Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2013"

Transkript

1 Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2013 Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september august 2013 Version 1.5 Januar 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Rapporten er klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Akut Kirurgi Databasen. Kontaktperson for Akut Kirurgi Databasen i styregruppen er Henrik S. Jørgensen, Ledende overlæge, dr.med., MHM, Kirurgisk Afdeling, Hillerød Hospital, Helsevej 2, 3400 Hillerød. Kontaktperson for Akut Kirurgi Databasen i KCEB-Nord er afdelingslæge, lektor, ph.d. Christian F. Christiansen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for Akut Kirurgi Databasen i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, ph.d. Annette Ingeman, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og Side 2 af 99

3 Indholdsfortegnelse Konklusioner og anbefalinger 4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater 6 Indikatorresultater på lands, -regions- og afdelingsniveau 8 blødende ulcus 8 Indikator 1: Kredsløbspåvirkning. Andelen af patienter, der bringes ud af deres kredsløbspåvirkning/shock inden for 60 minutter. Standard 90%. 8 Indikator 2: Endoskopi. Andelen af patienter, der gastroskoperes inden for 24 timer fra indlæggelsestidspunktet eller tidspunktet for beslutning om indgreb. Standard 85% 11 Indikator 3: Behandling/Terapeutisk endoskopi. Andelen af patienter med pågående eller synlig blødning, kartut eller koagel, hos hvem der opnås primær hæmostase. Standard 90%. 14 Indikator 4: Reblødning efter primær behandling. 17 Indikator 5: Endoskopisk behandling af reblødning. 20 Indikator 6: Kirurgisk behandling af primærblødning eller reblødning. 23 Indikator 7: Eradikationsbehandling. 26 Indikator 8: Mortalitet. 29 Indikatorresultater på lands-, regions-og afdelingsniveau - perforeret ulcus 33 Indikator 1: Tid til operation. 33 Indikator 2: Peritonitbehandling. 36 Indikator 3: Reoperation. 39 Indikator 4: Vægtkontrol. 42 Indikator 5: Væskebalance. 45 Indikator 6: Postoperativ monitorering. 48 Indikator 7: Eradikationsbehandling. 51 Indikator 8: Mortalitet. 54 Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet 58 Oversigt over alle indikatorer 59 Datagrundlag 61 Databasekomplethed, central opgørelse 63 Styregruppens medlemmer 65 Appendiks 66 Indberetninger seneste tre perioder 67 Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer - blødende ulcus 67 Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer - Perforeret ulcus 77 Beregningsregler 85 Læsevejledning 91 Vedrørende justerede analyser for mortalitet 94 Oversigt over den videnskabelige aktivitet 96 Regionale Kommentarer 98 Side 3 af 99

4 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Akut Kirurgi Databasen er et vigtigt redskab for kirurgiske afdelinger, hospitaler og regioner til at følge kvalitetsudviklingen inden for den akutte kirurgi i Danmark. Akut Kirurgi Databasen indeholder sygdomsområdet akut ulcussygdom, nærmere betegnet akut blødende ulcus og perforeret ulcus. Men til trods for at det er et begrænset patientmateriale, der indgår i databaseregistreringen, nemlig i alt 2278 patienter, så er akut blødende ulcus og perforeret ulcus nogle rigtig gode markører for hele det akutte kirurgiske område. Patientforløbene kan initieres både uden for hospitalet ved kontakt til vagtlægesystemet eller initieres på hospitalets forskellige afdelinger som en komplikation til andre sygdomme. Den initiale behandling af blødende ulcus kan principielt starte allerede præhospitalt i form af resucitation med for eksempel væskeinfusion, ilttilskud og sikring af frie luftveje. Diagnostik og sideløbende understøttende terapi fortsætter i akutmodtagelsen på hospitalet og ledsages hurtigt af genoprettelse af stabil hæmodynamik eventuelt i kombination med akut terapeutisk gastroskopi. Efter hæmostase overføres patienten til et specialiseret observationsafsnit til hyppig monitorering og behandling. Når patienten er stabil følger opholdet på det kirurgiske sengeafsnit indtil udskrivelse. Efter udskrivelse sikres opfølgning af Helicobacter pylori status. Det er således tydeligt, at akut ulcussygdom har elementer fra næsten alle aspekter af den akutte kirurgiske funktion. Hvis patientforløbet for akut ulcusblødning er veltilrettelagt og har høj kvalitet er der håb om, at de øvrige forløb for akutte kirurgiske patienter også har høj kvalitet. For yderligere at øge anvendeligheden af Akut Kirurgi Databasen som en markør for akutte kirurgiske sygdomme, har Styregruppen besluttet fra og med registreringsperioden for , at udvide udstrækningen af patientforløbet og symptomerne for inklusion. Det betyder, at patienter med symptomer på gastrointestinal blødning eller mistanke om perforeret hulorgan/peritoneal reaktion skal inkluderes i et databaseforløb med fire indikatorer i akutmodtagelsen. På den måde kan Akut Kirurgi Databasen være med til at bibringe organisationen ny viden om kvaliteten af patientforløbene inden der bliver sat en definitiv kirurgisk diagnose. Styregruppen for Akut Kirurgi Databasen vil udsende informationsmateriale om dette til sommer. Akut Kirurgi Databasen har igen i år en høj grad af komplethed, i det der er indberettet 88 % af de i alt 2587 patienter, der er fundet i Landspatientregistret. De manglende indberetninger kan i store træk deles i to grupper. En gruppe som er organisatorisk indlagt på afdelinger, der ikke indberetter til databasen, og måske ikke kommer i kontakt med de indberettende afdelinger. Den anden gruppe er patienter som fejlkodes i forbindelse med enten udfærdigelse af epikrisen eller ved registrering i de patientadministrative systemer. De indberettende afdelinger opfordres derfor til at trække data på eget hospitals- eller sygehusniveau og gennemgå andre afdelingers patienter med akut ulcussygdom, for at øge viden om akut ulcusbehandling. Generelt er der en flot datakomplethed indenfor de enkelte indikatorer for begge sygdomme. Hvis der ses bort fra indikator 1 for blødende ulcus: "kredsløbspåvirkning", som har en komplethed på 89,9 %, så har alle øvrige manuelt indberettede indikatorer en komplethed på mellem 96,6 % og 99,8 %, hvilket er et virkelig flot resultat. En gennemgang af de enkelte indikatorer viser, at der fortsat er en høj kvalitet af den specifikke kirurgiske operative eller endoskopiske procedure på næsten alle afdelinger. De "klassiske" indikatorer som har været med siden starten af NIP Akut Kirurgi har høj indikatoropfyldelse, for eksempel opnås der primær hæmostase ved endoskopi hos 94 % på landsplan, og i enkelte regioner er der hæmostase hos % af patienterne. Ligeledes er frekvensen af reblødning efter primær endoskopisk hæmostase faldet til 11 % på landsplan med flotte tal fra region Nordjylland og Midtjylland på 9 %. Operationsraten er helt nede på 3 %, hvilket også er imponerende. Det kniber dog fortsat med enkelte af de nyere indikatorer, selvom der generelt er rimelig fremgang for både "kredsløbsinstabilitet" (indikator 1) og "eradikationsbehandling" (indikator 7). Der er dog grund til at påpege, at der fortsat skal være en høj grad af fokus fra afdelingsledelsernes side for at få organiseret den initiale modtagelse, resuscitation, terapi og sideløbende monitorering af den akut kritisk syge kirurgiske patient. Ændringer er formentlig nødvendige, hvis mortalitet og morbiditet skal reduceres yderligere. Side 4 af 99

5 Det er meget positivt for Styregruppen, for regioner og afdelinger, at dødeligheden nu endeligt er tydeligt og signifikant faldende for perforeret ulcus, således at dødeligheden på landsplan er reduceret fra 28 % i 2010/11 til 19 % i 2012/13. Vi har en klar formodning om, at den øgede opmærksomhed på både den præoperative periode med hurtig væske og antibiotisk behandling og den postoperative monitorering har betydende effekt på reduktionen af mortaliteten. Dødeligheden for blødende ulcus er vedvarende lav på 10 % og er således på linje med eller lavere end i sammenlignelige internationale undersøgelser. Styregruppen for Akut Kirurgi glæder sig over den høje tilslutning, der er til databasen i form af indberetning af data og anvendelse af data i det daglige arbejde. Vi håber på, at der på de forskellige organisatoriske niveauer i det danske sundhedsvæsen er opmærksomhed på de akutte kirurgiske patientforløb og på hele akutområdet. Vi glæder os til at arbejde sammen med den nyetablerede Fællesdatabase for akutområdet, og håber fællesdatabasen kan anvende vores viden. Henrik Stig Jørgensen Formand for Akut Kirurgi Databasen Side 5 af 99

6 OVERSIGTSTABEL OVER DE SAMLEDE INDIKATORRESULTATER Tabellerne viser en oversigt over de samlede indikatorresultater på landsplan for aktuelle årsrapport, samt 4 tidligere års indikatorresultater (hvis relevant). Kolonnen uoplyst angiver hvor mange forløb, hvor der ikke er de nødvendige data til at beregne den enkelte indikator. Akut gastrointestinal blødning (gastroskopisk verificeret ulcus) Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % 2012/ / / / /09 Indikator 1: Kredsløbspåvirkning. Andelen af patienter der bringes ud af deres kredsløbspåvirkning/shock inden for 60 minutter. Indikator 2: Endoskopi. Andelen af patienter der gastroskoperes inden for 24 timer fra indlæggelse/tidspunkt for beslutning om indgreb. Indikator 3: Behandling/Terapeutisk endoskopi. Andelen af patienter med pågående eller synlig blødning, kartut eller koagel, hos hvem der opnås primær hæmostase. Indikator 4: Reblødning efter primær behandling. Andelen af patienter med behandlingskrævende reblødning inden for 5 døgn efter primær terapi. Indikator 5: Endoskopisk behandling af reblødning. Andelen af patienter med reblødning, der opnår endoskopisk hæmostase. Indikator 6: Kirurgisk behandling af primærblødning eller reblødning. Andelen af patienter der opereres for blødende ulcus. Indikator 7: Eradikationsbehandling. Andelen af patienter der er testet for Helicobacter pylori under indlæggelsen eller planlagt testet efter udskrivelsen. Indikator 8: Mortalitet. Andelen af patienter der dør inden for 30 dage efter første indgreb Mindst 90 % 10,1 38 (31-45) 31 (25-37) Mindst 85 % 1,3 85 (84-87) 83 (82-85) 85 (84-87) 83 (81-85) 82 (81-84) Mindst 90 % 0,1 94 (93-96) 94 (92-95) 93 (92-95) 94 (92-95) 90 (88-92) Højst 15 % 0,2 11 (9-13) 12 (10-14) 15 (13-17) 15 (13-18) 16 (14-19) Mindst 75 % 0,0 78 (71-84) 72 (64-79) 75 (68-81) 75 (68-81) 65 (59-72) Højst 10 % 0,2 3 (2-3) 4 (3-5) 5 (4-6) 4 (3-5) 7 (6-8) Mindst 90 % 0,5 77 (75-79) 61 (58-63) Højst 10 % 0,1 10 (8-11) 9 (8-10) 11 (9-12) 10 (9-12) 11 (9-12) Side 6 af 99

7 Akut gastrointestinal perforation (peroperativt verificeret perforeret ulcus) Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % 2012/ / / / /09 Indikator 1: Tid til operation. Andelen af patienter der opereres inden for 6 timer fra indlæggelsestidspunk/tidspunkt for beslutning om indgreb. Indikator 2: Peritonitbehandling. Andelen af patienter der sættes i profylaktisk bredspektret antibiotisk behandling præoperativt. Indikator 3: Reoperation. Andelen af patienter der reopereres. Indikator 4: Vægtkontrol. Andelen af patienter med oplysninger om vægt en gang dagligt de tre første postoperative døgn. Indikator 5: Væskebalance. Andelen af patienter der har fået ført væskeregnskab dagligt de tre første postoperative døgn. Indikator 6: Postoperativ monitorering. Andelen af patienter der har fået målt BT, puls, temperatur, saturation, respirationsfrekvens og bevidsthedsniveau mindst tre gange dagligt de tre første postoperative døgn. Indikator 7: Eradikationsbehandling. Andelen af patienter der er testet for Helicobacter pylori under indlæggelsen eller planlagt testet efter udskrivelsen. Indikator 8: Mortalitet. Andelen af patienter der dør inden for 30 dage efter første indgreb. Mindst 75 % 3,4 64 (59-69) 62 (56-67) 56 (51-61) 61 (56-66) 60 (55-65) Mindst 95 % 0,5 84 (80-87) 79 (75-83) Højst 10 % 1,6 17 (14-22) 17 (13-22) 17 (13-21) 14 (11-18) 16 (13-20) Mindst 90 % 2,1 69 (64-74) 62 (56-67) 53 (48-58) 43 (38-48) 39 (34-45) Mindst 90 % 1,8 89 (85-92) 86 (81-89) 81 (77-85) 79 (75-83) 77 (72-81) Mindst 90 % 1,8 95 (93-97) 92 (89-95) 83 (79-86) 78 (74-82) 70 (66-75) Mindst 90 % 1,0 60 (55-65) 40 (35-45) Højst 20 % 0,0 19 (15-24) 22 (18-27) 28 (24-33) 27 (23-32) 27 (23-32) Side 7 af 99

8 INDIKATORRESULTATER PÅ LANDS, -REGIONS- OG AFDELINGSNIVEAU BLØDENDE ULCUS Indikator 1: Kredsløbspåvirkning. Andelen af patienter, der bringes ud af deres kredsløbspåvirkning/shock inden for 60 minutter. Standard 90 %. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal 2012/ / /11 opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark nej 74 / (10) 38 (31-45) 31 (25-37) - Hovedstaden nej 6 / 39 8 (17) 15 (6-31) 27 (14-43) - Sjælland nej 29 / 41 0 (0) 71 (54-84) 42 (28-56) - Syddanmark nej 19 / 43 5 (10) 44 (29-60) 36 (24-49) - Midtjylland nej 15 / 47 1 (2) 32 (19-47) 19 (11-29) - Nordjylland nej 5 / 26 8 (24) 19 (7-39) 42 (22-63) - Hovedstaden nej 6 / 39 8 (17) 15 (6-31) 27 (14-43) - Kir. - gastroenterolog. afd. D, Herlev nej 1 / 6 3 (33) 17 (0-64) 22 (3-60) - Kir. afdeling, Bornholms Hospital, RHO - 0 / 0 0 (0). - 0 (0-98) - Kir. gastroenter. klinik C, heldøgn, R ja* 1 / 2 1 (33) 50 (1-99) 20 (1-72) - Kir. gastroenterol. afd. K, Bispebjerg nej 2 / 18 3 (14) 11 (1-35) 23 (5-54) - Kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre nej 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) 29 (4-71) - Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital, nej 2 / 11 1 (8) 18 (2-52) 50 (12-88) - Sjælland nej 29 / 41 0 (0) 71 (54-84) 42 (28-56) - Holbæk, Kirurgisk sengeafd., RSJ nej 2 / 5 0 (0) 40 (5-85) 42 (15-72) - Køge-Roskilde, RSJ nej 11 / 16 0 (0) 69 (41-89) 50 (23-77) - Nykøbing F, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja* 6 / 9 0 (0) 67 (30-93) 33 (12-62) - Slagelse, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 10 / 11 0 (0) 91 (59-100) 42 (15-72) - Syddanmark nej 19 / 43 5 (10) 44 (29-60) 36 (24-49) - Gastro-enterologisk afd. S, OUH Odense ja 10 / 11 1 (8) 91 (59-100) 43 (23-66) - Kir. afd. A, OUH Odense, RSYD - 0 / 0 0 (0). - 0 (0-98) - Kir. afd., Sydvestjysk Sygehus, RSYD nej 3 / 8 0 (0) 38 (9-76) 57 (18-90) - OUH Svendborg, afd. K, RSYD nej 2 / 11 0 (0) 18 (2-52) 9 (0-41) - Organkir. afd., Kolding Sygehus, RSYD nej 3 / 6 1 (14) 50 (12-88) 57 (18-90) - Organkir.afd., Vejle Sygehus, RSYD nej 1 / 4 0 (0) 25 (1-81) 29 (4-71) - Organkirurgisk sengeafd., Aabenraa Syg nej 0 / 3 3 (50) 0 (0-71) 20 (1-72) - Midtjylland nej 15 / 47 1 (2) 32 (19-47) 19 (11-29) - Horsens, Organkir. afd., RMIDT nej 5 / 11 0 (0) 45 (17-77) 80 (44-97) - Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Ves nej 6 / 11 0 (0) 55 (23-83) 10 (0-45) - Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest - 0 / 0 0 (0). - 0 (0-98) - Randers, Organkir. afd. K, RMIDT nej 1 / 10 0 (0) 10 (0-45) 9 (3-22) - Viborg, Organkir. afd. K, RMIDT nej 1 / 4 1 (20) 25 (1-81) 0 (0-31) - Århus, NBG, Kir. Gastro. afd. L, RMIDT nej 2 / 11 0 (0) 18 (2-52) 33 (7-70) - Nordjylland nej 5 / 26 8 (24) 19 (7-39) 42 (22-63) - Kir. afd. A, Vendsyssel Sygehus, Hjørri nej 1 / 4 1 (20) 25 (1-81) 43 (10-82) - Kir. gastroenterolog, Aalborg Sygehus, nej 3 / 17 7 (29) 18 (4-43) 43 (18-71) - Organkir.afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD nej 1 / 5 0 (0) 20 (1-72) 33 (1-91) - Side 8 af 99

9 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren opgøres for anden gang. Den fokuserer på hurtig ophævning af shock hos kredsløbspåvirkede, frem for som tidligere på gastroskopi inden for 3 timer i denne gruppe. Kredsløbspåvirkede patienter udgør en mindre del af patientgruppen med blødende ulcus og for 10 % af disse forløb er der uoplyste data som forhindrer beregning af indikatoren. Derfor opgøres indikatoren kun for 196 ud af 1871 patientforløb med blødende ulcus. På landsplan registrerede man i 38 % (95 % CI 31-45) af patientforløbene med kredsløbspåvirkning, at patienten blev bragt ud af shock/kredsløbspåvirkning inden for 60 minutter. På regionsniveau varierer indikatorværdien fra 15 % til 71 %, og på afdelingsniveau fra 0 % til 91 %. Indikatorværdien svarende til hele landet, regioner og afdelinger ligger med få undtagelser endnu langt fra den fastsatte standard på 90 %. Faglig klinisk kommentar: Korrekt håndtering af den akut blødende kirurgiske patient fokuserer på resuscitering, behandling og reetablering af normaltilstanden. For patienter, der er hæmodynamisk ustabile er det endnu vigtigere at anvende denne rækkefølge. Den korrekte diagnose kan anvendes til at estimere risikoen for reblødning og til at optimere den postoperative observation. Hvis patienten ikke kan resusciteres med krystalloider, bør transfusion overvejes og akut gastroskopi med henblik på hæmostase skal planlægges umiddelbart. Der mangler en del registreringer af værdier, og det er derfor uklart om data giver et reelt billede af indsatsen i akutmodtagelserne og i sengeafsnittene for at bringe patienten ud af den hæmodynamiske instabilitet. Data kan i hvert fald ikke dokumentere, at den hæmodynamiske tilstand for den gennemsnitlige patient er bedret væsentligt på de første 60 minutter. Hæmodynamisk ustabile patienter bør monitoreres hvert kvarter, og værdier bør dokumenteres. Anbefaling vedrørende indikatoren: Akutmodtagelserne og de kirurgiske afdelinger opfordres til at optimere deres behandlingsstrategi af blødende ulcus og fokusere på organisationen omkring den præoperative understøttelse med inddragelse af anæstesiologer, akut teams, observationsafsnit og hurtig udførelse af akut gastroskopi. Hurtig resuscitation bør dog også indeholde korrekt endoskopisk hæmostase og fortsat nøje postoperativ observation. Indikator 1: Kredsløbspåvirkning. Resultater på regionsniveau. Side 9 af 99

10 Indikator 1: Kredsløbspåvirkning. Resultater på afdelingsniveau. Side 10 af 99

11 Indikator 2: Endoskopi. Andelen af patienter, der gastroskoperes inden for 24 timer fra indlæggelsestidspunktet eller tidspunktet for beslutning om indgreb. Standard 85 %. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal 2012/ / /11 opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 1573 / (1) 85 (84-87) 83 (82-85) 85 (84-87) Hovedstaden nej 415 / (2) 81 (78-85) 79 (74-82) 79 (75-83) Sjælland ja 301 / (1) 90 (86-93) 83 (79-87) 89 (85-92) Syddanmark ja 304 / (1) 89 (85-92) 86 (82-89) 89 (85-91) Midtjylland ja 391 / (1) 85 (81-88) 86 (82-89) 85 (81-88) Nordjylland ja* 162 / (3) 83 (77-88) 86 (79-91) 86 (79-91) Hovedstaden nej 415 / (2) 81 (78-85) 79 (74-82) 79 (75-83) Kir. - gastroenterolog. afd. D, Herlev ja* 102 / (2) 79 (71-86) 76 (66-84) 74 (66-81) Kir. afdeling, Bornholms Hospital, RHO nej 0 / 3 0 (0) 0 (0-71) 50 (7-93) 82 (48-98) Kir. gastroenter. klinik C, heldøgn, R ja 18 / 19 0 (0) 95 (74-100) 90 (70-99) 92 (62-100) Kir. gastroenterol. afd. K, Bispebjerg ja 106 / (2) 88 (81-93) 86 (78-92) 86 (77-92) Kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre nej 110 / (2) 78 (70-85) 75 (66-83) 78 (69-86) Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital, ja* 79 / 99 1 (1) 80 (71-87) 74 (61-83) 78 (68-86) Sjælland ja 301 / (1) 90 (86-93) 83 (79-87) 89 (85-92) Holbæk, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 46 / 52 0 (0) 88 (77-96) 71 (58-81) 78 (63-88) Køge-Roskilde, RSJ ja 113 / (1) 94 (88-98) 92 (85-96) 95 (90-98) Nykøbing F, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 84 / 98 2 (2) 86 (77-92) 76 (67-84) 86 (75-94) Slagelse, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 58 / 65 0 (0) 89 (79-96) 93 (83-98) 88 (78-95) Syddanmark ja 304 / (1) 89 (85-92) 86 (82-89) 89 (85-91) Gastro-enterologisk afd. S, OUH Odense ja 103 / (0) 95 (90-98) 79 (71-85) 86 (78-92) Kir. afd. A, OUH Odense, RSYD ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 0 (0-98) 100 (40-100) Kir. afd., Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja* 76 / 95 2 (2) 80 (71-88) 91 (82-96) 90 (83-95) OUH Svendborg, afd. K, RSYD ja 29 / 34 2 (6) 85 (69-95) 91 (79-97) 87 (78-93) Organkir. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 41 / 43 0 (0) 95 (84-99) 98 (91-100) 87 (77-93) Organkir.afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 32 / 34 0 (0) 94 (80-99) 85 (71-94) 94 (80-99) Organkirurgisk sengeafd., Aabenraa Syg ja 23 / 27 0 (0) 85 (66-96) 75 (60-87) 90 (81-96) Midtjylland ja 391 / (1) 85 (81-88) 86 (82-89) 85 (81-88) Horsens, Organkir. afd., RMIDT ja 73 / 79 1 (1) 92 (84-97) 90 (80-96) 81 (71-88) Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Ves ja* 32 / 39 0 (0) 82 (66-92) 90 (78-97) 85 (75-93) Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest nej 29 / 50 1 (2) 58 (43-72) 69 (51-83) 78 (63-89) Randers, Organkir. afd. K, RMIDT ja* 88 / (2) 81 (72-88) 87 (79-92) 87 (77-94) Viborg, Organkir. afd. K, RMIDT ja 56 / 61 0 (0) 92 (82-97) 92 (83-97) 80 (69-88) Århus, NBG, Kir. Gastro. afd. L, RMIDT ja 113 / (1) 93 (86-97) 80 (71-88) 93 (87-97) Nordjylland ja* 162 / (3) 83 (77-88) 86 (79-91) 86 (79-91) Kir. afd. A, Vendsyssel Sygehus, Hjørri ja* 62 / 74 1 (1) 84 (73-91) 89 (78-96) 84 (72-92) Kir. gastroenterolog, Aalborg Sygehus, ja* 76 / 95 4 (4) 80 (71-88) 84 (75-91) 92 (80-98) Organkir.afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja 24 / 26 0 (0) 92 (75-99) 82 (60-95) 79 (59-92) Side 11 af 99

12 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren opgøres for anden gang, men kan beregnes tre år tilbage. Den samler de tidligere tre indikatorer for tid til gastroskopi i forskellige patient-subgrupper til én indikator, idet alle patienter nu bør gastroskoperes inden for 24 timer, uanset risikofaktorer eller ej. På landsplan opnåede man i 85 % (95 % CI 84-87) af forløbene at gastroskopere inden for 24 timer. Indikatorværdien ligger på samme niveau i de sidste tre opgørelsesperioder. Indikatorværdien varierer beskedent fra 81 % til 90 % i regionerne, og varierer betydeligt fra 58 % til 95 % på afdelingsniveau hvis man fokuserer på afdelinger med mere end 5 indberettede forløb. Der er således statistisk signifikant variation på afdelingsniveau. Standarden er opfyldt på landsplan og i 4 ud af 5 regioner, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Faglig klinisk kommentar: Der er nu i alle regioner fokus på, at patienter med akut øvre gastrointestinal blødning gastroskoperes inden for det første døgn efter indlæggelse eller symptomdebut, hvilket formentlig både giver klinisk menig og er organisatorisk håndterbart i endoskopiafsnit og på operationsgangene. Der skal dog fortsat være fokus på endoskopi af høj kvalitet for at undgå reblødning. Tidligere opgørelser fra databasen før 2012 viste, at over 95% af patienter med akut øvre gastrointestinalblødning blev gastroskoperet inden for de første to døgn, hvilket vil sige inden udskrivelse. Anbefaling vedrørende indikatoren: Akut eller subakut endoskopi skal have højt kvalitativt niveau af eksperter på højt niveau mhp. at hindre reblødning. De afdelinger, hvor indikatoren ikke er opfyldt, skal organisere sig således, at gastroskopi kan udføres inden for det første døgn. Indikator 2: Endoskopi. Resultater på regionsniveau. Side 12 af 99

13 Indikator 2: Endoskopi. Resultater på afdelingsniveau. Side 13 af 99

14 Indikator 3: Behandling/Terapeutisk endoskopi. Andelen af patienter med pågående eller synlig blødning, kartut eller koagel, hos hvem der opnås primær hæmostase. Standard 90 %. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal 2012/ / /11 opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 822 / (0) 94 (93-96) 94 (92-95) 93 (92-95) Hovedstaden ja 201 / (0) 92 (88-95) 95 (90-97) 94 (91-97) Sjælland ja 138 / (0) 93 (87-96) 92 (87-96) 91 (86-95) Syddanmark ja 176 / (0) 97 (93-99) 92 (87-95) 94 (90-96) Midtjylland ja 203 / (0) 94 (90-97) 96 (92-98) 95 (91-97) Nordjylland ja 104 / (0) 98 (93-100) 96 (89-99) 91 (82-97) Hovedstaden ja 201 / (0) 92 (88-95) 95 (90-97) 94 (91-97) Kir. - gastroenterolog. afd. D, Herlev ja 42 / 46 1 (2) 91 (79-98) 94 (80-99) 91 (82-96) Kir. afdeling, Bornholms Hospital, RHO nej 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) 100 (16-100) 100 (29-100) Kir. gastroenter. klinik C, heldøgn, R ja* 8 / 10 0 (0) 80 (44-97) 81 (54-96) 100 (63-100) Kir. gastroenterol. afd. K, Bispebjerg ja* 38 / 43 0 (0) 88 (75-96) 98 (88-100) 100 (93-100) Kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre ja 62 / 62 0 (0) 100 (94-100) 97 (88-100) 94 (82-99) Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital, ja 51 / 55 0 (0) 93 (82-98) 94 (79-99) 93 (81-99) Sjælland ja 138 / (0) 93 (87-96) 92 (87-96) 91 (86-95) Holbæk, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 14 / 14 0 (0) 100 (77-100) 89 (67-99) 89 (71-98) Køge-Roskilde, RSJ ja 56 / 61 0 (0) 92 (82-97) 95 (87-99) 93 (85-98) Nykøbing F, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 33 / 36 0 (0) 92 (78-98) 90 (77-97) 100 (85-100) Slagelse, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 35 / 38 0 (0) 92 (79-98) 89 (73-97) 84 (69-93) Syddanmark ja 176 / (0) 97 (93-99) 92 (87-95) 94 (90-96) Gastro-enterologisk afd. S, OUH Odense ja 64 / 67 0 (0) 96 (87-99) 93 (85-97) 94 (85-98) Kir. afd. A, OUH Odense, RSYD - 0 / 0 0 (0). - 0 (0-98) 100 (16-100) Kir. afd., Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 39 / 40 0 (0) 98 (87-100) 97 (85-100) 93 (80-98) OUH Svendborg, afd. K, RSYD ja 20 / 20 0 (0) 100 (83-100) 86 (71-95) 93 (82-99) Organkir. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 22 / 23 0 (0) 96 (78-100) 93 (78-99) 97 (86-100) Organkir.afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 15 / 15 0 (0) 100 (78-100) 95 (75-100) 91 (71-99) Organkirurgisk sengeafd., Aabenraa Syg ja 16 / 17 0 (0) 94 (71-100) 86 (65-97) 91 (76-98) Midtjylland ja 203 / (0) 94 (90-97) 96 (92-98) 95 (91-97) Horsens, Organkir. afd., RMIDT ja 34 / 34 0 (0) 100 (90-100) 97 (82-100) 96 (85-99) Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Ves ja* 21 / 26 0 (0) 81 (61-93) 100 (87-100) 87 (72-96) Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest ja* 4 / 5 0 (0) 80 (28-99) 100 (63-100) 100 (59-100) Randers, Organkir. afd. K, RMIDT ja 63 / 64 0 (0) 98 (92-100) 95 (85-99) 97 (84-100) Viborg, Organkir. afd. K, RMIDT ja 25 / 27 0 (0) 93 (76-99) 97 (86-100) 97 (85-100) Århus, NBG, Kir. Gastro. afd. L, RMIDT ja 56 / 59 0 (0) 95 (86-99) 93 (82-99) 96 (87-100) Nordjylland ja 104 / (0) 98 (93-100) 96 (89-99) 91 (82-97) Kir. afd. A, Vendsyssel Sygehus, Hjørri ja 36 / 36 0 (0) 100 (90-100) 97 (84-100) 80 (59-93) Kir. gastroenterolog, Aalborg Sygehus, ja 57 / 58 0 (0) 98 (91-100) 97 (86-100) 97 (82-100) Organkir.afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja 11 / 12 0 (0) 92 (62-100) 83 (36-100) 100 (66-100) Side 14 af 99

15 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren er fra og med sidste år ændret således, at kun patienter registreret med synlig blødning, kartut eller koagel indgår i beregningen (det er tidligere konstateret, at afdelingerne tilsyneladende indberetter indikation for terapeutisk intervention hos ca. 10 % flere patienter, end der er anført at have synlig blødning, kartut eller koagel). På landsplan opnåede man i 94 % (95 % CI 93-96) af forløbene endoskopisk primær hæmostase, hvilket er på niveau med tidligere perioder. Standarden opfyldes på landsplan og i alle regioner. Indikatorværdien varierer fra 80 % til 100 % på afdelingsniveau blandt afdelinger med mere end 5 indberettede forløb, og alle disse afdelinger opfylder standarden, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Faglig klinisk kommentar: De tekniske behandlingsmuligheder ved blødende gastrointestialt ulcus er mangfoldige og afdelingerne råder formentlig over et bredt udvalg af disse muligheder. Det afspejles i det vedvarende gode lands- og regionsresultat for primær hæmostase ved påvist blødning. Det tyder på at den endoskopiske behandling har høj kvalitet og dermed ikke har betydning for dødeligheden ved blødende ulcus. Men der er fortsat en vis variation inden for regionerne og enkelte behandlingssteder har lavere endoskopisk effektivitet med hensyn til opnåelse af hæmosate end sammenlignelige afdelinger. Anbefaling vedrørende indikatoren: Der skal fortsat være fokus på at endoskopører på højt niveau, fx speciallæger, til at udføre hæmostase, således at varigheden af endoskopien og risikoen for reblødning og andre komplikationer reduceres. Indikator 3: Behandling/Terapeutisk endoskopi. Resultater på regionsniveau. Side 15 af 99

16 Indikator 3: Behandling/Terapeutisk endoskopi. Resultater på afdelingsniveau. Side 16 af 99

17 Indikator 4: Reblødning efter primær behandling. Andelen af patienter med behandlingskrævende reblødning inden for 5 døgn efter primær terapi. Standard 15 %. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal 2012/ / /11 opfyldt nævner (%) % 95% % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 109 / (0) 11 CI (9-13) 12 (10-14) 15 (13-17) Hovedstaden ja 33 / (1) 12 (8-16) 11 (7-16) 13 (9-18) Sjælland ja 22 / (0) 13 (8-19) 17 (11-23) 24 (19-31) Syddanmark ja 21 / (0) 10 (6-15) 11 (7-15) 14 (10-18) Midtjylland ja 22 / (0) 9 (6-14) 11 (7-16) 10 (7-15) Nordjylland ja 11 / (0) 9 (4-15) 12 (6-20) 12 (6-21) Hovedstaden ja 33 / (1) 12 (8-16) 11 (7-16) 13 (9-18) Kir. - gastroenterolog. afd. D, Herlev ja 8 / 54 0 (0) 15 (7-27) 17 (8-31) 18 (10-28) Kir. afdeling, Bornholms Hospital, RHO ja 0 / 0 0 (0). - 0 (0-98) 0 (0-60) Kir. gastroenter. klinik C, heldøgn, R ja 1 / 13 0 (0) 8 (0-36) 7 (0-34) 0 (0-31) Kir. gastroenterol. afd. K, Bispebjerg ja* 11 / 67 1 (1) 16 (8-27) 9 (4-17) 8 (3-17) Kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre ja 5 / 77 0 (0) 6 (2-15) 9 (4-19) 10 (4-21) Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital, ja 8 / 63 1 (2) 13 (6-23) 14 (5-29) 20 (10-34) Sjælland ja 22 / (0) 13 (8-19) 17 (11-23) 24 (19-31) Holbæk, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja* 4 / 19 0 (0) 21 (6-46) 9 (1-28) 35 (19-55) Køge-Roskilde, RSJ ja 10 / 71 0 (0) 14 (7-24) 15 (8-26) 27 (18-38) Nykøbing F, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 5 / 39 0 (0) 13 (4-27) 18 (8-33) 23 (10-42) Slagelse, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 3 / 44 0 (0) 7 (1-19) 22 (10-39) 12 (4-26) Syddanmark ja 21 / (0) 10 (6-15) 11 (7-15) 14 (10-18) Gastro-enterologisk afd. S, OUH Odense ja 8 / 64 0 (0) 13 (6-23) 17 (9-27) 14 (7-25) Kir. afd. A, OUH Odense, RSYD ja 0 / 0 0 (0) (16-100) Kir. afd., Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 5 / 49 0 (0) 10 (3-22) 9 (3-22) 8 (2-20) OUH Svendborg, afd. K, RSYD ja* 5 / 24 0 (0) 21 (7-42) 8 (2-22) 10 (4-19) Organkir. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 2 / 29 0 (0) 7 (1-23) 5 (1-17) 18 (9-32) Organkir.afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 1 / 21 0 (0) 5 (0-24) 9 (1-29) 13 (3-32) Organkirurgisk sengeafd., Aabenraa Syg ja 0 / 21 0 (0) 0 (0-16) 9 (1-28) 20 (8-37) Midtjylland ja 22 / (0) 9 (6-14) 11 (7-16) 10 (7-15) Horsens, Organkir. afd., RMIDT ja 3 / 45 0 (0) 7 (1-18) 3 (0-17) 8 (2-18) Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Ves ja* 4 / 25 0 (0) 16 (5-36) 18 (7-35) 17 (8-31) Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest ja 0 / 4 0 (0) 0 (0-60) 0 (0-34) 14 (0-58) Randers, Organkir. afd. K, RMIDT ja 8 / 65 0 (0) 12 (5-23) 8 (3-18) 13 (4-29) Viborg, Organkir. afd. K, RMIDT ja 3 / 32 0 (0) 9 (2-25) 14 (5-27) 5 (1-17) Århus, NBG, Kir. Gastro. afd. L, RMIDT ja 4 / 63 0 (0) 6 (2-15) 13 (5-26) 10 (4-20) Nordjylland ja 11 / (0) 9 (4-15) 12 (6-20) 12 (6-21) Kir. afd. A, Vendsyssel Sygehus, Hjørri ja 5 / 45 0 (0) 11 (4-24) 12 (3-27) 14 (4-32) Kir. gastroenterolog, Aalborg Sygehus, ja 4 / 66 0 (0) 6 (2-15) 12 (5-25) 9 (2-23) Organkir.afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja 2 / 14 0 (0) 14 (2-43) 10 (0-45) 7 (0-34) Side 17 af 99

18 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren er fra og med sidste opgørelsesperiode (2011/2012) ændret således, at der opgøres andelen af patienter med reblødning inden for 5 døgn (med standard 15%), frem for som tidligere inden for 3 døgn (med standard 10 %). På landsplan forekom reblødning hos 11 % (95 % CI 9-13) af de forløb, hvor der primært var opnået endoskopisk hæmostase, sammenlignet med 12 % i sidste opgørelsesperiode. Der er således stort set et uændret andel med reblødninger inden for 5 døgn sammenlignet med sidste opgørelsesperiode. Indikatorværdien på landsplan dækker over en regional variation mellem 9 % og 13 %, hvor Region Sjælland trods et fald stadig ligger højest. På afdelingsniveau er variationen på de lidt større afdelinger fra 5 % til 21 %, uden statistisk signifikant forskel, dog bemærkes betydelige fald i indikatorværdien for enkelte afdelinger. Standarden er opfyldt på landsplan, i alle regioner og på afdelinger, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Faglig klinisk kommentar: Reblødning fra et ulcus som har været endoskopisk behandlet under samme indlæggelse kan enten tyde på et svært behandligt ulcus eller på suboptimal håndtering ved den primære hæmostatiske procedure. Resultater på landsplan og på regionsplan er fuldt på højde med internationale resultater. Spørgsmålet er om resultaterne kan blive endnu bedre? Reblødningsraten stiger markant, hvis der er tale om ulcera af Forrest klasse Ia (sprøjtende blødning) eller Ib (sive blødning), mens den er lavere ved Forrest klasse IIa (synligt kar) eller IIb (koagel) og lav ved Forrest IIc (sort spot) eller Forrest III (fibrin). Reblødning er hyppigst de første to døgn efter primær hæmostase, hvilket signalerer, at patienterne i denne periode bør monitoreres og behandles med større intensitet. Data indikerer, at der en tendens til faldene reblødningsrate ved et større patientvolumen. Der er således nogle afdelinger, der behandler færre end 25 patienter per år, som har en næsten dobbelt så høj reblødnignsrate (21%) i forhold til landsgennemsnittet på 10,7%. Generelt set er der en tendens til, at afdelinger med høj reblødningsrate ofte har en højere mortalitet. Anbefaling vedrørende indikatoren: Styregruppen opfordrer alle afdelinger til forsat at have fokus på en primær behandling af høj kvalitet og på nøje observation af patientgruppen med størst risiko for reblødning. Enkelte afdelinger bør se på om primærbehandlingen kan optimeres yderligere, for at reducere frekvensen af reblødning og dermed forbedre overlevelsen. Derudover kan det på regionalt niveau overvejes at reducere antallet af behandlingssteder for at opnå et tilstrækkeligt patientvolumen (Rosenstock S. et al. Am J Gastroenterology 2013; 108(9): ). Indikator 4: Reblødning efter primær behandling. Resultater på regionsniveau. Side 18 af 99

19 Indikator 4: Reblødning efter primær behandling. Resultater på afdelingsniveau. Side 19 af 99

20 Indikator 5: Endoskopisk behandling af reblødning. Andelen af patienter med reblødning, hvor der opnås endoskopisk hæmostase. Standard 75 %. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal 2012/ / /11 opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 122 / (0) 78 (71-84) 72 (64-79) 75 (68-81) Hovedstaden ja 45 / 58 0 (0) 78 (65-87) 63 (45-79) 70 (56-82) Sjælland ja 20 / 26 0 (0) 77 (56-91) 73 (58-85) 72 (57-84) Syddanmark ja* 12 / 19 0 (0) 63 (38-84) 77 (58-90) 85 (72-94) Midtjylland ja 30 / 35 0 (0) 86 (70-95) 69 (51-83) 75 (57-89) Nordjylland ja 15 / 18 0 (0) 83 (59-96) 88 (62-98) 60 (26-88) Hovedstaden ja 45 / 58 0 (0) 78 (65-87) 63 (45-79) 70 (56-82) Kir. - gastroenterolog. afd. D, Herlev ja 15 / 19 0 (0) 79 (54-94) 55 (23-83) 64 (35-87) Kir. afdeling, Bornholms Hospital, RHO ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) - - Kir. gastroenter. klinik C, heldøgn, R ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) 67 (9-99) 100 (3-100) Kir. gastroenterol. afd. K, Bispebjerg ja* 12 / 17 0 (0) 71 (44-90) 78 (40-97) 83 (52-98) Kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre ja 6 / 7 0 (0) 86 (42-100) 100 (48-100) 69 (39-91) Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital, ja 9 / 11 0 (0) 82 (48-98) 29 (4-71) 62 (32-86) Sjælland ja 20 / 26 0 (0) 77 (56-91) 73 (58-85) 72 (57-84) Holbæk, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja* 5 / 7 0 (0) 71 (29-96) 50 (16-84) 50 (23-77) Køge-Roskilde, RSJ ja* 8 / 11 0 (0) 73 (39-94) 73 (45-92) 88 (62-98) Nykøbing F, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) 100 (72-100) 71 (29-96) Slagelse, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 3 / 4 0 (0) 75 (19-99) 64 (35-87) 88 (47-100) Syddanmark ja* 12 / 19 0 (0) 63 (38-84) 77 (58-90) 85 (72-94) Gastro-enterologisk afd. S, OUH Odense ja 5 / 6 0 (0) 83 (36-100) 83 (52-98) 100 (75-100) Kir. afd. A, OUH Odense, RSYD ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) - 50 (1-99) Kir. afd., Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 3 / 4 0 (0) 75 (19-99) 100 (29-100) 75 (19-99) OUH Svendborg, afd. K, RSYD nej 1 / 5 0 (0) 20 (1-72) 71 (29-96) 86 (42-100) Organkir. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) 50 (1-99) 80 (44-97) Organkir.afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) 67 (9-99) 75 (19-99) Organkirurgisk sengeafd., Aabenraa Syg - 0 / 0 0 (0) (9-99) 86 (42-100) Midtjylland ja 30 / 35 0 (0) 86 (70-95) 69 (51-83) 75 (57-89) Horsens, Organkir. afd., RMIDT ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) 100 (3-100) 78 (40-97) Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Ves ja 7 / 7 0 (0) 100 (59-100) 60 (15-95) 57 (18-90) Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) 100 (3-100) 100 (3-100) Randers, Organkir. afd. K, RMIDT ja* 6 / 9 0 (0) 67 (30-93) 60 (32-84) 33 (1-91) Viborg, Organkir. afd. K, RMIDT ja 5 / 6 0 (0) 83 (36-100) 71 (29-96) 80 (28-99) Århus, NBG, Kir. Gastro. afd. L, RMIDT ja 6 / 7 0 (0) 86 (42-100) 83 (36-100) 100 (59-100) Nordjylland ja 15 / 18 0 (0) 83 (59-96) 88 (62-98) 60 (26-88) Kir. afd. A, Vendsyssel Sygehus, Hjørri ja 10 / 11 0 (0) 91 (59-100) 100 (48-100) 67 (22-96) Kir. gastroenterolog, Aalborg Sygehus, ja* 4 / 6 0 (0) 67 (22-96) 86 (42-100) 100 (16-100) Organkir.afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) 75 (19-99) - Side 20 af 99

21 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan opnåede 78 % (95 % CI 71-84) endoskopisk hæmostase ved reblødning på ethvert tidspunkt under indlæggelsen, sammenlignet med 72 % og 75 % de sidste to år. Der er regional variation fra 63 % til 86 %. På afdelingsniveau varierede indikatorværdien fra 20 % % på afdelinger med mindst fem forløb, dog uden statistisk signifikante forskelle grundet det lave antal reblødninger. Når den statistiske usikkerhed tages i betragtning, er standarden således opfyldt på landsplan og på alle afdelinger undtagen én. Faglig klinisk kommentar: Generelt er der over længere tid også fremgang på endoskopisk behandling af reblødning. En enkelt region (Syddanmark) har dog tilbagegang for andet år. Til gengæld har region Syddanmark dog en høj grad af primær hæmostase (97%) og lidt færre reblødninger (10%) og i øvrigt få patienter på hvert af de seks behandlings lokaliteter der er i regionen. Selvom det er intentionen, at foretage endoskopisk hæmostase ved reblødning, er det dog heller ikke hensigtsmæssigt, at fortsætte et ikke succesfuldt forsøg i alt for lang tid. Risikoen for hypotermi og koagulationsforstyrrelser samt for yderligere ukontrollabel blødning øges jo længere tid den endoskopiske procedure varer. Det kan derfor overvejes, hvornår det er hensigtsmæssigt at ændre behandlingsmodalitet til enten operation eller transarteriel embolisering. Anbefaling vedrørende indikatoren: Regionerne og afdelingerne skal overveje, hvor mange afdelinger, der skal håndtere patienter med akut gastrointestinal blødning. Afdelingerne skal have ekspertisen til at kunne udføre endoskopisk hæmostase, også ved reblødning. Indikator 5: Endoskopisk behandling af reblødning. Resultater på regionsniveau. Side 21 af 99

22 Indikator 5: Endoskopisk behandling af reblødning. Resultater på afdelingsniveau. Side 22 af 99

23 Indikator 6: Kirurgisk behandling af primærblødning eller reblødning. Andelen af patienter, der opereres for blødende ulcus. Standard 10 %. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal 2012/ / /11 opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 49 / (0) 3 (2-3) 4 (3-5) 5 (4-6) Hovedstaden ja 20 / (0) 4 (2-6) 4 (3-7) 6 (4-8) Sjælland ja 12 / (0) 4 (2-6) 6 (4-9) 7 (4-10) Syddanmark ja 5 / (0) 1 (0-3) 4 (2-6) 3 (2-5) Midtjylland ja 9 / (0) 2 (1-4) 2 (1-4) 3 (2-6) Nordjylland ja 3 / (0) 2 (0-4) 4 (1-8) 5 (2-10) Hovedstaden ja 20 / (0) 4 (2-6) 4 (3-7) 6 (4-8) Kir. - gastroenterolog. afd. D, Herlev ja 5 / (1) 4 (1-9) 6 (2-13) 8 (4-13) Kir. afdeling, Bornholms Hospital, RHO ja* 1 / 3 0 (0) 33 (1-91) 0 (0-60) 0 (0-28) Kir. gastroenter. klinik C, heldøgn, R ja 0 / 19 0 (0) 0 (0-18) 5 (0-24) 0 (0-25) Kir. gastroenterol. afd. K, Bispebjerg ja 8 / (0) 7 (3-13) 3 (1-7) 4 (1-9) Kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre ja 1 / (0) 1 (0-4) 2 (0-6) 6 (2-13) Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital, ja 5 / (0) 5 (2-11) 10 (4-20) 6 (2-13) Sjælland ja 12 / (0) 4 (2-6) 6 (4-9) 7 (4-10) Holbæk, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 0 / 52 0 (0) 0 (0-7) 6 (2-14) 16 (7-29) Køge-Roskilde, RSJ ja 6 / (0) 5 (2-10) 5 (2-11) 2 (0-6) Nykøbing F, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 4 / (0) 4 (1-10) 3 (1-8) 3 (0-12) Slagelse, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 2 / 65 0 (0) 3 (0-11) 14 (6-25) 10 (4-20) Syddanmark ja 5 / (0) 1 (0-3) 4 (2-6) 3 (2-5) Gastro-enterologisk afd. S, OUH Odense ja 0 / (0) 0 (0-3) 1 (0-4) 2 (0-7) Kir. afd. A, OUH Odense, RSYD ja 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 100 (3-100) 0 (0-60) Kir. afd., Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 1 / 97 0 (0) 1 (0-6) 0 (0-4) 4 (1-9) OUH Svendborg, afd. K, RSYD ja 2 / 36 0 (0) 6 (1-19) 7 (2-17) 3 (1-9) Organkir. afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 1 / 43 0 (0) 2 (0-12) 6 (2-15) 1 (0-6) Organkir.afd., Vejle Sygehus, RSYD ja 0 / 34 0 (0) 0 (0-10) 5 (1-16) 6 (1-20) Organkirurgisk sengeafd., Aabenraa Syg ja 1 / 27 0 (0) 4 (0-19) 11 (4-24) 4 (1-12) Midtjylland ja 9 / (0) 2 (1-4) 2 (1-4) 3 (2-6) Horsens, Organkir. afd., RMIDT ja 0 / 80 0 (0) 0 (0-5) 1 (0-8) 4 (1-11) Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Ves ja* 4 / 39 1 (3) 10 (3-24) 4 (0-14) 12 (5-22) Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest ja 0 / 51 0 (0) 0 (0-7) 0 (0-10) 0 (0-8) Randers, Organkir. afd. K, RMIDT ja 2 / (0) 2 (0-6) 2 (0-6) 3 (0-10) Viborg, Organkir. afd. K, RMIDT ja 2 / 61 0 (0) 3 (0-11) 4 (1-12) 3 (0-9) Århus, NBG, Kir. Gastro. afd. L, RMIDT ja 1 / (0) 1 (0-4) 1 (0-6) 0 (0-3) Nordjylland ja 3 / (0) 2 (0-4) 4 (1-8) 5 (2-10) Kir. afd. A, Vendsyssel Sygehus, Hjørri ja 1 / 75 0 (0) 1 (0-7) 2 (0-10) 8 (3-18) Kir. gastroenterolog, Aalborg Sygehus, ja 2 / 99 1 (1) 2 (0-7) 3 (1-9) 2 (0-11) Organkir.afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja 0 / 26 0 (0) 0 (0-13) 9 (1-29) 0 (0-12) Side 23 af 99

24 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan blev 3 % (95 % CI 2-3) opereret for blødende ulcus. Dermed fastholdes de sidste opgørelsesperioders lave niveau, endda med en faldende tendens. Indikatorværdien for regionerne varierer fra 1 % til 4% uden signifikante forskelle. På afdelingsniveau varierer andelen fra 0 % til 10 % på afdelinger med mere end fem forløb, dog er forskellene ikke statistisk signifikante. Standarden er opfyldt på landsplan, i alle regioner og afdelinger, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Faglig klinisk kommentar: Både på landsplan og for alle regioner er der igen faldende frekvens af akut operation for blødende ulcus. Tallene må være et udtryk for, at der generelt er fokus på og en høj kvalitet af endoskopisk behandling af blødende ulcus. Antallet af patienter, der behandles med transarteriel embolisering er fortsat ikke særligt højt, og kan ikke forklare det vedvarende fald. Det er uvist om operationsraten kan falde yderligere. Nogle patienter kan bløde så kraftigt, så endoskopisk behandling enten er teknisk umulig eller uforsvarlig, hvorfor åben operation er det oplagte og mest effektive behandlingsvalg. Anbefaling vedrørende indikatoren: Operativ behandling af blødende ulcus har fortsat en plads, om end begrænset, ved kraftig blødning fra store ulcerationer. Med tiden kan transarteriel embolisering blive et behandlingstilbud. Indikator 6: Kirurgisk behandling af primærblødning eller reblødning. Resultater på regionsniveau. Side 24 af 99

25 Indikator 6: Kirurgisk behandling af primærblødning eller reblødning. Resultater på afdelingsniveau. Side 25 af 99

26 Indikator 7: Eradikationsbehandling. Andelen af patienter, der er testet for Helicobacter pylori under indlæggelsen eller planlagt testet efter udskrivelsen. Standard 90 %. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal 2012/ / /11 opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark nej 1437 / (1) 77 (75-79) 61 (58-63) - Hovedstaden nej 334 / (1) 65 (60-69) 46 (41-51) - Sjælland nej 284 / (0) 84 (80-88) 62 (57-67) - Syddanmark nej 271 / (1) 79 (74-83) 69 (65-74) - Midtjylland nej 393 / (1) 85 (81-88) 70 (65-74) - Nordjylland nej 155 / (0) 78 (71-83) 50 (42-58) - Hovedstaden nej 334 / (1) 65 (60-69) 46 (41-51) - Kir. - gastroenterolog. afd. D, Herlev nej 86 / (0) 65 (56-73) 28 (20-38) - Kir. afdeling, Bornholms Hospital, RHO nej 0 / 3 0 (0) 0 (0-71) 50 (7-93) - Kir. gastroenter. klinik C, heldøgn, R ja 19 / 19 0 (0) 100 (82-100) 81 (58-95) - Kir. gastroenterol. afd. K, Bispebjerg nej 65 / (0) 53 (44-62) 37 (28-46) - Kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre nej 106 / (1) 75 (67-82) 69 (60-78) - Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital, nej 58 / 98 2 (2) 59 (49-69) 35 (24-48) - Sjælland nej 284 / (0) 84 (80-88) 62 (57-67) - Holbæk, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 48 / 52 0 (0) 92 (81-98) 76 (65-86) - Køge-Roskilde, RSJ nej 101 / (0) 83 (76-90) 73 (64-81) - Nykøbing F, Kirurgisk sengeafd., RSJ nej 75 / (0) 75 (65-83) 56 (47-66) - Slagelse, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja 60 / 65 0 (0) 92 (83-97) 36 (24-50) - Syddanmark nej 271 / (1) 79 (74-83) 69 (65-74) - Gastro-enterologisk afd. S, OUH Odense ja 106 / (0) 98 (93-100) 83 (76-89) - Kir. afd. A, OUH Odense, RSYD ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 0 (0-98) - Kir. afd., Sydvestjysk Sygehus, RSYD nej 64 / 97 0 (0) 66 (56-75) 69 (58-79) - OUH Svendborg, afd. K, RSYD nej 28 / 36 0 (0) 78 (61-90) 43 (30-57) - Organkir. afd.,kolding Sygehus, RSYD nej 31 / 41 2 (5) 76 (60-88) 75 (63-86) - Organkir.afd.,Vejle Sygehus, RSYD ja* 29 / 34 0 (0) 85 (69-95) 73 (57-86) - Organkirurgisk sengeafd., Aabenraa Syg nej 13 / 27 0 (0) 48 (29-68) 52 (37-67) - Midtjylland nej 393 / (1) 85 (81-88) 70 (65-74) - Horsens, Organkir. afd., RMIDT nej 62 / 80 0 (0) 78 (67-86) 88 (78-95) - Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Ves nej 26 / 39 1 (3) 67 (50-81) 70 (55-82) - Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest ja 49 / 51 0 (0) 96 (87-100) 91 (77-98) - Randers, Organkir. afd. K, RMIDT ja 101 / (0) 91 (84-96) 72 (63-80) - Viborg, Organkir. afd. K, RMIDT ja* 49 / 59 2 (3) 83 (71-92) 56 (44-68) - Århus, NBG, Kir. Gastro. afd. L, RMIDT ja* 106 / (0) 86 (79-92) 56 (45-66) - Nordjylland nej 155 / (0) 78 (71-83) 50 (42-58) - Kir. afd. A, Vendsyssel Sygehus, Hjørri nej 53 / 75 0 (0) 71 (59-81) 56 (42-70) - Kir. gastroenterolog, Aalborg Sygehus, nej 81 / 99 1 (1) 82 (73-89) 51 (40-62) - Organkir.afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja* 21 / 26 0 (0) 81 (61-93) 27 (11-50) - Side 26 af 99

27 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Indikatoren opgøres for anden gang. På landsplan blev der i 77 % (95 % CI 75-79) af forløbene testet eller planlagt test for Helicobacter pylori, hvilket er en signifikant forbedring fra 61 % i sidste opgørelsesperiode. Indikatorværdien varierer statistisk signifikant fra 65 % til 85 % i regionerne, og varierer signifikant fra 48 % til 100 % på afdelinger med mere end 5 indberettede forløb. Standarden er hverken opfyldt på landsplan eller i regionerne, men 10 af de større dataindberettende afdelinger opfylder standarden, når der tages højde for statistik usikkerhed, hvilket indikerer, at det også på regionalt og landsplan bør være muligt at opfylde standarden. Faglig klinisk kommentar: Et af de områder, hvor der er god evidens for effekten af en anbefaling, er ved test af Helicobacter pylori status og opfølgning med eventuel behandling ved positivt test resultat. Efter en svær start efter indførelsen af indikatoren i 2010 er der nu god fremgang, tydende på at der er forståelse for sammenhængen og at det derfor er vigtigt at kende Helicobacter pylori status hos patienter med ulcussygdom. Der er fremgang for alle regioner og, fraset region Hovedstaden, er indikatoropfyldelse inden for rækkevidde. Anbefaling vedrørende indikatoren: Indførelsen af simple rutiner og tjeklister på regions og afdelingsniveau for test og opfølgning på Helicobacter pyloristatus kan meget let øge effekten af målrettet eradikationsbehandling efter akut ulcussygdom, og dermed reducere recidivfrekvensen og forbedre behandlingsresultaterne for hele populationen. Indikator 7: Eradikationsbehandling. Resultater på regionsniveau. Side 27 af 99

28 Indikator 7: Eradikationsbehandling. Resultater på afdelingsniveau. Side 28 af 99

29 Indikator 8: Mortalitet. Andelen af patienter, der dør inden for 30 dage efter første indgreb. Standard 10 %. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal 2012/ / /11 opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 180 / (0) 10 (8-11) 9 (8-10) 11 (9-12) Hovedstaden ja* 55 / (0) 11 (8-14) 7 (5-10) 12 (9-15) Sjælland nej 48 / (0) 14 (11-18) 9 (7-13) 13 (9-17) Syddanmark ja 27 / (0) 8 (5-11) 10 (7-13) 11 (8-14) Midtjylland ja 36 / (0) 8 (5-11) 10 (7-13) 9 (6-11) Nordjylland ja 14 / (0) 7 (4-11) 8 (5-14) 10 (5-15) Hovedstaden ja* 55 / (0) 11 (8-14) 7 (5-10) 12 (9-15) Kir. - gastroenterolog. afd. D, Herlev ja 9 / (0) 7 (3-13) 8 (4-15) 9 (5-15) Kir. afdeling, Bornholms Hospital, RHO ja* 1 / 3 0 (0) 33 (1-91) 0 (0-60) 18 (2-52) Kir. gastroenter. klinik C, heldøgn, R ja* 2 / 19 0 (0) 11 (1-33) 19 (5-42) 15 (2-45) Kir. gastroenterol. afd. K, Bispebjerg ja* 16 / (0) 13 (8-20) 6 (2-12) 10 (5-18) Kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre ja* 17 / (0) 12 (7-18) 8 (4-14) 19 (12-29) Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital, ja 10 / (0) 10 (5-18) 4 (1-12) 8 (4-15) Sjælland nej 48 / (0) 14 (11-18) 9 (7-13) 13 (9-17) Holbæk, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja* 9 / 52 0 (0) 17 (8-30) 8 (3-17) 14 (6-27) Køge-Roskilde, RSJ ja* 18 / (0) 15 (9-22) 8 (4-15) 11 (6-18) Nykøbing F, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja* 14 / (0) 14 (8-22) 10 (5-17) 17 (9-29) Slagelse, Kirurgisk sengeafd., RSJ ja* 7 / 65 0 (0) 11 (4-21) 12 (5-23) 10 (4-20) Syddanmark ja 27 / (0) 8 (5-11) 10 (7-13) 11 (8-14) Gastro-enterologisk afd. S, OUH Odense ja* 11 / (0) 10 (5-17) 7 (4-13) 12 (7-20) Kir. afd. A, OUH Odense, RSYD ja* 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) 0 (0-98) 50 (7-93) Kir. afd., Sydvestjysk Sygehus, RSYD ja 8 / 97 0 (0) 8 (4-16) 7 (3-14) 6 (2-12) OUH Svendborg, afd. K, RSYD ja 1 / 36 0 (0) 3 (0-15) 20 (10-32) 12 (6-21) Organkir. afd.,kolding Sygehus, RSYD ja 2 / 43 0 (0) 5 (1-16) 8 (3-17) 10 (4-18) Organkir.afd.,Vejle Sygehus, RSYD ja 2 / 34 0 (0) 6 (1-20) 12 (4-26) 15 (5-31) Organkirurgisk sengeafd., Aabenraa Syg ja 2 / 27 0 (0) 7 (1-24) 11 (4-23) 11 (5-21) Midtjylland ja 36 / (0) 8 (5-11) 10 (7-13) 9 (6-11) Horsens, Organkir. afd., RMIDT ja 6 / 80 0 (0) 8 (3-16) 9 (3-18) 12 (6-21) Kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Ves ja* 7 / 39 1 (3) 18 (8-34) 6 (1-17) 13 (6-23) Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Vest ja 3 / 51 0 (0) 6 (1-16) 6 (1-19) 2 (0-12) Randers, Organkir. afd. K, RMIDT ja 9 / (0) 8 (4-15) 12 (7-20) 10 (4-19) Viborg, Organkir. afd. K, RMIDT ja 4 / 61 0 (0) 7 (2-16) 15 (8-25) 7 (3-15) Århus, NBG, Kir. Gastro. afd. L, RMIDT ja 7 / (0) 6 (2-11) 6 (2-13) 5 (2-11) Nordjylland ja 14 / (0) 7 (4-11) 8 (5-14) 10 (5-15) Kir. afd. A, Vendsyssel Sygehus, Hjørri ja 3 / 75 0 (0) 4 (1-11) 9 (3-20) 15 (7-26) Kir. gastroenterolog, Aalborg Sygehus, ja 8 / (0) 8 (4-15) 9 (4-17) 8 (2-19) Organkir.afd., Sygehus Thy-Mors, RNORD ja* 3 / 26 0 (0) 12 (2-30) 5 (0-23) 0 (0-12) Side 29 af 99

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen. National årsrapport 2012. Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2011 31. august 2012

Akut Kirurgi Databasen. National årsrapport 2012. Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2011 31. august 2012 Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2011 31. august 2012 Version 2, kommenteret Januar 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen

Akut Kirurgi Databasen Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2015 Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2014 31. august 2015 ENDELIG UDGAVE 22. januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2014

Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2014 Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2014 Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2013 31. august 2014 22. januar 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode AKUT KIRURGI DATABASEN REGISTRERINGSSKEMA Gældende fra 15. april 2015 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med akut øvre gastrointestinal blødning

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.??? 1! " # 1! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! /( % 0%'1$- 23'450% 6 $.7893:;59.??? 2 + ( 3 *& 3 ; * 5 < 4 % $ < 4 % $ ; @ $AB 3 @ $ $CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9 DCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC35

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave 29. juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner. Version 4.1

Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner. Version 4.1 Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner Version 4.1 26. marts 2015 Pr. 1. januar 2012 overgik Det Nationale Indikatorprojekt til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 5 Juni 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

AKUT KIRURGI DATABASEN - REGISTRERINGSSKEMA

AKUT KIRURGI DATABASEN - REGISTRERINGSSKEMA AKUT KIRURGI DATABASEN - REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med akut øvre gastrointestinal blødning eller akut øvre gastrointestinal

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere