an jeg snakke med kommunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "an jeg snakke med kommunen"

Transkript

1 Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner for en bredere kommunikation mellem denne gruppe af ældre borgere og Odense Kommune. Betydelig flere bruger Vollsmoses lokale træfpunkt for ældre, Mimers Brønd. Ensomhed og isolation erstattes af direkte kontakt til andre ældre og kommunale medarbejdere, der taler samme sprog. Du kan jo godt afdække folks ensomhed, men hvis du ikke har et alternativ til ensomheden, så har du alligevel ikke nået det, du skulle. Jeg synes projektet har fundet svaret på det problem Annegrete Worsøe, projektleder Vollsmosesekretariatet Aktivitet og Træning Ældre- og Handicapforvaltningen Nu k an jeg snakke med kommunen Rapport om et forsøg i Vollsmose: Forebyggende besøg hos ældre over 65 med anden etnisk baggrund end dansk.

2 Nu kan jeg snakke med kommunen Odense Kommune juni 2006 Kontakt for yderligere information: Joan Lavendt, Aktivitet- og Træningschef Direkte tlf.: mailto: Annegrete Worsøe, Ældrekonsulent/ Ergoterapeut Direkte tlf.: , tlf. tid kl. 8-9 mailto: Vollsmosesekretariatet Ane Mette Ellekjær, Konsulent Direkte tlf mailto: Udgivet af Vollsmosesekretariatet og Ældre- og Handicapforvaltningen. Tekst: Simon Hansen Interview og fotos: Ane Mette Ellekjær & Katrine Hallgren Frederiksen Layout: KreativGrafisk Tryk: HTOdense Oplag: 2000 Forord Et vellykket projekt...sådan betegner vi selv den udvidede ordning med forebyggende hjemmebesøg til +65 årige med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet fortsætter til udgangen af 2006 og det er vores håb at kunne arbejde videre med de gode erfaringer herefter. Den største succes afspejles i målgruppen for projektet: 85 % af målgruppen har valgt at modtage besøgene, hvilket er markant flere end i den tilsvarende målgruppe for danske ældre i Odense. Vi er sikre på, at nøglen til succesen ligger i, at vi har ansat tosprogede medarbejdere, der har samme sproglige og kulturelle baggrund. De tosprogede medarbejdere bliver brobyggere mellem de ældre med anden etnisk baggrund end dansk og Odense Kommune. Juni 2005 udarbejdede vi en midtvejsevaluering. Den viser, at det er en målgruppe, der har et stort behov for information om sundhedsfremme, egenomsorg og kommunale tilbud. Desværre har vi måtte afvise ældre etniske borgere, der ikke har bopæl i Vollsmose, som har bedt om også at kunne modtage besøg som 65 årige af en medarbejder, der taler deres eget sprog. Dem håber vi at kunne tilgodese i Joan Lavendt Funktionschef Aktivitet og Træning Ane Mette Ellekjær Konsulent Vollsmosesekretariatet 2 3

3 Odense Kommunale Ældrepleje Besøgene, der gjorde en forskel I januar 2004 startede et forsøg med at tilbyde visse borgere over 65 i Vollsmose besøg af en medarbejder fra kommunen. De ældre havde alle en anden etnisk baggrund end dansk. Og medarbejderne talte samme sprog som borgeren. Dette forsøg skulle vise sig at blive indledningen til et meget frugtbart samarbejde mellem de ældre og Odense Kommune. For mange ændrede det helt deres opfattelse af ældreomsorgen og deres egne muligheder for at få hjælp. For medarbejderne var oplevelsen lige så stor. Samtalerne gav forvaltningen en helt ny indsigt i de ældre ikke-danske borgeres behov. Et forsøg som gav gode resultater og skabte ny viden. Men besøgene åbnede ikke kun for en bedre kommunikation mellem de ældre ikke-danske borgere og kommunen. Besøgene skabte synlige forandringer: Betydelig flere er begyndt at bruge Vollsmoses lokale træfpunkt for ældre, Mimers Brønd. Ensomhed og isolation erstattes med direkte kontakt til andre ældre og kommunale medarbejdere, der taler samme sprog. Samtidig har Odense Kommune fået værdifuld viden om de behov, der præger nye generationer af ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Det er historien om familiemønstre i opbrud, om unge, der lever som danskerne, og om ældre, der frygter ensomhed og ikke forstår det danske samfunds tilbud. Projektet viste, at det er muligt at nå disse ældre og at gøre en reel forskel. Samtalen er vores værktøj. Den helt store fordel er, at medarbejderne taler de ældres eget sprog. Annegrete Worsøe, projektleder, Salwa Kaakoush, social- og sundhedshjælper, Jenny Havn, funktionsleder i Ældre- Handicapforvaltningen, Odense Kommune. 4 5

4 Nye tider for de ældre To ud af tre beboere i Vollsmose har en anden etnisk baggrund end dansk. Derfor kunne man forvente mange ældre fra de samme grupper. Men sådan er det ikke i Vollsmose, endnu. Bydelen er nemlig i høj grad de unges bydel. Her er langt flere unge end ældre, i forhold til resten af Odense. Og derfor betydelig færre ældre end i resten af Odense. Det er imidlertid et billede i forandring, og for Odense Kommune skaber det en ny udfordring: Hvordan kan kommunen tilbyde disse ældre en omsorg, som passer til livsmønstre, der ofte er ganske anderledes end hos de ældre danskere? Hidtil har det været vanskeligt at komme i kontakt med bydelens ikke-danske ældre. En del af de ældre taler og læser kun lidt dansk, nogle slet ikke. Derfor er de sat uden for det almindelige flow af information. Desuden mangler de ældre den viden om at være ældre, som danskerne umærkeligt tilegner sig i løbet af et langt liv. At folkepension og pension ikke er det samme. At en rollator er noget, man kan låne hos kommunen. Og at flytte på plejehjem ikke er det samme som at være sat under administration. Byrådet er orienteret om udviklingen I 2003 beslutter Odense Kommunes byråd derfor at gennemføre et forsøg med forebyggende hjemmebesøg hos ældre med anden etnisk baggrund end dansk i Vollsmose. Aldersgrænsen blev rykket ned fra 75 år, som det ellers er almindeligt, til 65 år. Det vælger man at gøre udfra et sundhedsforebyggende perspektiv, og udfra en erkendelse af at ældre med anden etnisk baggrund end dansk, ofte er mere nedslidte end ældre med dansk baggrund. Helt afgørende for projektets succes blev imidlertid en anden af forsøgets grundideer: Medarbejderne skulle kunne tale den ældres eget sprog. Jagten på de gode medarbejdere Projektet blev lagt i hænderne på ergoterapeut og ældrekonsulent Annegrete Worsøe. Projektperioden blev sat fra 1. januar 2004 til 1. juli Første opgave var at finde egnede medarbejdere. Samtidig blev netop det en af projektets vigtige erfaringer: Det viste sig nemlig ikke at være så nemt. Med hjælp fra Odenses Integrationsråde (det daværende Flygtninge- og Indvandreråd) - lykkedes det at finde seks tosprogede medarbejdere med en dansk sundhedsfaglig udannelse. De dækker sprogene arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, bosnisk, iransk og somalisk. Ved at bruge tosprogede medarbejdere, kunne projektet undvære tolke og opnå en mere direkte kontakt. Emner for hjemmebesøg og infomøder For at skabe sammenhæng mellem de enkelte medarbejderes besøg, fulgte projektet et spørgeskema med 5 fokusområder: Opholdstid i Danmark og danskkundskaber Ønsker og forventninger til hjælp Ønsker og forventninger til bolig Kontakt til andre ældre og aktiviteter Kendskab til de kommunale tilbud De fem emner skabte et indhold i besøgene og gjorde det muligt at lave en systematisk evaluering midtvejs i projektet. Samtidig arrangerede projektet en række informationsmøder. Ideen var at invitere de ældre til møderne via hjemmebesøgene. Infomøderne var koncentreret om emnerne: Hjemmehjælp, ældreboliger og plejeboliger Servicekontorets ydelser 6 7

5 Diabetes Træning, hjælpemidler, boligændringer Muligheder for at lære sprog Inkontinens og bækkenbundstræning Knogleskørhed Den personlige kontakt Et brev til den ældre, skrevet på personens eget modersmål, lagde op til det første hjemmebesøg. Selv om brevet blev taget vel imod af de fleste, kunne medarbejderne melde om en vis reservation hos de ældre. Mange var ganske enkelt usikre på besøgets formål. Men da det gik op for borgerne, at besøget var omfattet af tavshedspligt og frivillighed, blev isen brudt. Mange gav udtryk for, at det var første gang i alle deres år i Danmark, at det offentlige talte direkte med dem på deres eget modersmål. Ubesvarede spørgsmål kom frem: Er det rigtigt, at man skal plejes hele tiden på et plejehjem og ikke må bestemme noget selv? Nogen ældre får penge fra kommunen, jeg får ikke nogen, hvordan kan det være? Hvis jeg vil flytte tilbage til mit hjemland, hvem kan så hjælpe mig med det? Familiemønstre i opbrud, brug for hjælp Men samtalerne viste også noget andet. De traditionelle familiemønstre er i opbrud. Familierne tager sig ikke længere af sine gamle, som det er kulturen i den ældres oprindelsesland. De unge i indvandrergrupperne lever mere dansk, ofte er både sønner og døtre beskæftiget i job og har derfor ikke tid til at passe deres forældre og bedsteforældre. Tilbage står de ældre og frygter isolation og ensomhed i et samfund, mange af dem aldrig har lært rigtig at kende. De ældre er klar over, at det er en forandring, der er kommet for at blive. Til gengæld er de kun ringe forberedt til at klare et ældreliv på samme måde som de danske ældre må gøre det. Mange mestrer ikke det danske sprog, og derfor er det stort set umuligt at forstå, hvilke muligheder der er for at få hjælp og omsorg. Samtidig er mange af begreberne - plejehjem, hjælpemiddelcentral, visitation - ikke blot vanskelige at forstå; de findes ikke som en del af den ældres livserfaring. Der er intet at sammenligne med og ofte er der ingen andre ældre at spørge til råds. Derfor er mange af de ældre med anden etnisk baggrund i en vanskelig situation, som kun kan løses op på den ældres egne vilkår. På samme sprog og af en person, der kan forstå den ældres tænkemåde. Hvis der kommer én hvert halve år, så ved jeg, at jeg ikke ligger alene. Hvis der ikke kommer nogen, så er det lige som om, man er glemt. Layla Yusuf, besøgsmedarbejder, Mama Aftin, besøgsmodtager. Begge fra Somalia. 8 9

6 Profil af en trængt gruppe Besøgene hos de ældre har skabt ny viden hos Odense Kommune. Medarbejderne har stillet de ældre en række spørgsmål, og man kan derfor tegne et sammenhængende billede af de ældres situation og tanker om fremtiden. Der er samlet 110 spørgeskemaer, men ikke alle har svaret på samtlige spørgsmål. Derfor bliver summen af svar på de enkelte spørgsmål ikke 100%. Vil blive i Danmark, men få kan sproget At der er behov for tosprogede medarbejdere i forhold til de ældre understreges af de ældres ringe danskkundskaber. Kun hver tredje af de ældre med anden etnisk baggrund end dansk forstår det danske sprog. Og kun én ud af ti kan læse dansk. Danskkundskaber? Forstår dansk 31% Taler dansk 25% Læser dansk 10% Skriver dansk 7% Men selv om danskkundskaberne ikke er bedre, regner de fleste med, at de skal blive i Danmark resten af deres liv. Dog har hver tredje ikke svaret ja til spørgsmålet. En del svarer slet ikke medens nogle svarer klart nej. Perspektivet for ældreindsatsen er derfor, at langt de fleste af de indvandrede ældre bliver boende i landet resten af deres liv og at mange ikke vil kunne kommunikere med kommunens ansatte på dansk. Familien i en nøglerolle Kontakten til familien spiller en stor rolle for den enkelte ældre. Men samtidig er de traditionelle familiemønstre under hurtig forandring. I samtaler giver de ældre udtryk for, at deres børn og børnebørn har travlt, og at også kvinderne er aktive på arbejdsmarkedet. Der er altså ingen til at tage sig af den ældre på samme måde, som i den ældres hjemlandskultur. Hver femte af de ældre bor dog stadig sammen med børn og børnebørn, men når man spørger til fremtiden, hvor behovet for personlig hjælp vokser, vil et flertal gerne supplere med hjælp fra hjemmeplejen, og en tredjedel vil gerne helt nøjes med hjemmeplejen uden indblanding fra familien. Hvordan bor du nu? Med ægtefælle 50% Alene 22% Med børn/børnebørn 20% Med andre 1% Hvordan kunne du tænkte dig at bo, hvis du får brug for hjælp? Alene med hjælp fra hjemmeplejen 33% Med familien og med hjælp fra hjemmeplejen 30% Med familien uden hjælp fra hjemmeplejen 24% Hvem hjælper dig i hverdagen? Familien 38% Ægtefællen 34% Ingen 21% Hjemmehjælper 9% Andre 3% >>> 10 11

7 Ringe viden om kommunale tilbud De ældre ved kun lidt om de muligheder for hjælp eller aktivitet, som Odense Kommune tilbyder. Fire ud af fem ved ikke, hvad et dagcenter er, og omkring 60% har ikke hørt om hverken hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske. Konsekvenserne ser man da også, når den ældre skal forklare, hvem der yder personlig pleje, når der er brug for det. Halvdelen får denne hjælp af familien, medens kun 15% får hjælp af hjemmeplejen. Og et stort mindretal har tilsyneladende slet ikke nogen, der kan sikre deres personlige pleje. Hvem hjælper dig, hvis du får brug for personlig pleje? Familie 51% Hjemmeplejen 15% Ved ikke 16% Andre/ven 1% Hvilke af kommunens aktiviteter / tilbud kender du? Pension 60% Boligstøtte 49% Hjemmehjælp 43% Hjemmesygeplejerske 40% Hjælpemidler 37% Transport 35% Træning 30% Ældreboliger 28% Plejeboliger 24% Dagcenter 19% Kølemad 9% Intet kendskab 5% Hvilke tilbud eller aktiviteter modtager eller deltager du i? Rengøring 16% Pension 15% Boligstøtte 11% Træning 5% Medicinkort 5% Kørselsordning 3% Tilskud til TV-licens 2% Hjemmehjælp 2% Aktiviteter 1% Dagcenter 1% Min søn er skolelærer og bor i København. Der er ingen andre til at hjælpe mig, så jeg er meget glad for de hjemmebesøg jeg nu har fået. Warfika Hussein Hassan, kommer fra Libanon. >>> 12 13

8 Hvad siger de ældre? Glad for bolig, vil bo med sprogfæller De ældre er gennemgående tilfredse med deres nuværende bolig. De prioriterer nærhed til familie, indkøb og kollektiv transport. Men de lægger også stor vægt på at bo sammen med personer, der taler deres eget sprog. At kunne bevare egne traditioner i en sprogligt tryg ramme ser ud til at være afgørende for de ældres forestillinger om fremtidig bolig hvor en øget pasning måske er påkrævet. Langt de fleste vil helst blive boende i deres nuværende bolig, men ellers er valget en ældrebolig, hvor alle taler den ældres sprog. Hvis du skal bo i egen bolig, når du får brug for hjælp, hvad foretrækker du så? Nuværende bolig 66% Ældrebolig, hvor alle taler dit sprog 21% Plejebolig, hvor personalet taler dit sprog 13% Ældrebolig, hvor der tales forskellige sprog 5% Andet / lige meget 2% Hvad er vigtigt for dig i forbindelse med bolig? Tæt på familien 72% Tæt på indkøb 65% Tæt på busstop 58% Beliggenhed 55% Huslejens størrelse 55% Boligens størrelse 18% Andet / rolige omgivelser 3% Ældreindsatsen kan benytte denne viden som pejlemærke: Der er et voksende behov for ældreboliger, hvor ældre med samme sproglige baggrund er sammen. Boligerne bør om muligt ligge i det område de ældre bor i allerede, tæt på familien. Hvad er vigtigt, hvis du skal passes af andre? Bevare egne kulturelle traditioner 72% Bevare egne religiøse traditioner 72% Bevare egne madtraditioner 69% Bevare eget sprog 63% I mere end et år, har den lille gruppe af to-sprogede medarbejdere opsøgt de i alt 204 Vollsmoseborgere i målgruppen: Over 65 år og med en anden etnisk baggrund end dansk. Det er der kommet menneskelig kontakt og ny viden ud af. Men nok så vigtigt er en begyndende ændret adfærd. Betydelig flere af de ældre er begyndt at deltage i informationsmøder og besøger Mimers Brønd, som er et værested for ældre i Vollsmose. Medarbejderne i Mimers Brønd kan melde om stigende besøgstal, efter at de forebyggende besøg er blevet en del af de ældres hverdag. Det kan Thi Hue Kha, som har vietnamesisk baggrund, tale med om. Hun arbejder i Mimers Brønd. Vietnameserne kommer - Jeg kom til Danmark fra Vietnam for 22 år siden og er nu uddannet som Social- og Sundhedshjælper. Omkring 50 vietnamesere her i Vollsmose får besøg af mig hvert halve år. Det tog lidt tid at vinde de ældres tillid, for de vidste ikke, hvem jeg var. Men nu kender de mig, og det er der rigtig mange, der benytter sig af, fortæller Thi Hue Kha. - Mange vietnamesere kommer her i Mimers Brønd, når jeg er på arbejde. De er ellers ikke bange for at gå ud, men det største problem er sproget. De kan ikke det danske sprog. Derfor ved de heller ikke særlig meget om det danske system. De ved ikke hvor de skal henvende sig, hvis de har behov for en toiletstol eller et høreapparat. Jeg hjælper dem så med at læse de breve, som kommer fra myndighederne eller deres egen læge, siger Hue. Hvis projektet stopper, så bliver det igen sværere for de ældre, og de bliver kede af det. Thi Lan Li fra Vietnam er 67 år og bor i Vollsmose med sine tre børn. To af dem arbejder og den tredje studerer. Lang hørte om Mimers Brønd gennem Hue, og nu bruger hun stedet meget. Her deltager hun bl.a. i ældregymnastik. Helen Lindberg Jakobsen er leder af Mimers Brønd og bekræfter det voksende antal besøg af ældre vietnamesere: - Jeg tror ikke de ville komme her, hvis ikke de havde hørt om stedet via besøgene. Vi startede gymnastik- >>> 14 15

9 holdene med en gruppe af somaliske og bosniske kvinder. Den gang var der ingen fra Vietnam, de er først kommet efter at projektet med forebyggende hjemmebesøg er startet. Vietnameserne er ikke bange for at gå ud, men deres problem er det danske sprog. De ved ikke hvor de skal henvende sig, hvis de får brug for en toiletstol eller et høreapparat. Thi Hue Kha, besøgsmedarbejder, Thi Lan Li, besøgsmodtager, begge fra Vietnam. Somalierne fik tillid til kommunen Layla Yusuf har somalisk baggrund og er som Hue uddannet Social- og Sundhedshjælper. Hun har arbejdet med den somaliske gruppe af ældre, og det tog sin tid at skabe tillid, fortæller Layla: - Når de hørte jeg var fra kommunen, troede de, jeg ville bestemme over deres liv. Men når jeg så fortæller, at jeg har tavshedspligt, og at det vi taler om, bliver mellem os, ja så går det. - Der er rigtig mange ældre, som er alene, og som ikke har nogen familie. De ved ikke noget om kommunens tilbud. Mange tror, at et plejehjem er lige som et fængsel. Men når jeg så tager dem med ud at se det, siger de: Nej, det er jo som rigtige lejligheder. Så nu ved de, at de godt kan komme på et plejehjem uden at skulle modtage pleje hele tiden, siger Layla. - Det betyder rigtig meget at få besøg, siger Mama Aftin, én af de markante somaliske kvinder i Volls- >>> 16 17

10 mose. Layla beskriver hende som lidt af en rollemodel. - Det betyder meget, at det danske samfund ved, at jeg bor her i Danmark. At de ikke har glemt mig. Jeg har fået mange ting at vide om systemet, og det er jeg meget glad for, sige Mama Aftin. - Hvis besøgene stopper, bliver jeg meget ked af det. Hvis der kommer én hvert halve år, så ved jeg, at jeg ikke skal ligge alene, for så vil kommunen hjælpe. Det betyder meget, at jeg har én i kommunen, som jeg kender. Én jeg kan ringe til, hvis jeg bliver syg. For selv om jeg har en familie og mange venner, så bliver de unge ligesom danskerne. Det er ikke den somaliske kultur, men sådan er det bare. Hvis man har børn og samtidig skal ud at arbejde, så har man ikke ret meget tid. - Men selv om man har mange venner, så er det jo ikke sikkert de ved noget om sukkersyge. Det kan godt være at man heller ikke har lyst til at snakke med sine venner om sine problemer. Så er det godt at have en professionel, der ved noget om tingene, siger Mama Aftin. Det giver så meget tryghed for de ældre, at de ved, at der kommer en somalier, som forstår dem og som kender deres liv. Udfordring at finde medarbejderne At finde de rigtige medarbejdere, viste sig hurtigt at være den største udfordring for projektet, fortæller projektleder Annegrete Worsøe. - Det var svært at finde dem, bl.a. fordi de kun kunne tilbydes et ret begrænset timetal, samtidig skulle de have en sundhedsfagliguddannelse. Men det lykkedes jo, og vi har været heldige! Annegrete Worsøe har arbejdet med forebyggende hjemmebesøg i 10 år og bygger projektet på erfaringerne herfra. - Det kan være helt uoverskueligt for en ældre at kontakte kommunen. Her behøver de kun vores medarbejder, hun kan hjælpe dem. Samtalen er vores værktøj, man må lytte til både ord, tonefald og kropssprog for at forstå. Og det er jo næsten ikke til, hvis der skal bruges en tolk. Derfor er den tosprogede medarbejder helt nødvendig. - På den ene side er vi selv opsøgende, på den anden side har vi et sted at henvise de ældre til, nemlig værestedet Mimers Brønd. Så de får mulighed for at handle selv, når vi ikke er der, siger Annegrete Worsøe. - Man kan jo godt afdække folks ensomhed, men hvis du ikke har et alternativ til ensomheden, så har du alligevel ikke opnået det, du skulle. Jeg synes projektet har fundet svaret på dét problem. Værestedet giver den ældre mulighed for at møde andre, der taler samme sprog. De forbyggende besøg har helt klart øget disse ældres sociale aktivitet. Det har i sig selv en stor forebyggende virkning, og vi har fået en mulighed for at tale med de ældre om de tilbud samfundet har til dem. Samlet må det siges at være et rigtig godt og lærerigt resultat og projektet har vist os, at det er muligt at nå disse ældre og at gøre en reel forskel. Der arbejdes derfor på, at gøre forsøget permanent og dække hele Odense

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Side 1. Hvad nu hvis...

Side 1. Hvad nu hvis... Side 1 Hvad nu hvis... Hvad Nu Hvis et refleksionsværktøj i hjemmeplejen Hvad Nu Hvis er et IT-værktøj, som indeholder en række cases fra praksis. Casene omhandler situationer som er karakteristiske for

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

erunder flygtninge og indvandrere

erunder flygtninge og indvandrere Borger erunder undersøg søgelse Pleje- og g omsorgsbeho gsbehovet et blandt ældre flygtninge og indvandrere Videncenter for tilbud til ældre flygtninge og indvandrere, Lokalcentret Gellerup Steen og Gitte

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Sociale og kulturelle koder er svære at knække

Sociale og kulturelle koder er svære at knække Godt nok er jeg født her, men i mange situationer er det svært både for mig selv og andre at finde ud af, om min adfærd afviger fra normen på grund af noget kulturelt eller min funktionsnedsættelse. Sociale

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Alderdom og etnicitet kommunikation og kultur

Alderdom og etnicitet kommunikation og kultur Alderdom og etnicitet kommunikation og kultur Direktør, kultursociolog, ph.d. Christine E. Swane, Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden) Ældre mennesker med en anden etnisk og kulturel baggrund end dansk er

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Møde i Integrationsrådet MØdet holdes i hjemmeplejens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Projekt god indflytning i plejebolig

Projekt god indflytning i plejebolig Projekt god indflytning i plejebolig Plejecentret Hørgården, Købehavns Kommune. 212 beboere i alderen 42-102 år. 70% skønnes at have demens Plejeboliger, beskyttede boliger, rehabiliteringspladser, dagcenter,

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Virksomhedsgrundlag - 2005

Virksomhedsgrundlag - 2005 VISITATIONS T E A M E T V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r K v a l i t e t s o p f ø l g n i n g M å l s æ t n i n g e r Virksomhedsgrundlag

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Camilla Blach Rossen Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. stud. Program Metodologiske udfordringer

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere