D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015"

Transkript

1 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM efterår 2015 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra videreuddannelsessekretariatet, sekretariatets vejledning bør som udgangspunkt læses først. Vejledningen indeholder 3 dele: Vejledning til den elektroniske ansøgning Information om ansøgnings- og interviewprocedure Bilag 1-5 til dokumentation af yderligere kompetencer, der er specifikke for den anæstesiologiske ansøgning VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Sørg for at danne dig et overblik over alle fanebladene inden du går i gang så unødigt arbejde undgås. De fleste steder hvor filer skal vedhæftes kan man kun vedhæfte én fil, men den kan godt bestå af flere indscannede sider. Alle vedhæftede dokumenter skal udover dit navn være klart navngivet f.eks. organisatorisk erfaring, frivilligt arbejde mv. Fanebladet STAMDATA Antagede publikationer i peer reviewed tidsskrifter o Vedhæft dokumentation, - udskrift fra PubMed - dokumentation for antagede artikler - samt bilag 1 Tro og love erklæring for artikler publiceret i peer reviewed tidskrifter. o Tro og love erklæring vedrørende deltagelse i multicenterundersøgelser bilag 6 o Ovenstående skal vedhæftes som én fil. Du skal IKKE vedhæfte kopi af selve artiklerne. Posters, abstracts, foredrag i videnskabelige selskaber, o.l. o Vedhæft din egen liste over posters, abstracts, foredrag i videnskabelige selskaber, kvalitetssikringsprojekter og lignende sammen med bilag 2 Tro og love erklæring for poster og frie foredrag præsenteret ved videnskabelig kongres med peer review antagelse o og/eller bilag 3 Erklæring vedrørende kvalitetsikringsprojekter alt efter hvilken type arbejde der er tale om. o Ovenstående skal vedhæftes som én fil. Du kan evt. medbringe yderligere dokumentationen til ansættelsessamtalen. 1

2 Fanebladet CV Introduktionsstilling o Vurderingsskema også kaldet Anæstesiologisk Profilskema vedhæftes kun såfremt introduktionsansættelsen ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet. Skemaet findes på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider, det udfyldes af den uddannelsesansvarlige overlæge på den afdeling hvor ansøgeren er ansat i introduktionsudstilling. Skemaet kan tilføjes kommentarer af både den uddannelsesansvarlige overlæge og ansøgeren. Skemaet kan tidligst udfyldes 9 måneder inde i introduktionsansættelsen. Øvrige kurser o Vedhæft bilag 4a Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) og hvis du har været ansat i forsvaret tillige bilag 4b Oversigt over kursusdeltagelse (forsvarsansættelse). Bilaget/bilagene skal være udfyldt i tekstbehandlingsprogram. Hvis du har behov for flere linjer kan de indsættes i tekstbehandlingsprogrammet. Kursustimer anføres, hvor der er bedt om det. af kursustimer vedrører kun den blok, hvor kurserne er anført. Der må kun anføres kurser, der er gennemført Bilaget/bilagene dokumenteres af overordnet leder, f.eks. den uddannelsesansvarlige overlæge. Curriculum Vitae Her indtastes jf. vejledning kronologisk liste over ansættelser med de tidligste først, deltidsansættelser med tages ikke her, men anføres i 7 rolle CV et, med angivelse af omfang Øvrige aktiviteter o Her indtastes andre relevante aktiviteter f.eks. organisatorisk arbejde gennemførte uddannelser (udover medicinsk embedseksamen), udenlandsk erfaring, frivilligt arbejde mm. o Se supplerende information nedenfor mhp vedhæftning af dokumentation for ovenstående samt bilag 5 Oversigt over undervisning. Supplerende information o Bilag 5 Oversigt over undervisning, vedhæftes som den sidste side af det specialespecifikke CV og dokumentation for øvrige aktiviteter i én fil. Bilag 5 skal dokumenteres af overordnet leder, f.eks. den uddannelsesansvarlige overlæge, husk at udfylde af undervisningstimer. Der må kun anføres undervisning, der er afholdt. Region Øst: Vælg særskilt funktion og vedhæft bilag 5 o Bilag 7 Vedhæft Tro og love erklæring vedrørende ansættelser i forsvaret Region Øst: Vælg særskilt funktion og vedhæft Bilag 7 med beskrivelse af kompetencer opnået i forsvaret. Specialespecifik dokumentation jf. vejledning o Vedhæft et specialespecifikt CV, hvor du beskriver dine meritter og erfaringer, der har kvalificeret dig inden for de 7 roller udover introduktionsuddannelsen - beskriv de syv lægeroller i følgende rækkefølge: Medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder/organisator/administrator, sundhedsfremme, professionel Fanebladet: MOTIVERET ANSØGNING Vedhæft personlig motiveret ansøgning (max 1 A-4 side, 12 pkt., 1½ linjeafstand). Fanebladet: INDSEND ANSØGNING 2

3 Når du har indsendt din ansøgning er det vigtigt du downloader den foreløbige PDF-fil for at sikre dig at alt er kommet med, samt at dine vedhæftede filer kan læses tydeligt. Samtlige relevante dokumenter til brug for udfyldelses af den elektroniske ansøgning findes på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider, samt på DASAIM s hjemmeside Målbeskrivelsen for Anæstesiologi findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, samt på DASAIM s hjemmeside 3

4 INFORMATION OM ANSØGNINGS- OG INTERVIEWPROCEDURE På baggrund af de indsendte ansøgninger udvælger hvert af de tre regionale ansættelsesudvalg de ansøgere, man ønsker indkaldt til samtale. Ansøgeren kan således indkaldes til samtale i flere regioner. Man bør som ansøger være opmærksom på at prioritere alle de stillinger, man ønsker at tiltræde. Udvalgets sammensætning Ansættelsesudvalget består af en ledelsesrepræsentant fra hver afdeling, som indgår i regionens godkendte hoveduddannelsesforløb i anæstesiologi. Afdelingerne kan sende en suppleant, såfremt et medlem er forhindret i at deltage i ansættelsesudvalgets møder. For at sikre ensartethed i bedømmelsen af ansøgerne på landsplan indgår et medlem indstillet af DASAIM s uddannelsesudvalg (DUU) i ansættelsesudvalget. Herudover indgår to yngre læger indstillet af hhv. FYA og Yngre Læger. Videreuddannelsessekretariatet i den enkelte region arrangerer indkaldelse af ansættelsesudvalget. Udvalget konstituerer sig med en formand i forbindelse med første møde. DUU anbefaler, at der i alle ansættelsesudvalg deltager en repræsentant fra en anden region. Vurdering af ansøgningerne DUU anbefaler, at ansøgere med dokumenterede kompetencer indenfor alle roller prioriteres højest. Medicinsk ekspert og akademiker vægtes dog mest. Vurderingen af de enkelte lægeroller følger anbefalingerne i den faglige profil. Medicinsk ekspert/lægefaglig Ved vurdering af medicinsk ekspert vægtes at ansøger har anæstesiologisk erfaring ud over sv.t. introduktionsuddannelsen og gerne fra flere anæstesiologiske afdelinger, samt at ansøger kan have erfaring fra andre specialer med relevans for anæstesiologien. Relevant faglig kursusdeltagelse vurderes under denne rolle. Akademiker/forsker/underviser Ved vurdering af akademikerrollen tillægges dr. med og PhD (godkendt eller indleveret) mest vægt, derefter 1. forfatter i peer-reviewed tidsskrift. Medforfatterskab, deltagelse i multicenterundersøgelser, kasuistikker, og kvalitetssikringsprojekter vil blive bedømt individuelt. Undervisning af sundhedsfagligt personale, gerne i forskellige emner over for flere eller bredere målgrupper vægtes højere end megen undervisning i samme emne med samme målgruppe Kommunikator Ved bedømmelse af udarbejdelse af vejledninger vægtes dokumenteret deltagelse i udarbejdelse af nationale rekommandationer mere end lokale vejledninger/instrukser. Udarbejdelse og præsentation af postere og foredrag. Uddannelse som instruktør ex. Simulator, ALS, ATLS, vejlederkurser udover de obligatoriske Kurser i ex. den svære samtale Samarbejder Erfaring fra ansættelser/aktiviteter/projekter hvor tæt samarbejde er en nødvendighed/forudsætning Deltagelse i opbygning af lokale/nationale/internationale netværk eller samarbejdsgrupper 4

5 Leder/administrator/organisator Her kan medtages erfaring fra aktiv deltagelse i yngre lægeråd, videreuddannelsesråd og tillidsrepræsentant arbejde, samt erfaring fra forsvaret. Erfaring med projektledelse/implementering af projekter Erfaring fra patientssikkerhedsarbejde (udover daglig sikker kirurgi) Aktiviteter som uddannelsesassisterende yngre læge/skemaplanlægger Viden/erfaring med konflikthåndtering Sundhedsfremme Aktiv deltagelse i organisationer/projekter der fokuserer på sundhedsfremmende tiltag overfor ex. Fedme, trafikulykker, rygning, alkohol mm. Varetagelse af patientuddannelse. Professionel Udarbejdelse af uddannelsesplaner/rapporter udover introduktionsuddannelsen Uddrager konstruktiv læring af UTH og formidler dette i afdelingen, aktiv implementering af tiltag sådan at fejl udgås. I vurderingen af ansøgers potentiale tillægges det betydning, at der også i ansættelser udover introduktionsuddannelsen er anvendt individuelle uddannelsesplaner/-kontrakter mhp. at sikre en konstant kompetenceudvikling, og at opnåelse af målene heri er dokumenteret, samt at ansøger kontinuerligt viser evne og vilje til at udvikle sig indenfor rollerne. Ansættelsesinterview Hvert uddannelsessekretariat arrangerer en interviewseance, hvor et antal ansøgere bliver indbudt til ansættelsesinterviewet. Der vil blive indbudt flere ansøgere end der er stillinger. Formålet med ansættelsesinterviewet er at - uddannelsesafdelingerne får et fælles beslutningsgrundlag for at kunne give et ansættelsestilbud. - ansøgeren har mulighed for at uddybe sin ansøgning samt at få afklaret evt. uklarheder vedr. den enkelte afdeling Før interview Ansættelsesudvalgets medlemmer er forberedte, har modtaget og læst alle ansøgninger til de opslåede stillinger i regionen og vurderet disse i forhold til de syv roller og potentiale. Ansættelsesudvalget gennemgår ansøgningerne og aftaler herefter på et formøde eller via mailkorrespondance/telefonkorrespondance, hvilke ansøgere der indkaldes til interview. Medlemmerne af ansættelsesudvalget medbringer disse ansøgeres indsendte papirer til interviewene. Ansættelsesudvalget aftaler på forhånd hvilke to personer, der interviewer den enkelte ansøger. Disse må ikke have forhåndskendskab til ansøgeren. Interviewet Det enkelte interview foregår som en samtale mellem ansøgeren og primært én fra udvalget, der leder interviewet, hovedintervieweren. Interviewer 2 supplerer evt. hovedintervieweren. Interviewet indledes kort af hovedintervieweren, der byder velkommen, præsenterer sig og medintervieweren samt takker for ansøgningen. Ansøgeren får derefter mulighed for at uddybe sin ansøgning. Formålet er at fremme ro i interviewet og tager noget af nervøsiteten. 5

6 Hovedinterviewer sikrer en god tone i interviewet, opfordrer ansøgeren til at føre ordet, og hovedintervieweren afrunder seancen, der tager minutter. De øvrige medlemmer af ansættelsesudvalget følger samtalen. Det sikres at der er ro i interviewfasen, så interviewet foregår i ro uden afbrydelser f.eks. af mobiltelefoner, og med fokus på ansøgeren. Hovedvægten i interviewet lægges på ansøgernes potentiale. DASAIM Uddannelsesudvalg har udarbejdet en interviewguide og anbefaler at alle interview indledes med spørgsmål et. Herefter kan hovedintervieweren udfra ansøgerens ansøgning og ansættelsesudvalgets evt. prioritering forud for samtalen afgøre hvilke roller, der ønskes uddybet i interviewet. Inden afslutningen af interviewet spørger hovedintervieweren ansættelsesudvalget om nogle har supplerende spørgsmål. De, der stiller spørgsmål, starter med at præsentere sig selv, sådan at ansøgeren ved, hvem der stiller spørgsmålet. Hovedintervieweren afrunder interviewet med et åbent spørgsmål til ansøgeren der giver mulighed for at stille konkrete spørgsmål til panelet. Hovedintervieweren slutter interviewet med angivelse af hvornår og hvordan ansøgeren får endeligt svar på ansøgningen. Efter interviewet Efter hvert interview opsumerer medintervieweren kort indholdet af samtalen i forhold til de syv roller og fremhæver evt. nye informationer til brug ved vurdering af ansøgeren. Ansættelsesudvalget gennemfører 3 interviews, herefter gøres status på vurderingerne af ansøgerne. Efter endt interviews med alle indkaldte ansøgere gør ansættelsesudvalget igen status og prioriterer ansøgerne. Når dette er gjort tildeles ansøgerne stillinger, sådan at den højest prioriterede først tildeles stilling jf. sin prioritet osv. Udvalget prioriterer suppleanter blandt de interviewede ansøgere. Sekretæren for Videreuddannelsessekretariatet sørger for telefonisk besked til ansøgerne dagen efter interviews. Udvalget begrunder afslag og giver karrierevejledning til ansøgere, der ikke tilbydes ansættelse, samt aftaler hvem ansøgeren kan henvende sig til mhp. karrierevejledning. Sekretariatsmedarbejderen sørger for fremsendelse af ansættelsespapirer. Karrierevejledningen tager udgangspunkt i de 7 lægeroller, ansøgeren vejledes i konkret forbedring af de(n) rolle(r) der vil styrke ansøgerens potentiale frem til kommende ansøgning. I karrierevejledningen tages hensyn til at alle 7 roller vægtes, og at medicinsk ekspert samt akademiker vejes tungest. Evaluering af proces De enkelte ansættelsesudvalg beskriver kort efter ansættelsesinterviewene deres erfaringer med processen. Eventuelle ændringsforslag formuleres og drøftes derefter i DASAIM s uddannelsesudvalg. 6

7 Interviewguide til ansættelsessamtaler i Anæstesiologi Takke for ansøgningen og præsentation af de to interviewere Indledning Spørgsmål Vil du kort uddybe din ansøgning og kort fortælle os, hvorfor netop du skal ansættes i hoveduddannelse i Anæstesiologi Medicinsk Ekspert + andre roller Spørgsmål Hvad anser du som din vigtigste kvalifikation som læge? Medicinsk Ekspert/lægefaglig Spørgsmål Hvilke kliniske situationer synes du er de vanskeligste at håndtere Akademiker/forsker/underviser Spørgsmål Hvorledes opsøger du ny viden og videregiver denne? Hvilken indflydelse kan forskning få på dit arbejde som anæstesiolog? Samarbejder/kommunikator Spørgsmål Hvordan tror du dine samarbejdspartnere opfatter dig som person? Hvordan håndterer du udfordrende situationer? Leder/administrator/organisator Spørgsmål Hvordan påtager du dig og håndterer lederrollen i hverdagen? Professionel Hvordan har du det med at bede om hjælp? Hvordan håndterer du fejl/utilsigtede hændelser? Hvor tror du er henne i specialet om 10 år? Hvordan vil du bidrage til specialets udvikling fremadrettet? Bemærkninger/kommentarer Give ansøger mulighed for at åbne interviewet Bemærkninger/kommentarer Give ansøgeren lejlighed til at vægte de 7 roller i forhold til hinanden Bemærkninger/kommentarer Få ansøger til at vurdere eget kompetenceniveau Bemærkninger/kommentarer Få indtryk af ansøgerens evne til kontinuerlig faglig udvikling Giver ansøgeren mulighed for at prioritere forskning i faget Bemærkninger/kommentarer Vurdering af evne til at opfatte andres synspunkt Refleksioner over egen praksis Bemærkninger/kommentarer Få indtryk af ansøgers evne til at vurdere, hvornår han er leder og hvordan han viser det Få indtryk af ansøgers fornemmelse for egne grænser Få indtryk af ansøgers evne til at uddrage læring af situationer Høre refleksioner over egen udvikling 7

8 Afslutning Spørgsmål Har du spørgsmål til udvalget? Har du en afsluttende bemærkning? Bemærkninger/kommentarer Giver ansøgeren mulighed for at supplere med informationer, der ikke naturligt er sagt under interviewet Ikke alle spørgsmål vil indgå i hvert interview. 8

9 Original arbejde Status/oversigts artikel Uddannelsesartikel Kasuistik Short communication Andet* Forfatter nummer Bidrag til hypotese, data indsamling, analysedesign Skrevet udkast til artiklen Godkendt den finale version af artiklen Bilag 1 Tro og love erklæring for artikler i peer reviewed tidsskrifter Titel, tidsskrift (gerne copy/paste fra pub.med) 9

10 Bidrag til artiklen er vurderet ud fra følgende skala (sidste 3 kolonner) A har bidraget til samarbejdet (0-33%) B har bidraget i væsentlig omfang C har i høj grad udført arbejdet selvstændigt (67-100%) Definitioner:Peer reviewed tidsskrift: tidsskrifter accepteret af medline eller embase (ved øvrige databaser dokumenteres at disse er samlinger af peer reviewed tidsskrifter. Original arbejde: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidsskrift som er baseret på originalt indsamlede informationer det være sig kvalitativt, kvantitativt, retrospektivt og prospektivt. Short communications: artikler antaget som dette, præsenterer præliminære men innovative data. Status/oversigstartikel: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidskrift som er en sammenfatning af tidligere publicerede informationer (dog undtaget dobbeltpublikationer). Kasuistik: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidskrift som er baseret på en enkelt sygehistorie eller på få sygehistorier så statistisk evaluering ikke er mulig. 10

11 Bilag 2 Erklæring vedr poster og frie foredrag antaget ved peer reviewed kongres I kolonnen 1 afkrydses, hvis du er hovedansvarlig for projektet I P om projektet resulterede i et F(oredrag) eller P(ostersession), evt begge I A markeres om abstract blev publiceret i A(bstractbog) eller S(upplement). Detaljer anføres på publ.liste N r Titel Kongresnavn/ Videnskabeligt selskab Dato 1 (x) P (F/P) A (A/S) Præsenterede du Sæt kryds Ovenstående bekræftes på tro og love: Dato Ansøgers underskrift 11

12 Bilag 3 Erklæring vedrørende kvalitetsikringsprojekter Formål (hypotese) Baggrund (kortfattet) Metode Design (evt bilag max 1 side) Kvalitativ kvantitativ Anvendt statistisk test Ja/nej, hvis ja hvilke(n)? Resultat opgørelse Diskussion Konklusion Perspektivering Deltager(e) i projektet Ansøgers andel i projektet Dato Ansøgers underskrift Dato Vejleders underskrift 12

13 Bilag 4a -1 Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) cpr.nr.: Obligatoriske generelle kurser Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Kurser tilknyttet den kliniske basisuddannelse/turnusuddannelse Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Introkurser i anæstesiologi Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Introkurser i andet speciale Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Attesteret af: dato: 13

14 Bilag 4a -2 Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) cpr.nr.: Faglige kurser relevante for det ansøgte speciale 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer TR-, ledelses- kommunikations og pædagogikkurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Andre kurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Attesteret af: dato: 14

15 Bilag 4b Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (forsvarsansættelse) cpr.nr.: Faglige kurser relevante for det ansøgte speciale 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer TR-, ledelses- kommunikations og pædagogikkurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Andre kurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Attesteret af: dato: 15

16 Bilag 5a 1 Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Navn: cpr.nr.: Katedral, fagrelevant, af medicinsk personale, kolleger, sygeplejerske, studerende, Falck. Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Al undervisning af anden karakter end katedral, f.eks. underviser i kursus med mange undervisere ALS ATLS og lignede. Dog ikke bed side Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Undervisning inden opnåelse af kandidatgrad (prægraduat) Emner Målgruppe Dato Antal timer 16

17 Bilag 5a 2 Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Navn: cpr.nr.: Anden undervisning (BRS, børnehave/skole /foreninger osv.) Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning(forsvar) Undervisning af personel ved forsvaret Emner Målgruppe Dato Antal timer Attesteret af: 17

18 Bilag 6 Tro og love erklæring vedrørende bidrag til klinisk multicenterforsøg Hvis du har deltaget i et multicenterforsøg og mener, at det bør meriteres, kan du beskrive din deltagelse og heraf opnåede kompetencer nedenfor. Projektets navn: Projekt startdato Forsøgssted/Afdeling: Reference til protokol på clinicaltrials.gov el. lign. sted.: Skitser kort dit bidrag Planlægning (skrivning af protokol og fondsansøgninger, ansøgning hos Videnskabsetisk komite, Datatilsynet el. Lægemiddelstyrelsen), implementering (oplæring af personale, planlægning af rutiner, taget kursus i Good Clinical Practice hvis relevant), udførelse (randomisering af patienter, information af patienter/pårørende og indhentning af informeret samtykke, dataregistrering, deltagelse i kvalitetssikring/monitorering af data, (angiv gerne antal patienter for ovenstående)), resultatopgørelse og publikation (statistisk analyse, bidrag til artikel). Andre bidrag? Hvilke kompetencer kan du tage med dig i dit videre lægeliv? Dato Forsøgsansvarlig læge (navn og signatur) 18

19 Bilag 7 Tro og love erklæring for kompetencer opnået i forsvaret. Hvilke stillinger/funktioner har du haft i Forsvaret 1. Varighed (mdr. / år) Hvilke kompetencer har du opnået i Forsvaret indenfor de 7 lægeroller Medicinsk ekspert Kommunikator Sundhedsfremmer Samarbejder Leder/administrator Akademiker Professionel Hoveduddannelsesansøgers underskrift: 19

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM januar 2012 Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland 1. november eller 1. december 2015 samt 1. januar 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Program: Profilen og de syv roller Skema, procedure og dokumentation Ansøgningen og

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Energisynskonsulenter

Energisynskonsulenter ANSØGNING Energisynskonsulenter ANSØGNINGSSKEMA Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: CVR- nr.: Er De ansat? Selvstændig? Søger på A-niveau? B-niveau? Underskrift: Dato: (Med

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

De syv lægeroller. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 1. marts 2013

De syv lægeroller. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 1. marts 2013 De syv lægeroller Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1. marts 2013 Bente Malling & Susanne Nøhr Oversigt Baggrund for revision af lægerollerne Lægerollerne nye betegnelser, afgrænsning og indhold

Læs mere

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg

KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Udviklet i samarbejde mellem Yngre Læger og Danske Regioner November 2014 INDHOLD. FORBEREDELSESGUIDE.. SAMTALEGUIDE.. OM

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave Til Uddannelseslægen Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave Velkommen til den elektroniske portefølje. Porteføljen bygger på målbeskrivelserne der udgør et søkort

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere