Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik"

Transkript

1 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Revision af klimapolitikken CO2 regnskab for 2009 for Svendborg kommune Fredning af arealer ved Gl. Lundeborg Vand og Affald - Budget og takst 2011 for Svendborg Affald A/S Vand og Affald - Budget og taktster for Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vand A/S Ny trafikterminal, forslag til adgang til FAKTA og Posthus med bagvedliggende p-plads til matr. nr. 230 A, 231 A og Miljøtilsyn med 2 stk. 2,3 MW vindmøller på Tåsinge PCB i kommunens bygninger Orienterings- og efterretningssager Planlægning for placering af større fælles biogasanlæg Lukket - Orienterings- og efterretningssager...16

2 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Godkendelse af dagsorden 07/45 Beslutningstema: Teknisk direktør Godkendelse af dagsorden. Sagsfremstilling: n Økonomiske konsekvenser: d Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. 2. Revision af klimapolitikken 09/7951 Beslutningstema: Klimakonsulent Status for forvaltningens opfølgning på klimapolitiken, og plan for revision af klimapolitikken, der blev vedtaget af byrådet den 26. maj Sagsfremstilling: Klimapolitikken indeholder forslag til, hvilke emner der skal udarbejdes handleplaner for. Det drejer sig om handleplaner inden for 9 forskellige indsatsområder. Udvalget blev på udvalgsmødet den 6. september 2010 orienteret om opfølgningen på dissse områder, hvortil henvises. Efterfølgende er CO2 regnskabet udarbejdet og forelægges udvalget som en selvstændig sag. Om udarbejdelsen af højvandskort kan oplyses, at disse forventes udlagt på kommunens hjemmeside i løbet af januar til almen orientering for borgerne. I henhold til klimapolitikken skal denne revideres årligt i januar måned. Status er, at forslag til handleplaner forelægges udvalget - forventelig i marts - med henblik på at fremlægge handleplanerne til offentlig høring og efterfølgende endelig godkendelse, samtidig med at forslag til revision af klimapolitikken forelægges udvalget. 1

3 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Der tilsigtes herved en mere koordineret indsats, der samtidig indrager borgerne i forhold til den videre planlægning af forebyggelsen over for klimaændringerne. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser. Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen anbefaler redegørelsen til udvalgets orientering. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. 3. CO2 regnskab for 2009 for Svendborg kommune 09/7951 Beslutningstema: Klimakonsulenten Miljø og Teknik fremlægger CO2 regnskab for 2009 til godkendelse Sagsfremstilling: Regnskabet er udarbejdet på baggrund af den vedtagne klimapolitik fra maj Regnskabet viser, at der udledes godt tons CO2 fra samtlige aktiviteter inden for Svendborg kommunes grænser inklusive lokal vejtransport. Dette svarer til 10,2 tons/indbygger, og modregnes vindmøllestrømmen fra vindmøller inden for kommunens grænser, bliver tallet 9,8 tons CO2/indbygger. På baggrund af den oversigt, som regnskabet giver over de væsentlige kilder og årsager til CO2 udledningen, vil administrationen, i overensstemmelse med klimapolitikken, udarbejde forsalg til handleplan for yderligere reduktion af CO2 udledningen og andre foranstaltninger med henblik på bedst mulig klimatilpasning. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Lovgrundlag: Ingen lovgivning pålægger kommunen at udarbejde et CO2 regnskab. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at CO2 regnskabet for 2009 godkendes som grundlag for den efterfølgende udarbejdelse af en handlingsplan for klimatilpasning. 2

4 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Bilag: Åben - CO2 regnskab 2009 Rev. den 11. jan 2011 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt, idet det undersøges, hvor stort et indhold af fossilt materiale, der kan reduceres for ved Svendborg Affaldsforbrænding A/S. Dette indgår i næste afrapportering. 4. Fredning af arealer ved Gl. Lundeborg 07/37590 Beslutningstema: Natur og Vand Orientering om Naturklagenævnets afgørelse af 14. december 2010 om fredning af arealer ved Gl. Lundeborg. Sagsfremstilling: Naturklagenævnet har truffet afgørelse om fredning og erstatningsudmåling for arealer ved Gl. Lundeborg. Fredningsbestemmelser og fredningsområdets afgrænsning fremgår af Naturklagenævnets afgørelse af 14. december 2010 (bilag 1). Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen den 14. juli 2006 med baggrund i at sikre det storslåede og karakteristiske herregårdsmiljø nord og vest for Lundeborg. Fredningsnævnet besluttede imidlertid, at fredningen ikke skulle gennemføres, da man mente, at fredningens restriktioner ikke stod mål med den udgift, som fredningen medførte. Afgørelsen blev af Danmarks Naturfredningsforening påklaget til Naturklagenævnet, som den 21. august 2008 hjemviste sagen til Fredningsnævnet for Fyn til fornyet behandling og gennemførelse af en fredning. Fredningsnævnet for Fyn traf den 1. oktober 2009 afgørelse om fredning af arealerne og traf samtidig afgørelse om erstatning på i alt kr. Afgørelsen om erstatningsudmåling blev af ejeren af Hesselagergård Godspåklaget til Naturklagenævnet. Da den samlede erstatning overstiger kr. blev fredningsnævnets afgørelse forelagt Naturklagenævnet, som nu har fastsat en fredningserstatning på kr. Økonomiske konsekvenser: Svendborg Kommune skal afholde 25% af udgifterne til fredningserstatningen på kr., dvs kr. 3

5 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Natur og Vand har afsat kr. fra sidste års budget til dækning af udgifterne, og de resterende kr. betales over driftbudgettet for Natur. Lovgrundlag: Naturbeskyttelsesloven. Indstilling: Direktionen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Gl. Lundeborg: Afgørelse vedr. fredning af arealer (08228). Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. 5. Vand og Affald - Budget og takst 2011 for Svendborg Affald A/S 10/38888 Beslutningstema: Byg, Vej og Miljø Vedlagte budget 2011 for selskabet Vand og Affald A/S og deraf følgende forslag til takster på affaldsområdet fremlægges hermed til godkendelse. Byrådet skal, jfr. Ejerstrategien, godkende eller afvise de takster, selskabet fremsender (legaliseringskontrol). Sagsfremstilling: Budget 2011: Jf. vedtægterne og kommunens ejerstrategi er budgettet godkendt af selskabets bestyrelse og skal herefter godkendes af Svendborg Kommune. Takster 2011: På baggrund af budgettet for 2011 og den gældende affaldsbekendtgørelse skal der fastsættes takster for affaldsområdet. Som bekendt har der været en del utilfredshed både fra erhverv og myndigheder med de gældende regler. Miljøstyrelsen fremsatte derfor et ændringsforslag til affaldsbekendtgørelsen i november Ændringsforslaget indførte mindre ændringer, blandt andet blev det nøje beskrevet, hvilken dokumentation virksomhederne skulle fremlægge for at opnå fritagelse for affaldsgebyret. 4

6 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Den 9. december 2010 fremsatte miljøstyrelsen imidlertid endnu et ændringsforslag, som var varslet til at træde i kraft Ændringsforslaget indfører blandt andet en tilmeldeordning, hvor virksomhederne ikke længere skal fritages for genbrugspladsgebyret men istedet kun betale, hvis de tilmelder sig. Endvidere afskaffes begrebet administrationsgebyr. Alle administrationsomkostninger skal fordeles efter skøn til de forskellige ordninger, herunder også ordningen for forbrændingsegnet affald, hvorefter eksempelvis Svendborg Kraftvarme skal opkræve et beløb for fremmed administration, som skal afleveres til hhv. Svendborg Kommune og Vand og Affald. På given foranledning skal kommunen kunne dokumentere fordelingen af udgifterne. På nuværende tidspunkt er lovforslaget ikke vedtaget. Det er udmeldt, at en ny tilmeldingsordning først vil træde i kraft pr. 1. januar Administrationen har derfor, i samarbejde med Vand og Affald, valgt at fremsætte forslag til takster efter de gældende regler. For borgere i lejlighed/parcelhus opkræves et boligbidrag på kr. 1093, der dækker storskraldsordning, adgang til genbrugspladsen, miljøstationer og farligt affald. Herudover opkræves et beløb for afhentning af dagrenovation, der er afhængigt af beholderstørrelsen. For borgere der bor i hhv. sommerhus eller på et værelse er boligbidraget hhv. kr. 521 eller kr For virksomheder opkræves et administrationsgebyr (i takstbladet kaldet administrationsbidrag) på kr. 578, der dækker alle ordninger på nær ordning for genbrugsstation og ordning for dagrenovationslignende affald. Uden ordning for affaldskonsulent bliver administrationsgebyret på ca. kr For de virksomheder der skal betale for ordning for genbrugsstationer betales et genbrugsstationsgebyr (i takstbladet kaldet driftsgebyr) der er differentieret afhængig af branche og størrelse. Taksterne fremgår af det vedlagte takstblad. Virksomhederne skal betale 20% af udgifterne til drift af genbrugspladserne. Fordelingen mellem virksomheder og borgere er baseret på en i 2010 gennemført lovpligtig brugerundersøgelse. Gebyr for dagrenovationslignende affald for erhverv er den samme som for private. Baggrunden for takststigningen for erhverv kan henføres til 3 faktorer: 1. Fordelingen af omkostninger mellem erhverv og husholdninger er ændret fra 15/85 til 20/80 fra 2010 til Antallet af betalende virksomheder er reduceret fra i 2010 til i Årsagen til faldet skyldes, at baggrundsmaterialet for 2010 beregningen var for højt og efterfølgende er blevet valideret for afmeldte og virksomhedsstørrelse. 3. Der er indført en affaldskonsulentordning til en pris på kr. 5

7 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Økonomiske konsekvenser: Eftersom affaldsområdet skal fungere efter "hvile i sig selv"-princippet, og udgifterne til affaldshåndtering skal dækkes via gebyrer, får beslutningen ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Lovgrundlag: Affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar Miljøbeskyttelsesloven Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at godkende vedlagte budget og takster for affaldsområdet for Bilag: Åben - beregning af takster erhverv v2.pdf Åben - revideret budget og takst 2011 affald as vers3.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles, idet der ønskes en evaluering, herunder brugerundersøgelse, af affaldskonsulentordningen inden vedtagelsen af budget Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 6. Vand og Affald - Budget og taktster for Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vand A/S 10/38888 Beslutningstema: Byg, Vej og Miljø For selskaberne: Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S foreligger Budget 2011 godkendt af bestyrelserne. Svendborg Kommune er prismyndighed. Taksterne indstilles, jf. vedtægterne og kommuens ejerstrategi, til godkendelse. Byrådet skal, jævnfør 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (legalitetskontrol). Sagsfremstilling: Takstgodkendelse: Svendborg Vand A/S Taksterne er fremskrevet med KLs pris- og lønskøn på 2,0% med et tillæg på 1,25 kr./m³ til finansiering af investeringerne, der følger af udbygnings- og renoveringsplanen. Det variable bidrag stiger fra 6,82 kr. til 8,21 kr./m³ (ekskl. moms). 6

8 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Den samlede vandregning, med grøn afgift til staten og den faste afgift ved et forbrug på 130 m³, vil stige med 8,7%. Tilslutningsbidrag: Taksterne er reguleret efter indeks for jordarbejder, der pr. 15. juni 2010 er 165,51 kr. Dette medfører, at en tilslutning (hovedforsyningslednings - og stikledningsbidrag) stiger fra kr. til kr. (ekskl. moms). Øvrige takster er fremskrevet med KL s pris- og lønskøn på 2,0%. Svendborg Spildevand A/S Taksten for afledningsafgift er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning på 2,0% og udgør nu: 35,51 kr./m³ (inkl. moms). Tilslutningsbidrag bliver i 2011: ,63 kr. (ekskl. moms). Særbidrag er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning på 2,0%. Samlet vil takstændringerne for en forbruger med 130 m³ pr. år opleve en stigning på 2,9%. LEGALITETSKONTROL: Prisloft I forbindelse med den nye vandsektorlov er der indført en prisloftsregulering på området. Under konkurrencestyrelsen er der derfor nedsat et Forsyningssekretariat, der senest 1. november 2010 skulle udmelde prislofterne på baggrund af indberettede data. Svendborg Vand og Spildevand modtog afgørelse om prisloft for 2011 i oktober Svendborg Spildevand A/S Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Spildevand A/S på 38,38 kr/m³. Dette omregnes med den solgte mængde i 2009 på m³ til en indtægtsramme på kr. Denne indtægtsramme må udnyttes, forudsat at investeringerne mindst udgør kr. Svendborg Spildevand A/S budgetterede investeringer er 69,7 mio kr. Den budgetterede indtægt er 97,6 mio kr. (inkl. passiviserede tilslutningsbidrag). Prisloftet er derfor overholdt. Svendborg Vand A/S Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Vand A/S på 13,30 kr/m³, når indtægten fra statsafgift er fratrukket. Dette omregnes med den solgte mængde i 2009 på m³ til en indtægtsramme på kr. Denne indtægtsramme må udnyttes, forudsat at investeringerne mindst udgør kr. Svendborg Vand A/S budgetterede investeringer er 11,6 mio kr. Den budgetterede indtægt er 27,5 mio kr. (inkl. passiviserede tilslutningsbidrag). Prisloftet er derfor overholdt. Hvile i sig selv Det bærende princip om hvile i sig selv er overholdt (dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab). Betalingsvedtægt og Spildevandsplan Taksbladet overholder strukturen i betalingsvedtægten og de overordnede rammer i spildevandsplanen. 7

9 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Låneoptagelse: Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S anmoder, jf. forretningsordenens afsnit 13.1, om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2011 i Svendborg Vand A/S på 2,5 mio. kr. og i Svendborg Spildevand A/S på 25 mio. kr. Øvrige budgetbemærkninger: Der er indregnet 10,5% i effektivisering i overslagsperioden. Investeringerne er øget med 43 mio. kr., jf. de kommende vandplaner og klimaændringer. Den langsigtede gældsforpligtelse fastholdes over en 10 års periode på det nuværende niveau. Økonomiske konsekvenser: For de indregnede lån i budgettet for 2011 på 27,5 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskaberne betaler herfor til kommunen årligt 0,5% af restgælden efter hidtidig praksis. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabernes takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: Lov om vandforsyning jf. lovbekendtgørelse 635 af 7. juni 2010 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010 Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med ændring af 27. dec 2009) Indstilling: Administrationen anbefaler til oversendelse til Byrådet, at Takster, jf. fremlagte takstblad for selskaberne, godkendes. Budgetlagt låneoptagelse for Svendborg Vand A/S på 2,5 mio. kr. godkendes - og at der stilles garanti herfor. Budgetlagt låneoptagelse for Svendborg Spildevand A/S på 25 mio. kr. godkendes - og at der stilles garanti herfor. Bilag: Åben - Budget vand.pdf Åben - Budget spildevand.pdf Åben - revideret budget og takst 2011 affald as vers3.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 8

10 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Ny trafikterminal, forslag til adgang til FAKTA og Posthus med bagvedliggende p-plads til matr. nr. 230 A, 231 A og /44627 Beslutningstema: Byg, Vej og Miljø Beslutning om hvilken løsning for vejadgang til FAKTA og Posthus med bagvedliggende p-plads til matr. nr. 230 A, 231 A og 232, der skal indarbejdes i projektet for en ny trafikterminal. Sagsfremstilling: Under udarbejdelse af forprojekt for den nye trafikterminal ved Toldbodvej har projektgruppen set på ud- og indkørsel til FAKTA og posthus med den bagvedliggende p-plads til matr. nr. 230 A, 231 A og 232. Ved anlæg af Nyborgvej over havnen til Dronningemaen blev der etableret en ny adgangsvej til Jessens Mole, næsten over for den eksisterende ud- og indkørsel til ejendommene. Nord for ud- og indkørsel og vest for adgangsvejen til Jessens Mole blev der i fodgængerfeltet etableret en støttehelle for fodgængere, der skal krydse Toldbodvej. Af hensyn til ud- og indkørsel blev hellen kun markeret med afstribning på kørebanen. Det har ikke givet en tilfredsstillende sikkerhed for fodgængere, der skal krydse vejen, men største problem har været, den dårlige oversigt ved udkørsel fra ejendommene. Der er høje bygninger med en indbyrdes afstand på kun 6,7 m. på begge sider af ud- og indkørsel, og det har givet mange farlige situationer, da bilerne skal helt frem over fortovet for at se fodgængere og cyklister. Med etablering af den nye trafikterminal kommer der endnu mere trafik på Toldbodvej, og busserne fra terminalen vil skulle svinge ud på vejen umiddelbart over for ud- og indkørsler til ejendommene. I projektet er det forudsat, at der etableres et lysreguleret kryds, og det vil kunne løse trafikafviklingen, men det betinger, at der gennemføres en begrænsning af ud- og indkørsel, og oversigten kan ikke forbedres. Disse forhold er beskrevet nærmere i vedlagte "Tekniske notat" af 2. december I samme notat er der beskrevet 3 muligheder for vejbetjening af ud- og indkørsel til FAKTA og posthus med den bagvedliggende p-plads til matr. nr. 230 A, 231 A og 232. Alternativ 1 Der pålægges adgangsbegrænsning på ejendommene, således at indog udkørsel begrænses til "højre ind og højre ud". Herudover er varerleverancer kun mulig med varerbiler på en maks. længde på 10 m. Alternativ 2 er en løsning, hvor ejendommene vejbetjenes via Hulgade. Denne løsning giver optimal sikkerhed og trafikafvikling på Toldbodvej 9

11 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den fra den nye trafikterminal, og ud- og indkørsel til ejendomme kan ske uden begrænsninger. Det eneste problem, der kan opstå, er, når en sættevogn skal ind ad Hulgade fra Toldbodvej, og der holder biler i Hulgade og venter på at køre ud på Toldbodvej. Det kan løses ved, at Hulgade udvides på en strækning på ca. 50 m. frem til krydset. I projektet for den nye trafikterminal er der indregnet, at krydset lysreguleres. Hvis planerne om et parkeringshus i Hulgade på et senere tidspunkt realiseres, vil gaden med denne udvidelse kunne klare den forøgede trafik også. Alternativ 3 er en løsning, hvor ejendommene vejbetjenes af en ny vejadgang til Toldbodvej over matr. nr. 230A og 228D. Denne løsning vil kræve en ændring af trappeskakt til posthuset, og løsningen kan ikke anvendes til varetransporter på grund af forventelig mange fodgængere på pladsen til den nye tandlægeklinik. Alternativ 1 kan gennemføres ved, at der pålægges adgangsbegrænsning for ejendommene, og alternativ 2 og 3 vil kræve, at der eksproprieres vejadgang over privat ejendom. Økonomiske konsekvenser: Der er ikke indregnet midler til at sikre vejadgang for FAKTA og Posthus til Hulgade i budgettet for den nye trafikterminal, men inden for budgettet kan der udarbejdes et skitseprojekt, til belysning af økonomi og behov for arealerhvervelse.. Lovgrundlag: Vejloven Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at at der udarbejdes et skitseprojekt til nærmere belysning af konsekvenserne ved etablering af en ny vejadgang til FAKTA og Posthus med udgangspunkt i alternativ 2. Bilag: Åben - Ny trafikterminal, adgang til Fakta og posthus Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udvalget ønsker undersøgt en løsning, hvor der køres ind via Toldbodvej og ud ad en anden vej. Forelægges udvalget på ny. 8. Miljøtilsyn med 2 stk. 2,3 MW vindmøller på Tåsinge 09/38480 Beslutningstema: Byg, Vej og Miljø 10

12 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Orientering. Sagsfremstilling: Status for miljøtilsyn med 2 Siemens 2,3 MW vindmøller ved Søby på Tåsinge. Svendborg Kommune accepterede etablering af vindmøllerne i brev af 23. oktober 2008 og påbød samtidig ejerne at få foretaget en støjmåling på vindmøllerne. Rapporten for støjmålingen skulle være kommunen i hænde senest 3 måneder efter, at vindmøllerne var sat i drift. Måling. Støjmålingen blev foretaget af et godkendt støjmålefirma i december 2009 og januar Målingen viste, at støjgrænserne ved naboerne kunne overholdes. Det er beskrevet i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr af 14. december 2006, hvordan støjmålinger på vindmøller skal foretages. Målingen foretages i nærheden af vindmøllen. Det målte lydeffektniveau anvendes til beregning af støjniveauet ved naboer. Måling for tydeligt hørbare toner foretages i nærheden af den mest støjbelastede nabo. Metoden med at måle støjen nær støjkilden og derefter beregne støjen ved naboer, er en helt almindelig metode, og anvendes i stor udstrækning ved målinger af støj fra andre virksomhedstyper. Dokumentation for driften af vindmøllerne. Driften af vindmøllerne reguleres via netopkobling. Ændret drift medfører ændret støjniveau. Jo mere der produceres, jo mere støj udsender vindmøllerne. For at sikre at driften af vindmøllerne er den samme som under støjmålingen, har kommunen bedt ejerne fremsende driftsdata for vindmøllerne hver 3. måned. Udvalget blev på et møde den 8. marts 2010 orienteret om støjmålingen. Ejerne blev herefter opfordret til at give onlineadgang til driftsdata. Ejerne ønskede dengang ikke at give onlineadgang. Kommunen fik til at begynde med driftsdata på papir, men på det sidste har der været en del udfordringer med at få fremsendt nødvendigt dokumentationsmateriale. Kommunen har indskærpet, at driftsdata skal fremsendes til kommunen. 11

13 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Ejerne ønsker desuden nu, at driftsdata skal betragtes som fortrolige. Det er endnu ikke afgjort, om dette ønske kan efterkommes. Støjklager. Der har siden etableringen af vindmøllerne været en del klager fra naboer over støj fra vindmøllerne. De fleste klager, der nu modtages i kommunen, kommer fra 2 af naboerne. Kommunen vurderer løbende, om indholdet i klagerne sandsynliggør, at der er nyt i støjbilledet som begrunder et tilsyn i området. Kommunen har i flere tilfælde ført tilsyn med vindmøllerne, og har fået ejerne til at kontrollere, om der eventuelt kunne være uregelmæssigheder ved driften, der kunne forårsage støj ud over det normale støjbillede. Der er i løbet af november/december flere gange klaget over et andet støjbillede end tidligere. Ifølge ejerne og naboerne, har der i den sidste tid været arbejdet på vindmøllerne, og ifølge ejerne vil der blive skiftet en køleblæser den december Vindmøllerne skulle herefter støje mindre. Kommunen har varslet et påbud om støjmåling med afrapportering omkring april Møde med ejerne. Ejerne, herunder Siemens, har ønsket et møde med kommunen om driften af vindmøllerne. Siemens ønsker blandt andet at drøfte driftsdata, onlineadgang og fortrolighed. Dette møde vil blive afholdt den 17. januar Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr af 14. december Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. 9. PCB i kommunens bygninger 12

14 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den /37281 Beslutningstema: Enhedslisten/Jesper Kiel Jesper Kiel har ønsket følgende optaget på udvalgets dagsorden: "På baggrund af den seneste tids omtale af potentielle problemer med PCB i kommunale bygninger foreslår Enhedslisten: at administrationen udarbejder en plan for, at eventuelle problemer med PCB i alle kommunens bygninger afdækkes. at skoler og daginstitutioner prioriteres højt, og at der foretages målinger snarest, så det kan afklares, om de kommende strukturændringer kan komme til at stå i vejen for, at PCB kommer ud af de bygninger, hvor der er anvendt PCB-holdige materialer". Indstilling: Sagen fremlægges til udvalgets drøftelse. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Der udarbejdes en handleplan for det videre forløb, som forelægges udvalget. 10. Orienterings- og efterretningssager 07/44 Beslutningstema: Sekretariat og Udvikling a. Anlæg og Ejendom b. Byg, Vej og Miljø Kopi af Kulturarvsstyrelsens afgørelse (giver tilladelse) i sagen vedr. reparation af bindingsværk på Vester Skerninge præstegård. Kopi af Naturklagenævnets afgørelse, (der gives ikke medhold), vedr. klage over kommunens tilladelse til opførelse af gæstehytte og skur på Østerskovvej 45, Smørmosen, Thurø. Kopi af Kulturarvsstyrelsens afgørelse, (frist til inden 1. marts 2011 til indsendelse af projtek til lovliggørelse efter fastsatte retningslinjer), vedr. udskiftning af butiksvinduer og -døre i ejendommen Møllergade 35 a, Ebenezer, Svendborg. c. Natur og Vand 13

15 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Kopi af Miljøankenævnets afgørelse i sagen vedr. miljøtilladelse til udvidelse af kvægbruget på Langøvej 27, Rudkøbing. Sagen hjemvises til fornyet behandling. Kopi af Skov- og Naturstyrelsens afgørelse (tillader at del af matr.nr. 12-f, Gudme bliver fredskovspligtigt) Bilag: Åben - Fåborgvej 20 (5762): Kopi af afgørelse vedr. reparation af bindingsværk (08086). Åben - Langøvej 27 (5900): Afgørelse i sag om miljøtilladelse til udvidelse af kvægbrug (07899). Åben - Østerskovvej 45 (5700): Afgørelse i sag om opførelse af gæstehytte og skur (08175). Åben - Møllergade 35 (5700): Kopi af afslag på ansøgning om istandsættelse af butiksfacade (08174). Åben - Matr.nr. 12-f, Gudme By, Gudme: Kopi af afgørelse vedr. pålæggelse af fredskovspligt (08246). 11. Planlægning for placering af større fælles biogasanlæg 10/5763 Beslutningstema: Natur og Vand Forslag til mulige potentielle områder for placering af biogasanlæg i Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: På Udvalget for Miljø og Tekniks møde den 6. september 2010 blev det besluttet, at administrationen skulle igangsætte arbejdet med at finde lokaliteter, hvor der kan etableres større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune, jf. Regeringens og Dansk Folkepartis plan Grøn Vækst. Det er ikke kommunens opgave at etablerer biogasanlæg. Det er op til private investorer. Kommunens opgave er alene at udpege områder, hvor der kan etableres anlæg. Planlægningen omfatter i øvrigt heller ikke placering af mindre anlæg, de såkaldte gårdanlæg, som typisk er dimensioneret til at aftage gylle fra 1 til 3 ejendomme. Deres etablering kræver kun en miljøgodkendelse. En kommende revision af planloven vil formentlig stille krav, om at planlægningen for placering af biogasanlæg skal være indeholdt i den næste kommuneplan, der skal være besluttet i Efter ønske fra landbrugserhvervet er Svendborg Kommunes planlægning dog fremrykket for at sikre eventuelle investorer en mulighed for at gå igang med etablering af biogasanlæg allerede nu. Planlægningen for biogasanlæg vil i øvrigt blive samtænkt med den øvrige planlægning på området, blandt andet udpegning af "særligt værdifulde landbrugsområder" og placering af store husdyrbrug, som også indeholdes i den kommende kommuneplan. 14

16 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Med bistand fra Statens Biogassekretariat er der siden udvalgets møde i september udarbejdet en såkaldt GIS 1-analyse. Analysen, der bygger på en lang række hensyn og lovmæssige begrænsninger afdækker mulighederne for etablering af biogasanlæg i kommunen. Analysen har nogle begrænsninger, blandt andet er den igangværende Landskabsplanlægning i Svendborg ikke indarbejdet, fordi analysen ikke er færdig. Den forventes dog færdig i begyndelsen af januar inden udvalgsmødet. Næste trin er en såkaldt GIS 2-analyse. Her vil vi gå længere ned i detajleringsgrad og blandt andet se på de konkrete ejendomme i de potentielle områder. Den nuværende udpegning af potentielle områder kan derfor blive indskrænket. Administrationen foreslår, at der foreløbig arbejdes videre med 7 potentielle områder. Områderne er vist på kortet i bilag 1 og fordele og ulemper ved de enkelte områder er vist på bilag 2. Analysen fra Biogassekretariatet giver imidlertid også mulighed for at inddrage andre områder efter en konkret vurdering. Det foreslås derfor, at landbruget, mulige gasaftagere og nabokommunerne inddrages på nuværende tidspunkt. Hensigten er at høre om, der er forhold, der taler for andre placeringer. Det foreslås, at processen for udpegningen bliver følgende: 1. Udvalget beslutter den foreløbige udpegning af 7 lokaliteter. 2. Lokale landbrugsforeninger, energiproducenter samt Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner får udpegningen i teknisk forhøring. 3. Endelig udpegning i kommuneplan. Sker i kommuneplan 2013 eller ved konkrete projekter, hvor der udarbejdes VVMredegørelse og kommuneplantillæg. Offentlig høring vil finde sted i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan eller kommuneplantillæg. I bilag 2 er GIS 1 - analysen gennemgået nøjere. Der er også redegjort for mulighederne for andre råstofkilder end gylle samt for mulige aftagere af gassen. Økonomiske konsekvenser: Kommunen vil ikke få budgetmæssige konsekvenser ved at udpege arealer til etablering af større fælles biogasanlæg. Lovgrundlag: Der er endnu ingen lovkrav om, at kommunerne skal planlægge for placering af biogasanlæg, men en kommende ny planlov, der er sendt i høring, vil indeholde krav om det. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: 15

17 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den godkende de foreløbige 7 udpegede områder til placering af større fælles biogasanlæg, administrationen sender den foreløbige udpegning i teknisk forhøring hos landbrugsforeninger, energiproducenter og nabokommuner. Bilag: Åben - Bilag 1 potentiel placering.pdf Åben - Bilag 2 Fordele og ulemper ved de enkelte udpegninger.pdf Åben - Bilag 3 Biogas i Svendborg.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt, idet punktet overføres til åben beslutningsprotokol. Jesper Kiel (EL) ønskede ikke at foregribe lovforslaget, og betragter satsning på biogas som tvivlsom i forhold til at sikre væsentlige reduktioner i CO2 og et bæredygtigt landbrug. 12. Lukket - Orienterings- og efterretningssager 16

18 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Flemming Madsen Jesper Kiel Jens Munk Mogens Stampe Christian Kaastrup Birger Jensen Jeppe Ottosen 17

19 Bilag: 3.1. CO2 regnskab 2009 Rev. den 11. jan 2011 Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 10. januar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7699/11

20 CO 2 -REGNSKAB BEREGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE for 2009 CO 2 i atmosfæren gennem tusinde år Svendborg Kommune Miljø og Teknik December 2010 (Senest rev. den 11. januar 2011)

21 1. Indledning Svendborg Byråd vedtog i maj 2009 en klimapolitik hvorefter kommunen er forpligtet til at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen for alle aktiviteter, der foregår indenfor kommunens fysiske grænser med henblik på at gøre kommunen CO 2 -neutral så hurtigt om muligt. Med klimapolitikken forpligter byrådet sig også til at holde styr på CO 2 -emissionen ved en gang om året, at aflægge et særligt CO 2 -regnskab. Med dette regnskab opnås også mulighed for at dokumenterer om de forskellige øvrige klimamål, som klimapolitikken indeholder, opnås. Regnskabet er således på flere måder et vigtigt styringsredskab for realiseringen af kommunens klimapolitik. Nærværende redegørelse, der dækker kalenderåret 2009, er første gang et sådant mere omfattende CO 2 -regnskab opstilles på et forholdsvis detaljeret niveau. Dog skal bemærkes, at Miljø og Teknik i årene også udarbejdede CO 2 -regnskaber i forbindelse med arbejdet med miljøhandlingsplaner. De kan imidlertid ikke direkte sammenlignes med nærværende regnskab, da metoder og omfang har været væsentligt forskellige. Som første CO 2 -regnskabsaflæggelse kan det ikke umiddelbart bruges til at aflæse udviklingstendenser. Dog er der i regnskabet (se tabel 3.1 og 3.5) anført udviklingstendenser for de kommunale bygninger, hvor der er vedtaget særlige mål (Kurveknækkeraftalen og Energispareprojektet). Som nævnt er ambitionen, at CO 2 -regnskabet principielt skal omfatte al aktivitet indenfor kommunens fysiske grænser, altså både den aktivitet kommunen som driftsherre og -myndighed selv er direkte ansvarlig for og al anden aktivitet i den private sektor, som giver anledning til udledning af drivhusgasser og derved påvirker det nuværende og kommende klima. Grundlaget for regnskabet er en kortlægning af de væsentligste kilder til CO 2 -emissionen. Herved etableres ikke alene grundlaget for det årlige regnskab, men der skabes også samtidig for første gang en oversigt over hvilke kilder, der er vigtige at sætte ind overfor i bestræbelserne for at få CO 2 -emissionen reduceret mest muligt. En vigtig forudsætning for regnskabets udarbejdelse er også, at grundlaget for regnskabet i årene fremover er konsistent således, at udviklingen i CO 2 -emissionen kan sammenlignes fra år til år. Det skal fremhæves, at kortlægningen af ressourcemæssige grunde ikke er baseret på detaljerede data på enkeltkildeniveau, men i høj grad på samlede oversigter over forbrug af energi til aktiviteter og processer, frem for direkte måling af CO 2 -output fra de tilsvarende aktiviteter og processer. Hovedforrmålet med kortlægning har primært været, med begrænsede ressourcer, at få fastlagt størrelsesordenen af de forskellige CO 2 -emissionsbidrag med tilstrækkelig sikkerhed for at kunne afgrænset hvilke kilder, der er væsentlige for at tilrettelægge den efterfølgende indsats for at begrænse CO 2 -emissionen mest muligt. Kortlægningen er i høj grad baseret på energiforsyningsselskabernes produktionsdata kombineret med veldokumenterede erfaringstal for energieffektivitet, emissionsfaktorer og andre relevante faktorer. Den af Klima- og Energiministeriet og KL udarbejdede CO 2 -beregneren, der opererer med 3 forskellige detaljeringsniveauer (Tier 1-3), er kun benyttet på landbrugsområdet og kun på kommuneniveauet (Tier 1). Kortlægning af kildestyrker mv. vil under alle omstændigheder være behæftet med en vis usikkerhed, men kortlægningens detaljeringsgrad vurderes at være tilstrækkelig i forhold til kortlægningens hovedformål, som ovenfor beskrevet. 2

22 Begrænsninger i kortlægningen af CO 2 -kilderne Hvor aktiviteter indenfor kommunens grænser giver anledning til CO 2 -emission udenfor kommunens grænser typisk ved el-forbrug og det deraf følgende forbrug af kul, olie og naturgas - medregnes den relevante CO 2 -emission i regnskabet, som dette forbrug har medført på produktionsstedet uanset dets beliggenhed uden for kommunegrænsen. På grund af manglende datagrundlag gælder dette princip ikke for forbrugsgoder og andre vare og serviceydelser som produceres i ind- og udland udenfor kommunegrænsen, men som importeres til kommunen ved forbrug i kommunen med et resulterende CO 2 -emission til følge. Forbrugsgoder og serviceydelser mv., der produceres udenfor kommunens grænser, indgår derfor ikke i CO 2 regnskabet. Dog er internationale flyrejser medregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning, for at få en fornemmelse for denne aktivitets relative betydning for den samlede CO 2 -emissionemission i kommunen. Det bemærkes, at i CO2-bidraget fra forbrugsgoder og flyrejser (og international skibsfart i øvrigt også) normalt ikke indgår i beregningerne når man sammenligner i CO 2 - emissioner på tværs af regioner og nationale grænser. Visse andre processer og CO 2 -kilder er heller ikke medtaget i nærværende regnskabet, så som energiforbrug til intern transport i virksomhederne og gasoliedrevne processer, på grund af manglende eller vanskeligt tilgængelige data. Regnskabet giver derfor ikke et fuldstændigt og retvisende overblik over samtlige CO 2 - emissioner, men det skønnes at de væsentligste kilder er med, og at grundlaget derfor er fuldt tilstrækkeligt som beslutningsgrundlag for videre tiltag. Det er naturligvis derfor muligt at forbedre detaljeringsgrundlaget for regnskabet i de kommende år, og derved få flere kilder med og med en større sikkerhed, men som beslutningsgrundlag for vurdering af målopfyldelse af de overordnede klimamål, herunder de årlige reduktionsmål, skønnes nærværende regnskab, som nævnt, at give et fuldt ud tilstrækkeligt grundlag. Regeringens målsætning Regeringens målsætning er p.t., at Danmark senest 2050 skal være 100 % uafhængig af fossile brændsler. Som led i denne vision arbejder regeringen på, at Danmark skal reducerer sine udledninger af drivhusgasser, hvoraf CO 2 er den væsentligste. I henhold til Kyotoprotokollen (der er gældende frem til og med 2012) har Danmark forpligtet sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i perioden med 21 % i forhold til niveauet i Derudover har EU fastsat mål for CO 2 -reduktion i 2020 på 20%, et mål som den danske regering vil skærpe til %, hvis de store I-lande følger med. Der henvises til regeringens særlige klimastrategi 1 og vision 2 for energipolitikken, samt Klimakommissionens betænkning om Grøn Energi 3 mv. Det bemærkes at Danmarks korrigerede CO 2 -emission er faldet over 13 % siden 1990 (ultimo 2008). Danmarks samlede energiforbrug faldt i 2009 med 4 % (delvis pga. finanskrisen), mens udledningen af CO 2 og de samlede drivhusgasser faldt henholdsvis 4,1 % og 2,7 %. Det korrigerede bruttoenergiforbrug var i efteråret 2009 på niveau med forbruget i 1980 og lavere end i I 2010 er både energiforbruget og CO 2 -emissionen igen svagt stigende. Kommunernes CO 2 -forpligtelser De ovenfor beskrevne målsætninger er ikke direkte bindende for de danske kommuner. I det hele taget er der ingen direkte lovkrav, der forpligter de danske kommuner til at forholde sig til 1 Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark, marts En visionær dansk energipolitik, januar Grøm Energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger, 28. september

23 klimaændringerne, som vi ved er på vej. Kommunens forpligtelser er begrænset til at administrerer de regler og afgifter, som folketinget har vedtaget, som indirekte klimaforanstaltninger i form af energiafgifter, regler om energibegrænsninger ved byggeri mv. Kommunerne har ved flere lejligheder 4 gjort opmærksom på, at lovgivningen i Danmark ikke er tilstrækkeligt klimatilpasset, idet der er behov for en moderne helhedsorienteret, overskuelig og klimatilpasset lovgivning med klare regler om ansvarsfordeling og samarbejde. Svendborg Kommune har med vedtagelsen af klimapolitikken og dermed også udarbejdelsen af CO 2 -regnskabet taget klimaændringerne alvorligt med henblik på, at forberede kommunen på klimaforandringernes lokale konsekvenser. 2. Datagrundlaget for CO 2 -regnskabet KL s Energiberegner, der er udarbejdet i en samarbejde mellem KL og Energistyrelsen, er anvendt i forbindelse med beregningen af CO 2 -emissionen fra landbruget på et overordnet niveau (Tier 1 niveauet). CO 2 -emissionen er derudover søgt opgjort for alle kilder for kalenderåret 2009, hvor det har været muligt. Hvor opgørelserne har fuldt et forskudt regnskabsår eller bygger på data fra andre tidspunkter er dette særskilt bemærket i teksten. Opgørelsen af CO 2 -emissionen bygger i øvrigt på følgende grundlæggende oplysninger om Svendborg kommune, som det fremgår af tabel 2.1. Tabel 2.1 Hovedtal for Svendborg Kommune Kortlægningen af energiforbruget og den resulterende CO 2 -emission er søgt fordelt på følgende sektorer ud fra data om energiforbrug/brændselsforbrug for de enkelte sektorer: - Private husholdninger - Offentlige virksomheder/aktiviteter - Service og erhverv - Industri - Landbrug og gartneri - Transport - Andet 3. Resultater af kortlægningen af energiforbruget og den resulterende CO2-emission Som nævnt er kortlægningen i høj grad baseret på inputdat om energiforbrug, brændselsforbrug, råvareforbrug mv. kombineret med veldokumenterede data om emissionsfaktorer og virkningsgrader mv. De forskellige energiforsyningsselskaber som 4 Senest ved KFTs konference om Klimatilpasning den 25. okt (se KFTs konferencemagasin, 25. okt sider med viden og meninger om klimatilpasning) Se også: Kommunernes Klimaudspil, del 1 & oplag 2009 Se også: Klimatilpasning, energibesparelser og kommunale energiplaner. Rapport fra arbejdsgruppe ml. Kl og Regeringen, maj

24 Naturgas Fyn, EnerginetDanmark, EnergiFyn, Sydfyns Elforsyning og de lokale fjernvarmeselskaber, har alle bidraget med data fra deres årsstatistikker. 3.1 Elforbrug I følgende tabel 3.1 er det samlede elforbrug indenfor Svendborg Kommunes grænser opdelt efter forskellige sektorområder, som oplyst af elforsyningsselskaberne. For de tre kommunale forsyningsselskaber for spildevand, vand og kraftvarme, er angivet elforbruget, således som det fremgår af virksomhedernes enkelte grønne regnskaber, hvilket svarer til det direkte målte forbrug i Tabel 3.1 Samlet elforbrug og resulterende CO2-emission fordelt på sektorer (2009) 1 1 Kilde: Sydfyns elforsyning 2 Note: Efter at natslukning er vedtaget forventes forbruget reduceret til ca MWh/år. 3 Som emissionsfaktoren for strøm er benyttet EnergiFyns deklaration for 2009: 0,468 tonco2/mwh 4 Tallene dækker over større kommunale bygninger som er tilmeldt kurveknækkeraftalen. Af tabel 3.1 fremgår endvidere, at kommunale bygninger under Kurveknækkeraftalen 5 har reduceret det samlede elforbrug med 1,7 % i forhold til forbruget i Aftalen ses dermed at være overholdt med en god margin og forventningerne til næste års besparelse er også positive. I tabel 3.1 er desuden angivet den samlede vindmølleproduktion for alle 42 vindmøller (alle private), som var operationelle i De tons CO2 i sidste kolonne er udtryk for den CO2-emission som vindmølleproduktionen substituerer, beregnet ud fra samme emissionsfaktor, som de øvrige forbrug i tabellen. 3.2 Naturgasforbrug Naturgasforbruget er på baggrund af Naturgas Fyns oplysninger om de forskellige brugerkategorier opgjort i tabel 3.2, sammen med den resulterende CO 2 -emission, beregnet på basis Energistyrelses statistik for emissionsfaktoren for naturgas (470 kg CO 2 /MWh). 5 Aftale med Energistyrelsens Center for Energibesparelse om at reducerer elforbruget og dermed også CO2 emissionen fra større kommunale bygninger med mindst 1 % om året frem til og med

25 Tabel 3.2 Naturgasforbrug og resulterende CO 2 -emission 1 1 Kilde: Naturgasfyn og EnergiFyn 3.3 Energiforbrug til individuelt opvarmede boliger (uden kollektiv varmeforsyning) Det har ikke været muligt at indhente data på brændselsforbruget for boliger og erhverv med eget olie- eller kulfyr eller anden opvarmningssystem. Tallene i tabel 3.3 er derfor baseret på udtræk fra BBR registeret kombineret med et skøn over det gennemsnitlige energiforbrug til rumopvarmning af en bolig. Erhvervsbygninger opvarmet med andet end el, fjernvarme eller naturgas er således ikke medregnet i regnskabet. Dette omfang skønnes at være meget begrænset. Tabel 3.3 Energiforbrug og CO 2 -emission fra individuel boligopvarmning 1 Kilde: Udtræk fra BBR. Olieforbrug til erhvervsbygninger ikke medtaget pga. datamangel. 2 Skønnet varmebehov pr. gennemsnitsbolig. 3 Emissionsfaktor og virkningsgrad jf. Energistyrelsens statistik. 4 Dette elforbrug er også en del af elforbruget til boliger i tabel Elforbruget pr. varmepumpeanlæg skønnet til 5,5 MWh 3.4 Fjernvarme Data for de tre kollektive fjernvarmesystemer, der er i Svendborg kommune, fremgår af følgende tabel

26 Tabel 3.4 CO 2 -emissionen fra Svendborg, Skårup og Stenstrup fjernvarmeselskaber (2009/2010) 3.4 Kommunale bygningers energiforbrug og CO 2 -emission Svendborg Kommune, Miljø og Teknik har siden 1993 gennemført et centralt styret energispareprojekt for de fleste større kommunale bygninger, i alt omfattende en bygningsmasse med et opvarmet areal på tilsammen m 2. Der er herved i alle årene siden 1993 opnået betydelige driftsbesparelser, som det fremgår af figur 5.4 i bilaget. Nedenstående tabel 3.5 indeholder statistik for 2008 og 2009 fra energispareprojektet. Som det fremgår, er der opnået betydelige besparelser på de kommunale bygninger (3,5 %) fra 2008 til Det skal bemærkes, at en mindre del af denne besparelse skyldes at badelandet var lukket i 3 måneder i Tabel 3.5 Energiforbrug og CO 2 -emission fra kommunale bygninger for 2008 og Kraftvarme, Affald, Spildevand og Vandforsyning Der er på grund af datamangel ikke foretaget en mere detaljeret beregning af CO 2 -emission fra disse områder ved hjælp af CO 2 -beregneren. Dette vil indebære en nøjere dataindsamling specielt omkring affaldshåndteringen og spildevandsbehandlingen. Som det fremgår af tabel 3.1 indgår elforbruget fra disse områder i regnskabet. CO 2 - emissionen fra de enkelte processer (affaldsbehandling, spildevandsprocesser mv.) er ikke vurderet pga. manglende data. 3.6 Landbruget I det følgende er landbrugets bidrag beregnet på et overordnet niveau ved hjælp af KL s CO 2 - beregner på grundlag af nøgletal for landbrugets dyrkningsarealer og husdyrproduktion ud fra Region Syddanmarks Landbrugsanalyse. Det skal bemærkes, at energiforbrug til intern transport mv. i landbruget og gartnerier derfor ikke er med i denne del af kortlægningen. Tabel 3.6 Landbrugets dyrkningsarealer og deres samlede bidrag til CO 2 -emissionen 7

27 Tabel 3.7 Landbrugets dyrehold og det samlede bidrag til CO 2 -emissionen 1 Kilde: Rapport fra Landbrugsanalyse, Con Terra for Region Syddanmark 3.7 Skovbruget Skovbruget bidrager både positivt (skovtilvækst og genplantning) og negativt (afbrænding mv.) til udledningen af CO 2 til atmosfæren. På grund af datamangel er skovbruget imidlertid ikke medregnet i denne udgave af CO 2 -regnskabet. Dog bemærkes, at skovbruget skønnes at bidrage væsentligt til reduktionen af CO 2 udledningen. Såfremt landsgennemsnitstal benyttes, svarer det til omkring 0,8 ton/indbygger. 3.8 Transport 8

28 Som grundlag for CO2-beregningen er anvendt den for flere år siden etablerede Trafik- og Miljømodel for den gamle Svendborg Kommune, udvidet med vejnettet for de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner. Vejnettet er klassificeret ud fra Klassificering af kommuneveje i Svendborg Kommune. Trafiktal og hastigheder for vejtrafikken er indlagt i modellen for hver strækning hvor der i stort omfang er anvendt trafiktællinger fra 2009, suppleret med tællinger fra 2008, som er opskaleret med en trafikvækstfaktor på 1,5%. Hvor der mangler oplysninger om hastigheder benyttes de skiltede hastigheder. Fordelingen på person, vare- og lastbiler er skønnet ud fra vejtypen. Den udvidede Trafik- og miljømodel kan efterfølgende benyttes til nye beregninger med ændrede trafiktal. Det udvalgte vejnet består af i alt 814 km vej, svarende til det samlede net af kommunale veje. Det samlede trafikarbejde er beregnet til omkring 300 mio.km pr. år i 2009 niveau. i kommunen. CO 2 -emissionen er beregnet på baggrund af en opgørelse over køretøjstyper. Tabel 3.8 Trafikarbejdet i Svendborg kommune (2009) 1 1 Kilde: Notat af 3. maj 2010 fra Tetraplan. 2 Kilde: Bildriftundersøgelse af LeasePlan Danmark, dec Kun personbiler og varebiler.hjememplejens biler udgør ca. halvdelen af det samlede transportarbejde. 3: Kilde. Danmarks statistik: km/indb. (alle aldre). Emissionsfaktor: 135 g/pers./km 4 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse fra nov som del af Interregprojekt Cykler Uden Grænser: Cykling erstatter i gennemsnittet bilkørsel svarende til 98 g CO 2 /km. På grund af manglende data, er der ikke medregnet trafikarbejdet fra færger, tog og bybusser. Ud fra modelberegninger fra 1997 skønnes bidraget fra færger, tog og bybusser at udgøre mindre end 10 % af det samlede trafikarbejde, hvoraf færgernes andel skønnes at være helt dominerende. I 2009 udgør disse trafikformer formentlig en endnu mindre andel, blandt andet pga. Odensemotorvejens etablering, hvorfor disse trafikarters CO 2 -andel vurderes til at være uvæsentlige i sammenligning med den samlede udledning af drivhusgasser i Svendborg kommune. Dette understøttes af data fra 1997, se fig. 5.8 i bilaget. Flytrafik Der foreligger ikke konkrete data for omfanget af den flytrafik, som kommunens borgere giver anledning til. For at angive størrelsesordenen for flytrafikkens betydning, er der i ovenstående tabel 3.8 brugt gennemsnitstal fra Danmarks Statistik for international flytrafik for personer med udrejse fra Danmark. Det bemærkes, at indenrigsflytrafikken er uvæsentlig i omfang i forhold til den internationale trafik (faktor 100 mindre), og at den derfor ikke er medregnet i regnskabet. Målt i forhold til den totale CO 2 -emission bidrager den internationale flytrafikken på dette grundlag med hele 7 %, som det fremgår af fig Det fremgår desuden af tabel 3.8, at flytrafikken fylder relativt meget i statistikken, svarende til 41 % af den samlede CO 2 -emission fra trafikarbejdet i Svendborg kommune. Flytrafikken er medtaget fordi den bidrager væsentligt i forhold til de øvrige kilder indenfor Svendborg 9

29 Kommune, og samtidig er det et forhold som den enkelte borger har direkte indflydelse på. Det bemærkes, at flypersontransport er mere effektiv målt i CO 2 -emission/pers./km end gennemsnittet for personbiltransport, dog har flyemissionen en relativ større skadelig drivhuseffekt, fordi udslippet af skadelige stoffer hovedsageligt sker i stor højde. Cykeltrafik Det fremgår af Tabel 3.8 at cykelarbejdet i 2009 udgør ca. 4 % af det samlede personbil trafikarbejde. I 1997 udgjorde cykelarbejdet knap 10 % svarende den gang til 27,4 mill. personkm., altså væsentlig højere end det nuværende niveau for cykling i hele ny Svendborg Kommune. I dag udgør disse trafikformer formentlig en endnu mindre andel, blandt andet pga. Odensemotorvejens etablering, hvorfor disse trafikarters CO 2 -andel vurderes til at være uvæsentlige i sammenligning med den samlede udledning af drivhusgasser i Svendborg kommune. Derfor kan der være andre gode grunde til at arbejde for at fremme både den offentlige trafik og cyklismen i kommunen. Trafikarbejdet fra cykling er opgjort på basis af data fra den nationale transportvaneundersøgelse. I perioden er der foretaget i alt interviews med indbyggere i Svendborg Kommune. 15% af interviewpersonerne havde cyklet på interviewdagen. Markedsandelen for cykelture er 16% af alle ture. Af de samlede tilbagelagte kilometre er cyklens andel 4%. Opskaleres til den samlede befolkning mellem 10 og 85 år i kommunen, betyder det at der dagligt cykles knap ture i Svendborg kommune, på årsplan bliver det til 2,98 mio. cykelture. Den gennemsnitlige længde af en cykeltur er 3,3km. Det samlede årlige trafikarbejde for cyklister bliver således 9,89 mio. km., svarende til 4 % af personbiltrafikarbejdet. Sparet CO 2 -emission ved cykling På baggrund af en særlig spørgeskemaundersøgelse fra Interregprojektet 6 er det beregnet at der i gennemsnit spares 98 g CO 2 pr. kilometer man køre på cykel. På dette grundlag kan den samlede CO 2 besparelse ved cykelomfanget i Svendborg kommune beregnes, som det fremgår af tabel 3.8. Anden trafik Godstransporten skønnes i dag stort set udelukkende at foregå per lastbil, hvorfor godstransporten på skib og jernbane ikke er søgt opgjort på nuværende tidspunkt, idet den er uvæsentlig i forhold til formålet med kortlægningen. Som i Miljøprojektet 7 skønnes oplandstrafikken herunder pendlertrafikken, at være væsentlig ligesom den del af trafikken der hverken har mål eller udgangspunkt i kommunen (den gennemgående trafik). I 1997 undersøgelsen udgjorde oplandstrafikken ca. 25 % af trafikarbejdet og hele 40 % af CO 2 -udslippet, medens den gennemgående trafik tilsvarende bidrog med henholdsvis 4 % af transportarbejdet og 15 % af CO 2 -udslippet. Denne fordeling skønnes stort set også at være gældende i dag, formentlig lidt højere pga. motorvejens betydning for pendlertrafikken. Det kommunale kørselsomfang fremgår også af tabel 3.8 og er medtaget her fordi det er en størrelse som kommunen har direkte indflydelse på. Det fremgår, at det kommunale 6 Kilde. Spørgeskemaundersøgelse fra november 2010 som del af det verserende Interregprojekt Cykler Uden Grænser. Svendborg kommune deltager sammen med 3 andre danske og 2 tyske kommuner. Projektet afsluttes først i CO-virkemidler på transportområdet et samarbejde med Svendborg Kommune. Miljønyt nr Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen 10

30 kørselsomfang kun udgør en meget lille del af det samlede kørselsvolumen for hele kommunen. Øvrige emissioner Udover energiforbrug og CO2-udslip er en række af de øvrige emissioner fra vejtrafikken (CO, NOx, VOC, PM10, SO2) beregnet. Den øvrige emission fra vejtrafikken i Svendborg er beregnet som de samlede emissioner af forskellige luftforureningskomponenter i tons pr år. De anvendte emissionsfaktorer (g/km) er opstillet med udgangspunkt i principperne i COPERT III, som er EUs officielle model for emissioner fra vejtrafikken. Heri angives emissionsfaktorer for de forskellige køretøjskategorier afhængig af rejsehastighed. I COPERT-modellen skelnes der mellem et stort antal køretøjs typer baseret på brændstoftype (benzin/diesel), motorstørrelse og missionsnorm. På baggrund af de indtastede trafiktal for person-, vare- og lastbiler samt den danske bilparks sammensætning og alder er de samlede emissioner beregnet. Tabel 3.9 Emissioner fra vejtrafik i Svendborg Kommune 2009 af kulilte (CO). NOx, fællesbetegnelse for kvælstofoxiderne NO og NO2, mikropartikler med en diameter under 10 micrometer (PM10). Volatile Organic Compounds (VOC, Flygtige organiske stoffer) og svovldioxid (SO2). Tons pr. år CO NO x PM 10 VOC SO 2 Personbiler Varebiler Lastbiler og Busser ,4 0,2 0,6 I alt ,2 4. Resultater Det samlede regnskab for CO 2 -emissionen fra alle kilder inden for Svendborg kommunes grænser fremgår af efterfølgende tabel 4.1, som indeholder hovedtallene for CO 2 -emissionen fra de forskellige kilder beskrevet i de foregående afsnit. Tabel 4.1 Samlet CO 2 -emission fra alle kilder i Svendborg kommune 11

31 Klimamålsætning om CO 2 -neutralitet Klimapolitikken indeholde en målsætning om at Svedborg kommune på sigt skal opnå af CO 2 -neutralitet. Nærværende første årsregnskab for CO 2 -emissionen giver for første gang et overblik over de enkelte CO 2 -kilders betydning for opnåelse af CO 2 -neutralitet. Af efterfølgende Tabel 4.2 fremgår at netto-co 2 -emissionen i 2009 var på tons af CO 2, når de CO 2 -neutrale energiproduktioner modregnes. Dette tal er udtryk for den manglende CO 2 -neutralitet i Med andre ord skal omfanget af vedvarende energiproduktion øges svarende til en reduktion af CO 2 -emission på en tilsvarende mængde, eller også skal der på anden måde produceres mere CO 2 -fri energi eksempelvis ved flere vindmøller svarende til tons CO 2 eller en blanding af begge indsatser. Tabel 4.2 CO 2 -emissionen pr. indbygger og vurdering af CO 2 -neutralitet 12

32 Omregnes den samlede CO 2 -emission til emission pr. indbygger ses at hovedresultatet for Svendborg kommunes CO 2 -udledning til atmosfæren og dermed Svendborgs bidrag til det globale klima ligger det på 10,1 tons CO 2 /indbygger henholdsvis 8,7 tons/indb. når den neutrale energiproduktionen modregnes (nettoemissionen). Det sammenligelige landsgennemsnit for den samlede udledning ligger på omkring 13 tons CO 2 /indb. Det langsigtede mål blandt andet anbefalet af FN s klimapanel indebærer, at alle lande også de industrialiserede skal ned på et niveau omkring 1 2 tons CO 2 /indbygger. Her ligger den store udfordring for fremtiden. 13

33 5. Konklusion På baggrund af ovenstående resultater gengivet i tabellerne og figurerne i bilaget drages følgende hovedkonklusion fra det opstillede CO 2 - regnskab for 2009: 1. Den samlede udledning af CO 2 fra alle aktiviteter indenfor Svendborg Kommunes grænser (uden int. flytrafik), er beregnet til tons, svarende til 10,1 tons/indbygger og 8,7 tons/indbygger hvis neutral energiproduktione modregnes. 2. Der er langt til det i klimapolitikken opstillede mål om CO 2 neutralitet. For at opfylde dette mål skal CO 2 udledningen reduceres med tons ved at begrænse CO 2 - emitterende energiforbrug ( bygningsisolering, energioptimering mv.) yderligere eller/og øge andelen af vedvarende energi. 3. Landbrugets CO 2 bidrag er væsentligt større end bidraget fra de forskellige energiforsyningsarter. De største enkelt CO 2 -kilde er landbruget(31%), efterfulgt af Elforsyning (18%) og Naturgasforsyning (16%) (se fig. 5.1). 4. Målt på sektorer bidrager boligsektoren med lidt mere end landbrugs- og gartnerisektoren (se fig. 5.2), og de oliefyrede boliger udgør en forholdsvis stor andel af CO 2 -emissionen (se tabel 3.3 og fig.5.7). Indenfor boligopvarmning er naturgassen og den individuelle opvarmning med olie og kul/koks de største kilder til CO 2 -emissionen (se fig. 5.7). Fjernvarmen i Skårup bidrager med forholdsvis meget CO 2 -udledning pga. anvendelsen af naturgas som brændsel (se tabel 3.4). 5. Forbrug af strøm og naturgas er klart de største kilder til CO 2 -udledningen (se fig. 5.3) 6. Omfanget af CO 2 -fri energiproduktion i 2009 svarer til en CO 2 -emision på tons, hvis den tilsvarende energi skulle produceres med fossile brændsler (se tabel 4.2) 7. Kommunens energisparetiltag for kommunale bygninger giver fortsat væsentlige CO 2 - besparelser, - de opstillede sparemål opfyldes med god margin - men samlet set udgør CO2-emissionen fra de kommunale bygninger kun en meget lille andel af det samlede udslip af drivhusgasser (ca. 2,5%) (se fig. 5.4) 8. Ud af CO 2 -emissionen fra kommunale bygninger udgør naturgasbaseret og elbaseret energiforsyning klart de største CO 2 -kilder (se fig. 5.5) 9. Transportområdet står for godt 10% af den totale udledning af CO 2 (se fig.5.1). Personbiltransport er den dominerende kilde til CO 2 -emission indenfor transportområdet. Bybus og togtransporten udgør en meget lille del af emissionen (se fig. 5.8). 14

34 Bilag Figur 5.1 Samlede emissioner af CO 2ækv fordelt på energikilder mv. 15

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-01-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

CO 2 -REGNSKAB BEREGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE. for. CO 2 i atmosfæren gennem tusinde år

CO 2 -REGNSKAB BEREGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE. for. CO 2 i atmosfæren gennem tusinde år CO 2 -REGNSKAB BEREGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE for 2009 CO 2 i atmosfæren gennem tusinde år Svendborg Kommune Miljø og Teknik December 2010 (Senest rev. den 11. januar 2011) 1. Indledning

Læs mere

KORTLÆGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE 1. UDKAST

KORTLÆGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE 1. UDKAST KORTLÆGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE 1. UDKAST 1. Indledning Svendborg Byråd vedtog i maj 29 en klimapolitik hvorefter kommunen har forpligtet sig til snarest at opstille mål for reduktionen

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at:

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at: Dette notat er udarbejdet i et samarbejde mellem administrationerne i Solrød Kommune, Greve Kommune og Greve Solrød Forsyning. 1. Principper for genbrugspladsgebyr for erhverv i 2014 Reglerne for virksomheders

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere