A. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune"

Transkript

1 Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur og Erhverv og Udvikling Dato: J.nr.: 15. marts 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard og Kristian Kindtler Vedrørende: Randers som uddanelsesby - status og fremtid Notatet sendes/sendt til: Erhverv og udvikling 1. Indledning Nærværende notat gør status over allerede eksisterende uddannelsesrelaterede aktiviteter og fora i Randers Kommune samt angiver en mulig retning for den fremtidige indsats for Randers som uddannelsesby. Fremstillingen hviler i en præmis om, at en højnelse af uddannelsesniveauet blandt kommunens borgere går hånd i hånd med skabelsen af økonomisk vækst. 2. Status A. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune I Randers Kommune er samarbejdet mellem forvaltningen og de forskellige uddannelsesinstitutioner organiseret gennem forskellige mødefora som Uddannelsessamarbejdet, Uddannelsesrådet og Projekt Garantiskolen. Nedenstående giver en kort redegørelse for mødefrekvens, sammensætningen samt formål for de enkelte organer. Uddannelsessamarbejdet Uddannelsessamarbejdet mødes ca. 4 gange om året og består af: direktøren for Børn, Skole og Kultur, direktøren for Social og Arbejdsmarked samt erhvervschefen lederne af ungdomsuddannelserne (gymnasier, Tradium, SoSu Skolen, Produktionsskolerne)

2 - 2 - leder af videregående uddannelser (Via) repræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning I Uddannelsessamarbejdet foregår de overordnede strategiske drøftelser og beslutninger på det uddannelsesmæssige område i Randers Kommune. Uddannelsesrådet Uddannelsesrådet mødes ca. 1 gang årligt og består af: skolechefen ledelsesrepræsentanter fra folkeskolerne ledelsesrepræsentanter fra ungdomsuddannelserne ledelsesrepræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelsesrådet har til opgave at være et koordinerende organ i forhold til uddannelses- og vejledningsmæssige initiativer på området. I de senere år er betydningen af uddannelsesrådet blevet mindre, og der er ofte kun generelle orienteringspunkter på dagsordenen eller punkter, der også behandles i andre sammenhænge. Der er også i nogen udstrækning personsammenfald mellem medlemmerne af uddannelsesrådet og uddannelsessamarbejdet for så vidt angår ungdomsuddannelserne, der dog nogen gange sender medlemmer, der er placeret lavere i ledelseshierarkiet end den øverste leder. Projekt Garantiskolen Projekt Garantiskolen mødes 3-4 gange om året og består af: ledelsesrepræsentanter fra ungdomsuddannelserne ledelsesrepræsentanter fra Randers Kommune Projekt Garantiskolen er det praktisk udøvende organ, der på det praktiske plan f.eks. skal medvirke til at opfylde Randers Kommunes målsætning om, at 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette kan f.eks. være omkring konkrete projekter som Hold fast, men også i forhold til at sørge for, at konkrete personer ikke falder ud af ungdomsuddannelserne, og aftale procedure for, hvem der gør hvad, når unge er ved at droppe ud af en ungdomsuddannelse. Det vurderes, at man med fordel kan samle kræfterne i regi af Uddannelsessamarbejdet, således at uddannelsesrådet nedlægges, Uddannelsessamarbejdet som strategisk led udvides med en repræsentant fra de private grundskoler og med en fast repræsentant fra UU-Randers, kommissoriet for Uddannelsessamarbejdet præciseres med henblik på, at der under Uddannelsessamarbejdet kan etableres ad-hoc organer og arbejdsgrupper med en konkret og afgrænset opgave,

3 - 3 - Garantiskolen styrkes som udførende led, hvor de konkrete initiativer inden for 95% målsætningen forankres. Dette indebærer også en nytænkning af UU-Randers rolle, som en organisation med fokus på de unge fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, i ungdomsuddannelserne og de unge, når de går fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. B. Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Randers Kommune indgik den 28. september 2011 en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (AAU). Som det hedder i samarbejdsaftalen ønsker Randers Kommune med aftalen at udbygge sine relationer til AAU for derigennem at styrke den fortsatte positive udvikling og realisere kommunens mål om at flere skal have mere uddannelse (uddannelsesniveauet skal hæves), virksomhedernes innovationshøjde skal løftes, den kommunale service skal fortsat udvikles Formålet med aftalen er at bidrage til at øge samspillet mellem AAU og Randers Kommune om Kompetenceudvikling Uddannelse Innovation Formålet er således at tilvejebringelse værdiskabelse og vækst for begge parter i det moderne vidensamfund. Samarbejdsaftalen implementeres under ledelse af en styregruppe bestående af prodekan, fakultetsdirektør og institutleder ved Institut for Filosofi og Læring (alle ved AAU) samt kommunaldirektør, direktør for Børn, Skole og Kultur og erhvervschef (alle i RK). Styregruppen er siden aftaleindgåelsen udvidet med bibliotekschef i RK samt direktør for Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Styregruppen støttes administrativt af en medarbejder ved AAU Matchmaking samt to medarbedere i Erhverv og Udvikling ved RK. Sidtsnævnte er certificerede matchmakere, dvs. officielle kontaktpersoner for og til Matchmaking-infrastrukturen ved AAU. Styregruppen, som mødes med 2-3 måneders mellemrum, har til opgave at tilsikre fremdrift i konkrete samarbejder, generere nye idéer samt udvikle samarbejdet yderligere. Der har til dato været afholdt 3 styregruppemøder, idet planlægningen har vist sig vanskelig. Møderne er af denne grund langtidsplanlagt for hele året. Møderne vidner om stor lyst og vilje til at få samarbejdet til at fungere bedst muligt samtidig med, at styregruppen løbende er opmærksom på at forbedre aftalens indhold samt organiseringen af aftalens implementering. En række projekter er sat i søen. Blandt disse skal nævnes samarbejde om organisationsudvikling på SoSu Skolen i Randers, udvikling af ny løfteteknologi til Madservice Kronjylland, læring og kreativitet ved Kristrup Skole, Studentervæksthus VIA, produktions- og procesoptimering i Industry Smart Center, bæredygtig kommerciel udnyttelse af genressourcer i truede husdyrra-

4 - 4 - cer, udvikling af ny helikoptertype ved virksomheden HeliScandia samt Uddannelseskonferencen Uddannelse for Vækst. Af nye initiativer skal nævnes samarbejde om udvikling af indikatorer til måling og effektvurdering af boligsocial indsats, effektvurdering af indsats over for social udsatte familier samt bæredygtig anvendelse af spildevand til fremme af biodiversitet og grøn energiproduktion. Det vurderes, at samarbejdet har taget form og givet anledning til værdiskabende projekter. Antallet af virksomhedsprojekter er imidlertid utilfredsstillende og bør have særlig opmærksomhed fremadrettet gennem planlægning og konkret målsætning. I forbindelse med genforhandling i maj 2012 af samarbejdsaftalen drøftes processen herfor på styregruppemøde 26. marts. Herefter forberedes en sag i Erhverv og Udvikling til forelæggelse i direktionen i april måned. C. Studiejobordning Randers Kommune har siden juni 2008 tilbudt en studiejobordning for studerende, der bor i kommunen og er indskrevet på en kort, mellemlang eller videregående uddannelse. Udenlandske studerende kan søge jobs på lige fod med danske studerende i det omfang de kan bestride jobbet. Opfylder den studerende disse betingelser, garanteres han eller hun en samtale om et studiejob i Randers Kommune på minimum 10 timer om ugen på overenstkomstmæssige vilkår. Ordningen administreres af Randers Kommunes afdeling for Erhverv og Udvikling i samarbejde med Direktionen og de øvrige forvaltninger. Formålet med studiejobordningen er at bidrage til, at vi i fremtiden kan rekruttere de fornødne medarbejdere til både private og offentlige virksomheder i kommunen. Ordningen skal desuden være med til at signalere, at Randers har fokus på uddannelse og dermed ønsker at skaber gode rammer for studerende. Der henvises til notat af 17. februar 2011 (J.nr. 08/02379) vedr. evaluering af studiejobordningen. Det kan konstateres, at der de seneste par år ikke har være megen aktivitet på ordningen, ligesom det har været vanskeligt at skafe job til de studerende, der har henvendt sig. Det vurderes, at grundlaget for studiejobordningen med virksomheder som drivere ikke længere er til stede grundet konjunkturudviklingen, og at man med fordel kan gentænke en model for skabelse af gode studiejobs. Se pkt. 3.B. 3. Fremtid A. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune Randers Kommune bør fortsætte og yderligere styrke sit tætte samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner om den fortsatte udvikling af det samlede uddannelsestilbud i Randers. En sådan styrkelse bør ske efter de overvejelser, der nævnes under pkt. 2.A.

5 - 5 - Samtidig bør samarbejdet udnyttes til en forankring af en fremtidig sammenhængende uddannelse indsats ved dels at styrke overgangen mellem uddannelsestrin, herunder også overgangen mellem ungdomsuddannelser og lange videregående uddannelser, dels at styrke at styrke samarbejdet mellem relevante interessenter i den lokale uddannelsessektor. I den igangværende kvalitetsdebat på folkeskoleområdet er et af temaerne de fremtidige kvalitetsmål for overbygningsdelen i folkeskolen. I dette tema er der meget fokus på hvorledes overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne kan styrkes f.eks gennem et udvidet samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet og ungdomsuddannelserne gennem projekter med fælles undervisnings- og praktikforløb for de ældste klasser i folkeskolen, hvor der f.eks kan aftales individuelle praktik- og brobygningsforløb for eleverne. B. Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Randers Kommune bør i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Randers intensivere sit samarbejde med universiteterne. Randers Kommune bør i forbindelse med den forestående genforhandling af samarbejdaftalen med AAU tilstræbe en strategisk fokusering af samarbejdet. Randers Kommune bør afsøge mulighederne for et tilsvarende samarbejde med Aarhus Universitet. Samarbejdet med AAU og et eventuelt tilsvarende samarbejde med AU bør forankres i konkrete strategisk prioriterede indsatser i tilknytning til eksisterende politikker, ligesom samarbejdet bør have øget fokus på konkrete virksomhedsprojekter og på aktiviteter, der understøtter AAUs rekruttering af studerende med adgangsgivende eksaminer fra uddannelsesinstitutioner i Randers studieunderstøttende aktiviteter i form af mentorordninger, legater, studieprojekter, studiepraktikker skabelse af studierelevante studiejobs i Randers rekruttering af ErhvervsPhD-studerende beskæftigelse i Randers af dimittender Randers Kommune bør tilsvarende styrke samarbejdet med Aarhus Universitet. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at AUs samarbejde med eksterne interessenter til forskel fra AAUs mere centraliserede indsats er spredt ud på en lang række lokale og mere eller mindre autonome enheder. Hertil kommer, at AU i denne tid og givetvis i lang tid fremover vil bære præg af de store organisatoriske reformer, som universitetet gennemgår i disse år. Frem for at lægge op til en formaliseret samarbejdsaftale med AU som sådant bør samarbejde med AU ske bilateralt med konkrete forsknings-, uddannelses og udviklingsmiljøer med løbende afsæt i strategisk prioriterede og målrettede projekter, eksempelvis som det allerede sker på sundhedsområdet. C. Randers som uddannelsesby De hidtidige indsatser bør favnes i en samlet satsning på Uddannelsesby Randers. Satsningen bør forankres

6 - 6 - strategisk i relevante politikker og på tværs af forvaltninger taktisk i et lokalt partnerskab for uddannelse (kommune, uddannelser, virksomheder) operationelt i identificerede vækstlokomotiver samt understøttende indsatser Der lægges således op til en bred forankring, som anerkender den afgørende betydning af uddannelse for vækst og udvikling i kommunen. Men særligt lægges der op til en forankring af satsningen i en uddannelsespolitik, som formulerer en sammenhængende uddannelsesindsats, som dels knytter uddannelse til økonomisk vækst og beskæftigelse, dels favner hele uddannelsesværdikæden fra førskole til endt videregående uddannelse og med særlig fokus på rekruttering til og gennemførelse af lange videregående uddannelser. Samtidig bør en samlet satsning have fokus på at forbedre rammevilkårene for Randers som attraktiv uddannelsesby, herunder sikring af gode botilbud samt et attraktivt handels- og kulturliv. Disse rammevilkår har ikke mindst betydning for byens attraktionsværdi som bosætningskommune for unge, som står for eller er i færd med at skulle tage en lang videregående uddannelse i Aarhus. Allerede bor ikke så få Aarhus-studerende i Randers, fordi transportmulighederne er gode, og boligudgifterne er væsentlig lavere her end i Aarhus. Randers bør udnytte potentialet i de relativt lave boligudgifter, fordi det alt andet lige højner sandsynligheden for beskæftigelse og bosætning i kommunen på længere sigt. D. Studenternetværk Randers En væsentlig forudsætning for fremtidens vækst er virksomheders efterspørgsel efter og adgang til højtuddannet arbejdskraft. Medens al uddannelse er bedre end ingen uddannelse, så har særligt de lange videregående uddannelse betydning for den innovation og produktivitet, som er forudsætningen for konkurrencekraft og omstilling i et globaliseret marked. Ingen vækst uden produktivitet; ingen produktivitet uden innovation. Og jo højere uddannede medarbejdere, desto større innovationskraft har virksomheder. De ønskede resultater skabes ikke ved et snuptag, men kræver en fokuseret indsats, som kan holde tempo og fremdrift over mange år. Grundlæggende handler indsatsen om de virksomheder, som i højere grad skal efterspørge den rette arbejdskraft, og de højtuddannede, som i højere grad skal udbyde deres arbejdskraft og således finde det attraktivt at pendle til eller bosætte sig i Randers på grund af beskæftigelse. Det kræver en tålmodig, vedholdende og fokuseret indsats at gå målrettet efter at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til en by og en kommune, som ikke har været kendetegnet ved sit høje uddannelsesniveau. Her kan Randers Kommune lære meget af andre aktører i arbejdsmarkedet. De virksomheder, der vinder i kapløbet om den dygtigste arbejdskraft, er de virksomheder, som er i direkte kontakt med deres kommende medarbejdere, allerede medens disse er under uddannelse. De bedste virksomheder er også dem, der forstå at skabe relationer, hvor de unge kan genkende sig selv i virksomhedernes behov. Og det sker bedst ved at tale et sprog, som de unge forstår, appellerer til de unges drømme og ønsker og gøre det de steder, hvor de unge færdes i dagligdagen.

7 - 7 - Tilsvarende har universiteterne for længst forstået at udnytte virksomheders behov for at skabe relationer til de studerende og skabe værdi ved at give virksomheder adgang til de unge, medens de er under uddannelse. Samtidig har de dygtigste universiteter forstået fortsat at holde kontakten til de unge, når de er færdiguddannede, og når de ikke længere er unge. Derfor er der al mulig grund til for Randers Kommune at arbejde målrettet på at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Dette kræver en bred indsats. Og en vigtig del af denne indsats er at skabe relationer til den arbejdskraft, som Randers har brug for, medens denne arbejdskraft stadig er under uddannelse. At tiltrække højtuddannede til kommunen gøres således bedst ved rettidigt at skabe relationer til målgruppen og ved at skabe relationer til dem, der mest effektivt kan formidle det nødvendige budskab løbende. Derfor er de studerende ved AU og AAU, som kommer fra Randers, særligt interessante som formidlere af Randers-budskabet. Nogle af dem er flyttet fra byen. Andre bor her endnu. Men fælles for dem er, at de har et tilhørsforhold til Randers; de kender byen, dens historie og dens styrker og udfordringer. Og mindst lige så vigtigt: Disse studerende er selv en del af den målgruppe, som vi vil ramme. Hensigten med at etablere et studenternetværk for studerende med oprindelse i Randers er altså ikke at trække unge randrusianere hjem til den by, hvor de havde deres opvækst, eller for den sags skyld at fastholde dem. I stedet er hensigten at udnytte lokalkendskab og tilhørsforhold som et aktiv i tiltrækningen af de dygtigste uanset hvor de kommer fra. Samtidig er hensigten at aktivere netværket med henblik på at rekuttere medstuderende, som i en form for brugerdrevet innovation vil medvirke til at udvikle den rette model for at gøre byen attraktiv som bosætningskommune for højtuddannede og deres familier. Studenternetværket er altså en kommunikationsplatform til at sprede det gode budskab om Randers, men det er også en innovationsplatform til at sikre, at vi ikke spreder et falsk budskab, men derimod sikrer, at vi rent faktisk kan levere det rette produkt til de rette personer. På denne baggrund er en proces til forberedelse og etablering af et studenternetværk indledt. Processen har til hensigt at fortsætte kortlægningen af AU- og AAU-studentermassen med oprindelse i Randers (alder, køn, fag, anciennitet, adgangsgivende uddannelse) at headhunte studerende ildsjæle til netværket at kultivere og rekruttere aktive virksomheder til netværket at udvikle konceptet for et studenternetværk i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder samt headhuntede studerende fra Aalborg og Aarhus at pleje og aktivere netværket i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og randrusianske virksomheder med henblik på målrettede tilbud, aktiviteter og events i og uden for Randers E. Studiejobordning Randers Kommune bør afskaffe studiejobordningen i sin nuværende form og finde alternativer, som understøtter studerende i at finde studierelevante jobs i kommunen.

8 - 8 - Virksomheder og studerende bør kobles med henblik på, at de samarbejder om skabelse af studierelevante studiejobs, som begge parter efterspørger. Rammen herfor kan med fordel være samarbejdsaftalen med AAU (og en evt. tilsvarende aftale med AU) de i den kommende erhvervspolitik identificerede vækstlokomotiver samt understøttende indsatser studenternetværk Randers Se pkt. B, C, D. En indsats for studiejobs bør i fremtiden ikke begrænse sig til at gælde studerende, der bor i Randers.

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

A. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune

A. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune Notat Forvaltning: Błrn, skole og kultur og Erhverv og Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. marts 2012 Udf rdiget af: Bo Skovgaard og Kristian Kindtler Vedrłrende: Randers som uddanelsesby - status og fremtid

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg

Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg Punkt 7. Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om analysen af højtuddannede ledige

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere