikke kunne omstilles og skal enten - Være af en udførelse, som forhindrer, at de anvendes i andre systemer eller - Være tydeligt og permanent mærket.

48 »HD , fortsat Armaturer og belysningsanlæg Belysningskredse I medicinske gruppe 1- og gruppe 2-områder skal der være mindst to forskellige forsyningskilder. Den ene af de to kilder skal være forbundet til nødforsyningen. I flugtveje skal hvert andet armatur være forbundet til nødforsyningen (se ). Note Minimum belysningsniveau (under overvejelse).

49 »HD , fortsat Nødbelysning I tilfælde af strømsvigt, må omkoblingstiden til forsyningskilden ikke overstige 15s. Den nødvendige minimumsbelysning skal leveres til følgende områder: - Områder med koblingsudstyr til nødgeneratoranlæg og til den normale strømforsynings hovedfordelingstavler og til nødforsyningen. - Områder som er beregnet til absolut nødvendige funktioner. I hvert område skal mindst ét armatur være forsynet fra strømkilden til nødforsyninger. - Områder med centrale brandalarm- og overvågningssystemer. - Medicinske behandlingsrum i gruppe 1-områder. I hvert sådant rum skal mindst ét armatur forsynes fra nødforsyningen. Note I medicinske gruppe 1-områder uden for hospitaler eller tilsvarende institutioner er det måske slet ikke nødvendigt at installere nødstrømsforsyning, hvis et forsyningssvigt ikke medfører fare for, at procedurerne kan afsluttes og området kan evakueres. - Medicinske behandlingsrum i gruppe 2-områder. Mindst 50% af belysningen skal forsynes fra nødforsyningen. Hvis beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyning er tilgængelig, skal den indrettes således, at beskyttelsesudstyret ikke afbryder alle belysningskredse i rummet eller flugtvejen.

50 »HD , fortsat Klassifikation Klassifikation af nødforsyninger

51 »HD , fortsat Klassifikation af nødforsyninger

52 Spørgsmål?

53 FSTA - El-netværksgruppen

54 »End slide Follow ALECTIA

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN 28-29. JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN AGENDA Elsikkerhedsloven hvorfor? Standarder hvad er en standard, hvem tolker på en standard Installationsbekendtgørelsen

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Stærkstrømsbekendtgørelsen IEC 60364-7-710 Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner og automation

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen BEK nr 9146 af 22/03/2006 Gældende (SB - Afsnit 6A) Offentliggørelsesdato: 27-03-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 617 af 25/06/2008 kap. 710 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund Vækst for dansk erhvervsliv - Kvalitet for det danske samfund Torben Dalsgaard National delegeret til IEC og Cenelec Ansvarlig for DS/S-564 Udvalg Elektriske Installationer Og DS/F-564 Forum for Elektriske

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser IDA El-teknik Lars Niemann Aftale om en Vækstpakke 2014 47. Øget anvendelse af internationale standarder mv. Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. Væsentlige ændringer i kravene til Elektrisk Sikkerhed Generelle krav, samt dokumentation; v. E. Boye Nielsen, ERNEL IDA Elteknik De nye Stærkstrømsbekendtgørelser; november 2016: Nye bekendtgørelser i

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske installationer

FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske installationer Sikkerhedsstyrelsen Ref.: IME/ime E-mail: ime@frinet.dk 13. januar 2016 Att.: sik@sik.dk J. nr. 115-01-00003 FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1) BEK nr 1114 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00006 Senere ændringer

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk Spar på energien! Af. Ernst Boye ielsen, EREL.dk Alt for mange nødforsyninger, både PS-anlæg og generatoranlæg forsynes i dag over en skilletransformer og jordforbindes til en separat driftsjord på max.

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle!

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! Præsentationen er udarbejdet til brug på dialogmøde 19. maj 2015 og giver en status på arbejdet med nye elsikkerhedsregler, som det ser ud på denne dato.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Optimal beskyttelse for personer og udstyr, ved konstant overvågning af lækstrømme. Fejlstrømsafbryder CBRB47.-125H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Type CBRB er en komplet beskyttelse

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

Ny lovgivning

Ny lovgivning Ny lovgivning 2015 1 Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene via lovgivningen i det enkelte land Lavspændingsdirektivet Maskindirektivet EMC direktivet

Læs mere

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Led belysning Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Produktet Led belysning Eks. på en LED-lyskilde der er faglig.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 6

Undervisningsplan Side 1 af 6 Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: Lektioner i henhold til lektionsfordelingsskema, fordelt i blokke af 2 lektioner hvor det er muligt, ellers som enkelte lektioner gældende for både KW, KN og

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

IDA Elteknik Temadag

IDA Elteknik Temadag IDA Elteknik Temadag Nye udfordringer og forretningsområder for rådgiveren Asger Illum 1 Hvem er vi? Rådgivende ingeniørfirma med ekspertise og teknisk speciale inden for Automation, Byggeri, Elektroteknologi

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Ida Rand Kjeldsen Adresse Fasanvænget 20 Postnr. og by 8330 Beder Dato 05.01.2016 Udløbsdato 05.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger G Johs Christoffersen Adresse Menstrup Bygade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 11.10.2015 Udløbsdato 11.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer BEK nr 12502 af 01/07/2001 Gældende (Stærkstrømsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-04-2002 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 693 af 27/06/2008 BEK nr 1230

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12 for ejendommen Sælger Peter Winther Adresse Søndergade 10 Postnr. og by 8870 Langå Dato 12.02.2015 Udløbsdato 12.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia

Læs mere

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 7

Undervisningsplan Side 1 af 7 Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang, at vedkommende kan foretage

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen Adresse Nebbegårds Alle 1 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek

Læs mere