Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 206 Offentligt Modtagere: Beskæftigelsesministeriet Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag BT har den 22. og 23. april 2013 bragt en række artikler om udgifterne til navnlig rejser og repræsentation afholdt af ATP s ledelse. Artiklerne er bragt på baggrund af BT s a n- modning om aktindsigt i ATP s bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne g a- ver vedrørende ledelsen i de seneste 5 år. Bestyrelsen har generelt ingen bemærkninger i relation til ATP-ledelsens udgifter til rejser og repræsentation eller til de relevante gældende retningslinjer herfor, som beskrives i nærværende redegørelse. ATP s bestyrelse har dog på baggrund af sagen anmodet ATP s ledelse om at præcisere retningslinjerne for så vidt angår hotelophold, således at der fremover gælder en beløbsgrænse for sådanne ophold. 24. maj 2013 Ref. nr.: ATP Oplys venligst ved henvendelse ATP Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telefontid: Man-fre: Baggrund Den 4. oktober 2012 anmodede journalist på BT, Lars Fogt, om aktindsigt i alle bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver for alle ansatte for kontorchef og opefter i de sidste fem år. Efterfølgende præciserede journalisten efter drøftelse med Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP) den 2. november 2012 anmodningen til at gælde for ansatte fra vicedirektør og opefter for bilag på beløb på DKK og derover. Den 18. marts 2013 meddelte ATP aktindsigt i de bilag, som var omfattet af anmodningen om aktindsigt og som skal udleveres i overensstemmelse med offentlighedslovens bestemmelser. BT rettede på denne baggrund henvendelse til Beskæftigelsesministeriet om sagen. Beskæftigelsesministeriet har den 9. april 2013 anmodet ATP om en redegørelse om sagen. Redegørelsen gennemgår aktindsigtsanmodningens behandling i ATP og de forhold,

2 som BT efterfølgende har beskrevet i artikler af 22. og 23. april Der er således ikke tale om en redegørelse for samtlige akter, som er udleveret i forbindelse med aktindsigten. 2. ATP s administration ATP er oprettet ved lov nr. 46 af 7. marts 1964 med senere ændringslove. ATP er organiseret som en selvstændig, selvejende institution, hvis øverste ledelse repræsenteres af arbejdsmarkedets parter. ATP er oprettet med det formål at opkræve pensionsbidrag, bestyre den herved tilvejebragte formue og udbetale tillægspension efter loven. Efter sin oprettelse har ATP endvidere fået tillagt administrationen af en række ordninger. ATP er underlagt Beskæftigelsesministeriets tilsyn. Hertil kommer, at Finanstilsynet i medfør af ATP-lovens kap. IX er tillagt tilsynet med overholdelsen af en række forhold vedrørende ATP. I medfør af ATP-lovens 20 ledes ATP af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør. ATP-lovens kapitel VII indeholder udførlige regler om repræsentantskabets og bestyrelsens sammensætning, herunder 23, hvoraf det fremgår, at ATP s bestyrelse består af formanden for repræsentantskabet som bestyrelsesformand og 12 andre medlemmer, der vælges blandt repræsentantskabets medlemmer. ATP-loven indeholder regler om den daglige administration. Det følger af 23, stk. 3, at bestyrelsen skal lede administrationen af ATP i overensstemmelse med reglerne i ATPloven og det anmeldte pensions- og hensættelsesgrundlag efter lovens 18 og 19. I medfør af ATP-lovens 23, stk. 8, skal bestyrelsen på baggrund af en fastlagt risikoprofil og fastlagte politikker give direktøren skriftlige retningslinjer på en række nærmere opregnede områder. Det følger endvidere af ATP-lovens 23, stk. 12, at Finanstilsynet efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de forpligtelser, der påhviler ATP s bestyrelse i medfør af stk og at Finanstilsynet i medfør af 23b, stk. 2, fastsætter nærmere regler om de foranstaltninger ATP skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring i medfør af 23b, stk. 1. Opgaverne og arbejdsdelingen mellem ATP s bestyrelse og den daglige ledelse er på den baggrund reguleret i bekendtgørelsen om ledelse og styring af ATP og i forretningsordenen for ATP s bestyrelse. I medfør af pkt. 3.1 i forretningsordenen for ATP s bestyrelse fastlægger bestyrelsen retningslinjer for direktørens arbejde. Bestyrelsen har senest den 3. maj 2013 revideret instruksen til direktøren for ATP. Det fremgår endelig af pkt. 4.9 i forretningsordenen for ATP s bestyrelse, at bestyrelsen vedtager særskilte retningslinjer vedrørende blandt andet fortrolighed, gaver og interes- 2

3 sekonflikter. Retningslinjerne afspejler, at ATP tager skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Det er således en forudsætning i forbindelse med administrationen af ATP s opgaver, at ATP anvender midlerne på en saglig og forsvarlig måde. ATP s bestyrelse har vedtaget følgende retningslinjer, hvori rejseudgifter, udgifter til r e- præsentation samt modtagelse af gaver er reguleret: Retningslinjer om fortrolighed, gaver og interessekonflikter af 19. december Bestyrelsen har på et møde den 3. maj 2013 vedtaget ATP s retningslinjer for god forretningsadfærd i relation til fortrolighed, gaver og invitationer, repræsentation og interessekonflikter, der erstatter ovenstående retningslinjer fra Koncerndirektionen har endvidere tidligere valgt at supplere med særlige retningslinjer omkring repræsentation og interne arrangementer samt en konkret i- sering af praksis omkring gaver og invitationer. Disse er nu indarbejdet i bestyrelsens nye retningslinjer. Herudover har koncerndirektionen fastsat ATP Koncernens rejsepolitik, der senest er opdateret i marts Endelig er der på ATP s interne medarbejderportal tilgængelige retningslinjer for udgifter til kørsel i egen bil, taxa og øvrig transport samt øvrige rejseudgifter, herunder ophold og forplejning. 3. Aktindsigtens forløb Den 4. oktober 2012 anmodede journalist på BT, Lars Fogt, om aktindsigt i alle bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver for alle ansatte for kontorchef og opefter i de sidste fem år. Efterfølgende præciserede journalisten efter drøftelse med ATP den 2. november 2012 anmodningen til at gælde for ansatte fra vicedirektør og opefter for bilag på beløb af DKK og derover. Den 18. marts 2013 meddelte ATP aktindsigt i de bilag, som var omfattet af anmodningen om aktindsigt og som skal udleveres i overensstemmelse med offentlighedslovens bestemmelser. Ved behandlingen af anmodningen foretog ATP et elektronisk udtræk over den relevante personkreds og undersøgte herefter, hvilke omkostningssteder disse personer har været tilknyttet i perioden fra den 1. juli 2007 til og med den 30. juni Herefter vurderede ATP, hvilke artskonti, der i den forbindelse er omfattet af anmodningen om bilag for repræsentation, rejseudgifter og modtagne gaver. ATP kunne herefter trække en rapport fra økonomisystemet over alle bilag på de udvalgte omkostningsst e- 3

4 der/artskonti for de udvalgte personer i den pågældende periode, som oversteg DKK Søgningen indebar et resultat på ca bilag. Disse bilag blev herefter gennemgået manuelt med henblik på at konstatere, hvorvidt de vedrørte den relevante personkreds. Der henvises til ATP s afgørelse om aktindsigt af 18. marts 2013, jf. bilag BT s omtale af sagen BT har på baggrund af ATP s afgørelse af 18. marts 2013 bragt en række artikler den 22. og 23. april Historierne er kritiske overfor ATP s udgifter til flyrejser, ophold og fortæring i forbindelse med tjenesterejser og i relation til enkeltstående taxakørsler. Endvidere bringes kritiske historier om ATP s betaling for direktørernes ledsagere på rejserne samt for betaling for visse af direktørernes private udgifter. Endelig anføres det, at ATP aldrig har fået pengene retur for en konkret rejse. 5. Vurdering af de rejste forhold Hoteludgifter Det har på baggrund af BT s omtale af sagen kunne konstateres, at medarbejdere i ATP har haft hotelophold på femstjernede hoteller. De beskrevne hoteller er beliggende i udlandet, herunder særligt i London og New York, og opholdene har fundet sted i forbindelse med tjenstligt begrundede rejser. Rejserne er gennemført i forbindelse med møder med internationale samarbejdspartnere, herunder finansielle virksomheder, fonde, pensionskasser og tænketanke, i forbindelse med deltagelse i konferencer m.v., ligesom besøg i London ofte er sket som led i opstarten af ATP s investeringer i den engelske pensionssektor. Det følger af ATP s dagældende rejsepolitik, at der i forbindelse med hotelophold skal anvendes mellemprisklassehoteller. ATP har endvidere den praksis, at medarbejdere kan indlogere sig på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted. Overnatninger på de beskrevne hoteller kan således være velbegrundede. Hertil kommer, at mange ophold har fundet sted i storbyer, hvor prisniveauet for hotelovernatninger generelt er højt. Selv om de gældende retningslinjer generelt er fulgt, vil nogle af de beskrevne ophold imidlertid have fraveget ATP s retningslinjer om anvendelse af mellemprisklassehoteller. 4

5 ATP s bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at ansatte i ATP i forbindelse med tjenesterejser overnatter på hoteller, der er beliggende i nærhed af de faciliteter, hvor møder, forhandlinger m.v. med relevante samarbejdspartnere finder sted. Det er således væsentligt, at ATP s medarbejdere i forbindelse med udlandsophold effektivt kan bruge tiden til at varetage deres opgaver for ATP. ATP s bestyrelse finder det således også hensigtsmæssigt, at medarbejdere har mulighed for at overnatte på hoteller, hvor relevante møder eller konferencer m.v. finder sted. Med henblik på at sikre at de relevante retningslinjer muliggør dette, har ATP s bestyrelse anmodet ATP s ledelse om at præcisere de gældende retningslinjer således, at der i relation til hotelophold fremover vil gælde en beløbsmæssig grænse. Fastsættelse af en beløbsgrænse vil endvidere mere entydigt fastlægge rammerne for anvendelse af hoteller i forbindelse med tjenesterejser. Det bemærkes i den forbindelse, at ATP som investor ofte modtager invitationer om deltagelse i diverse arrangementer, konferencer, seminarer m.v., som ATP finder det værdifuldt at deltage i, herunder for at vedligeholde og udbygge ATP s internationale netværk. For at sikre ATP s uafhængighed og optimere mulighederne for opbygning og u d- bygning af viden og netværk på området er det ATP s praksis og politik, at man uanset om man er inviteret eller selv tager initiativ til deltagelse bor på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted og selv afholder omkostningerne. Dette betyder, at ATP s medarbejdere også fremover vil kunne indlogere sig på hoteller, der prismæssigt ligger højere end den beskrevne beløbsgrænse. Dette vil ligeledes være afspejlet i retningslinjerne. Brug af kreditkort til rent private formål Der kan ved en gennemgang af de udleverede bilag endvidere konstateres eksempler på, at ATP s kreditkort er blevet benyttet til rent private formål. ATP afholder selv sagt ikke udgifter til medarbejderes rent private forbrug, og det fremgår af ATP s rejsepolitik, at ATP ikke afholder udgifter til private, kulturelle eller unde r- holdningsmæssige formål. Der kan imidlertid som beskrevet ovenfor konstateres enkeltstående tilfælde, hvor ansatte i ATP har betalt rent private udgifter ved brug af ATP s kreditkort, og hvor ATP således har lagt ud for de pågældende ansattes udgifter. I et tilfælde er der tale om en vicedirektør, som under et privat ophold i udlandet blev frastjålet sine private betalingskort, og som på den baggrund gjorde brug af ATP s kr e- ditkort til betaling af rent private udgifter. Den pågældende havde forud for anvendelsen indhentet godkendelse til brugen fra sin foresatte. Pengene blev efterfølgende betal t tilbage til ATP i forbindelse med førstkommende lønudbetaling. I et andet tilfælde var det under afholdelse af ferie i udlandet ikke muligt for den pågæl- 5

6 dende vicedirektør at gennemføre betaling for hotelophold med sit private betalingskort, og betalingen blev på den baggrund gennemført ved brug af ATP s kreditkort. Den pågældende tog på eget initiativ kontakt til økonomiafdelingen i ATP og redegjorde for brugen af kreditkortet. Også i dette tilfælde skete der efterfølgende tilbagebetaling i forbindelse med lønudbetalingen. ATP s bestyrelse finder, at de gældende retningslinjer på området er tilstrækkelige og dækkende til sikring af, at ATP ikke afholder rent private udgifter. ATP s bestyrelse har i den forbindelse imidlertid ikke bemærkninger til, at ATP bistår og hjælper sine ansatte i situationer i udlandet, som må betegnes som nødstilfælde. ATP s bestyrelse har således ikke bemærkninger til de to beskrevne tilfælde, hvor de relevante medarbejdere efter det oplyste ikke havde andre muligheder for at foretage betaling for udgifter i udlandet, og hvor de pågældende på eget initiativ tog kontakt til ATP for at oplyse om de foretagne dispositioner. Der henvises i øvrigt til ATP Koncernens rejsepolitik, hvor det i forbindelse med den seneste opdatering af marts 2013 blev præciseret, at private udgifter i nødstilfælde og/eller efter særlig aftale med nærmeste koncerndirektionsmedlem kan betales via ATP s firmakort. Ægtefæller og børn med på rejser BT har rejst spørgsmål om enkelte medarbejderes rejse med familie i forbindelse med gennemførelse af tjenesterejser. Der er således i det udleverede materiale flere eksempler på, at ansatte i ATP i forbi n- delse med tjenstligt begrundede rejser har valgt at medtage ægtefælle og/eller børn på rejsen. Det er karakteristisk, at de pågældende rejser har været båret af et tjenstligt formål, men ægtefællers og/eller børns deltagelse har indebåret omkostninger som er uvedkommende for ATP. Det bemærkes i den forbindelse, at de for ATP uvedkommende udgifter efterfølgende er blevet tilbagebetalt til ATP i forbindelse med kontant indbetaling eller modregning i efterfølgende lønudbetaling. Det har kunne konstateres, at en enkelt af de for ATP uvedkommende udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse fejlagtigt ikke efterfølgende er blevet opkrævet hos den relevante medarbejder, som havde anført den private andel af udgifterne på regningerne. Denne opkrævning er nu foretaget. Som beskrevet ovenfor fremgår af ATP s rejsepolitik, at ATP ikke afholder udgifter til private, kulturelle eller underholdningsmæssige formål. ATP s bestyrelse har imidlertid ikke bemærkninger til, at medarbejdere i ATP medtager familiemedlemmer i forbindelse med tjenstligt begrundede rejser. Det er i den forbindelse selvfølgelig en forudsætning, at arrangementet har et overvejende fagligt indhold, og at medarbejderne selv betaler for den private del af rejsen. 6

7 I den forbindelse har bestyrelsen ikke bemærkninger til, at omkostningerne, af regnskabsmæssige årsager, i første omgang betales af ATP, og at der efterfølgende i forbindelse med førstkommende lønudbetaling sker træk i lønnen for afholdte ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen finder det uheldigt, at der i et konkret tilfælde ved en administrativ fejl ikke er sket opkrævning af de for ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen har dog noteret sig, at denne opkrævning nu har fundet sted. ATP s bestyrelse har endvidere noteret sig, at der efter det oplyste i ATP nu er implementeret et elektronisk system, der understøtter processerne i forbindelse med sådanne afregninger, hvilket fremadrettet skulle bidrage til at forhindre sådanne fejl. Andre forhold BT har skrevet om et restaurantbesøg på en navngiven restaurant i New York. Regningen for to personer var på mindre end kr. Det skal hertil bemærkes, at det følger af ATP s dagældende interne retningslinjer, at kuvertprisen kun bør overstige kroner, hvis der er en helt særlig anledning eller særlige gæster til stede. BT anfører endvidere, at direktørerne på oversøiske tjenesterejser til navnlig New York har forbrugt flybilletter til til kroner pr. styk. Det skal hertil bemærkes, at ATP s rejsepolitik indebærer, at der kan anvendes businessclass ved rejser udenfor Europa. BT beskriver endelig to limousinekørsler og en enkelt taxakørsel til et interview med TV2 i København. Det fremgår af ATP s generelle retningslinjer for taxakørsel, at taxa kan anvendes efter en fornuftig vurdering af balance mellem transporttid/økonomi og efter aftale med den nærmeste leder. For så vidt angår de ene såkaldte limousinekørsel er der tale om taxakørsel fra Ålborg til København, der fandt sted efter afslutning af et aftenmøde i Ålborg, hvor det var nødvendigt at returnere til København som følge af uopsættelig mødeaktivitet dagen efter. Der var efter det oplyste ingen sen flyafgang fra Ålborg den pågældende aften. Derudover har der været anvendt taxa i marts 2008 i Belgien i forbindelse med en møderække der. Den beskrevne taxatur fra Hillerød til København i november 2010 blev gennemført i forbindelse med en koncerndirektørs deltagelse i en udsendelse på TV2 News. 7

8 Bestyrelsen har ingen bemærkninger til de ovenstående udgifter. I artiklen er der endvidere en beskrivelse af køb af videofilm på hoteller, om køb fra bar og minibar. ATP s bestyrelse har noteret sig, at ATP s ledelse over for BT har tilkendegivet, at man vil indskærpe retningslinjerne i relation hertil. 6. ATP s administrationsomkostninger I lyset af aktindsigtssagen kan der være anledning til mere generelt at omtale ATP s nuværende administrationsomkostninger, der bl.a. omfatter omkostninger til rejser, ophold, repræsentationsomkostninger samt ATP s investeringsomkostninger. For ATP udgjorde omkostningerne til pensionsvirksomhed 325 mio. kr. i Det sv a- rer til et gennemsnit på 68 kr. pr. medlem. Målt i forhold til den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, var ATP s administrationsomkostningsprocent 0,05. ATP s administrationsomkostninger er meget lave i såvel dansk som international mål e- stok. Sammenlignet med danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionska s- ser er ATP s administrationsomkostninger pr. medlem uden sammenligning de laveste i Danmark. ATP deltager løbende i internationale undersøgelser, der sammenligner omkostninger og resultater på pensionsområdet. ATP s administrationsomkostninger er 88 pct. lavere end det relevante benchmark baseret på data fra sammenlignelige selskaber i den internationale pensionsverden. Det lave omkostningsniveau hænger sammen med, at ATP er et meget enkelt produkt, der understøttes af den unikke danske administrative infrastruktur baseret på CPR- og CVR-registrene. Hertil kommer, at ATP i lighed med overenskomstaftalte ordninger er en obligatorisk ordning. Ordningens store udbredelse gør det desuden muligt at realis e- re en række stordriftsfordele. ATP har i de seneste år digitaliseret store dele af komm u- nikationen med medlemmerne. I relation til investeringsomkostninger udgjorde ATP s direkte omkostninger til Invest e- ringsvirksomheden i mio. kr. Det svarer til 0,04 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, eller 52 kr. pr. medlem. Medtages omkostninger til ekstern formueforvaltning og formueforvaltning via datterse l- skaber, udgjorde ATP s samlede investeringsomkostninger mio. kr. i Det svarer til 0,20 pct. af den gennemsnitlige formue, som ATP forvaltede i 2012, eller 248 kr. pr. medlem. Omkostningsniveauet er fortsat lavt såvel i dansk som i international sammenhæng. 8

9 ATP har beregnet de samlede årlige investeringsomkostninger i procent for alle danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Opgørelsen, som er foretaget ud fra selskabernes egne tal, viser, at ATP s investeringsomkostninger er blandt de l a- veste i Danmark. Den seneste internationale analyse viser, at ATP s investeringsomkostninger er væsentligt lavere end sammenlignelige institutter i den internationale pensionsverden. 7. Revisionens gennemgang af omkostninger i ATP koncernen ATP anvender et fakturabehandlingssystem til dokumentation, godkendelse og betaling af alle fakturaer. Systemet indeholder en godkendelsesproces, således at fakturaer kun kan betales efter, at den rette attestationsberettigede har godkendt fakturaen og i den forbindelse også har forholdt sig til at købet er foretaget i overensstemmelse med ATP s interne retningslinjer og politikker for området. Efter endt godkendelsesproces i faktur a- behandlingssystemet overføres data automatisk herfra til bogføring i økonomisystemet. ATP foretager en stikprøvevis kontrol af, at kontering og dokumentation for de afholdte og godkendte omkostninger er korrekt. Kontrollen udføres af økonomiafdelingen. Der er endvidere i 2012 indført en særskilt proces for gennemgang og kontrol af alle fakturaer som vedrører rejse- og repræsentationsudgifter samt udlæg. Ved gennemgangen kontrolleres det, at korrekt kontering er foretaget samt at dokumentationen for den afholdte omkostning er tilstrækkelig, herunder at rejsepolitik og regler for private køb og gaver, er overholdt. ATP s interne og eksterne revision har årligt gennemgået ATP s omkostningsmodel i forbindelse med deres løbende revision. Revisionen har også gennemgået området for indkøb og fakturabehandling og der har i 2011 været særskilt fokus på gennemgangen af udgifter til rejser og repræsentation. Resultatet af denne gennemgang blev præsenteret på et bestyrelsesmøde, og det gav ikke anledning til bemærkninger. Samlet har revisionen ikke haft bemærkninger til hverken omkostningsfordeling eller håndteringen af indkøb og fakturabehandling herunder dokumentation - og kontering af omkostninger. Det bemærkes endvidere, at ATP s revisorer i 2012 har udarbejdet en erklæring om ATP s økonomistyring til Udbetaling Danmark og dennes revisorer. ATP s revisorer har i den forbindelse med høj grad af sikkerhed erklæret sig om, at økonomistyringen i ATP er betryggende. ATP kan endelig henvise til de offentligt tilgængelige årsrapporter for de seneste 5 år inklusive revisorpåtegninger, der er tilgængelige via ATP s hjemmeside Det fremgår heraf, at såvel den interne som den uafhængige revision finder koncer n- regnskaber og årsregnskaber retvisende og ikke giver revisorerne anledning til forb e- hold. 9

10 8. Konklusion ATP er som selvejende, selvstændig institution reguleret af reglerne i ATP-loven. Det er derfor ATP s bestyrelse, der er ansvarlig for ATP s økonomiske og administrative dispositioner. Det fremgår af forretningsorden for ATP s bestyrelse og den fastlagte instruks til ATP s direktør, at bestyrelsen er forpligtet til at fastsætte særskilte retningslinjer om god forretningsadfærd i relation til fortrolighed, gaver og invitationer, repræsentation og interessekonflikter. Retningslinjerne afspejler, at ATP tager skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Samtidig afspejler retningslinjerne den særlige situation, som ATP står i, hvor det er en vigtig forudsætning for succes, at ATP fastholder sit internationale udsyn gennem kontinuerlig opbygning og udbygning af viden, netværk og kompetencer i såvel investeringsafdelingen som i ATP s øverste ledelsesorganer. Som en af Europas allerstørste pensionsfonde og som væsentlig international investor med investeringer for mere end 600 mia. kr., hvoraf mere end halvdelen er investeret på udenlandske kapitalmarkeder, er det i sagens natur nødvendigt, at ATP deltager i møder og arrangementer rundt i verden. Dette nødvendiggør en væsentlig rejseaktivitet. For at sikre ATP s uafhængighed og optimere mulighederne for opbygning og udbygning af viden og netværk er det i den forbindelse ATP s praksis og politik, at man uanset om man er inviteret eller selv tager initiativ til deltagelse bor på det hotel, hvor en konference eller et møde finder sted og selv afholder omkostningerne. Bestyrelsen har efter en gennemgang af sagen generelt ingen bemærkninger til, at a n- satte i ATP i forbindelse med tjenesterejser overnatter på hoteller, der er beliggende i nærheden af de faciliteter, hvor møder, forhandlinger m.v. med relevante samarbejdspartnere finder sted. Bestyrelsen lægger således vægt på, at ATP s medarbejdere i fo r- bindelse med udlandsophold er i stand til effektivt at varetage deres opgaver for ATP. Sagen giver således ikke generelt bestyrelsen anledning til bemærkninger til ATP s rejsepolitik eller til retningslinjerne for fortrolighed, gaver om invitationer, repræsentation og interessekonflikter. Bestyrelsen finder, at retningslinjerne er udtryk for en saglig forvaltning i forhold til de opgaver, som ATP skal løse. Bestyrelsen har dog anmodet ATP s ledelse om at præcisere de gældende retningslinjer for hotelophold således, at der i relation til hotelovernatninger fremadrettet vil gælde en beløbsgrænse. Bestyrelsen finder det uheldigt, at der i et konkret tilfælde fejlagtigt ikke er sket opkrævning af de for ATP uvedkommende udgifter. Bestyrelsen har dog noteret sig, at denne opkrævning nu har fundet sted, og at der efter det oplyste nu er implementeret et elektronisk system, der understøtter processerne i forbindelse med sådanne afregninger. 10

11 Bilag: 1. ATP s afgørelse af 18. marts 2013 vedrørende BT s anmodning om aktindsigt 11

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes I 07.11.2014 l1li I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Grønlands Selvstyre

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

FM2015111. Bilag 7 FM2015111. lm.01.25.01l15fm-labu-oooll

FM2015111. Bilag 7 FM2015111. lm.01.25.01l15fm-labu-oooll FM2015111 Bilag 7 FM2015111 lm.01.25.01l15fm-labu-oooll Deloitte Statsautonseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33,'6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuul, 08.09.2014 Strcengt personligt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

29. august 2011 REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN 28.

29. august 2011 REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN 28. Lars Lindencrone Petersen Partner J.nr.. 012657-0238 llp/shs T +45 72 27 35 35 llp@bechbruun.com REDEGØRELSE OM OVERDRAGELSEN AF VEDLIGE- HOLDELSESAKTIVITETER PÅ HELGOLAND DEN 19. DECEMBER 2008 OG DEN

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere