D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015"

Transkript

1 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM efterår 2015 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra videreuddannelsessekretariatet, sekretariatets vejledning bør som udgangspunkt læses først. Vejledningen indeholder 3 dele: Vejledning til den elektroniske ansøgning Information om ansøgnings- og interviewprocedure Bilag 1-5 til dokumentation af yderligere kompetencer, der er specifikke for den anæstesiologiske ansøgning VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Sørg for at danne dig et overblik over alle fanebladene inden du går i gang så unødigt arbejde undgås. De fleste steder hvor filer skal vedhæftes kan man kun vedhæfte én fil, men den kan godt bestå af flere indscannede sider. Alle vedhæftede dokumenter skal udover dit navn være klart navngivet f.eks. organisatorisk erfaring, frivilligt arbejde mv. Fanebladet STAMDATA Antagede publikationer i peer reviewed tidsskrifter o Vedhæft dokumentation, - udskrift fra PubMed - dokumentation for antagede artikler - samt bilag 1 Tro og love erklæring for artikler publiceret i peer reviewed tidskrifter. o Tro og love erklæring vedrørende deltagelse i multicenterundersøgelser bilag 6 o Ovenstående skal vedhæftes som én fil. Du skal IKKE vedhæfte kopi af selve artiklerne. Posters, abstracts, foredrag i videnskabelige selskaber, o.l. o Vedhæft din egen liste over posters, abstracts, foredrag i videnskabelige selskaber, kvalitetssikringsprojekter og lignende sammen med bilag 2 Tro og love erklæring for poster og frie foredrag præsenteret ved videnskabelig kongres med peer review antagelse o og/eller bilag 3 Erklæring vedrørende kvalitetsikringsprojekter alt efter hvilken type arbejde der er tale om. o Ovenstående skal vedhæftes som én fil. Du kan evt. medbringe yderligere dokumentationen til ansættelsessamtalen. 1

2 Fanebladet CV Introduktionsstilling o Vurderingsskema også kaldet Anæstesiologisk Profilskema vedhæftes kun såfremt introduktionsansættelsen ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet. Skemaet findes på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider, det udfyldes af den uddannelsesansvarlige overlæge på den afdeling hvor ansøgeren er ansat i introduktionsudstilling. Skemaet kan tilføjes kommentarer af både den uddannelsesansvarlige overlæge og ansøgeren. Skemaet kan tidligst udfyldes 9 måneder inde i introduktionsansættelsen. Øvrige kurser o Vedhæft bilag 4a Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) og hvis du har været ansat i forsvaret tillige bilag 4b Oversigt over kursusdeltagelse (forsvarsansættelse). Bilaget/bilagene skal være udfyldt i tekstbehandlingsprogram. Hvis du har behov for flere linjer kan de indsættes i tekstbehandlingsprogrammet. Kursustimer anføres, hvor der er bedt om det. af kursustimer vedrører kun den blok, hvor kurserne er anført. Der må kun anføres kurser, der er gennemført Bilaget/bilagene dokumenteres af overordnet leder, f.eks. den uddannelsesansvarlige overlæge. Curriculum Vitae Her indtastes jf. vejledning kronologisk liste over ansættelser med de tidligste først, deltidsansættelser med tages ikke her, men anføres i 7 rolle CV et, med angivelse af omfang Øvrige aktiviteter o Her indtastes andre relevante aktiviteter f.eks. organisatorisk arbejde gennemførte uddannelser (udover medicinsk embedseksamen), udenlandsk erfaring, frivilligt arbejde mm. o Se supplerende information nedenfor mhp vedhæftning af dokumentation for ovenstående samt bilag 5 Oversigt over undervisning. Supplerende information o Bilag 5 Oversigt over undervisning, vedhæftes som den sidste side af det specialespecifikke CV og dokumentation for øvrige aktiviteter i én fil. Bilag 5 skal dokumenteres af overordnet leder, f.eks. den uddannelsesansvarlige overlæge, husk at udfylde af undervisningstimer. Der må kun anføres undervisning, der er afholdt. Region Øst: Vælg særskilt funktion og vedhæft bilag 5 o Bilag 7 Vedhæft Tro og love erklæring vedrørende ansættelser i forsvaret Region Øst: Vælg særskilt funktion og vedhæft Bilag 7 med beskrivelse af kompetencer opnået i forsvaret. Specialespecifik dokumentation jf. vejledning o Vedhæft et specialespecifikt CV, hvor du beskriver dine meritter og erfaringer, der har kvalificeret dig inden for de 7 roller udover introduktionsuddannelsen - beskriv de syv lægeroller i følgende rækkefølge: Medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder/organisator/administrator, sundhedsfremme, professionel Fanebladet: MOTIVERET ANSØGNING Vedhæft personlig motiveret ansøgning (max 1 A-4 side, 12 pkt., 1½ linjeafstand). Fanebladet: INDSEND ANSØGNING 2

3 Når du har indsendt din ansøgning er det vigtigt du downloader den foreløbige PDF-fil for at sikre dig at alt er kommet med, samt at dine vedhæftede filer kan læses tydeligt. Samtlige relevante dokumenter til brug for udfyldelses af den elektroniske ansøgning findes på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider, samt på DASAIM s hjemmeside Målbeskrivelsen for Anæstesiologi findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, samt på DASAIM s hjemmeside 3

4 INFORMATION OM ANSØGNINGS- OG INTERVIEWPROCEDURE På baggrund af de indsendte ansøgninger udvælger hvert af de tre regionale ansættelsesudvalg de ansøgere, man ønsker indkaldt til samtale. Ansøgeren kan således indkaldes til samtale i flere regioner. Man bør som ansøger være opmærksom på at prioritere alle de stillinger, man ønsker at tiltræde. Udvalgets sammensætning Ansættelsesudvalget består af en ledelsesrepræsentant fra hver afdeling, som indgår i regionens godkendte hoveduddannelsesforløb i anæstesiologi. Afdelingerne kan sende en suppleant, såfremt et medlem er forhindret i at deltage i ansættelsesudvalgets møder. For at sikre ensartethed i bedømmelsen af ansøgerne på landsplan indgår et medlem indstillet af DASAIM s uddannelsesudvalg (DUU) i ansættelsesudvalget. Herudover indgår to yngre læger indstillet af hhv. FYA og Yngre Læger. Videreuddannelsessekretariatet i den enkelte region arrangerer indkaldelse af ansættelsesudvalget. Udvalget konstituerer sig med en formand i forbindelse med første møde. DUU anbefaler, at der i alle ansættelsesudvalg deltager en repræsentant fra en anden region. Vurdering af ansøgningerne DUU anbefaler, at ansøgere med dokumenterede kompetencer indenfor alle roller prioriteres højest. Medicinsk ekspert og akademiker vægtes dog mest. Vurderingen af de enkelte lægeroller følger anbefalingerne i den faglige profil. Medicinsk ekspert/lægefaglig Ved vurdering af medicinsk ekspert vægtes at ansøger har anæstesiologisk erfaring ud over sv.t. introduktionsuddannelsen og gerne fra flere anæstesiologiske afdelinger, samt at ansøger kan have erfaring fra andre specialer med relevans for anæstesiologien. Relevant faglig kursusdeltagelse vurderes under denne rolle. Akademiker/forsker/underviser Ved vurdering af akademikerrollen tillægges dr. med og PhD (godkendt eller indleveret) mest vægt, derefter 1. forfatter i peer-reviewed tidsskrift. Medforfatterskab, deltagelse i multicenterundersøgelser, kasuistikker, og kvalitetssikringsprojekter vil blive bedømt individuelt. Undervisning af sundhedsfagligt personale, gerne i forskellige emner over for flere eller bredere målgrupper vægtes højere end megen undervisning i samme emne med samme målgruppe Kommunikator Ved bedømmelse af udarbejdelse af vejledninger vægtes dokumenteret deltagelse i udarbejdelse af nationale rekommandationer mere end lokale vejledninger/instrukser. Udarbejdelse og præsentation af postere og foredrag. Uddannelse som instruktør ex. Simulator, ALS, ATLS, vejlederkurser udover de obligatoriske Kurser i ex. den svære samtale Samarbejder Erfaring fra ansættelser/aktiviteter/projekter hvor tæt samarbejde er en nødvendighed/forudsætning Deltagelse i opbygning af lokale/nationale/internationale netværk eller samarbejdsgrupper 4

5 Leder/administrator/organisator Her kan medtages erfaring fra aktiv deltagelse i yngre lægeråd, videreuddannelsesråd og tillidsrepræsentant arbejde, samt erfaring fra forsvaret. Erfaring med projektledelse/implementering af projekter Erfaring fra patientssikkerhedsarbejde (udover daglig sikker kirurgi) Aktiviteter som uddannelsesassisterende yngre læge/skemaplanlægger Viden/erfaring med konflikthåndtering Sundhedsfremme Aktiv deltagelse i organisationer/projekter der fokuserer på sundhedsfremmende tiltag overfor ex. Fedme, trafikulykker, rygning, alkohol mm. Varetagelse af patientuddannelse. Professionel Udarbejdelse af uddannelsesplaner/rapporter udover introduktionsuddannelsen Uddrager konstruktiv læring af UTH og formidler dette i afdelingen, aktiv implementering af tiltag sådan at fejl udgås. I vurderingen af ansøgers potentiale tillægges det betydning, at der også i ansættelser udover introduktionsuddannelsen er anvendt individuelle uddannelsesplaner/-kontrakter mhp. at sikre en konstant kompetenceudvikling, og at opnåelse af målene heri er dokumenteret, samt at ansøger kontinuerligt viser evne og vilje til at udvikle sig indenfor rollerne. Ansættelsesinterview Hvert uddannelsessekretariat arrangerer en interviewseance, hvor et antal ansøgere bliver indbudt til ansættelsesinterviewet. Der vil blive indbudt flere ansøgere end der er stillinger. Formålet med ansættelsesinterviewet er at - uddannelsesafdelingerne får et fælles beslutningsgrundlag for at kunne give et ansættelsestilbud. - ansøgeren har mulighed for at uddybe sin ansøgning samt at få afklaret evt. uklarheder vedr. den enkelte afdeling Før interview Ansættelsesudvalgets medlemmer er forberedte, har modtaget og læst alle ansøgninger til de opslåede stillinger i regionen og vurderet disse i forhold til de syv roller og potentiale. Ansættelsesudvalget gennemgår ansøgningerne og aftaler herefter på et formøde eller via mailkorrespondance/telefonkorrespondance, hvilke ansøgere der indkaldes til interview. Medlemmerne af ansættelsesudvalget medbringer disse ansøgeres indsendte papirer til interviewene. Ansættelsesudvalget aftaler på forhånd hvilke to personer, der interviewer den enkelte ansøger. Disse må ikke have forhåndskendskab til ansøgeren. Interviewet Det enkelte interview foregår som en samtale mellem ansøgeren og primært én fra udvalget, der leder interviewet, hovedintervieweren. Interviewer 2 supplerer evt. hovedintervieweren. Interviewet indledes kort af hovedintervieweren, der byder velkommen, præsenterer sig og medintervieweren samt takker for ansøgningen. Ansøgeren får derefter mulighed for at uddybe sin ansøgning. Formålet er at fremme ro i interviewet og tager noget af nervøsiteten. 5

6 Hovedinterviewer sikrer en god tone i interviewet, opfordrer ansøgeren til at føre ordet, og hovedintervieweren afrunder seancen, der tager minutter. De øvrige medlemmer af ansættelsesudvalget følger samtalen. Det sikres at der er ro i interviewfasen, så interviewet foregår i ro uden afbrydelser f.eks. af mobiltelefoner, og med fokus på ansøgeren. Hovedvægten i interviewet lægges på ansøgernes potentiale. DASAIM Uddannelsesudvalg har udarbejdet en interviewguide og anbefaler at alle interview indledes med spørgsmål et. Herefter kan hovedintervieweren udfra ansøgerens ansøgning og ansættelsesudvalgets evt. prioritering forud for samtalen afgøre hvilke roller, der ønskes uddybet i interviewet. Inden afslutningen af interviewet spørger hovedintervieweren ansættelsesudvalget om nogle har supplerende spørgsmål. De, der stiller spørgsmål, starter med at præsentere sig selv, sådan at ansøgeren ved, hvem der stiller spørgsmålet. Hovedintervieweren afrunder interviewet med et åbent spørgsmål til ansøgeren der giver mulighed for at stille konkrete spørgsmål til panelet. Hovedintervieweren slutter interviewet med angivelse af hvornår og hvordan ansøgeren får endeligt svar på ansøgningen. Efter interviewet Efter hvert interview opsumerer medintervieweren kort indholdet af samtalen i forhold til de syv roller og fremhæver evt. nye informationer til brug ved vurdering af ansøgeren. Ansættelsesudvalget gennemfører 3 interviews, herefter gøres status på vurderingerne af ansøgerne. Efter endt interviews med alle indkaldte ansøgere gør ansættelsesudvalget igen status og prioriterer ansøgerne. Når dette er gjort tildeles ansøgerne stillinger, sådan at den højest prioriterede først tildeles stilling jf. sin prioritet osv. Udvalget prioriterer suppleanter blandt de interviewede ansøgere. Sekretæren for Videreuddannelsessekretariatet sørger for telefonisk besked til ansøgerne dagen efter interviews. Udvalget begrunder afslag og giver karrierevejledning til ansøgere, der ikke tilbydes ansættelse, samt aftaler hvem ansøgeren kan henvende sig til mhp. karrierevejledning. Sekretariatsmedarbejderen sørger for fremsendelse af ansættelsespapirer. Karrierevejledningen tager udgangspunkt i de 7 lægeroller, ansøgeren vejledes i konkret forbedring af de(n) rolle(r) der vil styrke ansøgerens potentiale frem til kommende ansøgning. I karrierevejledningen tages hensyn til at alle 7 roller vægtes, og at medicinsk ekspert samt akademiker vejes tungest. Evaluering af proces De enkelte ansættelsesudvalg beskriver kort efter ansættelsesinterviewene deres erfaringer med processen. Eventuelle ændringsforslag formuleres og drøftes derefter i DASAIM s uddannelsesudvalg. 6

7 Interviewguide til ansættelsessamtaler i Anæstesiologi Takke for ansøgningen og præsentation af de to interviewere Indledning Spørgsmål Vil du kort uddybe din ansøgning og kort fortælle os, hvorfor netop du skal ansættes i hoveduddannelse i Anæstesiologi Medicinsk Ekspert + andre roller Spørgsmål Hvad anser du som din vigtigste kvalifikation som læge? Medicinsk Ekspert/lægefaglig Spørgsmål Hvilke kliniske situationer synes du er de vanskeligste at håndtere Akademiker/forsker/underviser Spørgsmål Hvorledes opsøger du ny viden og videregiver denne? Hvilken indflydelse kan forskning få på dit arbejde som anæstesiolog? Samarbejder/kommunikator Spørgsmål Hvordan tror du dine samarbejdspartnere opfatter dig som person? Hvordan håndterer du udfordrende situationer? Leder/administrator/organisator Spørgsmål Hvordan påtager du dig og håndterer lederrollen i hverdagen? Professionel Hvordan har du det med at bede om hjælp? Hvordan håndterer du fejl/utilsigtede hændelser? Hvor tror du er henne i specialet om 10 år? Hvordan vil du bidrage til specialets udvikling fremadrettet? Bemærkninger/kommentarer Give ansøger mulighed for at åbne interviewet Bemærkninger/kommentarer Give ansøgeren lejlighed til at vægte de 7 roller i forhold til hinanden Bemærkninger/kommentarer Få ansøger til at vurdere eget kompetenceniveau Bemærkninger/kommentarer Få indtryk af ansøgerens evne til kontinuerlig faglig udvikling Giver ansøgeren mulighed for at prioritere forskning i faget Bemærkninger/kommentarer Vurdering af evne til at opfatte andres synspunkt Refleksioner over egen praksis Bemærkninger/kommentarer Få indtryk af ansøgers evne til at vurdere, hvornår han er leder og hvordan han viser det Få indtryk af ansøgers fornemmelse for egne grænser Få indtryk af ansøgers evne til at uddrage læring af situationer Høre refleksioner over egen udvikling 7

8 Afslutning Spørgsmål Har du spørgsmål til udvalget? Har du en afsluttende bemærkning? Bemærkninger/kommentarer Giver ansøgeren mulighed for at supplere med informationer, der ikke naturligt er sagt under interviewet Ikke alle spørgsmål vil indgå i hvert interview. 8

9 Original arbejde Status/oversigts artikel Uddannelsesartikel Kasuistik Short communication Andet* Forfatter nummer Bidrag til hypotese, data indsamling, analysedesign Skrevet udkast til artiklen Godkendt den finale version af artiklen Bilag 1 Tro og love erklæring for artikler i peer reviewed tidsskrifter Titel, tidsskrift (gerne copy/paste fra pub.med) 9

10 Bidrag til artiklen er vurderet ud fra følgende skala (sidste 3 kolonner) A har bidraget til samarbejdet (0-33%) B har bidraget i væsentlig omfang C har i høj grad udført arbejdet selvstændigt (67-100%) Definitioner:Peer reviewed tidsskrift: tidsskrifter accepteret af medline eller embase (ved øvrige databaser dokumenteres at disse er samlinger af peer reviewed tidsskrifter. Original arbejde: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidsskrift som er baseret på originalt indsamlede informationer det være sig kvalitativt, kvantitativt, retrospektivt og prospektivt. Short communications: artikler antaget som dette, præsenterer præliminære men innovative data. Status/oversigstartikel: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidskrift som er en sammenfatning af tidligere publicerede informationer (dog undtaget dobbeltpublikationer). Kasuistik: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidskrift som er baseret på en enkelt sygehistorie eller på få sygehistorier så statistisk evaluering ikke er mulig. 10

11 Bilag 2 Erklæring vedr poster og frie foredrag antaget ved peer reviewed kongres I kolonnen 1 afkrydses, hvis du er hovedansvarlig for projektet I P om projektet resulterede i et F(oredrag) eller P(ostersession), evt begge I A markeres om abstract blev publiceret i A(bstractbog) eller S(upplement). Detaljer anføres på publ.liste N r Titel Kongresnavn/ Videnskabeligt selskab Dato 1 (x) P (F/P) A (A/S) Præsenterede du Sæt kryds Ovenstående bekræftes på tro og love: Dato Ansøgers underskrift 11

12 Bilag 3 Erklæring vedrørende kvalitetsikringsprojekter Formål (hypotese) Baggrund (kortfattet) Metode Design (evt bilag max 1 side) Kvalitativ kvantitativ Anvendt statistisk test Ja/nej, hvis ja hvilke(n)? Resultat opgørelse Diskussion Konklusion Perspektivering Deltager(e) i projektet Ansøgers andel i projektet Dato Ansøgers underskrift Dato Vejleders underskrift 12

13 Bilag 4a -1 Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) cpr.nr.: Obligatoriske generelle kurser Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Kurser tilknyttet den kliniske basisuddannelse/turnusuddannelse Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Introkurser i anæstesiologi Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Introkurser i andet speciale Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Attesteret af: dato: 13

14 Bilag 4a -2 Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) cpr.nr.: Faglige kurser relevante for det ansøgte speciale 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer TR-, ledelses- kommunikations og pædagogikkurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Andre kurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Attesteret af: dato: 14

15 Bilag 4b Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (forsvarsansættelse) cpr.nr.: Faglige kurser relevante for det ansøgte speciale 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer TR-, ledelses- kommunikations og pædagogikkurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Andre kurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Attesteret af: dato: 15

16 Bilag 5a 1 Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Navn: cpr.nr.: Katedral, fagrelevant, af medicinsk personale, kolleger, sygeplejerske, studerende, Falck. Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Al undervisning af anden karakter end katedral, f.eks. underviser i kursus med mange undervisere ALS ATLS og lignede. Dog ikke bed side Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Undervisning inden opnåelse af kandidatgrad (prægraduat) Emner Målgruppe Dato Antal timer 16

17 Bilag 5a 2 Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Navn: cpr.nr.: Anden undervisning (BRS, børnehave/skole /foreninger osv.) Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning(forsvar) Undervisning af personel ved forsvaret Emner Målgruppe Dato Antal timer Attesteret af: 17

18 Bilag 6 Tro og love erklæring vedrørende bidrag til klinisk multicenterforsøg Hvis du har deltaget i et multicenterforsøg og mener, at det bør meriteres, kan du beskrive din deltagelse og heraf opnåede kompetencer nedenfor. Projektets navn: Projekt startdato Forsøgssted/Afdeling: Reference til protokol på clinicaltrials.gov el. lign. sted.: Skitser kort dit bidrag Planlægning (skrivning af protokol og fondsansøgninger, ansøgning hos Videnskabsetisk komite, Datatilsynet el. Lægemiddelstyrelsen), implementering (oplæring af personale, planlægning af rutiner, taget kursus i Good Clinical Practice hvis relevant), udførelse (randomisering af patienter, information af patienter/pårørende og indhentning af informeret samtykke, dataregistrering, deltagelse i kvalitetssikring/monitorering af data, (angiv gerne antal patienter for ovenstående)), resultatopgørelse og publikation (statistisk analyse, bidrag til artikel). Andre bidrag? Hvilke kompetencer kan du tage med dig i dit videre lægeliv? Dato Forsøgsansvarlig læge (navn og signatur) 18

19 Bilag 7 Tro og love erklæring for kompetencer opnået i forsvaret. Hvilke stillinger/funktioner har du haft i Forsvaret 1. Varighed (mdr. / år) Hvilke kompetencer har du opnået i Forsvaret indenfor de 7 lægeroller Medicinsk ekspert Kommunikator Sundhedsfremmer Samarbejder Leder/administrator Akademiker Professionel Hoveduddannelsesansøgers underskrift: 19

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder. - En oversigt

Kompetencevurderingsmetoder. - En oversigt Kompetencevurderingsmetoder - En oversigt Udgave 19.04.2013 Titel (præcis samme som forside) Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere