!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +"

Transkript

1 !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+

2 +6) 1. INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING INTERVIEWMETODE METODISKE OVERVEJELSER OM KVALITATIVE INTERVIEWS METODISKE OVERVEJELSER OMKRING UDVÆLGELSEN AF PIGERNE ETISKE OVERVEJELSER INTERVIEWSITUATIONEN BRIEFING INDIVIDUELLE INTERVIEWS I PRAKSIS GRUPPEINTERVIEWET I PRAKSIS DEBRIEFING INTERVIEWGUIDE INDIVIDUELLE INTERVIEWS FORSKNINGS- OG INTERVIEWSPØRGSMÅL GRUPPEINTERVIEWET FRA SKRIVEBORDET TIL PRAKSIS EMPIRIINDSAMLING VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER VORES VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER OG VALG VORES SOCIALKONSTRUKTIVISTISKE OVERVEJELSER SOCIALKONSTRUKTIVISMEN OVERVEJELSER OG VALG AF BOURDIEU FORSKERPOSITION 23

3 4. PIERRE BOURDIEU BOURDIEUS STRUKTURALISTISKE KONSTRUKTIVISME BOURDIEUS VIDENSKABSTEORI I FORHOLD TIL VORES TEORI OG EMPIRI BOURDIEUS BEGREBER HABITUS DET SOCIALE RUM FELTBEGREBET OG SYMBOLSK KAPITAL KAPITAL KULTUREL KAPITAL SOCIAL KAPITAL ØKONOMISK KAPITAL DOXA ANALYTISK DISKUSSION AF DE TRE HOVEDBEGREBER KULTUR KULTURBEGREBETS BETYDNING KULTUR OVERFOR NATUR ETNICITET OG NATIONALISME KØN DET BIOLOGISKE OG SOCIALE KØN KØNSKONSTRUKTIONER DISKUSSION AF DEN ARABISKE OG DANSKE KULTURELLE FORSTÅELSE KØN DEN ARABISKE KULTURS KVINDEOPFATTELSE DEN VESTLIGE KULTURS KVINDEOPFATTELSE FORSKELLENE MELLEM DEN DANSKE OG DEN ARABISKE KULTURS KØNSKONSTRUKTIONER VORES FORSTÅELSE AF KØN INTEGRATION INTEGRATION SOM BEGREB OG STRATEGI INTEGRATIONSFORSTÅELSEN I DANMARK ANDRE ASPEKTER AF INTEGRATIONSPROCESSEN OPSUMMERING AF INTEGRATIONSNIVEAUER DISKUSSION AF DE FORSKELLIGE SYN PÅ INTEGRATIONSPOLITIKKEN INTEGRATION - PROCES ELLER MÅL? VORES FORSTÅELSE AF INTEGRATION 44

4 6. ANALYSE AF PIGERNES FELTER RELIGION RELIGION VS. KULTUR FAMILIEFELTET OG PIGERNES KØNSKONSTRUKTIONER TØRKLÆDET SELVOPFATTELSE MED ELLER UDEN TØRKLÆDE TØRKLÆDET SOM SYMBOLSK KAPITAL DET MODSATTE KØN KÆRESTE ELLER FORLOVET? HOLDNING TIL ÆGTESKAB VALG AF ÆGTEMAND SOCIALE AKTIVITETER LEJRSKOLE FESTER OG ALKOHOL HJEMMETIDSPUNKTER OG FORSKELSBEHANDLING ANALYTISK DISKUSSION AF PIGERNES INTEGRATION SOCIAL OG KULTUREL INTEGRATION PIGERNES INTEGRATION AFRUNDING AFSLUTNING KONKLUSION REFLEKSION OVER PROJEKTET PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE PRIMÆR LITTERATUR FORELÆSNINGER SEKUNDÆR LITTERATUR 73

5 10. BILAG 75 BILAG A. PORTRÆTSERIE AF DE INTERVIEWET PIGER 75 BILAG B. DE TRANSSKRIBEREDE INTERVIEWS 78 INTERVIEW MED S.: 78 INTERVIEW MED A.: 85 INTERVIEW MED N.: 95 INTERVIEW MED J.: 103 GRUPPEINTERVIEWET 112 BILAG C. BREV TIL FORÆLDRENE TIL PIGERNE I PIGECAFÉEN 138 BILAG D. PIERRE BOURDIEU 139

6 .)!" # $ %!"#$"%&()*%&++&"+*,-. &(&+& +&&&*%&#$+" $#+&**%&&%"*$+")) &* &())&+!"(*&*&##(#&%&)& "+*,##*/&!"" 0&"+ ",&,+&&&*",&,&+*,#""+## +&*-1#) &,) )##&*!"$!##&&&$+"+(&! #*") & "!+" 4&&* ")&" # & (&!*&&)!+) &"!+"#&",&! &)5&*(&!#+&!#& "+"*( *&(&*") &"!+"&#&&!#&&*"*+ & 5*#"*(&!!(&&&" +*,#&++ +&**"",&,6,&,+++",&, ) + + )(&&+&&+&&*$+"&&",&,++& +*&&"+ &&&)&"&##*&) &&*(&!!#& 7&&&#*%&#(& $+" + )&&"+*,(&89#)(&!*%&*& "++& & "" "&) * + " & " +*,8 :#*&"+++*+*,&+&,))84)+ &+ $"+"*("%&*)&#**++&+""",", )!#&*+$+"."

7 ##&#&+ ")"&(+ +*&$+"*,+*,& $)"&&!"#,"+&"#! ",&,%+! *"&"(+!(%&$# &!#& *"+*++&&#(&"+*,;&#( * ",&, +* & &!#& + ",&, *+&( ",&,*"&%#"&+*&",&,++& $&&",&,++&#!#&+#"! * &"##4"*&*&+*,&""(",!& *<",&, + +!#& &*",&,& +*, )(&! *" &",))#(+)*&&*#" $*"",&,!,""",#(&*&)+ &+# "+ *&)*!$#())*&!&&**"",&, =>&?--2$&&"&*(*&"*&&!+&"!, "++,*++&"&"&+&" &*,+!=",&++**"",&,+#("#&& A,$""&,"&+&")$+"!#)&"# &!&%* &"%&& & " +*, + + &!# "& +#(!$+" $ +*,#"! ", +") + &"!, *#&&+&&,,=&*) ()+!&&+ ""#!#&$*##&&&,),"&*) *)=*<6! #B+ #&!#() ##,###))*=*<+ #*& #&"+*,+*+*&"+ *,8 B & &!% #" )*&& # * &&)!+&""8 C#",*&) 8C#)#,*+&", #&"!,+#&"!," 4*&""&)!D 2

8 != ++&*"",&,8 C#"!&% 8 C#"&&&)!+)& *&"& "#++*" +"#&&##+*,&"#""&&++# +"*+)&+8C#!&&)+*,&8 C#"""#&*&&8. 51 ) 4*&)!+*&&)+ #&&###*",&*("" &")%) +#)*&&*)&&"+*,+& ##&,),"&*)*)=*<6!###+"#&&#& #>"&!%#)!+*+,B#!"(*&+&*&*+*&& +*,*&& + ) B " & ) #" )!+&"" *" ""&,"&""!*&)&&A!+&"""!&* &*&*"+#(A!+&""##!%+,),"&) )*&&&& ++&",&,+&&"&&"+*, ", ) )(*&&++",&,"&&.516%) &!.7-)6-16%) 4&&*&##*##)!+*+,")&* &)"&& A"&,+#,*&+*,#E++(&" +*,E",&,!,*($!#&+&)&+ ",&,&",&,&*(& +(&&"",&, +&"+*,A &**"*&+#*",#) )(),"& ++*+*&& +*,*&& )(),"&" #!&% *)&&&*)(),"&&)& "* $&*&"*& +)(&&*&*"",&,+*,*&&"+" ",&,&"+*,#*+*&&)(&!"",&, #**&&&&")& 3

9 &&+#"&"+(&,"&,"#(&%*)4*&" *&&#*",) #"!&%,**+* *)&&& "+*,$*##*+ +#)!+*+,&,)( ),"&!&%*&&*) -

10 3 4&&*&#*&,!&!!*"*(#*&## *#"+&"###*&*!+,!+* #+)"+&.)16) 9!*"&*""&,*"&"& )"&& 1)1 o *% 9&*,)))&"+*,&"!, +,&&*#)(*&&++&"!,"",&, A, o 8 ))!,&&& & F,&(** # + #" &%& * &,"&,""%*!,&& o $+ 4+"*&"*6&!,*&)*&" o %%% 6,&,+,+*)) &*"+ G6,&,+,+"*+ )!",&,++ """"$* &*",&,+,++"&#&,#()"&*+"& ))!#+&&+*,# o 5)1))% 9&(""#,))*)#&"+*,#*( +#&&&&"!,"4#&*(#!&#&&)+!"!,

11 &11)16) o -) $,(*& *#&&*&"&,E#"+& % *&) & *(""& &*&& $ +&"*"#(!!,#" *)# * +)" +&# )& *)# *,* &"# o ) H& (""*! &*&& # + * #"!&&" &)*&&+"*&#(*#"!&&"&+ &*&&&,,*,0H 91)16) o ##6&,"&#**&&*& o 9-6 $(""#)*&&&#&+*,*#"#"+"# # + " + + C#"# +&(,* ")*&&#*&)#)*&#+*, =>&?--2 o 9 $(""#&="6&&"!&+&#*",&,&",&, =>&?--2 o 9%% 6&,"&,*#&,"&,&+*, ++&&"& "*&$&,"&,#***(+*,&+ *+*&&,&*!& )1)16) o 8%%6% 5&*",&,&+*,!& ***"!*",))$!*",) )"#(*"+%&*"",&,&&##( ## 5&+*,""##&&&

12 6)2) + &+&&*&&#*(*(""+&",##(& #&*&#)"&++#)!(&&,=#(&&& &*(*A + ##+)=&,&%"*##*",)"&&D*&&& &,&%"**"#",#*&,)) 6)2)6+-)6 B*(&*&!"(*&+"+(*"++*" &$,#*(&*&!"(*&+=*"&&&" )*+"+)## *++++,#,+&*( "+"&&,! +&$+" :% B *( * & #&& +" && +" &&,&& + #, #*",) *)=*""&")#"&&#)) +"#, 2) B%*&#&&*",) &"(&B*(*&!"(*& +&&+"!"(& )66)2) 4*&#+)"+&#*"*&&*(&#!#& #&&&#>)*)=*<)=&)!4*&#)"&!&% &&)!&&#+)"+&#)#"&!% #&"=&&*# &*&*",&,&( ++#*(&*%*&&(+ ) 4&&*&&&#*(&*&&) #&&#,+&", *# &&,")&")&&&)&"B """&"++*+&#&) &&)!+&"" ++&!%#"!&%"*)&&

13 9 4*&#+)"+&##&",&&#>&")+ *(#*&"""&,"& B,,&+&*") ")""&,"& &")""&,"& +# " "" & "+)&# % *) &!*"(*&& B*( *& (+",*&""&,"!& #&&+&&& ) B#&&*(**"&&*4++ & "*&") $+#",)!&%*&",&, *&,*) 5%% 4*&9,,#*(&*& %!+&+&& +*",+!!#&*#)!+&!!&,&=,+*&!!&%+!"")&",&,")&=")&"+"")&I #* 9,,!!*& --6+*% 4*&&&+())"&###&#&=&,*(&*&*) ()!"(*&+#""&,"&+#" "##",, ; 4###(&*&+#+&"##+"&"#&&#& #>*&##"++) *"!!,&+&(& *)=*<& *,#(*) 5*&*##"++) &"###& #+) "+&&#)+("++) &+,&+&)*++ C#*&#,&&&!"#)"&"##+"#&#>&,&,! #,&#>,))&#>&

14 B*,&&*&&&+*##"&#>&,&*! *&*#&#,),"&&#&.3 ; $"#&&# &#>& # + #* &* & ) #)*&& +&*&!#(4&#>"**)) #"+ )+ #+"&&*&*+*&&+*,*&& 5*#&"#&&#&#>+,*)(=&&&)+ #&&* )#) $& +,&&)&#*+,+* J+)J &&%) + &"++,%!+) 6# --2 B##&#>&,&*&&#>+),*+ +!++,&#"&#&&#&&&#>* **"!&&&#>&,&,&&##&&#,*+&#> *#!&) #* &&&4&#>&,&##!%&&# &#>, *&&&*,%!&=&)"&;&*&&#>!# )&&) "&*"&&*&&#>&,&##(*&&&& *(*&&"""#& B#*&*&"!&#>*&"&#* &+$& *&%=&&&* )&&#*)"&,"&# #(&!,&&!#)+ +##+#&(" 5%()&&*#&)&"*& #&#()+(" ++) #"+)*"%&&&&+*#&* + B#&#&*&&#>&#+&#&#>&,& #*&&"!*& *)D&##++)& +,&&#) *")+ #"&#&&%"*) )*"++&!&!+# 2 D&*+)&+,&+&"&**#&*&""*!+) (++##*(""& 6#--2 2 B&#&&#>&,%!*&#"!&*&+"#* ")&

15 3)%2)6-) B##,#(*)##+"#")",#(& &&* J&JB#,),"&&&"+*"&&,)))## *&+&&###+)",+!4#&, ) #"+ *")&=",*#&& #* &&)=B&+& *+#&,#()&&(& *)=*<& "!&"&"&& (&,#& ), *&,!"&# + + )$#"&#"&"&"!&)"""& :*&)*"&*( 9K##!+& &&&#>) #!*&#>&,&##""++) )*++)% &#&&&#&"##++"#*"&"B +(#&#&!&+*(&&&&#>)$&&#&,*!&&&&""##(&+(&&*(*&&+&#>! *&**(+ "#","&##+###!,*+& & B!,&&&&)=*<)(&#(%+$&&+## #(+#"&&)#*+&%&#>&,&++! B#*#))&&"!*&#>!%&&*),%+*+* *!&# B&#>#",)*#)"&,))*&&#>$&&!,&+&)=*<&*,+*)#""B& +&&&#(*#",*&%&&*,+D& "#&!(+ *&*"&) #"+&+,& #**& 7;% B#&&&,),"&"*"&6#&#>+&+!" ) ###)!%#,&#>,))&#>&C&*! +& "& &"#&&# &#>)=G 4# #!* (& #

16 &#>&*,&##!* 6# ) 6#& +#& & +!* # &#>)!!# &!"&+#*+ &+&#>&+)+ *&#>) +#&#>&&"++&&*!$!* +#"&& &#>)!#+&%#&,& "","+#&#> & 6#--2 B!*#&("&&&"&*)##""&#!,,&&*"&#)&&)! &##+%+ 7 % ;- $#,&#>#* &*+"(,++#%+&"+&+ &(&,#"="!"$##)#() J++!J,*+ +# #"&*!&&#!& & * +&%# & & #>A#!#&&,*"="!",# #"*&#&#> +*&(&&,# B)&&&#>#=+))+#)+ *"!& &# ""!# & &) &+& +, # &"++ &,& ##!#&&&*!%&#>&+&&#&)+ 7 %--;- $&=&&&)+("+) &)+ #&),))&#>&"" +++#,&#>$+!) *#+) #!&*#,&#> #**&B#&&#&,))&#> #&,),"& * # )+ #* *& D&! + * )+ #!&%&#"&,%!)+ &&)+&#& &,"&,+&&+&#&+,*&"&&#>& B#&&*&&,))&#>*###)+++&,))&+B!&#+,))&#>&"*,%! #) #)+ *#,&#>

17 $,###""#( *&,,))&#>&+,#,&#>*) &"!%",%""(!,# *++&&&"+*, 77<16) $!*##(*+**,+#!,#,&#>,)) &#>&4!*&#+#"&##+&&&*),&#>&#$&&*&* )&&#(+*)) &#>& ""!&))!&"++&&+&#)#*&&!#&#> &$&,))&#>&&#* #&&#+%&#+ "!& &*!&%&&&&#(&)# 7;)% 4&&*&##)&#&#>,*##,&#>,) )&#>&4&#>,#(&#"!&,*+*&#>)+ #!,&&#>&,& 4*&#,&#>##+&"*#*++ * )!+*+,&""&&#>)+.%&,))&#>&## )&)+ #,&*#,&#> 7.% ;=6)>);-9)? ")+,&*(*)!+*+,")+ "+" )+ "!%* &",!#)!+*+, & "+"*")+ # &#>&,& " +"#& +,*+&#>)+ 4#&#>&,&##,#&#>)+!%&&**I),"&,)+ ""&#* )"&*&#> )+ &!%& 2

18 8)-9)?( ;-9)?( C##,)(& #8 A #" + ) " &,"&, )!&, ) )#)*&&8 C# ) +",&, ) )!&, ) *"*&8 C#",* )& * && ", &,* "&,"&, +8 7 %--; C# #,!"# #8 C# #,!"# #+)8 $ *( "++ * L ",+("&) # 8 C#!&%&*8, +& " "+"""8 C#,#+= #*+&,8 C#)8 C#+)8 C#"" )8 C#" " ) ) 8 #&6"8 C# "++ ) *( *8 C##)*& ++ + #!!%8 C()&++8 C# &!& ) #8 A##") A##$ C#!&% ) ",&,!,*+8. *++ *&",&,8 ),* ++(# & + #& ++ 8 C# +)&+ "8 D! 9. )+,&**##*"*)#,&#> ;-9)?( %&++&")"!#*"8 6+,+"",&,"",&,*8 5",&, *"&+"#(& 8 4 #, &#> #&,&%" *&& ++&",&,E&+&)!+8 M*( + & &&)= "+&$+"* &+ &&)=8 C#(&&&& ++&",&, & "&,* # & #( + &8 4#,&%"*&!C#"4 #(&8 5&&!#&+!#&+(!#&8 *I),"& &*",) " 5 * * & +! 3

19 *4+ #)+ F) &,*+G &++E)&8 C#) "+8 C#&+(&"!8 4*&&"( +("&( #+*,&) *&& &&) 8.**++8 /81--) $& #&& &#( )+("+) & "#( &*") ## &("& # &#>&,&&*"&"&#>$&&*&*##)!+&")"&",**"###+ "",#, & )!+)&&#>&,& )"&")!+#",%""*&+"(,+&&& #",",# &*&+"(,+!(&)$&&+"(,+##",& #>&)#""#"&!#"&#&*+,"* #)&($*##&&%""#+)=*<*&#& &#,&#>A=*<"#!"&&&"+** #+()*=*<"&()#"&!&&#"" &&#,& #> #*" * "")!%&#,))&#> +# #)& & #++ $&&#,&#>*"#+*&-#+!#& #+ &# ", # #&,))&#>&,))&#>&!# *%&* * )!#% $*&!#,))&#>&%""&%&#*"&+*&4 &!#"&&<*)""",&,))&#>& &#,(#&#>+&)+ ) *&),&*#,&#> -

20 &1 B"!& **"*+ &&#(#"!&*) &*+(&&, %)!+, 0 H + & +#"!& &**+&#$*"&)(&*"*& *#"!,! &#"!& )##*" * +*,)!+&""&"!,=! 4**&##"&#"#"!&&"###*&)" &&+&#*##!,&&&*="&,"&#&"&.&1)) $**"&&&&+)+&#"!&&)"& 3 B,( #&&&&,),"&<!&+&#"!&&"&&% *)"&& -!..&*% B##+"#&*="&,"&#+,)*#*& *& #!!",&,"&& B &!! +* %& * *"*,"& )&,&+"#4*(**&#)"&#",&,+#( #(&&*"&*&&!!)*&&#*" &&",&,+&&*"(&&&&",&,+& "+) 6 "# )*&& "") ++ + $+" + "+)#?,, &++D*"H)*&&*"#"&$+""*&""&"& &",#" + & $# )*&& *" "",# +&% 3 $#&&&&G5&&#+&,),"&<#"!&&"& #+#"!&&"##+*#+&(**)"&&,&&& &&#++)+&#"!&=#+#"!& &* #&,0H - $+""&&##&&!&*))"&##!#&*,"")

21 :&""#&&&+&&#+"")*&&*&" ($##&+)"&&#*"#""#(!,! #&#""#,)*&&*&&&"*#=&* "&,"&. *% 5,& *& ="&,"&#+ &#" ="&,"& *,*)&+)(**+*&#"*, 0H$&&&+&""*&,#*,!&++* +"&+*,&,#"+"&+*,&"!&*=)= "&&*!$&&&&#&,*&+&*+*#( &,"&, + &" ",&,&!&+& * " = + +( "!&! B# + & *&" * ## )*&& #,*&!&+&))"&#!=)="&&,#=)"& "&,)+++" 9,-- )& )!! * ="&,"&#+ *,(&* & &("!&++*##&&&&("!)&*+*=!B""+="&,"&$&&)"&#& *&##*"#&&#&#>+#+)", $)"&*="&,"&#+#+*&&&*&# ""+="&,"&#+"+)"!& ***"* B"++&*+&&!&+ #"!%#&*&) + *"=A9,,#*="&,"&#+.))6%% $*,&&##&9,,$&""",9,,="&,"&#&" &+ +&&*"&*#"!&##(!,!*&#)"& ##(!(+&#+)+ %

22 B # &" &),"& ="&,"&#&" + #&)(& *9,,)*&&*=#"$=#"&""!& *#+"& 4*&)&++9,,&+",*&&#*") ""!%) &=&& "#(*)#*+& +&%&#+&&&#&&#,+,0H B)&++9,,&&,),"&&*&##,B &*&)*##,""&,"&+)()A "&,"&*#&#"&))(&*&,"&," &,"&"!&*&4*&#&#>&#&*##& & )=&*#"!&&"&#&*,%&&!%&& *! #&+9,,&"&""&&&*$&*& *,*+*"+&("+*&&*&!&&&&&"", *(&) & *(& =&*& C*"+( & "" & "! + *,&+#+*,&&&&!,#(&9,,"""&&%),!"&#"&,"&++&"#!"&#&,"&,) #",!"&#"&,"&.,!"&#"&,"& +#!&, #* *& +!"&#&,"&,&,&%"*&,"&,,*(*"&&#,,*(&*+"&!#&,!#&+ B++9,,&!&,*#*!&++$ *#&"(#&#"++"&"&+#&*&###) &+!%&,"&,+)"&,+#,* D*(+"!&**&&"!,&""&"&

23 8-4&&*&##*+(##)&*&)"&)=B"""&",& ##&&) #") *#)"&*&&*&3 +)"&,))#++(&**+*") +*" #)"&)= #++&,*+*,#"!!,) K&$&&!&%&#,#&&&"&,,*"&"#"*! #)!+&&+)"&&B &#)!+*+,+" )*&&*&)!+&#,,+++*,*)!+,* + +,**!$"&"& &) #)"& &!%& ) +" %)& + &"& *" "&,"&,#") #&# (&&!&#(*& B#*9,,="&,"&#++#&&"#"!&& "&!#"&&#&(+) #+*"#"#&& #&#> +"&#*&*&##+#+) ) *,!"&F!"&*&)#"&#&#+&&"&, )"&,"&*#)*&& #**&3 D&&",),))&&#&#>&,&!#" & &#>+ "+&&"!,#(&,))+#&#*!&%% &,&$*")& )!, +)

24 75%% 7.%%%%% $&,9,,&&&"!&,*&=&&9,,#"* & &+",&*&*&","+++*+*#"!*& &+=#"*&& (++&+)9,,&&,*%# "!%"",* &=&"&,*&C,*""& =&&&"!,,0H9,,"""++# "!&&"&("&"""&)&+ 9,,*",) &=&&=*+*&+" + )(&*"&,"&#&"&(":&,"&,&"+&+ *"*+&#=#"&!"&#&,"&, "!& + & C&=&& +""!& +"&,& * +"& K>&--.&9,,,) &+ &#"!*(&!#&&&=&*(&*&+,&#*&""*=& +4&&"&*#&+* &"+#("&"#*& + +& & + +& "#("&" #* +&, 0 H,&9,,&&+"!#") #"+""& *,*&D&,++ """,+&*&&5 )"&"%#*&&,"&,*#&!#&,!#&#&! 7 %%16+)-,&9,,+"++&+)##&!,"&#,& *+#"#+)"+&#*"9,,&&%* #%

25 B*+*9,,!!))&&&&"*,+&&!!%* "#&&# &#> + & "" &! *"(*& % *!! 9!"++#("&&&%#+)*&#)!+ *+,B"""++)&)&"&&%)#B #+*&*& +&")"&,"&,!&%*&&) = 7%%1)1 C,##,%! * 9,,!! +# #& &!%&&* &",!% #)!+*+, 7.$1% 4*9,,+"!&,.!&,!!&)#&*"#* +"&+&,*#"&&),"&+"&&(**#+ C*"&&,*&"!&,)&, 0 H $ )& ) +,# *"* #& ###&+)=*""=+&(+*+ & +9,,&!&,!&++*#"&")*& &+"&*&=,+ K>&--+&!&,&*(+" **(&*&&&*&#"%*+"&##C!&, +"&,& C!&,!&&+"#&#"&,"&#(&(*"&," &."&!&,*+!&,"! "(*&+++#(C!&,+&(&*!,&+")&&!&,)&**#"###*"")& #"")&##+#&& K>&-- 7 <*% $&=,+%&"++"&,&*&",%&*&*& ")& #* *& ##& 5& + +*,& * 9,,!!"&,"&$!!"&,"&"""*& +&#"!#

26 &&&&*!! #""""!&*)&", +&*&C&+&&"!!"&##"*+"& 9,,+&!"&#*%"#"9,,&""", +&(&&#) &&&&" D06)--$& +&!)!"&#!!!&+&=*&*+,#&","!%+ *=!!++&!#&!"&#&& $&=,+"&,*",))*&+&*&."++ &=,++&*",+&).)!&&* +#&)&&*&"!&*($"#( *+*",&,="+"")&$&=,+& "&,&) + & #+)&++)&&=,+)=&& *++!&+,*&#&&)& K >&-- 9,,+ &=*&")*&&+"&&+")" "&&, =!"&#&& +#"&!) "& *+ * &,"&,&#,0H9,,*&&#"+++(&+)!& *=*%""*+*)&#&"&&&"!*&!"##" +N&) ="&,"&#+,==#& +&*&9,,* &*)"&"# *+*!&, +"#"+"&"++!"&#+,!"&#+=#"!+ "+)+"&*9,,"*"+"",&,= ")&! 781)1):1-9,,+*(*&#& &&&*&+,&&,#& & &!&+&( " )&& &,"&,#!# *&& #* ( &,"&,!&+& #( &&, 0 H O &,"&,!&&*%+!"+&&#&*& %+!"+& "&")&""<!&+&")&++&"&") &*+"++& &!&% " + & &+& +&+ & +& )&&*&!&) + %+!"")&**#+& +&"&&#&*&M+%+!"")&"&&+%+!"+&

27 ""&,#.&"""*& +*%"+&++&+#"& "&,+&+% ; +" =",&, "+"")&,&* 9,, & +&!!#"&&!!#& #!#(&*&.&& +&!! + 9,, & "& *",= *,(&* &", ) #"+"&#&&&#&*&6)&*"+"&*")&!&!"&#,**"&%"**&*&6)&*" ***&*+&+!9,,&&)+ & &*(""*!%#+*&*&#"+ #++ 9,,*#()**&!!&&#+ &&(&&)+ &# =#") &!!&#&&*&#)(&&*+ )& *" & "+"*&)&"*&,"*& #"(+) + &*&(&& )=))*#+")",#$&&"+(#&#()*%+!"")& & "&#+"&+&*&*&!"&#&,"&,"%+!"")&#(&!49,,*&%&"& (&&*",) +&)&&=,++=+&&.&,#+=",&,"+"")&*+!%+!"")& #&+ 9,,!!))& 9,,++)"&"%&&*(&&)+,#+&("+#*&!+&&&!=#"!& +&"&&"#,#%&#&,0H $&=&&* "+)*&&+)&E+&"+)+&",#( +)&*&(&&)=))+"#((*&& 77-9,,"+++*+*")&++&+",&&!,&" +" = ",&,")& $")& &*%" )%""* &)(&#+&#(*&*&D&*(*#"&*&!&,!*#&)&**&+&&*&)##")&+ +!#&%+!"")& K>&-- 2

28 77.%%- 6,&,")&*& +,#,+&!&+&#( +) ",&,")&"&*+G $*&+&&,&!& *+*( ++* *,%+!"*+("*+*)+"+$&&, &",&,")&" &%""+"")&# &+&(""+")& $*+")&!&%"&&("&",! ",&,& &#(&5"+)#&",!,*"*+*=+ & $ &*+ && + *%" %* & %+!" #("&++,"#("*"+)&.?&#"&##&!&%# +!#(&*&#"+)+*&"*.?&",*& +0 A&-- 77 *- =")&,="&#&#&&# *&*&6)&!& *#"!(&"!"&"&+"#+,*& *"+"",&,")&C#&#&*&*!& *++#*++*&&)=& "&*++"%""))&#&++ **&& D06) /"+"")& &,&%"* # + "+",= & #!*" )!&"&#5&#"+"")&"+& %+!"")&###") )&*&& $I!&&+,*,*&=++,0H4#&*&# #(I($&I#*&&!&(!) 3

29 &#(!&++#$I") #"+!*%+!"")&,+ &&"*& I!#!&*I=!#I *#&!# &&I $&&+*&"+)+#"I"(*&#& *&! C#"&"&!&%&,+&*&*,*,*& C#"&!&%&)&*%) I#"(+)+I="&,,#( I -

30 /:%6+1)1 +&"&&)!+*&&)!+*+,#))&&&# &*",) &=&!!",&,"&&D!!) #*!, &+& *"""+,&&&+",&"++) ",&, C&&",#""#(#&#&""#&*(&&" &*"",&,!, $& * =&& &!#& & & ",&, ) #" " ""&,"&&&",&,#&&$&#*& &",&,#++!*&!! $& =&& & ",& &!!* & & +,&* & %# +)"+& D*&&&#*,+&&"*&!+%&"",* &+*&&&&!!!##(" &##(#%*+) /.%% 6,&,*&&&*,+*& ++*#"&&"*& **&&&&,"&&#",&,#&"*& B*"*"++#",&,#&,*&# &,!#!#&",&,!# 5*&*"++ *&&& 5&=&& & &&##*"+"+&!#&#&",&,+,&&& "++#*& *!!&+ #!,&*&#%*+) /..%%1)11:) 6,&,!!&+*"&)"&$*##&&&&+"! +)(=*& *!!&",&, 9!&",&,*&*&*+&&"+#*(" &)5>;%*&*32#&G

31 ( 5"0+2 6,&,*"#*;% *& "" +*& "! +"& $ +" #& *" +*, # & #(& #& & #*" *(","!*&+*,",##",&,,#"&*"& ;%+*&&#&(&",&, 5"0+ /. %%6% $&,!#&"")+"&*!#(*! "#)=++"& +."&,"&&!#,&*& &,& " ) + & ",&,!& ( ## " ) ## " ) & H#& # +"& ++ +*&!"!# 6,&,!& *!&+& + *" +*, &&&) (& &&*& +"&&,!# 6,&,#,(#**&+",!#&)"&" &&# 9+*$&*!&#",!(&+*"++ &,&%"+)&9,,!&&&(#&!!!&,+&!!* (&&+"&,+&&+",&,!$& &#&)*&&*& $&,*%+" & (#%* 6,&,#*&*&&&#&&(& 5"0+ C#+**(&(&!&+&*&&",&,!#&#&+&,"&,"&,"&+*, +&&*&"",&,#&#&*"#( +&&+ *,+&"4,),"&&& "",&,&("+%+!"")& "+)#!"*!*&*&"&,&&"+*,* "",&, $&#&&&)&&",&,,*="&,"&#&"&* =)=!#"!&&+*,"&"&$&+!#!&&&+"", &, "" ## "",&, + * "&& " *& * # "+"",&,5&!) "&&**",&,"

32 +&"#&!%%) +++&*)&* + *& & C% 0 5" -- $#" *&",&, ""!&* &""&"& +&"&,",&, = &"& + +" $ "&& +! # ++,* +"&#&+ &",#).&*"+*, ) ++!#&&&)"&,",&,!.!"!""##",&,&+"!&*( "&"&++&#&+**+#(+*" &",))F*"!&&#,* /.*) 5#",&,&&&"!&)(*&&++&"&"&5&",))* ##&"!*(,))&&&$&+&,!"&#*" ++5"+)#&*)(&"#$+" *"+++""!&&&+,))$+" 5" 0+ $"#(+*(&&#(+*&, " &&& & " $+" * & *# $" **& + )&,)) "++"&"&+&&&",))$& ",&,+& & *"!# % C# " (,))!#&+*",&,+&&%),*&*#* ",&, 6,0P "--3$&&+&+&+",&,#+ &%)"*&+*,",&,*&#(+&% $ ",&,& " "&* # + & "#( + *,&!+"++",&,+&&&* +&"+)+#" +*,&"#(+ $)*&&*&*") +!#&#%&*+! & "++*(",&,*" #"&& ( +*&&=&&!#&#&5&=&&+*"&"$+" *"!"&&&&,&"&&&&" C#"&&#(+"#(%*&=#&

33 !!&+&*+*",&,")& $",&,")& &*"*+ & *( * #"",&,#!* 4 & " +*,*!&+& + #(+&!&+&",&,")&$",&,")&+""!& &&,!%&",&,+&&, / 9 6*&&& )!%& & &*& *& * &!"" *&&="5*&*#"++&*&+""&,"&&* *&&&##( ", *!" "",&,*& *" *" ;&##"+++#*&*" 6+!!(&+&+& &&&!#""*"&" ""!#!&&&+&,,""!"4!#*"&" ( * ="&,"&#+ )=& + "# ""&,"& #"&,"&*#& =>&?--2 B!++ +""# +(,* " "&,"&, +*,& 6& +& & "! &,"&,."!++ """, #,*#+)+,*#,*%"*&*##&+"#! $*"",&,) ",**"))"&#"&,"&,# *&+&")*&&&,"&,E"&,"&!&%& ",&,+#!#*4",&,+&+")*&&+!&%"&$&&""",(*&# + *! +!#& )&,**(",&, ")*&&.#""&++)+",&,) &&8 /.<1))*9 4$+"#",<&*"++) ""++&!"!&+& I&=&!&+&"! #**&&+""# ++&!""&="*)#="&,"&#&"& & ",&&&=&!&+&"

34 $+&#(&"&,&!&+&)#*&"4 &"!&,#&+*#&&&"#) ++&!$*&+&!#&&)&= *"!#+&+,&&&,"&, ;&* & &"# #(*, + +()!+"& +(+#&"&&,+&&,"&, *&6#&""++#" )!+"&++(+ &*" & + & + ()& """& + &"# * &,++)&"F*++F&&++( 9,,#&,!%6!%*&&"((""+(& "%&&&"G ) * + ",,!!) 9,,--- $&""+ & &,+,&, D&!# "&! =#&!&,G-!! 4 ="&,"&#+ & + &"#""&,& * #&$&##(+,&&) "*#+"# &##("&,"&*"&&#!&, *"*#& +&&*#)")*$&,+,&*+( "##!#&+&&,))&,"&,6"&,"& +("#!&,+*%) &##)*&&#( #$&&!&%&+("#!#&,!#&"&," E"&,"& "+)#*! 9 (,&& # +& # ""+&*"!++#,*+ &" =>&? --2$#!#&,"&,"&&),=+&%&*I"* "+&###&

35 / 9% 6*,++++&&(&&++*,* $&&#! &%++++"#(**+(&& (""!( 7++""*%"++"&)(&++,% ++&*+")*&&*#+&C#+ "#&(,* ++,# *( ""*#& & +# *&!# +&+&**+**++*+# =>&?--2 6 &#(& &!! * &"* #& C# +&*"#+(""&+++* $&&(! *##& +#+&)#"+&*#("!#& (#+("#""&,"&,( + +++,#"&5"+)#(4+& )#& & +*,&,"&,( +*&( * "D&"#+&!%&&"++,)! +"& +!#& + "+" *( * +! #(& +& & () +&*&++&"+&#&)&**" +*,& / <%61)%% 6?9 B#*&*!"",&,)=&"#%$*&##)(& *+#&"#*&&",#"5,)*&# &&!*#&"#+ ""# ;&##++&",&,"#)*&&#&)#""*" &"#(+&++&",&,*& *"#+=&"&,&$& &##(*&9,,=&!!&="&,"&#&"&" +&&=&"&,& B*++ &(#,*9,,#"!&&")*&& #*++"++*+B"&)*"#+& "*& *&&& # #( * # ", * ""&,"&B#%*)(&&)+ &###&)&,&&%)*& B,""#*&#"&*9,,""!&&+#"!&!

36 /.<1%%-6 4 && *&## "&!""# & &!" +*,)!, * "*-3 $&&#*&",%#"",&,*(&)# &#>&# &*"+&$+"+#"")*&&) "#* &#*& 4+++*"&",&,+ #!"+,+"& +&#&*"#**&),"&#)(&**!& + +&* "#*(, ", + *!,*!&+ 9="06-3 $&&"&#+,+"=%&+&+& &*"#&, ) &&&),"& # "+",#" #!"+&#"#&6#!)# &++&)!+,+"#"&*+*!""(#& &&&""!4+,+"#&*&"#"+"*( * + & "+" "&#&&! $,#) & & "# & &("& +,+" + #*%&&!"*&,* ++&!6#&&,+*,&!#&*#+(&"& + *+ *## 2 #"&+!"&&&&+*,*& ++*&&"#"",&&&*!""##-21 #"=&& +",)& 6# # "" &,&+ #+(#"&","++,+*,&&" +" #+="&#&& "*&&-21.)(=&*,(&"&G$*&+,#!) &"#", &&# &*#++4*&*&+!#"#""),&&&"+ #&"#*(*&.*,&&&!#"&#*&&#&#+ "#","",)=*4*&&&&*(!&*&+ +&&""#""#,&&&""!&&*&%&#, 9=" C#"&##*&"*6

37 / <)%%-6 4$+"""( &*",) "&+* $ "&&*#+&#("&*"),#!) =>&?--2)*&&&&++"$+" #&(") +("&+##",(&&) #&""# "&+#&(*#,+*6#&&& "%&&&&##!=&""+&+& &+&**+.&--3 4 & + +*, #"# "(#!!&&% & C, " #()!&#,"#(*,&!"(*&&,#)*+#("", =+"" *&++&&++&,#+)&& + +&!6#"&!=++&*&+&*&*""&,"&, +*,&&)(&*&,"&,&&&+" *&&++&)(&*&,"&,*&&"&,"&,4&"# "++&)!+"& **,"&#++&!#&&&!#!#&"& 3 5&*#&"##+,+"""+"* +,*(#&(!.""&#"&+&!M!!& "#( +*%& + +,* = & " =")&! 6# ")+& & +*",)*,*&*)## 5&%* #&"&,"&, %&) *+."#)!+"& + )&& &*! #&*,",& & & + +&&"#*&!,&&**&)& *&&.&&.&!"#!( &"# &"&&&&+!& *!!+,+&+"#&#& +*, )&(""*!!&+4&+*,## "++&*",,"* &*&)&&!"++ *+**&&!#&#++","*&! 3 $&&*+*!#+&)(&+&+&)+("+*)&" 2

38 4&#&&+*,+"+)#&""!&&*,+& - *& #+,*"&,&"++"*" / 8 )1%%9% B&"&#("!*#&,*(*= "",&,C#==)&&F*#&&*&"*""&+++ *,+&,"&,*"*",&,"&",&,"! &",&,+!#"+%!",&,*, "&,"&,&* & )*& $&& +# + #( &!&%& )"&&&", " ++ ""&,"&,!""&,"&," ) ++ *&&&",&,++&*&",&,,#"&,*#&*",C#+++$+"!")*&&*"#!"",&,&"&,"+&+*&&+C&+ &"+"",&,=")&,&+*,&)!%!"++&"+)*+(#"&&"#)&# +& * +!&,;*(& "" & ++ $+" "# +&"+)+#")=))+*,&"!%)+" "#*!"$+"!(&"(%+!!#&* "*!,&+,&%""*"#"&$&*""&," &,",&,++&!#% 4 $+"* & ""+)* #" ++ +( "# $!""*"#"&!& ""+)*""#(& +++"+)*&+#&*#$&!#"&!" "&,"&,"&,"&!#,+%" / 7&6?69 6 ",&,& "!&!& 6#"& &!&,,* *+#(!&,&+)#("&C##&&"#! - #&&*&"#(*") #+("#* #+++ &&&+*,&!)#"*&+&,(# *"&++ %)*& 3

39 "*,&&,#& #")*&&,&## #!*&$&&""&*(&"!""&,"&,+&*" 6"&,"&(#"&&#&.,),"&9,,&# &"(#&*&&+&"+)+")=))*#"!&%*&( ==)&)=))5&"+)) &*&&"+)#&+ *, # ("#!#( # *%) ""&,"& D& +# & I+""",&,&!&&! *++*,& /) 4&&*&##**"*& *&&!!&+&",&+ ""&"& $,##"++ ) ##& &&"*& + )= &+ D*&&&""*,&9,,&&*&&&"!,& *%*+)##",&))*&&*##&&& #&&& *&*#&+*,&&) /.)1)1)) 4&&+!!! &#&%&#"&&"+++*&) * &,+++*"#,#) &&""$&( #*& &&+&&&& B#",*&&!!&*(&*&) &&&&#&",&!"(*&+ "&&H#&!!&&&&&&""&"&G +& && & 5+" D&&&(""#& *"&&&&#(&+#" && +*#+!!&E(*+&&& "&+(&& C+!,--2 4#*"++."")&) )!+&""&&&*#&* &&&&""*&&&&,"&,."" D+&G.&&,))!#++&&,))#&#*") ",&,&& +#&+&&,))##E&&""*#&&#,&$!# ",<( ",&,+*,& 4&&G.&&,))+&&,))#++&))& & *",&,&+*,$& &+! =%&++(&& &G.&&,))+&&,))#"&)& *+*)+*,++ &,))E&""*#&&#,&.!,#()+("+) &+&&,))*" &"#(%&++(&&&+) &=)#&)+*,*&+&&,)) -

40 / )6?< +,),"&"&&)&"&&++&+& +"&)=*(&*#"#+&&" # # )=& C+!, -3- $&&",**, * +&&+*"!++&+& D+& 4&& & *#"#"#&"+*,$ ""&*"&!&++*"&,&&)&" ) #"&*,(!*"+*,& ( 4%&)))&,!&*!;("&",4+& &+&&",#(&&&*(&"+"&" * &&)= *#(& #*,!"(*& $,#(!"(*&+&K,C&" B++++ )&"")&,&&&G. D&" 5 *,+)# &&,),"& "+" ", & "" (,++*,+#(&)"&*&&)=4*&* *&## *)(& )"& **" &&)= $+" /-6)-* +(#&#*,++&&)=&*+&!&&"+" 9!+%&+&&=&&",&,&&&,"&,&& +&#& +##!"(*&+#!"#*&&B#* &* *!! *(#& (""* *,&#,++ ) ",&+*&&"+*,

41 :) K&& C+!, *" &&,* ="*"&&" +)(&&*(""**""++%&+&&=& & 5+" B# && + * %&+&& (& *& *=&&!*(*K&&C+!,*&.%&+&&#&)=++&*=#)&" =&& &+&&,))) *++&&,))&&$+ ""*+&&,))"+"=)+*,&%&+&& )=##+&&,))%&+& +*,& +"+)) =#&&"(#)*%&* *&&&&!+# ($)&"&&!&& &&##+&,#*)&"+&$&=&+& *##*)&"&&*+,*##*&&!"! )&"&&*(*&&!"!& 5+"$=&& "!"#+&&&&++,+*"+"#*("" ( *) =&&*(*%&+&& )=+ & ++ +&& +&&,)) =&&# &,)) & * E )*&& *( #* +& & & =&&#"&&&+&+++&&+&&,)) *")!+"&,&,&&&,&#$=&& "*! ) &&"&#,) 5+"$=& &*(*%&+&&*(#&&& %%) A* ",&, =&) =,) )(& && *""#"&&*"(&&*",) *"++ ",&,&,"&,&& $&&!&+&,*+!"!&""& $=#&&!(&*#,*(&*&&!"!$&&"!+,#" *+"&& ( $=&&(*&&!+&#*%&+)+&)& (

42 $ ",&, && +,( ",&,&!& )"& " 4& + &* ",&, && +",&, #"&*&#") +&&,)))(+)+ &##& ##(&+ &&+&$&&##",&(+*& %%) $&,"&,&&+ &&*+&&,))) +&&,)) )(++*+ )&"&,&"%&&!+" & 5+"$&,"&,&&#&%)"++ &"*"#&&& #%*&& /7-%)6)% $*#,*&&+# & * ("" # *" + * &&)="*""&& &$)&&!&# &%& *" + ) +*+"#&&&#+! *+*%&+&&&," &,&&+"#&&# *+*=&&",&,&& #+)**"#,#"!,!#",&& ",*,"" &)"$&&*&"&++ # %&+&& =&& +& &,"&, && ",&, && " +## 5"+)#*,(&&&!+"&*+!*+*&& && %&+& +& &,!+"& + *&) *! "*&.+&&+&&,))=&#(" =&!&%*,*"& *&!+"& 5+" % :) <2? K#&& A&"&& =&& %%) *) %%) ;"%&&!+"& H)*&& C D*( 4&& 7 +.

43 //<%66 ):-?)- B&#&!&&",+""&&)&"#!!##*,!"(*&"#,",&*%!! #*,&* 5"+)#",&,"&,&&%&+&&+!#"#&&&#, $&*"+,&&+ ###"&#&&)!+"& +!, #(&&*++*"&##&+#++) & "!+"& " &" ) & #!# #)(&& *!&+&!*,"& 5+" B"& "",&#++&&,))&"#(",&)!+"&+#!*,"&)(*#)(&&*&"+ &&*&&&& C# =&& ",&, && < & )(),"& 6,&,&&* +&(#&) +&&,)))(+.&&,) )!#!&+&)#",&,!, +&#,#&++ + +&&,))!, $ )# +(&& &&+()*&&*(!,)) 5)*) ##&##",&,&&&,"&,&&+ && +&&&#"++ & *,&& *& 2 ## ",& #*& *&& /")>-*?C +&!#&*&*&,++&&!!&&*"& & 2 *++*+&&,))+*,&$,!,&&!!& +! )= & " + * )=! &) + &* )=%+""&&*$&&! "*&*+ "!*" ","*"!"(*&& + && ##& +,+&##&")*&&+&+ )=*##)(& &*"%) &&G 2 D+&&&&

44 4#*"&)A&C#"(&&)+ &###&&& ++ ##&+,&)!,*",)*&&&G C#"---3 C,*&)"&, &*+&&G/ "! C#"---G3 5#*"!=+&+)&#&) &&,*+ &#%""&&" ("!+(""*() C,) ) &&&+&*&+&#(",& =+&C"""",&,& ++*,+(&& 4#*" A&! )*&& & *( *! =+& + &+")&"&C &&+&*&!!#&= &.+&+&+&&,))&) "&#+*, &* +&&,)) " +&&,)) ",&, &" *" (""& "&+(&&+&&,)),()*&& A&! * *( *!!& 2 1 & &&# &+*,&,*+&&,))"*+*#&&+" *, * &&,)) )&& + +*,& # ),##! 9!=+&( A&!="&,"&#&"&&& &!!& & + 9,, + *)= & &(! *&&+ "&&!#( /D&6?6) +*,&) &&*&+"&&##"+++#*& *&& &#"!!&&B*& *!!&"+!&++* "&&#,+ &&&*& 4&&&*&!!"+) +&*!!&## )=#+ &*#& &&)=""& %&+ $&&"% &&*"&*)&)# +*& &&+*,

45 4&&!"&# &,"&, )# &,!"&#"&,"&, $# &&)= +&&*+.&&+#! &"#"&B+&+&&,))&&& &) "&#+*,&*+&&,)),!&&+&&,) ) ==)& +&&,))",&,*" B + &",&,&!&+& *"##""(#+*,& *",#

46 ":6-)6 $%!%&)+"#&#>%*#) #!!%#("&",&,"&)(*&++*+& =&*&+) *+*&&+*,*&&$&*&#&*# +++&#(&+& +&+(&*%&*& $& )(*&&++&*&&#+&"+))" && "& && && +&"# *#& + &,"&,& "&,&*&*&7,&&&&+&"+)!&++**& IA#(#)*&&+),"&&**% $&*&##&&%*)MD!D,*)& *)(),"& 3 +#+&*&)#A" &&"&"&+!*&4*#&)(),"&%#("&#"+& "+)(#&,"&,"&,"&)) %66 + +*&,#&)!, * =&)*+ *) # +*&& )(&*(!,!"",&, +)!&,#)!#&"&,&+*&&"&,),* &*+&",&,&!&+&&&+D&*+*&&(""#!"",&,&!&+&&,"&,"&,"& +#"&&)&", &,++&++&",&,+)!=++ +*&&(""""",#(*+*,&*#(++ &**+!&*("&&*(&", %6%6 +*,*&&& +"+(&&*+*&&&+*,*&&)(& "",&, +)"&& + # +*,*&&!&*,& ++ + "+)# ("" ",&,) &) " "& +!,&!* *$+"#%+#:+)*+ *&&)&*("""&,"&+*,*&&)(&*(""&,"&, 3 )(),"&+##&&%),*&"(&+&&"= "&#&&

47 "&,"&+)",$&,"&,"&,"&& ("""#*#&&))!,*"",&,&& + 5) 4*&)#(&&("( - $&("" # *%) #) # *& + & #>&,&G D&**)"" +&"( +""(& )C*(",&,!,"",,""!"&, *#&#&&)&&"Q+"&)&&M "+"#&&#"&+,#"#*%) *# ".) 4&&*&##%+)(),"&++*+*&&+*,*&& +%#"*%) )#4+*)* +&=&&,"&,!&, A&#>*&"++",&,!#&+*" +++&)+("++) #*++" """" D*&&&*,"&*&(&&*",) *)"*"& ++&*&+&))*&&*+#+"#+,+&"+ *, "..)%% $&+ *)&+&#&,**&#&+&#(&+, +A &*&)(#&""",&,* 99,) )&#>&&&%&+(&&#>&""!#&+& *++( &,"&, #") + *+ **#&# & # + & - B#&&*&"""++) &(*&)9D,%!&)( &&*) 2

48 #+&&+,+ ""&,!"&#&#&$*#&#!&%& ) #"**(#"&# #**(!"",&, A &*&&"&*(*&#() #"&*!"", &,*4+G $R*!%S $,, 44 $RS 99,))&#>& 4*&)#"& &"+*,++!* ",&,G R4&#> *&&+&#&)&&& ++&",&, &+&& ++&+*,S 44 R4&#> L "",&, & + & & )+ + #*",&,&",&,#*8S " - 99,))&#>& 4*(*#& +)&#"++",&,& "#(+,++&#("&#+++*&"+*,A+ &!#! +,+* " " ++",&, +(&&*(*C&""",&,$,#+)&& "+*,#++,*&)"&*+*4+.) )"&*&!(),*+*,*&&&,"&, "&" +) & + + ""#&&"#(! +,+ ) +&+##&"4+&**",&,&&G 3

49 $& 0 99,))&#>& C#)""*&&&"*4+##(,&"&,"& &,"&,&"!&,,& A )*&& * # 4+ # 4+*&"&"&,"&"!&,*#"",&,!,!&,, &A ""!#&+&&,+,&&)"&4+,*( &*",&,A**&*#(!"",&,+ ""& "&,"&,!#&+ 4 99,))&#>& $) )#"& $+"!&, #&) #"& * " &,"&, + *!"$&&+*) *+ "*"&*)!=+ +&"&!"#"&+*&)!%&"++# ",&,$!"",&,,,""(%*,"&*)#" *&*(&"+*,*&*"& *#( A)*&&*&,)!+" "#",&,,*&,"&,&""&,"&#&"&""+,T&&&&)!&,=&"&,#+!#&*#&!"",&,#& +*!&, A*#!#&#&,!"&#&*#&#$*& ),*& #* *++ )+ & # &* +&)&+#!#"*&&++*,*&&G $ -

50 4-9 R S 44 " 99,))&#>& 5 & * "&,!"(*& * &* + *,* ++&+(")(*&&!%&&!(&"(G $R*!%S3 $4 $ 6-99,))&#> & &!,*++&&)!#!"(*&&&* )&"(&&&%+!#+& *&"*" C& ) #"*",&,""#")!%&"(&&(& #( 4+&#&&+&)#)&#! "!"",&,4*&"",&,&",+&&& *+4+ ". 86)-)9% +*,*&& %) ) & + +!#& +"&,"& *" #!""",&,#"& &+)+("++) "*+*&&$!#&+&*+*&&)&",&, "&(&&)+ &#*(&*(*",&,&! &+&"!(+*&!#!,&+G

51 $.! " 3,, ),, 430- $:!;4 99,))&#>& A+ &!#&&&&"++# &",&, "&)=))*#"+#("#((( * "+(*") ) + *(& # & )&,&&!&,(&&)+ #*") "&,"&,&# +*,*&&(&&&"&"#*"!&+&*"+"" ++ +* ==)&& +*,*&& I +*,*&& & "" *") +("# $!#& ) & )& **+*&&!#(& $+""&&)* ++)&+!&&#!#& #+&",&,")&+*,*&&*(#"&+#+ =")&*+*&&$&+&&)!#+&##++ #) *()+&=")&!*+&"+)*+*&& 5+&"+)+&*) &&!##,&*(&G $- 3 - "! 4 $ " - 99

52 A!#&+"+(*") )#! " "",&, 5!#& "+(*"& +",&& %"+)*+*&&5"+)#)&=")&#&",&, ")& "*& * &"&"& + +*,*&& # ## + "& "+(&+) "(+)**+*&& (*+* && " 92 5&++)(",&#+&"+# *#*&!(&"(+&#>*+&!"(+&) *"&&,&#4*)#&#&*&"(&&&%"+* &*+#)*&&++&&&%+!#(""+* &&"+*,D&&"(&&)(),"&++&*&)) ) )&+!#&+&"(&%+!" ".-6= %92 $&#>) +,&*D!(+&,*&&&*!"(&"(A!(&"(&+&!#&%+!) &*, # +*+*&&&!"(*&5&=&&),"&*&&, *)*!,&+&"(&&#*&*"&#""#& ) G 4L& 22-99M ;"(&*,+*&("*&+ +!"(*&*#) *&&+""!&&&%+!*);"(&#)&"!& &#+A*#&"(&+++#!&, D *+++)++ A &"(+&,&%"*&,+(&",, +&& & " +*, ++ * &"( +)," &&&&#

53 $$,, 9 9 D&)&"(&+!&%*&&&*") #*) """# ) "+)++&"(&&##(+& ) "+)+ +#+ A!#&+&#&+&!(&"(&+#&"+ *,&!(+,*,!*!&+&## ""&&!(&"(G 44- " 4-99M A+#&&&""##&##&&!(&"(!&**)&&"+*,+&",&,")&#&!(&"( $#)&(""",+++!(+,*,!+ +!&%&"(&*"#"&!&% ""&++#+);"(&!#*+"!&&&+, &%""*"#5"#,&%""+(+++!"",&," F&,"&, + + *) * +*,*&&!# && * +" 4!"",&,&(&"(& #( $* ) *+*&& "&,&&+)&#&%) &"(&#"& #&&"(&!&%" &,"&*(*",&,"&"&A)+("++) *"& &"(!&%#"!"",&,G 44!.! 5!!

54 ! - 9 9,))&#>& C,##"&)&"(&%+!"#(*+*&&4+*,*&&& "(&""*&#*+*%+!"")&&+&&&*(&*+*&& )&&"() &",&,")&**+*&&+&&+&* ( %+!"")& & *& #*+ & %"" + & ) )*&!"",&,,.-3 < 6 ", &&&&&&&*",++*,*&&* + %+!"")&*&&*& " 92:1- C# &"(&#()!#&&&+&"+)++*,*&&I (*&&*&A+&) + +*,&#& "(+*,*&&)*&&*&"(&#"&#+*&%+!"")&&&*+&"(&#+"G 4/0!,!",!,, - 9 9,))&#>& )&"(&&%+!*&(")&,*I*+*&& +&#&"(&"*!"+#

55 A) ++&""!*&#&*&"(&&+#)&+ *,*&&$)+("++) &+*,&&"&"#*#*%+!"!"(&&"(&!(+++"!* &!A)&&) &&*+&"+)++*,*&&)*& +**&&I5"+)++#*(&&*+# D*)!#&+&# &"(&,**&+,),"& #"&*&&&&&) %+!"")&*$,#!&%) #*#*&"(")&&*&*#*")&&&*& )+ & #"&*&&#&&*)&#)&.#&+#++ "&%&*&("&,"&,&#",&! *+*&&+ *,*&& "< 9 4##%)*&)*&&*&+&&"$&&## *&&*&&,"&,+!%)!+&""+&"+))& )(*&& ".2 6C A)*&&*#"(&)(&**(",&,4&&*&!, &"(&#*#& "*"#&*+&#&&& *&&+&&"H&*#&!&%*+*&&+*, *&&!(*#)= A!,!#**#&& +&&&+++&#("(&G $-=!! 99,))&#>& #)=,) &!*("+*("!"+&&)&#*& )#* +%+!) *#

56 $# *# + * ) () & ) *+*&& &!"+*,==)&**&A#(*&*++&#"&*& ",*#&&*&)+++4*&*&+ & &*+*&&&,"&,+*) M#""#"(&"*&*&*+"""* ++"",&, $& && #) &#>&,& && + & & +,+" )"""#"(&+ #!%!&&"+*,#"(& +&#&*&(&&&#(*#&(&&+++ ""( &$&&#+&,&%"*&)!#(&)(*&+++*,*&& *+*&&#+)+,),"&*&+"",&,&,"&, "&,"&,!#&) #"*"&,"&,#"&"++&, &%"!#*&*+(#++#"(&*#)*&&& *& CM!"+) &&+ #&&*&#" **(",&,&,"&,&*)!&,A!&, &&,"&,*&(+#+,+")!#($+&& #"(&,+"+&#*#&&*4+$&& +=& ==)&&**+&&!"+*, " $)2)1 4*&)+ &+##&)#*&** &,) +&"#,*&+*&*#*&O &"!&& =&!&%&)+4++*!&,+ ) #"&**+*&&D)# ) &&&),"&*&+*)!%+*+*&&#)&,&!#*&, $#)& +&"+)++)*+*&& )#(&, "%*&+ &&#*&!"I+++&&"&#* (&"!A&#+#!"+"*&(+&+ +*&*&&&*() #"&*+*,*&&"&,"& *""+&&&&!#*& $&&#%#""#(&)!+#*+)#"& $+"+&"!"*"&*&*+*&&#*(&) #"

57 *!" + &,"&, *)) * &* ) *& & $+ "(+)*( * &* )& &,*+*&&"&,"& * #!")"#( M*)*&&&G- " 7"7> 99,))&#>&B&M*+&#&&&#,&) &*(,!#*&#(,&)&+ *,*&& *+*&& B & M&(** &&# +* & & ",&, ")&+*,*&&&M+*,*&&&,"&,* &!&, & & " +) #" *&(" &,"&,,+&"+*,G 4-9? 99,))&#>& H#& =&&!"#&M"+""")!+&&&&!#*& + $&&# &&*(",&,!,"" ) #"*#&+&)"*&# &"#( $34! RLS $4!74!7 7 99,))&#>& +*+"%&&) - "*&#+&"&"#*& +)) *&&&(&"!#,&&#() #"&*+!"",&, & & && &!# *&&& # + " &*(,(&"!&!,+&,#("&, )+&,!#&)*+,*&!#*&&) $6 " 2

58 99 + )(*&& ++*+*&&"&,"& +*,*&& "&,"&##,++&#,&&,!#) #"& #,""##,*&%+& "&)62) #))&#*(&+#*",&"#(+,+$# () ++( +&*( + #(&) "++ +&")G $3!!!! 99 C)& & "*"&++#()&(",&,*&#( *(&(C#"&!&&+(#&%*&&&+"% &*("""",&,) +++ +)A+ ) #"&*+*,*&&#"&,"&, ))!&,$*#(& )&+&,&*&,#!"",&,",&, &,"&,$& (*)##+"(&+G 4-0" - $ 4- 3

59 " 99,))&#>& D&))& *+*&&+&(&++* "*" & A "+) +#& * "#&& + & + # & &("&* *I=+4+G 4= 0! 99M A"""#&&,*!,++&&""* ") &!"*&+ "7* B# * %*&&&" # *)! =& & " +*,B#!&&) #=&"&+*,*&&)) # " "! "*"& +*+*&& I 6*"& *) "!&) + &**+ & " +*, 5 & +) """!*+*&&4&&*&##%="&#&&#) " &"*"&++&*&*+*&&+*,*&& "7.E 5 * +& + = "&#&& ) +*"" " #"& * )"!&)!+***+++G $- = 3 RLS - R) S 6 -

60 99 D&* #&&="&#&&&+&+"+)+ I*+*&&$&*&&&#+&"+)+&&&"++ ) "*&*++&"+& &*("!+"5&"+ &+"+&,&%"*&,&"!)=*&&" #& *&&) *+!#) "#"&""" #,"""*+ (,*& #*"+&&""&*",**( +",&,")& +*,*&&. & & * *(&&++(&,&%"*&*,&+*&* (G $ 3 6 #,=, 99 #,& +&"+)# = ",&,")& & &*& 4 +*,*&&#&"*+**=!!#"!&) " #*=",&,")&4*+*&&"&#&" + *&"*&+ *!&,,) #"&*" &,"&,!#**+*&&I$++#&#,&+&"+) &&)&*+*&&"!&==)&**(+&)+ + ) &+,*+&)&* &&*#&!& &+""#*(&&"+) A*&(,))&#>&&*&+&&& *(&"+*,!&&#&#(+&&%""*()*&&* #I$+&"+)+*,&+,&&*( * &&*& *&"+*, (&*"+) ""*&**(",&,*& #+*,*&&&,"&,* #& )) "+)+*+*&&I

61 "7 8)+ $I!* " # " ++! *) #",+!& + & + # & %"") & * + * "&,"&,*!&, &&*&()+ &+"+)+" &+&+#!# M),#(&),"& ) %+&*&(&#,&#>(+ +#" *&+&&&"*!,G 4=! " *+4 2! -RLS-/ 99M &&"M"&!!&,$# +,+")!"(*&)&++,+")+!&,G 4 2! 2 -RLSL4 2$ R4&#>G5& +,+"))+(&8S 02 9M 4 &#>& # M "",&%"* &,*,**("!& #+ && +&" #(&*(& $&" "" & =")& %+&" (++ * + & "&#&& & "" "& = +& +*& $&*"!&%*#"*&&%+*& M"" &**&#,,&+&"#(,*#+&",&,= ")&#"&) #")&*&&&#&

62 . M&#(&!##("**&!&%& &,+&",&,= ")& *& "& +, *& +,& &, +&",&,=")&"% &+&&#(&*& * &*!&%&&*& %+&,&&&&"&&*& ++ A*#"%&"&,&#(,*)&# *&)&&"",&,)&&6,D)&$&&"!,+&",&,!,) #"**+ )+&"" #&*!&,*&,!#( +) "7$-%)61+) A++*,*&&+#) #"*"&,"&,!#&)+("++) "+(,+$&"%&" +*,*&&,&%&*)!#&)+("++),!"",&,"&,"&G RC#&&#()$+"8S $B-= #" & 3 * "!! 99 &&&*(*&#(&#&&"+)*+*&&"&,"&*"# +&#"&(#*( ""&,+&+*"&(" )%"*%"*++I= ("*&*)&&("%+!"")&*+*&&&+&&&!&++# (I

63 $&)&,))&#>& M!#&+*"! ++"+++"*"& A+&"*"&+*( ",&,)+ #(&* )+ +#*=&B"+*,*+* ( & # *",&, "" + # &! & )+ +&&;("(+))"+)+!"",&,+ +#!A*",&"&,",&,&+*#",&, *

64 D:%6-)) 4 && *&##&,),"& &* %*& +)* & ",& #"!&%*"",&,+&"+)+I"* *)&&& "+*, $",#&,),"&#)*&&**&& #, #**&&&+*",&*&&&#(#() =&& ",&,&& & * & #, &),&%"" & )( ),"&D*&&&# +##&)&&"+*,+& #&)!+&""*&&&)= D.*)%%) #"",&)=",&,&&*&#%) " + & " * ",&,!"!, & * & +& =& 4 "*&*&",&,&&& #**&#)",&,!"!,& #(&&A &*&&#""&,"&,#(!#&)!&,#)&"&+&"+*,#"&)!#&+ $&&&&))) #"*"&,"&,#(& +&"+)*+*&& ++) #")=",&, && #+)*+*&&#(&+&"+) &,&""&+ ++*,*&&5&&%&"+)) M&="&#&&) %+,+;%+*&"M)#!#""&) * + &" " +&, #"& +* &, +,+") &("&&#*&#(&&&%*& $&!#"&#+M&,"&,&&&#,!#= &&!(&)#!#!*M&*&#, ) +&,"&,&&++&& &,))+ +,+")#"&)(!*=&&.&&##) ) &""##++(++*"*+*&& %&+&&*#&)%&+&&$+"%&+&&"* &&(*+"&&!"!#"&)

65 +*""###"&&&)&"&&+&"+)=&+! ")(,* A,#(&,&+*&&#&=",&,& &+)"(+)*+&&)!#,+&!# &,"&,& &. * && + &*") ++) #+&"F*" ) "+)++*&) & & D*#&& +&"(*,!#&+!(&"+*,",)!+"& &,"&,&&5&*#,+&==)&!& "+)+*,#$+" $&) M+""#&& ) "+)++ #!# ")+,*&,"&,&&!(+&,&&*! )#*& +&"(&"+*,+*) +&"( D 5)) & ++) && &&)&" )+ & + ##&&&)=&+ #**&7###", +,*&) #"&,"&,&&& &&++ *"&$* "+++ &*&&&&&#(&"%&&!+"&+#* $=",&,*&&!#""++!&&&+&+ =",&,&"%&&&"+*,"" &&(&&&) A!#&+&&)=+&&*+!&+&=&&+& +&(#&""",&*#,&&)&"* & """ & ## + #, $ = ",&, && &)=++)"!*" $&#&&&,&&*&&)=&#)= "(#"&#&*! )#+ *"!*"$& & )+ + ( )*&& *( ( ++ &,))*"$+"&&"(;*) M

66 ) )++(#*&*& *+"" &(*#!#4++("&) &"#+&"++*"+&#&& +*&!#& A"&,"&,) ++!*!!""&,"&,+ + #) &"+*,) )!""&,"&,",& )!+*) C#) # * & " +*,!&&!) &"(+,#&(,&%"&"&*%&&*+++*&!&, C & ""!&) )# & & + & )+ +()*&&"!*"#*!=&& $"&#&*! #*&",&,&& D&)&&*&*!"",&,!&%&&(* ",&, && " "!#"*) A " &)"& &,*& #*#*""(+)*&& *$+"$&&#&"*"&++%&+&&",&,& &!&%&#+#&&"&###!&%&""# #&*&##*!*"$&&!&%&*&) "* )*%&=#&& %&+&&"(#&",&,&& *! #"!*" D6%) D*,&#&#&&&,&&)""#*+#&!#& $+&(&)!+&""##&&"+*,"&& & * +&&* ",&,!, 4 ++(&%+#&&&,&&*&&)!+&"" &)!,+"""& ) "+)++$&& ""#*&&&"*&,*#*+A &* && ) + "&#&&"+*,#+& &)=

67 F6%) F.% +(#&)!+*&&&&*#&&)&",* $+"$&&) &*&&,))*##&&"+ *,#&##"& *&&&)=+*&,"&,&& =&&",&,&&E&&&#,&*( * B,(& &,#)*""&,"&, **+*&&+*,*&&*"!&%*&&)=+& #>+)*&*%*+#!#&!"(*&&#&G $*""&,"&,!&%*&&&"&,"&, *"&*&+#"&&"!)(),"&++*& +) $+&"+)+#"#(I ""&,"&!&% *#&&#*)&)+!&&*(*#&("& &"%&)*(&!"",&,#&!&% *)#)*&&A+,*&&) &#,*(* #I**&) 4*&&&)+ &&""!&&&)!&,"&, *&*""&,"&,*!&%*)&&$& & )+ + & & " +*, " + ++ = ",&, &&+)A+&&"+*,"")& +#++&&*+&&&""&,"&$&&+&& ")*&*&"+*,5""&&#""# *+*!(*! =",&,&&C#+ &+& &)=&)"#&"+*,+&&,))*+* +&&,))&#&&& #5& *& #"!!&& 2

68 F 6-4#&*="&,"&#+)=&#&*9,,#*(&*&* & & +) & &&,+# &#> + B*&"!, 9,,&#&=&&*("&"& & *&#&# "&,#9,,&$++#""&&,&&,# +%",#&*&&=&&&+"&, $&&!&% &#"&!,#+) #""#(%*& #"++"&"&9,,#+&&#+&&"&,&*&, &$&&#&#&##(&+&&"&,*&&# *&*%),&&#!,&%.#)"&#*&&!%+*,)!+&""#+& #&B()*&#>**)*#&&&*#" "" *&!#!%&B""&&#+&!%&&& )=+ &&&"""",++,# 5& & )"& *%) &# """ & +# )"&&,&&&#&+&!&) &=&,**)#"&!# "&&",,**)"&,"&#"#"",$# #"",+&#%*&#)%) &" *&&&!&&*",&",&+*)+#&#>& A *#+)"&) #"&***"&&*&!%) &#>**)*)=*<)!$&&"!&%&)("" &&*(G$%"++)&!+++ +&*+ & ) ++"$,#"#"&%") #",& &*(#,))&#>$&&""!&%*#)"&#)# #"!&&"&*&&",*&&""&"+&%)(= )# &#> """++*+& & &! * &&!") ""&,"& $,#"#*+,*&#>)+ #*&*%) # )#&B,*+&&#>)+ "#*++* *& #)&+#) #"&+ )+ *!&+& #$##+&*"&,"&*#+) 3

69 F5-) & *#))"&## * ##)"&", #,*+& ## ##& #"!&&" & D + * )"&#*(&* 4*="&,"&#+",###&&!++)"&,"& 4*& )"&,"&", &#> +)*( # #& & &!" *" ++)"&,"& + **" *&*&#*(&,"&, 5#"!&&"&&(&)##",##(& #&&)"&&",&4(*&&&*&&& )(&*"&,&&",#)*&&+&& 5&&#",#&+,&"$+,&""!"(*& +*&"",&++"&++&#"&#",#!,&%*#+)"+&#"&",##&+,*&#* &"&) C+,&" ",&",# +,),"& #!,&& &!## )!+*+,+&&##+*&&&&)"&&&##(& B & ##& &&,),"& <!&+&#"!&&" & # * (& * & # *++ = $&&!&%& &#,# # )"&""*&++!#*&",#!&+& &#"++&)&#+)&&="&,"&#+ 4*&#+&#++)"+&",###&&#> +)&"$&&",##&#") #)!+*+,"*&*& #"++&+)&"*&%) &&+#&&& )"& B",,##&&##%+"+)&#%#&# #&&#>+,))")$&&###&&&&# ",))*"++"!")""&,"& 4*&)*(!,",###&&"++##&"+ )+(&!*%&$&&",##(&&&,*&+ -

70 &#&!#**"!&&&++&,))5 *"! ",#(!,&,*) & + &*%&"#( + )(& *)%""&,+ & &&#( $+" &#,)&& + #+ (&!&&#( $+" +*#4*& #)"&#&!&%&&##(&&*",) &&,"&,+*,* &&),#"+&(*("++&&&.)+ ",##* &#") #)!+*+,", ##(&&&,###(&&&&(##&#"!&&" & 2

71 GE% G.5 2% D 7& * D C 7&? D06)7&*DC6):9( C7&? 9="06-39=":6""C AC# 9+*9A+*DE0E(""746$&;" 9,,---9,,A---;"*& 9, -- 9, : 0 > Q"G 7,& K --- K " (/.$ K>& -- K>& &** --( D"+" $ +" K>&--K>&&**+*--GD"+"*$+" 5+"7,&5+"D&0<. 2

72 5" 0 + 5";+ C% +;, D& ( % 0.M)/ <!$"%&())=;%""&B!DF,0H,:HA,9&=/ " 0 C+!, --2 C+!, K&& --2 =*" &&,&&& C&="-2-C&="M,&,-2-=(&B!9"; C#"---C#"A&---< " C7&?DF6!# 6,0P "--36,DP ":--3(/< BK,+!, 6#--26#&--20/%" %C 7&?.""."" ++ G # +A&--+.&A&6D--GD" +"* 77DHH)=7,= 2

73 =>&?--2=>&?9&--2(< 6*DF B D.4$P "A)!! A& I! D.4$P "A)2 G 82) ( G D&" ( #: "& ) &+",& 6,&, )+&,,+! && C K, A# C**+ & >>>"FA G7%2% D+!;+ A& :, # --3( <!" *+=&* =& D! 9"&#=*(<.,,+ ;,,,+ $ 6.& M"! B!" < =*"&&,&&& 2

74 C,++C+*I D6&.&&**%& # && G 79"779 < "#+MBD $"*%&() 2

75 .!) )526;-) B#&&#)&(&**)*#+)"+& &#>+ & +)&(&&#("&&,"&**)",&,!, #%*)#"",#&,&%D))&(& +&*#)"&%+ A&(&)&&""*&)+%&*&#"& ++(""*+&"!&#>#"++ 89-)= DG &G$+" ;&G4+ 81))% (!,G!*(*% "G&&- &!2 &&) &&& "GM&#")! 6G2" 8 =#="!I+++#)) =9 C,!(#!"( &"("& ;*&&"##*(!#&) 2

76 -)= DGE& &G$+" ;&G4+ 81))% (!,G!*(*% "G&&- &!2 &) &&& "GM&#")! 6G-" 8 6="!I+++#)) =9 C,!(#!"( &"(!& -)=0 DG &G$+" ;&G4+ 81))% )(&+" "G*%!& ).&)&")! 8 B# 2

77 >9 9(&"( +!& 8-)= DG E&2 &G$+" 81))%.G&D*&+)#"&,D! G&D*& ""+("&"&++ &*G&4+)#"&;!,& "G5&!! ( "=&&C# 8 6="!I+++#"(& =9 ""(&+&++!,!," 22

78 )<1; $*&*&#>#,&#>&&*",,))&#>&A #)&(+%%+4#,&#>&&#>*& "#&+",#+&)"#&++"*& ;( ;(.= 6(C 4& H"!&& 6 DIFDI F M J M 4 H &# &&" ) ) *""# &# ) M&#" ++ &&&( ="& +,+ #""&#"..*(*% 4 H& *&$+"+&"!, +%*& )#"& 6! " +& #+,+&8 ( ++++# &*"& && &( & (&"&()& ""+#), &(&) ",! "+ "++#* "&()#+ #(&#"&*&"& & # &*"& & # #&=& 5 F& #,,&!,&""") & "!& &*"& 23

79 @+ &*"&#&,&# 5&&++&#!,*+""+++ +&"!&&&#& M 4 "!&&&(,+&&& &&& &&&(&& &*&*&#&&*+*&*#%*#&!+ * &(!#&+&&(""+& #*#T 6! ""!&#(&&( :+!,")#*&(!&&C 4 6! = M&%+&#&&#,*"+),) && &+"&&&&!&"+)""#,!##*&& & +&+"*##* #+#+"# )#) && &L 6!! M J! 0! M&#B)*&+&%"+++#& & #+ ++) & & &+&#&*#)&!&"+)#&! & +& ",&,& +&%" 4 :+&++ L! M&"+& J!!! 2-

80 @+ J!!" M&++"&(""#&#," & & *&+ ++"& #,*"+) )!!!*+& & *!(&T& & &&&# *&!(&%""&*"&&&!*+&& & % &="%&""&&&(#(" &+ &&&,+ (-& M " &, % # =&" +*" #(& =& =&" #* + & & + "#!!&!,, ""&! & &+&4++R S & M &-& M)#&&*+""*& $ M&%""&&&&& ++"#*)"&*" #"")(& & 4!!! M& 4.&!&%*+& &! +#&!(&"(& ++ ++&!#! & &!&%+&*+! M*++&&&,"#&() +&#&& &&) &""&""&,#&%!&+&&+" ##& M 6!000 M& & *&&+&&&** & ++& &#&&&*&++!&+&+*&&&& +,#&&++#&&,#!&++*+"! %##**"#+#*& *&+#+""# +#( #&&*&L :; 30 M J-& T+LM(,+%#+),+,+ ""& ""*+& )+)+ 3

81 B T++""""+& C#"#((#*+# " +"""+*#!"#+#+)+"*# #""",*%"+ #& #*""""""&*#+##"" &""+&H %#&+&#& &*+ &&&+"&+&""*+&&&)# +& +,&&*++))) &# -&.(& (+ +&)#+"#) #+# #+""+!& &&&&&# &) +& & 4 )#"#),+#+ +++#+ &++&&& ),L R+S I 0 $&) ) &) &""& & #!+" ##" #&#"!"""*"&)) " )"*""*") & # +&) &),"&+& "& """++&"+&, J M& 6 M& "" ) &+(+() & &* *"+& &++,"+,!&& & "")+ )$",#,# " ""++)"! """""+++ M J-& M+"""++++#. M#& ""&&*&"&"&& #""&& + +)#++++ +&+# " &&&++ ) )++* #& 6! -& &!L :M; $+" ++&",*#&# &",""""! ##$&& #&+"+"& +& # +###& ) &""", *&"&#!#+& M&&*!#++*+) +"+!& M 4-3

82 M 4 J 77 & D& &&* &+,& &++,& *( + +, & ", &&(" + & #""& #! + "&#*#&##L,+ I:; M,+ (+ G M"&("++& & & +,& +)* +##+,8 M",&&("+&#((",&&("+&#(L,+ B & & &+)%"&&*+*+ #+&%# #!!-(!! +()+()++& ""++*"()+ +&#(*+ &",&#(&,+ "#(& M ",",&##%&. "#!(+&+ """&&!#*!*&&+! ","& ",&## #&&!+ "&*&!"+&##+&(&!# # &&&" & M &&,!#, ##,, C#&&,!8 4 5 &+(#+!!,&"&&!,&"#&& &"&&+#&&&,++ && H4 M &!#""&#( +&! &*&& & 77& / M& *&&#*! + "*(++,", &##(&*#&!#*&+ *(++,& &L D& #",)",+ "&#(*#& B- J& - 3

83 & M&# * #""","=&+++,((L. M#""&+&#*%&&&&#("*#L,+# &""& ##* &"#*+&&(#&"" #&#""&&&#*+&&))+&(!+( ++& &))*+!*+ + #++&& G! M& &"" &#&#&+* && &+, "& J- I D& && &+&#>& &4#,+8 4 C#+8 B""##4""4#4&&!4#+""",&8 4 C#+##,8 4 64&&4#8 4! 4! -! C##*"&& +&#8! 4! R"""&S C#+ LC#"++,*8 4BBB & #&&&D*"&8 J B (. M 5 *", &&)8 $6 $,,, ","""8.** H M&*%!"" "# &!"*!#& &!" " #! 3

84 M&&!""#+"" &&*&++* &)) & $#!""","#""","# +&,# )!&& ) + ) C#+" (+",4+D!,:! 4 C&&&+"!""$ &+&"*&+&*+&! M ) &#" MLB&"" +&#(&&,**""#&""+ +&#(&8 & & 4 H#) C""LH#) +"&##+!+&"!, "!. +") C#+&"!,!"!, & M&#"+""#! M&*+" MM*"&")#&) &!#+!!&+& &# M M H! 3

85 ;( ;(; 6(.= ( MIII E*%2+"" &+++ "E "=&&C#*""!#)&&) %+&"" +&& $ B ++&"++&&&& R!&US /"++*+&!&*+/++++*("&++) *+,)#"*&*%&&&,D!++&) ""8C++*+!,D!.*("& """+ &&*E##*#+ &+"""&& *+&.#!* ""H+&*!&;#& &*&+, 6!.#*&)#"&$+"""8 6! 6! M!E9=) &&E"*& 4 $!="E+,&""8H E## &+&&#&##""&E#"&+++#+& "(& 6! /& +++*++&+,&H &(E!"",! ""8. *"!"&))/ &+,""8. "++&#("&&*!*# &""8/ #(&,!"",! &(&*%&M"& )&+"+) &L 6! R&SM##+& & ++&#"") =+),&*+!* 6! M&++ 6! D& ++"(&8 4- B#(&++%#&&+,! " ML 3 M.,&* 3

86 3 M K B - C++++& +*+&*E"+*""8/++ && *& +*""8.!,&""+,+""8.+,+,+E*,)#"&*&L,D!""8 +++""&*+E & ++#""&#& &B#&#&! &++#+%&&&#("&%&&&#(,&%&& &#(+,+#%&&&#(""8 6!-.*&*,&+"#""8 +,+#&, +E&""&(&++* $- +++!,""8$&""&!#&)#"&+ &+&M)#"&++"!""& +)() +,!!!L4""8 R!&S L G M8 ( - M&"&&E&+H&L 6! D& &""& L+#&#) + & & &""& M&#("#&))*#&*&") &""8 """8 4 #+#*"++*!,#* +&&&* ""8.&&+&+)#)!)*"*"#+ "&*+&&D!)"&&""8 &"& "+&+("&""8#+D#""#""8.L &U &. R!&S 3 - M 3 M#""&& &"*) ++ ""8.& &*#&D&!#&E!#"&-" &) &""""8D& *& ++4&#>&++ " &,""8C#+ " &",#(&+*,(""8 4 A "C#&!""8$ &) "## &,(& +L*!,""8 4-3

87 M#&) "" +""8$)"&&&*+ +&+""8D& (&+,&E""++&""8.++ #!#(&++++ +"++)( ""8 4- &+#(&+ ""%&&""*&""# ++**&+&!#&)#"&+&#%&&&""8 &+#&""#*& L."+) L+&)+##(&++++&#" +(&""8 & D& *#&*""8 4- C+++!,+L+++"+*&&+ 1# )#"&+)& +&&&""8$#!+,++,++,+""8 4""&+"# &""8D& )#&+&""8 4- "+&"!%&&&,++&+ L (&+) &*"+ $+ #+&L+ " +&#+&*,+&&"&&#+ """(&&* &"++#8.&& *",)) #(& ++,&+" H!*&*&#,*&""&#+ ##8&L&"") $- M)&#("&+"#"&#("&&!%++ &+L&""&#!,+) &""& #!,+F) #>" $-."&&+++%""&&&#& * ""&&L&!&)+ &&&*" $ - C++ML 3 << - M #* $& )# & E & +# + ""8$&""L R5!#!&S RAS D& "!""#8 4- /+++& "&+("&) +E*&#+&(*& + &#("&+"#(++) +""&" *# 4- L 3 - B - 32

88 M& L& "&++ &%""""8 4-. & & + +,+"# + ""8 D& +" & #* &E& +,+* * &#(+,+""8C++ +&"&#(&""*& #(&+,++*&#&*&#("""8 3- H L R9+!+) S C++!""&) 8 $ "% RS /+++&E+*+&&,%& ""8.*&&,& + &+++""8$"")*("&, &""8)&+"&#(+&&,+++ ++&"!"" +&+&+& L 4- $&""*+*( &#&&&") + +& ),"+&$+" +*("& ""8 RS $&""* ""8.# #&+!!# )& )#"& +!#& )#"& + + &!!# )#"& ""8 4- D& &"""*""""#(!#+!!"*& ""* &,##8 = -B D& &""D& #* #(&+*+"""8$"" &&) &&#+#""+!%E&&&&&#+*+ ""*"#* &+& & +&* &%"" &#&""& ++) + #8 L R4&#>*&",&+#"&)+ "++&&S $ 6 3! M& "&&C*&++""8/+++ && " (&&>E"" &(&&"",!&+ "& *"",#+ E+ H,&&>++"&E "!,)##&!&+&&&%""&""8 4 H #+&*%&&++++"(&L,)#& &"" N3 0 B 33

89 D& &H& &""&+++""8 &- /+++& ")) +++ +!#&)&) ""8$#(# #"#++#!&++E& #**!#*&& ##"!%&( #&+&+++ ""8$""8H+,+&* ++++L&&+ * &""*"&+&,+ 4"")&&) (,+ 4"" +++E&&""&+& L,"* )!&())&& ""& 4.#!&+&& &#"*,*&( #&#&,#""8$&,&+&"&!+E#&* 23 """ +&&*"&&H#* #,"")++,+"&""8 &.& ##"*,*&&,##%&& )#&& #&++&+ #!&++""8 4 M B #""*#&+L RS $&#++""# $!K<0 M&++L MUC"&+&& ""&+++L! &&+& #(&#++ L*&#,*&##*"&"+& ##&+& &++""8 6!- M +,++++&+&#&*+ +&*&E ""&+++L&!L "" &+&+ $- "&(&&+""*"+&+ +*+"!(+*")*&& &5 )!!&"& &&)*!+"+ " ""&+))) &.&""*&&*+ &E& &+,++&& &!"**""8 430 M#*"& 6!. M&,+("&"# RS 6!< RS &R#&*&S 4 <! 3-

90 C++L & 0! 0& 0 0 C++& E#+&+#&*(C!"#&& & LD&!%& +&&&&!"""8C #(&) & )*&)&&""8C#!#(&&"+)$+"""8/ & LM"&&!#&)&) + #& ++ +)+ 4 /+++&"&+(") + &+& &""& +++&!""!#&)& & &""+"++ &+&,+ ""#") &,*"&L&&""$&+!&++""8 """"++&+&,+ "" ",+ "" ""*&L&)&+""8 4 *&#&&""8M%""&&&*"++ & ) + +&)&*+"&&&"" E&!&& $ /++&""! M& L%+ &*"+++&*&+++L & +"& +2 ""8:*+*%3" +L+*"+ +&&& """&+,++&#("&&+"&+&&& "" && & +! & ""* #* #) ++*""8 & $&#&*%E""&&")+& &%""""8$#!% &&& *" "+#,""8M"""#)*++*E& #* # +&#("""8.##!!,+*#)+ "##*+&+#""8 4 M""!,&+&) &,"!% & 3 -.! B - D&*"8 4 D& &+""8M%&#&&++& ) &E+!)+ """8+!&("+!#&!"*+&*"#&+"*+&**& ""8H*""&"& &C#!+* +,+""8&+#!&!""8H&,#&&""8 &- -

91 /+++&E""#( +&) &&))++&C+&H#&L& RS $& & +& +& && )+ * & L*" *"*""++* #!,& $&+E#+++",&L+&#+ "++++#!,."&*"*+& #(") +++L+ ++#&"++"+ &++!,"L&&"" L +!#&)#"&"&& +&++M""" &) + ""8 L! M&"& 3 C++ ""&)#&&+"*"+)#&+&!!#&& &)&*+,! &&,!", +&&&&&""8$&*")#+&* "" &&&)#& 6!! M&+&""+#E&+ +!#)#"&) 4."++"",*++#&*" $&& "++,&+" +*+""E& &(*""8 4 +*& &""8 +& L*""&&"%E &*&"".++*!&+!#&)&))#"& ) E(&&) + ""8 4 K-B!& M E < C++ C+++"""&&E#""+*& )+ & &.*+E $+"8 4!& G < - C#*&&&"%&&8 4! M+ #&#(+*(&" 4!- C#*& )+ &&&8U RR 4 < -

92 RS 3 & M 3 <- &&"&+*+E&+*+E+*( & - <B! D& &, + +&& &# + &&!* & &" &") ++ E+&&""8 4. +#*E ""+&&M"&+& &#&&*+""8/+++&+&"(%+!""8$&*""&&& ",# && & " +*, & +++ & +) ""8M#+&#&"() ""8&*+& +&"#"!(&"(H",+("&&*& &""8&&"& &#* +)"&#"+&"(E& &&"*%""8$&# )#&E&" ""8 +)"&#(++++L. #"#+,&+!#&*&)#"&E&,&+#*#H#"++++ ")#!#&+""8 *""&",*&++ &+ M&!#+&&) &&),"&""8/+++L 43!!,, M+%&&&*(&&""+&##&&",* $+"&",!$+"C#!,D!&& #L,!,D!+#", 5%)&E&&&+*& ""8 4 C##!#&)#"&5%)&) + +!#&)#"&) $+" + #",) + &!(&%+!/+++ "" "$+"""8$#&&++&""8 &.+++*"" &*E&""*!( &#& +&*& +&"( L#*&&+&("&""8.* +&#&&##&("E&""#&(",) *& &"*%"") ++%&&&") +) (## #*""8M""!,*&*""&&+E) + #85""++++ K< K-4- &-! D& 4*& &&++&E""#(&&#4#(&&&##L 4 -

93 K<B M&&E+&&*+&"+*"&"L """8 4 $") &+""& 4 /++"&&%""&L++++*(#&+&+L+++ " *& ""&&&&&& &+ +L#""#H&+!&(& ##"&""+# &""8 4 /++++#E*""&&&)&&&M!# ""("& *+&+!!!!!!L&! & &""8 +) *&""$+"""8 4 M"&# ) &!!&"!&&&++++& ""8 C &!) + + & " )*&&) ""8 D& #,*& #+""8 M+E&+&#"& "&*&") *" + H*$+")=&L"&&&&"L& + ""+,+"&&*""8 & D&*+++++""8H++"< &*&&& +%&&""8$&#(& &+) *,+&," &#* &&""8 4 H#(&"""8 "#&*"+"&& ""8H*&"&+"#++ &+& +!+&&) + ""8$"&+&#& &#&+&L& #*+. %&+++),*&&"+++& (&""8 4 $*#"++E "++&$+"+& - $&*&*E*&&&#&+"E& + +&""8$+*"&&&%"*&"+) +, D!&) &+ 4" +"&&#""+,+ *+ E* "++ +&*&"*+ ""8 &+&*"&H ++E#"++ **" ",&,""8 RS B*"&&""8H "++&&++,) *"+ ""8 L K!4< RS -

94 ..! &&""$&&#+ "&&&&&E&+& ",*) & +"""8 4 $&++& +"&&""++&&+" +&""8/+++&&&+++&&+&*+ * ""&!#*&&"#(+"""*&)(&"+ & ""++++&,""8H+++"+ & +++++*+"" &# (&*E*""&&++&&&)& R9"!"E&!"") S R5"# *&% + & + + "&# "!,& 4 R++"#GSM+&*&U /++&,&++&) E""","#&) ",/+++LD& *&4#+&8 M M /+++*""&+&&L&&,&& ;8 M&&&&*"+++#&""8 ) + *,&&"+& &+8 D& "&(++ "+*E (&+/+++ #+++ &&)#&*" &&+ &) + &++""L""&#"++ "++ ++&**&(+)(&$& "" &)(*" #(&#&#&+&!# &&*+""8 4 "++ &&+ &&& """8C#!#&*%&+*,+&&L*"& *&" &""8 *#&!&#!(&&++ )+&) +&&+ +,++++& +E& ""++""8 &- 4 <$ M+"" &)+ E ++*& &# 4+ &""8/++%&*&4""+E", 4""&*,*&#8 %&&&4"++)+ *"*""8 4 A M+#&"E&#&%& -

95 ;( ;(C 6(; " %, $6 M*%*+&*& 6! $& M&#" $&+& 4K-& % =!6!K.!".++L"&&++&# &8 B M&&++++## +&&&&&( +&++++*+() +&++ 4&.&%)++!()+, 4 D& &#*+&(H"& #* 4B- M& - - &!",&(!&+&&" MMM &&&& 4 D& *"&"="!ID& &&"8"! &"="!I&!I *! 6! H &))&*#&+) &!I"="!I& # +&&&*+#& +&!&# +&&&) + *I+&"(D& *!&#, #&&#(& # ",#& &#+!#!,") &"" &, -

96 .++ #& +&",!# +&!#"!& &( & 4 & $ "+*&&".&&# +" )&#&""& $ $&#!+ +!#+&&&#&&.!#+&&&+&+ & #&""&&&*! $ $#& &&,)) 4 C#+!&+& #"8C#++++8 $"&&$", && #& *%&&*&+ 4 ",&*##& &+&+ 4& D&+,& *6!D& & ""*#" +&"* #"#!#"&!*&"+&#!++#%# +&&&*+ ++#L, ++ )) ++ "" "#! &#(!"",&#&#&&&"&++# * "++$+ &#++#*+ " 4 +&! #""++& 4& ML L 4- /+++*&( 4 H+*#$& #&&& "&& +,"+" #" #(+++ + &#!#+#+# "&,& &!## B0 M&.&+&5&#"" & && "&&++#", 4 $& *%&!%&*#! +&=+),&") & &),"&#! *&++ "+ #!&"" &"&+& #&!#",)#&+L& "& M M.!, P+&&"& -

97 4 H LL D& 4 H "+ 6!K- M ++,, C& & ""&&) "#*#&&#&& M- M K- M - M+&"" && *,)C#!,*) )""!&+&! +++ & $+& L& #)#&&*+&&&"" +&)#&#.&&(&#*+ (&+**+ & ++#(& + "")#& & ) L& $+" & #&+&$+"%$##(&+*)!++++&+*()*&M&#,*&"" &+&#&&"++,+# &&#""+& *+,##(&&& "++! #* " & *,&(+&*+ G MDU$& M!#*+&*&&*" M&& & +++LM*H++*+$&&)%")&U CL&"% ++. 5&&&"+)&"*"&"+&+&&#&" #& &,##""#&&*&"+++) ",#""& &*+".&D& ++"&! L&!,))&& #"*"H L&&&&&&#**"&" #+*(""#&",&) " &&#+& ""!&*"*+ #& &#",""+( &. ","+++H &&"#&!G+"+ &"#&!$&""&&""+#+&&,& (+!# &+ "+& #&"" && #L# *&& &&#&&,""&*+& #,"#&, #&!&+ "#,#H *+*&&+!#&!&) +!#&! &,!&&)*+& &!+& #*&&+*+ +*(#""#", +&D& &,&&""*&""+,&!*&, &&#"" *"#""&++*(+& *&&++&& -2

98 ##"" &#+!++* ""!""!H, * ""!&&C,L&&,* &"") & ",+* #+*("" &&!&"++,#",,",#+H *"&&!*" *"$*" # +L ")#) + &&& ML$&#& & ;+& &&M#&+,&( C$&*&& & " &,&5,& +""&&$&&#&&*+&"+++ / M#%+&+#&&""""++) & && &*!*!U*!+""& K-&! M* "+) & +*+&& C# +*+ "" ++ + "*+"+)#&"++$&&&" & L+&+&&"" +&& *+"*+" +!& "" +!C# L5&& &!&!$&"" &*++*+ ",&* &LL+!*&4+(&*+ K-& -! ) +#$+&*& "++ D&! * + & L +&&" &#( "&$&"+&&&+,(#""+*! G,",""#"*"+#&+&#""& 8.)&) &"+ )&) #"#(& ) &+"& " &#("")& +++ & +D++""+*",) )& &*#+#& &) ) & &#+!#,+,""&&!#+)&) "+ & #+""+ +*!% &L &L M+# &!O& P :&##&+" M 3! M*",&,&&& B -RD*!%S.+ "&&) + D& +*," &&"&++*&*&# & #, * #*H *+) + * +*&&&& =.++L 5 -! -3

99 $&*& ""&L8!-. B ++&) + " +"""*"&) + +&+) + $&"++!*# R#"S R*!%S8 +,& &++",&,#8 $! *"+*+D& ""+&(&&&*+++**+#+"" &$&) +,",""!#*",",""*&L&L *&"+*&&&$"+##++# ",++&M#""*&"%,L "*# "! "*&,$& &$ *&.& %& $$##!="& 9 &*&& A&"$!%#"&*& &"#, $"""!*&#!#""#*+& ""#&$&*+ &$&*& &$*&*+ M7&+&*"&"&* K-!-R*!%S D& +*+,*! +&+!!*&*" ++&$&+*(*"" &&)+ #& +" "+) H"%&+ &H + ",,"*&H #&*&8C ""&!) #C&,"++&&D& )##&#+ "*&*)&#&""&+&&*+$&# G#* ",&"*&&8&+"(&& "& #&!++#""&*+&#&++ * ##"&"*& &! "%#(&&&$&+& *+ 3 - M*& &""#,+ 0 C#+*(*#&* &L$&##&""#&#&)"(*&&" "#(&, &)"(*&& & &#)#&!& $)#!) + &!D& $)"&&)#&& ) #+ +&"&""&") + ")#!&## &! #!##+&!#! *& *# G"%""""" +H * &&*+ && #(&&#(&&L##(&&&B*+#(&&& *&+",D& ",) +"C, (&* *+C,+&L#"*"&,+&LC,4665 "C,""#,,+&&, "")&+& #,+&,,""& "&"$&! M --

100 +&#"! &""!,*&"(#& & & $, " """++ *&( +& #,# # "!# + *&&&*M"","""""""&",#(+ $&#"""," /-& - & 5*+*+* &""&&),"&#G+ &("+#*#*"8C+ #(&,. #&("#&!*&"+&$ ", &"+&+& *""!#&& #&&$&" """""!##&&" D& &"""D& &&(" H&&&, &"L&$&"!""*& $"""*& & +!&+&"*##$&"+&& +&(") & ""!*%"+ )%"" "+&$&*&!"" M$ *"L!+"&++,+")$&""&& +",!+"&& "%,&"(),"&&&"(*#," ##&&#()"&"*"M"""#+&&"(*!*")" &"M%& &&)#&!&++#) + D& #,"!",&#*&&"#+&"""#() + %& &",# C -& 9& $+,$&+&+"") H "&*&+ #& #&+**#&+"(&&! &*( # & *(# & +*(# & +&("*#&# + "#,*#&*+" & &+"(&*& +"++ #"6(&*#&(&&++* &! +#& *""""""G++A#,++++ ""+#*+ )""" +&)"&#&&&$""*+& & &*(# &*(#& ""&&""+M",&&("+#&!# *#& *& & M#&""ML&+&&("&#&M&+&&("&#L %)" ". & & + )& &" ""M" "" "&!""""&)&9) + # )),*&&"""M!#&!*+ &""".#*&& ++#&&,,&+#*&(,#+ &*&(++&$&)+&+&++&& &(")"& &&"""$&#+&#(& #""$#+&#" *#,&M&("&)!&&%+,! M#&&"" &&&%+, ""*(&&),#& &&.&&"""++&&","! 2,&&"" """+#&!#&,&&"&(& 3A M+&#&),"5*&&),&" & "+*&&),"&&M&#(&&&&) +"" +#&&""& "# "++&!-

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08 Bachelorjan.2012 DetTværkulturelleForældresamarbejde LærkeSchouI08 1Indledning Alforståelseberorpåforforståelse.Deterenfordomattro,atmaningenfordommehar 1 Integrationeretbegrebsomdeflestedanskereerbekendtmedidag.Ordetoptræder

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

EN SKOD PRODUKTAFPRØVNING -

EN SKOD PRODUKTAFPRØVNING - ROSKILDE UNIVERSITET EN SKOD PRODUKTAFPRØVNING - Produktafprøvning af kampagnen Kan du Ramme? Kommunikationsprojekt af: 45485: Joachim Hintze Juncher (normal) 39835: Karen Louise Steen Hansen (bachelor)

Læs mere

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel?

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Litteratur til i dag: Jensen(2014). Det personlige i det professionelle, side 265-280 Dato: 30.9.2014 ! Snak med din sidemand

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

1.0 Motivation. 1.1 Problemfelt

1.0 Motivation. 1.1 Problemfelt 1.0 Motivation...4 1.1 Problemfelt...4 1.2 Problemformulering...6 1.2.1 Uddybning af problemformulering...6 1.2.2 Afgrænsning af problemformulering...6 1.3 Arbejdsspørgsmål...6 2.0 Metode...8 2.1 Projektdesign...8

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Integration og livskvalitet I forhold til voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Integration og livskvalitet I forhold til voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Integration og livskvalitet I forhold til voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 1 Indholdsfortegnelse Indledning og problemstilling..s. 3 + 4 Begrebsafklaring.....s. 4 +5 Sociale

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

LYSFESTIVAL LIGHTCAMP OPEN BY LIGHT 10 LYSPROJEKTER INTERNATIONAL KONFERENCE. Fotoudstilling / Kunstudstilling LYSFESTIVAL.

LYSFESTIVAL LIGHTCAMP OPEN BY LIGHT 10 LYSPROJEKTER INTERNATIONAL KONFERENCE. Fotoudstilling / Kunstudstilling LYSFESTIVAL. / YI 2008 / 10-26 3 YI Y I f f 2008 10 Y IC f / II C f 3 f I II 2008 f f f, f :,, f f c, w f I I / / II DIII,, f f Df f I II DI 2008 f, f D f D UC f, f f f - I C, f fff I II fc f, f I f : f c f, c f, f

Læs mere

Tilmelding senest fredag den 27. januar Der er dog stadig mulighed for at blive eftertilmeldt - skriv til

Tilmelding senest fredag den 27. januar Der er dog stadig mulighed for at blive eftertilmeldt - skriv til Ph.d.-kursus: Videnskabsteori og metodologi Om kurset Uddannelse Undervisningssprog National_online Vært Tilmelding ph.d. Dansk Kurset vises på den nationale database Ph.d.-skolen for mennesker og teknologi

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 4 2.0 METODE... 9

1.0 INDLEDNING... 4 2.0 METODE... 9 1.0 INDLEDNING... 4 1.2 PROBLEMFORMULERING... 7 1.3 AFGRÆNSNING... 7 2.0 METODE... 9 2.1 VIDENSKABSTEORETISK STANDPUNKT... 12 2.2 INTERVIEWMETODE... 14 2.3 METODISKE OVERVEJELSER... 18 2.4 PRÆSENTATION

Læs mere

AT!VÆRE!LÆRERSTUDERENDE!I!ET!FELT!! UNDER!FORANDRING!

AT!VÆRE!LÆRERSTUDERENDE!I!ET!FELT!! UNDER!FORANDRING! ATVÆRELÆRERSTUDERENDEIETFELT UNDERFORANDRING 1ENUNDERSØGELSEAFENGRUPPELÆRERSTUDERENDES PRAKSISFORMER SPECIALERAPPORT JOHANNENIELSEN AALBORGUNIVERSITET Titelblad Atværelærerstuderendeietfeltunderforandring

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ophavsretslovens begrænsninger for sampling

Ophavsretslovens begrænsninger for sampling Ophavsretslovens begrænsninger for sampling Ida Marie Thorsen - Et casestudie af Ophavsretslovens begrænsning af kreativitet og innovation [Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Læs mere

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Vi har valgt at opstille en række erkendelsesopgaver som vi vil belyse for at kunne besvare vores underspørgsmål, som skal bruges til at besvare vores valgte problemformulering.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Studienummer. Indvandrerkvinder og integration på det danske arbejdsmarked

Studienummer. Indvandrerkvinder og integration på det danske arbejdsmarked Forside til afleveringer Fornavn og efternavn Studienummer Nadia Abbas Mahmud 4002009516 Hold (husk at anføre a, b, c eller d) KF12A Vejleder fra Metropol Mass Albert Staack Opgavetitel Indvandrerkvinder

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Identitetsdannelse hos etniskee minoritetsunge

Identitetsdannelse hos etniskee minoritetsunge Identitetsdannelse hos etniskee minoritetsunge Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse, 3. modul RUC 2008 Hus 19.2, Anne Melsing Frederiksen, Anne Harbo Sørensen, Dorte Louise Andersen, Tarra Jane Rugård

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I

EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I FORHOLDET MELLEM STATEN OG BORGERNE... 8 Historiske forandringer

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores

Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores organisationsteoretiske udgangspunkt...9 Det naturlige åbne perspektiv...9

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

AT at udvælge endelig sag og formulere problemformulering

AT at udvælge endelig sag og formulere problemformulering AT 3.2 - at udvælge endelig sag og formulere problemformulering Mål med lektionen At få indsnævret din foretrukne sag til en foreløbig problemformulering At få feedback på din foreløbige problemformulering

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

KF 11 B - gruppe 58. Indholdsfortegnelse

KF 11 B - gruppe 58. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemformulering...5 Målgruppe og afgrænsning...6 Metode...7 Den kvalitative forskningsstrategi...8 Valg af informanter...8 Semistrukturerede kvalitative interviews...9

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #%  (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3. Semester Hus: P.11 Projekttitel: Resocialiseringens effektivitet Projektvejleder: Peter Mølgaard Nielsen Gruppenr.: 19 Studerende (fulde

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere