Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 206 Offentligt Modtagere: Beskæftigelsesministeriet Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag BT har den 22. og 23. april 2013 bragt en række artikler om udgifterne til navnlig rejser og repræsentation afholdt af ATP s ledelse. Artiklerne er bragt på baggrund af BT s a n- modning om aktindsigt i ATP s bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne g a- ver vedrørende ledelsen i de seneste 5 år. Bestyrelsen har generelt ingen bemærkninger i relation til ATP-ledelsens udgifter til rejser og repræsentation eller til de relevante gældende retningslinjer herfor, som beskrives i nærværende redegørelse. ATP s bestyrelse har dog på baggrund af sagen anmodet ATP s ledelse om at præcisere retningslinjerne for så vidt angår hotelophold, således at der fremover gælder en beløbsgrænse for sådanne ophold. 24. maj 2013 Ref. nr.: ATP Oplys venligst ved henvendelse ATP Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telefontid: Man-fre: Baggrund Den 4. oktober 2012 anmodede journalist på BT, Lars Fogt, om aktindsigt i alle bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver for alle ansatte for kontorchef og opefter i de sidste fem år. Efterfølgende præciserede journalisten efter drøftelse med Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP) den 2. november 2012 anmodningen til at gælde for ansatte fra vicedirektør og opefter for bilag på beløb på DKK og derover. Den 18. marts 2013 meddelte ATP aktindsigt i de bilag, som var omfattet af anmodningen om aktindsigt og som skal udleveres i overensstemmelse med offentlighedslovens bestemmelser. BT rettede på denne baggrund henvendelse til Beskæftigelsesministeriet om sagen. Beskæftigelsesministeriet har den 9. april 2013 anmodet ATP om en redegørelse om sagen. Redegørelsen gennemgår aktindsigtsanmodningens behandling i ATP og de forhold,

2 som BT efterfølgende har beskrevet i artikler af 22. og 23. april Der er således ikke tale om en redegørelse for samtlige akter, som er udleveret i forbindelse med aktindsigten. 2. ATP s administration ATP er oprettet ved lov nr. 46 af 7. marts 1964 med senere ændringslove. ATP er organiseret som en selvstændig, selvejende institution, hvis øverste ledelse repræsenteres af arbejdsmarkedets parter. ATP er oprettet med det formål at opkræve pensionsbidrag, bestyre den herved tilvejebragte formue og udbetale tillægspension efter loven. Efter sin oprettelse har ATP endvidere fået tillagt administrationen af en række ordninger. ATP er underlagt Beskæftigelsesministeriets tilsyn. Hertil kommer, at Finanstilsynet i medfør af ATP-lovens kap. IX er tillagt tilsynet med overholdelsen af en række forhold vedrørende ATP. I medfør af ATP-lovens 20 ledes ATP af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør. ATP-lovens kapitel VII indeholder udførlige regler om repræsentantskabets og bestyrelsens sammensætning, herunder 23, hvoraf det fremgår, at ATP s bestyrelse består af formanden for repræsentantskabet som bestyrelsesformand og 12 andre medlemmer, der vælges blandt repræsentantskabets medlemmer. ATP-loven indeholder regler om den daglige administration. Det følger af 23, stk. 3, at bestyrelsen skal lede administrationen af ATP i overensstemmelse med reglerne i ATPloven og det anmeldte pensions- og hensættelsesgrundlag efter lovens 18 og 19. I medfør af ATP-lovens 23, stk. 8, skal bestyrelsen på baggrund af en fastlagt risikoprofil og fastlagte politikker give direktøren skriftlige retningslinjer på en række nærmere opregnede områder. Det følger endvidere af ATP-lovens 23, stk. 12, at Finanstilsynet efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de forpligtelser, der påhviler ATP s bestyrelse i medfør af stk og at Finanstilsynet i medfør af 23b, stk. 2, fastsætter nærmere regler om de foranstaltninger ATP skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring i medfør af 23b, stk. 1. Opgaverne og arbejdsdelingen mellem ATP s bestyrelse og den daglige ledelse er på den baggrund reguleret i bekendtgørelsen om ledelse og styring af ATP og i forretningsordenen for ATP s bestyrelse. I medfør af pkt. 3.1 i forretningsordenen for ATP s bestyrelse fastlægger bestyrelsen retningslinjer for direktørens arbejde. Bestyrelsen har senest den 3. maj 2013 revideret instruksen til direktøren for ATP. Det fremgår endelig af pkt. 4.9 i forretningsordenen for ATP s bestyrelse, at bestyrelsen vedtager særskilte retningslinjer vedrørende blandt andet fortrolighed, gaver og interes- 2

3 sekonflikter. Retningslinjerne afspejler, at ATP tager skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Det er således en forudsætning i forbindelse med administrationen af ATP s opgaver, at ATP anvender midlerne på en saglig og forsvarlig måde. ATP s bestyrelse har vedtaget følgende retningslinjer, hvori rejseudgifter, udgifter til r e- præsentation samt modtagelse af gaver er reguleret: Retningslinjer om fortrolighed, gaver og interessekonflikter af 19. december Bestyrelsen har på et møde den 3. maj 2013 vedtaget ATP s retningslinjer for god forretningsadfærd i relation til fortrolighed, gaver og invitationer, repræsentation og interessekonflikter, der erstatter ovenstående retningslinjer fra Koncerndirektionen har endvidere tidligere valgt at supplere med særlige retningslinjer omkring repræsentation og interne arrangementer samt en konkret i- sering af praksis omkring gaver og invitationer. Disse er nu indarbejdet i bestyrelsens nye retningslinjer. Herudover har koncerndirektionen fastsat ATP Koncernens rejsepolitik, der senest er opdateret i marts Endelig er der på ATP s interne medarbejderportal tilgængelige retningslinjer for udgifter til kørsel i egen bil, taxa og øvrig transport samt øvrige rejseudgifter, herunder ophold og forplejning. 3. Aktindsigtens forløb Den 4. oktober 2012 anmodede journalist på BT, Lars Fogt, om aktindsigt i alle bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver for alle ansatte for kontorchef og opefter i de sidste fem år. Efterfølgende præciserede journalisten efter drøftelse med ATP den 2. november 2012 anmodningen til at gælde for ansatte fra vicedirektør og opefter for bilag på beløb af DKK og derover. Den 18. marts 2013 meddelte ATP aktindsigt i de bilag, som var omfattet af anmodningen om aktindsigt og som skal udleveres i overensstemmelse med offentlighedslovens bestemmelser. Ved behandlingen af anmodningen foretog ATP et elektronisk udtræk over den relevante personkreds og undersøgte herefter, hvilke omkostningssteder disse personer har været tilknyttet i perioden fra den 1. juli 2007 til og med den 30. juni Herefter vurderede ATP, hvilke artskonti, der i den forbindelse er omfattet af anmodningen om bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver. ATP kunne herefter trække en rapport fra økonomisystemet over alle bilag på de udvalgte omkostningsst e- 3

4 der/artskonti for de udvalgte personer i den pågældende periode, som oversteg DKK Søgningen indebar et resultat på ca bilag. Disse bilag blev herefter gennemgået manuelt med henblik på at konstatere, hvorvidt de vedrørte den relevante personkreds. Der henvises til ATP s afgørelse om aktindsigt af 18. marts 2013, jf. bilag BT s omtale af sagen BT har på baggrund af ATP s afgørelse af 18. marts 2013 bragt en række artikler den 22. og 23. april Historierne er kritiske overfor ATP s udgifter til flyrejser, ophold og fortæring i forbindelse med tjenesterejser og i relation til enkeltstående taxakørsler. Endvidere bringes kritiske historier om ATP s betaling for direktørernes ledsagere på rejserne samt for betaling for visse af direktørernes private udgifter. Endelig anføres det, at ATP aldrig har fået pengene retur for en konkret rejse. 5. Vurdering af de rejste forhold Hoteludgifter Det har på baggrund af BT s omtale af sagen kunne konstateres, at medarbejdere i ATP har haft hotelophold på femstjernede hoteller. De beskrevne hoteller er beliggende i udlandet, herunder særligt i London og New York, og opholdene har fundet sted i forbindelse med tjenstligt begrundede rejser. Rejserne er gennemført i forbindelse med møder med internationale samarbejdspartnere, herunder finansielle virksomheder, fonde, pensionskasser og tænketanke, i forbindelse med deltagelse i konferencer m.v., ligesom besøg i London ofte er sket som led i opstarten af ATP s investeringer i den engelske pensionssektor. Det følger af ATP s dagældende rejsepolitik, at der i forbindelse med hotelophold skal anvendes mellemprisklassehoteller. ATP har endvidere den praksis, at medarbejdere kan indlogere sig på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted. Overnatninger på de beskrevne hoteller kan således være velbegrundede. Hertil kommer, at mange ophold har fundet sted i storbyer, hvor prisniveauet for hotelovernatninger generelt er højt. Selv om de gældende retningslinjer generelt er fulgt, vil nogle af de beskrevne ophold imidlertid have fraveget ATP s retningslinjer om anvendelse af mellemprisklassehoteller. 4

5 ATP s bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at ansatte i ATP i forbindelse med tjenesterejser overnatter på hoteller, der er beliggende i nærhed af de faciliteter, hvor møder, forhandlinger m.v. med relevante samarbejdspartnere finder sted. Det er således væsentligt, at ATP s medarbejdere i forbindelse med udlandsophold effektivt kan bruge tiden til at varetage deres opgaver for ATP. ATP s bestyrelse finder det således også hensigtsmæssigt, at medarbejdere har mulighed for at overnatte på hoteller, hvor relevante møder eller konferencer m.v. finder sted. Med henblik på at sikre at de relevante retningslinjer muliggør dette, har ATP s bestyrelse anmodet ATP s ledelse om at præcisere de gældende retningslinjer således, at der i relation til hotelophold fremover vil gælde en beløbsmæssig grænse. Fastsættelse af en beløbsgrænse vil endvidere mere entydigt fastlægge rammerne for anvendelse af hoteller i forbindelse med tjenesterejser. Det bemærkes i den forbindelse, at ATP som investor ofte modtager invitationer om deltagelse i diverse arrangementer, konferencer, seminarer m.v., som ATP finder det værdifuldt at deltage i, herunder for at vedligeholde og udbygge ATP s internationale netværk. For at sikre ATP s uafhængighed og optimere mulighederne for opbygning og u d- bygning af viden og netværk på området er det ATP s praksis og politik, at man uanset om man er inviteret eller selv tager initiativ til deltagelse bor på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted og selv afholder omkostningerne. Dette betyder, at ATP s medarbejdere også fremover vil kunne indlogere sig på hoteller, der prismæssigt ligger højere end den beskrevne beløbsgrænse. Dette vil ligeledes være afspejlet i retningslinjerne. Brug af kreditkort til rent private formål Der kan ved en gennemgang af de udleverede bilag endvidere konstateres eksempler på, at ATP s kreditkort er blevet benyttet til rent private formål. ATP afholder selv sagt ikke udgifter til medarbejderes rent private forbrug, og det fremgår af ATP s rejsepolitik, at ATP ikke afholder udgifter til private, kulturelle eller unde r- holdningsmæssige formål. Der kan imidlertid som beskrevet ovenfor konstateres enkeltstående tilfælde, hvor ansatte i ATP har betalt rent private udgifter ved brug af ATP s kreditkort, og hvor ATP således har lagt ud for de pågældende ansattes udgifter. I et tilfælde er der tale om en vicedirektør, som under et privat ophold i udlandet blev frastjålet sine private betalingskort, og som på den baggrund gjorde brug af ATP s kr e- ditkort til betaling af rent private udgifter. Den pågældende havde forud for anvendelsen indhentet godkendelse til brugen fra sin foresatte. Pengene blev efterfølgende betal t tilbage til ATP i forbindelse med førstkommende lønudbetaling. I et andet tilfælde var det under afholdelse af ferie i udlandet ikke muligt for den pågæl- 5

6 dende vicedirektør at gennemføre betaling for hotelophold med sit private betalingskort, og betalingen blev på den baggrund gennemført ved brug af ATP s kreditkort. Den pågældende tog på eget initiativ kontakt til økonomiafdelingen i ATP og redegjorde for brugen af kreditkortet. Også i dette tilfælde skete der efterfølgende tilbagebetaling i forbindelse med lønudbetalingen. ATP s bestyrelse finder, at de gældende retningslinjer på området er tilstrækkelige og dækkende til sikring af, at ATP ikke afholder rent private udgifter. ATP s bestyrelse har i den forbindelse imidlertid ikke bemærkninger til, at ATP bistår og hjælper sine ansatte i situationer i udlandet, som må betegnes som nødstilfælde. ATP s bestyrelse har således ikke bemærkninger til de to beskrevne tilfælde, hvor de relevante medarbejdere efter det oplyste ikke havde andre muligheder for at foretage betaling for udgifter i udlandet, og hvor de pågældende på eget initiativ tog kontakt til ATP for at oplyse om de foretagne dispositioner. Der henvises i øvrigt til ATP Koncernens rejsepolitik, hvor det i forbindelse med den seneste opdatering af marts 2013 blev præciseret, at private udgifter i nødstilfælde og/eller efter særlig aftale med nærmeste koncerndirektionsmedlem kan betales via ATP s firmakort. Ægtefæller og børn med på rejser BT har rejst spørgsmål om enkelte medarbejderes rejse med familie i forbindelse med gennemførelse af tjenesterejser. Der er således i det udleverede materiale flere eksempler på, at ansatte i ATP i forbi n- delse med tjenstligt begrundede rejser har valgt at medtage ægtefælle og/eller børn på rejsen. Det er karakteristisk, at de pågældende rejser har været båret af et tjenstligt formål, men ægtefællers og/eller børns deltagelse har indebåret omkostninger som er uvedkommende for ATP. Det bemærkes i den forbindelse, at de for ATP uvedkommende udgifter efterfølgende er blevet tilbagebetalt til ATP i forbindelse med kontant indbetaling eller modregning i efterfølgende lønudbetaling. Det har kunne konstateres, at en enkelt af de for ATP uvedkommende udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse fejlagtigt ikke efterfølgende er blevet opkrævet hos den relevante medarbejder, som havde anført den private andel af udgifterne på regningerne. Denne opkrævning er nu foretaget. Som beskrevet ovenfor fremgår af ATP s rejsepolitik, at ATP ikke afholder udgifter til private, kulturelle eller underholdningsmæssige formål. ATP s bestyrelse har imidlertid ikke bemærkninger til, at medarbejdere i ATP medtager familiemedlemmer i forbindelse med tjenstligt begrundede rejser. Det er i den forbindelse selvfølgelig en forudsætning, at arrangementet har et overvejende fagligt indhold, og at medarbejderne selv betaler for den private del af rejsen. 6

7 I den forbindelse har bestyrelsen ikke bemærkninger til, at omkostningerne, af regnskabsmæssige årsager, i første omgang betales af ATP, og at der efterfølgende i forbindelse med førstkommende lønudbetaling sker træk i lønnen for afholdte ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen finder det uheldigt, at der i et konkret tilfælde ved en administrativ fejl ikke er sket opkrævning af de for ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen har dog noteret sig, at denne opkrævning nu har fundet sted. ATP s bestyrelse har endvidere noteret sig, at der efter det oplyste i ATP nu er implementeret et elektronisk system, der understøtter processerne i forbindelse med sådanne afregninger, hvilket fremadrettet skulle bidrage til at forhindre sådanne fejl. Andre forhold BT har skrevet om et restaurantbesøg på en navngiven restaurant i New York. Regningen for to personer var på mindre end kr. Det skal hertil bemærkes, at det følger af ATP s dagældende interne retningslinjer, at kuvertprisen kun bør overstige kroner, hvis der er en helt særlig anledning eller særlige gæster til stede. BT anfører endvidere, at direktørerne på oversøiske tjenesterejser til navnlig New York har forbrugt flybilletter til til kroner pr. styk. Det skal hertil bemærkes, at ATP s rejsepolitik indebærer, at der kan anvendes businessclass ved rejser udenfor Europa. BT beskriver endelig to limousinekørsler og en enkelt taxakørsel til et interview med TV2 i København. Det fremgår af ATP s generelle retningslinjer for taxakørsel, at taxa kan anvendes efter en fornuftig vurdering af balance mellem transporttid/økonomi og efter aftale med den nærmeste leder. For så vidt angår de ene såkaldte limousinekørsel er der tale om taxakørsel fra Ålborg til København, der fandt sted efter afslutning af et aftenmøde i Ålborg, hvor det var nødvendigt at returnere til København som følge af uopsættelig mødeaktivitet dagen efter. Der var efter det oplyste ingen sen flyafgang fra Ålborg den pågældende aften. Derudover har der været anvendt taxa i marts 2008 i Belgien i forbindelse med en møderække der. Den beskrevne taxatur fra Hillerød til København i november 2010 blev gennemført i forbindelse med en koncerndirektørs deltagelse i en udsendelse på TV2 News. 7

8 Bestyrelsen har ingen bemærkninger til de ovenstående udgifter. I artiklen er der endvidere en beskrivelse af køb af videofilm på hoteller, om køb fra bar og minibar. ATP s bestyrelse har noteret sig, at ATP s ledelse over for BT har tilkendegivet, at man vil indskærpe retningslinjerne i relation hertil. 6. ATP s administrationsomkostninger I lyset af aktindsigtssagen kan der være anledning til mere generelt at omtale ATP s nuværende administrationsomkostninger, der bl.a. omfatter omkostninger til rejser, ophold, repræsentationsomkostninger samt ATP s investeringsomkostninger. For ATP udgjorde omkostningerne til pensionsvirksomhed 325 mio. kr. i Det sv a- rer til et gennemsnit på 68 kr. pr. medlem. Målt i forhold til den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, var ATP s administrationsomkostningsprocent 0,05. ATP s administrationsomkostninger er meget lave i såvel dansk som international mål e- stok. Sammenlignet med danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionska s- ser er ATP s administrationsomkostninger pr. medlem uden sammenligning de laveste i Danmark. ATP deltager løbende i internationale undersøgelser, der sammenligner omkostninger og resultater på pensionsområdet. ATP s administrationsomkostninger er 88 pct. lavere end det relevante benchmark baseret på data fra sammenlignelige selskaber i den internationale pensionsverden. Det lave omkostningsniveau hænger sammen med, at ATP er et meget enkelt produkt, der understøttes af den unikke danske administrative infrastruktur baseret på CPR- og CVR-registrene. Hertil kommer, at ATP i lighed med overenskomstaftalte ordninger er en obligatorisk ordning. Ordningens store udbredelse gør det desuden muligt at realis e- re en række stordriftsfordele. ATP har i de seneste år digitaliseret store dele af komm u- nikationen med medlemmerne. I relation til investeringsomkostninger udgjorde ATP s direkte omkostninger til Invest e- ringsvirksomheden i mio. kr. Det svarer til 0,04 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, eller 52 kr. pr. medlem. Medtages omkostninger til ekstern formueforvaltning og formueforvaltning via datterse l- skaber, udgjorde ATP s samlede investeringsomkostninger mio. kr. i Det svarer til 0,20 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, eller 248 kr. pr. medlem. Omkostningsniveauet er fortsat lavt såvel i dansk som i international sammenhæng. 8

9 ATP har beregnet de samlede årlige investeringsomkostninger i procent for alle danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Opgørelsen, som er foretaget ud fra selskabernes egne tal, viser, at ATP s investeringsomkostninger er blandt de l a- veste i Danmark. Den seneste internationale analyse viser, at ATP s investeringsomkostninger er væsentligt lavere end sammenlignelige institutter i den internationale pensionsverden. 7. Revisionens gennemgang af omkostninger i ATP koncernen ATP anvender et fakturabehandlingssystem til dokumentation, godkendelse og betaling af alle fakturaer. Systemet indeholder en godkendelsesproces, således at fakturaer kun kan betales efter, at den rette attestationsberettigede har godkendt fakturaen og i den forbindelse også har forholdt sig til at købet er foretaget i overensstemmelse med ATP s interne retningslinjer og politikker for området. Efter endt godkendelsesproces i faktur a- behandlingssystemet overføres data automatisk herfra til bogføring i økonomisystemet. ATP foretager en stikprøvevis kontrol af, at kontering og dokumentation for de afholdte og godkendte omkostninger er korrekt. Kontrollen udføres af økonomiafdelingen. Der er endvidere i 2012 indført en særskilt proces for gennemgang og kontrol af alle fakturaer som vedrører rejse- og repræsentationsudgifter samt udlæg. Ved gennemgangen kontrolleres det, at korrekt kontering er foretaget samt at dokumentationen for den afholdte omkostning er tilstrækkelig, herunder at rejsepolitik og regler for private køb og gaver, er overholdt. ATP s interne og eksterne revision har årligt gennemgået ATP s omkostningsmodel i forbindelse med deres løbende revision. Revisionen har også gennemgået området for indkøb og fakturabehandling og der har i 2011 været særskilt fokus på gennemgangen af udgifter til rejser og repræsentation. Resultatet af denne gennemgang blev præsenteret på et bestyrelsesmøde, og det gav ikke anledning til bemærkninger. Samlet har revisionen ikke haft bemærkninger til hverken omkostningsfordeling eller håndteringen af indkøb og fakturabehandling herunder dokumentation - og kontering af omkostninger. Det bemærkes endvidere, at ATP s revisorer i 2012 har udarbejdet en erklæring om ATP s økonomistyring til Udbetaling Danmark og dennes revisorer. ATP s revisorer har i den forbindelse med høj grad af sikkerhed erklæret sig om, at økonomistyringen i ATP er betryggende. ATP kan endelig henvise til de offentligt tilgængelige årsrapporter for de seneste 5 år inklusive revisorpåtegninger, der er tilgængelige via ATP s hjemmeside Det fremgår heraf, at såvel den interne som den uafhængige revision finder koncer n- regnskaber og årsregnskaber retvisende og ikke giver revisorerne anledning til forb e- hold. 9

10 8. Konklusion ATP er som selvejende, selvstændig institution reguleret af reglerne i ATP-loven. Det er derfor ATP s bestyrelse, der er ansvarlig for ATP s økonomiske og administrative dispositioner. Det fremgår af forretningsorden for ATP s bestyrelse og den fastlagte instruks til ATP s direktør, at bestyrelsen er forpligtet til at fastsætte særskilte retningslinjer om god forretningsadfærd i relation til fortrolighed, gaver og invitationer, repræsentation og interessekonflikter. Retningslinjerne afspejler, at ATP tager skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Samtidig afspejler retningslinjerne den særlige situation, som ATP står i, hvor det er en vigtig forudsætning for succes, at ATP fastholder sit internationale udsyn gennem kontinuerlig opbygning og udbygning af viden, netværk og kompetencer i såvel investeringsafdelingen som i ATP s øverste ledelsesorganer. Som en af Europas allerstørste pensionsfonde og som væsentlig international investor med investeringer for mere end 600 mia. kr., hvoraf mere end halvdelen er investeret på udenlandske kapitalmarkeder, er det i sagens natur nødvendigt, at ATP deltager i møder og arrangementer rundt i verden. Dette nødvendiggør en væsentlig rejseaktivitet. For at sikre ATP s uafhængighed og optimere mulighederne for opbygning og udbygning af viden og netværk er det i den forbindelse ATP s praksis og politik, at man uanset om man er inviteret eller selv tager initiativ til deltagelse bor på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted og selv afholder omkostningerne. Bestyrelsen har efter en gennemgang af sagen generelt ingen bemærkninger til, at a n- satte i ATP i forbindelse med tjenesterejser overnatter på hoteller, der er beliggende i nærheden af de faciliteter, hvor møder, forhandlinger m.v. med relevante samarbejdspartnere finder sted. Bestyrelsen lægger således vægt på, at ATP s medarbejdere i fo r- bindelse med udlandsophold er i stand til effektivt at varetage deres opgaver for ATP. Sagen giver således ikke generelt bestyrelsen anledning til bemærkninger til ATP s rejsepolitik eller til retningslinjerne for fortrolighed, gaver om invitationer, repræsentation og interessekonflikter. Bestyrelsen finder, at retningslinjerne er udtryk for en saglig forvaltning i forhold til de opgaver, som ATP skal løse. Bestyrelsen har dog anmodet ATP s ledelse om at præcisere de gældende retningslinjer for hotelophold således, at der i relation til hotelovernatninger fremadrettet vil gælde en beløbsgrænse. Bestyrelsen finder det uheldigt, at der i et konkret tilfælde fejlagtigt ikke er sket opkrævning af de for ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen har dog noteret sig, at denne opkrævning nu har fundet sted, og at der efter det oplyste nu er implementeret et elektronisk system, der understøtter processerne i forbindelse med sådanne afregninger. 10

11 Bilag: 1. ATP s afgørelse af 18. marts 2013 vedrørende BT s anmodning om aktindsigt 11

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere