Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 206 Offentligt Modtagere: Beskæftigelsesministeriet Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag BT har den 22. og 23. april 2013 bragt en række artikler om udgifterne til navnlig rejser og repræsentation afholdt af ATP s ledelse. Artiklerne er bragt på baggrund af BT s a n- modning om aktindsigt i ATP s bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne g a- ver vedrørende ledelsen i de seneste 5 år. Bestyrelsen har generelt ingen bemærkninger i relation til ATP-ledelsens udgifter til rejser og repræsentation eller til de relevante gældende retningslinjer herfor, som beskrives i nærværende redegørelse. ATP s bestyrelse har dog på baggrund af sagen anmodet ATP s ledelse om at præcisere retningslinjerne for så vidt angår hotelophold, således at der fremover gælder en beløbsgrænse for sådanne ophold. 24. maj 2013 Ref. nr.: ATP Oplys venligst ved henvendelse ATP Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telefontid: Man-fre: Baggrund Den 4. oktober 2012 anmodede journalist på BT, Lars Fogt, om aktindsigt i alle bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver for alle ansatte for kontorchef og opefter i de sidste fem år. Efterfølgende præciserede journalisten efter drøftelse med Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP) den 2. november 2012 anmodningen til at gælde for ansatte fra vicedirektør og opefter for bilag på beløb på DKK og derover. Den 18. marts 2013 meddelte ATP aktindsigt i de bilag, som var omfattet af anmodningen om aktindsigt og som skal udleveres i overensstemmelse med offentlighedslovens bestemmelser. BT rettede på denne baggrund henvendelse til Beskæftigelsesministeriet om sagen. Beskæftigelsesministeriet har den 9. april 2013 anmodet ATP om en redegørelse om sagen. Redegørelsen gennemgår aktindsigtsanmodningens behandling i ATP og de forhold,

2 som BT efterfølgende har beskrevet i artikler af 22. og 23. april Der er således ikke tale om en redegørelse for samtlige akter, som er udleveret i forbindelse med aktindsigten. 2. ATP s administration ATP er oprettet ved lov nr. 46 af 7. marts 1964 med senere ændringslove. ATP er organiseret som en selvstændig, selvejende institution, hvis øverste ledelse repræsenteres af arbejdsmarkedets parter. ATP er oprettet med det formål at opkræve pensionsbidrag, bestyre den herved tilvejebragte formue og udbetale tillægspension efter loven. Efter sin oprettelse har ATP endvidere fået tillagt administrationen af en række ordninger. ATP er underlagt Beskæftigelsesministeriets tilsyn. Hertil kommer, at Finanstilsynet i medfør af ATP-lovens kap. IX er tillagt tilsynet med overholdelsen af en række forhold vedrørende ATP. I medfør af ATP-lovens 20 ledes ATP af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør. ATP-lovens kapitel VII indeholder udførlige regler om repræsentantskabets og bestyrelsens sammensætning, herunder 23, hvoraf det fremgår, at ATP s bestyrelse består af formanden for repræsentantskabet som bestyrelsesformand og 12 andre medlemmer, der vælges blandt repræsentantskabets medlemmer. ATP-loven indeholder regler om den daglige administration. Det følger af 23, stk. 3, at bestyrelsen skal lede administrationen af ATP i overensstemmelse med reglerne i ATPloven og det anmeldte pensions- og hensættelsesgrundlag efter lovens 18 og 19. I medfør af ATP-lovens 23, stk. 8, skal bestyrelsen på baggrund af en fastlagt risikoprofil og fastlagte politikker give direktøren skriftlige retningslinjer på en række nærmere opregnede områder. Det følger endvidere af ATP-lovens 23, stk. 12, at Finanstilsynet efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de forpligtelser, der påhviler ATP s bestyrelse i medfør af stk og at Finanstilsynet i medfør af 23b, stk. 2, fastsætter nærmere regler om de foranstaltninger ATP skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring i medfør af 23b, stk. 1. Opgaverne og arbejdsdelingen mellem ATP s bestyrelse og den daglige ledelse er på den baggrund reguleret i bekendtgørelsen om ledelse og styring af ATP og i forretningsordenen for ATP s bestyrelse. I medfør af pkt. 3.1 i forretningsordenen for ATP s bestyrelse fastlægger bestyrelsen retningslinjer for direktørens arbejde. Bestyrelsen har senest den 3. maj 2013 revideret instruksen til direktøren for ATP. Det fremgår endelig af pkt. 4.9 i forretningsordenen for ATP s bestyrelse, at bestyrelsen vedtager særskilte retningslinjer vedrørende blandt andet fortrolighed, gaver og interes- 2

3 sekonflikter. Retningslinjerne afspejler, at ATP tager skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Det er således en forudsætning i forbindelse med administrationen af ATP s opgaver, at ATP anvender midlerne på en saglig og forsvarlig måde. ATP s bestyrelse har vedtaget følgende retningslinjer, hvori rejseudgifter, udgifter til r e- præsentation samt modtagelse af gaver er reguleret: Retningslinjer om fortrolighed, gaver og interessekonflikter af 19. december Bestyrelsen har på et møde den 3. maj 2013 vedtaget ATP s retningslinjer for god forretningsadfærd i relation til fortrolighed, gaver og invitationer, repræsentation og interessekonflikter, der erstatter ovenstående retningslinjer fra Koncerndirektionen har endvidere tidligere valgt at supplere med særlige retningslinjer omkring repræsentation og interne arrangementer samt en konkret i- sering af praksis omkring gaver og invitationer. Disse er nu indarbejdet i bestyrelsens nye retningslinjer. Herudover har koncerndirektionen fastsat ATP Koncernens rejsepolitik, der senest er opdateret i marts Endelig er der på ATP s interne medarbejderportal tilgængelige retningslinjer for udgifter til kørsel i egen bil, taxa og øvrig transport samt øvrige rejseudgifter, herunder ophold og forplejning. 3. Aktindsigtens forløb Den 4. oktober 2012 anmodede journalist på BT, Lars Fogt, om aktindsigt i alle bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver for alle ansatte for kontorchef og opefter i de sidste fem år. Efterfølgende præciserede journalisten efter drøftelse med ATP den 2. november 2012 anmodningen til at gælde for ansatte fra vicedirektør og opefter for bilag på beløb af DKK og derover. Den 18. marts 2013 meddelte ATP aktindsigt i de bilag, som var omfattet af anmodningen om aktindsigt og som skal udleveres i overensstemmelse med offentlighedslovens bestemmelser. Ved behandlingen af anmodningen foretog ATP et elektronisk udtræk over den relevante personkreds og undersøgte herefter, hvilke omkostningssteder disse personer har været tilknyttet i perioden fra den 1. juli 2007 til og med den 30. juni Herefter vurderede ATP, hvilke artskonti, der i den forbindelse er omfattet af anmodningen om bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver. ATP kunne herefter trække en rapport fra økonomisystemet over alle bilag på de udvalgte omkostningsst e- 3

4 der/artskonti for de udvalgte personer i den pågældende periode, som oversteg DKK Søgningen indebar et resultat på ca bilag. Disse bilag blev herefter gennemgået manuelt med henblik på at konstatere, hvorvidt de vedrørte den relevante personkreds. Der henvises til ATP s afgørelse om aktindsigt af 18. marts 2013, jf. bilag BT s omtale af sagen BT har på baggrund af ATP s afgørelse af 18. marts 2013 bragt en række artikler den 22. og 23. april Historierne er kritiske overfor ATP s udgifter til flyrejser, ophold og fortæring i forbindelse med tjenesterejser og i relation til enkeltstående taxakørsler. Endvidere bringes kritiske historier om ATP s betaling for direktørernes ledsagere på rejserne samt for betaling for visse af direktørernes private udgifter. Endelig anføres det, at ATP aldrig har fået pengene retur for en konkret rejse. 5. Vurdering af de rejste forhold Hoteludgifter Det har på baggrund af BT s omtale af sagen kunne konstateres, at medarbejdere i ATP har haft hotelophold på femstjernede hoteller. De beskrevne hoteller er beliggende i udlandet, herunder særligt i London og New York, og opholdene har fundet sted i forbindelse med tjenstligt begrundede rejser. Rejserne er gennemført i forbindelse med møder med internationale samarbejdspartnere, herunder finansielle virksomheder, fonde, pensionskasser og tænketanke, i forbindelse med deltagelse i konferencer m.v., ligesom besøg i London ofte er sket som led i opstarten af ATP s investeringer i den engelske pensionssektor. Det følger af ATP s dagældende rejsepolitik, at der i forbindelse med hotelophold skal anvendes mellemprisklassehoteller. ATP har endvidere den praksis, at medarbejdere kan indlogere sig på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted. Overnatninger på de beskrevne hoteller kan således være velbegrundede. Hertil kommer, at mange ophold har fundet sted i storbyer, hvor prisniveauet for hotelovernatninger generelt er højt. Selv om de gældende retningslinjer generelt er fulgt, vil nogle af de beskrevne ophold imidlertid have fraveget ATP s retningslinjer om anvendelse af mellemprisklassehoteller. 4

5 ATP s bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at ansatte i ATP i forbindelse med tjenesterejser overnatter på hoteller, der er beliggende i nærhed af de faciliteter, hvor møder, forhandlinger m.v. med relevante samarbejdspartnere finder sted. Det er således væsentligt, at ATP s medarbejdere i forbindelse med udlandsophold effektivt kan bruge tiden til at varetage deres opgaver for ATP. ATP s bestyrelse finder det således også hensigtsmæssigt, at medarbejdere har mulighed for at overnatte på hoteller, hvor relevante møder eller konferencer m.v. finder sted. Med henblik på at sikre at de relevante retningslinjer muliggør dette, har ATP s bestyrelse anmodet ATP s ledelse om at præcisere de gældende retningslinjer således, at der i relation til hotelophold fremover vil gælde en beløbsmæssig grænse. Fastsættelse af en beløbsgrænse vil endvidere mere entydigt fastlægge rammerne for anvendelse af hoteller i forbindelse med tjenesterejser. Det bemærkes i den forbindelse, at ATP som investor ofte modtager invitationer om deltagelse i diverse arrangementer, konferencer, seminarer m.v., som ATP finder det værdifuldt at deltage i, herunder for at vedligeholde og udbygge ATP s internationale netværk. For at sikre ATP s uafhængighed og optimere mulighederne for opbygning og u d- bygning af viden og netværk på området er det ATP s praksis og politik, at man uanset om man er inviteret eller selv tager initiativ til deltagelse bor på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted og selv afholder omkostningerne. Dette betyder, at ATP s medarbejdere også fremover vil kunne indlogere sig på hoteller, der prismæssigt ligger højere end den beskrevne beløbsgrænse. Dette vil ligeledes være afspejlet i retningslinjerne. Brug af kreditkort til rent private formål Der kan ved en gennemgang af de udleverede bilag endvidere konstateres eksempler på, at ATP s kreditkort er blevet benyttet til rent private formål. ATP afholder selv sagt ikke udgifter til medarbejderes rent private forbrug, og det fremgår af ATP s rejsepolitik, at ATP ikke afholder udgifter til private, kulturelle eller unde r- holdningsmæssige formål. Der kan imidlertid som beskrevet ovenfor konstateres enkeltstående tilfælde, hvor ansatte i ATP har betalt rent private udgifter ved brug af ATP s kreditkort, og hvor ATP således har lagt ud for de pågældende ansattes udgifter. I et tilfælde er der tale om en vicedirektør, som under et privat ophold i udlandet blev frastjålet sine private betalingskort, og som på den baggrund gjorde brug af ATP s kr e- ditkort til betaling af rent private udgifter. Den pågældende havde forud for anvendelsen indhentet godkendelse til brugen fra sin foresatte. Pengene blev efterfølgende betal t tilbage til ATP i forbindelse med førstkommende lønudbetaling. I et andet tilfælde var det under afholdelse af ferie i udlandet ikke muligt for den pågæl- 5

6 dende vicedirektør at gennemføre betaling for hotelophold med sit private betalingskort, og betalingen blev på den baggrund gennemført ved brug af ATP s kreditkort. Den pågældende tog på eget initiativ kontakt til økonomiafdelingen i ATP og redegjorde for brugen af kreditkortet. Også i dette tilfælde skete der efterfølgende tilbagebetaling i forbindelse med lønudbetalingen. ATP s bestyrelse finder, at de gældende retningslinjer på området er tilstrækkelige og dækkende til sikring af, at ATP ikke afholder rent private udgifter. ATP s bestyrelse har i den forbindelse imidlertid ikke bemærkninger til, at ATP bistår og hjælper sine ansatte i situationer i udlandet, som må betegnes som nødstilfælde. ATP s bestyrelse har således ikke bemærkninger til de to beskrevne tilfælde, hvor de relevante medarbejdere efter det oplyste ikke havde andre muligheder for at foretage betaling for udgifter i udlandet, og hvor de pågældende på eget initiativ tog kontakt til ATP for at oplyse om de foretagne dispositioner. Der henvises i øvrigt til ATP Koncernens rejsepolitik, hvor det i forbindelse med den seneste opdatering af marts 2013 blev præciseret, at private udgifter i nødstilfælde og/eller efter særlig aftale med nærmeste koncerndirektionsmedlem kan betales via ATP s firmakort. Ægtefæller og børn med på rejser BT har rejst spørgsmål om enkelte medarbejderes rejse med familie i forbindelse med gennemførelse af tjenesterejser. Der er således i det udleverede materiale flere eksempler på, at ansatte i ATP i forbi n- delse med tjenstligt begrundede rejser har valgt at medtage ægtefælle og/eller børn på rejsen. Det er karakteristisk, at de pågældende rejser har været båret af et tjenstligt formål, men ægtefællers og/eller børns deltagelse har indebåret omkostninger som er uvedkommende for ATP. Det bemærkes i den forbindelse, at de for ATP uvedkommende udgifter efterfølgende er blevet tilbagebetalt til ATP i forbindelse med kontant indbetaling eller modregning i efterfølgende lønudbetaling. Det har kunne konstateres, at en enkelt af de for ATP uvedkommende udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse fejlagtigt ikke efterfølgende er blevet opkrævet hos den relevante medarbejder, som havde anført den private andel af udgifterne på regningerne. Denne opkrævning er nu foretaget. Som beskrevet ovenfor fremgår af ATP s rejsepolitik, at ATP ikke afholder udgifter til private, kulturelle eller underholdningsmæssige formål. ATP s bestyrelse har imidlertid ikke bemærkninger til, at medarbejdere i ATP medtager familiemedlemmer i forbindelse med tjenstligt begrundede rejser. Det er i den forbindelse selvfølgelig en forudsætning, at arrangementet har et overvejende fagligt indhold, og at medarbejderne selv betaler for den private del af rejsen. 6

7 I den forbindelse har bestyrelsen ikke bemærkninger til, at omkostningerne, af regnskabsmæssige årsager, i første omgang betales af ATP, og at der efterfølgende i forbindelse med førstkommende lønudbetaling sker træk i lønnen for afholdte ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen finder det uheldigt, at der i et konkret tilfælde ved en administrativ fejl ikke er sket opkrævning af de for ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen har dog noteret sig, at denne opkrævning nu har fundet sted. ATP s bestyrelse har endvidere noteret sig, at der efter det oplyste i ATP nu er implementeret et elektronisk system, der understøtter processerne i forbindelse med sådanne afregninger, hvilket fremadrettet skulle bidrage til at forhindre sådanne fejl. Andre forhold BT har skrevet om et restaurantbesøg på en navngiven restaurant i New York. Regningen for to personer var på mindre end kr. Det skal hertil bemærkes, at det følger af ATP s dagældende interne retningslinjer, at kuvertprisen kun bør overstige kroner, hvis der er en helt særlig anledning eller særlige gæster til stede. BT anfører endvidere, at direktørerne på oversøiske tjenesterejser til navnlig New York har forbrugt flybilletter til til kroner pr. styk. Det skal hertil bemærkes, at ATP s rejsepolitik indebærer, at der kan anvendes businessclass ved rejser udenfor Europa. BT beskriver endelig to limousinekørsler og en enkelt taxakørsel til et interview med TV2 i København. Det fremgår af ATP s generelle retningslinjer for taxakørsel, at taxa kan anvendes efter en fornuftig vurdering af balance mellem transporttid/økonomi og efter aftale med den nærmeste leder. For så vidt angår de ene såkaldte limousinekørsel er der tale om taxakørsel fra Ålborg til København, der fandt sted efter afslutning af et aftenmøde i Ålborg, hvor det var nødvendigt at returnere til København som følge af uopsættelig mødeaktivitet dagen efter. Der var efter det oplyste ingen sen flyafgang fra Ålborg den pågældende aften. Derudover har der været anvendt taxa i marts 2008 i Belgien i forbindelse med en møderække der. Den beskrevne taxatur fra Hillerød til København i november 2010 blev gennemført i forbindelse med en koncerndirektørs deltagelse i en udsendelse på TV2 News. 7

8 Bestyrelsen har ingen bemærkninger til de ovenstående udgifter. I artiklen er der endvidere en beskrivelse af køb af videofilm på hoteller, om køb fra bar og minibar. ATP s bestyrelse har noteret sig, at ATP s ledelse over for BT har tilkendegivet, at man vil indskærpe retningslinjerne i relation hertil. 6. ATP s administrationsomkostninger I lyset af aktindsigtssagen kan der være anledning til mere generelt at omtale ATP s nuværende administrationsomkostninger, der bl.a. omfatter omkostninger til rejser, ophold, repræsentationsomkostninger samt ATP s investeringsomkostninger. For ATP udgjorde omkostningerne til pensionsvirksomhed 325 mio. kr. i Det sv a- rer til et gennemsnit på 68 kr. pr. medlem. Målt i forhold til den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, var ATP s administrationsomkostningsprocent 0,05. ATP s administrationsomkostninger er meget lave i såvel dansk som international mål e- stok. Sammenlignet med danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionska s- ser er ATP s administrationsomkostninger pr. medlem uden sammenligning de laveste i Danmark. ATP deltager løbende i internationale undersøgelser, der sammenligner omkostninger og resultater på pensionsområdet. ATP s administrationsomkostninger er 88 pct. lavere end det relevante benchmark baseret på data fra sammenlignelige selskaber i den internationale pensionsverden. Det lave omkostningsniveau hænger sammen med, at ATP er et meget enkelt produkt, der understøttes af den unikke danske administrative infrastruktur baseret på CPR- og CVR-registrene. Hertil kommer, at ATP i lighed med overenskomstaftalte ordninger er en obligatorisk ordning. Ordningens store udbredelse gør det desuden muligt at realis e- re en række stordriftsfordele. ATP har i de seneste år digitaliseret store dele af komm u- nikationen med medlemmerne. I relation til investeringsomkostninger udgjorde ATP s direkte omkostninger til Invest e- ringsvirksomheden i mio. kr. Det svarer til 0,04 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, eller 52 kr. pr. medlem. Medtages omkostninger til ekstern formueforvaltning og formueforvaltning via datterse l- skaber, udgjorde ATP s samlede investeringsomkostninger mio. kr. i Det svarer til 0,20 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, eller 248 kr. pr. medlem. Omkostningsniveauet er fortsat lavt såvel i dansk som i international sammenhæng. 8

9 ATP har beregnet de samlede årlige investeringsomkostninger i procent for alle danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Opgørelsen, som er foretaget ud fra selskabernes egne tal, viser, at ATP s investeringsomkostninger er blandt de l a- veste i Danmark. Den seneste internationale analyse viser, at ATP s investeringsomkostninger er væsentligt lavere end sammenlignelige institutter i den internationale pensionsverden. 7. Revisionens gennemgang af omkostninger i ATP koncernen ATP anvender et fakturabehandlingssystem til dokumentation, godkendelse og betaling af alle fakturaer. Systemet indeholder en godkendelsesproces, således at fakturaer kun kan betales efter, at den rette attestationsberettigede har godkendt fakturaen og i den forbindelse også har forholdt sig til at købet er foretaget i overensstemmelse med ATP s interne retningslinjer og politikker for området. Efter endt godkendelsesproces i faktur a- behandlingssystemet overføres data automatisk herfra til bogføring i økonomisystemet. ATP foretager en stikprøvevis kontrol af, at kontering og dokumentation for de afholdte og godkendte omkostninger er korrekt. Kontrollen udføres af økonomiafdelingen. Der er endvidere i 2012 indført en særskilt proces for gennemgang og kontrol af alle fakturaer som vedrører rejse- og repræsentationsudgifter samt udlæg. Ved gennemgangen kontrolleres det, at korrekt kontering er foretaget samt at dokumentationen for den afholdte omkostning er tilstrækkelig, herunder at rejsepolitik og regler for private køb og gaver, er overholdt. ATP s interne og eksterne revision har årligt gennemgået ATP s omkostningsmodel i forbindelse med deres løbende revision. Revisionen har også gennemgået området for indkøb og fakturabehandling og der har i 2011 været særskilt fokus på gennemgangen af udgifter til rejser og repræsentation. Resultatet af denne gennemgang blev præsenteret på et bestyrelsesmøde, og det gav ikke anledning til bemærkninger. Samlet har revisionen ikke haft bemærkninger til hverken omkostningsfordeling eller håndteringen af indkøb og fakturabehandling herunder dokumentation - og kontering af omkostninger. Det bemærkes endvidere, at ATP s revisorer i 2012 har udarbejdet en erklæring om ATP s økonomistyring til Udbetaling Danmark og dennes revisorer. ATP s revisorer har i den forbindelse med høj grad af sikkerhed erklæret sig om, at økonomistyringen i ATP er betryggende. ATP kan endelig henvise til de offentligt tilgængelige årsrapporter for de seneste 5 år inklusive revisorpåtegninger, der er tilgængelige via ATP s hjemmeside Det fremgår heraf, at såvel den interne som den uafhængige revision finder koncer n- regnskaber og årsregnskaber retvisende og ikke giver revisorerne anledning til forb e- hold. 9

10 8. Konklusion ATP er som selvejende, selvstændig institution reguleret af reglerne i ATP-loven. Det er derfor ATP s bestyrelse, der er ansvarlig for ATP s økonomiske og administrative dispositioner. Det fremgår af forretningsorden for ATP s bestyrelse og den fastlagte instruks til ATP s direktør, at bestyrelsen er forpligtet til at fastsætte særskilte retningslinjer om god forretningsadfærd i relation til fortrolighed, gaver og invitationer, repræsentation og interessekonflikter. Retningslinjerne afspejler, at ATP tager skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Samtidig afspejler retningslinjerne den særlige situation, som ATP står i, hvor det er en vigtig forudsætning for succes, at ATP fastholder sit internationale udsyn gennem kontinuerlig opbygning og udbygning af viden, netværk og kompetencer i såvel investeringsafdelingen som i ATP s øverste ledelsesorganer. Som en af Europas allerstørste pensionsfonde og som væsentlig international investor med investeringer for mere end 600 mia. kr., hvoraf mere end halvdelen er investeret på udenlandske kapitalmarkeder, er det i sagens natur nødvendigt, at ATP deltager i møder og arrangementer rundt i verden. Dette nødvendiggør en væsentlig rejseaktivitet. For at sikre ATP s uafhængighed og optimere mulighederne for opbygning og udbygning af viden og netværk er det i den forbindelse ATP s praksis og politik, at man uanset om man er inviteret eller selv tager initiativ til deltagelse bor på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted og selv afholder omkostningerne. Bestyrelsen har efter en gennemgang af sagen generelt ingen bemærkninger til, at a n- satte i ATP i forbindelse med tjenesterejser overnatter på hoteller, der er beliggende i nærheden af de faciliteter, hvor møder, forhandlinger m.v. med relevante samarbejdspartnere finder sted. Bestyrelsen lægger således vægt på, at ATP s medarbejdere i fo r- bindelse med udlandsophold er i stand til effektivt at varetage deres opgaver for ATP. Sagen giver således ikke generelt bestyrelsen anledning til bemærkninger til ATP s rejsepolitik eller til retningslinjerne for fortrolighed, gaver om invitationer, repræsentation og interessekonflikter. Bestyrelsen finder, at retningslinjerne er udtryk for en saglig forvaltning i forhold til de opgaver, som ATP skal løse. Bestyrelsen har dog anmodet ATP s ledelse om at præcisere de gældende retningslinjer for hotelophold således, at der i relation til hotelovernatninger fremadrettet vil gælde en beløbsgrænse. Bestyrelsen finder det uheldigt, at der i et konkret tilfælde fejlagtigt ikke er sket opkrævning af de for ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen har dog noteret sig, at denne opkrævning nu har fundet sted, og at der efter det oplyste nu er implementeret et elektronisk system, der understøtter processerne i forbindelse med sådanne afregninger. 10

11 Bilag: 1. ATP s afgørelse af 18. marts 2013 vedrørende BT s anmodning om aktindsigt 11

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

ATP Koncernens rejsepolitik

ATP Koncernens rejsepolitik Til ATP s medarbejdere Opdateret december 2014 ATP Koncernens rejsepolitik 1. Formål og ansvar Formålet med denne rejsepolitik er at fastlægge ensartede retningslinjer for ATP koncernens medarbejdere på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse

Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse Notat 20. januar 2014 /BTR004 Økonomi Økonomicentret Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse Opsummering Rigspolitiets controllerenhed har ultimo 2013 gennemført

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 298 Offentligt T A L E 1. februar 2017 Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør J.nr.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for fonden Den selvejende institution Vingstedcentret - kaldet Vingsted Fonden (version 14/3 2016) Skema til Lovpligtig

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger Brønshøj september 2014 Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger En forening består af flere forskellige organer, f.eks. generalforsamlingen, formanden, bestyrelsen,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE (lov om erhvervsdrivende fonde 60) for Aalborg Stiftstidendes Fond (CVR-nr. 11661270) Indhold 1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:... 2 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:... 2 2.1

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Katja

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Hirtshals Fyr Fond Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vedtægter for Mediernes Pension

Vedtægter for Mediernes Pension Vedtægter 2015 Vedtægter for Mediernes Pension 1. Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået aftale om stiftelse af foreningen Mediernes Pension med følgende

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere