Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød Afhentning af mælk Aflysning af timer - vikar Billedpolitik Børnehaveklasserne sammensættes Cykler og knallerter Dimission Elektronisk udstyr i undervisningstiden Elevers oprydning Elevplan Elevråd / Husråd... 9 Ensrettet kørsel og lav hastighed Erstatningsregler Ferieplan 2013/2014 (Nævnte dage inkl.) Folkeskolens Afgangsprøve Folkeskolens formål... 6 Forsikring Forældreforeningen... 9 ForældreIntra Forældremøder & Skolehjemsamtaler Forældres adgang til læringsrummet Fotografering Fritagelse for idræt, bad og svømning Fritagelse for undervisning Fritidsundervisningen Glemt tøj Glemte ting Hærværk / forsætligt forvoldte skader Indmeldelse It-regler for Munkekærskolen IT-vejledning Junior- og ungdomsklubber Junior PC-kørekort Konfirmation Konflikter / Uoverensstemmelser: Handlemuligheder Kontakt skolen... 6 Kostpolitik Ledelsen... 7 Legepatrulje Lejrskole kosttilskud Lektie Café & Lektie Hjælp Løsøre/private ejendele Målsætning: Munkekærskolens vision, mål & værdier... 4 Nationale test obligatoriske

2 Ordensregler inde Ordensregler ude Parkering Principper for støtteundervisningen Projektopgaven Projektopgaver: Psykolog Rejseforsikring Rygning SFO - åbningstider SFO / Skolefritidsordning SFO-arrangementer SFO-hjemsamarbejdet Skolebestyrelsen... 8 Skolebiblioteket Skole-hjemsamarbejdet SkoleIntra og SkoleKom Skolekørsel Skolemælksordning Skoleskift SSP-funktionen ved Munkekærskolen SSP-lokalgruppen (Skole + Socialforvaltning + Politi) Støttefunktionen Sundhedsplejerske Sygdom Tale-/høre-undervisning Tandpleje Tematiserede linjer Terminsprøver Tilbudsfag Tilflytter Timefordeling 2013/ Trivsel Målsætning for trivsel Udgangsregler Udmeldelse - skole Udmeldelse skal ske senest den 2. i måneden Ulykkesforsikring, Ungdomsskolen UNI-login (kode) Valgfag Vejledning (UUV) Velkommen til skoleåret 2013/2014!... 3 Årskarakterer

3 Velkommen til skoleåret 2013/2014! I dette skoleår vil nogle af skolens fokuspunkter bl.a. være: Indføring af engelsk på 1. og 2. klassetrin med 1 lektion om ugen. Den tidligere start skal medvirke til, at eleverne får en god, legende start på deres første fremmedsprog. Indsatsens formål er at inkludere alle elever gennem leg og aktivitet og dermed være med til opbygge sproglig selvtillid. Videreudvikling af tematiserede linjer i overbygningen. 7. årgang får samme tilbud som sidste år, hvor eleverne skal vælge tre ud af fire temaer. Temaerne er: - Kost- og motionslinjen - International linje - Innovationslinjen - Medie- og designlinjen Temaerne læses på hold af 12 lektioner. Elever på 8. årgang skal vælge ét af de fire udbudte temaer og arbejde med det i skoleåret. Fra næste skoleår er de tematiserede linjer fuldt implementeret på Munkekærskolen, hvor 9. årgang også omfattes af denne organisering. Implementering af LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Munkekærskolen har taget hul på det 3. læringsår, hvor vi deltager i et udviklingsarbejde om skolens læringsmiljø, som i daglig tale kaldes LPmodellen. LP-modellen har til formål at udvikle ny viden om, hvordan man på skolen kan skabe bedre betingelser for elevernes faglige og sociale udvikling. Ud over udviklingsarbejdet (arbejdet i LP-grupper) skal vi i slutningen af 2013 gennemført anden kortlægning, hvor alle (elever og lærere/pædagoger) skulle besvare et elektronisk spørgeskema. Efterfølgende kan vi se, hvordan skolen har udviklet sig siden første kortlægning, som fandt sted i november/december IT: Skolens målsætning er, i forlængelse af Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler , at it og medier skal være en naturlig del af skolens kultur, og ikke opleves som noget særligt. Projektbeskrivelen for it-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv går godt i tråd med både kommunens og skolens tanker omkring udvikling af brugen af it- og medier i undervisningen, og motivationen for at deltage er derfor overordentlig stor. 3

4 Målsætning: Munkekærskolens vision, mål & værdier Vision: Munkekærskolen - altid på vej! Ledelsens mission: Med baggrund i gældende lovgivning for skole og SFO, samarbejder ledelsen med medarbejderne om at nytænke, inddrage og implementere nye ideer og teorier. Ledelsen vil gennem et aktivt og synligt lederskab arbejde for: At udvikle og uddanne til individuel og fælles ansvarlighed og forpligtelse At værdsætte andre mennesker som lige og forskellige samt have troen på, at vi kan gøre en forskel At være i stand til at påtage sig et globalt medborgerskab At være risikovillige Mål: Munkekærskolen - vi gør, hvad vi siger! Vi vil genfinde værdigrundlaget i samværet med vores interessenter Vi vil fremme et godt lege- og læringsmiljø, hvor man tør vælge og stole på egen kunnen Vi lægger vægt på fællesskabet ved at være inkluderende Vi arbejder for at fremme en sund livsstil Vi vil inddrage nærmiljøet Vi vil bevare de gode traditioner selv om vi nytænker Vores samarbejde mellem skole og fritid er baseret på helhedstanken Den systemiske tankegang ses gennem vores arbejde med f.eks. LPmodellen Værdigrundlag Tydelighed og nærvær For os betyder det: vi vil stå fast ved vore holdninger og sætte nødvendige grænser 4

5 vi vil i dagligdagen vise hinanden opmærksomhed vi vil hilse på hinanden vi vil kommunikere, så der er overensstemmelse mellem kropssprog, mimik og budskab vi vil være anerkendende over for hinandens kompetencer vi vil være det gode eksempel vi vil være tydelige i vores årsplan Humor og livsglæde For os betyder det: vi vil skabe rammer, der giver plads og tid til humor vi vil se muligheder frem for begrænsninger vi vil huske at videregive gode og sjove oplevelser vi vil turde at give slip vi vil skabe positiv stemning gennem fælles oplevelser vi vil give plads til farver Tryghed For os betyder det: vi vil skabe overskuelighed for den enkelte i hverdagen vi vil tage udgangspunkt i fælles aftalte grundlag og regler vi vil overholde tavshedspligten over for børn og unge vi vil udvise åbenhed overfor hinanden vi vil acceptere forskelligheder vi vil formidle god kontakt til hinanden vi vil vise hinanden gensidig respekt og loyalitet vi vil vise omsorg og støtte Respekt For os betyder det: vi vil være aktiv lyttende i dialogen vi vil være troværdige og anerkendende vi vil respektere hinandens forskelligheder vi vil vise interesse og respekt for hinandens opgaver 5

6 vi vil være et godt forbillede vi vil tale pænt til hinanden * * * * * Folkeskolens formål 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer elevens alsidige udvikling. 2: Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 3: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Kontakt skolen se også Skoleporten, menuen til venstre under Kontakt Kontortid: mandag - torsdag... kl. 08:00-15:00 fredag... kl. 08:00-14:00 Ledelsen træffes efter aftale i kontortiden Hjemmeside adresse... Skolens hovednummer Skoleleder Peter Rasmussen Viceskoleleder Margrethe Gdowski Afdelingsleder Søren Nielsen SFO-leder Birgitte Støvelbæk

7 Sekretariatsleder Rikke Arnesen Sekretær Charlotte Rønnow Olesen Sekretær Mette Braager SFO Krogen (daglig leder Rie Hedegaard) SFO Tjørnen & Gyngen (afdelingsleder Dorte Bonnesen) SFO Munkekær (afdelingsleder Michael Hansen) Psykolog Chanan Thomsen barsel Psykolog Julie Knudsen Skolebiblioteket Skolevejleder Ken Søby Hansen Støtteundervisnings PPRkonsulent Kari Højbjerg barsel PPRkonsulent Kirsten Torp Sundhedsplejen Tale-/hørepædagog Bianca Shkoza Teknisk Serviceleder/Ejendomscentret v/peder Hansen Lærerværelse Spor A Lærerværelse Spor B Lærerværelse Spor C Lærerværelse Spor D Lærerværelse - fælles Ledelsen Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder og SFO-leder. Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper som kommunalbestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner, principper for skolens virksomhed og forslag til skolens budget inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. På Munkekærskolen er ledelsens overordnede opgaver fordelt på følgende måde: Skolelederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 0. årgang til 3. årgang samt SFOerne. 7

8 Viceskolelederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 4. årgang til 6. årgang samt specialklasserne. Afdelingslederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 7. årgang til 9. årgang samt SSP-samarbejdet. SFO-lederen varetager alle opgaver angående SFO i samarbejde med afdelingslederne, de ansatte på SFO og skoleleder. Skolebestyrelsen Jan Regin Mortensen... Engdraget Channette Andersen... Havremarken Martin Hvidberg... Tanggårdsvej Hanne Proudfoot... Tryllevældevej Benedikte Due... Tjørnholmvej Henrik Andersen... Karlstrupvej Per Laursen... Ved Volden Repræsentant fra skoleledelse... Peter Rasmussen, skoleleder Repræsentant fra skoleledelse... Margrethe Gdowski, viceskoleleder Medarbejderrepræsentant skole... Mathias Tvede Rugolo, lærer Medarbejderrepræsentant SFO... Arkin Nusrettin, pædagog Repræsentant fra elevråd... Gustav Brøndumbo-Therkildsen, 8.B Repræsentant fra elevråd... Thomas Thomsen, 9.B Om skolebestyrelsen Folkeskolelovens 44 (uddrag): Stk. 1: Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Stk. 2: Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om: 1) undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, støtteundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, 3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 4) arbejdets fordeling mellem lærerne og 5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv. Stk. 3: Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget. Stk. 4: Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. 8

9 Elevråd / Husråd Opbygningen af elevrådet, også kaldet Det Store Elevråd. Skolen er medlem af Danske Skoleelevers organisation, DSE. Det store elevråd (5.-9. klasse) består af en af klassen valgt repræsentant og en suppleant. Forretningsrådet, også kaldet Det Lille Elevråd, består af elever der har særlig interesse i at lave intenst elevrådsarbejde. Som hovedregel valgt af klassen og Det Store Elevråd. Det Lille Elevråd konstituerer sig på første møde efter valget. Valget foregår i slutningen af april, så Det Lille Elevråd kan gå i gang med arbejdet lige efter sommerferien. Der skal vælges: Formand, næstformand, 2 miljørepræsentanter, 2 husrådsrepræsentanter for spor A og B., 2 repræsentanter til Miljørådet og op til 5 medlemmer. Det Lille Elevråd afholder møde 1 gang om ugen i 12-frikvarteret hver torsdag. Ca. hver 3. uge bliver der afholdt møder af en lektions varighed på skiftende dage i løbet af ugen. Det Lille Elevråd vil også deltage i Danske Skoleelevers kurser, konferencer og generalforsamling. Mødeindkaldelser og referater samt deltagelse i Skolebestyrelsesmøder er en del af Det Lille Elevråds arbejde i samarbejde med kontaktlæreren for elevrådet. 5-6 gange om året, flere hvis der er behov, bliver der afholdt møder for Det Store elevråd. Der uddeles dagsorden direkte i klasserne og mødet afholdes i en lektion. Her kan elevrådsrepræsentanterne for klassen bringe klassens meninger og forslag videre. Dette kan også ske om torsdagen i 12-frikvarteret i elevrådets lokale på biblioteket. De store møder skal også virke som et fælles sted, eleverne kan debattere de ting der rør sig på skolen. Forældreforeningen se også Skoleporten, menuen til venstre under Forældreforeningen Ved Munkekærskolen er oprettet en forældreforening. Som medlemmer optages elevernes forældre eller andre, som står i forældrenes sted samt skolens lærere. Forældre, hvis børn er gået ud af skolen samt andre med interesse for forældreforeningens arbejde, kan optages som passive medlemmer uden stemmeret. Folder om Munkekærskolens Forældreforening og girokort uddeles til alle elever og hentes 9

10 på skolens kontor. Bestyrelsen Forældreforeningens bestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter, 1 repræsentant fra skolebestyrelsen og 1 repræsentant fra skolens ledelse. Per F. Møller, formand Claus Dahl, kasserer Repræsentant fra skolebestyrelsen... Henrik Andersen Repræsentant fra skoleledelsen... Margrethe Gdowski Medlemskab Hvis man vil støtte forældreforeningens arbejde, kan man melde sig ind ved at indbetale 100 kr. pr. familie på konto Husk at skrive barns/børns navn/navne og klasse(r) samt en adresse på indbetalingskortet eller i netbanken. Forældreforeningens formål at fremme et godt samarbejde mellem hjem/skole at arbejde for gode skoleforhold at udbrede viden om emner af betydning for skolegangen at støtte op om og skabe arrangementer for skolens elever at skabe gode traditioner for skolesammenkomster Skole-hjemsamarbejdet - se også Skoleporten, menuen til venstre: Om skolen / Dokumenter / Principper, retningslinjer & ordensregler Den overordnede planlægning af samarbejdet for en klasse foregår på et møde i starten af skoleåret (aug/sep) mellem klasselærer(teamet) og kontaktforældre (SFO ens gruppepædagoger kan deltage). Følgende forhold skal indgå i denne planlægning: 1. Tilblivelsen af klassens aktivitetskalender og årsplan drøftes på mødet. Se desuden pkt Plan for samarbejdet meddeles klassens forældre senest 1/9. Indkaldelse til mødevirksomhed sker med min. to ugers varsel. 3. I takt med elevernes alder og modenhed inddrages disse i samarbejdet 4. Der afholdes minimum en årlig skole-hjemsamtale for alle elever. Øvrige skolehjemsamtaler er behovsbestemte. Samtalerne kan tilrettelægges fleksibelt over skoleåret. Dog skal der aftales skole-hjemsamtaler efter afholdelse af nationale 10

11 tests, hvor testfagets lærer altid deltager. På årg. samarbejder skole, forældre og SFO om en årlig samtale. 5. Der afholdes årligt 2-3 forældremøder /klassearrangementer pr. klasse. (Der kan være specielle forhold, der betyder, at antallet af arrangementer revurderes i klassen). Ved lærerskift skal den/de nye lærere være med til det første forældremøde. Alle klassens lærere skal være repræsenteret ved et forældremøde og en skole/hjemsamtale over en 3 års periode. Sidstnævnte gælder for fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik, natur & teknik. Der afholdes et forældremøde inden den 15/10. Forældremøder & Skolehjemsamtaler På forældremøder orienteres om og drøftes emner af almen karakter, såsom årsplaner, arbejdet i klassens forskellige fag, målfastsættelse, evalueringsmåder, faglighed, tværfaglighed, normer og krav til adfærd, klassens sociale liv og trivsel. Klasselæreren planlægger og afvikler forældremøderne i samarbejde med kontaktforældrene. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen deltager gerne i forældremøder. Skole-hjemsamtaler I en skole-hjemsamtale sættes fokus på den enkelte elevs skolegang. Lærere, elever og forældre har i en skole-hjemsamtale mulighed for at etablere gensidig forståelse for, hvordan de i fællesskab kan give eleven den bedste basis for at gå i skole. Forud for en skole-hjemsamtale bør forældre og elev have mulighed for at bestemme, om der er specielle forhold, der ønskes drøftet. Det forventes, at forældre orienterer klasselæreren om væsentlige forhold, der har betydning for elevens skolegang. Lærerne giver forældrene og eleverne præcise, relevante og dækkende informationer om eleven, og hvor eleven befinder sig i forhold til individuelle mål og fagenes læseplaner. Målfastsættelse og evaluering er en del af skolens hverdag. I klasser, hvor der anvendes formaliserede evalueringsskemaer, bør disse inddrages i skole-hjemsamtalen. Elevplan Der udleveres en elevplan forud for en skole-hjem-samtale. Planen er en milepæl for den faglige og sociale læring. Planen er grundlaget for drøftelse og aftaler mellem skole og hjem. Samtalen bør være et forum, hvor evt. ændringer i elevens skolegang justeres og aftales. Forældres adgang til læringsrummet Forældre kan være med i undervisningen efter forudgående aftale med den pågældende lærer. Skolens leder kan nægte forældre medvirken i 11

12 undervisningssituationen, hvis deres tilstedeværelse er uhensigtsmæssig. Jf. Undervisningsministeriets skrivelse af 14/ SFO-hjemsamarbejdet 1. Munkekærskolens SFO vælger et forældreråd, der planlægger SFOhjemsamarbejdet. Forældrerådet består af 7 forældrerepræsentanter, 3 suppleanter, 1 SFO-leder, 2 afdelingsledere, 1 pæd. ansvarlig fra Krogen, 1 medarbejder fra SFO en og 1 skolebestyrelsesrepræsentant. De arbejder efter en forretningsorden for rådet. 2. I hver SFO afd. afholdes der 2 ordinære forældremøder, hvor årsplaner, årets aktiviteter, dagligdagen, børnegruppernes sociale liv, budget m.m. gennemgås og debatteres på det ene møde. Møderne holdes henholdsvis forår og efterår 3. Der holdes et informationsmøde for de nye børns forældre i marts hvor formålet er at fortælle om gensidige forventninger og om den nye kultur børnene skal starte i. SFO-hjemsamtale På SFO en tilbydes alle forældre en snak når som helst, de har brug for det. De kan henvende sig til gruppepædagogen og lave en aftale. Derudover er det gruppepædagogens opgave at henvende sig til forældre og aftale møde omkring barnet, hvis der er problemer eller bekymringer. 4. Når barnet starter i SFO en, er det ønskværdigt, at forældrene afleverer og henter deres barn hver dag. Det er vigtigt at starte forældresamarbejdet op på dette tidspunkt. SFO-arrangementer For at styrke samarbejdet med hjemmet laver SFO erne en række arrangementer for børn, forældre, søskende og pædagoger sammen. Som eksempel kan nævnes cafèaftener, julearrangement, arbejdslørdag, løb for hele familien og børnearrangementer med optræden. I foråret skabes en stor ambitiøs festival af Solrød kommunes SFOer i samarbejde, hvor forældre, søskende og borgere kan komme og deltage ForældreIntra ForældreIntra giver information til skolens forældre, til en enkelt klasses forældre og til den enkelte elevs forældre, fx elevplaner. Til ForældreIntra bruges brugernavn og password. Den enkelte forælder sørger for at oprette og vedligeholde egen i ForældreIntra, så informationer kan videresendes hertil. Nulstilling af koder sker via klasselæreren. Forældre, der ønsker at modtage informationer m.m. i papirudgave, tilkendegiver dette overfor klasselæreren. Der kan ikke forventes svar fra personale i weekender og ferier. 12

13 Billedpolitik Ved indmeldelse bliver forældre bedt om at tage stilling til om nærbilleder af deres barn må anvendes i ForældreIntra og i skolebladet på SkolePorten. Situationsbilleder er tilladt at bringe uden forældres samtykke. Indmeldelse Børnehaveklasse Børn, der skal starte i børnehaveklasse til august, indskrives digitalt: Inden indskrivningen starter sender skolen materiale til hjemmet vedr. indskrivningen og inviterer forældre til informationsmøde på skolen. - se også kommunens hjemmeside Børn og unge Skoler Indmeldelse. Skoleskift Kontakt skolens kontor eller send en mail Tilflytter Kontakt skolens kontor eller send en mail SFO / Skolefritidsordning Ved skolen er oprettet en SFO - Munkekærskolens SFO - som råder over 3 huse i 3 afdelinger tæt ved skolen: Tjørnen & Gyngen; et hus for 0.kl. til 2.kl. Munkekær FC; et hus for 0.kl. til 2.kl. Krogen; et hus for alle 3.klasses børnene Børnene kan gå i SFO fra den 1. april samme år, som de skal starte i børnehaveklasse. Spørg pladsanvisningen vedr. pris og søskenderabat. Børnene fordeles på de to SFO-afdelinger Munkekær SFO og Tjørnen & Gyngen SFO ud fra følgende kriterier: Fordeling i forhold til ledige pladser Passende fordeling af drenge og piger Følgende individuelle hensyn vil indgå: Søskendekriterium Børn med særlige behov Afgivende børnehavers anbefalinger til børnesammensætning 13

14 Forældreønsker om SFO-afdeling medtænkes i den udstrækning, det er muligt. Børnehaveklasserne sammensættes ud fra følgende kriterier ved 4 klasser: Tjørnen & Gyngen... Hele børnehaveklasser C og D Munkekær FC... Hele børnehaveklasser A og B Det tilstræbes at der ved visiteringen bliver taget hensyn til: Passende fordeling af drenge og piger Afgivende børnehavers og SFOens anbefalinger til børnesammensætning Børn med særlige behov Skolelederen tager efter samråd med SFO-lederen beslutning om optagelse. Når visitationen er afsluttet, sendes brev til forældrene med tilbud om plads til deres barn. Overflytning fra SFO til klub; Forældrene modtager brev fra pladsanvisningen med tilbud om plads i Strandklubben inden overflytningen finder sted pr. 1. april det år, hvor børnene går i 3.klasse. Udmeldelse skal ske senest den 2. i måneden. Munkekærskolens SFO, Tjørnholmvej 10, tlf SFO-leder... Birgitte Støvelbæk Munkekær, Tjørnholmvej tlf / Afdelingsleder... Michael Hansen Tjørnen & Gyngen, Karlstrupvej tlf / Afdelingsleder... Dorte Bonnesen Krogen, Tjørnholmvej 10 A tlf / Pædagogisk Ansvarlig Rie Hedegaard SFO - åbningstider Åbningstider Morgenåbning 1. april > skolestart Morgenåbning skolestart > 31. marts Daglig åbningstid Munkekær FC 06:45-08:00 11:30-17:15 14

15 Tjørnen & Gyngen 07:00-08:00 11:30-17:30 Krogen Krogens børn benytter morgenåbning på Munkekær FC 06:45-08:00 11:30-17:30 Uger hvor alle 3 afdelinger er samlet (lige år: MFC / ulige år: T&G): Sommer... 3 uger placeres afhængigt af børnenes ferieafholdelse. Vinter... uge 8 (skolens vinterferie) og uge 42 (skolens efterårsferie) Afhængigt af fremmøde vil vi også samle børnene i dagene op til juleaften. Udmeldelse - skole Hvis man ønsker at udmelde sit barn af Munkekærskolen, kontaktes klasselæreren/skolens ledelse skriftligt eller mundtligt: - med adresseændring Drejer det sig om flytning til ny skole på grund af adresseændring, oplyses barnets nye adresse og nye skole. - uden adresseændring Er der tale om flytning til en anden skole, uden at adressen ændres, oplyses blot navnet på den nye skole. Så sørger kontoret for det videre fornødne. Procedure vedrørende udmeldelse af elever Scenarie 1 Forældre retter henvendelse til ledelsen og/eller klasselæreren eller skolens kontor: Retter forældre henvendelse til klasselæreren eller kontoret, oplyses forældrene om, at de også er velkomne til få en samtale med den pædagogisk ansvarlige leder. Forældrene opfordres til at maile eller nederst på denne blanket at begrunde udmeldelsen. Scenarie 2 Forældrene udmelder en elev uden at have kontaktet ledelse, klasselærer eller kontor: 15

16 Forældrene kontaktes via mail eller brev med en opfordring til at begrunde udmeldelsen samt tilbud om at kontakte den pædagogisk ansvarlige leder for en uddybende samtale. Fritagelse for undervisning Forældrene har pligt til at sørge for, at deres børn kommer i skole, og skolen har ret til at sige nej til anmodning om frihed. Anmodning om fritagelse foregår via ForældreIntra. Anmodning om fritagelse i enkelte timer stiles til klasselæreren. Anmodning om fritagelse én hel dag eller mere stiles til skoleledelsen med kopi til klasselæreren senest 2 dage forinden. Svaret fra ledelsen sendes ligeledes i ForældreIntra, men man kan selv indstille sin ForældreIntra til at sende kopi af beskeder til sin private -adresse. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Peter Rasmussen. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Margrethe Gdowski. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Søren Toft Nielsen. Fritagelse for idræt, bad og svømning Hvis der ønskes fritagelse fra idræt eller svømning på grund af sygdom, meddeles det skriftligt til idrætslæreren. Ved fritagelse mere end 4 sammenhængende uger kan forlanges lægeattest. For de fritagne elever gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastiksko og badesko (evt. ekstra sok) benyttes. Sygdom Fravær i forbindelse med sygdom meddeles skriftligt til klasselæreren, når eleven er blevet rask. Ved langvarig sygdom kontaktes klasselæreren eller skolens ledelse med henblik på sikre elevens faglige niveau f.eks. v/hjemmeundervisning. Legepatrulje Legepatruljen består af ca. 20 elever fra klasse, der har til opgave at starte lege i 10-pausen for skolens yngste elever. Legepatruljen er kommet i stand på grund af skolens øgede fokus på trivsel. Den skal medvirke til at gøre pauserne endnu sjovere for børnene, undgå at nogle står uden legekammerater og mindske de yngre elevers frygt for de store børn. 16

17 Støttefunktionen Elever, hvis undervisning kræver særlige hensyn, tilbydes støtteundervisning. Denne gives af en støtteundervisningslærer, som tilrettelægger og gennemfører undervisningen i samarbejde med medarbejdere fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), dvs. psykolog, PPR-konsulent eller talepædagog. Der kræves indstilling til PPR for at modtage længerevarende støtteundervisning. Dette skal helst ske med samtykke fra elevernes forældre. Støtteundervisningen gives i klassen, på hold eller som eneundervisning. Undervisningen kan gives uden for skoletid. Behovet for støtteundervisning vurderes løbende men minimum en gang ½ årligt. Støtteundervisning rummer foruden faglige tilbud særlig tilrettelagt undervisning for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Principper for støtteundervisningen at sætte ind så tidligt som muligt at tilstræbe en korterevarende, intensiv undervisning at konstruere fleksible forløb efter elevens behov Konflikter / Uoverensstemmelser: Handlemuligheder Såfremt forældre føler, der er opstået, eller er ved at opstå en konflikt i forhold til elevers skolegang, undervisning, trivsel eller forholdet mellem skole/sfo/hjem, søges dette løst med den pågældende lærer/gruppepædagog og evt. klasselærer. Det er uhensigtsmæssigt, at konflikthåndtering sker via s eller sms eller andre elektroniske kommunikationsmidler. Konflikt ønskes løst ansigt til ansigt. Lykkes konflikthåndteringen ikke, inddrages skolens ledelse. Skolens ledelse har beføjelser til at træffe beslutninger omkring den enkelte elevs skolegang indenfor rammerne af den givne lovgivning og skolebestyrelsens principper. Skolebestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret. Skoleledelsens afgørelser kan ikke ankes til kommunalbestyrelsen. I tilfælde, hvor forældre ønsker problemer/konflikter af mere generel karakter behandlet, kan skriftlige henvendelse ske direkte til et af skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse. Emnet vil herefter alt efter dets karakter blive optaget som punkt på næstkommende skolebestyrelsesmøde. Efter behandling vil involverede parter blive underrettet om sagens udfald. 17

18 Trivsel Målsætning for trivsel På Munkekærskolen skal der være trygt og rart at være Alle trives og man respekterer hinanden. Eleverne skal gennem skoleforløbet videreudvikle sociale kompetencer. Munkekærskolen skal lære eleverne at samarbejde og respektere forskellige grupper og enkeltpersoner. Ved at praktisere dette samspil skal skolen give eleverne en oplevelse af at være en del af fællesskabet og tage medansvar for sin egen og andres udvikling og trivsel. Skolen har de sidste år afholdt en Trivselsdag i marts måned. Denne dag er til for at opprioritere elevtrivslen på skolen. Via denne dag får alle klasser på skolen venskabsklasser i andre spor. Vores trivselspolitik ligger på: SkolePorten > Om skolen > Dokumenter > Principper Aflysning af timer - vikar Skolen har en vikarordning, der muliggør, at det normalt er skolens faste lærere, der underviser i vikartimerne. Ofte vil der således være tale om en lærer, som eleverne i forvejen kender. I skoleåret 2013/2014 vil nogle af vikartimerne blive læst af løse vikarer. Ved langtidsfravær vil der derfor så vidt muligt blive ansat læreruddannet vikar. Hvis flere lærere er fraværende på grund af lejrskole, ekskursioner, sygdom eller lignende, kan det blive nødvendigt at aflyse undervisningstimer. Det tilstræbes at styre vikardækningen således: at alle timer vikardækkes. at der ikke aflyses timer i børnehaveklasse - 5. klasse. at der i 6. klasse kan aflyses ydertimer, hvis eleverne har fået skriftlig besked med hjem senest samme dag. at der i klasse kan aflyses timer ved manglende vikarer. 18

19 Ferieplan 2013/2014 (Nævnte dage inkl.) - se også Skoleporten, menuen til venstre: Ferieplan Skoleåret begynder mandag 12. august 2013 Efterårsferie lørdag 12. oktober søndag 20. oktober 2013 Juleferie lørdag 21. december fredag 3. januar 2014 Vinterferie lørdag 15. februar - søndag 23. februar 2014 Påskeferie lørdag 12. april mandag 21. april 2014 St. Bededag fredag 16. maj søndag 18. maj 2014 Kristi Himmelfartsdag torsdag 29. maj søndag 31. maj 2014 Grundlovsdag torsdag 5.-fredag 6. juni 2014 Pinseferie lørdag 7. juni mandag 9. juni 2014 Sommerferie lørdag 28. juni 2014 Glemt tøj Kig indenfor i vindfanget i spor E (hovedindgangen) og se, om den glemte trøje, jakke m.m. ligger i glemmekassen under trappen. Glemt tøj opbevares til og med en uge efter hver ferie. Herefter afleveres det til Dansk Røde Kors. Tøj, som glemmes og afleveres efter ferien, opbevares selvfølgelig adskilt fra "det gamle tøj" frem til og med en uge efter næste ferie. Glemte ting Vi har en kurv på kontoret, hvor vores elever er rigtig flinke til at aflevere, hvad de finder af glemte ting & sager. Det betyder også, at der er god mulighed for at genfinde, hvad man har mistet. Ordensregler ude Skolens ordensregler skal understøtte trivselspolitikken. Det betyder, at vi alle skal værne om samværet med de mennesker, vi deler hverdagen med - og møde hinanden med tillid og en anerkendende tilgang. Kort sagt handler det om at vise respekt over for kammerater, lærere og andre både i tale og adfærd. 19

20 Du må spille bold på boldbanen - og mur på flg. boldgavle: ved spor B (sydøst-hjørnet) ved spor C (nordøst-hjørnet) ved endegavlen på spor G (dog forbeholdt basket) Du må cykle på de afmærkede områder. Områderne foran skolen og mellem hovedbygning og spor er fortov. Her må du ikke cykle eller køre på knallert. Du må gerne benytte rulleskøjter/løbehjul m.v. til og fra skole. Leg med rulleskøjter m.v. i frikvartererne foregår på asfaltbanen. Snekastning foregår for: årgang i 10- og 12-pausen bag spor A og B årgang i 10-pausen på boldbanen årgang i 12-pausen på boldbanen "Snevaskere" og anden voldsom leg med sne er strengt forbudt og kan være bortvisningsgrund. Legeområdernes fordeling (vedtaget af elevrådet juni 2009): Boldburet (pannaen) på fodboldbanen: årgang i 10-pausen årgang i 12-pausen Asfaltbanen: Her gælder først-til-mølle-princippet, dog skal man være 8 spillere, før man kan sige, at banen er "vores". De tre fodboldbaner: 10-pausen: Elevrådet forestår fordeling af banerne. 12-pausen: Her gælder først-til-mølle-princippet, dog først fra kl Ordensregler inde Al adfærd indendørs skal foregå roligt. Der må spilles bordtennis i storrummet. Der må ikke medbringes hunde i sporene. Eleverne skal hver dag rydde op efter sig i klasserne og på skift rydde op i storrummet (se "Elevers oprydning"). Elevers oprydning Oprydning af legetøj, puder, madrasser og andet inventar. Stole og borde sættes på plads. Stole sættes op. Skråpude anbringes i klemme mellem bord og stolesæde. Bord ryddes for affald og arbejdsmaterialer. 20

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere