D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015"

Transkript

1 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM efterår 2015 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra videreuddannelsessekretariatet, sekretariatets vejledning bør som udgangspunkt læses først. Vejledningen indeholder 3 dele: Vejledning til den elektroniske ansøgning Information om ansøgnings- og interviewprocedure Bilag 1-5 til dokumentation af yderligere kompetencer, der er specifikke for den anæstesiologiske ansøgning VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Sørg for at danne dig et overblik over alle fanebladene inden du går i gang så unødigt arbejde undgås. De fleste steder hvor filer skal vedhæftes kan man kun vedhæfte én fil, men den kan godt bestå af flere indscannede sider. Alle vedhæftede dokumenter skal udover dit navn være klart navngivet f.eks. organisatorisk erfaring, frivilligt arbejde mv. Fanebladet STAMDATA Antagede publikationer i peer reviewed tidsskrifter o Vedhæft dokumentation, - udskrift fra PubMed - dokumentation for antagede artikler - samt bilag 1 Tro og love erklæring for artikler publiceret i peer reviewed tidskrifter. o Tro og love erklæring vedrørende deltagelse i multicenterundersøgelser bilag 6 o Ovenstående skal vedhæftes som én fil. Du skal IKKE vedhæfte kopi af selve artiklerne. Posters, abstracts, foredrag i videnskabelige selskaber, o.l. o Vedhæft din egen liste over posters, abstracts, foredrag i videnskabelige selskaber, kvalitetssikringsprojekter og lignende sammen med bilag 2 Tro og love erklæring for poster og frie foredrag præsenteret ved videnskabelig kongres med peer review antagelse o og/eller bilag 3 Erklæring vedrørende kvalitetsikringsprojekter alt efter hvilken type arbejde der er tale om. o Ovenstående skal vedhæftes som én fil. Du kan evt. medbringe yderligere dokumentationen til ansættelsessamtalen. 1

2 Fanebladet CV Introduktionsstilling o Vurderingsskema også kaldet Anæstesiologisk Profilskema vedhæftes kun såfremt introduktionsansættelsen ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet. Skemaet findes på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider, det udfyldes af den uddannelsesansvarlige overlæge på den afdeling hvor ansøgeren er ansat i introduktionsudstilling. Skemaet kan tilføjes kommentarer af både den uddannelsesansvarlige overlæge og ansøgeren. Skemaet kan tidligst udfyldes 9 måneder inde i introduktionsansættelsen. Øvrige kurser o Vedhæft bilag 4a Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) og hvis du har været ansat i forsvaret tillige bilag 4b Oversigt over kursusdeltagelse (forsvarsansættelse). Bilaget/bilagene skal være udfyldt i tekstbehandlingsprogram. Hvis du har behov for flere linjer kan de indsættes i tekstbehandlingsprogrammet. Kursustimer anføres, hvor der er bedt om det. af kursustimer vedrører kun den blok, hvor kurserne er anført. Der må kun anføres kurser, der er gennemført Bilaget/bilagene dokumenteres af overordnet leder, f.eks. den uddannelsesansvarlige overlæge. Curriculum Vitae Her indtastes jf. vejledning kronologisk liste over ansættelser med de tidligste først, deltidsansættelser med tages ikke her, men anføres i 7 rolle CV et, med angivelse af omfang Øvrige aktiviteter o Her indtastes andre relevante aktiviteter f.eks. organisatorisk arbejde gennemførte uddannelser (udover medicinsk embedseksamen), udenlandsk erfaring, frivilligt arbejde mm. o Se supplerende information nedenfor mhp vedhæftning af dokumentation for ovenstående samt bilag 5 Oversigt over undervisning. Supplerende information o Bilag 5 Oversigt over undervisning, vedhæftes som den sidste side af det specialespecifikke CV og dokumentation for øvrige aktiviteter i én fil. Bilag 5 skal dokumenteres af overordnet leder, f.eks. den uddannelsesansvarlige overlæge, husk at udfylde af undervisningstimer. Der må kun anføres undervisning, der er afholdt. Region Øst: Vælg særskilt funktion og vedhæft bilag 5 o Bilag 7 Vedhæft Tro og love erklæring vedrørende ansættelser i forsvaret Region Øst: Vælg særskilt funktion og vedhæft Bilag 7 med beskrivelse af kompetencer opnået i forsvaret. Specialespecifik dokumentation jf. vejledning o Vedhæft et specialespecifikt CV, hvor du beskriver dine meritter og erfaringer, der har kvalificeret dig inden for de 7 roller udover introduktionsuddannelsen - beskriv de syv lægeroller i følgende rækkefølge: Medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder/organisator/administrator, sundhedsfremme, professionel Fanebladet: MOTIVERET ANSØGNING Vedhæft personlig motiveret ansøgning (max 1 A-4 side, 12 pkt., 1½ linjeafstand). Fanebladet: INDSEND ANSØGNING 2

3 Når du har indsendt din ansøgning er det vigtigt du downloader den foreløbige PDF-fil for at sikre dig at alt er kommet med, samt at dine vedhæftede filer kan læses tydeligt. Samtlige relevante dokumenter til brug for udfyldelses af den elektroniske ansøgning findes på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider, samt på DASAIM s hjemmeside Målbeskrivelsen for Anæstesiologi findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, samt på DASAIM s hjemmeside 3

4 INFORMATION OM ANSØGNINGS- OG INTERVIEWPROCEDURE På baggrund af de indsendte ansøgninger udvælger hvert af de tre regionale ansættelsesudvalg de ansøgere, man ønsker indkaldt til samtale. Ansøgeren kan således indkaldes til samtale i flere regioner. Man bør som ansøger være opmærksom på at prioritere alle de stillinger, man ønsker at tiltræde. Udvalgets sammensætning Ansættelsesudvalget består af en ledelsesrepræsentant fra hver afdeling, som indgår i regionens godkendte hoveduddannelsesforløb i anæstesiologi. Afdelingerne kan sende en suppleant, såfremt et medlem er forhindret i at deltage i ansættelsesudvalgets møder. For at sikre ensartethed i bedømmelsen af ansøgerne på landsplan indgår et medlem indstillet af DASAIM s uddannelsesudvalg (DUU) i ansættelsesudvalget. Herudover indgår to yngre læger indstillet af hhv. FYA og Yngre Læger. Videreuddannelsessekretariatet i den enkelte region arrangerer indkaldelse af ansættelsesudvalget. Udvalget konstituerer sig med en formand i forbindelse med første møde. DUU anbefaler, at der i alle ansættelsesudvalg deltager en repræsentant fra en anden region. Vurdering af ansøgningerne DUU anbefaler, at ansøgere med dokumenterede kompetencer indenfor alle roller prioriteres højest. Medicinsk ekspert og akademiker vægtes dog mest. Vurderingen af de enkelte lægeroller følger anbefalingerne i den faglige profil. Medicinsk ekspert/lægefaglig Ved vurdering af medicinsk ekspert vægtes at ansøger har anæstesiologisk erfaring ud over sv.t. introduktionsuddannelsen og gerne fra flere anæstesiologiske afdelinger, samt at ansøger kan have erfaring fra andre specialer med relevans for anæstesiologien. Relevant faglig kursusdeltagelse vurderes under denne rolle. Akademiker/forsker/underviser Ved vurdering af akademikerrollen tillægges dr. med og PhD (godkendt eller indleveret) mest vægt, derefter 1. forfatter i peer-reviewed tidsskrift. Medforfatterskab, deltagelse i multicenterundersøgelser, kasuistikker, og kvalitetssikringsprojekter vil blive bedømt individuelt. Undervisning af sundhedsfagligt personale, gerne i forskellige emner over for flere eller bredere målgrupper vægtes højere end megen undervisning i samme emne med samme målgruppe Kommunikator Ved bedømmelse af udarbejdelse af vejledninger vægtes dokumenteret deltagelse i udarbejdelse af nationale rekommandationer mere end lokale vejledninger/instrukser. Udarbejdelse og præsentation af postere og foredrag. Uddannelse som instruktør ex. Simulator, ALS, ATLS, vejlederkurser udover de obligatoriske Kurser i ex. den svære samtale Samarbejder Erfaring fra ansættelser/aktiviteter/projekter hvor tæt samarbejde er en nødvendighed/forudsætning Deltagelse i opbygning af lokale/nationale/internationale netværk eller samarbejdsgrupper 4

5 Leder/administrator/organisator Her kan medtages erfaring fra aktiv deltagelse i yngre lægeråd, videreuddannelsesråd og tillidsrepræsentant arbejde, samt erfaring fra forsvaret. Erfaring med projektledelse/implementering af projekter Erfaring fra patientssikkerhedsarbejde (udover daglig sikker kirurgi) Aktiviteter som uddannelsesassisterende yngre læge/skemaplanlægger Viden/erfaring med konflikthåndtering Sundhedsfremme Aktiv deltagelse i organisationer/projekter der fokuserer på sundhedsfremmende tiltag overfor ex. Fedme, trafikulykker, rygning, alkohol mm. Varetagelse af patientuddannelse. Professionel Udarbejdelse af uddannelsesplaner/rapporter udover introduktionsuddannelsen Uddrager konstruktiv læring af UTH og formidler dette i afdelingen, aktiv implementering af tiltag sådan at fejl udgås. I vurderingen af ansøgers potentiale tillægges det betydning, at der også i ansættelser udover introduktionsuddannelsen er anvendt individuelle uddannelsesplaner/-kontrakter mhp. at sikre en konstant kompetenceudvikling, og at opnåelse af målene heri er dokumenteret, samt at ansøger kontinuerligt viser evne og vilje til at udvikle sig indenfor rollerne. Ansættelsesinterview Hvert uddannelsessekretariat arrangerer en interviewseance, hvor et antal ansøgere bliver indbudt til ansættelsesinterviewet. Der vil blive indbudt flere ansøgere end der er stillinger. Formålet med ansættelsesinterviewet er at - uddannelsesafdelingerne får et fælles beslutningsgrundlag for at kunne give et ansættelsestilbud. - ansøgeren har mulighed for at uddybe sin ansøgning samt at få afklaret evt. uklarheder vedr. den enkelte afdeling Før interview Ansættelsesudvalgets medlemmer er forberedte, har modtaget og læst alle ansøgninger til de opslåede stillinger i regionen og vurderet disse i forhold til de syv roller og potentiale. Ansættelsesudvalget gennemgår ansøgningerne og aftaler herefter på et formøde eller via mailkorrespondance/telefonkorrespondance, hvilke ansøgere der indkaldes til interview. Medlemmerne af ansættelsesudvalget medbringer disse ansøgeres indsendte papirer til interviewene. Ansættelsesudvalget aftaler på forhånd hvilke to personer, der interviewer den enkelte ansøger. Disse må ikke have forhåndskendskab til ansøgeren. Interviewet Det enkelte interview foregår som en samtale mellem ansøgeren og primært én fra udvalget, der leder interviewet, hovedintervieweren. Interviewer 2 supplerer evt. hovedintervieweren. Interviewet indledes kort af hovedintervieweren, der byder velkommen, præsenterer sig og medintervieweren samt takker for ansøgningen. Ansøgeren får derefter mulighed for at uddybe sin ansøgning. Formålet er at fremme ro i interviewet og tager noget af nervøsiteten. 5

6 Hovedinterviewer sikrer en god tone i interviewet, opfordrer ansøgeren til at føre ordet, og hovedintervieweren afrunder seancen, der tager minutter. De øvrige medlemmer af ansættelsesudvalget følger samtalen. Det sikres at der er ro i interviewfasen, så interviewet foregår i ro uden afbrydelser f.eks. af mobiltelefoner, og med fokus på ansøgeren. Hovedvægten i interviewet lægges på ansøgernes potentiale. DASAIM Uddannelsesudvalg har udarbejdet en interviewguide og anbefaler at alle interview indledes med spørgsmål et. Herefter kan hovedintervieweren udfra ansøgerens ansøgning og ansættelsesudvalgets evt. prioritering forud for samtalen afgøre hvilke roller, der ønskes uddybet i interviewet. Inden afslutningen af interviewet spørger hovedintervieweren ansættelsesudvalget om nogle har supplerende spørgsmål. De, der stiller spørgsmål, starter med at præsentere sig selv, sådan at ansøgeren ved, hvem der stiller spørgsmålet. Hovedintervieweren afrunder interviewet med et åbent spørgsmål til ansøgeren der giver mulighed for at stille konkrete spørgsmål til panelet. Hovedintervieweren slutter interviewet med angivelse af hvornår og hvordan ansøgeren får endeligt svar på ansøgningen. Efter interviewet Efter hvert interview opsumerer medintervieweren kort indholdet af samtalen i forhold til de syv roller og fremhæver evt. nye informationer til brug ved vurdering af ansøgeren. Ansættelsesudvalget gennemfører 3 interviews, herefter gøres status på vurderingerne af ansøgerne. Efter endt interviews med alle indkaldte ansøgere gør ansættelsesudvalget igen status og prioriterer ansøgerne. Når dette er gjort tildeles ansøgerne stillinger, sådan at den højest prioriterede først tildeles stilling jf. sin prioritet osv. Udvalget prioriterer suppleanter blandt de interviewede ansøgere. Sekretæren for Videreuddannelsessekretariatet sørger for telefonisk besked til ansøgerne dagen efter interviews. Udvalget begrunder afslag og giver karrierevejledning til ansøgere, der ikke tilbydes ansættelse, samt aftaler hvem ansøgeren kan henvende sig til mhp. karrierevejledning. Sekretariatsmedarbejderen sørger for fremsendelse af ansættelsespapirer. Karrierevejledningen tager udgangspunkt i de 7 lægeroller, ansøgeren vejledes i konkret forbedring af de(n) rolle(r) der vil styrke ansøgerens potentiale frem til kommende ansøgning. I karrierevejledningen tages hensyn til at alle 7 roller vægtes, og at medicinsk ekspert samt akademiker vejes tungest. Evaluering af proces De enkelte ansættelsesudvalg beskriver kort efter ansættelsesinterviewene deres erfaringer med processen. Eventuelle ændringsforslag formuleres og drøftes derefter i DASAIM s uddannelsesudvalg. 6

7 Interviewguide til ansættelsessamtaler i Anæstesiologi Takke for ansøgningen og præsentation af de to interviewere Indledning Spørgsmål Vil du kort uddybe din ansøgning og kort fortælle os, hvorfor netop du skal ansættes i hoveduddannelse i Anæstesiologi Medicinsk Ekspert + andre roller Spørgsmål Hvad anser du som din vigtigste kvalifikation som læge? Medicinsk Ekspert/lægefaglig Spørgsmål Hvilke kliniske situationer synes du er de vanskeligste at håndtere Akademiker/forsker/underviser Spørgsmål Hvorledes opsøger du ny viden og videregiver denne? Hvilken indflydelse kan forskning få på dit arbejde som anæstesiolog? Samarbejder/kommunikator Spørgsmål Hvordan tror du dine samarbejdspartnere opfatter dig som person? Hvordan håndterer du udfordrende situationer? Leder/administrator/organisator Spørgsmål Hvordan påtager du dig og håndterer lederrollen i hverdagen? Professionel Hvordan har du det med at bede om hjælp? Hvordan håndterer du fejl/utilsigtede hændelser? Hvor tror du er henne i specialet om 10 år? Hvordan vil du bidrage til specialets udvikling fremadrettet? Bemærkninger/kommentarer Give ansøger mulighed for at åbne interviewet Bemærkninger/kommentarer Give ansøgeren lejlighed til at vægte de 7 roller i forhold til hinanden Bemærkninger/kommentarer Få ansøger til at vurdere eget kompetenceniveau Bemærkninger/kommentarer Få indtryk af ansøgerens evne til kontinuerlig faglig udvikling Giver ansøgeren mulighed for at prioritere forskning i faget Bemærkninger/kommentarer Vurdering af evne til at opfatte andres synspunkt Refleksioner over egen praksis Bemærkninger/kommentarer Få indtryk af ansøgers evne til at vurdere, hvornår han er leder og hvordan han viser det Få indtryk af ansøgers fornemmelse for egne grænser Få indtryk af ansøgers evne til at uddrage læring af situationer Høre refleksioner over egen udvikling 7

8 Afslutning Spørgsmål Har du spørgsmål til udvalget? Har du en afsluttende bemærkning? Bemærkninger/kommentarer Giver ansøgeren mulighed for at supplere med informationer, der ikke naturligt er sagt under interviewet Ikke alle spørgsmål vil indgå i hvert interview. 8

9 Original arbejde Status/oversigts artikel Uddannelsesartikel Kasuistik Short communication Andet* Forfatter nummer Bidrag til hypotese, data indsamling, analysedesign Skrevet udkast til artiklen Godkendt den finale version af artiklen Bilag 1 Tro og love erklæring for artikler i peer reviewed tidsskrifter Titel, tidsskrift (gerne copy/paste fra pub.med) 9

10 Bidrag til artiklen er vurderet ud fra følgende skala (sidste 3 kolonner) A har bidraget til samarbejdet (0-33%) B har bidraget i væsentlig omfang C har i høj grad udført arbejdet selvstændigt (67-100%) Definitioner:Peer reviewed tidsskrift: tidsskrifter accepteret af medline eller embase (ved øvrige databaser dokumenteres at disse er samlinger af peer reviewed tidsskrifter. Original arbejde: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidsskrift som er baseret på originalt indsamlede informationer det være sig kvalitativt, kvantitativt, retrospektivt og prospektivt. Short communications: artikler antaget som dette, præsenterer præliminære men innovative data. Status/oversigstartikel: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidskrift som er en sammenfatning af tidligere publicerede informationer (dog undtaget dobbeltpublikationer). Kasuistik: enhver artikel publiceret i et peer reviewed tidskrift som er baseret på en enkelt sygehistorie eller på få sygehistorier så statistisk evaluering ikke er mulig. 10

11 Bilag 2 Erklæring vedr poster og frie foredrag antaget ved peer reviewed kongres I kolonnen 1 afkrydses, hvis du er hovedansvarlig for projektet I P om projektet resulterede i et F(oredrag) eller P(ostersession), evt begge I A markeres om abstract blev publiceret i A(bstractbog) eller S(upplement). Detaljer anføres på publ.liste N r Titel Kongresnavn/ Videnskabeligt selskab Dato 1 (x) P (F/P) A (A/S) Præsenterede du Sæt kryds Ovenstående bekræftes på tro og love: Dato Ansøgers underskrift 11

12 Bilag 3 Erklæring vedrørende kvalitetsikringsprojekter Formål (hypotese) Baggrund (kortfattet) Metode Design (evt bilag max 1 side) Kvalitativ kvantitativ Anvendt statistisk test Ja/nej, hvis ja hvilke(n)? Resultat opgørelse Diskussion Konklusion Perspektivering Deltager(e) i projektet Ansøgers andel i projektet Dato Ansøgers underskrift Dato Vejleders underskrift 12

13 Bilag 4a -1 Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) cpr.nr.: Obligatoriske generelle kurser Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Kurser tilknyttet den kliniske basisuddannelse/turnusuddannelse Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Introkurser i anæstesiologi Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Introkurser i andet speciale Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Attesteret af: dato: 13

14 Bilag 4a -2 Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (ikke forsvar) cpr.nr.: Faglige kurser relevante for det ansøgte speciale 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer TR-, ledelses- kommunikations og pædagogikkurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Andre kurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Attesteret af: dato: 14

15 Bilag 4b Navn: Oversigt over kursusdeltagelse (forsvarsansættelse) cpr.nr.: Faglige kurser relevante for det ansøgte speciale 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer TR-, ledelses- kommunikations og pædagogikkurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Andre kurser 1 dag max 6 timer Kursets navn Kursusudbyder Dato(er) Antal timer Attesteret af: dato: 15

16 Bilag 5a 1 Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Navn: cpr.nr.: Katedral, fagrelevant, af medicinsk personale, kolleger, sygeplejerske, studerende, Falck. Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Al undervisning af anden karakter end katedral, f.eks. underviser i kursus med mange undervisere ALS ATLS og lignede. Dog ikke bed side Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Undervisning inden opnåelse af kandidatgrad (prægraduat) Emner Målgruppe Dato Antal timer 16

17 Bilag 5a 2 Oversigt over undervisning (ikke forsvar) Navn: cpr.nr.: Anden undervisning (BRS, børnehave/skole /foreninger osv.) Emner Målgruppe Dato Antal timer Oversigt over undervisning(forsvar) Undervisning af personel ved forsvaret Emner Målgruppe Dato Antal timer Attesteret af: 17

18 Bilag 6 Tro og love erklæring vedrørende bidrag til klinisk multicenterforsøg Hvis du har deltaget i et multicenterforsøg og mener, at det bør meriteres, kan du beskrive din deltagelse og heraf opnåede kompetencer nedenfor. Projektets navn: Projekt startdato Forsøgssted/Afdeling: Reference til protokol på clinicaltrials.gov el. lign. sted.: Skitser kort dit bidrag Planlægning (skrivning af protokol og fondsansøgninger, ansøgning hos Videnskabsetisk komite, Datatilsynet el. Lægemiddelstyrelsen), implementering (oplæring af personale, planlægning af rutiner, taget kursus i Good Clinical Practice hvis relevant), udførelse (randomisering af patienter, information af patienter/pårørende og indhentning af informeret samtykke, dataregistrering, deltagelse i kvalitetssikring/monitorering af data, (angiv gerne antal patienter for ovenstående)), resultatopgørelse og publikation (statistisk analyse, bidrag til artikel). Andre bidrag? Hvilke kompetencer kan du tage med dig i dit videre lægeliv? Dato Forsøgsansvarlig læge (navn og signatur) 18

19 Bilag 7 Tro og love erklæring for kompetencer opnået i forsvaret. Hvilke stillinger/funktioner har du haft i Forsvaret 1. Varighed (mdr. / år) Hvilke kompetencer har du opnået i Forsvaret indenfor de 7 lægeroller Medicinsk ekspert Kommunikator Sundhedsfremmer Samarbejder Leder/administrator Akademiker Professionel Hoveduddannelsesansøgers underskrift: 19

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM januar 2013

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM januar 2013 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM januar 2013 Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM januar 2012 Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra

Læs mere

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt:

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt: Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM Juni 2010 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi 2015-1

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi 2015-1 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi 2015-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 2015-1

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 2015-1 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 2015-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Radiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Radiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Radiologi 2017-2 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi - 1. halvår 2017

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi - 1. halvår 2017 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi - 1. halvår 2017 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern medicin: Kardiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern medicin: Kardiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern medicin: Kardiologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oftalmologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oftalmologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oftalmologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Ansøgning til introduktionsstilling i Almen Medicin i Region Sjælland

Ansøgning til introduktionsstilling i Almen Medicin i Region Sjælland Ansøgning til introduktionsstilling i Almen Medicin i Region Sjælland Indledning I nedenstående uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i Almen Medicin i Region Sjælland. Introduktionsstillingen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin.

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin. Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin. I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi 1. halvår 2015

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi 1. halvår 2015 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi 1. halvår 2015 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi 2015-1 - Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi 2015-1 - Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi 2015-1 - Øst I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 1. halvår 2017

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 1. halvår 2017 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi 1. halvår 2017 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi 2. halvår 2017

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi 2. halvår 2017 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi 2. halvår 2017 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Kirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i gynækologi-obstetrisk

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i gynækologi-obstetrisk Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i gynækologi-obstetrisk I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri, 1. halvår 2018

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri, 1. halvår 2018 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri, 1. halvår 2018 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-, Rhino-, Laryngologi, Videreuddannelsesregion Nord

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-, Rhino-, Laryngologi, Videreuddannelsesregion Nord Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-, Rhino-, Laryngologi, Videreuddannelsesregion Nord I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland 1. november eller 1. december 2015 samt 1. januar 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren

Læs mere

Oftalmologi Specialet Faglig profil

Oftalmologi Specialet Faglig profil Oftalmologi Specialet Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder indenfor specialet. Dertil kommer

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk kirurgi 1. halvår genopslag

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk kirurgi 1. halvår genopslag Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk kirurgi 1. halvår 2017 - genopslag I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Vejledning til ansøgning om hoveduddannelsesstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland. 1. november 2015

Vejledning til ansøgning om hoveduddannelsesstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland. 1. november 2015 Vejledning til ansøgning om hoveduddannelsesstilling i Almen medicin i Region Nordjylland 1. november 2015 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren for ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri, 2. halvår 2017

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri, 2. halvår 2017 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri, 2. halvår 2017 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland. 1. november 2017, 1. december 2017 eller 1.

Vejledning til ansøgning om Introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland. 1. november 2017, 1. december 2017 eller 1. Vejledning til ansøgning om Introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland 1. november 2017, 1. december 2017 eller 1. januar 2018 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren for ansøgning

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Dagsorden Velkomst, præsentation af nye ansigter Ny ansættelsesprocedure for uddannelseslæger i H-stilling Rekruttering til praksis i vest Fordeling af yngre læger til praksis Uddannelsesprogrammer Evaluering

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

SYMPOSIUM Hoveduddannelse i kardiologi - Ansøgningen. Linnea H. Larsen, HU læge, Gentofte hospital Helle Petri, HU læge, Herlev hospital

SYMPOSIUM Hoveduddannelse i kardiologi - Ansøgningen. Linnea H. Larsen, HU læge, Gentofte hospital Helle Petri, HU læge, Herlev hospital SYMPOSIUM Hoveduddannelse i kardiologi - Ansøgningen Linnea H. Larsen, HU læge, Gentofte hospital Helle Petri, HU læge, Herlev hospital Program Velkomst og præsentationsrunde Statistik vedr. ansøgere til

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

DASAMS. Dansk. Samfundsmedicin. Selskab

DASAMS. Dansk. Samfundsmedicin. Selskab DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Faglig profil Samfundsmedicin Denne faglige profil er udmeldt i november 2015 af Danske Regioner efter indstilling fra Dansk Samfundsmedicinsk selskab. 1 Formålene

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Er at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre:

Er at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre: Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 5 Forfattere Birgitte Saugmann-Jensen, Center for HR, Organisation og ledelse Godkendt 30.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Hoveduddannelsesstilling i Almen medicin i Region Nordjylland Maj 2017

Vejledning til ansøgning om Hoveduddannelsesstilling i Almen medicin i Region Nordjylland Maj 2017 Vejledning til ansøgning om Hoveduddannelsesstilling i Almen medicin i Region Nordjylland Maj 2017 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren for ansøgning om hoveduddannelsesstilling i Almen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Introduktionsforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til Introduktionsforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til Introduktionsforløb i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i Almen medicin i Region Midtjylland.

Læs mere