Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød Afhentning af mælk Aflysning af timer - vikar Billedpolitik Børnehaveklasserne sammensættes Cykler og knallerter Dimission Elektronisk udstyr i undervisningstiden Elevers oprydning Elevplan Elevråd / Husråd... 9 Ensrettet kørsel og lav hastighed Erstatningsregler Ferieplan 2013/2014 (Nævnte dage inkl.) Folkeskolens Afgangsprøve Folkeskolens formål... 6 Forsikring Forældreforeningen... 9 ForældreIntra Forældremøder & Skolehjemsamtaler Forældres adgang til læringsrummet Fotografering Fritagelse for idræt, bad og svømning Fritagelse for undervisning Fritidsundervisningen Glemt tøj Glemte ting Hærværk / forsætligt forvoldte skader Indmeldelse It-regler for Munkekærskolen IT-vejledning Junior- og ungdomsklubber Junior PC-kørekort Konfirmation Konflikter / Uoverensstemmelser: Handlemuligheder Kontakt skolen... 6 Kostpolitik Ledelsen... 7 Legepatrulje Lejrskole kosttilskud Lektie Café & Lektie Hjælp Løsøre/private ejendele Målsætning: Munkekærskolens vision, mål & værdier... 4 Nationale test obligatoriske

2 Ordensregler inde Ordensregler ude Parkering Principper for støtteundervisningen Projektopgaven Projektopgaver: Psykolog Rejseforsikring Rygning SFO - åbningstider SFO / Skolefritidsordning SFO-arrangementer SFO-hjemsamarbejdet Skolebestyrelsen... 8 Skolebiblioteket Skole-hjemsamarbejdet SkoleIntra og SkoleKom Skolekørsel Skolemælksordning Skoleskift SSP-funktionen ved Munkekærskolen SSP-lokalgruppen (Skole + Socialforvaltning + Politi) Støttefunktionen Sundhedsplejerske Sygdom Tale-/høre-undervisning Tandpleje Tematiserede linjer Terminsprøver Tilbudsfag Tilflytter Timefordeling 2013/ Trivsel Målsætning for trivsel Udgangsregler Udmeldelse - skole Udmeldelse skal ske senest den 2. i måneden Ulykkesforsikring, Ungdomsskolen UNI-login (kode) Valgfag Vejledning (UUV) Velkommen til skoleåret 2013/2014!... 3 Årskarakterer

3 Velkommen til skoleåret 2013/2014! I dette skoleår vil nogle af skolens fokuspunkter bl.a. være: Indføring af engelsk på 1. og 2. klassetrin med 1 lektion om ugen. Den tidligere start skal medvirke til, at eleverne får en god, legende start på deres første fremmedsprog. Indsatsens formål er at inkludere alle elever gennem leg og aktivitet og dermed være med til opbygge sproglig selvtillid. Videreudvikling af tematiserede linjer i overbygningen. 7. årgang får samme tilbud som sidste år, hvor eleverne skal vælge tre ud af fire temaer. Temaerne er: - Kost- og motionslinjen - International linje - Innovationslinjen - Medie- og designlinjen Temaerne læses på hold af 12 lektioner. Elever på 8. årgang skal vælge ét af de fire udbudte temaer og arbejde med det i skoleåret. Fra næste skoleår er de tematiserede linjer fuldt implementeret på Munkekærskolen, hvor 9. årgang også omfattes af denne organisering. Implementering af LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Munkekærskolen har taget hul på det 3. læringsår, hvor vi deltager i et udviklingsarbejde om skolens læringsmiljø, som i daglig tale kaldes LPmodellen. LP-modellen har til formål at udvikle ny viden om, hvordan man på skolen kan skabe bedre betingelser for elevernes faglige og sociale udvikling. Ud over udviklingsarbejdet (arbejdet i LP-grupper) skal vi i slutningen af 2013 gennemført anden kortlægning, hvor alle (elever og lærere/pædagoger) skulle besvare et elektronisk spørgeskema. Efterfølgende kan vi se, hvordan skolen har udviklet sig siden første kortlægning, som fandt sted i november/december IT: Skolens målsætning er, i forlængelse af Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler , at it og medier skal være en naturlig del af skolens kultur, og ikke opleves som noget særligt. Projektbeskrivelen for it-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv går godt i tråd med både kommunens og skolens tanker omkring udvikling af brugen af it- og medier i undervisningen, og motivationen for at deltage er derfor overordentlig stor. 3

4 Målsætning: Munkekærskolens vision, mål & værdier Vision: Munkekærskolen - altid på vej! Ledelsens mission: Med baggrund i gældende lovgivning for skole og SFO, samarbejder ledelsen med medarbejderne om at nytænke, inddrage og implementere nye ideer og teorier. Ledelsen vil gennem et aktivt og synligt lederskab arbejde for: At udvikle og uddanne til individuel og fælles ansvarlighed og forpligtelse At værdsætte andre mennesker som lige og forskellige samt have troen på, at vi kan gøre en forskel At være i stand til at påtage sig et globalt medborgerskab At være risikovillige Mål: Munkekærskolen - vi gør, hvad vi siger! Vi vil genfinde værdigrundlaget i samværet med vores interessenter Vi vil fremme et godt lege- og læringsmiljø, hvor man tør vælge og stole på egen kunnen Vi lægger vægt på fællesskabet ved at være inkluderende Vi arbejder for at fremme en sund livsstil Vi vil inddrage nærmiljøet Vi vil bevare de gode traditioner selv om vi nytænker Vores samarbejde mellem skole og fritid er baseret på helhedstanken Den systemiske tankegang ses gennem vores arbejde med f.eks. LPmodellen Værdigrundlag Tydelighed og nærvær For os betyder det: vi vil stå fast ved vore holdninger og sætte nødvendige grænser 4

5 vi vil i dagligdagen vise hinanden opmærksomhed vi vil hilse på hinanden vi vil kommunikere, så der er overensstemmelse mellem kropssprog, mimik og budskab vi vil være anerkendende over for hinandens kompetencer vi vil være det gode eksempel vi vil være tydelige i vores årsplan Humor og livsglæde For os betyder det: vi vil skabe rammer, der giver plads og tid til humor vi vil se muligheder frem for begrænsninger vi vil huske at videregive gode og sjove oplevelser vi vil turde at give slip vi vil skabe positiv stemning gennem fælles oplevelser vi vil give plads til farver Tryghed For os betyder det: vi vil skabe overskuelighed for den enkelte i hverdagen vi vil tage udgangspunkt i fælles aftalte grundlag og regler vi vil overholde tavshedspligten over for børn og unge vi vil udvise åbenhed overfor hinanden vi vil acceptere forskelligheder vi vil formidle god kontakt til hinanden vi vil vise hinanden gensidig respekt og loyalitet vi vil vise omsorg og støtte Respekt For os betyder det: vi vil være aktiv lyttende i dialogen vi vil være troværdige og anerkendende vi vil respektere hinandens forskelligheder vi vil vise interesse og respekt for hinandens opgaver 5

6 vi vil være et godt forbillede vi vil tale pænt til hinanden * * * * * Folkeskolens formål 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer elevens alsidige udvikling. 2: Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 3: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Kontakt skolen se også Skoleporten, menuen til venstre under Kontakt Kontortid: mandag - torsdag... kl. 08:00-15:00 fredag... kl. 08:00-14:00 Ledelsen træffes efter aftale i kontortiden Hjemmeside adresse... Skolens hovednummer Skoleleder Peter Rasmussen Viceskoleleder Margrethe Gdowski Afdelingsleder Søren Nielsen SFO-leder Birgitte Støvelbæk

7 Sekretariatsleder Rikke Arnesen Sekretær Charlotte Rønnow Olesen Sekretær Mette Braager SFO Krogen (daglig leder Rie Hedegaard) SFO Tjørnen & Gyngen (afdelingsleder Dorte Bonnesen) SFO Munkekær (afdelingsleder Michael Hansen) Psykolog Chanan Thomsen barsel Psykolog Julie Knudsen Skolebiblioteket Skolevejleder Ken Søby Hansen Støtteundervisnings PPRkonsulent Kari Højbjerg barsel PPRkonsulent Kirsten Torp Sundhedsplejen Tale-/hørepædagog Bianca Shkoza Teknisk Serviceleder/Ejendomscentret v/peder Hansen Lærerværelse Spor A Lærerværelse Spor B Lærerværelse Spor C Lærerværelse Spor D Lærerværelse - fælles Ledelsen Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder og SFO-leder. Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper som kommunalbestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner, principper for skolens virksomhed og forslag til skolens budget inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. På Munkekærskolen er ledelsens overordnede opgaver fordelt på følgende måde: Skolelederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 0. årgang til 3. årgang samt SFOerne. 7

8 Viceskolelederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 4. årgang til 6. årgang samt specialklasserne. Afdelingslederen varetager kontakt til lærerteam, elever og forældre på 7. årgang til 9. årgang samt SSP-samarbejdet. SFO-lederen varetager alle opgaver angående SFO i samarbejde med afdelingslederne, de ansatte på SFO og skoleleder. Skolebestyrelsen Jan Regin Mortensen... Engdraget Channette Andersen... Havremarken Martin Hvidberg... Tanggårdsvej Hanne Proudfoot... Tryllevældevej Benedikte Due... Tjørnholmvej Henrik Andersen... Karlstrupvej Per Laursen... Ved Volden Repræsentant fra skoleledelse... Peter Rasmussen, skoleleder Repræsentant fra skoleledelse... Margrethe Gdowski, viceskoleleder Medarbejderrepræsentant skole... Mathias Tvede Rugolo, lærer Medarbejderrepræsentant SFO... Arkin Nusrettin, pædagog Repræsentant fra elevråd... Gustav Brøndumbo-Therkildsen, 8.B Repræsentant fra elevråd... Thomas Thomsen, 9.B Om skolebestyrelsen Folkeskolelovens 44 (uddrag): Stk. 1: Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Stk. 2: Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om: 1) undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, støtteundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, 3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 4) arbejdets fordeling mellem lærerne og 5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv. Stk. 3: Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget. Stk. 4: Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. 8

9 Elevråd / Husråd Opbygningen af elevrådet, også kaldet Det Store Elevråd. Skolen er medlem af Danske Skoleelevers organisation, DSE. Det store elevråd (5.-9. klasse) består af en af klassen valgt repræsentant og en suppleant. Forretningsrådet, også kaldet Det Lille Elevråd, består af elever der har særlig interesse i at lave intenst elevrådsarbejde. Som hovedregel valgt af klassen og Det Store Elevråd. Det Lille Elevråd konstituerer sig på første møde efter valget. Valget foregår i slutningen af april, så Det Lille Elevråd kan gå i gang med arbejdet lige efter sommerferien. Der skal vælges: Formand, næstformand, 2 miljørepræsentanter, 2 husrådsrepræsentanter for spor A og B., 2 repræsentanter til Miljørådet og op til 5 medlemmer. Det Lille Elevråd afholder møde 1 gang om ugen i 12-frikvarteret hver torsdag. Ca. hver 3. uge bliver der afholdt møder af en lektions varighed på skiftende dage i løbet af ugen. Det Lille Elevråd vil også deltage i Danske Skoleelevers kurser, konferencer og generalforsamling. Mødeindkaldelser og referater samt deltagelse i Skolebestyrelsesmøder er en del af Det Lille Elevråds arbejde i samarbejde med kontaktlæreren for elevrådet. 5-6 gange om året, flere hvis der er behov, bliver der afholdt møder for Det Store elevråd. Der uddeles dagsorden direkte i klasserne og mødet afholdes i en lektion. Her kan elevrådsrepræsentanterne for klassen bringe klassens meninger og forslag videre. Dette kan også ske om torsdagen i 12-frikvarteret i elevrådets lokale på biblioteket. De store møder skal også virke som et fælles sted, eleverne kan debattere de ting der rør sig på skolen. Forældreforeningen se også Skoleporten, menuen til venstre under Forældreforeningen Ved Munkekærskolen er oprettet en forældreforening. Som medlemmer optages elevernes forældre eller andre, som står i forældrenes sted samt skolens lærere. Forældre, hvis børn er gået ud af skolen samt andre med interesse for forældreforeningens arbejde, kan optages som passive medlemmer uden stemmeret. Folder om Munkekærskolens Forældreforening og girokort uddeles til alle elever og hentes 9

10 på skolens kontor. Bestyrelsen Forældreforeningens bestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter, 1 repræsentant fra skolebestyrelsen og 1 repræsentant fra skolens ledelse. Per F. Møller, formand Claus Dahl, kasserer Repræsentant fra skolebestyrelsen... Henrik Andersen Repræsentant fra skoleledelsen... Margrethe Gdowski Medlemskab Hvis man vil støtte forældreforeningens arbejde, kan man melde sig ind ved at indbetale 100 kr. pr. familie på konto Husk at skrive barns/børns navn/navne og klasse(r) samt en adresse på indbetalingskortet eller i netbanken. Forældreforeningens formål at fremme et godt samarbejde mellem hjem/skole at arbejde for gode skoleforhold at udbrede viden om emner af betydning for skolegangen at støtte op om og skabe arrangementer for skolens elever at skabe gode traditioner for skolesammenkomster Skole-hjemsamarbejdet - se også Skoleporten, menuen til venstre: Om skolen / Dokumenter / Principper, retningslinjer & ordensregler Den overordnede planlægning af samarbejdet for en klasse foregår på et møde i starten af skoleåret (aug/sep) mellem klasselærer(teamet) og kontaktforældre (SFO ens gruppepædagoger kan deltage). Følgende forhold skal indgå i denne planlægning: 1. Tilblivelsen af klassens aktivitetskalender og årsplan drøftes på mødet. Se desuden pkt Plan for samarbejdet meddeles klassens forældre senest 1/9. Indkaldelse til mødevirksomhed sker med min. to ugers varsel. 3. I takt med elevernes alder og modenhed inddrages disse i samarbejdet 4. Der afholdes minimum en årlig skole-hjemsamtale for alle elever. Øvrige skolehjemsamtaler er behovsbestemte. Samtalerne kan tilrettelægges fleksibelt over skoleåret. Dog skal der aftales skole-hjemsamtaler efter afholdelse af nationale 10

11 tests, hvor testfagets lærer altid deltager. På årg. samarbejder skole, forældre og SFO om en årlig samtale. 5. Der afholdes årligt 2-3 forældremøder /klassearrangementer pr. klasse. (Der kan være specielle forhold, der betyder, at antallet af arrangementer revurderes i klassen). Ved lærerskift skal den/de nye lærere være med til det første forældremøde. Alle klassens lærere skal være repræsenteret ved et forældremøde og en skole/hjemsamtale over en 3 års periode. Sidstnævnte gælder for fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik, natur & teknik. Der afholdes et forældremøde inden den 15/10. Forældremøder & Skolehjemsamtaler På forældremøder orienteres om og drøftes emner af almen karakter, såsom årsplaner, arbejdet i klassens forskellige fag, målfastsættelse, evalueringsmåder, faglighed, tværfaglighed, normer og krav til adfærd, klassens sociale liv og trivsel. Klasselæreren planlægger og afvikler forældremøderne i samarbejde med kontaktforældrene. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen deltager gerne i forældremøder. Skole-hjemsamtaler I en skole-hjemsamtale sættes fokus på den enkelte elevs skolegang. Lærere, elever og forældre har i en skole-hjemsamtale mulighed for at etablere gensidig forståelse for, hvordan de i fællesskab kan give eleven den bedste basis for at gå i skole. Forud for en skole-hjemsamtale bør forældre og elev have mulighed for at bestemme, om der er specielle forhold, der ønskes drøftet. Det forventes, at forældre orienterer klasselæreren om væsentlige forhold, der har betydning for elevens skolegang. Lærerne giver forældrene og eleverne præcise, relevante og dækkende informationer om eleven, og hvor eleven befinder sig i forhold til individuelle mål og fagenes læseplaner. Målfastsættelse og evaluering er en del af skolens hverdag. I klasser, hvor der anvendes formaliserede evalueringsskemaer, bør disse inddrages i skole-hjemsamtalen. Elevplan Der udleveres en elevplan forud for en skole-hjem-samtale. Planen er en milepæl for den faglige og sociale læring. Planen er grundlaget for drøftelse og aftaler mellem skole og hjem. Samtalen bør være et forum, hvor evt. ændringer i elevens skolegang justeres og aftales. Forældres adgang til læringsrummet Forældre kan være med i undervisningen efter forudgående aftale med den pågældende lærer. Skolens leder kan nægte forældre medvirken i 11

12 undervisningssituationen, hvis deres tilstedeværelse er uhensigtsmæssig. Jf. Undervisningsministeriets skrivelse af 14/ SFO-hjemsamarbejdet 1. Munkekærskolens SFO vælger et forældreråd, der planlægger SFOhjemsamarbejdet. Forældrerådet består af 7 forældrerepræsentanter, 3 suppleanter, 1 SFO-leder, 2 afdelingsledere, 1 pæd. ansvarlig fra Krogen, 1 medarbejder fra SFO en og 1 skolebestyrelsesrepræsentant. De arbejder efter en forretningsorden for rådet. 2. I hver SFO afd. afholdes der 2 ordinære forældremøder, hvor årsplaner, årets aktiviteter, dagligdagen, børnegruppernes sociale liv, budget m.m. gennemgås og debatteres på det ene møde. Møderne holdes henholdsvis forår og efterår 3. Der holdes et informationsmøde for de nye børns forældre i marts hvor formålet er at fortælle om gensidige forventninger og om den nye kultur børnene skal starte i. SFO-hjemsamtale På SFO en tilbydes alle forældre en snak når som helst, de har brug for det. De kan henvende sig til gruppepædagogen og lave en aftale. Derudover er det gruppepædagogens opgave at henvende sig til forældre og aftale møde omkring barnet, hvis der er problemer eller bekymringer. 4. Når barnet starter i SFO en, er det ønskværdigt, at forældrene afleverer og henter deres barn hver dag. Det er vigtigt at starte forældresamarbejdet op på dette tidspunkt. SFO-arrangementer For at styrke samarbejdet med hjemmet laver SFO erne en række arrangementer for børn, forældre, søskende og pædagoger sammen. Som eksempel kan nævnes cafèaftener, julearrangement, arbejdslørdag, løb for hele familien og børnearrangementer med optræden. I foråret skabes en stor ambitiøs festival af Solrød kommunes SFOer i samarbejde, hvor forældre, søskende og borgere kan komme og deltage ForældreIntra ForældreIntra giver information til skolens forældre, til en enkelt klasses forældre og til den enkelte elevs forældre, fx elevplaner. Til ForældreIntra bruges brugernavn og password. Den enkelte forælder sørger for at oprette og vedligeholde egen i ForældreIntra, så informationer kan videresendes hertil. Nulstilling af koder sker via klasselæreren. Forældre, der ønsker at modtage informationer m.m. i papirudgave, tilkendegiver dette overfor klasselæreren. Der kan ikke forventes svar fra personale i weekender og ferier. 12

13 Billedpolitik Ved indmeldelse bliver forældre bedt om at tage stilling til om nærbilleder af deres barn må anvendes i ForældreIntra og i skolebladet på SkolePorten. Situationsbilleder er tilladt at bringe uden forældres samtykke. Indmeldelse Børnehaveklasse Børn, der skal starte i børnehaveklasse til august, indskrives digitalt: Inden indskrivningen starter sender skolen materiale til hjemmet vedr. indskrivningen og inviterer forældre til informationsmøde på skolen. - se også kommunens hjemmeside Børn og unge Skoler Indmeldelse. Skoleskift Kontakt skolens kontor eller send en mail Tilflytter Kontakt skolens kontor eller send en mail SFO / Skolefritidsordning Ved skolen er oprettet en SFO - Munkekærskolens SFO - som råder over 3 huse i 3 afdelinger tæt ved skolen: Tjørnen & Gyngen; et hus for 0.kl. til 2.kl. Munkekær FC; et hus for 0.kl. til 2.kl. Krogen; et hus for alle 3.klasses børnene Børnene kan gå i SFO fra den 1. april samme år, som de skal starte i børnehaveklasse. Spørg pladsanvisningen vedr. pris og søskenderabat. Børnene fordeles på de to SFO-afdelinger Munkekær SFO og Tjørnen & Gyngen SFO ud fra følgende kriterier: Fordeling i forhold til ledige pladser Passende fordeling af drenge og piger Følgende individuelle hensyn vil indgå: Søskendekriterium Børn med særlige behov Afgivende børnehavers anbefalinger til børnesammensætning 13

14 Forældreønsker om SFO-afdeling medtænkes i den udstrækning, det er muligt. Børnehaveklasserne sammensættes ud fra følgende kriterier ved 4 klasser: Tjørnen & Gyngen... Hele børnehaveklasser C og D Munkekær FC... Hele børnehaveklasser A og B Det tilstræbes at der ved visiteringen bliver taget hensyn til: Passende fordeling af drenge og piger Afgivende børnehavers og SFOens anbefalinger til børnesammensætning Børn med særlige behov Skolelederen tager efter samråd med SFO-lederen beslutning om optagelse. Når visitationen er afsluttet, sendes brev til forældrene med tilbud om plads til deres barn. Overflytning fra SFO til klub; Forældrene modtager brev fra pladsanvisningen med tilbud om plads i Strandklubben inden overflytningen finder sted pr. 1. april det år, hvor børnene går i 3.klasse. Udmeldelse skal ske senest den 2. i måneden. Munkekærskolens SFO, Tjørnholmvej 10, tlf SFO-leder... Birgitte Støvelbæk Munkekær, Tjørnholmvej tlf / Afdelingsleder... Michael Hansen Tjørnen & Gyngen, Karlstrupvej tlf / Afdelingsleder... Dorte Bonnesen Krogen, Tjørnholmvej 10 A tlf / Pædagogisk Ansvarlig Rie Hedegaard SFO - åbningstider Åbningstider Morgenåbning 1. april > skolestart Morgenåbning skolestart > 31. marts Daglig åbningstid Munkekær FC 06:45-08:00 11:30-17:15 14

15 Tjørnen & Gyngen 07:00-08:00 11:30-17:30 Krogen Krogens børn benytter morgenåbning på Munkekær FC 06:45-08:00 11:30-17:30 Uger hvor alle 3 afdelinger er samlet (lige år: MFC / ulige år: T&G): Sommer... 3 uger placeres afhængigt af børnenes ferieafholdelse. Vinter... uge 8 (skolens vinterferie) og uge 42 (skolens efterårsferie) Afhængigt af fremmøde vil vi også samle børnene i dagene op til juleaften. Udmeldelse - skole Hvis man ønsker at udmelde sit barn af Munkekærskolen, kontaktes klasselæreren/skolens ledelse skriftligt eller mundtligt: - med adresseændring Drejer det sig om flytning til ny skole på grund af adresseændring, oplyses barnets nye adresse og nye skole. - uden adresseændring Er der tale om flytning til en anden skole, uden at adressen ændres, oplyses blot navnet på den nye skole. Så sørger kontoret for det videre fornødne. Procedure vedrørende udmeldelse af elever Scenarie 1 Forældre retter henvendelse til ledelsen og/eller klasselæreren eller skolens kontor: Retter forældre henvendelse til klasselæreren eller kontoret, oplyses forældrene om, at de også er velkomne til få en samtale med den pædagogisk ansvarlige leder. Forældrene opfordres til at maile eller nederst på denne blanket at begrunde udmeldelsen. Scenarie 2 Forældrene udmelder en elev uden at have kontaktet ledelse, klasselærer eller kontor: 15

16 Forældrene kontaktes via mail eller brev med en opfordring til at begrunde udmeldelsen samt tilbud om at kontakte den pædagogisk ansvarlige leder for en uddybende samtale. Fritagelse for undervisning Forældrene har pligt til at sørge for, at deres børn kommer i skole, og skolen har ret til at sige nej til anmodning om frihed. Anmodning om fritagelse foregår via ForældreIntra. Anmodning om fritagelse i enkelte timer stiles til klasselæreren. Anmodning om fritagelse én hel dag eller mere stiles til skoleledelsen med kopi til klasselæreren senest 2 dage forinden. Svaret fra ledelsen sendes ligeledes i ForældreIntra, men man kan selv indstille sin ForældreIntra til at sende kopi af beskeder til sin private -adresse. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Peter Rasmussen. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Margrethe Gdowski. Fritagelse én hel dag eller mere i klasse stiles til Søren Toft Nielsen. Fritagelse for idræt, bad og svømning Hvis der ønskes fritagelse fra idræt eller svømning på grund af sygdom, meddeles det skriftligt til idrætslæreren. Ved fritagelse mere end 4 sammenhængende uger kan forlanges lægeattest. For de fritagne elever gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastiksko og badesko (evt. ekstra sok) benyttes. Sygdom Fravær i forbindelse med sygdom meddeles skriftligt til klasselæreren, når eleven er blevet rask. Ved langvarig sygdom kontaktes klasselæreren eller skolens ledelse med henblik på sikre elevens faglige niveau f.eks. v/hjemmeundervisning. Legepatrulje Legepatruljen består af ca. 20 elever fra klasse, der har til opgave at starte lege i 10-pausen for skolens yngste elever. Legepatruljen er kommet i stand på grund af skolens øgede fokus på trivsel. Den skal medvirke til at gøre pauserne endnu sjovere for børnene, undgå at nogle står uden legekammerater og mindske de yngre elevers frygt for de store børn. 16

17 Støttefunktionen Elever, hvis undervisning kræver særlige hensyn, tilbydes støtteundervisning. Denne gives af en støtteundervisningslærer, som tilrettelægger og gennemfører undervisningen i samarbejde med medarbejdere fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), dvs. psykolog, PPR-konsulent eller talepædagog. Der kræves indstilling til PPR for at modtage længerevarende støtteundervisning. Dette skal helst ske med samtykke fra elevernes forældre. Støtteundervisningen gives i klassen, på hold eller som eneundervisning. Undervisningen kan gives uden for skoletid. Behovet for støtteundervisning vurderes løbende men minimum en gang ½ årligt. Støtteundervisning rummer foruden faglige tilbud særlig tilrettelagt undervisning for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Principper for støtteundervisningen at sætte ind så tidligt som muligt at tilstræbe en korterevarende, intensiv undervisning at konstruere fleksible forløb efter elevens behov Konflikter / Uoverensstemmelser: Handlemuligheder Såfremt forældre føler, der er opstået, eller er ved at opstå en konflikt i forhold til elevers skolegang, undervisning, trivsel eller forholdet mellem skole/sfo/hjem, søges dette løst med den pågældende lærer/gruppepædagog og evt. klasselærer. Det er uhensigtsmæssigt, at konflikthåndtering sker via s eller sms eller andre elektroniske kommunikationsmidler. Konflikt ønskes løst ansigt til ansigt. Lykkes konflikthåndteringen ikke, inddrages skolens ledelse. Skolens ledelse har beføjelser til at træffe beslutninger omkring den enkelte elevs skolegang indenfor rammerne af den givne lovgivning og skolebestyrelsens principper. Skolebestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret. Skoleledelsens afgørelser kan ikke ankes til kommunalbestyrelsen. I tilfælde, hvor forældre ønsker problemer/konflikter af mere generel karakter behandlet, kan skriftlige henvendelse ske direkte til et af skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse. Emnet vil herefter alt efter dets karakter blive optaget som punkt på næstkommende skolebestyrelsesmøde. Efter behandling vil involverede parter blive underrettet om sagens udfald. 17

18 Trivsel Målsætning for trivsel På Munkekærskolen skal der være trygt og rart at være Alle trives og man respekterer hinanden. Eleverne skal gennem skoleforløbet videreudvikle sociale kompetencer. Munkekærskolen skal lære eleverne at samarbejde og respektere forskellige grupper og enkeltpersoner. Ved at praktisere dette samspil skal skolen give eleverne en oplevelse af at være en del af fællesskabet og tage medansvar for sin egen og andres udvikling og trivsel. Skolen har de sidste år afholdt en Trivselsdag i marts måned. Denne dag er til for at opprioritere elevtrivslen på skolen. Via denne dag får alle klasser på skolen venskabsklasser i andre spor. Vores trivselspolitik ligger på: SkolePorten > Om skolen > Dokumenter > Principper Aflysning af timer - vikar Skolen har en vikarordning, der muliggør, at det normalt er skolens faste lærere, der underviser i vikartimerne. Ofte vil der således være tale om en lærer, som eleverne i forvejen kender. I skoleåret 2013/2014 vil nogle af vikartimerne blive læst af løse vikarer. Ved langtidsfravær vil der derfor så vidt muligt blive ansat læreruddannet vikar. Hvis flere lærere er fraværende på grund af lejrskole, ekskursioner, sygdom eller lignende, kan det blive nødvendigt at aflyse undervisningstimer. Det tilstræbes at styre vikardækningen således: at alle timer vikardækkes. at der ikke aflyses timer i børnehaveklasse - 5. klasse. at der i 6. klasse kan aflyses ydertimer, hvis eleverne har fået skriftlig besked med hjem senest samme dag. at der i klasse kan aflyses timer ved manglende vikarer. 18

19 Ferieplan 2013/2014 (Nævnte dage inkl.) - se også Skoleporten, menuen til venstre: Ferieplan Skoleåret begynder mandag 12. august 2013 Efterårsferie lørdag 12. oktober søndag 20. oktober 2013 Juleferie lørdag 21. december fredag 3. januar 2014 Vinterferie lørdag 15. februar - søndag 23. februar 2014 Påskeferie lørdag 12. april mandag 21. april 2014 St. Bededag fredag 16. maj søndag 18. maj 2014 Kristi Himmelfartsdag torsdag 29. maj søndag 31. maj 2014 Grundlovsdag torsdag 5.-fredag 6. juni 2014 Pinseferie lørdag 7. juni mandag 9. juni 2014 Sommerferie lørdag 28. juni 2014 Glemt tøj Kig indenfor i vindfanget i spor E (hovedindgangen) og se, om den glemte trøje, jakke m.m. ligger i glemmekassen under trappen. Glemt tøj opbevares til og med en uge efter hver ferie. Herefter afleveres det til Dansk Røde Kors. Tøj, som glemmes og afleveres efter ferien, opbevares selvfølgelig adskilt fra "det gamle tøj" frem til og med en uge efter næste ferie. Glemte ting Vi har en kurv på kontoret, hvor vores elever er rigtig flinke til at aflevere, hvad de finder af glemte ting & sager. Det betyder også, at der er god mulighed for at genfinde, hvad man har mistet. Ordensregler ude Skolens ordensregler skal understøtte trivselspolitikken. Det betyder, at vi alle skal værne om samværet med de mennesker, vi deler hverdagen med - og møde hinanden med tillid og en anerkendende tilgang. Kort sagt handler det om at vise respekt over for kammerater, lærere og andre både i tale og adfærd. 19

20 Du må spille bold på boldbanen - og mur på flg. boldgavle: ved spor B (sydøst-hjørnet) ved spor C (nordøst-hjørnet) ved endegavlen på spor G (dog forbeholdt basket) Du må cykle på de afmærkede områder. Områderne foran skolen og mellem hovedbygning og spor er fortov. Her må du ikke cykle eller køre på knallert. Du må gerne benytte rulleskøjter/løbehjul m.v. til og fra skole. Leg med rulleskøjter m.v. i frikvartererne foregår på asfaltbanen. Snekastning foregår for: årgang i 10- og 12-pausen bag spor A og B årgang i 10-pausen på boldbanen årgang i 12-pausen på boldbanen "Snevaskere" og anden voldsom leg med sne er strengt forbudt og kan være bortvisningsgrund. Legeområdernes fordeling (vedtaget af elevrådet juni 2009): Boldburet (pannaen) på fodboldbanen: årgang i 10-pausen årgang i 12-pausen Asfaltbanen: Her gælder først-til-mølle-princippet, dog skal man være 8 spillere, før man kan sige, at banen er "vores". De tre fodboldbaner: 10-pausen: Elevrådet forestår fordeling af banerne. 12-pausen: Her gælder først-til-mølle-princippet, dog først fra kl Ordensregler inde Al adfærd indendørs skal foregå roligt. Der må spilles bordtennis i storrummet. Der må ikke medbringes hunde i sporene. Eleverne skal hver dag rydde op efter sig i klasserne og på skift rydde op i storrummet (se "Elevers oprydning"). Elevers oprydning Oprydning af legetøj, puder, madrasser og andet inventar. Stole og borde sættes på plads. Stole sættes op. Skråpude anbringes i klemme mellem bord og stolesæde. Bord ryddes for affald og arbejdsmaterialer. 20

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere