STEMPELMÆRKE. Egense by, Egense D Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEMPELMÆRKE. Egense by, Egense D Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg"

Transkript

1 STEMPELMÆRKE FTATP.NR.: SVENOBC3RG ANMELDER: del af 24-a og BYRET Svendborg kommunes del af 24 b, tekniske forvaltning KUE~GYLDIGT MED AFSTU.(PLING AF DOMME R,(ONTOPETS EASS~KC)F~TROLAPPARAT Egense by, Egense D Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg 2~ ~ 11.~~~ 9 000o500=OO () I ~J ~ ~)&~ ti~~ ~1 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr for et område ved Dyrekredsen og Juulgårdsvej. - I henhold til kommuneplanloven (jfr. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål. Lokalpianen fastlægger bestemmelser for områdets bebyggelse med boliger - sammenbyggede såvel som fritliggende - og for kollektive anlæg, institutioner m.v. samt bestemmelser for støjbeskyttelse langs overordnet vej. 2. Lokalplanens område. 1. Lokaiplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag (tegning nr , do , Svendborg kommunes tekniske forvaltning) og omfter følgende rnr.nr.: del af 24-a og del af 24-b, Egense by, Egense, samt alle parceller, der udstykkes fra nævnte ejendomme efter den 1. marts Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokaiplan overføres det samlede lckalplanornråde fra landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse. 1. Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse. Området Underopdeles i enkeltområder, som vist på kortbilaget. Udbygning af området skal foretages etapevis i princippet fra Dyrekredsen mod vest begyndende i områdets sydlige del. 2. Byrådet kan tillade, der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af,

2 2-- virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, ejendommens karakter a.f beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, -~ virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, - virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendomniene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for er hvervsvirksomhed. 4. Udstykning. 1. Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 600 m2 til fritliggende parcelhuse med én bolig og 300 m2 for helt eller delvis sammenbvggede parcelhuse. Dog kan helt eller delvis sammenbyggede parcelhuse udstykkes i mindre parceller end 300 m2, når forskelsarealet udlægges som fællesareal for enkeltområdet. 2. Ved selvstændig udstykning af enkeltområderne skal tidspunktet for boligbebyggelse i området i h.t. 3.1 tinglyses på ejendommen. 5. Vej- og stiforhold. 1. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med beliggenhed i princippet scm vist på vedhæftede kort. Vej A-B-C-D (Dvrekredsen) i en bredde af 20 m. Vej B-E og C-F i en bredde af 14 m. Forbindelsesvej mellem vej B-E og C-F i en bredde af 10 m. Sti a-h og c-d i en bredde af 5 m. 2. Nye interne boligveie, hvis bredde i hvert enkelt tiafælde bestemmes af byrådet, udformes som 40 veje, jfr. færdselsloven. 3. Der må ikke etableres direkte adgang til vej A-B-C-D, vej B-E, C-F og kommunevejen Juuigårdsvei. 6. Bvgaelinier. 1. Langs følgende veje pålægges bvggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vejskel, således som vist på vedhæftede kort. Vei A B-C-D, 15 m Vejene P-E, C-F og Juulgårdsvej, 5 m. Arealet mellem hvggelinien og vejskellet. må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse.

3 3 2. Ved vejene B-E s og C-F s udmunding i vej A-B-C-D skal sikres de på kortbilaget viste oversigtsarealer på 2,5 x 95 m. Inden for oversigtsarealerne må hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde end 80 cm over en flade gennem de tilstødende vejes midtlinier. 3. rnellem byggelinien og vejskel langs vej A-B-C-D skal etableres støjafskærmning efter byrådets anvisning Parkeringsforhold. 1.. Der udlægges areal til 2 p-pladser pr. bolig ved fritliggende parcelhuse. Ved øvrig boligbebyggelse skal udlægges areal til 1,25 p-plads pr. bolig. 2. Parkering af last-, flytte-, rute- og fragtbiler og lignende samt campingvogne og både er ikke tilladt inden for lokalpianområdet. 8. Ledningsanlæ~g. 1. Det er ikke tilladt nogen ny ejendom inden for området etablere udendørs antenne, heller ikke antenner med andet formål end modtagelse af ty og radio, f.eks. radiotelefoni. 2. Tilslutning skal ske til eksisterende fællesantenneanlæg eller hybridnettet. 9. Behyggelsens omfang. 1. De med P markerede områder udlægges til bebyggelse med parcelhuse fritliggende samt helt eller delvis sammenbyggede. De med 0 markerede områder udlægges til bebyggelse med etagehuse. 2. Behvggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 inden for områderne mærket med P og 30 inden for områderne mærket med 0. Ved selvstændig udstykning af den enkelte bolig i områder med helt eller delvis sammenbyggede parcelhuse kan behyggelsesprocenten for den enkelte ejendom Q5ges til 30, når bebyggelsen sker efter en samlet plan for et samlet p-område. 3. De på lokalplanens korthilag viste veje kan ikke indregnes som grundareal ved beregnina af hebyggelsesprocenten. Ved selvstændig udstykning af den enkelte bolig kan vejarealer uden for grunden ikke indregnes som grundareal ved beregning af bebyggelse sprocenten.

4 4 4. I områderne mærket med P må bygninger ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage. Trimpelhøjden må ikke overstige 1,25 m målt fra gulv til skæring mellem ydervæg og tagets yderside. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 5. I områderne mærket med 0 må bygningerne ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttet tagetage. Trimpelhøjden må ikke overstige 1,25 m målt fra gulv til skæring mellem ydervæg og tagets yderside. Bygningshøjden må ikke overstige Bebyggelsesplan for hver enkeltområde skal godkendes af byrådet. 10. Bebyggelsens ydre fremtræden. 1. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 15 og Ydervægge skal opføres med tegl. Dog kan mindre bygningsdele opføres med træbeklædning i iordfarver. I forbindelse med byrådets godkendelse af bebyggelsesplan for hver enkeltområde kan dog godkendes andre merialer. Tagmeriale skal være tegl eller lignende merialer i jordfarver. Bestemmelsen er ikke til hinder for eventuel etablering af solfancieran læg. 3. Inden for hvert enkeltområde skal bebyggelsen opføres i ensartede merialer. 4. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 11. Ubebyggede arealer. 1. Ved hver enkelt bolig skal udlægges opholdsareal på mindst 30 m2. 2. Inden for hvert enkeltområde skal samlet udlægges mindst 600 m2 til nærlegeområde, når den enkelte boligenhed udstykkes på selvstændig grund. Såfremt der ikke foretages udstykning, skal nærlegeområdets størrelse svare til mindst 20 m2 pr. bolig dog mindst 600 m2. 3. Der skal i forbindelse med stien a-h udlægges et samlet fri- og opholdsareal på mindst m2 til brug for lokalplanområdets beboere. 4. I haver må. ikke forekomme stærkt skyggende træer (bøg, kastafie, dm og lignende)

5 5 5. Beplantning af de i 11 nævnte arealer skal foretages efter en af byrådet godkendt beplantningspian. 12. Grundejerforening. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af nye grunde inden for lokalplanens område. 2. Foreningen skal oprettes, når byrådet kræver det. 3. Foreningens formål er varetage drift og vedligeholdelse af de i 11, stk. 2 og 3, nævnte fælles friarealer. 4. Foreningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 13. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. 1. Det er en forudsætning for realisering af lokalpianen, arealerne inden for lokalplanormådet er sammenlagt til en samlet fast ejendom. 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret den i 6 nævnte støjafskærmning, og de i 11, stk. 2 og 3 nævnte fælles friarealer. 3. Anlæg af de nævnte fællesarealer og støjafskærmningen kan dog foretages etapevis i takt med områdets udbygning. 14. Tilladelse fra andre myndigheder. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændring af bestående lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispension hertil fra: Landbrugsministeriet til ophævelse af landbrugspligten på mr.nr. del 24-a og 24-b, Egense by, Egense. Fredningsnævnet til bebyggelse inden for byggelinie omkring jordfaste fortidsminder, jfr. nurfredningslovens 53. Således vedtaget af Svendborg byråd den 12. september P. b. v. E. b. ( HçnnirLq ~. ~61ander ~5elingsi ngeniør --~-~

6 6 I medfør af kommuneplanlovens 30, stk. 3, begæres lokalplanen tinglyst på de ejendomme, der er omftet af planen. Svendborg byråd, den 28. oktober 1988 P. b. v. E. b /7/ singeniør r Indført i dagbogen for Retten i Svendborg by 18 OKT. 1988

7 SVENDBORG KOMMUNE Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til kommuneplanen og lokaiplan nr I medfør af kommuneplanlovens 11 og 30 bekendtgøres følgende. I henhold til lovens 9 har byrådet endeligt vedtaget tillæg nr. 17 til kommuneplanen. I henhold til lovens 27 har byrådet endeligt vedtaget det den 20. april 1988 offentliggjorte forslag til lokalpian nr for et område ved Dyrekredsen og Juulgårdsvej. Lokalplanen afviger på mindre væsentlige områder fra forslaget. Fra dags do må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre en dispension meddeles efter reglerne i lovens 47, jfr. lovens kapitel 4 om lokalplaners retsvirkninger. For hele lokaiplanområdet, der hermed overføres fra landzone til byzone, indtræder frigørelsesafgift efter reglerne i frigørelsesafgiftslovens 1. Tillægget til kornrnuneplanen og lokalpianen er tilgængelig i kommunens tekniske forvaltning, Gåsestræde 14 B, 5700 Svendborg. Her kan de også erhverves, pris 20 kr. Ifølge lovens 48, stk. 1, kan byrådets beslutning påklages til miljøministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål; adresse: Planstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Ifølge kommuneplanlovens 49 skal søgsmål til prøvelse af beslutninger, der er truffet af byrådet eller miljøministeren i henhold til denne lov, anlægges inden 6 måneder efter, beslutningen er meddelt den pågældende. For beslutninger, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes fristen fra offentliggørelsen. SVENDBORG BYRÅD, den 29. oktober 1988

8 Til offentliggørelse sammen med forslag til lokalpian nr Redegørelse for, hvorledes planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. (Kommuneplanlovens 20). Lokalplanornrådet er beliggende inden for korrinuneplanens rarrrrter i or~~e 091. BO 1, san udlægger arealet til boligformål - parcelhuse med mulighed for opføre 2½ etages bebyggelse efter byrådets tilladelse. Sartiren med lokalplanforslaget offentliggøres tillæg nr. 17 til kcmiiuneplanen, hvori fastlægges en etapevis udbygning af område 091.B01 rred indtil 60 boligenheder pr. år. Udbygningen skal foretages fra Dyrekredsen rrcd vest. tokalplanen er i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan, og området er i varmeplanen udlagt san gascrnråde. I regionpian PP 85, 35, er fastlagt bestemmelser om fastlæggelse af støjkonsekvensanråde for flyvepladsen på Tåsinge under hensyntagen til behovet for beflyvnir.g, karmunens byvækstinteresser samt miljøpåvirkningen af eksisterende bebyggelser. Fyns amtsråd har i skrivelse af 9. oktober 1986 meddelt godkendelse til udvidelse af flyvepladsen i henhold til lov an miljøbeskyttelse. Miljøstyrelsen har den 7. juli 1987 truffet afgørelse vedrørende klager over amtsrådets godkendelse. Amtsrådet har den 3. august 1987 påklaget miljøstyrelsens afgørelse til miljøankenævnet. Denne påklage er endnu ikke behandlet. Det har været byrådets hovedsigte i miljøsagen, byvækstinteresserne i Pantzausrninde i henhold til karuiiuneplanen ikke m~begrænses. Ankesagen vil i denne relion ikke begrænse den planlagte byvækst i Rantzausrninde, og lokalplanforslaget vil derfor trods den verserende ankesag være i overens sterrrrelse med regionplanen. 2. Kortftet beskrivelse af lokalpianforslagets indhold. (Kommuneplanlovens 21, stk. 1). Lokaiplanen fastlægger bestemmelser for etapevis udbygning af området med boliger. Crnrådet disponeres primært til parcelhuse, men der åbnes mulighed for, der opføres boliger med 2½ etage inden for nærmere angivne områder. Langs den fremtidige vej Dyrekredsen skal etableres støj afskærmning. SVENDBORG BYRÅD, den ii. april 1988 TEK 0021 Ill

9 SVENDBORG KOMMUNE 1985 Bilag til lokaiplanforslag nr i 99 (oplysning om retsvirkningerne) 1. Lokaiplanforslagets retsvirkninger, kommuneplanlovens 22: Stk. 1. Når et forslag til lokaiplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omftet af forslaget, ikke bebygges eller iøvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Stk. 2. Efter udløbet af fristen nævnt i 24 k2.1 kommunalbestyrelsen tillade, en ejendom, der er omftet af planen, bebygges eller iøvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt reglerne i 40, stk. 1, 42 og 43 ikke derved fraviges. Kommunalbestyrelsen kan tillige tillade, reglerne i 40, stk. 1, 42 og 43 fraviges, hvis bebyggelsen ikke er et større byggearbe.id.e~jfr... 16, stk. 3, og den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Stk. 3. Stk. i og 2 finder kun anvendelse, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokaiplan er offentligt bekendtgjort, og højst i et år efter forslagets offentliggørelse, jfr. dog 28, stk. 2.. ter. ejeren 2. Den endeligt vedtagne lokalpians retsvirkninger, kommuneplanlovens kapitel 4: 31. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse ef- 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalpianens bestemmelser, medmindre en dispension meddeles efter reglerne i Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstning. Stk. 2. Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en del af en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange den pågældende del af ejendommen overtaget af kommunen mod erstning. Hvis restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom, kan ejeren forlange hele ejendommen overtaget af kommunen. Stk. 3. Overtagelsespligten efter stk. 1 og stk. 2, i. pkt., påhviler dog kun kommunen, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme. 33. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstning. Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, men som ikke er omftet af et nedrivningsforbud. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. I og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, når en ejendom helt eller delvis er omftet af et forbud mod større byggearbejder, jfr. 18, stk. 1, nr Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører prive, eller prive rettigheder over fast ejendom, når ekspropriionen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokaiplan eller en byplanvedtægt. Stk. 2. Ved ekspropriion til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde. Stk. 3. Ved ekspropriionens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje 45 og ~47 49 tilsvarende anvendelse. Stk. 4. En ekspropriionsbeslutning kan påklages til miljøministeren. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra beslutningens meddelelse. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer andet. Ekspropriionsbesiutningen skal indeholde oplysning om bestemmelserne i l. 3. pkt. 35. Taksionsmyndighederne efter lov om offentlige vejeafgør spørgsmål om berettigelsen af krav efter ~ 32 og 33 og fastsætter erstning for kommunens overtagelse af en ejendom efter ~32 og 33 og ekspropriion efter 34. Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen må overtage en ejendom helt eller delvis efter 32, skal erstningen fastsættes uden hensyntagen til den anvendelse af arealet, som lokalplanen eller byplanvedtægten tilsigter. Stk. 3. Ved delekspropriion kan taksionsmyndighederne påbyde mageskifte af jordstykker, der findes have samme værdi. Stk. 4. Om sagens behandling for taksionsmyndighederne og om erstningens fastsættelse og udbetaling finder 51, stk. 2 4 og stk. 7, ~52 56, og i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse. 3. Retsvirkningerne af landzoneomrùders inddragelse under byzone/sommerhusområde: Retsvirkningerne af, et af en lokalplan omftet område overføres til byzone/sommerhusområde, fremgår blandt andet af lov om by- og landzoner, lov om frigørelsesafgift og lov om tilbudspligt. TEK 0014 I!

10 ::~~( i~..l ~ ~ r~dp S\JhNDhci~G KC~4MUNE Rantzausminde. 091.BO1 En lokalplan, der træffer bestemte lser for området skal sikre: enkeltanrådets anvendelse fastlægges til boligformål parcelhuse, men der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner, butikker og kollektive anlæg til brug for området samt nærmere angivne erhvervs typer, bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom til parcelhuse ikke overstiger 25 og for større samlede bebyggelsespiarier ikke overstiger 30, området overføres til byzone, bygningsl~jdenpå 1½ etage fast~ttes til maks. 8,5 m i overensstenuel se ired bygningsreglernentet. Dog er der mulighed for efter byrådets tilladelse opføre 2½ etages bebyggelse, eventuelle restarealer af hensyn til jordbrugsinteresser afhændes til anden landbrugsejendom, der sker en etapevis udbygning af enkeltanrådet med indtil 60 boligenheder pr. år, udbygning af enkeltanrådet foretages fra Dyrekredsen rrdd vest. Således vedtaget af Svendborg byråd den 12. septerrber P.b.v. -~yj. /Tlenxling S~ olander (~af~9~linq~1ngeniør

11 .T 1.~. 22a 24a -1~~~~~~ 3 LOKALPLANGRÆNSE STI Stentuiiken BYGGELINIE - OMRÅDEOPDELING - -~ ~. -~. \~ LOKALPLAN ~ - ~. Et omrâde ved Dyrekredsen Og Juulgärdsvej ~/GT.. I. NR MÅL AFD. 1:4000 Plan SVENDBORG KOMMUNES TEKNISKE FORVALTNING GÅSESTRÆDE TLF (09) SVENDBORG

CJ2~ 23c8C0 i h t 83 i lov om stempelafgift q

CJ2~ 23c8C0 i h t 83 i lov om stempelafgift q MATR.NR.: ANMELDER: 7-ad m. fi., Tved, Tved. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 57 Svendborg Stempelfri CJ2~ 23c8C i h t 83 i lov om stempelafgift q ~ ~ SVENDBORG KOMMUNE w - ~ C ~

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

KOMMUNE TRANEKIER NR 5.01 LO KALPLAN LEJ BØLLE

KOMMUNE TRANEKIER NR 5.01 LO KALPLAN LEJ BØLLE . TRANEKIER LO KALPLAN KOMMUNE NR 5.01 LEJ BØLLE TRANEKÆR KOMMUNE Lokaiplan nr. 5.01 Beskrivelse af lokalpiariens indhold. Lokalplanen tilsigter, at et nyt areal inddrages til offentligt formål for opførelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

138-a m. f i., Svendborg kommunes. 36-q, del af 36-1 og 36-an, Gåsestræde 14 B Svendborg markjorder Svendborg. 83 i lov om stempelafgift

138-a m. f i., Svendborg kommunes. 36-q, del af 36-1 og 36-an, Gåsestræde 14 B Svendborg markjorder Svendborg. 83 i lov om stempelafgift /969 MATR.NR. ANMELDER: 138-a m. f i., Svendborg kommunes Svend1~orgbygrunde, tekniske forvaltning 36-q, del af 36-1 og 36-an, Gåsestræde 14 B Svendborg markjorder. 5700 Svendborg gjj 1~ts~RKE ~iq~ SVENDBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE Pakhustprve«4-6OOO Kolding Tbtofon OS. 52 O3 SS Bønstrup Sø Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune matr. nr. 3- Vester-Vamdrup By Vamdrup

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Vedr.: Analyse af Hjortøhus i forhold til omdannelse og udvidelse til ny institution

Vedr.: Analyse af Hjortøhus i forhold til omdannelse og udvidelse til ny institution 27. april 2015 Vor ref: 2015.313/ds Vedr.: Analyse af Hjortøhus i forhold til omdannelse og udvidelse til ny institution På vegne af Svendborg Kommune, har vi fået til opdrag at analysere om hvorvidt Hjortøhus

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 004.247 For et område ved Slotsvængevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning Planlægningssektionen juni 1992 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Dronninglund kommune Lokalplan nr P16/ Anvendelse af et areal ved Bytoften i Flauenskjold til boiigform3i

Dronninglund kommune Lokalplan nr P16/ Anvendelse af et areal ved Bytoften i Flauenskjold til boiigform3i 4 Del af matr.nr. 8ag Vestengården fjerdinq Anmelder: Dronninglund kommune Rådhusgade 5 9330 Dronninglund Dronninglund kommune Lokalplan nr. 01.02.05P16/07-07 for: Anvendelse af et areal ved Bytoften i

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 2.244 For et område ved Kogtvedvænget ( //~% SVENDBORG KOMMUNE A~ÅI Teknisk forvaltning Planlægningssektionen april 1992 Hvad er en lokaiplan En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplanens retsvirkninger TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Lokalplanens retsvirkninger TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE. TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN GL 45 FOR ET OMRÅDE VED BYPARKVEJ, BYSTIEN, GRANSKOVEN OG FRALIGSVEJ. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Lokalplanens retsvirkninger Tillæg nr. 2 til lokalplan GL 45 1 2 3 Kortbilag

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 172.243 For et område ved Drejo Færgehavn - - - - ~,-/~ p~ ~ ~ --~~~-~ ~ - -~ - I. ~ - - - - - JT \ ) SVENDBORG KOMMUNE IÅ~Å1 ~ Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen april 1992

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w 3.11. pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf 3ZDEGORELSE til lokalplan nr. 3.1.1. for et bolig- og erhvervsom- råde i 0. Hurup by, Hadsund kommune. EKSISTERENDE FORHOLD Området, som

Læs mere

MARIAGER KOMMUNE. LOKALPLAN NR. H. 1. i 2. FOR ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG HÅNDVÆRKSOMRÅDE VED HÅNDVÆRKER- VÆNGET I HAVNDAL.

MARIAGER KOMMUNE. LOKALPLAN NR. H. 1. i 2. FOR ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG HÅNDVÆRKSOMRÅDE VED HÅNDVÆRKER- VÆNGET I HAVNDAL. Q MARIAGER KOMMUNE LOKALPLAN NR. H. 1. i 2. FOR ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG HÅNDVÆRKSOMRÅDE VED HÅNDVÆRKER- VÆNGET I HAVNDAL. NOVEMBER 1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Side REDEGØRELSE Lokalplanens område

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by. En del af mr. nr. 7-a, Anmelder: Hårlev by, Harlev Vallø kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlevside 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: 1-07 Lokalplanen omfter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Skovbrynet. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Skovbrynet. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-03 Skovbrynet Agerskov Boligformål 09.11.1981 Kongsbak Informatik LOKALPLAN NB. 2.2-O3 For et boligområde i Agerskov by Nørre - R angst r up Kommune FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan Vildtbanegård I og II

Lokalplan Vildtbanegård I og II Lokalplan 1.22 Vildtbanegård I og II Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.22 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter bebyggelserne Vildtbanegård I og II, institutionerne Svellen/ Sandkassen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom.

LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom. LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom. li N A 4 IDOM KIRKEBY HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 237 FOR ET BOLIGMRfiDE VED KOFELTVEJ. IDOM INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 5

Læs mere