Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N"

Transkript

1 Politihistorisk Selskab Fælledvej København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780 København V Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg, jf. 7 og 5 7. Eventuelt ad 1 valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Fischer, der blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til selskabets vedtægter. Efter forslag fra dirigenten blev der nedsat et stemmeudvalg med Søren Aaløse og John Adamsen Jensen. Dagsordenen er udsendt iht. vedtægternes 9. Men under hensyn til, at Politimuseet på den ekstraordinære generalforsamling den 14. november 2012 blev besluttet overført til Rigspolitiet pr. 1. januar 2013, samt det indkomne forslag fra bestyrelsen under pkt. 5 til reviderede vedtægter og valg af ny bestyrelse, foreslog dirigenten følgende ændring i behandlingen af dagsordenspunkterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab derefter 5. Indkomne forslag 6. Valg af ny bestyrelse, suppleanter og revisorer 3b. Budget Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

2 2 ad 2 formandens beretning (Gengives i sammendrag - kan i sin helhed læses på eller rekvireres ved henvendelse til Politimuseet, Fælledvej 20, 2200 København N, telefon , Formanden for Politihistorisk Selskab, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, indledte med at omtale beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling den 14. november 2012, der pr. 1. januar 2013 overførte Politimuseet til Rigspolitiet som et etatsmuseum. Som følge af denne beslutning var det nødvendigt at arbejde med den ændrede rolle for Selskabet, som nu ikke mere skal drive museet. Den ekstraordinære generalforsamling fulgte bestyrelsens indstilling om, at et hurtigt arbejdende udvalg skulle se på de nye opgaver og udarbejde forslag til justerede vedtægter. Det er sket, og bestyrelsen kan i dag fremlægge et forslag til nye vedtægter for Politihistorisk Forening. Formanden gav udtryk for glæde over, at Politiforbundet har accepteret at forblive som medlem af bestyrelsen i den nye forening, idet der derved sikres det historiske bånd tilbage fra etableringen af Politihistorisk Selskab. Når dette sammenholdes med, at museet fremtidig er forankret i Rigspolitiet, er der skabt det helt rette fundament for de kommende års aktiviteter. Selskabet Politihistorisk Selskab havde ved årsskiftet 2012/13 et medlemstal på kontingentbetalende medlemmer et stort set uændret medlemstal i forhold til året før. Museet og dets aktiviteter For Politimuseet var 2012 det hidtil bedste år, såvel hvad angår besøgstal som økonomi. Året har været præget af et stort antal forskellige aktiviteter spændende fra udstillinger over foredrag til kulturnatsarrangementer og ferieaktiviteter for børn og voksne. Alt i alt betød de mange aktiviteter, at Politimuseet havde et rekordstort besøgstal på Den store aktivitet har i særlig grad været med til at promovere museet ganske betydeligt i offentligheden og museumsverdenen. Skoletjenesten havde 186 omvisninger, mens der var 261 ordinære omvisninger. For begges vedkommende er der tale om rekordstore tal. Endelig var der 33 byvandringer også et meget flot tal tager i betragtning af, at det var en helt ny aktivitet. De frivillige i arbejdsgrupperne Selskabets og museets aktiviteter understøttes fortsat af en skare af frivillige, som møder frem og arbejder med emneområder, som har hver enkeltes særlige interesse, fra litteratur til motorcykler og fra opdatering i arkivsystemet til deltagelse i PR-arrangementer som panserbasser. Politiskiltenes udlevering De gamle politiskilte viste sig fortsat at have stor interesse for dem, der oprindelig havde haft dem udleveret som politilegitimation. Men også for de nærmeste pårørende, viste skiltene sig at have affektionsværdi. Inden længe vil udleveringen dog blive indstillet, da det må vurderes, at der efterhånden er givet de fornødne muligheder for at få skiltene retur.

3 3 Politiforskning Sammen med Politimuseet blev også forskningsaktiviteterne overført til Rigspolitiet, der vil opstille krav og forventninger til forskerne og tilsvarende har den økonomiske forpligtelse omkring denne aktivitet. P.t. er Sophia Tarrow ved lægge sidste hånd på sin afhandling om anholdelse og administrativ frihedsberøvelse, og Trine Vendius er godt i gang med sin afhandling om europæisk politisamarbejde. Nye emner som stipendiater er på vej, idet seniorforsker ved Statens Arkiver, Kristian Bruhn, er blevet positivt ph.d.-bedømt ved Det Juridiske Fakultet, som er indstillet på at finansiere et halvt stipendium. Den anden halvdel tænkes finansieret af Kulturministeriet efter ansøgning fra Statens Arkiver. Projektet vedrører PETs historie i mellemkrigsårene. Historikeren Janus Clausen, der har været ansat på Politimuseet, ønsker at gennemføre et projekt vedrørende politi og ungdom i et historisk perspektiv. Det Juridiske Fakultet er i princippet indstillet på at deltage i finansieringen af et sådant projekt, men der skal først indgås en aftale med andre om den resterende finansiering. Den mangeårige deltager i netværket Politiforskertræf, seniorforsker ved Statens Arkiver, Karl Peder Pedersen, har indleveret sin afhandling om Københavns Politi som efterforskende myndighed i begyndelsen af 1800-tallet som disputats ved Syddansk Universitet i Odense. Endelig har Selskabets bestyrelsesmedlem Henrik Stevnsborg, ud over arbejdet på den større fremstilling af dansk politis historie , bl.a. skrevet en artikel om FRONTEX til publikationen Retskildernes kamp, deltaget i seminarer på Politihøgskolen og Universitetet i Oslo samt undervist i dansk politis historie på den nye Master i Politividenskab på Ålborg Universitet i København. Afslutning Som det er fremgået af beretningen, har der også i 2012 været rigtig mange aktiviteter i gang såvel i museets som i selskabets regi. Formanden kvitterede for modtagelsen af årsskriftet, der omhandlede særudstillingens tema Ondskab. Det er lidt uklart, hvad der skal ske omkring årsskriftet, men han forventer, at der i en eller anden form også fremover vil blive udarbejdet et skrift eller andet informationsmateriale, som informerer om museets og foreningens aktiviteter. Formanden takkede alle, som gennem 2012 og frem til nu har ydet en indsats for Selskabet og museet det være sig som ansat, i bestyrelsen eller i arbejdsgrupper, eller som frivillige på museet. Også tak til medlemmerne, som trofast støtter op omkring aktiviteterne. Jens Henrik Højbjerg sluttede med at takke alle for de år, han fik mulighed for at virke som formand for bestyrelsen i Politihistorisk Selskab, og udtrykte ønske om, at såvel den nye forening som museet får en god og positiv fremtid i et godt samarbejde om de opgaver, der skal løses fremover. Beretningen herefter overgivet til generalforsamlingen: Frederik Madsen er ikke ansat i politiet, men har været medlem i mange år og udtrykte beundring for det, der skabt helt fra bunden af engagerede politifolk, og som nu har gjort museet til et etatsmuseum. Han beklagede, at den megen omtale af særudstillingen Kvindedrab havde medført, at udstillingen blev lukket. Kan godt forstå, at der ikke var andet at gøre, når

4 4 udstillingen blev politisk, og selv justitsministeren udtalte sig. Han fandt det problematisk, at vi lever i en kultur, hvor ingen må blive krænket. Ole Scharf har været medlem siden Han hæftede sig ved formandens bemærkninger om, at der også fremover vil være en eller anden form for skrift om selskabets virksomhed. Han pointerede, at udover den almindelige interesse for det politihistoriske, var det bl.a. at modtage årsskriftet, som fortæller om forskningsprojekter mm, der havde begrundet hans indmeldelse. Han opfordrede derfor den nye bestyrelse til også fremover at udgive et årsskrift med artikler af historisk karakter fremfor bare et meddelelsesblad. Mogens Elchendorv undrede sig over, at rigspolitichefen træder tilbage som formand, idet han troede, at rigspolitichefen var født formand for selskabet. Vedr. særudstillingen Kvindedrab var han ikke enig i, at udstillingen skulle have været vist. Han kan ikke se ideen i at udstille myrdede kvinder. Henrik Stevnsborg fremhævede, at forskningen har gjort Politihistorisk Selskab til noget særligt. Bl.a. er der fire personer, som har lavet ph.d.-afhandlinger hovedsaglig i kraft af, at selskabet har vist imødekommenhed og forståelse for, at historie ikke kun er det, amatørhistorikere laver. Den samlede forskningsindsats har skabt respekt for selskabet langt uden for vores egen verden. Forskningen bliver nu godt forankret i Rigspolitiet, men han finder det også vigtigt, at den nye forening fortsat har mulighed for at deltage og engagere sig i forskning som hidtil. Jens Henrik Højbjerg svarede på krænkelsesproblematikken i indlæggene fra Frederiks Madsen og Mogens Elchendorv. Han medgav, at udstilling Kvindedrab vakte debat, men at det vel også er et formål med museumsvirksomhed at skabe debat, at ind imellem gå til kanten og få folk til at tænke over liv og død, hvilket må siges at lykkedes. For al kunstnerisk virksom gælder, at kunst først bliver vigtig, når det vækker til eftertanke og debat. Til spørgsmålet om formandsposten har det traditionelt været sådan, at den til enhver tid siddende rigspolitichef har været formand, men sådan vil det ikke være med de nye vedtægter i den nye forening. Han mener det er vigtigt, at andre kan få formandsposten. Museet er nu et etatsmuseum, dvs. en del af Rigspolitiet med rigspolitichefen som chef, derfor ikke rimeligt samtidig at være formand for bestyrelsen. Mht. spørgsmålet om udgivelser, enten årsskrift eller andet, er han sikker på, at det også kommer til at ske i fremtiden, måske som et fællesskab mellem museet og foreningen. Der vil stadig være opbakning fra Rigspolitiet til forskningen, som han finder meget vigtig. Det må så være op til den nye bestyrelse at beslutte, hvordan man vil støtte op om forskningen. Ingen andre ønskede ordet. Beretningen godkendt med akklamation. ad 3 regnskab Kassereren, Troels Jensen, fremlagde årsregnskabet for 2012, der er bedre end forventet. De samlede indtægter er kr., og udgifterne i alt kr., dvs. et overskud på kr. mod det budgetterede kr. Det øgede overskud skyldes bl.a. museets væsentligt øgede entreindtægter samt salg.

5 5 Inkl. kontant indestående og samlinger er formuen kr. Årsresultatet er godt, men da det hos Rigspolitiet er opgjort til at koster ca. 4 mio. kr. at drive museet, ville selskabet ikke uden den økonomiske støtte fra Rigspolitiet kunne have gjort det. Ingen ønskede ordet. Regnskabet godkendt med akklamation. ad 5 indkomne forslag Dirigenten oplyste, at der ikke er indkommet andre forslag end bestyrelsens til moderniserede vedtægter. Næstformand Jens Børsting henviste til, at det hurtigarbejdende udvalg, der blev nedsat på den ekstraordinære generalforsamling for at arbejde på de nye vedtægter, i fællesskab har udarbejdet det foreliggende forslag. Efter udskillelsen af museet til Rigspolitiet er de gamle vedtægter ikke tidssvarende. I øvrigt trængte vedtægterne i det hele taget til en modernisering, og forslaget tager udgangspunkt i sammenlignelige foreninger. Blandt de foreslåede ændringer er også et ønske om ændre det lidt støvede navn Selskab til det mere moderne Forening. Der er indsat en bestemmelse om, at mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal have tilknytning til politiet eller anklagemyndigheden for at sikre, at relationerne også er til stede fremover. Der er enighed om, at foreningens formål er at støtte museets konkrete aktiviteter. Diskussionen har været, om det i vedtægten skulle formuleres som, at mindst halv-delen af kontingentet skulle lægges som direkte støtte, men arbejdsgruppen har valgt at skrive det lidt mere blødt, nemlig som den størst mulige del. Til gengæld skal foreningens forventede støtte til museet afspejle sig i budgettet. Øvrige hovedpunkter er bl.a., at der er indsat en bestemmelse om, at der kan indkaldes elektronisk til generalforsamlinger, at bestyrelsen er reduceret fra 7 til 5 medlemmer og at der som nyt vælges 2 suppleanter, samt at udgivelsen af årsskriftet er taget ud af vedtægterne. Bestyrelsen fremlægger i enighed forslaget til vedtagelse. Dirigenten konstaterede, at der er tale om vedtægtsændringer, dvs. at det kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget. Debat: Ole Scharf spurgte om baggrunden for navneændringen. Jens Børsting svarer, at det alene er af moderniseringshensyn for at signalere til fx yngre mennesker, at det ikke er et gammeldags selskab. Mogens Elchendorv fremsatte 2 ændringsforslag: 1) at navnet Politihistorisk Selskab beholdes, og 2) at rigspolitichefen er født formand for Politihistorisk Selskab. Jens Børsting har ikke yderligere kommentarer til navneændringen. Rigspolitichefen er nu ejer af museet, hvilket betyder, at hvis han også var formand, ville han skulle

6 6 behandle sin egen ansøgning om støtte, hvilket arbejdsgruppen har fundet er en uacceptabel dobbeltrolle, hvorfor han ikke kan støtte forslaget. Ingen andre ønskede ordet. Mogens Elchendorv fastholdt sine ændringsforslag. Dirigenten foreslog afstemning om ændringsforslagene ved håndsoprækning. Afstemningen vedr. forslag 1: forkastet med overvældende majoritet. Afstemningen vedr. forslag 2: forkastet med overvældende majoritet. Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. ad 6 valg Valgene foretages efter de nye vedtægters 10. Dirigenten foreslog følgende på bestyrelsens vegne: Formand: Povl Rasmusen (valgt for 2 år) Ingen andre forslag. Povl Rasmussen valgt. Bestyrelsesmedlemmer: Karsten Petersen (valgt for 2 år) Henrik Stevnsborg (valgt for 1 år) Frank Bøgh (valgt for 1 år) Steen Vedsted Sørensen (udpeget af Politiforbundet) Ingen andre forslag. Karsten Petersen, Henrik Stevnsborg og Frank Bøgh valgt. Suppleanter: Ove Kryger Rasmussen (valgt for 1 år) Kurt Erland Kristensen (valgt for 1 år) Ingen andre forslag. Ove Kryger Rasmussen og Kurt Erland Kristensen valgt. Revisorer: Dirigenten foreslog på bestyrelsen vegne genvalg af Torben Juul Andersen og nyvalg af Troels Jensen. Ingen andre forslag. Begge valgt for 1 år, jf. 9. Den nyvalgte formand, Povl Rasmussen, takkede for valget og for valget af den øvrige bestyrelse, og sagde bl.a., at det nu en realitet, at der er tale om to adskilte organisationer med vandtætte skotter imellem, nemlig den nye Politihistorisk Forening og Politimuseet, men han er sikker på, at det ikke vil forhindre et tæt og fornuftigt samarbejde.

7 7 Udover at være støtteforening for museet skal den nye forening også legitimere sin eksistens ved egne aktiviteter, som det er nævnt i 3, formålsparagraffen. Bestyrelsen har ikke haft lejlighed til at mødes endnu, så derfor kan der ikke fremlægges en decideret programerklæring. Han henviste i stedet til diskussionerne i museumsgruppen om foreningens fremtidige aktiviteter, hvor det i formålsparagraffen er nævnt, at der skal skabes interesse for politiets historie blandt andet gennem foredrag og publicering af materiale. Foredragene giver sig selv, og med hensyn til skriftlige udgivelser, har det som tidligere sagt, været et ønske, at foreningen ikke selv fremover skal udgive et årsskrift i det kendte format, men i stedet lade det afløse af mindre og måske flere publikationer, og gerne i samarbejde med et forlag. Udgangspunktet for museumsgruppen er også, at Politihistorisk Forening er en landsdækkende forening, og at der derfor skal fokus på medlemmerne uden for København, dels ved fx at afholde foredrag eller medlemsarrangementer uden for København, og dels ved at inddrage de politihistorisk aktive ude i landet i bestyrelsesarbejdet. Nordjyllands Politihistoriske Selskab tog imod opfordringen, og det er på den baggrund, at deres næstformand, Kurt Erland Kristensen, nu er indtrådt som suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsen vil så snart som muligt gå i gang med arbejdet med at få sat rammerne for indholdet i formålsparagraffen. ad 3 b - budget Povl Rasmussen fremlagde på den nye forenings vegne forslag til budget for Da bestyrelsen ikke har været samlet endnu, bygger forslaget på museumsgruppens tal. Kontingentindtægten på kr. bygger på medlemstallet fra tidl. år. Der er ikke er anført andre indtægter, som fx kan være salg af publikationer og entreindtægter ved arrangementer, da disse ting først skal planlægges af den nye bestyrelse, og der derfor højst sandsynligt ikke vil være indtægter i år. På udgiftssiden er den største post på kr. den forventede støtte til museets aktiviteter. Derudover er der sat kr. af til møder, kr. til foredrag (honorarer og lokaleje), kr. til dækning af kørselsudgifter samt i alt kr. til køb af bistand og repræsentation. Der er ikke afsat penge til udgivelse af publikationer, da det som ovenfor nævnt under indtægter ikke er planlagt endnu. Endelig er der budgetteret med et mindre overskud på kr. Ingen ønskede ordet. Budgettet taget til efterretning. ad 4 - fastsættelse af kontingent Povl Rasmussen foreslog på den nye forenings vegne uændret kontingent, der fordeler sig således: 1) 20 kr. pr. mdr., svarende til 240 kr. årligt for medlemmer 2) kr. som engangsbeløb for pensionister 3) 500 kr. årligt for foreninger Ingen ønskede ordet. Forslaget vedtaget. ad 7 eventuelt Povl Rasmussen takkede den afgående bestyrelse for deres engagement i det politihistoriske arbejde i den epoke i Politihistorisk Selskabs historie, der nu er slut,

8 8 og glædede sig samtidig over, at der nu i enighed er lagt en grundsten til en ny begyndelse. Henning Plessner Mikkelsen opfordrede til at gøre foreningen mere kendt uden for politiets rækker. Povl Rasmussen svarede bekræftende på opfordringen, og oplyste, at der i vedtægterne er taget høje for, at ikke-politiansatte også kan vælges ind i bestyrelsen, og at bestyrelsen vil arbejde på at synliggøre foreningen, fx ved reklamering i forbindelse med annoncering af arrangementer. Ingelise Hviid spurgte til de frivilliges fremtidige status, jf. at organiseringen nu alene er museets ansvar. Frederik Strand, Politimuseet, svarede, at der også fremover vil blive brug for frivillige, men de nærmere rammer er ikke fastlagt endnu. Flemming Harder spurgte til den fortsatte udgivelse af et årsskrift. Povl Rasmussen svarede, det er museumsgruppen holdning, at foreningen ikke skal udgive et årsskrift i den kendte form, fordi det økonomisk vil dræne foreningens kasse. I stedet vil der som nævnt blive kigget på andre former for udgivelser. Det er blevet nævnt, at museet muligvis vil udgive et årsskrift eller lignende, og i så fald kan foreningen vælge at støtte dette. Hele problematikken skal nu diskuteres, men der vil også fremover komme udgivelser i en eller anden form. Da ikke flere ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen klokken Den afgående formand, Jens Henrik Højbjerg, takkede de omkring 60 fremmødte for en god generalforsamling, og dirigenten for en god og myndig mødeledelse.

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere