Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens bestemmelser"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Helhedsplan for Vesterhavnen...5 Lokalplanens formål og indhold... 7 Forhold til anden planlægning... 8 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1.0 Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Trafikale forhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Forudsætninger for ibrugtagen af bebyggelse Grundejerforening Påtaleret Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1, Matrikulære forhold Kortbilag 2, Delområder Kortbilag 3, Byggefelter og trafik Kortbilag 4, Illustrationsplan

2 2 Lokalplanens redegørelse

3 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund I løbet af 90 erne forsvandt størstedelen af den erhvervsaktivitet, der foregik på Vesterhavnen. Denne situation åbnede nye muligheder for byen. Byrådet var indstillet på, at der i stedet for de traditionelle havneerhverv skulle ske en boligorienteret byomdannelse på de overflødiggjorte havnearealer. En byomdannelse, hvor det kvalitative ved at bo tæt på vandet skulle sættes i højsæde. I sommeren 1999 udsendte Byrådet et debatoplæg, der mundede ud i en helhedsplan som ramme for det videre arbejde. Helhedsplanen fastlagde de overordnede retningslinier for en byudvikling bestående af varierende boligbebyggelser, der sammen med mere blandede bolig/ center områder skulle udgøre en ny sammenhængende bydel med en maritim karakter og med respekt for- og naturlig kontakt med den eksisterende by. Helhedsplanen er indarbejdet i Kommuneplan 2001 for Nyborg Kommune. Nyborg Kommune har aftalt at sælge den sydligste del af området, kaldet Sydkajen, til en investor, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på arealet i overensstemmelse med intentionerne i helhedsplanen. Byrådet har derfor besluttet at udarbejde denne lokalplan, der skal muliggøre opførelsen af den ønskede boligbebyggelse. Bebygelsen set fra øst 3

4 Lokalplanens redegørelse Helhedsplan for Vesterhavnen Udviklingen af Vesterhavnen skal ske inden for rammerne af den overordnede helhedsplan, der er vist og beskrevet nedenfor. Helhedsplanen er opdelt i 7 rammeområder i relation til Kommuneplan Der er foretaget nogle mindre justeringer i forhold til Kommuneplan 2001, hvilket er sket på baggrund af kommuneplantillæg nr. 5. Nyt byområde Vesterhavnen skal ændre karakter fra erhvervshavn til bynært center- og boligområde. Målet med byomdannelsen er at skabe et attraktivt byområde med en maritim karakter, hvor kontakten til vandet spiller en afgørende rolle i forbindelse med bebyggelsens udformning, materialevalg og arkitektur. Adgangen til området skal primært ske via en ny vejafgang fra krydset Strandvejen/Korsgade. Den eksisterende vej Havnepladsen skal etabableres som områdets hovedadgangsvej og fordelingsvej. Hele kajstrækningen skal gøres offentlig tilgængelig ved anlæg af promenader, anlægsbroer, pladser til ophold og rekreativ brug. Der kan i området opføres et etageareal på m². I det følgende er de enkelte rammeområder med byggemulighed beskrevet nærmere. Område 1.C.8 Svansøkarréen Der åbnes mulighed for en karrébebyggelse med facade i gadelinie i harmoni med den eksisterende bebyggelse i bykernen. 4 Anvendelsen fastlægges til centerformål i form af etageboliger med mulighed for indpasning af butikker i stueetagen. Der er reserveret areal til et jollebassin i områdets sydlige del. Inden for rammeområdet kan der opføres et etageareal på max m² Område 1.C.9 - Fiskerbyen Området er beliggende centralt i området mod lystbådehavnen. Det er hensigten at skabe et maritimt erhvervs- og bomiljø med fiskeriaktiviteter og mulighed for caféer, restauranter og lign., der kan integreres med boliger. Bebyggelsen skal være intim med maritime motiver og med mulighed for tværgående passager. Inden for rammeområdet kan der opføres et etageareal på max m² Område 1.C.10 Havnefronten Nord Ny bebyggelse skal opføres som punkthuse i max. 3 etager, der kan anvendes til centerformål i form af etageboliger med mulighed for liberale erhverv, restauranter og lign. i stueetagen. Hele kajstrækningen skal indgå som en del af det sammenhængende promenadeareal. Inden for rammeområdet kan der opføres et etageareal på max m² Område 1.B.36 Havnefronten Syd Bebyggelsen skal opføres som boligblokke med gavl mod kajkanten med mulighed for at bygge ud i havnebassinet, hvis der etableres offentlig passage under bygningerne langs kajkanten, som en del af det sammenhængende promenadeareal. Der er tale om en ren boligbebyggelse, der kan opføres i op til 5 etager i en nutidig arkitektur af høj kvalitet. Inden for rammeområdet kan der opføres et etageareal på max m². Område 1.B.37 - Sydkajen Bebyggelsen skal opføres som tre fritliggemde boligblokke i et nutidigt og maritimt formsprog. Denne lokalplan beskriver mere detaljeret det ønskede boligprojekt på Sydkajen. Inden for området kan der opføres et etageareal på max m².

5 Lokalplanens redegørelse Helhedsplan for udbygningen af Vesterhavnen 5

6 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens formål og indhold Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige ende af Vesterhavnen og beslaglægger et areal på ca. 1 ha. Det er Byrådets hensigt, at der inden for området sikres en markant bebyggelse af høj arkitektonisk værdi. Da lokalplanområdet danner den sydlige afslutning på Vesterhavnens byudvikling, er der lagt vægt på, at der opføres en markant bebyggelse i et nutidigt og maritimt formsprog. Byrådet mener, at dette er tilgodeset i den bebyggelse, der ønskes realiseret på baggrund af lokalplanen. Der ønskes opført en bebyggelse bestående af tre lige store boligblokke. Blokkene placeres parallelt, så der sikres fri gennemsigtighed fra Dyrehavevej og fra kaj til kaj gennem området. Bebyggelsen vil med sine skrå afskårne gavle og store altan- og glaspartier samt materiale- og farvevalg give bebyggelsen en let, lys og maritim karakter. Boligblokkene er hævet på søjler, hvor de nødvendige parkeringspladser er placeret. Herfra er der ligeledes adgang til boligerne via trappe/elevatortårn. Vejadgangen til området sker via en intern boligvej, der forløber øst for bebyggelsen. De fælles opholdsarealer indrettes mellem boligblokkene. Der etableres en offentlig promenade langs hele kajforløbet, hvor fiskeribroen udgør den vestlige del. Mod syd og øst etableres promenadearealer langs kajen, der i den nordøstlige ende af området skal integreres i en pladsdannelse med mulighed for opførelse af en kiosk eller lignende. På fiskeribroen åbnes der mulighed for opførelse af et antal skure til opbevaring af fiskeredskaber. Der skal over den eksisterende stenkastning etableres gangbroer fra fiskeribroen til boligbebyggelsen og promenaden. Facade mod nord 6 Facade mod syd

7 Lokalplanens redegørelse Forhold til anden planlægning Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinierne i Regionplan Kommuneplanen Området er omfattet af rammebestemmelserne i Kommuneplan 2001, område 1.B.37 Rammebestemmelserne fastlægger bl.a.: - at områdets kan anvendes til boligformål i form af etageboliger, - at kajarealerne skal være offentligt tilgængelige som en del af et sammenhængende promenadeareal på hele havnefronten. - at bebyggelse kan opføres i 3 og 4 etager med en max. bygningshøjde op til 16 m. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne, bortset fra etageantallet og etagearealet. Der ønskes opført en bebyggelse med åben stueetage, der reelt fremstår i 5 etager. Da bygningshøjden ikke fraviges, har Byrådet besluttet at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, der åbner mulighed for den ønskede bebyggelse. Det samlede etageareal for bebyggelsen andrager m², hvor kommuneplanen opererer med et max. etageareal på m². Byrådet har besluttet at indarbejde denne overskridelse i kommuneplantillægget, - dog således, at det samlede etageareal for hele Vesterhavnen ikke fraviges. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2001 er vedtaget sideløbende med denne lokalplan. Tillægget omfatter en omfordeling af etagearealet på Vesterhavnen, herunder en justering af rammeafgrænsningen. Planlægning i kystzonen Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Der skal jf. planlovens 16 redegøres for bebyggelsens påvirkning af kystzonen. Såfremt bebyggelsen i højde og volumen afviger væsentligt fra den eksisterende bebyggelse, skal der gives begrundelse herfor. Bebyggelsen, der består af tre fritliggende boligblokke, ønskes opført med en bygningshøjde på max. 16 m. Byrådet finder, at de valgte volumener og højder kan opføres på det pågældende sted (tidligere havneerhvervsområde) uden at virke skæmmende i kystzonen. Bebyggelsen forudsættes opført i en let og transperent arkitektur, og placeringen på tværs af Sydkajen åbner rig mulighed for kig mellem de enkelte boligblokke til vandet. Byrådet skønner, at den ønskede bebyggelse vil kunne fremstå som en markant sydlig afslutning f Bebyggelsen set fra havneindsejlingen 7

8 Lokalplanens redegørelse på byudviklingen af Vesterhavnen. Zonestatus Området er beliggende i landzone, men skal med lokalplanens endelige vedtagelse overføres til byzone. Agenda 21 Der skal tilstræbes at etablere et attraktivt boligområde, der giver gode muligheder for udfoldelse og oplevelser samt uformel kontakt mellem beboerne. Drift og vedligeholdelse af grønne arealer inden for lokalplanområdet skal ske uden brug af pesticider. Byrådet vil lægge vægt på, at byøkologiske principper, ressourcebesparende foranstaltninger og handicapvenlige løsninger indgår som vigtige forudsætninger for udformning og indretning af lokalplanområdets bebyggelse og friarealer. Boligreguleringsloven Jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene har Byrådet besluttet at bestemmelserne om bopælspligt ikke skal gælde for boligbyggeri på Vesterhavnen. Byrådet har vedtaget at max. 20 % af boligerne i hvert enkelt område kan sælges uden bopælspligt ved førstegangssalg. 8 Byomdannelse Miljøministeriet har fremlagt et lovforslag til ændring af planloven og forslag til vejledning om ekstern støj i byomdannelsesområder, specielt for at muliggøre byomdannelse af ældre erhvervsog havneområder. Det vil bl.a. betyde, at der i en overgangsperiode på 3-5 år vil kunne arbejdes efter et særligt regelsæt i forhold til de ellers gældende regler omkring miljøforholdene ved sammenblanding af erhverv og boliger. Miljøforhold Risikovurdering Koppers Denmark A/S er udpeget som risikovirksomhed i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000, og der er fastlagt et konsekvensområde med en radius på 500 m omkring virksomheden. Inden for konsekvensområdet skal der ved etablering af risikofølsomme anvendelser f.eks. boliger vurderes om risikoforholdene er acceptable. Der foreligger endnu ikke en sikkerhedsanalyse for Koppers Denmark A/S til vurdering af i hvilken afstand fra Koppers anlæg, det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at opføre nye boliger. Analyse og vurdering af sikkerhedsforholdene er under udarbejdelse. Den foreløbige vurdering viser, at en sikkerhedsafstand ikke vil berøre arealerne til boligbebyggelse på Vesterhavnen. Støj De eksisterende virksomheder på havnen, der påvirker området støjmæssigt, forudsættes udflyttet i takt med at Vesterhavnen omdannes til bolig- og centerformål. Der skal dog fortsat være erhverv på havnen i form af fiskeri med tilhørende aktiviteter, der forventes at kunne blive i området uden støj- og miljømæssige konflikter. Støjende følgeaktiviteter som f.eks. afhentning af fisk skal styres inden for acceptable tidsrum i overensstemmelse med miljølovens gældende regler. Virksomheden Koppers Denmark A/S, der ligger syd for havneområdet, påvirker området støjmæssigt. Jf. Miljøstyrelsens vejledning må boligområdet påvirkes med 50/45/40 db(a) henholdsvis dag/aften/nat, - jf. de vejledende støjgrænser. Ved miljøgodkendelse har virksomheden fået godkendt et tillæg på 4 db(a) for det natlige støjniveau. Den maximale tilladte støjbelastning må således ikke overstige 50/45/ 44 db(a) henholdsvis dag/aften/ nat. Stormflod I forbindelse med projektering og opførelse af bebyggelse anbefaler Kystinspektoratet, at nybyggeri ikke etableres med sokkelkote under 1,40 m DNN. Vandstanden vil nå eller overstige denne kote i gennemsnit én gang pr. 50 år. Dermed vil en af forudsætningerne for at kunne få erstattet skader som følge af stormflod være opfyldt. Forsyningsforhold Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Nyborg kommunes varmeplan og skal fjernvarmeforsynes. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Nyborg Kommunes Spildevandsplan som fælleskloakeret område.

9 Lokalplanens redegørelse Med Kommuneplantillæg nr. 5 ændres dette til, at Vesterhavnen skal planlægges som separatkloakeret område. Lokalplanerne inden for Vesterhavnsområdet fastlægger derfor krav om separat afløbssystem. Tagvand udledes uden renseforanstaltninger til havnebassinet, hvorimod overfladevand fra vej og parkeringspladser udledes til havnebassinet via sandfang og olieudskiller. Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende inden for Nyborg kommunale vandforsyning. Fælles antenne Lokalplanområdet skal tilsluttes et fællesantennesystem. Affald Der skal indrettes affaldsøer til sortering og indsamling af genanvendeligt affald. Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. 18 i lov om planlægning. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan påklages Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K under Miljø- og Energiministeriet, for så vidt angår retlige spørgsmål, jfr. 58. Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger, efter afgørelsen er meddelt, jf

10 10 Lokalplanens bestemmelser

11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1.0 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at sikre, at lokalplanområdet anvendes og bebygges i o- verensstemmelse med helhedsplanen for Vesterhavnen (se side 6). at muliggøre opførelsen af en etagehusbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet med associationer til det maritime. at sikre et offentligt tilgængeligt promenadeareal langs hele kajstrækningen. at sikre, at de ubebyggede arealer indrettes i harmoni med de øvrige områder på Vesterhavnen med hensyn til belægninger, belysning, inventar og beplantning. 2.0 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 916 a Nyborg Bygrunde, samt alle matrikler, der efter den 1. januar 2003 udstykkes fra den nævnte ejendom, og som er beliggende inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres området fra landzone til byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i Delområde I og Delområde II, som vist på Kortbilag Områdets anvendelse 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål. Byrådet har dog vedtaget, at max. 20% af boligerne kan sælges uden bopælspligt ved førstegangssalg. Dette kan kun ske efter ansøgning til kommunen. 3.2 Delområde II må kun anvendes til offentlige formål i form af promenade. Den vestlige del af promenaden etablers som bådebro, hvor der kan foregå aktiviteter i forbindelse med de lokale erhvervsfiskere. 4.0 Udstykning 4.1 Matrikulære ændringer inden for lokalplanens område kan gennemføres, så hver boligblok er beliggende på egen matrikel. 4.2 Det offentlige promenadeareal skal være beliggende på egen matrikel. 5.0 Trafikale forhold 5.1 Lokalplanområdet skal trafikbetjenes fra den centralt beliggende stamvej nordsyd gennem Vesterhavnen. 5.2 Der skal udlægges en privat fællesvej A-B, som vist på kortbilag 3, hvis udformning skal godkendes af Byrådet. 5.3 Den enkelte boligblok skal trafikbetjenes i princippet som vist på illustrationsplanen på kortbilag Der skal etableres min. 1 parkeringsplads pr. bolig, der placeres under den enkelte boligblok. Der skal anlægges gæstepladser svarende til ½ parkeringsplads pr. bolig i forbindelse med den private fællesvej. 5.5 Interne veje og p-pladser skal anlægges med fast belægning. 5.6 Der skal etableres tre gangpassager fra fiskeribroen principielt som vist på kortbilag Ledningsanlæg 6.1 Spildevand skal tilledes Nyborg centrale renseanlæg. Afløbssystemet skal etableres til separatsystem. Projekt for bortledning af spildevand skal særskilt godkendes af Nyborg Kommune. 6.2 Belysning af veje og andre udearealer skal udføres efter Byrådets anvisning. 6.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes et fællesantenneanlæg. 6.4 Der må ikke opstilles nogen form for individuelle antenner. Parabolantenner kan opstilles, under forudsætning af at de placeres på terræn eller på gulv på altaner. 7.0 Bebyggelsens omfang og placering Delområde I: 7.1 Inden for delområdet kan der 11

12 Lokalplanens bestemmelser opføres et boligetageareal på max m² 7.2 Der kan inden for delområdet opføres 3 lige store boligblokke. 7.3 Boligblokkene skal placeres inden for de på kortbilag 3 viste byggefelter. 7.4 Den enkelte boligblok kan opføres i max. 5 etager med en max. bygningshøjde på 16 m. 7.5 Der kan efter særlig tilladelse etableres et mindre antal småbygninger i form af skure og lignende. Delområde II: 7.6 Der kan opføres max 16 skure til opbevaring af fiskeredskaber og lignende, inden for de på kortbilag 3 viste byggefelter. 7.7 Fiskeskurene skal være i- dentiske med hensyn til størrelse og udformning. Højden af skurene må ikke o- verstige 3,5 m. 7.8 I forbindelse med den offentlige plads i delområdets nordøstlige hjørne kan der opføres en mindre café, kiosk, ishus eller lignende med et max. etageareal på 50 m². 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden Delområde I: 8.1 De tre boligblokke skal fremstå identiske med hensyn til arkitektonisk udtryk, detaljering og materialevalg. 8.2 Bebyggelsens ydre fremtræden skal i princippet være i overensstemmelse med det arkitektoniske udtryk, der fremgår af lokalplanens illustrationer. 8.3 Bebyggelsen skal fremstå i lyse farver. Delområde II: 8.4 Fiskeskurene skal opføres i træ og fremstå i samme røde farve, og tage skal dækkes med sort tagpap Den i punkt 7.8 nævnte bebyggelse (kiosk) skal opføres i høj materialemæssig og arkitektonisk kvalitet. 9.0 Ubebyggede arealer Delområde I: 9.1 Belægninger, belysning, beplantning samt disponering af friarealer skal ske i harmoni med den af Byrådet godkendte helhedsplan for Vesterhavnen (jf. punkt 9.5) 9.2 De ubebyggede arealer skal disponeres og anlægges i princippet som vist på illustrationsplanen på kortbilag Alle ubebyggede arealer skal anlægges og beplantes med henblik på en giftfri drift og vedligeholdelse. 9.4 Udendørs oplagring må ikke finde sted, og der må ikke henstilles både, uindregistrerede køretøjer og campingvogne samt lastvogne Delområde II: 9.5 Alle offentlige promenadearealer skal med hensyn til belægninger, belysning og inventar etableres på baggrund af en af Byrådet godkendt samlet plan for hele Vesterhavnen Støjforhold 10.1 Boligbebyggelse må ikke påføres en støjbelastning fra virksomheder, der målt u- dendørs overstiger 50/45/40 db(a) for henholdsvis dag/ aften/nat Ved miljøgodkendelse har virksomheden Kobbers Denmark A/S fået godkendt et tillæg på 4 db(a) for det natlige støjniveau. Den maximale tilladte støjbelastning fra denne virksomhed må ikke overstige 50/45/44 db(a) for henholdsvis dag/aften/nat Forudsætninger for ibrugtagen af bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet fjernvarmenettet og et fællesantenneanlæg, samt at spildevandet er tilsluttet Nyborgs offentlige kloaksystem Bebyggelsen må ikke tages i brug, før de til området hørende friarealer, veje og stier er anlagt. 12

13 Lokalplanens bestemmelser Dispensation kan opnås på betingelse af, at der stilles sikkerhed for en forholdsmæssig del af de forventede omkostninger til etablering og færdiggørelse af de ovennævnte anlæg Påtaleret 13.1 Påtaleret overfor nærværende lokalplan har alene Nyborg Byråd Grundejerforening 12.1 Senest når halvdelen af Vesterhavnen er udbygget skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere/boligforeninger/ejerforeninger på Vesterhavnen 12.2 Inden for lokalplanområdet skal der etableres en forening, som skal forestå drift og vedligeholdelse af interne veje, stier og fællesarealer. Foreningen skal tilsluttes den i punkt 12.1 nævnte fælles grundejerforening for Vesterhavnen. 12.3Grundejerforeningernes vedtægter skal godkendes af Byrådet Vedtagelsespåtegning 14.1 Således vedtaget endeligt af Nyborg Byråd den 19. maj 2003 P. b. v. Jørn Terndrup Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør 13

14 Kortbilag Lokalplangrænse 14 Kortbilag 1 - Matrikulære forhold mål 1:1000

15 Kortbilag Lokalplangrænse Delområdegrænse Kortbilag 2 - Delområder mål 1:

16 Kortbilag Lokalplangeænse Byggefelter A - B Privat fællesvej Delområdegrænse Vejadgang/passage 16 Kortbilag 3 - Byggefelter og trafik mål 1 : 1000

17 Kortbilag Kortbilag 4 - Illustrationsplan 17

Lokalplan nr. 112 D. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts Vesterhavnen Boligbebyggelse på Havnefronten Syd

Lokalplan nr. 112 D. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts Vesterhavnen Boligbebyggelse på Havnefronten Syd Lokalplan nr. 112 D Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2004 Vesterhavnen Boligbebyggelse på Havnefronten Syd 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Helhedsplan for

Læs mere

Lokalplan nr. 112 B. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juni 2003. Vesterhavnen Fiskerbyen nord

Lokalplan nr. 112 B. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juni 2003. Vesterhavnen Fiskerbyen nord Lokalplan nr. 112 B Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juni 2003 Vesterhavnen Fiskerbyen nord 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Helhedsplan for vesterhavnen... 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 112 F. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling juni 2006. Vesterhavnen Bebyggelse på Fiskerigrunden - Etape III

Lokalplan nr. 112 F. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling juni 2006. Vesterhavnen Bebyggelse på Fiskerigrunden - Etape III Lokalplan nr. 112 F Nyborg Kommune Teknisk Afdeling juni 2006 Vesterhavnen Bebyggelse på Fiskerigrunden - Etape III 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Helhedsplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 144 C

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 144 C NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 144 C DSB-arealerne Midterpieren 1. etape august 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens formål og indhold...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr Nyborg Kommune Teknisk Afdeling august Boligbebyggelse ved Rejstrupvej i Aunslev

Lokalplan nr Nyborg Kommune Teknisk Afdeling august Boligbebyggelse ved Rejstrupvej i Aunslev Lokalplan nr. 129 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling august 2002 Boligbebyggelse ved Rejstrupvej i Aunslev 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 136. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2004. Overførsel af otte områder i Nyborg fra landzone til byzone

Lokalplan nr. 136. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2004. Overførsel af otte områder i Nyborg fra landzone til byzone Lokalplan nr. 136 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2004 Overførsel af otte områder i Nyborg fra landzone til byzone 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999. i ~ .~ ~ Skærven

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999. i ~ .~ ~ Skærven Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999.~ ~ i ~ Skærven 2 Indhold Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 6 Forhold til anden planlægning 6 Forsyningsforhold 8 Lokaiplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Offentliggørelse af lokalplan nr tillæg til lokalplan nr. 133 for Nyborg Friskole

Offentliggørelse af lokalplan nr tillæg til lokalplan nr. 133 for Nyborg Friskole Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Til modtagere af Nyborg Kommunes lokalplaner Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Mikkel Elkær Ibsen Tlf. 6333 6822 E-mail: mii@nyborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej Lokalplan nr. 117 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Nyborg Jern centeret Aktivhuset Hyrdegyden 25 m pistolbane 50 m riffelbane Skytternes hus Halvej Nyborghallerne Skydebaneanlæg ved Halvej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999 -~ Sø - I Nyborg Politistation 2 Indhold Lokaiplanens redegørelse 6 Lokaiplanens baggrund 6 Lokaiplanens indhold 6 Forholdet til anden planlægning 6 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, maj ~li. pi~ Plejecenteret Jernbanebo og omkringliggende ældre- og psykiatriboliger.

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, maj ~li. pi~ Plejecenteret Jernbanebo og omkringliggende ældre- og psykiatriboliger. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, maj 2001 ~li pi~ 0 Plejecenteret Jernbanebo og omkringliggende ældre- og psykiatriboliger. Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

83 b Gade. 6 a. 7 c vej +YI ,00. Lokalplan 02. Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune

83 b Gade. 6 a. 7 c vej +YI ,00. Lokalplan 02. Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune 83 b Gade 6 a I 7 c vej +YI 30.150,00 Lokalplan 02 Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts Område til plejeboliger m.v. samt tæt-lav boligbebyggelse i Vindinge

Lokalplan nr Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts Område til plejeboliger m.v. samt tæt-lav boligbebyggelse i Vindinge Lokalplan nr. 127 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2002 Område til plejeboliger m.v. samt tæt-lav boligbebyggelse i Vindinge 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere