Lokalplan nr forslag Sommerhusområde ved Tårup Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr forslag Sommerhusområde ved Tårup Strand"

Transkript

1 Lokalplan nr forslag Sommerhusområde ved Tårup Strand Udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen i 2013

2 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget er offentliggjort fra 2. juli 2013 til 27. august Indsigelser og ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest 27. august 2013 Nyborg Kommune Rådhuset 5800 Nyborg Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til planen. 2

3 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold Baggrund Lokalplanområdet Formål og indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Tilladelse fra andre myndigheder Miljøvurdering Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1.0 Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaring af kystkulturmiljø Hegn og beplantning Ubebyggede arealer og terræn Grundejerforening Aflysning af eksist. byplanvedtægt/lokalplaner...23 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 - Matr. kort, lokalplanområdets nordlige del...25 Kortbilag 2 - Matr. kort, lokalplanområdets midderste del Kortbilag 3 - Matr. kort, lokalplanområdets sydlige del Kortbilag 4 - Område med kystkulturbeskyttelse Bilag - Den klassiske jordfarveskala

4 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold Baggrund Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har besluttet at udarbejde en ny lokalplan for sommerhusområdet ved Tårup- Strand, der er omfattet af Byplanvedtægten fra Udvalget ønsker desuden at inddrage nogle mindre lokalplaner i den nye plan. Det drejer sig om ejendomme, der har status som helårsbeboelse. Selv om disse ejendomme inddrages i planen som sommerhusområde, kan eksisterende lovlig anvendelse fortsætte uændret. Baggrunden for at udarbejde denne nye lokalplan er, at den gældende Byplanvedtægt er utidssvarende og har givet anledning til misforståelser og et uigennemskueligt beregningsgrundlag i forbindelse med byggesagsbehandling. Her ud over ønskes et nyt plangrundlag, der er i overensstemmelse med det gældende Bygningsreglement fra Lokalplanområdet Lokalplanområdet er et ældre eksisterende og velafgrænset og udbygget sommerhusområde, beliggende ud til Storebælt syd for Nyborg, og en del af området er omfattet af strandbeskyttelse. Formål og indhold Formålet med lokalplanen er således at fastlægge klare regler for det eksisterende sommerhusområde, så de bliver ens i hele området og tidssvarende. Udgangspunktet for beregning af fremtidig bebyggelsesprocent bliver ens for hele lokalplanområdet - på baggrund af det aktuelle grundareal. afgrænsning for lokalplan nr. 240 Lokalplanområdet er beliggende ved Tårup- og Slude Strand 4

5 Formålet er endvidere at præcisere og fastlægge karakteren og omfang af fremtidige bebyggelse/anlæg i området, samt indpasning i forhold til omgivelserne. lokalplan nr lokalplan nr lokalplan Byplanvedtægt nr for sommerhusområdet, 1966 lokalplan lokalplan nr nr lokalplan nr Områdets bebyggelse fremtræder meget forskelligt, hvorfor formålet ikke er at fastsætte detaljerede bestemmelser i lokalplanen for udseende af fremtidig bebyggelse arkitektur, materialer og farvevalg m.m., da det er vigtigt at sommerhusene ved tilbygninger/ombygninger tilpasses den eksisterende arkitektur for det enkelte sommerhus. Lokalplanens formål er endvidere at sikre at sommerhusområdets beboere stadig har adgang til eksisterende grønne områder/friarealer, samt vej- eller stiadgang gennem området. Det er ligeledes et formål at sikre de bevaringsværdige bygninger, samt det udpegede kulturmiljø - stejlepladsen. Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanområdets byplanvedtægt fra 1966 og lokalplaner der erstattes af lokalplan nr lokalplan nr. 205 lokalplan nr. 240 lokalplan nr. S Lokalplan nr. 240 og afgrænsning med lokalplanens gennemførelse Kommuneplan I Kommuneplan 2009 er lokalplanområdet identisk med kommuneplanens rammeområde 30.S.10, der fastlægger områdets anvendelse til Sommerhusområde med en bebyggelsesprocent på 10. Der er med lokalplanen et ønske om at hæve bebyggelsesprocenten til 15, hvorfor der samtidig udarbejdes nyt kommuneplantillæg for området. Tillægget indarbejdes i Kommuneplan 2009 med lokalplanens gennemførelse. Et nyt kommuneplantillæg vil fastsætte højden til maks. 1½ etage med en maks. bygningshøjde på 7 meter i delområde 1. Denne lokalplan tillader ikke kommuneplantillæggets maks. højder/etager i hele lokalplanområdet. Gældende byplanvedtægt/lokalplaner og servitutter. Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig de hidtil gældende lokalplaner og byplanvedtægt fra 1966 for området (se kort foroven for lokalplanernes beliggenhed): Byplanvedtægt sommerhusområdet ved Tårup Strand Lokalplan nr Lokalplan nr Lokalplan nr Lokalplan nr Lokalplan nr Lokalplan nr Der findes i lokalplanområdet en række privat-retslige servitutter vedrørende eksisterende vejret, vedtægter for ejerforeninger m.m. 5

6 Lokalplanens redegørelse Visse tilstandsservitutter kan evt. fortrænges med denne lokalplans gennemførelse. Zonestatus og bonusvirkning Området er Sommerhusområde i kommuneplanen, og forbliver sommerhusområde med lokalplanens gennemførelse. Planlægning i kystzonen Lokalplanområdet er beliggende i kystzonen og der skal derfor redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne jf. planloven. Lokalplanområdet er dog helt udbygget. Denne lokalplan fastsætter at ny bebyggelse kan opføres i maks.1 etage og med en maksimal byggehøjde på 5 meter i delområde 1, og i 1½ plan med en maksimal byggehøjde på 7 meter i delområde 2. Lokalplanen ændrer ikke den visuelle oplevelse af kystlandskabet. Lokalplanen skærper den tidligere byplanvedtægt fra 1966, der ikke havde en maksimum begrænsning på bygningers højde, ud over byggelovens. Lokalplanen vurderes dermed ikke at påvirke kystlandskabet visuelt. Arealer omfattet af naturbeskyttelse ved Tårup- og Slude Strand 6

7 Bevaringsværdige bygninger: Strandvej 25 - matr. nr. 88c Strandvej 23 - matr. nr. 83a Kystvej 45 - matr. nr. 73a Naturbeskyttelse Arealer indenfor lokalplanområdets afgrænsning er omfattet af beskyttelse i.h.t. Naturbeskyttelseslovens 3 bestemmelser, som det fremgår af kort på forrige side. Registreringen er vejledende. Naturbeskyttelsesloven beskytter naturtyperne mod tilstandsændringer. Bevaringsværdige bygninger I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, er der i samarbejde med Østfynske Museer registreret følgende bevaringsværdige bygninger på ejendommene - matr. nre: 88c, 83a, 73a, 80b, 18c og 75a og 18c, alle i ejerlauget Frørup By, Frørup. Dette betyder at ovennævnte ejendommene ikke må nedrives/om- og tilbygges uden byrådets særlige tilladelse. Vej- og stiplanlægning Vejadgang til den del af lokalplanområdet, som ligger nord for ejerlavsskellet Slude Strand/Tårup Strand vejbetjenes fra Kajbjegvej ad privat fællesvej Slude Strand til området (se kortbilag 1). Området syd for ejerlavsskellet Slude Strand/Tårup Strand vejbetjenes fra Maemosevej og af privat fællesvej. (se kortbilag 2 og 3). Private fællesveje i området administreres efter byreglerne d.v.s, i medfør af lov om private fællesveje 3 stk. 2. Kystvej 25 - matr. nr. 80b Strandvej 4 - matr. 18c Strandvej 27- matr nr. 75a Strandvej 4 (bådskur) - matr. nr. 18c Miljø - Støj og støjgrænser i sommerhusområder Sommerhusområder med tilhørende udenomsarealer, betegnes som støjfølsomme områder. For området gælder en vejledende støjgrænseværdi på 40 db(a) i dagperioden og 35 db(a) i aften- samt natperioden. Den planlagte anvendelse af lokalplanområdet, vil ikke medføre støjgener i området. Forsyning Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger uden for de områder, der i varmeforsyningsplanen er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Der er derfor ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv fællesanlæg. Spildevandsafledning Lokalplanområdet er spildevandskloakeret med tilslutning alene til Kløverhave Renseanlæg. Regnvand fra tage afledes via sandfangsbrønd til eksisterende dræn eller direkte til recipient. Alternativt kan tagvand afledes til faskine på egen grund, hvis det er geoteknisk muligt. Som udgangspunkt skal mil- 7

8 Lokalplanens redegørelse jømyndigheden ansøges om etablering af faskiner. Tilladelsen kan som hovedregel gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, og det er geoteknisk muligt, og kan ske uden overfladisk afstrømning til naboer og vejarealer. Det nyudstykkede område (omfattet af lokalplan S jf. oversigt side 5) langs Maemosevej er seperatkloakeret, med spildevandsafledning til Kløverhage renseanlæg Tag- og regnvandsafledning afledes via nyt regnvandsbassin ved Engparken 40, til eksisterende regnvandsbassin på Strandvej, og derfra til Storebælt. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra Maemose Vandværk. Elforsyning Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af EnergiFyn. Bæredygtighed - klimatilpasning Den stigende mængde nedbør og forventet stigning i grundvandsspejl, vil kunne håndteres gennem tiltag som fx lokal regnvandshåndtering og tiltag i det åbne land, fx omkring vandløbet med bufferzoner i form af vådområder, der kan forsinke tilstrømningen af overflade- og drænvand til området. Oversvømmelser via stormflod, havvandsstigninger m.m. søges imødegået ved digeforhøjelse (Kystvej), eller udbygning samt sikring af udløbsbygværker ved vandløb/ mose. Højvande og stormflodskort viser oversvømmelser, der vil indebære urealiserbar høje sokkelkoter for sikring af fremtidige havstigninger. Det er derfor nødvendigt for især området ved Maemosen, at se på andre fremtidige løsninger, end udelukkende krav om høje sokkelkoter ved nyt byggeri. Museumsloven Der er registreret et beskyttet sten- og jorddige i lokalplanområdets sydlige del. Diget er omfattet af Museumslovens 29a, som beskytter digerne mod tilstandsændringer. Diget skal bevares. Økologiske forbindelser Dele af lokalplanområdet er udpeget som økologiske forbindelser, hvor der er potentielle muligheder for at området gennem en aktiv indsats, kan udvikle sig til betydende og/ eller sammenhængende naturområder. Disse områder kan eller bør tjene, som gode spredningsveje mellem de vigtigste naturområder for det vilde dyre- og planteliv, i et ellers udnyttet landskab. 8

9 Lokalplanens redegørelse Grundvandsbeskyttelse Størstedelen af lokalplanområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD). For OD-områder er der statens Vandplan Storebælt ikke stillet krav om særlig beskyttelse af grundvandet. Bebyggelsen vest for Maemosevej fra nr. 19 til nr. 45 og Strandalleen fra nr. 2 til nr. 20, ligger i området med særlige drikkevandsinteresser (OSD). For OSD-områder gælder særlig krav til udlæg af arealer til ny bebyggelse og byudvikling. Lokalplanens område ligger øst for Maemosens Vandværk. Nærmeste beboelse i lokalplanområdet er kun 300 m fra vandværkets ene boring. Grundvandets strømningsretning er fra vest mod øst. Strømningsretningen er således bort fra vandværket mod bebyggelsen. Lertykkelsen i området er dels ukendt, dels under 15 m. Et lerlag med en tykkelse på under 15 m yder generelt ringe beskyttelse. Lokalplanen omfatter udelukkende eksisterende sommerhusbeboelser og ikke nye udstykninger, eller ændret anvendelse af området, og grundvandet strømmer fra vandværket mod bebyggelsen. Det er kun en meget lille del af bebyggelsen der er indenfor OSD-området, vurderes det, at der ikke er behov for yderligere beskyttelse af grundvandet. Landskab Lokalplanen omfatter udelukkende omfatter eksisterende sommerhusbeboelser, og ikke nye udstykninger eller ændret anvendelse af området, derfor vurderes lokalplanen ikke at medføre øget påvirkning af landskabet, herunder kystnærhedszonen. Kortlægning af jordforurening I lokalplanområdet er en V2 kortlagt lokalitet af forurening med tjære, som omfatter matriklerne 86c, 87a og 88b på Kystvej. Der er ikke bygget på matriklerne. En evt. ændring af anvendelsen af matriklerne (bebyggelse mv.) vil kræve en 8 tilladelse iht. jordforureningsloven. Flytning og deponering af jord Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificering. Jord fra området (bortset fra jord fra offentlig vej og jord hvor der er konstateres forurening), kan derfor flyttes og deponeres uden anmeldelse til Kommunen. Hvis der flyttes jord fra de jordforurenings kortlagte arealer (V2-arealer), jord fra offentlig vej og jord, hvor der konstateres forurening, skal anmeldes til kommunen iht. jordforureningsloven. 9

10 undkort Fyn A/S TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Kulturmiljø ved Kystvej De fynske kulturhistoriske museer og Fyns Amt har i udarbejdet en undersøgelse af kystkulturmiljøerne på Fyn. Undersøgelsen har vist, at sporene efter kystkulturmiljøer er under pres, og at der er behov for en særlig indsats for at sikre de relativt få velbevarede kystmiljøer på rimelig vis. Tårup Strand stejleplads (tidligere fiskerplads med stejleplads, redskabshuse og tjæregryde) er her udpeget som kystkulturmiljø. Lokalplanen skal sikre områdets bevaring. Historie Tårup Strand blev forholdsvis sent bebygget, og endnu i 1890érne boede der kun to familier ved Tårup Strand, der gennem det meste af 1800-tallet bestod af mose (Made- eller Maemosen). Jorden var en del af landsbyen Tårup fællesareal, indtil mosen blev udloddet i små lodder i anden halvdel af 1800-tallet, og langsomt udviklede Tårup Strand til kystfiskerplads, hvor beboerne hovedsageligt ernærede sig ved fiskeri, og fra fiskevogn solgte fisk til de omkringliggende landsbyer. Kystfiskerplads ved Kystvej, Tårup Strand I 1930 boede der 10 fiskerfamilier i det lille samfund. Størstedelen af fiskernes huse var placeret i en række langs den nordlige del af kystvej. Men også den begyndende bebyggelse af Strandvej, indgik i den lille kystbebyggelse. Flere generationer af de samme fiskerfamilier har boet i området, og indtil 1970 havde fiskeriet meget gode vilkår, men herefter oplevede fiskerierhvervet en tilbagegang, og den sidste fuldtidsfisker ophørte i 1990-erne. Kystfiskerpladsen er i dag i fare for helt at forsvinde. Dels fordi flere af fiskerhusene er blevet revet ned, og dels fordi den oprindelige struktur, er blevet bebygget af sommerhusbyggeri. Der findes dog stadig tydelige spor af den tidligere kystfiskerplads. På hjørnet af Strandvej og Kystvej ligger således en stejleplads, der sammen med et redskabsskur/bådhus, tjæregryde og fire velbevarede kystfiskerhuse udgør et bevaringsværdigt kystkulturmiljø. Afgrænsningen af det bevaringsværdige kystkulturmiljø fremgår af kortet, og og de bevaringsværdige huse fremgår af kortbilag 4. Dato: Målestoksforhold: 1:1473 Langs Kystvej mod nord findes der ligeledes to kystfiskerhuse, der på grund af deres alder, arkitektur og tilknytning til kystfiskerpladsen, er med til at understøtte områdets kulturhistoriske fortællerværdi, og derfor vurderes som bevaringsværdige. De bygninger der er udpeget som bevaringsværdig kan ses på side 7. 10

11 Lokalplanens redegørelse Museumslovens 27 Det kan ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for, og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Fredning I følge fredningsdeklaration lyst på matr. 18a af har offentligheden ret til badning og ophold på strandbredden på matr. 18 cr, Tårup By, Frørup. Kystbeskyttelse Etablering, udvidelse eller ændring af kystbeskyttelse, kræver Kystdirektoratets tilladelse. Ansøgning bilagt tegninger, beskrivelse og baggrunden for ønsket om kystbeskyttelse, indsendes til Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig. Se mere på eller Naturbeskyttelse Store dele af lokalplanområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 15, om beskyttelse af kystområder. Det medfører at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder, eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen, og ændringer som opførelse af bebyggelse eller udstykning på arealer omfattet af kystbeskyttelsen, kræver derfor en godkendelse herfra. I følge Naturbeskyttelseslovens 29a, må arter opført på Habitatdirektivets bilag 4, ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Lokalplanområdet støder op til det internationale beskyttelsesområde Søer ved Tårup Strand og Klintholm, som er tilholdssted for bilag 4 arterne klokkefrø og Stor vandsalamander. Desuden kan det ikke udelukkes at lokalplanområdet er tilholdssted for arter af flagermus, hvoraf alle arter er opført på Habitatdirektivets bilag 4 liste. 11

12 Ved udmøntning af lokalplanen, eller større anlægsarbejder, skal der tages hensyn til mulig forekomst af bilag 4 arter. Det er Naturstyrelsen, der er myndighed på overholdelse af Habitatdirektivet. Ud over EF-Habitatområde nr Søer ved Tårup og Klintholm, grænser lokalplanområdet til EF-Habitatområde nr Centrale Storebælt og Vresen. Dette område er udpeget af hensyn til beskyttelse af marsvin og rev, samt enårig vegetation på stenede strandvolde, og flerårig vegetation på stenede strande. Naturstyrelsen er myndighed på havområdet. Badebroer Opsætning af bade- og bådebroer kræver tilladelse fra Kommunen. Ansøgning bilagt tegninger og beskrivelse indsendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, Teknik- og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg. Se mere om reglerne for opsætning af bade- og bådebroer på 12

13 Miljøvurdering Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen er det vurderet, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige af disse faktorer. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009) 3, er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Dette er annonceret og offentlig bekendtgjort den xx.xxxx Klage over Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering jf 16, kan afgørelsen påklages, efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Klagefristen er 4 uger regnet fra planens offentliggørelse. Evt. klage skal indgives skriftligt til: Nyborg Kommune, Sekretariatet, Torvet 1, 5800 Nyborg. Eller på mail: Nyborg Kommune videresender klagen til Naturklagenævnet. Vejledning til klageformular og gebyrordningen findes på Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen, sende dem en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på anviste måde, og indenfor den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder, fra modtagelse af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. 13

14 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger fjernes efter endelig godkendelse af lokalplanen! RETSVIRKNINGER Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil for slaget er endeligt vedtaget, dog højst et år. Lokalplanens retsvirkninger Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives skriftligt til: Nyborg Kommune, sekretariatet, Torvet 1, 5800 Nyborg. Eller på mail: Nyborg Kommune videresender klagen til Naturklagenævnet. Klagen skal være Nyborg Kommune i hænde inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til klageformular og gebyrordningen findes på Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 14

15 gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Dispensation fra lokalplanen Planlovens 19 og 20 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 15

16 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 FORMÅL 1.1 at bevare områdets anvendelse til sommerhusområde, 1.2 at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses placering, omfang og udformning, 1.3 at fastlægge bestemmelser for veje/stier i området, 1.4 at sikre bevaringsværdige bygning og kulturmiljøer mod nedrivning og forringelser, 1.5 at sikre offentlighedens adgang til stranden. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. i ejerlavet Slude By, Frørup: 4aq,4bf,4aæ,4bg,4æ,4g,4bb,4ø,4ar,4ba 4l,4aa,4az,4bh,4k,4ai,4as,4ay,4n,4ak, 4at,4by,4bx,4b,4x,4y,4z,4ah,4ag,4af,4ae,4ad,4ac, 4ab,4v,4u,4t,4s,4r,4q,4bæ,4br,4bq,4bo,4bn,4bl,4be 4bu,4bs,4bp,4bd,4bt,4av,4bk,4bc,4au,4bv, 4am,4al,4an,4bz,4bm,4h,4ap,4ao,4f,4o,4aø,4bi, 4ax samt alle parceller, der udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og 3 og omfatter følgende matr. nr. i ejerlavet Tårup By, Frørup: 18cr,18aq,18ag,18ar,18æ,18g,18ap,18as,18ø, 18h, 18ao, 18aa,18i,18an,18ab,18k,18am,18l, 8af, 18m,18ak,18n,18o,18p,18v, 18x,18y,18by,18bz,18z 18be,19bæ,19ap,19h,19æ,19b,19s,19ac, 19g,19r, 19d, 19ab,19e,19bz,19q,19z,19f,19o,19y, 19p,19v, 19n, 19ca,19i, 19x,19ø,19k, 19aa,18ay,19l,18ah, 19ao,19am,19an,19bø,19al,19ah,19ak,19ai, 19af,19ag,19m,19ae, 19u,19c,19ad,19t,18cn,18bo, 18bp,18aæ,18bq,18az,18br,18bs,18av,18bt,18ax, 18au,18ai,18bx,18bu,18at,18al,18bf,7000h,18co, 18cc,18cm,18cd,18cl,73d,18ce,18ck,18cf, 86d,18ci 18cg,18ch,81c,7000i,18ca,88c,18bø,18bv,18bh, 18bi,75a,18d,18u,18t,18s,18c,18r,18q, 88b,87b,87d, 82e,73b,80c,86a,78a,71a,81a,62c, 83a,79c,86f,77c, 79d,85c,75b,85d,85e,78b,77b,80b,81b,77e,82b, 79a 83b, 84a,85a,86c,87a,75d,77a,4x,85b,4ab,79b,4o, 83c, 88a,4af,62a,4ae,81d,4ag,71b,73c,80a,80d, 73e 78c,78d,62b,86e,62d,72d,73a,86b,74h,75c,76a, 77d 18ba,18bb,18bc,18bd,18bn, 18bm,18bl,18bk,84e, 16

17 Lokalplanens bestemmelser 74i,18bg,74c,74e,74d,18cb, 74f,76c,18aø,74a,84d, 18ae,18ad,74g,18ac, 76e,74b,18f,72a,76d,82g,18e, 82f,82d,4a,4ø,82c,4æ,82a,4z,4t,4y,4v,4s,4n,4p,4k, 4i,4l,4f,4ad,4d,4h,4e,4u,4aa,4g,4ac, samt alle parceller der udstykkes herfra. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde jf Kommuneplanen. 3 ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusformål, og beboes i tidsrummet 1. april september, og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende. Dette gælder dog ikke pensionister, der opfylder reglerne om helårsbeboelse i henhold til planloven. 3.2 De eksisterende helårsbeboelser indenfor lokalplanområdet mister status som helårsbolig, og overgår til sommerhus, hvis beboelsen i en sammenhængende periode på mere end 3 år ikke anvendes til helårsbeboelse. 3.3 Der må kun etableres én enkelt sommerhusbeboelse pr. grund. 3.4 Der må ikke etableres eller drives nogen form for erhverv i området, dog kan der indenfor lokalplanområdet etableres en mindre butik til områdets daglige forsyning - dog maks. 100 m 2 butiksareal. I forhold til bestemmelsen i 4.1, må der gerne sammatrikuleres grunde. Dog således at der ikke er mere end 1 sommerbolig på hver matr. nr. 4 UDSTYKNING 4. 1 Bortset fra mindre skelreguleringer og omlægninger mod naboejendommene, må der ikke ske udstykning, og hvorved der fremkommer flere ejendomme. Der kan således ikke udstykkes flere sommerhusgrunde i lokalplanens område, end som det fremgår af kortbilag 1,2 og 3 (Matr. kort). 17

18 Lokalplanens bestemmelser I forhold til bestemmelserne i 5.3 og 5.11 er der på ejendommen matr. 18a, Tårup By (hovedmatriklen) den 16. februar 1939 lyst en deklaration for, at den under ejendommen hørende strandbred er ret for almenheden til badning og ophold. Byplanvedtægt for sommerhusområdet ved Taarup Strand, der er lyst september 1966, fastlægger på vedhæftede kortbilag, at der er offentlig adgang til stranden ud for matr. 18a og 18c. Stier hertil udlægges i 2 meters bredde - vist på nedenstående kort. 5 VEJ- STI- OG PARKERINGSFORHOLD Veje 5.1 Gennemgående veje opretholdes i 8,00 meters bredde, og blinde veje opretholdes i 6,00 meters bredde. Private fællesveje i området administreres efter Lov om private fællesveje 3 stk Blinde veje skal opretholde/udlægge areal til vendeplads. Stier 5.3 Eksisterende stier med offentlig adgang til matr. nr. 18cr, Tårup By, Frørup opretholdes i min. 2,00 meters bredde. (se kortbilag 2) Byggelinier og hjørneafskæringer 5.4 Langs den offentlige vej Maemosevej er pålagt en byggelinie på 5 meter fra vejskel. 5.5 Hjørnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 meters bredde og med lige store vinkler mod vejlinierne. Strandvej Offentlig p-plads sti Agertoften sti Parkering 5.6 Parkering af lastbiler, uindregistrerede køretøjer, større både, campingvogne og lignende må ikke finde sted i lokalplanområdet. 5.7 Parkering må kun foregå ved de enkelte huse. Parkering af lastbiler må kun ske i forbindelse med afog pålæsning. sti 18cr sti 5.8 Ved gæsteparkering kan græs langs vej benyttes, såfremt det kan ske uden gene for renovationsbil og redningskøretøjer. 5.9 På hver grund skal indrettes mindst 2 parkeringsplads. Offentlig parkering og strandadgang 5.10 På matr. nr. 7000i Tårup by, Frørup er et offentlig parkerings areal Matr. kort der viser adgang til stranden ud for matr. 18cr, Tårup By, Frørup 5.11 Der er offentlig adgang til badning og ophold på stranden ud for matr. nre.: 18cr, og 18 s, Tårup by, Frørup. Adgang til stranden sker af 4 udmatrikulerede stier mellem h.h.v. matr. nre.: 18d og 18u - 18q og 18z - 18v og 18p - 18h og 18g, alle Tårup By, Frørup. 18

19 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Den enkelte ejendoms bebyggelsesprocent i delområde 1 og 2 må ikke overstige 15. (jf. regler i BR10) 6.2 Der må ikke ske bebyggelse uden forud indhentet tilladelse fra Nyborg Kommune. Dette gælder carporte, garager, udhuse, overdækkede terrasser, og andre bygninger over 10 m På hver ejendom i delområde 1, (se kortbilag 1, 2 og 3) må kun opføres 1 sommerhus i 1 plan, med en maks. bygningshøjde på 5 m til tagryg, og med maks. 3 m facadehøjde langs mindst en langside, (illustreret på skitse til venstre). 6.4 På hver ejendom i delområde 2, (se kortbilag 1 og 3), må kun opføres 1 sommerhus i 1½ plan, med en maks. bygningshøjde på 7 m til tagryg, og med maks. 3 m facadehøjde langs mindst en langside, (illustreret på skitse til venstre). 6.5 Sommerhuse i delområde 1, skal overholde en afstand på 5 m til vej, sti og skel. Garager, carporte mv. skal overholde en afstand på 2,5 m fra skel, og må etableres med en maks. højde på 2,5 m. Illustrationer viser maks. højder i delområde 1 - I delområde 2 er den maks. højde 7 m til tagryg, og højest 3 m facade langs mindst en langside 6.6 Sommerhuse i delområde 2, skal overholde en afstand på 5 m til vej, og 2,5 m til sti og skel. Garager, carporte mv. kan opføres nærmere skel end 2,5 m, når højden er maks 2,5 meter og længden maks. 8 m. 6.7 For sommerhuse med stråtag gælder at afstanden til skel skal udgøre mindst 10 m. 6.8 På hver matr. nr. kan der opføres indtil 2 småbygninger, når arealet af den enkelte bygning højest udgør 10 m 2 og afstanden til skel og andre bygninger på samme matr. udgør mindst 2,5 m. Endvidere at ingen del af bygningernes ydervægge eller tag er højere end 2,5 m. 6.9 Sommerhuse placeres med gavl eller facade vinkelret på vejlinien Bygningsmyndigheden skal i forbindelse med byggetilladelse godkende et niveauplan for bebyggelse. Niveauplanet fastsættes som udgangspunkt som mid- 19

20 Lokalplanens bestemmelser delkoten beregnet på baggrund af koten i bygningens hjørner. I forbindelse med byggeansøgning skal fremsendes planer, der viser eksisterende og fremtidigt terræn. Sokkelhøjde må ikke overstige 0,3 m - målt fra eksisterende terræn (middelkote). Udendørs opholdsarealer, terrasser mv. må ikke anlægges højere end sokkelhøjde Om- og tilbygninger skal udføres i henhold til lokalplanens bestemmelser. Såfremt det ikke fremgår andet af lokalplanen, er byggelovens bestemmelser gældende Der må ikke opsættes paraboler på tage. Der må i området opsættes paraboler med en mindre diameter på under 1 m, når deres centrum ikke placeres højere end 2 m over terræn Solfangere/paneler kan placere på bygningers tag, når det ligger plant med tagfladen, og ikke har blanke og reflekterende dele, der kan være til gene for omgivelserne. Der må ikke opsættes solfangere/paneler på bevaringsværdige bygninger Regnvand fra tage afledes til faskine på egen grund, hvor det er geoteknisk muligt. Miljømyndigheden (Kommunen) skal som udgangspunkt give tilladelsen, dog kun såfremt nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, og det geoteknisk muligt kan ske uden overfladisk afstrømning til naboer eller vejarealer Der er tilslutningspligt for afledning af spildevand til Kløverhage Renseanlæg. 20

21 Lokalplanens bestemmelser 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde i farver dannet af jordfarver (se bilag med den klassiske jordfarveskala). Til døre, vinduer, skodder og lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt, når de er vel afstemt med de ovennævnte jordfarver. Blanke- og reflekterende tagmaterialer må således ikke anvendes. 7.2 Bevaringsværdige bygninger Følgende bygninger indenfor lokalplanområdet er registreret som bevaringsværdige og må ikke nedrives eller om- og tilbygges uden forudgående tilladelse fra Nyborg Kommune, herud over gælder: (Bygningerne er markeret på kortbilag 4) Strandvej 23 - matr. nr. 88c, Tårup By, Frørup Bygningens arkitektur og ydre fremtræden skal fastholdes med tagkonstruktion, der fastholder murede gesimser og hvide dannebrugsvinduer. Ved udskiftning af tagmateriale må ikke anvendes falstagsten, men fx gerne rød vingetegl. Husets facade skal fastholdes med røde teglsten. Strandvej 25 - matr. nr. 83a, Tårup By, Frørup Bygningens arkitektur og ydre fremtræden skal fastholdes med røde teglsten og hvide dannebrugsvinduer, som fin repræsentant fra Bedre Byggeskik-stilen. Ved udskiftning af tagmateriale må ikke anvendes falstagsten, men fx gerne rød vingetegl. Strandvej 27- matr nr. 75a, Tårup By, Frørup Bygningens arkitektur og ydre fremtræden skal fastholdes med stråtag og bindingsværk, og ændringer af udvendige bygningsdele skal foretages i overensstemmelse med bygningens arkitektur og materiale sammensætning. Ved udskiftning af vinduer, skal der isættes vinduer med samme opsprodsning. Vinduer og døre skal udføres i træ og males hvide. Kystvej 45 - matr. nr. 73a, Tårup By, Frørup Bygningens arkitektur og ydre fremtræden skal fastholdes med stråtag og hvidmalet facade. Ved udskiftning af vinduer, skal der isættes vinduer med samme opsprodsning som eksisterende. Vinduer og døre skal udføres i træ og males hvide. 21

22 Lokalplanens bestemmelser Kystvej 25 - matr. nr. 80b, Tårup By, Frørup Bygningens arkitektur og ydre fremtræden skal fastholdes med tegltag og hvidmalet facade. Ved udskiftning af vinduer, skal der isættes vinduer med samme opsprodsning som eksisterende. Vinduer og døre skal udføres i træ og males hvide. Strandvej 4 - matr. 18c, Tårup By, Frørup Bygningens arkitektur og ydre fremtræden skal fastholdes med røde teglsten og hvide dannebrugsvinduer, som fin repræsentant fra Bedre Byggeskik-stilen. Ved udskiftning af tagmateriale må ikke anvendes falstagsten, men fx gerne rød vingetegl. Strandvej 4 (bådskur) - matr. nr. 18c,Tårup By, Frørup Det karakteristiske udtryk af tjæremalede bræddebeklædning skal fastholdes, og ændringer af udvendige bygningsdele kan kun foretages i overensstemmelse med bygningens arkitektur, farve og materiale sammensætning. Såfremt taget skal udskiftes, skal det være med tagpap. Udvendig bræddebeklædning skal fremstå i mørk farve. 7.6 I forbindelse med ændret anvendelse og ombygning af de i 7.2 viste bevaringsværdige bygninger, skal nødvendige krav til ventilation, brand mm. ske nænsomt med respekt for det eksisterende bygningsudtryk. 8 BEVARING AF KYSTKULTURMILJØ 8.1 Tårup Strand stejleplads (tidligere fiskerplads med stejleplads, redskabshuse og tjæregryde) skal sikres bevaring. Indenfor det udpegede kulturmiljø kan der alene gives tilladelse fra Nyborg Kommune til bebyggelse, anlæg, terrænændringer, beplantning, vandindvinding m.m., hvis der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang og såfremt beskyttelses- og bevaringsinteresser ikke tilsidesættes. (se kortbilag 4 for kulturmiljøafgrænsning) 9 HEGN OG BEPLANTNING 9.1 Nye hegn der etableres i skel, skal etableres som levende hække, og plantes 0,5 m indenfor eget skel. Nye hegn (hække) mod veje og stier, skal plantes 1,0 m indenfor eget skel. 22

23 Jf. Planloven pålægges der ikke grundejere i et etableret og udbygget sommerhusområde medlemspligt til en grundejerforening, med mindre den enkelte ejendom er pålagt en servitutbestemmelse for medlemspligt. Denne lokalplan ændrer ikke på det. Nyborg Kommune ser dog gerne at der oprettes en fælles grundejerforening for området, for frivillig medlemskab til denne. Højden på ny etablerede hække til nabo-sommerhusgrund, stier og veje må maks. være 2,0 m. Øvrige hegn mod det åbne land skal etableres og klippes i overensstemmelse med Hegnsloven, samt i overensstemmelse med gældende oversigtsregler. Nye faste hegn (raftehegn mv.) må kun etableres i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, som afgrænsning af mindre terasser. 9.2 Ny beplantning på egen grund holdes i maks. 2,5 m i højde. 10 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 10.1 Strandenge må ikke plejes og slås som græs Arealer indenfor strandbeskyttelselinjen må ikke bebygges eller udstykkes. Endvidere må der ikke eller ske ændring i tilstanden herunder anlæg uden Naturstyrelsens godkendelse. Strandbeskyttelseslinjen kan ses på kortbilag 1,2 og 3. Den præcise placering fremgår af det enkelte lodsejerkort. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der kan oprettes en fælles grundejerforening indenfor lokalplanområdet. 12 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN 12.1 Flølgende byplanvedtægter/lokalplaner aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnt i 2 med denne lokalplans gennemførelse: Byplanvedtægt for sommerhusområdet Taarup Strand, 1966, lokalplan nr , lokalplan nr , lokalplan nr , lokalplan nr , lokalplan nr , lokalplan nr. 10.1, Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med denne lokalplan, fortrænges af planen. 23

24 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således godkendt til offentlig fremlæggelse af Nyborg Byråd den 18. juli Erik Christensen Borgmester p. b. v. /Lars Svenningsen Kommunaldirektør 24

25 Kortbilag åde r lom De 2 Delområde 1 ejerlavsgrænse Kortbilag 1 - Matrikelkort, Ejerlavet Slude By, Frørup 25

26 Delområde 1 Kortbilag 2 - Matrikelkort, Ejerlavet Tårup By, Frørup 26

27 Kortbilag de 2 mrå Delo Delområde 1 Kortbilag 3 - Matrikelkort, Ejerlavet Tårup By, Frørup 27

28 Kortbilag 4 - Kystfiskerkulturmiljø - Beskyttet stejleplads ved Kystvej Bevaringsværdige bygninger 28

29 29

30 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget er offentliggjort fra 2. juli 2013 til 27. august Indsigelser og ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest 27. august 2013 Nyborg Kommune Rådhuset 5800 Nyborg Torvet Nyborg

Lokalplan nr. 240 Sommerhusområde ved Tårup Strand

Lokalplan nr. 240 Sommerhusområde ved Tårup Strand Lokalplan nr. 240 Sommerhusområde ved Tårup Strand Udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen i 2013 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen Lokalplan nr. 229 Helårsbeboelse på havnen Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.5.3. Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.5.3. Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.5.3 Store Bælt FOR OMRÅDE VED TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE JAI\JUAR 1984 INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Lokaiplanen omfatter del af matr. nr. samt matr. nr 4E Tårup by Frørup. Lokalplanen

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou LOKALPLAN NR. 7.20 For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou HALS KOMMUNE Teknisk Forvaltning September 1997 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen.

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere