Kvalitetsstandard Botilbud 107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Botilbud 107"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Botilbud 107 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 107(midlertidigt botilbud): Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold: o til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte og o til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Bekendtgørelse 1387 af om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 (fremadrettet betalingsbekendtgørelsen ). Behov der dækkes af ydelsen Formål med ydelsen Tilbud om ophold i et midlertidigt botilbud er beregnet til at afhjælpe problemer, der normalt ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig, selv om der er mulighed for støtte efter den sociale lovgivning. Formålet med et midlertidige botilbud er: o o At sikre en boligmæssig ramme, som er med til at vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner, herunder at genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i selvstændig bolig. At sikre en boligmæssig ramme som er med til at afklare borgerens funktionsniveau, ressourcer og behov, med henblik på at tilbyde den rette fremtidige boform. Følgende indgår i ydelsen Støtten er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov, med henblik på at understøtte udvikling af borgerens funktionsevne og fremme størst mulig mestring i eget liv. Borgeren støttes i og motiveres til, at planlægge, strukturere og udføre opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt. Støtten indebærer også pædagogisk hjælp med henblik på vedligeholdelse eller udvikling af færdigheder. Støtten kan tilbydes inden for en eller flere af følgende temaer: Praktiske opgaver i hjemmet Eksempelvis støtte til varetagelse af rengøring, tøjvask, oprydning, indkøb og madlavning. Egenomsorg Eksempelvis støtte til varetagelse af personlig hygiejne og personlig fremtræden. Kommunikation Eksempelvis støtte til kommunikation og dialog med omgivelserne, læse og forstå post/meddelelser samt tage kontakt til offentlige myndigheder og lignende. Mobilitet Eksempelvis støtte til at færdes selvstændigt både i og uden for hjemmet. 1

2 Samfundsliv Eksempelvis støtte til at kunne mestre økonomiske forhold, boligforhold, uddannelse og beskæftigelse. Socialt liv Eksempelvis støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk samt deltage i aktiviteter i det omgivende samfund. Sundhed Eksempelvis støtte til gennemførelse af nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling samt til at opnå indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse. Ledsagerordning: Borgerne har mulighed for, at søge om at få tilkendt en ledsagerordning jf. Servicelovens 97. Voksenrådgivningen vil foretage en individuel vurdering af sådanne ansøgninger. Oftest vil der blive bevilliget 15 timer, hvoraf 8 timer dækkes af Voksenrådgivningen og 7 timer dækkes af botilbuddet. Ledsagerordningen er gratis, men borgeren betaler selv for egne, samt ledsagerens, udgifter til befordring og andre aktiviteter under ledsagelsen. Borgerens udgifter til ledsageren kan dog dækkes af kommunen med et årligt beløb, der fastsættes af Socialministeriet. Dagtilbud: Det tilskønnes, at borgere på midlertidige botilbud deltager i dagtilbud, herunder primært beskæftigelses- og uddannelsestilbud, i dagstimerne. Der kan som hovedregel ikke visiteres til yderligere aktivitets- og samværstilbud. Hvis borgeren er i dagtilbud skal det være beliggende så tæt som muligt på botilbuddet. Følgende indgår ikke i hjælp efter 107 og 108 Hvem kan modtage hjælpen Botilbud jf. 107 kan ikke bevilliges som et varigt tilbud, men kun som et midlertidigt. I ydelsen indgår ikke behandling hos læge, speciallæge, fysioterapi eller behandling udenfor det etablerede behandlingssystem (se mere herom under afsnittet betaling ). Målgruppen for midlertidigt botilbud er borgere over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som i en afgrænset periode har brug for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller behandlingsmæssig støtte. Boformen tildeles således som udgangspunkt til borgere der forventes, med en kortere intensiv træning, at komme i stand til at klare sig i en boform med mindre indgribende foranstaltninger. Voksenrådgivningen arbejder ud fra VoksenUdredningsMetoden (VUM), som er udviklet af socialministeriet og KL. VUM en indeholder to vurderinger; en temavurdering og en samlet vurdering. o Temavurderingen udreder borgerens funktionsniveau i forhold til 11 temaer (fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse, socialt problem, praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv, sundhed, kommunikation, mobilitet, egenomsorg og omgivelser). Borgerens rådgiver tager stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende. Rådgiveren vurderer herefter, hvor på skalaen hvert tema befinder sig, herunder om der er tale om: 0 = Intet problem 1 = Let problem 2 = Moderat problem 2

3 o 3 = Svært problem 4 = Fuldstændigt problem Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Der er således tale om rådgiverens samlede faglige vurdering af borgerens ressourcer og begrænsninger. Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver: A = Intet problem B = let problem C = Moderat problem D = Svært problem E = Fuldstændigt problem. I forhold til bevilling af midlertidige botilbud er målgruppen typisk borgere med svære problemer (funktionsniveau 3) eller fuldstændige problemer (funktionsniveau 4) i størstedelen af VUM-temaerne. Der kan dog i få af temaerne være tale om moderate problemer (funktionsniveau 2). I forhold til den samlede vurdering (VUM-kategori) vil hovedparten være borgere med svære problemer (VUM-kategori D) eller fuldstændige problemer (VUMkategori E). I særlige tilfælde kan der bevilliges et midlertidigt botilbud til borgere med moderate problemer (VUM-kategori C). Borgere med svære eller fuldstændige problemer som har behov for et midlertidigt botilbud kan typisk være: Svært psykisk syge (f.eks. paranoid skizofrene) med svingende funktionsevne, som i en midlertidig periode har særlige behov for omfattende støtte for at kunne klare dagligdagsopgaver. Udviklingshæmmede, der har brug for støtte meget af dagen i forhold til at skabe en dagsstruktur og forberedes til at kunne bo i egen bolig med støtte. Misbrugere der under behandling har brug for intensiv daglig støtte til at fastholde behandlingsplanen og understøtte udvikling. Borgere med nyerhvervet funktionsnedsættelse (f.eks. hjerneskade eller lammelse), hvor det fremtidige støttebehov skal afklares og/eller hvor der er en forventning om at funktionsniveauet kan forbedres Borgere med svære progredierende lidelser, hvis forløb kan være uforudsigelige Socialt udsatte borgere, der ikke formår at opretholde deres basale behov i en periode, såsom at få den nødvendige ernæring og klare almindelige dagligdagsfunktioner (personlig hygiejne, påklædning mv.) Borgere med en kombination af ovenstående problematikker Nogle borgere vil have behov for dækning om natten. Det kan typisk være: Borgere med fysiske funktionsnedsættelser, som har behov for praktisk/personlig hjælp i løbet af natten f.eks. til at komme ud af sengen, ved epilepsi-anfald mv. Udviklingshæmmede borgere, der har behov for tryghed om natten og hjælp til at fastholde nødvendige dagligdagsrutiner og opgaver. Psykisk syge borgere, der er selvskadende eller som pga. anden adfærd har behov for døgndækning. Målgruppen for midlertidige botilbud ( 107) adskiller sig fra målgruppen til længerevarende botilbud ( 108) ved, at borgerens behov for botilbud ikke er varigt. Målgruppen vil typisk være: - Borgere med et midlertidigt behov for en særlig indsats i et botilbud, hvor det forventes at funktionsniveauet forbedres - Borgere hvor funktionsnedsættelsen ikke er afklaret 3

4 - Borgere hvor det længerevarende støttebehov ikke er afklaret. Det er afgørende, at behovet ikke kan løses i mindre omfattende tilbud, herunder almindelig bolig med socialpædagogisk støtte, jf. Servicelovens 85. Ydelsens omfang Den støtte der er behov for, ud over selve botilbuddet, tager udgangspunkt i indsatsformålet (den overordnede intention med den sociale indsats) og indsatsmålene (de konkrete resultater, som skal opnås for at kunne realisere formålet med den sociale indsats) i VUM en vedrørende den enkelte borger. Omfanget af støtten afhænger således af borgerens individuelle behov. Der kan bevilliges følgende typer ophold: Døgnophold Aflastningsophold Akutophold Afklaringsophold Stabiliseringsophold Udslusningsophold Ved aflastningstilbud er der typisk tale om borgere i målgruppen for længerevarende botilbud jf. 108, som ønsker at forblive hjemmeboende eller som afventer et botilbud jf Omfanget af aflastningstilbuddet afhænger altid af en individuel vurdering, men hovedreglen er, er der max bevilliges 56 døgn, hvoraf 7 døgn er til ferie. Der er ikke altid døgndækning i et midlertidigt botilbud. Hvorvidt der tilbydes døgndækning eller ej vil afhænge af borgerens behov for støtte og hjælp om natten. Det er Voksenrådgivningen der træffer afgørelse om varigheden af et midlertidigt botilbud. Dette vurderes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers situation. Det afgørende for opholdets varighed er, om borgeren profiterer af tilbuddet. Det er endvidere afgørende, om borgeren vil kunne klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, og derfor skal enten: a) Tilbydes støtte efter andre paragraffer i Serviceloven, herunder socialpædagogisk bistand jf. 85 b) tilbydes ophold i længerevarende botilbud efter servicelovens 108 Det er ligeledes afgørende, at borgeren ønsker at samarbejde med Voksenrådgivningen. Indsatsen bevilliges i tidsbegrænsede forløb på 3-12 måneder, dog med mulighed med forlængelse såfremt Voksenrådgivningen vurderer, at borgeren har behov herfor. Visitering til ydelsen Afgørelse om midlertidigt botilbud træffes af visitationsudvalget i Voksenrådgivningen. Afgørelsen træffes på baggrund af en grundig individuel udredning af borgerens behov og ressourcer i VUM en. Borgeren inddrages i udredningen, ligesom der kan indhentes relevante oplysninger fra andre steder, hvis borgeren har givet samtykke hertil. I VUM en opstilles konkrete indsatsmål for borgeren. Derudover tilbydes borgeren, at få udarbejdet en handleplan jf I forbindelse med vurderingen vil der blive taget stilling til, om alle muligheder for at borgeren kan forblive i eget hjem er tilstrækkelig afprøvet. 4

5 Borgeren skal modtage svar på sin ansøgning hurtigst muligt og senest 3 måneder efter ansøgningen er registreret hos Hvidovre kommune. Såfremt denne tidsfrist ikke kan overholdes, f.eks. pga. manglende modtagelse af alle relevante dokumenter, sygdom eller lignende, gives borgeren besked om årsagen hertil. Hvem leverer ydelsen Følgende kan levere midlertidig botilbud: o Hvidovre Kommunes og andre kommuners botilbud o Regionale botilbud o Private botilbud Botilbuddet skal være godkendt af Socialtilsynet og være på tilbudsportalen. Arbejdet på botilbuddene udføres primært af medarbejdere med en socialpædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund. Iværksættelse og ophør af ydelse Det er Voksenrådgivningen der, i samarbejde med borgeren, træffer afgørelse om valg af botilbud. Det er altid borgerens funktionsniveau der er afgørende for, hvilket botilbud den pågældende bevilliges. Derudover inddrages hensynet til geografi, økonomi og netværk når tilbuddet skal vælges. Voksenrådgivningen kan anvende alle eksisterende boligformer til at løse opgaven. Der er ikke frit valg af midlertidigt botilbud. Borgeren får tilbudt et ophold så snart et relevant botilbud er ledigt. Hvis borgerens ophold skal ophøre inden for den aftalte periode, fortsætter betalingen i en måned plus løbende måned. Hvordan følges ydelsen op Voksenrådgivningen vurderer, i samarbejde med borgeren, hvor ofte der skal følges op. Støtten skal dog revurderes mindst én gang årligt. Opfølgningen sker med henblik på at vurdere, om det bevilligede støtteniveau er i overensstemmelse med borgerens behov samt om støtten fortsat er relevant. Dette gøres på baggrund af de opstillede indsatsmål i VUM en. Det vurderes i denne forbindelse, om der ses den ønskede udvikling/vedligeholdelse af borgerens færdigheder eller om indsatsmålene evt. skal ændres. Hvis der løbende sker ændringer af væsentlig betydning for borgeren kontakter botilbuddet Voksenrådgivningen. Herefter revurderes planen i samarbejde med borgeren. Udfører er forpligtet til, at aflevere en status til Voksenrådgivningen minimum én gang om året samt senest én måned før forløbet udløber. I denne status gives der en beskrivelse af, i hvor høj grad indsatsmålene er nået og hvordan. Voksenrådgivningen vurderer, om der er behov for visitation til et nyt forløb, eller om borgeres kan afsluttes. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis det viser sig, at støtten ikke medfører den ønskede udvikling eller vedligeholdelse af borgerens færdigheder. Botilbuddene er omfattet af 4 i Lov om Socialtilsyn. Det er således socialtilsynet der er tilsynsmyndighed i forhold til det driftsorienterede tilsyn. Betaling Takster: Voksenrådgivningens visitationsudvalg fastsætter den økonomisk ramme for betalingen af midlertidige botilbud. Særlige tillægstakster vil blive individuelt vurderet. Egenbetaling: For ophold i midlertidige botilbud skal borgeren betale husleje, el og varme. Dette betales ud af borgerens løntilskud, førtidspension, kontanthjælp, starthjælp, folkepension eller anden indtægt (f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse 5

6 eller sygedagpenge). Det er Hvidovre kommune der, på baggrund af en individuel beregning, fastsætter og opkræver egenbetalingen hos borgeren jf. betalingsbekendtgørelsen. Egenbetalingen beregnes således, at borgeren altid vil have det af Hvidovre Kommune fastsatte rådighedsbeløb (se bilag 1). Hvis borgeren bevarer egen bolig under et midlertidigt ophold betaler borgeren som udgangspunkt ikke for botilbuddet jf. Servicelovens 163, stk. 2, 3. pkt. og betalingsbekendtgørelsen. Der betales dog for andre ydelser, såsom kost. Betalingen fastsættes således, at borgeren fortsat har økonomisk mulighed for at opretholde sine hidtidige forpligtelser samt har et rimeligt rådighedsbeløb. Hvis borgeren ikke har en indtægt, opkræves der ikke betaling for opholdet. Hvidovre Kommune fastsætter og udbetaler et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller andet. Tilkøb af ydelser: I en række botilbud har borgerne mulighed for at tilkøbe ydelser. Det omfatter bl.a. mad, rengøring, vinduespudsning, tøjvask, vedligeholdelse af lejlighed, inventar, forsikring, licens og tv-programmer og IT/bredbåndsforbindelse. Flere af disse ydelser kan samles i servicepakker, som er obligatoriske for borgeren at betale for at bo i botilbuddet. Det kan f.eks. være mad, rengøring, transport og tøjvask. De resterende tilkøbsydelser er valgfrie for borgeren. Udgifter til nedenstående ydelser opgøres alle ud fra de faktiske udgifter inkl. moms. Mad: Borgeren betaler selv for maden. Beløbet beregnes efter de faktiske udgifter til råvarer og personaleomkostninger på det enkelte botilbud. Der er mulighed for at vælge maden fra i enkelte dage eller i perioder. Framelding skal ske til personalet på botilbuddet. Rengøring: Botilbuddet afholder udgifter til rengøring af fællesarealer. Borgeren står derimod selv, så vidt muligt, for rengøring af sit boligareal og for betaling af rengøringsmidler. I de tilfælde hvor borgeren ikke selv ønsker at stå for rengøringen, kan botilbuddet tilbyde rengøring mod betaling. Borgeren betaler også selv for vinduespudsning. Tøjvask: Borgeren er, så vidt muligt, med til at vaske deres tøj og betaler for vaskepulver. Aktiviteter: Botilbuddet betaler for de aktiviteter der indgår i tilbuddets fælles aktiviteter. Hvis borgeren ønsker øvrige fritidsaktiviteter betaler vedkommende selv herfor. Det enkelte botilbuds bruger/pårørenderåd kan beslutte at oprette en kasse til dækning af andre udgifter, såsom aktiviteter og arrangementer. Det er op til borgeren selv om at vurdere, om han/hun vil anvende en del af sit rådighedsbeløb til at betale hertil. Medicin: Borgeren skal selv afholde udgifter til såvel lægeordineret som håndkøbsmedicin. Det er muligt at søge om medicintilskud (kronikertilskud) via egen læge, om tilskud i form af helbredstillæg jf. Pensionsloven eller om merudgifter til medicinbevillinger jf. Serviceloven. 6

7 Fysioterapi og ergoterapi: Fysioterapi samt ergoterapi indgår i en række tilbud i begrænset omfang. Er der behov for yderligere behandling betaler borgeren som udgangspunkt selv for dette. Der er mulighed for at søge tilskud i form af helbredstillæg jf. Pensionslovens 14 stk. 1, sygebehandling efter Aktivloven 82 eller vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven 140a. Personlige hjælpemidler: hjælpemidler der er basisinventar eller til fælles brug i et botilbud stilles til rådighed af botilbuddet. Det kan f.eks. dreje sig om senge med almindelige plejesengsfunktioner, badeværelses- og toiletindretning med toiletforhøjere, bade/bækkenstole, ramper, kørestole uden særlig indretning (transportstole), teleslyngeanlæg, kommunikationsanlæg, håndlupper, båndoptager, blinkanlæg, tunghøreklokker, alarmsystemer mv. Den enkelte borger kan have behov for andre hjælpemidler, såsom en individuelt tilrettet kørestol, hvilket ikke stilles til rådighed af botilbuddet. I sådanne tilfælde skal borgeren ansøge Hvidovre kommune jf. Servicelovens 112 stk 3. Forsikringer: Det er borgeren selv der er ansvarlig for at tegne og betale ansvars-, indbo, -ulykke og rejseforsikringer. Licens og TV-programmer: Borgeren skal selv tilmelde sig og betale licens for TV, radio, multimedier mv. i egen bolig. Borgeren skal desuden selv betale for køb af eventuel programpakke, digitale bokse mv. Befordring: Borgeren betaler som udgangspunkt selv for befordring, herunder også til fritidsaktiviteter, familiebesøg og lignende. Hvis borgeren ikke kan anvende offentlige transportmidler pga. sin funktionsnedsættelse vil vedkommende i nogle tilfælde have ret til befordringshjælp. Befordringsgodtgørelse til behandling på sygehus eller lignende ydes som hovedregel af Regionen. Hvis regionen ikke yder dette betaler borgeren selv. Borgeren betaler som udgangspunkt selv for transport til sædvanligt forekommende besøg hos læge, tandlæge og speciallæge. Borgeren skal ligeledes som udgangspunkt selv afholde udgiften til befordring til fysioterapi. Botilbuddet afholder dog udgifterne såfremt der er tale om genoptræning/behandling jf. Servicelovens 86/102. Boligydelse: Det er ikke muligt at få boligydelse når man bor i et midlertidigt botilbud. Særlige bemærkninger Alternativt kan midlertidige boformer tilbydes til borgere, der venter på en plads i en længerevarende boform. 7

8 Bilag 1 Rådighedsbeløb til beboere i midlertidigt botilbud jf. 107 Når en borger bor på et midlertidigt botilbud skal borgeren betale for sit ophold (egenbetaling), hvilket inkluderer husleje, el og varme. Det er kommunen der, på baggrund af en konkret og individuel vurdering, fastsætter denne egenbetaling. Det er ikke fastsat ved lov, hvor meget en borger skal have i rådighedsbeløb hver måned og det er således op til den enkelte kommune, at beslutte størrelsen af dette beløb. Rådighedsbeløbet er det beløb borgeren som minimum skal have tilbage pr. måned efter at have betalt for sit ophold i det midlertidige botilbud. Voksenrådgivningen har, på baggrund af sammenligning med fire andre kommuner samt viden om hvilket rådighedsbeløb forskellige borgergrupper har, fastsat følgende rådighedsbeløb for borgere i midlertidigt botilbud: Enlig under 25 Kontanthjælp Enlig over 25 Kontanthjælp Førtidspensionist Folkepensionist Tillæg pr. barn Mad Lommepenge I alt rådighedsbeløb Det er hensigtsmæssigt at differentiere størrelsen af rådighedsbeløbet, fordi borgernes livssituation og indtægtsforhold varierer alt efter hvor de er i livet. Mad: Beløbet skal dække udgifter til kost og husholdning. Såfremt kost/husholdning er en integreret del af opholdet, og borgeren således ikke selv skal afholde udgiften hertil, modtager borgeren ikke beløbet til kost. Borgeren modtager i stedet for blot beløbet for lommepenge. Lommepenge: Beløbet skal dække udgifter til forsikringer, licens, internet og tv, transport, hygiejne, rengøringsartikler, tøj, fritidsaktiviteter, gaver og fornøjelse mv. 8

Kvalitetsstandard Botilbud 108

Kvalitetsstandard Botilbud 108 Kvalitetsstandard Botilbud 108 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 108 (længerevarende botilbud): Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud.

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen 15.08.2016 Sagens titel Høringssvar fra På udvalg Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens. Indledning

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens. Indledning NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 13.8.2014 2007-12970 2014-2352 Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 108. Indledning Formålet er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for. socialpædagogisk bistand, midlertidigt botilbud. og længerevarende botilbud. til voksne. Servicelovens 85, 107 og 108

Kvalitetsstandarder for. socialpædagogisk bistand, midlertidigt botilbud. og længerevarende botilbud. til voksne. Servicelovens 85, 107 og 108 Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk bistand, midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud til voksne Servicelovens 85, 107 og 108 Voksen- og Handicapafdelingen Juni 2012 Edoc: 2012/0006357 1 1.

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 107. Indledning Formålet er at klargøre,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere