Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej København N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N"

Transkript

1 Politihistorisk Selskab Fælledvej København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780 København V Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg, jf. 7 og 5 7. Eventuelt ad 1 valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Fischer, der blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til selskabets vedtægter. Efter forslag fra dirigenten blev der nedsat et stemmeudvalg med Søren Aaløse og John Adamsen Jensen. Dagsordenen er udsendt iht. vedtægternes 9. Men under hensyn til, at Politimuseet på den ekstraordinære generalforsamling den 14. november 2012 blev besluttet overført til Rigspolitiet pr. 1. januar 2013, samt det indkomne forslag fra bestyrelsen under pkt. 5 til reviderede vedtægter og valg af ny bestyrelse, foreslog dirigenten følgende ændring i behandlingen af dagsordenspunkterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab derefter 5. Indkomne forslag 6. Valg af ny bestyrelse, suppleanter og revisorer 3b. Budget Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

2 2 ad 2 formandens beretning (Gengives i sammendrag - kan i sin helhed læses på eller rekvireres ved henvendelse til Politimuseet, Fælledvej 20, 2200 København N, telefon , Formanden for Politihistorisk Selskab, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, indledte med at omtale beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling den 14. november 2012, der pr. 1. januar 2013 overførte Politimuseet til Rigspolitiet som et etatsmuseum. Som følge af denne beslutning var det nødvendigt at arbejde med den ændrede rolle for Selskabet, som nu ikke mere skal drive museet. Den ekstraordinære generalforsamling fulgte bestyrelsens indstilling om, at et hurtigt arbejdende udvalg skulle se på de nye opgaver og udarbejde forslag til justerede vedtægter. Det er sket, og bestyrelsen kan i dag fremlægge et forslag til nye vedtægter for Politihistorisk Forening. Formanden gav udtryk for glæde over, at Politiforbundet har accepteret at forblive som medlem af bestyrelsen i den nye forening, idet der derved sikres det historiske bånd tilbage fra etableringen af Politihistorisk Selskab. Når dette sammenholdes med, at museet fremtidig er forankret i Rigspolitiet, er der skabt det helt rette fundament for de kommende års aktiviteter. Selskabet Politihistorisk Selskab havde ved årsskiftet 2012/13 et medlemstal på kontingentbetalende medlemmer et stort set uændret medlemstal i forhold til året før. Museet og dets aktiviteter For Politimuseet var 2012 det hidtil bedste år, såvel hvad angår besøgstal som økonomi. Året har været præget af et stort antal forskellige aktiviteter spændende fra udstillinger over foredrag til kulturnatsarrangementer og ferieaktiviteter for børn og voksne. Alt i alt betød de mange aktiviteter, at Politimuseet havde et rekordstort besøgstal på Den store aktivitet har i særlig grad været med til at promovere museet ganske betydeligt i offentligheden og museumsverdenen. Skoletjenesten havde 186 omvisninger, mens der var 261 ordinære omvisninger. For begges vedkommende er der tale om rekordstore tal. Endelig var der 33 byvandringer også et meget flot tal tager i betragtning af, at det var en helt ny aktivitet. De frivillige i arbejdsgrupperne Selskabets og museets aktiviteter understøttes fortsat af en skare af frivillige, som møder frem og arbejder med emneområder, som har hver enkeltes særlige interesse, fra litteratur til motorcykler og fra opdatering i arkivsystemet til deltagelse i PR-arrangementer som panserbasser. Politiskiltenes udlevering De gamle politiskilte viste sig fortsat at have stor interesse for dem, der oprindelig havde haft dem udleveret som politilegitimation. Men også for de nærmeste pårørende, viste skiltene sig at have affektionsværdi. Inden længe vil udleveringen dog blive indstillet, da det må vurderes, at der efterhånden er givet de fornødne muligheder for at få skiltene retur.

3 3 Politiforskning Sammen med Politimuseet blev også forskningsaktiviteterne overført til Rigspolitiet, der vil opstille krav og forventninger til forskerne og tilsvarende har den økonomiske forpligtelse omkring denne aktivitet. P.t. er Sophia Tarrow ved lægge sidste hånd på sin afhandling om anholdelse og administrativ frihedsberøvelse, og Trine Vendius er godt i gang med sin afhandling om europæisk politisamarbejde. Nye emner som stipendiater er på vej, idet seniorforsker ved Statens Arkiver, Kristian Bruhn, er blevet positivt ph.d.-bedømt ved Det Juridiske Fakultet, som er indstillet på at finansiere et halvt stipendium. Den anden halvdel tænkes finansieret af Kulturministeriet efter ansøgning fra Statens Arkiver. Projektet vedrører PETs historie i mellemkrigsårene. Historikeren Janus Clausen, der har været ansat på Politimuseet, ønsker at gennemføre et projekt vedrørende politi og ungdom i et historisk perspektiv. Det Juridiske Fakultet er i princippet indstillet på at deltage i finansieringen af et sådant projekt, men der skal først indgås en aftale med andre om den resterende finansiering. Den mangeårige deltager i netværket Politiforskertræf, seniorforsker ved Statens Arkiver, Karl Peder Pedersen, har indleveret sin afhandling om Københavns Politi som efterforskende myndighed i begyndelsen af 1800-tallet som disputats ved Syddansk Universitet i Odense. Endelig har Selskabets bestyrelsesmedlem Henrik Stevnsborg, ud over arbejdet på den større fremstilling af dansk politis historie , bl.a. skrevet en artikel om FRONTEX til publikationen Retskildernes kamp, deltaget i seminarer på Politihøgskolen og Universitetet i Oslo samt undervist i dansk politis historie på den nye Master i Politividenskab på Ålborg Universitet i København. Afslutning Som det er fremgået af beretningen, har der også i 2012 været rigtig mange aktiviteter i gang såvel i museets som i selskabets regi. Formanden kvitterede for modtagelsen af årsskriftet, der omhandlede særudstillingens tema Ondskab. Det er lidt uklart, hvad der skal ske omkring årsskriftet, men han forventer, at der i en eller anden form også fremover vil blive udarbejdet et skrift eller andet informationsmateriale, som informerer om museets og foreningens aktiviteter. Formanden takkede alle, som gennem 2012 og frem til nu har ydet en indsats for Selskabet og museet det være sig som ansat, i bestyrelsen eller i arbejdsgrupper, eller som frivillige på museet. Også tak til medlemmerne, som trofast støtter op omkring aktiviteterne. Jens Henrik Højbjerg sluttede med at takke alle for de år, han fik mulighed for at virke som formand for bestyrelsen i Politihistorisk Selskab, og udtrykte ønske om, at såvel den nye forening som museet får en god og positiv fremtid i et godt samarbejde om de opgaver, der skal løses fremover. Beretningen herefter overgivet til generalforsamlingen: Frederik Madsen er ikke ansat i politiet, men har været medlem i mange år og udtrykte beundring for det, der skabt helt fra bunden af engagerede politifolk, og som nu har gjort museet til et etatsmuseum. Han beklagede, at den megen omtale af særudstillingen Kvindedrab havde medført, at udstillingen blev lukket. Kan godt forstå, at der ikke var andet at gøre, når

4 4 udstillingen blev politisk, og selv justitsministeren udtalte sig. Han fandt det problematisk, at vi lever i en kultur, hvor ingen må blive krænket. Ole Scharf har været medlem siden Han hæftede sig ved formandens bemærkninger om, at der også fremover vil være en eller anden form for skrift om selskabets virksomhed. Han pointerede, at udover den almindelige interesse for det politihistoriske, var det bl.a. at modtage årsskriftet, som fortæller om forskningsprojekter mm, der havde begrundet hans indmeldelse. Han opfordrede derfor den nye bestyrelse til også fremover at udgive et årsskrift med artikler af historisk karakter fremfor bare et meddelelsesblad. Mogens Elchendorv undrede sig over, at rigspolitichefen træder tilbage som formand, idet han troede, at rigspolitichefen var født formand for selskabet. Vedr. særudstillingen Kvindedrab var han ikke enig i, at udstillingen skulle have været vist. Han kan ikke se ideen i at udstille myrdede kvinder. Henrik Stevnsborg fremhævede, at forskningen har gjort Politihistorisk Selskab til noget særligt. Bl.a. er der fire personer, som har lavet ph.d.-afhandlinger hovedsaglig i kraft af, at selskabet har vist imødekommenhed og forståelse for, at historie ikke kun er det, amatørhistorikere laver. Den samlede forskningsindsats har skabt respekt for selskabet langt uden for vores egen verden. Forskningen bliver nu godt forankret i Rigspolitiet, men han finder det også vigtigt, at den nye forening fortsat har mulighed for at deltage og engagere sig i forskning som hidtil. Jens Henrik Højbjerg svarede på krænkelsesproblematikken i indlæggene fra Frederiks Madsen og Mogens Elchendorv. Han medgav, at udstilling Kvindedrab vakte debat, men at det vel også er et formål med museumsvirksomhed at skabe debat, at ind imellem gå til kanten og få folk til at tænke over liv og død, hvilket må siges at lykkedes. For al kunstnerisk virksom gælder, at kunst først bliver vigtig, når det vækker til eftertanke og debat. Til spørgsmålet om formandsposten har det traditionelt været sådan, at den til enhver tid siddende rigspolitichef har været formand, men sådan vil det ikke være med de nye vedtægter i den nye forening. Han mener det er vigtigt, at andre kan få formandsposten. Museet er nu et etatsmuseum, dvs. en del af Rigspolitiet med rigspolitichefen som chef, derfor ikke rimeligt samtidig at være formand for bestyrelsen. Mht. spørgsmålet om udgivelser, enten årsskrift eller andet, er han sikker på, at det også kommer til at ske i fremtiden, måske som et fællesskab mellem museet og foreningen. Der vil stadig være opbakning fra Rigspolitiet til forskningen, som han finder meget vigtig. Det må så være op til den nye bestyrelse at beslutte, hvordan man vil støtte op om forskningen. Ingen andre ønskede ordet. Beretningen godkendt med akklamation. ad 3 regnskab Kassereren, Troels Jensen, fremlagde årsregnskabet for 2012, der er bedre end forventet. De samlede indtægter er kr., og udgifterne i alt kr., dvs. et overskud på kr. mod det budgetterede kr. Det øgede overskud skyldes bl.a. museets væsentligt øgede entreindtægter samt salg.

5 5 Inkl. kontant indestående og samlinger er formuen kr. Årsresultatet er godt, men da det hos Rigspolitiet er opgjort til at koster ca. 4 mio. kr. at drive museet, ville selskabet ikke uden den økonomiske støtte fra Rigspolitiet kunne have gjort det. Ingen ønskede ordet. Regnskabet godkendt med akklamation. ad 5 indkomne forslag Dirigenten oplyste, at der ikke er indkommet andre forslag end bestyrelsens til moderniserede vedtægter. Næstformand Jens Børsting henviste til, at det hurtigarbejdende udvalg, der blev nedsat på den ekstraordinære generalforsamling for at arbejde på de nye vedtægter, i fællesskab har udarbejdet det foreliggende forslag. Efter udskillelsen af museet til Rigspolitiet er de gamle vedtægter ikke tidssvarende. I øvrigt trængte vedtægterne i det hele taget til en modernisering, og forslaget tager udgangspunkt i sammenlignelige foreninger. Blandt de foreslåede ændringer er også et ønske om ændre det lidt støvede navn Selskab til det mere moderne Forening. Der er indsat en bestemmelse om, at mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal have tilknytning til politiet eller anklagemyndigheden for at sikre, at relationerne også er til stede fremover. Der er enighed om, at foreningens formål er at støtte museets konkrete aktiviteter. Diskussionen har været, om det i vedtægten skulle formuleres som, at mindst halv-delen af kontingentet skulle lægges som direkte støtte, men arbejdsgruppen har valgt at skrive det lidt mere blødt, nemlig som den størst mulige del. Til gengæld skal foreningens forventede støtte til museet afspejle sig i budgettet. Øvrige hovedpunkter er bl.a., at der er indsat en bestemmelse om, at der kan indkaldes elektronisk til generalforsamlinger, at bestyrelsen er reduceret fra 7 til 5 medlemmer og at der som nyt vælges 2 suppleanter, samt at udgivelsen af årsskriftet er taget ud af vedtægterne. Bestyrelsen fremlægger i enighed forslaget til vedtagelse. Dirigenten konstaterede, at der er tale om vedtægtsændringer, dvs. at det kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget. Debat: Ole Scharf spurgte om baggrunden for navneændringen. Jens Børsting svarer, at det alene er af moderniseringshensyn for at signalere til fx yngre mennesker, at det ikke er et gammeldags selskab. Mogens Elchendorv fremsatte 2 ændringsforslag: 1) at navnet Politihistorisk Selskab beholdes, og 2) at rigspolitichefen er født formand for Politihistorisk Selskab. Jens Børsting har ikke yderligere kommentarer til navneændringen. Rigspolitichefen er nu ejer af museet, hvilket betyder, at hvis han også var formand, ville han skulle

6 6 behandle sin egen ansøgning om støtte, hvilket arbejdsgruppen har fundet er en uacceptabel dobbeltrolle, hvorfor han ikke kan støtte forslaget. Ingen andre ønskede ordet. Mogens Elchendorv fastholdt sine ændringsforslag. Dirigenten foreslog afstemning om ændringsforslagene ved håndsoprækning. Afstemningen vedr. forslag 1: forkastet med overvældende majoritet. Afstemningen vedr. forslag 2: forkastet med overvældende majoritet. Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. ad 6 valg Valgene foretages efter de nye vedtægters 10. Dirigenten foreslog følgende på bestyrelsens vegne: Formand: Povl Rasmusen (valgt for 2 år) Ingen andre forslag. Povl Rasmussen valgt. Bestyrelsesmedlemmer: Karsten Petersen (valgt for 2 år) Henrik Stevnsborg (valgt for 1 år) Frank Bøgh (valgt for 1 år) Steen Vedsted Sørensen (udpeget af Politiforbundet) Ingen andre forslag. Karsten Petersen, Henrik Stevnsborg og Frank Bøgh valgt. Suppleanter: Ove Kryger Rasmussen (valgt for 1 år) Kurt Erland Kristensen (valgt for 1 år) Ingen andre forslag. Ove Kryger Rasmussen og Kurt Erland Kristensen valgt. Revisorer: Dirigenten foreslog på bestyrelsen vegne genvalg af Torben Juul Andersen og nyvalg af Troels Jensen. Ingen andre forslag. Begge valgt for 1 år, jf. 9. Den nyvalgte formand, Povl Rasmussen, takkede for valget og for valget af den øvrige bestyrelse, og sagde bl.a., at det nu en realitet, at der er tale om to adskilte organisationer med vandtætte skotter imellem, nemlig den nye Politihistorisk Forening og Politimuseet, men han er sikker på, at det ikke vil forhindre et tæt og fornuftigt samarbejde.

7 7 Udover at være støtteforening for museet skal den nye forening også legitimere sin eksistens ved egne aktiviteter, som det er nævnt i 3, formålsparagraffen. Bestyrelsen har ikke haft lejlighed til at mødes endnu, så derfor kan der ikke fremlægges en decideret programerklæring. Han henviste i stedet til diskussionerne i museumsgruppen om foreningens fremtidige aktiviteter, hvor det i formålsparagraffen er nævnt, at der skal skabes interesse for politiets historie blandt andet gennem foredrag og publicering af materiale. Foredragene giver sig selv, og med hensyn til skriftlige udgivelser, har det som tidligere sagt, været et ønske, at foreningen ikke selv fremover skal udgive et årsskrift i det kendte format, men i stedet lade det afløse af mindre og måske flere publikationer, og gerne i samarbejde med et forlag. Udgangspunktet for museumsgruppen er også, at Politihistorisk Forening er en landsdækkende forening, og at der derfor skal fokus på medlemmerne uden for København, dels ved fx at afholde foredrag eller medlemsarrangementer uden for København, og dels ved at inddrage de politihistorisk aktive ude i landet i bestyrelsesarbejdet. Nordjyllands Politihistoriske Selskab tog imod opfordringen, og det er på den baggrund, at deres næstformand, Kurt Erland Kristensen, nu er indtrådt som suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsen vil så snart som muligt gå i gang med arbejdet med at få sat rammerne for indholdet i formålsparagraffen. ad 3 b - budget Povl Rasmussen fremlagde på den nye forenings vegne forslag til budget for Da bestyrelsen ikke har været samlet endnu, bygger forslaget på museumsgruppens tal. Kontingentindtægten på kr. bygger på medlemstallet fra tidl. år. Der er ikke er anført andre indtægter, som fx kan være salg af publikationer og entreindtægter ved arrangementer, da disse ting først skal planlægges af den nye bestyrelse, og der derfor højst sandsynligt ikke vil være indtægter i år. På udgiftssiden er den største post på kr. den forventede støtte til museets aktiviteter. Derudover er der sat kr. af til møder, kr. til foredrag (honorarer og lokaleje), kr. til dækning af kørselsudgifter samt i alt kr. til køb af bistand og repræsentation. Der er ikke afsat penge til udgivelse af publikationer, da det som ovenfor nævnt under indtægter ikke er planlagt endnu. Endelig er der budgetteret med et mindre overskud på kr. Ingen ønskede ordet. Budgettet taget til efterretning. ad 4 - fastsættelse af kontingent Povl Rasmussen foreslog på den nye forenings vegne uændret kontingent, der fordeler sig således: 1) 20 kr. pr. mdr., svarende til 240 kr. årligt for medlemmer 2) kr. som engangsbeløb for pensionister 3) 500 kr. årligt for foreninger Ingen ønskede ordet. Forslaget vedtaget. ad 7 eventuelt Povl Rasmussen takkede den afgående bestyrelse for deres engagement i det politihistoriske arbejde i den epoke i Politihistorisk Selskabs historie, der nu er slut,

8 8 og glædede sig samtidig over, at der nu i enighed er lagt en grundsten til en ny begyndelse. Henning Plessner Mikkelsen opfordrede til at gøre foreningen mere kendt uden for politiets rækker. Povl Rasmussen svarede bekræftende på opfordringen, og oplyste, at der i vedtægterne er taget høje for, at ikke-politiansatte også kan vælges ind i bestyrelsen, og at bestyrelsen vil arbejde på at synliggøre foreningen, fx ved reklamering i forbindelse med annoncering af arrangementer. Ingelise Hviid spurgte til de frivilliges fremtidige status, jf. at organiseringen nu alene er museets ansvar. Frederik Strand, Politimuseet, svarede, at der også fremover vil blive brug for frivillige, men de nærmere rammer er ikke fastlagt endnu. Flemming Harder spurgte til den fortsatte udgivelse af et årsskrift. Povl Rasmussen svarede, det er museumsgruppen holdning, at foreningen ikke skal udgive et årsskrift i den kendte form, fordi det økonomisk vil dræne foreningens kasse. I stedet vil der som nævnt blive kigget på andre former for udgivelser. Det er blevet nævnt, at museet muligvis vil udgive et årsskrift eller lignende, og i så fald kan foreningen vælge at støtte dette. Hele problematikken skal nu diskuteres, men der vil også fremover komme udgivelser i en eller anden form. Da ikke flere ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen klokken Den afgående formand, Jens Henrik Højbjerg, takkede de omkring 60 fremmødte for en god generalforsamling, og dirigenten for en god og myndig mødeledelse.

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Referat. Det følgende punkt forudsætter, at forslaget under punkt 2 vedtages.

Referat. Det følgende punkt forudsætter, at forslaget under punkt 2 vedtages. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ekstraordinære generalforsamling onsdag den 14. november 2012 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Mitchellsgade

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde.

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde. Lemvig d.9/1 2012 Referat fra Stiftende generalforsamling i DANSK FRILUFTSFESTIVAL ANNO 2013, der afholdtes d.2.januar 2012 hos Anne Marie Nielsen, Sdr. Dalgårdsvej 7, Lemvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent/stemmetæller

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere