Lokalplan nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr"

Transkript

1 Forslag I offentlig høring fra (dato) til (dato) Lokalplan nr For et boligområde vest for Vædderen Kultur og Planlægning - April 2007

2 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse, udstykning, vej-, sti- og parkeringsforhold, placering og udformning af bebyggelse, materialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg. Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre sammenhæng i planlægningen. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, og byrådet skal derefter tage stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Svendborg Kommune Kultur og Planlægning Ramsherred Svendborg Telefon , lokal 3054 Gennemvalg Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse (ikke udarbejdet) Lokalplanens redegørelse 4 Eksisterende forhold 4 Lokalplanens indhold 5 Forslag til lokalplan nr Svendborg Byråd fremlægger hermed et forslag til en lokalplan for et boligområde ved Vædderen i Rantzausminde. Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke den første etape af arealet vest for Væsdderen og Krebsen til boliger opført som parcelhuse. Lokalplanens forhold til anden planlægning 7 Midlertidige retsvirkninger 10 Lokalplanens bestemmelser 11 Retsvirkninger 14 Kort 1 - områdets afgrænsning 17 Kort 2 - lokalplankort 18 Kort 3 - eksempel på bebyggelsesplan 19 Bilag: Uddrag af Miljøstyrelsens vejledning om støj 21 Tillæg til kommuneplanen 22 Indsigelser og ændringsforslag Svendborg Byråd har den (dato) vedtaget, at dette lokalplanforslag skal fremlægges offentligt i 8 uger fra den (dato) til den (dato). I denne periode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget, som senest skal være kommunen i hænde den senest den (dato). Adressen er: Svendborg Kommune Kultur & Plan Ramsherred Svendborg Yderligere oplysninger kan fås hos Marianne Christiansen, Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune 3

4 Lokalplanens redegørelse Lokalplanen udarbejdes for at kunne realisere bebyggelse på et areal, som i kommuneplanen er udlagt til boligformål. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er den sydlige trediedel af et ca. 12 ha stort areal, som i dag fremstår som et samlet dyrkningsområde. Arealet afgrænses mod vest og nord af Højensvej og Juulgårdsvej, og mod øst og syd af eksisterende boligområder. I det sydvestlige hjørne ligger de landbrugsbygninger, hvorfra jorden tidligere er dyrket. Det samlede område indeholder herudover ikke bebyggelse. Juulgårdsvej Imidlertid har området for flere hundrede år siden åbenbart været et populært boligområde. Den nordlige og højst beliggende del af området rummer nemlig flere overpløjede gravhøje og spor af tidligere bebyggelse. Terrænet stiger jævnt fra syd mod nord med ti meter og fremstår som en jævn dyrkningsflade uden særlige naturkvaliteter. Markante hegn langs Højensvej og Juulgårdsvej indrammer og afgrænser området mod det åbne land. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet må på grund af en række plantekniske forhold kun omfatte en del af det samlede område, som i kommuneplanen er udlagt til boligformål. Byrådet har besluttet, at den endelige udbygning af det samlede område skal afvente, at der skabes en gennemgående vejforbindelse til det overordnede vejnet nord og vest for Svendborg by, så trafikken fra området kan føres uden om Rantzausmindevej/Kogtvedvej. Lokalplanområdet er derfor afgrænset således, at der som en første etape kun kan etableres 25 nye boliger med vejbetjening fra Vædderen. Lokalplanen omfatter endvidere den oprindelige landejendom, som ligger ud til Højensvej. Lokalplanen muliggør, at ejendommen kan udstykkes i tre parceller. Højensvej Samlet dispositionsplan Byrådet har som et forarbejde til lokalplanen behandlet behandlet en samlet dispositionsplan for hele området. Denne plan kan karakteriseres som en principskitse, som skal sikre en sammenhængende struktur i områdets udbygning. Lokalplanens første etape respekterer dispositionsplanen. Illustrationen til venstre viser områdets set fra luften suppleret med højdekurver. 4 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

5 Illustrationen viser den dispositionsplan, som viser de foreløbige overvejelser om områdets udbygning på lang sigt Områdets bebyggelse I parcelhusområdet er grundene planlagt med en mindste grundstørrelserne på 800 m², og på den den enkelte parcelhusgrund må der opføres bebyggelse med et boligareal på op til 25% af grundens areal. Grundene planlægges bebygget med forskellige højder på 2, 1½ og 1 etager. Bebyggelse i to 2 etager vil kun kunne opføres på en del af grundende. Styringen af bebyggelseshøjder har til hensigt at begrænse eventuelle indkigsgener til syd- og sydvestvendte privathaver fra især bebyggelse i to etager. Parcelhusbebyggelsen opføres som individuelt byggeri, men af hensyn til områdets helhed fastlægges i lokalplanen en række bestemmelser for bebyggelsens form og udseende. Bestemmelserne begrænser de arkitektoniske udfoldelsesmuligheder på egen ejendom men skaber samtidig en vis sikkerhed for, hvad der opføres på naboejendommene - en slags kvalitetssikring. Lokalplanen lægger for eksempel vægt på et vist fællesskab i valg af tag- og facadematerialer. Inden for disse rammer er der dog fortsat mange, individuelle udtryksmuligheder. Arealet set fra nord mod syd Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune 5

6 Trafik og veje Trafikken til området har hovedadgang fra Vædderen, som videreføres ind i området med samme vejprofil ind til en pladsdannelse, hvorfra trafikken fordeles ind på boligvejene. Pladsen skal detailudformes så den dæmper trafikanternes hastighed og øger deres opmærksomhed, inden de kører ind på områdets boligveje. Vædderen har en bred kørebane for bilister og to seperate fortove til fodgængere, men fra pladsen og frem til den enkelte bolig foregår bilkørsel på de gåendes præmisser. De interne boligveje fungerer som opholds- og legegader og indrettes med en forholdsvis smal kørebane, som lejlighedsvist suppleres med befæstede parkeringslommer eller vigearealer. Vejstrukturen er tilrettelagt således, at store køretøjer kan køre rundt i størstedelen af området uden at skulle bakke. Ved eventuel udstykning af den eksisterende landejendom skal må der kun etableres én, fælles vejadgang til Højensvej. Stier Områdets stistruktur er tilrettelagt, så det peger på den hovedsti, som ligger mellem Vædderen og Krebsen, og som via fodgængerbroen over Dyrekredsen fører frem til skolen. Områdets boligveje indgår i områdets stistruktur. Det syd for liggende boligområde Stenbukken sikres en gen- 6 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

7 nemgående sti frem til skolestien mellem Vædderen og Krebsen. Stiforbindelsen er en kombination af egent lige stier og fortove langs boligvejene. Der er generelt lagt vægt på et sikre et stisystem, hvor gående færdsel foregår, hvor det er mest synligt, hvilket vil sige med få eller ingen bagstier. Friareal og veje Der er i planen lagt vægt på, at understrege boligvejenes karakter af opholds- og legegader. Det er blandt andet gjort ved, at udlægge vejrum med ekstra stor bredde. Teknisk set er vejene udlagt i en bredde på otte meter indrettet med en fire meter bred kørebane og fire meter rabat til parkerings-/vigebane og ledningsanlæg. Reelt udlægges vejrummene i en bredde ca. 12 meter. Den ekstra bredde er en del af områdets friarealer, som således er med til at at skabe de brede, åbne vejrum med plads til allétræer og indretning af mindre opholdsarealer på strategiske steder i vejstrukturen. Bestræbelse på at skabe det åbne, kombinerede vej- og opholdsrum underbygges af, at lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at klippede hække i skel mod en boligvej ikke må placeres nærmere end 1 meter fra skellet. Den 1 meter brede bræmme kan udlægges med græs eller beplantes med lave buske, roser o.lign. Vejrummet vil således få en åben og grøn karakter, og opdelingen af vejrummet i en vejdel og en friarealdel vil ikke fysisk blive markeret. Friarealer De udvidede vejrum indgår som et af flere elementer i områdets friarealer, som desuden indeholder områder til beplantning, regnvandsbassin, nærlegepladser og større, sammenhængende arealer til mere pladskrævende aktiviteter. Udover at det udvidede vejrum kan anvendes til leg og ophold udlægges der centrale steder inde i bebyggelsen nærlegeområder, som kan indrettes med udstyr til leg og ophold efter beboernes valg. De større friarealer vil kunne disponeres og indrettes til boldspil, kælkebakke fælles bålplads mm. Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune 7

8 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanen Kommuneplanen Lokalplaner skal sikre, at kommuneplanens hovedstruktur virkeliggøres. Ifølge kommuneplanens generelle bestemmelser skal følgende overholdes: Generelle bestemmelser Parkering Der skal udlægges 2 parkeringspladser per bolig ved fritliggende parcelhuse og ved øvrig boligbebyggelse 1-2 parkeringspladser per bolig afhængig af bebyggelsesform og -anvendelse, samt 1 parkeringsplads per m 2 erhvervsetageareal afhængig af erhvervstype. Spildevand Bebyggelser indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv spildevandsanlæg i henhold til bestemmelser i spildevandsplan for Svendborg Kommune. Støj Ny støjfølsom arealanvendelse skal som hovedregel placeres således, at støjbelastning fra eksisterende eller planlagte veje til eller i lokalplanområdet ikke må overstige 55 d/b)a. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 091-Rantzausminde/B01, hvor følgende bestemmelser er gældende: Områdets anvendelse fastlægges til boligformålparcelhuse, men at der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner, butikker og kollektive anlæg til brug for området samt nærmere angivne erhvervstyper. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25. Etageantallet må ikke overstige 1½, bygningshøjden 8,5 m. Dog er der mulighed for efter byrådets tilladelse at opføre bebyggelse i op til 2½ etage. Området skal overføres til byzone. Miljøvurdering Lov om Miljøvurdering indeholder krav om at lokalplaner, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet miljøvurderes. Indledende foretages en miljøscreening, som har til formål at afklare, hvorvidt det påtænkte anlæg får en karakter, der forudsætter at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Samlet vurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 316 af 5. maj 2004, har byrådet screenet planforslaget for de miljømæssige forhold indenfor lokalplanområdet. Det forventede indhold af den forestående lokalplanlægning vil efter byrådets opfattelse ikke muliggøre anlægsarbejder, der kan påvirke miljøet i væsentlig grad. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering af planerne. (Husk at indarbejde klagevejledning) Tidsfølgeplan Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens tidsfølgeplan for udbygning af boligområder. Kommuneplanen indeholder rækkefølgebestemmelser, som sikrer, at området som helhed - efter etablering af en 1. etape inden for den sydlige del - først kan videreudbygges, når infrastrukturen til Rantzausmindeområdet er forbedret via forlængelse af Dyrekredsen til Johannes Jørgensens Vej. Jordforurening I følge Jordforureningslovens 72b skal en grundejer, ved arealanvendelse til boligformål sikre, at de øverste 50 cm af jordlaget er rent. Formålet er, at der ikke skal være behov for rådgivning mht. anvendelse af jorden. Kravet skal sikres før ibrugtagning til følsom anvendelse. Endvidere skal det sikres at jord, som flyttes til og fra en ejendom er ren. 8 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

9 Jordforurening kan kortlægges på 2 niveauer: Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktiviteter har foregået på en given ejendom, og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver anledning til mistanke om risiko for forurening. Vidensniveau 2: Hvis der er konkret viden om forurening på en given ejendom, f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser med analyser af jordprøver. Der er ikke konstateret forurening efter Jordforureningsloven på ejendomme inden for lokalplanområdet. Virksomhedsstøj Ifølge Uddrag af Miljøstyrelsens vejledning om støj skal virksomheder indenfor og i nærheden af lokalplanområdet overholde gældende støjgrænseværdier. Se bilag s. 21. Der findes ikke virksomheder i lokalplanområdet eller i nærheden, der ikke vil kunne overholde de aktuelle støjkrav. Trafikstøj I henhold til Miljø- og Trafikhandlingsplanen for Svendborg Kommune skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom areal- anvendelse ikke påføres et støjniveau på mere end 55 db(a). Der er ikke foretaget konkrete trafikmålinger på Højensvej eller Vædderen. Trafikmængden vurderes til at være under 500 biler i årsdøgnstrafik. Med de gældende hastighedsgrænser på 50 km/time vil de gældende grænseværdier være overholdt. Ved fuld udbygning af lokalplanområdet øges trafikmængden på Vædderen med ca. 100 biler i årsdøgnstrafik, hvilket vurderes at holde sig inden for de gældende støjgrænseværdier. Landskab I områdets sydøstlige hjørne ligger et vandhul - en gammel klarvandet mergelgrav med ret stejle sider. Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune Vandhullet, der er omkring 1½ meter dybt og har et vandspejl på ca. 220 kvm er omfattet af Naturbeskyttelses-lovens 3, hvilket betyder, at tilstanden ikke må ændres uden forudgående dispensation. Svendborg Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse til at flytte vandhullet indenfor matr. nr. 22-a, Egense by. Det vurderes at der ved etablering af et lysåbent, fladbrinket vandhul på ca. 300 kvm indenfor samme matrikel, vil ske en væsentlig naturforbedring i forhold til den naturværdi det nuværende vandhul repræsenterer. Lokalplanen muliggør etablering af et ca m² stort regnvandsbassin hvor vandhullet ligger. Det er hensigten, at regnvandsbassinet skal fremstå som et natur element med rekreativ værdi for det nye boligområde. Regnvandsbassinet får derfor en organisk udformning med meget flade skrænter, og med blivende vand i bassinets bund. På bassinets skrænter tænkes i det omfang det er foreneligt med bassinets funktion at blive beplantet med vandtålende beplantning. Kystnære arealer Området ligger inden for kystnærhedszonen. Ifølge planlovens 16 skal der i forbindelse med lokalplanlægning redegøres for hvordan nye bebyggelser visuelt vil påvirke kysten. Lokalplanområdets sydlige grænse ligger ca. 500 m fra kysten. Området mellem kysten og lokalplanområdet er bebygget og den påtænkte bebyggelse vurderes derfor ikke at få indflydelse på de visuelle forhold af kystlandskabet. Tilladelser fra andre myndigheder Landbrugspligt: Lokalplanområdet ligger i landzone og matr. nr. 22-a, Egense by, Egense er omfattet af landbrugspligt. Der skal indhentes tilladelse fra Jordbrugskommissionen for ophævelse af landbrugspligten. Landskab: Dispensation til flytning af vandhullet udarbejdes af Svendborg Kommune, Natur & Miljø, når 9

10 bygherre har ladet udarbejde et oplæg til placering af et nyt vandhul. Dispensationen udløser 4 ugers klagefrist. Arkæologi: I området kan der være arkæologiske interesser, der er omfattet af Museumslovens 26. Svendborg og Omegns Museum skal ifølge museumsloven kontaktes i god tid, inden jordarbejder i området igangsættes for at foretage prøvegravning. I den konkrete sag har museet foretaget en arkæologisk undersøgelse og efterfølgende frigivet lokalplanområdet i forhold til fortidsminder. Jordforurening: I forbindelse med udstedelse af byggetilladelse fastsættes der efter Jordforureningslovens 72b vilkår om, at grundejer skal sikre, at de øverste 50 cm af jordlaget er rent. Andre miljøforhold: Landbrugsejendomme i land-zoneområdet nord og vest for lokalplanområdet kan få restriktioner mt. udvidelse/etablering af dyrehold. Da restriktionerne vil afhænge af hvilke dyrehold, der i givet fald ønskes etableret, er det ikke muligt at beskrive disse nærmere. Ligeledes kan ejendomme ikke etablere hundekenneler og -pensioner indenfor afstand på 100/200/300 m fra lokalplanområdet. Teknisk Forsyning Varme: Ifølge Varmeplan for Svendborg Kommune er der tilslutningspligt til naturgasforsyning. Vand: Vandforsyningen varetages af Svendborg Vand. El, TV og internet: Elforsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning Net A/S. Der er fællesantenne og bredbånd etableret i de tilgrænsende boligområder. Renovation: Området er omfattet af den kommunale renovationsordning efter gældende regulativ. Der henvises i øvrigt til de enkelte selskabers regulativer, vedtægter m.m. Kollektiv trafik Området betjenes af Svendborg Bytrafik ad Højensvej og Rantzausmindevej. Fredning Der er ingen fredninger inden for lokalplanområdet. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis planlovens almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser overholdes. Byrådet kan tillige tillade, at bestemmelserne fraviges, hvis bebyggelsen ikke er et større byggearbejde, der er lokalplanpligtigt, og den er i overensstemmelse med kommuneplanen. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelsen. 10 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan for et boligområde vest for Vædderen I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er - at skabe et parcelhusboligområde med en udpræget grøn og åben karakter, - at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse, så områdets arkitektur fremstår harmonisk uden at være ensartet, - at udforme vej- og stiarealet, så områdets beboere kan færdes sikkert og trygt i området, - at opbygge et system af fri- og opholdsarealer, som appellerer til forskellige alders- og brugergrupper, - at sikre, at der oprettes en grundejerforening, som skal varetage vedligeholdelsen af områdets fællesarealer og -anlæg og - at overføre arealet til byzone. 2. Lokalplanområdets afgrænsning, zonestatus og opdeling a. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort 1 og omfatter matr.nr. 22-o og del af matr.nr. 22-a Egense By, Egense samt alle de parceller, der måtte være udstykket fra ovennævnte ejendom efter den 1. januar b. Lokalplanområdet ligger i landzone men bliver med vedtagelse af nærværende lokalplan overført til byzone. Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune c. Lokalplanområdet opdeles i to delområder som vist på kort Områdets anvendelse a. Områdets anvendelse fastlægges til boligområde med dertil hørende veje, stier, fri- og parkeringsarealer. b. Ny bebyggelse må kun opføres som åben-lav bebyggelse (parcelhuse). c. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig. 4. Udstykningsforhold a. Grunde må ikke udstykkes mindre nettoareal end 800 m². Delområde 1 b. Området skal udstykkes i princippet som vist på kort 2 baseret på en samlet ustykningsplan for delområdet. Delområde 2 c. Området kan udstykkes til i alt tre selvstændige ejendomme baseret på en samlet ustykningsplan for delområdet. 5. Vej-, sti og parkeringsforhold a. Der skal udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed og udformning som vist på kort 2. b. Vejadgang til delområde 1 skal ske fra Vædderen, som anlægges med et vejprofi l svarende til den eksisterende vej. c. Vejadgang til delområde 2 skal ske fra Højensvej og kun med én, fælles vejadgang for de mulige parceller. d. Boligvejene i delområde 1 anlægges som lege- og opholdsgader i en bredde af 8 meter, hvoraf 4 meter anlægges som kørebane. På udvalgte stræknin- 11

12 ger udlægges et mindst 1,5 meter bredt, befæstet græsareal til vigeplads og parkering. e. Stier udlægges i en mindstebredde på tre meter med en fast grusbelægning på mindst to meter. f. Vejbelysning på Vædderens forlængelse udføres som på Vædderen. Belysning på boligvene skal udføres som ikkeblændende armatur monteret med en makismal lyspunkthøjde på tre meter. Belysning af stier skal udføres som på boligveje eller som lav pullertarmatur i en højde på ca. en meter. g. Til hver parcel må kun være én vejadgang. På visse parceller er der på forhånd fastlagt en vejadgang. Hvis der på en parcel er angivet flere vejadgange, må kun ét af de angivne anvendes. h. Der skal udlægges areal til to parkeringspladser på egen grund inklusiv parkering i garage eller carport. 6. Lednings- og antenneforhold a. Alle ledninger fremføres som jordkabler. b. Paraboler må ikke have en større diameter end en meter og må opstilles på terræn eller mur med en maksimal centerhøjde over terræn på en meter. c. Tekniske installationer som elskabe skal placeres efter byrådets anvisninger og udformes eller afskærmes så de syner mindst muligt. 7. Bebyggelsens omfang og placering a. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 beregnet i forhold til den enkelte grunds nettoareal. b. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage. På grunde vist med særlig signatur på kort 2 dog i op til to etager. c. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade Udregning af niveauplan. Niveauplanet fastlægges som gennemsnittet af koterne i den projekterede bygnings hovedhjørner målt på oprindeligt, ureguleret terræn (se punkt 7c). må være højere end 8,5 m målt efter reglerne i bygningsreglementet eller ved et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan. d. Byggeri i to etager eller byggeri med ensidig taghældning må dog højst være syv meter. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden a. Det naturlige terræn skal i videst muligt omfang respekteres og eventuelle niveauforskelle optages i bebyggelsen. b. Ydervægge skal fremstå som muret bebyggelse og fremstå med vandskuret, malet eller kalket murflade i farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne okker, terra di sienna, umbra, engelskrød, dodenkop eller blandinger af disse. Enkelte bygningspartier kan udføres i træ, zink, eternit eller glas. 12 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

13 c. Sokler må udføres i en maksimal højde på 0,3 m. d. Tage skal udføres som sadeltage eller pyramidetage med en taghældning på op til 48 grader eller med ensidig taghældning med taghældning på op til 30 grader. e. Tage skal dækkes med tagsten af tegl eller beton i rød farve, samt med zink, skifer/eternitskifer eller tagpap på trekantlister. Overfladen må ikke være glaseret eller reflekterende. f. Solfanger-/solcelleanlæg kan opsættes på tagfladen, når de ikke udføres i reflekterende materiale. g. Småbygninger må opføres i tegl, beton eller træ afstemt efter de materialer, som er anvendt til boligen. h. Skiltning og reklamering må ikke finde sted. 9. Ubebyggede arealer a. Der skal udlægges fælles friarealer i et omfang og med en omtrentlig placering som vist på kort 2. Arealerne skal være offentligt tilgængelige. Det skraverede område på kort 2 skal anvendes som regnvandsbassin. b. Den enkelte grund må ikke terrænreguleres indenfor en afstand af 1,5 meter fra skel. Terrænregulering skal begynde og slutte jævnt afrundet. Skråningsanlæg mod fællesareal må højst være 1 på 3 (1 meter lodret for hver 3 meter vandret). c. Hegn i skel må kun etableres som levende hegn. I skel mod mod boligvej må hegn udført som klippede hække dog ikke placeres nærmere vejskel end 1 meter. d. På en ejendoms ubebyggede areal, samt vej- og parkeringsarealer, må der ikke oplagres både, uindregistrerede campingvogne og andre uindregistrerede køretøjer. e. Ud mod Højensvej udlægges et fem meter bredt plantebælte. Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune 10. Grundejerforening a. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor delområde 1. b. Grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af grundene er solgt eller når byrådet kræver det. c. Grundejerforeningen har ret og pligt til at tage skøde på samt drive og vedligeholde fælles arealer og anlæg indenfor delområde 1. Tilskødning skal ske, når grundejerforeningen er dannet og for dennes regning. d. Foreningens vedtægter skal godkendes af byrådet. Vedtægterne skal senest to måneder efter afholdelse af stiftende generalforsamling indsendes til byrådets godkendelse. 11. Forudsætning for udstykning/ ibrugtagning a. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der efter byrådets skøn er anlagt en passende del af det overordnede vejsystem samt friarealer og være tilsluttet kollektiv varmeforsyning. 12. Tilladelser fra andre myndigheder a. Inden lokalplanområdet (del af matr.nr. 22a) Egense By, Egense tages i brug til boligformål, skal jordbrugmyndigheden have ophævet landbrugspligten på arealet. Lokalplanens retsvirkninger Efter offentliggørelse af den endelig vedtagne lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 13

14 Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Svendborg Byråd den (dato). Forslag til lokalplan XXX.XXX offentliggøres (dato). Pbv. eb. Jan Carlsson kontorchef 14 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

15 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune 15

16 Signaturer Områdegrænse Delområdegrænse med -nummer 16 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

17 Højensvej 7000v Juulgårdsvej 23a 23e Kort 1 24ak Krebsen 24bp 22a 24ag 22b 24be 24bf 24bf 24bh 24ac 22a Vædderen 1 24i 24k 24a 22o 24l 2 24m 16m 14o 14æ 14aa 14s 14t 5aø 14x 14y 13b 5ax 14i Mål 1: ac

18 Signaturer Områdegrænse Delområdegrænse og -nummer Vej Sti Anvist vejadgang til parcel Grunde med bebyggelse i op til to etager Friareal Eksisterende, blivende plantebælte Allétræer (princip) Regnvandsbassin 18 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

19 Højensvej Juulgårdsvej Kort 2 Krebsen Vædderen 1 2 Mål 1:2.000

20 20 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

21 Bilag: Uddrag af Miljøstyrelsens vejledning om støj LeQ er det gennemsnitlige, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. Grænseværdierne beregnes som gennemsnitsværdier over følgende tidsrum: Dagperioder kl. 7-18: De mest støjbelastede otte timer Aftenperioder kl : Den mest støjbelastede hele time Natteperioder kl. 22-7: Den mest støjbelastede halve time Enheder angives i Leq db(a), som er det gennemsnitlige, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype mandag-fredag kl lørdag kl mandag-fredag kl lørdag kl søn- og helligdage 7-22 alle dage kl Erhvervs- og industriområder maksværdi kl Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed, herunder til administration og facadeerhverv 3. Områder for blandet bolig og erhverv, centerområde, herunder også hoteller, kursusejendomme og lystbådehavne db(a) 4. Etageboliger db(a) 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, herunder også daginstitutioner, skoler og kirkelige formål 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige, rekreative områder og særlige naturområder herunder også campingpladser og ferielejligheder db(a) db(a) Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune 21

22 22 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

23 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune 23

24 Forslag og bemærkninger til lokalplanen sendes inden (DATO) til: Svendborg Kommune Teknisk Forvaltning Centrumpladsen Svendborg 24 Fotslag til lokalplan Svendborg Kommune

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 052.400

Lokalplan nr. 052.400 Lokalplan nr. 052.400 For et boligområde ved Gammel Nybyvej i Troense Teknisk Forvaltning, Plankontoret November 2006 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4 Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Redegørelse Lokalplan nr. 1.B3.5/1.C2.4 omfatter del af matr.nr. 4dq Pederstrup

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 523. Kommuneplantillæg nr. 5.29. For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund

Forslag til LOKALPLAN NR. 523. Kommuneplantillæg nr. 5.29. For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund Forslag til LOKALPLAN NR. 523 Kommuneplantillæg nr. 5.29 For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund Kultur, Plan og Erhverv Plan og GIS August 2010 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan,

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej Tvedvej Tvedvej Avernakøvej Lokalplan 003.385 for et butiksområde ved Tvedvej Teknisk Forvaltning, september 2004 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet fastsætter bestemmelser for

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 003.358 For et område ved Dronningholmsvej Teknisk Forvaltning - Plankontoret - august 2003 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Forslag LOKALPLAN NR. 542. Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017. For et område ved Vindeby Pilevej

Forslag LOKALPLAN NR. 542. Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017. For et område ved Vindeby Pilevej Forslag LOKALPLAN NR. 542 Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017 For et område ved Vindeby Pilevej Kultur og Planlægning - Plan og GIS - december 2009 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere