KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om statistisk registrering af vejgodstrafikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om statistisk registrering af vejgodstrafikken"

Transkript

1 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0530 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 530 endelig 2009/0149 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om statistisk registrering af vejgodstrafikken (Kodificeret udgave) DA 1 DA

2 BEGRUNDELSE 1. I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle fællesskabslovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for almindelige borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder, som fællesskabslovgivningen giver dem. Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i den oprindelige retsakt, dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder. Som følge heraf er det af afgørende betydning, at bestemmelser, der ofte er blevet ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig. 2. Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen 1 derfor at pålægge sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå. 3. Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Edinburgh (december 1992) 2, hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig, fordi den giver sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder vedrørende et bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt. Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af Fællesskabets normale lovgivningsprocedure. Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de kodificerede retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en interinstitutionel aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter. 4. Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken 3. Den nye forordning træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i den 4 ; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen KOM(87) 868 PV. Se bilag 3 til del A i konklusionerne. Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig. Se bilag VIII til dette forslag. DA 2 DA

3 5. Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på alle de officielle sprog af forordning (EF) nr. 1172/98 og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer ved hjælp af et edb-system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag IX til den kodificerede forordning. DA 3 DA

4 2009/0149 (COD) Forslag til 1172/98 (tilpasset) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om statistisk registrering af vejgodstrafikken (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 5, efter proceduren i traktatens artikel 251 6, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken 7 er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder 8. Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres. 1172/98 betragtning 1 (2) For at Kommissionen kan udføre de opgaver, der er pålagt den inden for rammerne af den fælles transportpolitik, skal den have adgang til sammenlignelige, pålidelige, synkroniserede, regelmæssige og komplette statistikker over omfanget af og udviklingen i den vejgodstrafik, der udføres med køretøjer, som er registreret i Fællesskabet, samt om udnyttelsesgraden for de køretøjer, der udfører disse transporter. 1172/98 (3) Det er nødvendigt, at der udarbejdes sådanne komplette, regionale statistikker, både hvad angår godstrafikken og køretøjernes ture EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EFT L 163 af , s. 1. Se bilag VIII. DA 4 DA

5 1172/98 (tilpasset) (4) Det er derfor påkrævet bl.a. at sikre, at oprindelses- og bestemmelsesregionen registreres for transporter mellem medlemsstaterne på samme måde som for transporter inden for hver medlemsstat, og for at belyse sammenhængen mellem transporten af varer og køretøjernes ture ved at måle udnyttelsesgraden for de køretøjer, der har udført transporten. 1172/98 (5) Ifølge subsidiaritetsprincippet er udarbejdelsen af fælles statistiske normer, som gør det muligt at levere harmoniserede oplysninger, en opgave, som kun kan udføres effektivt på fællesskabsplan, mens indsamlingen af data i de enkelte medlemsstater forestås af de organer og institutioner, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker. (6) Rådets forordning (EF) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program 9 udgør en referenceramme for bestemmelserne i denne forordning, navnlig vedrørende adgangen til administrative datakilder, de disponible midlers omkostningseffektivitet og den statistiske fortrolighed. (7) Indberetning af individuelle data, som er gjort anonyme, er nødvendig for at kunne vurdere, om resultaterne generelt er præcise. (8) Det er vigtigt, at der sikres en passende formidling af de statistiske oplysninger. 399/2009 betragtning 1 (tilpasset) (9) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen /2009 betragtning 4 (tilpasset) (10) efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF, Kommissionen bør tillægges beføjelser til at træffe afgørelse om tilpasning af dataindsamlingens karakteristika og indholdet af bilagene, og til at fastlægge minimumspræcisionskravene til de statistiske resultater, der indberettes af medlemsstaterne, samt til at fastsætte bestemmelser til gennemførelse af denne 9 10 EUT L 87 af , s EFT L 184 af , s. 23. DA 5 DA

6 forordning, herunder foranstaltninger med henblik på at tilpasse den til den økonomiske og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF, UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 1172/98 Artikel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Hver medlemsstat udarbejder fællesskabsstatistikker over den vejgodstrafik, der udføres med vare- og lastmotorkøretøjer, som er registreret i medlemsstaten, samt over disse køretøjers ture. 2. Denne forordning finder anvendelse på vejgodstrafik, bortset fra vejgodstrafik, der udføres med: a) vare- og lastmotorkøretøjer, hvis vægt eller dimensioner overstiger de normalt tilladte grænser i de berørte medlemsstater b) landbrugskøretøjer, militærkøretøjer og køretøjer, der tilhører offentlige centrale eller lokale myndigheder, undtagen vare- og lastmotorkøretøjer, der tilhører offentlige virksomheder, især jernbanerne. Hver medlemsstat har desuden mulighed for fra denne forordnings anvendelsesområde at undtage vare- og lastmotorkøretøjer med lasteevne eller tilladt totalvægt under en nærmere fastsat grænse. Denne grænse må ikke være over 3,5 tons lasteevne eller 6 tons tilladt totalvægt for solomotorkøretøjer. I denne forordning forstås ved: Artikel 2 Definitioner a) «vejgodstrafik»: enhver form for godstransport, som udføres med et vare- eller lastmotorkøretøj b) «motorkøretøj»: køretøj forsynet med en motor, som udgør dets eneste middel til fremdrift, der normalt anvendes til person- eller godsbefordring ad vej eller til at trække køretøjer beregnet til person- eller godsbefordring ad vej c) «vare- og lastkøretøj»: køretøj, som udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til godstransport (lastbil, påhængsvogn, sættevogn) d) «vare- og lastmotorkøretøj»: enhver form for solomotorkøretøj (lastbil) eller vogntog (lastbil med påhængsvogn eller sættevognstog) til godstransport DA 6 DA

7 e) «lastbil»: køretøj, som udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til godstransport f) «motorforvogn»: motorkøretøj, som udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til at trække andre køretøjer, som ikke er selvdrevne (navnlig sættevogne) g) «påhængsvogn»: køretøj til godstransport, som er beregnet til at blive trukket af et motorkøretøj h) «sættevogn»: køretøj (uden foraksel) til godstransport, som er således udformet, at en del af køretøjet og en væsentlig del af lastens vægt hviler på motorforvognen i) «sættevognstog»: motorforvogn sammenkoblet med en sættevogn j) «påhængsvognstog»: vare- og lastmotorkøretøj med en tilkoblet påhængsvogn. Et sættevognstog med en ekstra påhængsvogn henhører under denne kategori k) «registreret»: opført i en medlemsstats officielle register over køretøjer, uanset om registreringen er sket i forbindelse med udlevering af nummerplader. Udføres godstransporten med et vogntog, hvor motorkøretøjet (en lastbil eller en motorforvogn) og påhængsvognen eller sættevognen er registreret i hvert sit land, er vogntogets registreringsland det land, hvor motorkøretøjet er registreret l) «lasteevne»: den højeste, tilladte vægt af godset som fastsat af den kompetente myndighed i registreringslandet. Når vare- og lastmotorkøretøjet består af en lastbil med påhængsvogn, er lasteevnen for vogntoget summen af lastbilens og påhængsvognens lasteevne m) «tilladt totalvægt»: summen af vægten af et solokøretøj eller et vogntog, som står stille og er køreklar, og vægten af den tilladte last som fastsat af den kompetente myndighed i registreringslandet n) «Eurostat»: den tjenestegren i Kommissionen, der for denne udarbejder EF-statistikker. Artikel 3 Indsamling af data 1. Medlemsstaterne registrerer statistiske oplysninger vedrørende følgende områder: a) køretøjet 1172/98 (tilpasset) b) turen c) godset. DA 7 DA

8 2. De statistiske variabler for hvert område, definitionen af disse og de klassifikationsniveauer, der anvendes til opdeling af dem, findes i bilag I til VII. 1172/98 3. I de metoder, medlemsstaterne fastlægger til registrering af de statistiske oplysninger, må der ikke indgå nogen form for formaliteter ved grænserne mellem medlemsstaterne. 399/2009 art. 1, nr. 1) 4. Tilpasningen af dataindsamlingens karakteristika og indholdet af bilagene fastsættes af Kommissionen. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk /2009 art. 1, nr. 2) (tilpasset) Artikel 4 Resultaternes præcision De metoder, der anvendes ved indsamlingen og behandlingen af data, skal være udarbejdet på en sådan måde, at de statistiske resultater, der indberettes af medlemsstaterne, opfylder minimumskravene til præcision under hensyntagen til vejtransportstrukturen i medlemsstaterne. Præcisionskravene fastsættes af Kommissionen. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk /98 Artikel 5 Indberetning af oplysninger til Eurostat 1. Hvert kvartal skal medlemsstaterne indberette de individuelle, behørigt kontrollerede data, der svarer til de variabler, der er nævnt i artikel 3 og i bilag I, til Eurostat uden angivelse af navn, adresse og registreringsnummer. Indberetningen skal efter omstændighederne omfatte dataene for tidligere kvartaler, for hvilke der er indberettet foreløbige data. 399/2009 art. 1, nr. 3) 2. Reglerne for indberetning af de i stk. 1 omhandlede data, herunder eventuelt statistiske tabeller baseret på disse data, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 8, stk /98 3. Indberetningen finder sted senest fem måneder efter afslutningen af observationskvartalet. DA 8 DA

9 Første indberetning vedrører første kvartal /2009 art. 1, nr. 4) Artikel 6 Formidling af resultater Bestemmelserne om formidling af statistiske oplysninger om vejgodstrafikken, herunder strukturen og indholdet af de resultater, der skal formidles, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 8, stk /98 Artikel 7 Rapporter 1. Medlemsstaterne forelægger senest ved indberetningen af de første kvartalsoplysninger Eurostat en rapport om de registreringsmetoder, der er anvendt. Endvidere meddeler medlemsstaterne Eurostat eventuelle væsentlige ændringer i de anvendte indsamlingsmetoder. 2. Medlemsstaterne meddeler en gang om året Eurostat oplysninger om stikprøvestørrelser, om det procentvise antal ikke besvarede spørgeskemaer og om de vigtigste resultaters pålidelighed i form af standardafvigelse eller konfidensinterval. 399/2009 art. 1, stk. 6 (tilpasset) Artikel 8 Udvalgsprocedure 1. Kommissionen bistås af Det Europæiske Udvalg for Det Statistiske System, der er nedsat ved artikel 7 i forordning (EF) nr. 223/ Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, stk. 5, litra a), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. DA 9 DA

10 Artikel 9 Ophævelse Forordning (EF) nr. 1172/98 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IX. 1172/98 Artikel 10 Ikrafttrædelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 10 DA

11 BILAG 1172/98 (tilpasset) Bilag I Bilag II Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag VI Bilag VII Bilag VIII Bilag IX LISTE OVER VARIABLER AKSELKONFIGURATIONSNOMENKLATUR TURTYPENOMENKLATUR VARENOMENKLATUR NOMENKLATUR FOR KATEGORIERNE AF FARLIGT GODS NOMENKLATUR FOR FRAGTTYPERNE KODNING AF PÅLÆSNINGS- OG AFLÆSNINGSSTEDER FOR LANDE OG REGIONER OPHÆVET FORORDNING MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SAMMENLIGNINGSTABEL DA 11 DA

12 BILAG I 1172/98 LISTE OVER VARIABLER Oplysningerne for hvert registreret motorkøretøj fordeles mellem: A1. oplysninger om køretøjet A2. oplysninger om turen A3. oplysninger om godset (i basistransportoperationen). A1. VARIABLER VEDRØRENDE KØRETØJET 1172/98 (tilpasset) /2006 art. 13 Ifølge definitionen i artikel 2 er vare- og lastmotorkøretøjet enhver form for solomotorkøretøj (lastbil) eller vogntog (lastbil med påhængsvogn eller sættevognstog) til godstransport. Der skal leveres følgende oplysninger om køretøjet: 1. muligheden for at anvende køretøjet til kombineret transport (frivillig) 2. akselkonfiguration, i overensstemmelse med bilag II (frivillig) 3. motorkøretøjets alder (lastbil eller motorforvogn) angivet i år (regnet fra den første registrering) 4. tilladte totalvægt, i 100 kg 5. lasteevne, i 100 kg 6. transportørens branche ifølge 1 NACE rev (firecifret niveau) (frivillig) 7. transporttype (for fremmed regning/for egen regning) 8. samlet antal tilbagelagte km i undersøgelsesperioden 8.1. med læs 8.2. tom (herunder motorforvognes tomkørsel) (frivillig) 9. vægtning af køretøjet, anvendes for at kunne udarbejde komplette resultater på grundlag af basisoplysninger, såfremt indsamlingen af oplysninger sker ved stikprøve. 11 Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De t Europæiske Fællesskab. DA 12 DA

13 Successive konfigurationer 1172/98 Er det undersøgte motorkøretøj en sololastbil, (dvs. at der i løbet af undersøgelsesperioden ikke er tilkoblet påhængsvogn), udgør denne alene vare- og lastmotorkøretøjet. Men er det undersøgte motorkøretøj en motorforvogn, hvortil der kobles en sættevogn, eller er der tale om en lastbil, hvortil der kobles en påhængsvogn, vedrører de i henhold til forordningen krævede oplysninger vare- og lastmotorkøretøjet som helhed. Der kan i dette tilfælde være tale om ændringer i konfigurationen i løbet af undersøgelsesperioden (det kan være en lastbil, som tilkobles en påhængsvogn, eller som skifter påhængsvogn i løbet af perioden; eller det kan være en motorforvogn, som skifter sættevogn). Det er derfor nødvendigt at registrere disse successive konfigurationer, da der skal leveres oplysninger om køretøjet for hver enkelt tur. Er det ikke muligt at registrere disse successive konfigurationer, skal som værdier for variablerne vedrørende køretøjet vælges dem, der refererer til konfigurationen ved begyndelsen af den første tur med læs i undersøgelsesperioden, eller den konfiguration, der har været mest anvendt i denne periode. Ændring i transporttype På samme måde kan transporten, afhængigt af hvilke ture der er tale om, være udført snart for egen regning, snart for fremmed regning, og der skal oplyses transporttype for hver enkelt tur. Er det ikke muligt at registrere disse ændringer, angives som operationstype-variabel den transporttype, der anvendes mest. A2. VARIABLER VEDRØRENDE TUREN I løbet af undersøgelsesperioden udfører vare- og lastmotorkøretøjet enten tomture (lastbilen, påhængsvognen eller sættevognen indeholder hverken varer eller tomme emballager: de er «helt tomme») eller ture med læs (lastbilen, påhængsvognen eller sættevognen indeholder enten varer eller tomme emballager, idet tomme emballager betragtes som en særskilt vare). Vare- og lastmotorkøretøjets tilbagelagte distance med læs er distancen mellem første pålæsningssted og sidste aflæsningssted (hvor vare- og lastmotorkøretøjet aflæsses helt). En tur med læs kan således omfatte flere basistransportoperationer. Der skal leveres følgende oplysninger om hver enkelt tur: 1. turtype, i overensstemmelse med nomenklaturen i bilag III 2. den transporterede vares vægt på turen eller på hver etape af turen, bruttovægt i 100 kg DA 13 DA

14 3. pålæsningssted (sted for pålæsning af vare- og lastmotorkøretøjet ved en tur med læs) definition: pålæsningsstedet er det første sted, hvor der læsses varer på vare- og lastmotorkøretøjet, som forinden var helt tomt (eller det sted, hvor motorforvognen tilkobles en læsset sættevogn). Ved en tomtur er det aflæsningsstedet for den tur med læs, som går umiddelbart forud herfor (begrebet «begyndelsessted for tomtur») kodning: pålæsningsstedet kodes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII 4. aflæsningssted (stedet for aflæsning af vare- og lastmotorkøretøjet ved en tur med læs) definition: aflæsningsstedet er det sidste sted, hvor der læsses varer af vare- og lastmotorkøretøjet, som herefter er helt tomt (eller det sted, hvor motorforvognen ikke længere er tilkoblet en læsset sættevogn). Ved en tomtur er det pålæsningsstedet for den tur med læs, som følger umiddelbart efter tomturen (begrebet «afslutningssted for tomtur») kodning: aflæsningsstedet kodes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII 5. tilbagelagt distance: den faktisk tilbagelagte distance eksklusive den distance, der er tilbagelagt, mens vare- og lastmotorkøretøjet blev transporteret af et andet transportmiddel 6. antal ton/km udført i løbet af turen 7. gennemkørte transitlande (højst 5), kodet efter bilag VII 2691/1999 art. 1, nr /98 8. evt. stedet, hvor motorkøretøjet læsses på et andet transportmiddel i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII (frivillig) 9. evt. stedet, hvor motorkøretøjet læsses af et andet transportmiddel i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII (frivillig) 10. kendetegnet «fuldt læsset» (mulighed 2) eller «ikke fuldt læsset» (mulighed 1) for vare- og lastmotorkøretøjet under den pågældende tur udtrykt i maksimalt udnyttet lastvolumen under turen (mulighed 0 = pr. konvention for tomture) (frivillig). DA 14 DA

15 A3. VARIABLER VEDRØRENDE GODSET (I EN BASISTRANSPORTOPERATION) I løbet af en tur med læs kan der udføres flere basistransportoperationer. Ved en basistransportoperation forstås transport af en type varer (defineret under henvisning til et givet klassifikationsniveau) mellem dens pålæsningssted og aflæsningssted. Der skal leveres følgende oplysninger om en basistransportoperation under en tur med læs: 1. arten af den vare, der transporteres, i overensstemmelse med varegrupperne i klassifikationen i bilag IV 2. varens vægt, bruttovægt i 100 kg 3. evt. oplysning om, hvorvidt varen tilhører en kategori farligt gods defineret i overensstemmelse med de i bilag V i [Rådets] direktiv [94/55/EF] 12 angivne hovedkategorier 4. fragttype som angivet i bilag VI (frivillig) 5. pålæsningsstedet for varen kodet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII 6. aflæsningsstedet for varen kodet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII 7. tilbagelagt distance: den faktisk tilbagelagte distance eksklusive den distance, der er tilbagelagt, mens vare- og lastmotorkøretøjet blev transporteret af et andet transportmiddel. Transportoperationer udført under en tur af typen «indsamlings- eller distributionsrunde» (type 3 under turtype) Ved denne turtype med mange pålæsnings- og/eller aflæsningssteder er det praktisk taget umuligt at kræve, at transportørerne beskriver basistransportoperationerne. Ved sådanne ture, der registreres som sådanne, vil man som regel opstille en enkelt, fiktiv basistransportoperation på grundlag af oplysningerne om turen. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen sin definition af denne turtype og gør rede for de forenklede hypoteser, den er nødt til at anvende ved indsamlingen af oplysninger om de tilhørende transportoperationer. 12 EFT L [319] af [ ], s. [7]. DA 15 DA

16 Metodologisk bilag Ture med læs samt basistransportoperation Alt efter medlemsstat gennemføres indsamlingen af oplysninger: enten ved at beskrive hver enkelt basis-godstransportoperation (med supplerende registrering af tomture) eller ved at beskrive de ture, der er foretaget af køretøjet for at gennemføre disse basis-godstransportoperationer. I de fleste tilfælde gennemføres der under en tur med læs én og kun én basistransportoperation med: kun én type vare pålæsset (med henvisning til den anvendte varenomenklatur, i dette tilfælde de af NSTR-nomenklaturen afledte 24 grupper) 13, kun ét varepålæsningssted kun ét vareaflæsningssted. De to metoder, der anvendes, er således fuldstændig ens, og ved hjælp af de oplysninger, der indsamles ved den ene eller den anden metode, er det muligt på samme tid at beskrive: godstransporterne (samtlige basis-godstransportoperationer) de ture, der foretages af de pågældende transportkøretøjer, med registrering af transportkapaciteten og udnyttelsen af denne kapacitet (ture med læs, med udnyttelseskoefficient; tomture). Inden for rammerne af denne forordning bør både godstransporterne og køretøjernes ture beskrives, men det er ikke hensigtsmæssigt at pålægge transportørerne en urimelig stor statistisk arbejdsbyrde ved at kræve, at de for fremtiden detaljeret beskriver godstransporterne og køretøjernes ture. De nationale statistiske kontorer skal i forbindelse med kodningen af spørgeskemaerne rekonstruere de oplysninger, der ikke udtrykkeligt kræves af transportørerne, på grundlag af de oplysninger, de indsamler enten vedrørende «basistransportoperationen» eller «køretøjernes ture». Problemet melder sig, når der i løbet af en tur med læs foretages flere basistransportoperationer, hvilket kan skyldes: at der er flere varepålæsnings- og/eller vareaflæsningssteder (vel at mærke i et begrænset antal, da der ellers er tale om opsamlings- eller fordelingsrundture, som skal behandles på en særlig måde). 13 NSTR: ensartet transportstatistisk varenomenklatur. DA 16 DA

17 I dette tilfælde foretages der en registrering af disse forskellige pålæsnings- og/eller aflæsningssteder, for at der kan foretages en korrekt beregning af det antal ton/km, der er udført i løbet af turen, og den statistiske myndighed kan således rekonstruere basistransportoperationerne og/eller at der er flere forskellige varetyper blandt de varer, der transporteres under en tur med læs, hvilket som regel undgår den statistiske kontrol, eftersom det kun er varetypen, der kræves oplyst (en enkelt type eller hovedtypen). I så fald accepteres det heraf følgende informationstab, og de medlemsstater, som foretager denne form for simplificering, meddeler udtrykkeligt Kommissionen dette. DA 17 DA

18 BILAG II AKSELKONFIGURATIONSNOMENKLATUR Når der er tale om vogntog, beregnes antallet af aksler på basis af hele vogntoget, dvs. lastbil og påhængsvogn eller motorforvogn og sættevogn. Der opereres med følgende kategorier: 1. Antal aksler på sololastbil: Kode andet Antal aksler på påhængsvognstog: andet Antal aksler på sættevognstog: andet Motorforvogn alene 499 DA 18 DA

19 BILAG III TURTYPENOMENKLATUR 1. Tur med læs omfattende kun én basistransportoperation. 2. Tur med læs omfattende flere transportoperationer, men som ikke betragtes som en indsamlings- eller distributionsrundtur. 3. Tur med læs i forbindelse med indsamling eller distribution af varer (rundtur). 4. Tomtur. DA 19 DA

20 BILAG IV 1304/2007 art. 2 VARENOMENKLATUR NST 2007 Hovedgruppe Beskrivelse 01 Produkter fra landbrug, jagt og skovbrug; fisk og fiskeprodukter 02 Stenkul og brunkul; råolie og naturgas 03 Metalmalm og produkter af anden råstofudvinding; tørv, uran og thorium 04 Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter 05 Tekstiler og beklædningsartikler; læder og lædervarer 06 Træ og varer af træ og kork (undtagen møbler); varer af strå og flettematerialer; papirmasse, papir og papirvarer; trykt materiale og indspillede medier 07 Koks og raffinerede mineralolieprodukter 08 Kemiske produkter og kemofibre; gummi- og plastprodukter; nukleart brændsel 09 Andre ikke-metalholdige mineralske produkter 10 Metal; færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr 11 Maskiner og udstyr i.a.n.; kontormaskiner og computere; elektriske maskiner og apparater i.a.n.; telemateriel; medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter; ure 12 Transportmidler 13 Møbler; andre færdigvarer i.a.n. 14 Sekundære råmaterialer; kommunalt affald og andet affald 15 Breve og bakker 16 Udstyr og materiel til godstransport 17 Gods, der flyttes i forbindelse med privat flytning og kontorflytning; bagage, der transporteres adskilt fra passagerer; motorkøretøjer, der flyttes med henblik på reparation; andet gods, der ikke er bestemt til markedet i.a.n. 18 Samlegods: En blanding af forskellige typer gods, som transporteres samlet 19 Uidentificerbart gods: Gods, som af en hvilken som helst grund ikke kan identificeres og derfor ikke kan henføres under gruppe Andet gods i.a.n. DA 20 DA

21 BILAG V 1172/98 (tilpasset) NOMENKLATUR FOR KATEGORIERNE AF FARLIGT GODS * 1 Eksplosive stoffer og genstande 2 Komprimerede, flydende eller opløste gasser 3 Brandfarlige flydende stoffer 4.1 Brandfarlige faste stoffer 4.2 Selvantændelige stoffer 4.3 Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser 5.1 Brændstoffer 5.2 Organiske peroxyder 6.1 Giftige stoffer 6.2 Infektionsfremkaldende stoffer 7 Radioaktive stoffer 8 Ætsende stoffer 9 Diverse farlige stoffer og genstande * Hver kategori svarer enten til en klasse eller til en underopdeling af en klasse i nomenklaturen over typer farligt gods i direktiv [94/55/EF], bilag A. DA 21 DA

22 BILAG VI 1172/98 NOMENKLATUR FOR FRAGTTYPERNE * 0 Flydende styrtgods (ingen fragtenhed) 1 Fast styrtgods (ingen fragtenhed) 2 Store containere 3 Andre containere 4 Palleteret gods 5 Omslynget gods 6 Mobile enheder, selvkørende 7 Andre mobile enheder 8 (Reserveret) 9 Andre fragttyper * De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa Koder for fragttyper, emballager og emballeringsmaterialer, anbefaling nr. 21, vedtaget af arbejdsgruppen vedrørende forenkling af de internationale handelsprocedurer, Genève, marts DA 22 DA

23 BILAG VII 2691/1999 art. 1, nr. 2 og bilag (tilpasset) KODNING AF PÅLÆSNINGS- OG AFLÆSNINGSSTEDER FOR LANDE OG REGIONER 1. Pålæsnings- og aflæsningssteder kodes som følger: a) regional opdeling på niveau 3 i nomenklaturen for statistiske territoriale enheder (NUTS) for EU-medlemsstater b) lister over administrative regioner leveret af det pågældende tredjeland for stater, som ikke er medlemmer af EU, men som er kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), dvs. Island, Liechtenstein og Norge c) for andre lande bør tobogstavsforkortningen i ISO-3166 anvendes. De hyppigst anvendte koder er anført i liste n i nr. 2, litra b) til dette bilag. 2. Ved kodning af gennemkørte transitlande (bilag I, afsnit A2, punkt 7) skal følgende landekoder anvendes: a) Tobogstavsforkortning af NUTS-koderne som anført nedenfor for EU-medlemsstater. b) For alle øvrige lande bør tobogstavsforkortningen i ISO-3166 anvendes. De hyppigst anvendte koder er anført i listen nedenfor. Liste over landekoder a) EU-medlemsstater (svarende til tobogstavsforkortningen i NUTS) NB: landene er anført i den officielle EU-rækkefølge. Land Belgien Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark 1791/2006 bilag, punkt 8.5.a (tilpasset) Kode BE BG CZ DK DA 23 DA

24 Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK DA 24 DA

25 b) Andre lande (tobogstavsforkortningen i ISO-3166) NB: landene er anført alfabetisk efter kode. 2691/1999 art. 1, nr. 2 og bilag (tilpasset) Land Albanien Bosnien-Hercegovina Belarus Schweiz Kroatien Island Liechtenstein Republikken Moldova Montenegro Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Norge Den Russiske Føderation Serbien Tyrkiet Ukraine Kode AL BA BY CH HR IS LI MD ME MK 14 NO RU RS TR UA 14 Denne foreløbige kode foregriber på ingen måde landets endelige benævnelse, som vil blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN. DA 25 DA

26 BILAG VIII Rådets forordning (EF) nr. 1172/1998 (EFT L 163 af , s. 1) Ophævet forordning med oversigt over ændringer Kommissionens forordning (EF) nr. 2691/1999 (EFT L 326 af , s. 39) Tiltrædelsesakten af 2003, punkt i bilag II (EUT L 236 af , s. 561) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af , s. 1) Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af , s. 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af , s. 1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007 (EUT L 290 af , s. 14) Udelukkende bilag II, nr. 27 Udelukkende bilaget, punkt 8.5 Udelukkende artikel 13 Udelukkende artikel 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 399/2009 (EUT L 126 af , s. 9) DA 26 DA

27 BILAG IX SAMMENLIGNINGSTABEL Forordning (EF) nr. 1172/98 Nærværende forordning Artikel 1 Artikel 1 Artikel 2, første til fjortende led Artikel 2, litra a) til n) Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4 Artikel 5, stk. 1, 2 og 3 Artikel 5, stk. 1, 2 og 3 Artikel 5, stk. 4 Artikel 5, stk. 5 Artikel 6 Artikel 6 Artikel 7, stk. 1 Artikel 7, stk. 1 Artikel 7, stk. 2 Artikel 7, stk. 2 Artikel 7, stk. 3 Artikel 8 Artikel 10 Artikel 8 Artikel 11 Artikel 9 Artikel 12 Artikel 10 Bilag A til G Bilag I til VII Bilag VIII Bilag IX DA 27 DA

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0232 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0232 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0232 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.4.2004 KOM(2004) 232 endelig 2004/0074 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.5.2006 KOM(2006)226 endelig 2003/0073(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final 2013/0451 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere