først blev et selvstændigt politisk felt, da forureningen var blevet et massivt problem ude i virkeligheden. 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "først blev et selvstændigt politisk felt, da forureningen var blevet et massivt problem ude i virkeligheden. 27"

Transkript

1 I erne udviklede R98 miljøet og arbejdsmiljøet før kommunen kærede sig om den slags: I det meste af direktør Seitzbergs tid kørte vi fuldstændig vores eget løb. Kommunen havde en sundhedskommission, der havde et hygiejneteknisk kontor, der ikke havde særlig interesse i vores område. Kommunens holdning var klart den, at affald har vi overladt til R98. Det gjorde man med sindsro. per Nilsson teknisk direktør R98

2 52 vi tog skraldet Dagrenovationskoncession Fugleperspektiv på Amagerforbrænding og bag det Amagerværket. Fra 1970 erne kunne de nyopførte anlæg, Amagerforbrænding og Vestforbrænding, honorere hovedstadsområdets behov for og krav til moderne affaldsforbrænding. leverandører af flydende kemikalieaffald ca. 1965, angivet i kubikmeter pr. år: Colon Emballage, Hothers Plads Dansk Sojakagefabrik, Islands Brygge B&W, Refshaleøen 230 Schous Fabrikker, Rentemestervej F. L. Smidth, Gl. Køge Landevejvej Bjørløvs Chromlæderfabrik, Trekronergade Sundby Gasværk, Amager Strandvej 105 Superfos Damann Luxol, Lygten 8 95 AGA, Uplandsgade M. Ballin & Sønner, Bryggerivej 7 30 Mærsk Kemi (Pyrolyseværket), Kløvermarksvej H. Lundbech & Co, Ottiliavej 7 21 I. Chr. Jensen, Holmbladsgade Dumex, Prags Boulevard Kymeia, Glentevej I alt at hovedstadskommunerne i 1965 besluttede at indgå som interessenter i to moderne forbrændingsanlæg: I/S Vestforbrænding og I/S Amagerforbrænding, der skulle placeres i henholdsvis Ejby ved Glostrup og på Amager. For KGR fik lukningen af lossepladsen på Amager pr. 1. januar 1969 for alt andet end husholdningsaffald betydning for udviklingen af et system af omlastningsstationer. KGR indrettede en omlastningsstation på lossepladsen på Amager, der modtog affald til omlastning og viderebefordring i store læs. I første omgang måtte selskabet køre erhvervsaffald til Tune losseplads. KGR s omlastningsstation på Artillerivej var blevet til efter studier af affaldshåndtering i USA, og erfaringerne derfra førte også til overvejelser om opbygning af et center for viden og teknik på affaldsområdet. Direktør Svend Seitzberg udarbejdede sammen med den tekniske chef, Per Nilsson, en plan for en storkøbenhavnsk samarbejdsorganisation på dagrenovationsområdet. Renovest var tænkt ind i en større fælleskommunal sammenhæng med en række omlastningsstationer med mekanisk komprimering, der kunne sikre ensartede og hygiejniske standarder og forsvarlig transport til forbrændingsanlæg eller andre kvitblivningsanlæg. Den stort tænkte plan fik tilslutning fra de københavnske borgmestre ressortborgmester Willy Brauer og overborgmester Urban Hansen men strandede på modstand fra omegnskommunerne, der ikke havde samme presserende behov for nytænkning og udvikling på affaldsområdet som København. Problemerne på affaldsområdet voksede i ubønhørlig takt med en stigende befolkning i hovedstadsområdet og stigende velstand, der gjorde Danmark til et rigt land med velfærd og forbrug som omdrejningspunkter. I 10-års-perioden fra 1969 til 1979 steg det private forbrug i årets priser med mere end tre gange fra godt 62 mia. kr. til godt 194 mia. kr. 25 Affaldsmængderne steg tilsvarende og overskred de eksisterende kommunegrænser. På den måde blev affaldet en øjenåbner for et generelt problem i hovedstadsområdet, hvor de mange autonome kommuner med hver deres politiske dagsorden ikke kunne finde ud af at løse fælles problemer i fællesskab. Behovet for en overgribende myndighed var presserende, men kommunalreformen af 1970 endte med at gå uden om hovedstadsområdet. I stedet kom i 1973 et Hovedstadsråd med repræ- sentanter for Københavns og Frederiksberg Kommuner og Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. Hovedstadsrådet skulle bl.a. tage sig af miljøplanlægningen, herunder etablering af rensningsanlæg og anlæg for behandling af affald, men rådet fik ikke selvstændig skatteudskrivningsret og derfor begrænset kompetence og indflydelse. På landsplan var kommunerne i 1971 gået sammen om at oprette Kommunekemi i Nyborg som det første danske behandlingsanlæg for farligt affald, hvor den tidligere københavnske miljøborgmester Willy Brauer blev direktør i Fra forurening til miljø Nat- og dagrenovation blev i 1960 erne defineret som en del af det nye begreb forurening, der blev en del af sprogbrugen sammen med ordet miljø. 26 De nye begreber blev forsynet med indhold i takt med industrisamfundets vækst og de problemer, som de mange nye oliebaserede produkter og kemiske stoffer gav. Ingen kendte virkningen på mennesker og omgivelser af de mange nye stoffer og affaldsprodukterne fra dem. Regeringen havde vanskeligt ved at forholde sig til det nye område, der først blev et selvstændigt politisk felt, da forureningen var blevet et massivt problem ude i virkeligheden. 27 I 1965 udgjorde affaldsmængden pr. indbygger ca. 270 kg, og byens samlede mængde slam var ca tons, mens den samlede mængde spildolie lå på ca tons årligt. I 1968 oplyste en københavnsk vognmand, at han dagligt kørte ca. 80 kubikmeter flydende affald fra bl.a. hospitaler, kemiske virksomheder, storindustrier, galvaniseringsanstalter, benzinstationer og olietanke, papirfabrikker og offentlige institutioner til lossepladsen ved Artillerivej. Oplysningen fremkom i forbindelse med en klage over den påtænkte lukning af lossepladsen. 28 I den forbindelse findes der en oversigt over de største leverandører af flydende kemikalieaffald, angivet i kubikmeter pr. år, se tabel ovenfor. Forurening havde hidtil som administrativt fænomen været spredt på en række forskellige ministerier og direktorater, 29 men sidst i 1965 nedsatte Folketinget et udvalg, der skulle danne sig et overblik over forurening i bred forstand med folketingsmedlem og biologiprofessor Morten Lange (SF) som formand. I 1967 nedsatte Socialdemokratiet i forlængelse af efterkrigstidens

3 54 vi tog skraldet Dagrenovationskoncession Forbrænding Frederiksberg i Anlægget stammede tilbage fra 1903 og var Danmarks første forbrændingsanlæg. Det blev moderniseret i 1930 erne og fungerede stadig i 1970 erne, da det blev afløst af Amagerforbrænding og Vestforbrænding. På billedet fra 1954 læsser to hestevogne affald af (privateje). Manuel aflæsning på lossepladsen i Valby i 1951 privat vognmand. Aflæsning på losseplads i 1960 erne med hydraulisk tømning fra KGR s nye biltype Norba, der komprimerede affaldet. rationaliserings- og planlægningsinitiativer et Udvalg for Samfundsplanlægning, der fik et underudvalg for røg, støj og møg. Underudvalget udarbejdede et debatoplæg, der blev udgangspunkt for et af folketingsmedlem Jens Kampmann i oktober 1969 fremsat forslag til folketingsbeslutning om forureningsbekæmpelse. Samtidig blev der af VKR-regeringen nedsat et regeringsudvalg med indenrigsministeren som formand og landbrugs-, handels- og kulturministeren som medlemmer, der under sig nedsatte et midlertidigt Forureningsråd i Den første egentlige, mere omfattende miljødiskussion i Danmark foregik i Folketinget den 31. oktober Forureningsrådet barslede i med 29 rapporter, og den nye socialdemokratiske regering af 11. oktober 1971 oprettede et Forureningsministerium i tilknytning til Ministeriet for offentlige arbejder med Jens Kampmann som minister. I 1972 kom en ny styrelse, Miljøstyrelsen, og i 1973 et selvstændigt ministerium, Miljøministeriet. Den første lovgivning, Miljøloven af 1973, der trådte i kraft i 1974, afløste de gamle københavnske sundhedsvedtægter, der havde reguleret forureningen i byen siden I erne gjaldt sundhedsvedtægten fra 1918 endnu i København. Det massive politiske fokus gjorde forurening og miljø til et særskilt politikområde og ikke kun i Danmark. 31 Det var udtryk for en erkendelse af, at det drejede sig om grænseoverskridende problemer. Som sådan var problemerne blevet indkredset allerede i 1960 erne, hvor en af de første dokumentationer for forurening som globalt fænomen kom i 1962 med Rachel Carsons bog Det tavse forår, der viste, at uhæmmet brug af det unedbrydelige giftstof DDT satte sig spor i miljøet. Denne erkendelse sparkede en debat i gang, der vendte sig mod den uhæmmede vækst som ideal for samfundsudviklingen og satte immaterielle værdier som livskvalitet og miljø i stedet. 10 år senere var miljøet kommet på erhvervslivets dagsorden et udtryk for, at den var ved at være virkelig gal. Det blev dokumenteret i bogen The Limits to Growth, der udkom i 1972 på initiativ af erhvervsledere fra storindustrien, samlet i Romklubben. Bogen, der blev finansieret af VW-fabrikkerne, solgte 9 mio. eksemplarer og blev oversat til 29 sprog i 1976 til dansk under titlen Grænser for vækst. I 1973 udkom i hvem-hvad-hvorserie Forureningens hvem-hvad-hvor. Debatten og Miljøbeskyttelsesloven var med til at befordre et tværkommunalt samarbejde om forbrændingsanlæg og deponier. De kommunale og tværkommunale myndigheder som Hovedstadsrådet af 1973 blev opfordret til at skabe overblik over affaldsmængder og affaldstyper. Loven repræsenterede et første tiltag til at få et samlet overblik over og kontrol med affald og affaldshåndtering og fik stor betydning for R98 og koncessionen. I praksis blev det oliekrisen i efteråret 1973, der forløste det samfundsmæssige fokus på miljøet. Det gjaldt også på affaldsområdet, fortæller Per Nilsson, der i 1967 var blevet ansat som udviklingschef i den nyoprettede driftstekniske afdeling: Til omkring 1970 var affaldshåndtering i det væsentlige en transportopgave. Oliekrisen i 1973 ændrede på det forhold. Krisen udløste en debat om udtømning af råstoflagre og genbrug, man begyndte at tale om forurening af jorden og vandet og grænser for vækst. Miljøbevidstheden kom så småt op til overfladen. Det fik en række konsekvenser som det forhold, at indsamling af papir igen begyndte at blive økonomisk rentabelt og politisk korrekt for at bruge en senere tids udtryk. 32 Per Nilsson blev en drivende kraft i udviklingen af ny miljøteknologi i R98. Han fortæller om overgangen fra det gamle til det nye system: Tidligere gjaldt det bare om at komme af med skidtet. Spildsamlere og produkthandlere havde taget hånd om de brugbare dele af affaldet. Deres arbejde blev i en vis forstand systematiseret under indtryk af miljødebatten R98 kørte forsøg i med sortering og genbrug af avispapir og jernskrot. I det meste af direktør Seitzbergs tid kørte vi fuldstændig vores eget løb. Kommunen havde en sundhedskommission, der havde et hygiejneteknisk kontor, der ikke havde særlig interesse i vores område. Kommunens holdning var klart den, at affald har vi overladt til R98. Det gjorde man med sindsro. I takt med at miljøsagen, genbrug og ressourcer mv. kom på den politiske agenda, blev embedsmændene også sporet ind på det, og der kom et samarbejde i stand, hvor det tidligere var R98, der kom med ønsker og forslag til, hvad man kunne gøre bedre. Per Nilsson Per Nilsson, der var civilingeniør af uddannelse, blev ansat som udviklingschef i KGR s driftstekniske afdeling i Han blev sjælen i den teknologiske og miljømæssige udvikling, der afgørende bidrog til at gøre R98 til et moderne, miljøteknologisk selskab, der gav sit bidrag til, at København og Frederiksberg kunne opfylde deres miljømålsætninger.

4 56 vi tog skraldet Dagrenovationskoncession KGR s vognpark i 1950 erne afspejler overgangen fra traditionel til moderne affaldshåndtering. Fra venstre hestevogn med bomlæs, dernæst to kassevogne, hvorefter følger en Kuka og en Norba med komprimering og endelig vekselbeholderbilen Lange Maren. Kravet om støvfri tømning var det væsentligste miljøkrav i erne. R98 s miljøbil var et konkret svar på den politiske miljødagsorden, der blev sat i årene omkring Miljøbilen holdt på et forud annonceret sted, hvor beboerne så kunne aflevere deres miljøfarlige affald. Udviklingen var også dikteret af bekendtgørelser fra Miljøministeriet som indsamling af madaffald fra restaurationer og sortering i papir, pap og glas mv. og der kom større almen bevågenhed på det, vi beskæftigede os med. 33 Den ændrede holdning til miljøet fra kommunal side manifesterede sig bl.a. i etableringen af Miljøkontrollen i København i 1971 året før den statslige Miljøstyrelse og udvidelsen af ressortområdet for Magistratens 5. afdeling. 34 Forbrænding af affald blev problematiseret efter Seveso-katastrofen, som Europa vågnede op til den 10. juli Katastrofen i Norditalien, hvor en kemisk fabrik tilhørende det schweizisk-nordamerikanske selskab Hoffman La Roche ved et uheld slap 2,5 kg dioxin ud og forgiftede byen og området med det ekstremt farlige giftstof, blev en samfundsmæssig øjenåbner for forurening og miljø som særdeles komplekse fænomener. I Tyskland førte katastrofen til, at der ligefrem kom et moratorium for forbrændingsanlæg. Affaldssortering og genbrug blev set som vejen frem. Danmark fik i 1978 et lovgrundlag for genbrug af papir og drikkevareemballage, og i 1981 åbnede landets første genbrugsstation. I R98 blev sortering af affald og genbrug prioriteret med et mekanisk sorteringsanlæg for industriaffald. I 1980 iværksatte selskabet forsøg med indsamling af glas og udviklede glasaffaldsbilen, og i 1983 blev Mærsk Kemis anlæg på Raffinaderivej opkøbt med henblik på genbrug af returpapir. EU kom i 1982 med det første Seveso-direktiv, der skulle forebygge uheld med farlige stoffer og beskytte befolkning og miljø. Den øvrige verden blev heller ikke forskånet for forureningsulykker i stor målestok. Den 28. marts 1979 skete der et radioaktivt udslip på atomkraftværket Three-Mile-Island i Pennsylvania, USA, og natten mellem den 2. og 3. december 1984 indtraf Bhopalulykken, hvor 40 tons dødelig gas slap ud fra det amerikansk-indisk ejede selskab Union Carbide India Limited s pesticidfabrik i Indien, hvor blev dræbt øjeblikkeligt og med tiden anslået Et fælles træk ved katastroferne var, at virksomhederne i første omgang undlod at informere om, hvad der var sket, og hvilke konsekvenser det kunne få, herunder hvilke forholdsregler befolkningen i området kunne tage. Denne måde at håndtere miljøkatastrofer på gav næring til en almindelig folkelig skepsis over for den kemiske industri og atomkraftindustrien. Arbejdsmiljøet Den autoritet, industrien havde haft som skaber af arbejdspladser og deraf følgende øget velstand, led alvorlige knæk i forbindelse med miljøkatastroferne. De indtraf under indtryk af et bredt samfundsmæssigt opbrud i den industrialiserede verden i årene omkring Opbruddet havde som én baggrund modstanden mod Vietnam-krigen, hvor USA s militær anvendte bl.a. dioxin, der som løvfældningsmiddel blev nedkastet over junglen i en anslået mængde af 550 kg. Seveso-udslippet var på 2,5 kg. Det mangesidede samfundsmæssige opbrud satte først og fremmest spørgsmål ved autoriteter af enhver art ungdommen vendte sig mod forældrene, kvinderne mod mændene, studenterne mod professorerne, arbejderne mod arbejdsgiverne, og nye politiske partier vendte sig mod det politiske establishment, der blev rystet i sin grundvold ved jordskredsvalget i Miljøforkæmpere og antiautoritære kræfter blev forenet i kampen for arbejdsmiljøet, der kom på dagsordenen som en udløber af studenteroprøret og manifesterede sig i form af samarbejde mellem arbejdere og studerende. En række rapporter dokumenterede arbejdsmiljøets skadelige indvirkning på arbejderne. Det begyndte med Malerrapporten fra 1971, der blev udgivet af en gruppe medicinstuderende fra Aarhus Universitet. På grundlag af interviews med lokale malere identificerede rapporten problemer med kvalme, hovedpine og svimmelhed og sporede problemerne til alkydmaling og dens organiske opløsningsmidler. Malerrapporten blev efterfulgt af en række rapporter om andre arbejdsmiljøskadelige fagområder, og murere, linoleumspålæggere, slagtere, bryggeriarbejdere og skraldemænd kom under luppen. Rapporterne var med til at inspirere både R98, fagforeningen og myndighederne til at få gjort noget ved arbejdsmiljøet på affaldsområdet. Ikke mindst skralde- Beholdere på hjul betød en kolossal lettelse bogstavelig talt for skraldemanden, der ikke længere skulle løfte beholderen op på skulderen. Fra omkring 1970 blev arbejdsmiljøet for skraldemænd yderligere forbedret med sliske og lifte her er Svend Olsen (tv) og Gunnar Jacobsen ved en kældernedgang med elektrisk renovationsslift.

5 58 vi tog skraldet Dagrenovationskoncession Indkørslen til det nye anlæg på Kraftværksvej med det nye navn Renholdningsselskabet af Anlægget, der blev taget i brug i 1972, var blandt de mest avancerede i Europa. R98 engagerede sig aktivt i lokalområdet bl.a. havde cykelløbet Amager Rundt start og mål på Kraftværksvej, og R98 var med til at sponsere cykelløbet, som her i maj Verner Robert Nielsen Verner Robert Nielsen, med øgenavnet Radisen (han havde været grønthandler) begyndte som skraldemand i KGR i 1968 og fik efterhånden opbygget et helt familiedynasti. Renovationsarbejdernes Fagforening Dagrenovationsarbejdernes Klub havde nok at tage fat på, men sidst i 1960 erne var der opbrud, også i fagforeningen. Skraldemændene oprettede deres egen fagforening, Renovationsarbejdernes Fagforening, i 1967 i protest mod chaufførgruppens brud med Dansk Armændenes fagforening lagde sig i selen, og der kom grænser for, hvor meget en skraldemand måtte bære, skubbe eller trække. Verner Robert Nielsen havde været grønthandler, før han begyndte som skraldemand i KGR i det sagnomspundne år Hans tidligere erhverv skaffede ham tilnavnet Radisen. Han fortæller om arbejdet dengang, der var jernbøtter til, som skulle bæres på nakken: Vi startede kl. 3 og mødtes et kvart over 2 i kantinen til morgenkaffe, før vi kørte ud. Der var en særlig stemning. Jeg blev fast mand ude i Tingbjerg, der var nybygget. Det blev regnet ud, at vi hver mandag bar 23 tons op fra kældrene derude. Der var ca. 20 jernbøtter pr. rum og 10 til 15 trappetrin ved hver kælder, det var tungt. Når du kom hjem om aftenen, kunne du godt mærke det i benene, og om natten lå du og spjættede, så sengen rykkede sig flere centimeter ud fra væggen. Vi havde kun en undertrøje på, og på højre skulder, hvor du havde bøtten, dannede der sig en flere centimeter tyk bræmme af hård hud. Dengang havde vi tre ugers ferie, og når vi kom tilbage og skulle slæbe bøtterne, kunne du begynde forfra med øm og blodig nakke, indtil den hårde hud var dannet. Slaggerne fra varmecentralen var tunge at slæbe. En fuld bøtte kunne nemt veje 100 kg, men det var bare op på nakken med den og så af sted. Efter indførelsen af nyt materiel og plastbøtter blev det noget lettere at være skraldemand, fortæller Radisen: I 1973/74 kom containerne på 600 liter som supplement til plastbøtterne på 110 liter, det var en stor lettelse. Det tunge slæb blev meget mindre. Vi var også begyndt at møde senere, kl. 5, og havde fri om lørdagen. Jeg havde nu ikke noget imod at arbejde lørdag og helligdage, der var ikke nær så meget trafik, og så havde folk tid at slå en sludder af. På helligdagene faldt der også lidt af man kunne godt have 15 til 20 øl med hjem. 35 R98 s nye domicil på Kraftværksvej, der stod færdigt i 1972, blev indrettet med vidtgående hensyn til arbejdsmiljøet for både skraldemænd og administrativt personale, og direktør Seitzberg gik i spidsen, fortæller driftsinspektør Kurt Jeppesen: Seitzberg var afholdt for de mange ting, han havde fået forbedret for skraldemændene deres arbejdsforhold og faciliteterne i R98. Han havde det synspunkt, at man ikke kunne tillade sig at udnytte en skraldemands arbejdskraft, mens han var ung og frisk, og så kassere ham, når han ikke kunne klare det hårde arbejde mere. Det medførte, at der blev fundet mindre belastende arbejde til de skraldemænd, der var oppe i årene. Skraldemændenes og personalets velfærd i det hele taget lå Seitzberg på sinde. Det var ham, der fik indrettet swimmingpool på R98 og squashbane og i det hele taget opmuntret til idrætsaktiviteter og socialt samvær Seitzberg var respekteret, også af fagforeningsformanden Børge Larsen. De to kunne godt have deres sammenstød, men dybest set nærede de stor tillid til hinanden. 36 Det var en stor kontrast til, hvordan forholdene havde været tidligere. Det kan Helmer Søndergaard tale med om: Hos vognmanden i 1930 erne og under krigen arbejdede vi i nogle gamle klude. Når vi gik hjem, tog vi bare forklædet af, det var hele forskellen. Vi vaskede os i hestenes drikketrug hænder og ansigt, mere blev det ikke til. Det var noget værre svineri i grunden, men sådan var det, man kendte ikke andet. Vognmændene var også kræmmere. De søgte hele tiden at presse lønnen eller snyde én, det var der ikke noget med i Renholdningsselskabet. 37 Sådan var det stadig på Frederiksberg omkring 1970, fortæller rådmand Chr. Lauritz Jensen, der var politisk chef for affaldsområdet: På Frederiksberg havde vi ingen faciliteter ingen kantine, ingen bade- og omklædningsmuligheder. Vi havde overdraget det til vognmændene, og de var hver især for små til at kunne sørge for den side af sagen. De har måske betalt sig fra det. I hvert fald blev forholdene betydeligt forbedrede for skraldemændene [efter R98 s overtagelse]. 38 Moderniserings- og rationaliseringsprocessen i årene omkring 1970 reducerede antallet af skraldemænd med ca. 100 fra 320 til 220. kurt jeppesen Funktionær Kurt Jeppesen fik til opgave at arrangere fester for ældre og afgåede medarbejdere. Festerne var meget populære og blev en årligt tilbagevendende begivenhed.

6 60 vi tog skraldet Dagrenovationskoncession Fagforeningsmøde i forbindelse med etableringen af Renovationsarbejdernes Fagforening i Stående Knud Ellegaard, der repræsenterede Dansk Arbejdsmands og Specialarbejder Forbund (DASF) i striden med chaufførerne, der meldte sig ud af forbundet. Det var skraldemændene utilfredse med og dannede deres egen fagforening, Renovationsarbejdernes Fagforening, der tilsluttede sig DASF. Siddende til højre for Knud Ellegaard ses direktør Seitzberg. Leach, Kampvognen en tidlig morgen ved Christianshavns Torv. Leach var af amerikansk fabrikat, baglæsser og forsynet med hydraulisk trykpladekomprimering. R98 anskaffede fem Leach-biler i 1970 erne til storskrald og dagrenovation. Tilnavnet Kampvognen angav, at Leach med sine tre aksler og sit komprimeringssystem, der kunne mase alt, var en tung og langsom vogn. Til gengæld var den slidstærk den sidste blev udfaset sidst i 1980 erne. Børge Larsen blev den første formand for Renovationsarbejdernes Fagforening. Skraldemandens uniform, før Arbejdstilsynet i 1993 satte en stopper for at bære beholdere, bestod af et læderforklæde og et læderslag, der dækkede ryg og nakke, og ikke at forglemme et stort bundt nøgler. bejdsmands og Specialarbejderforbund (DASF). Efter bruddet besluttede Dagrenovationsarbejdernes Klub at oprette en selvstændig fagforening under DASF med Børge Larsen som formand. Samtidig blev overenskomsten med Chaufførernes Fagforening opsagt og en ny indgået i april 1967 mellem Renovationsarbejdernes Fagforening og KGR, hvor hovedparten af medlemmerne arbejdede. Helmer Søndergaard, der var med til at oprette Renovationsarbejdernes Fagforening, fortæller om den nye overenskomst: Alt blev gjort op hvor højt der var til loftet i kælderrummene, hvor mange skraldebøtter der stod, hvor mange trin der var, og hvor lang tid man skulle bruge på tømningen m.m. Det øgede effektiviteten, der blev ikke tid til svinkeærinder. I løbet af 1950 erne forsvandt de gamle skraldemænd. Bumser og drukkenbolte kunne ikke klare den nye effektivitet. Den verden gik under, og det var vist meget godt. 39 Den nye overenskomst med KGR kom inden de store rationaliseringer i begyndelsen af 1970 erne, der reducerede arbejdsstyrken med ca. 35 pct., 40 og inden Miljøbeskyttelsesloven af 1973, der rummede en række arbejdsmiljøbestemmelser. Miljøbeskyttelsesloven, der trådte i kraft 1. oktober 1974, blev udfyldt bl.a. via forhandlinger mellem fagforeningen SiD s miljøkonsulent og Arbejdstilsynet. Forhandlingerne mundede bl.a. ud i, at alle adgangsveje og standpladser skulle forsynes med lys, og der skulle indføres nye vægtgrænser og bestemmelser for de nye beholdere erne bragte også en ny type arbejdere ind på arbejdspladsen, fortæller Per Nilsson: Jeg ser udviklingen som et generationsopgør, udsprunget af ungdoms- og studenteroprøret. En af parolerne fra 68 var, at studenterne skulle ud og arbejde ligesom i Kina og i R98 fik vi en del kinesere, der forstod at sætte lus i skindpelsen. De søgte især til de store arbejdspladser og var også på B&W og andre steder. Da Anker Jørgensen dannede sin arbejder-bonderegering, SV-regeringen i 1978, førte det til en arbejdsnedlæggelse, der udviklede sig til en konfrontation mellem selskabet og skraldemændene. I begyndelsen af 1980 erne var der tilløb til lignende politiske strejker, da Schlüter dannede firkløverregeringen. 41 Disse strejker bidrog til at give R98 et image som en radikaliseret arbejdsplads, hvor arbejderne i lighed med kollegerne på det nærliggende skibsværft B&W kunne sætte dagsordenen og sætte ledelsen ud af spillet og gjorde det for et godt ord. Det image blev ved at klæbe til R98 længe efter, at de vilde strejker var ophørt. Kineserne var hverken selskabets eller fagforeningens livret, men de kunne være vanskelige at stoppe og kunne knytte an til regulære arbejdsmæssige problemer som at vognene måtte vente op til 4-5 timer ved aflæsning som følge af dårlige tilkørselsforhold og for ringe kapacitet på anlæggene, fortæller Verner Robert Nielsen: Jeg husker, at vi omringede Christiansborg og Folketinget engang i 80 erne, tror jeg. Bilerne holdt med 4-5 centimeters afstand så tæt, at ingen kunne komme hverken ind eller ud. Vi blev så tiltalt for to forhold, dels ulovlig parkering dels landsskadelig virksomhed, det sidste var en alvorlig sag. 42 Opbruddet i 1970 erne og KGR/R98 s omstilling blev optakt til en udvikling på et nyt og avanceret niveau både teknologisk, miljømæssigt og organisatorisk for selskabet i 1980 erne et tiår, der også bragte skift på direktørposten.

7 62 r Dagrenovationskoncession 1952 Nærbillede af Leach viser, at den kunne kværne alt. De firkantede zinkbøtter, der kunne veje 100 kg med fyld i, blev udfaset i 1960 erne. noter 17 Beretning over det af KGR udførte forsøgsarbejde vedrø- ning), Landbrugsministeriet (vandløb, Giftnævnet, Kemika- rende organisation af dagrenovationsbortførelsen i Køben- liekontrollen), Fiskeriministeriet (havforurening, forurening af ferske vande) og Kulturministeriet (naturfredning). havn samt Selskabets Indstilling til borgerrepræsentationen om arbejdsplan og metoder, oktober Beretningen blev 30 Kampmann (1996), s. 17. udgangspunkt for det nye regulativ af I 1969 fik Sverige en miljøbeskyttelseslov, i 1970 fik Storbri- 18 R år for miljøet, s. 31. tannien et miljøministerium, i 1971 Frankrig og i 1972 Norge. 19 R år for miljøet, s. 32. I 1972 holdt FN den første internationale miljøkonference i 20 R år for miljøet, s. 35. Stockholm, og i efteråret 1973 kom EF s 1. miljøhandlings- 21 R år for miljøet, s. 16. program samme år som Danmark den 1. januar 1973 var 22 R år for miljøet, s blevet en del af EF og dermed af den fælles miljøpolitik. Det 23 R år for miljøet, s danske udenrigsministerium havde i marts 1971 som dansk 24 R år for miljøet, s strategi udsendt Internationalt Samarbejde om Miljø- og For- 25 Statistisk tiårsoversigt 1980, s ureningsproblemerne. I Salmonsens Konversationsleksikon fra 1920 erne hedder 32 R år for miljøet, s. 43. det om forurening: Forurening (af Fiskevande) se Fiske- 33 Interview. sygdomme, mens ordet miljø slet ikke findes i leksikonet. 34 Magistratens 5. afdeling var blevet etableret i 1917 med Ordene forurening og miljø i moderne forstand forekommer Køben havns Sporveje som ressort, borgmesteren blev be- først i 1960 erne, jf. Engberg (1999), s. 17 og 326. nævnt sporvejsborgmester eller trafikborgmester. Miljø, for- I bogen Det Heles Vel opererer Jens Engberg (1999) med syning og teknik kom ind som nye ressortområder efter 2. fire perioder i forureningens og forureningsbekæmpelsens verdenskrig. Charlotte Ammundsen, der sad som borgme- historie i Danmark: 1: til midt i 1800-tallet ikke mange ster for 5. afdeling fra 1982, benævntes i sin sidste borgme- begrænsninger på grund af uudviklet teknologisk stade; 2: sterperiode ( ) miljø- og forsyningsborgmester. Fra 2006 var betegnelsen teknik- og miljøborgmester. anden halvdel af 1800-tallet retten til at forurene betragtes ikke længere som en selvfølge og reguleres via sundheds- 35 R år for miljøet, s vedtægter m.m.; 3: ca til 1950 forurening bliver 36 R år for miljøet, s mærkbar som følge af industrialisering og intensiv land- 37 R år for miljøet, s.26. brugsdrift, fortsat regulering via sundhedsvedtægter m.m.; 38 R år for miljøet, s. 42 4: ca og frem miljøet bliver noget, der samlet set skal 39 R år for miljøet, s. 27. beskyttes med lovgivning og institutioner (s ). 40 Leon Poulsen (1992), s Eriksen (1996), s R år for miljøet, s Arbejdsministeriet (dele af arbejderbeskyttelseslovgivnin- 42 R år for miljøet, s. 48. gen), Handelsministeriet (olieforurening af havet, dump- 63

8 64 r Dagrenovationskoncession

9 66 vi tog skraldet Renholdningsselskabet af 1898 fra 1972 til kapitel 3 Renholdningsselskabet af 1898 fra 1972 til 1993 fra vognmandsforretning til højteknologisk virksomhed Industrialiseringen og autoritetsopgøret bragte kvinderne ud på arbejdsmarkedet med en ny selvbevidsthed som selvforsørgende. Det fik indvirkning på familien som institution, og ved siden af kernefamilien opstod nye familieformer som storfamilien, den enlige forsørger-familie og nye samlivsformer som det serielle monogami. På den politiske scene blev der ligeledes vendt op og ned på vante forestillinger med jordskredsvalget i efteråret 1973, der bragte tre nye protestpartier på tinge Fremskridtspartiet, der vendte sig mod papirnusseri og skatteflåning med den karismatiske nulskatteadvokat Mogens Glistrup i spidsen, Centrum Demokraterne, der talte bil- og parcelhusejernes sag og rasede mod beskatningen af disse forbrugsgoder og mod mediernes røde lejesvende med den frafaldne socialdemokrat Erhard Jacobsen i spidsen, og som det tredje Kristeligt Folkeparti, der vendte sig mod sædernes forfald den frie abort og pornoens frigivelse. Økonomisk blev oliekrisen i 1973/74 en øjenåbner, der satte spørgsmål ved den ubekymrede vækstoptimisme i forbrugersamfundet. Den første oliekrise KGR bliver til R98, og Frederiksberg kommer med i koncessionen. R98 udvikler sig til en højteknologisk virksomhed med miljø, genbrug og tidsstuderede akkorder og så ekspanderer sel skabet under en ny direktør. udsprang af konflikten i Mellemøsten mellem Israel og dets arabiske naboer. De arabiske lande var hovedproducenter af olie og besluttede at skære ned på olieleverancerne til de vestlige industrilande, der støttede Israel. I Danmark var situationen alvorlig i oktobernovember Vinteren stod for døren, og oliereserverne rakte til en til to måneders forbrug ved øjeblikkelig stop for tilførslerne. Så galt gik det ikke, men oliepriserne steg mærkbart, og det blev chokerende klart, hvor afhængigt det moderne samfund var af én energikilde mere end 90 pct. af det samlede energiforbrug stammede fra importeret olie. Hver anden gadelygte blev slukket, der blev skruet ned for varmen i offentlige bygninger, og forbrugssamfundets hellige ko, bilen, måtte blive i garagen på de bilfrie søndage hvad bliver det næste, spurgte mange sig selv. Den første oliekrise blev i 1979 fulgt af den anden, der ikke var mindre alvorlig. Den udsprang som den første af det politisk ustabile Mellemøsten, hvor uroligheder i verdens næststørste olieproducerende land, Iran, førte til shahens fald og indførelse af et islamisk præstestyre. Den iranske revolution udløste en otte år lang krig med nabolandet Irak, hvor de stridende parter

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 Jørgen Burchardt Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 I dag introduceres med korte mellemrum nye metoder til at lede og organisere arbejdet. En stadig strøm

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 2. 23. april 2014 LEDER FORÅR PÅ VEJ - OGSÅ I EMBALLAGEBRANCHEN? Forbruget spirer svagt, og fra tillidsrepræsentanter på flere af de danske grafiske arbejds pladser berettes der også om begyndende

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Historien om Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag

Historien om Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag Historien om Stige Ø Rasmus S. Larsen Fjordens Dag Indhold Den korte historie om Stige Ø 4 Odense Havn og Kanal 7 Turen går til Stige Ø 8 - om søndagsture, Søpavillonen og Bach Dauckes tivoli Besættelsestiden

Læs mere

KOMPRESSORFORRETNINGEN EN INDUSTRIHISTORIE

KOMPRESSORFORRETNINGEN EN INDUSTRIHISTORIE MED MERE END 50 ÅRS ERFARING INDENFOR KOMPRESSOR TEKNOLOGI OG STÆRKT ENGAGEREDE MEDARBEJDERE, ER VORES FOKUS RETTET MOD AT UDVIKLE OG ANVENDE AVANCERET KOMPRESSOR TEKNOLOGI TIL OPNÅELSE AF STANDARD INDSTILLINGER

Læs mere