Resultatkontrakt. Vedrørende. Erhvervsturisme et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Erhvervsturisme et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsturisme et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Afdelingschef Erik Sejersen Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej 51, bygn. O 8600 Silkeborg Frans Bjørn-Thygesen CVR. Nr Dansk Bank Reg.nr Kontonr Resumè Erhvervsturisme et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland er et projekt, hvis formål er at skabe et nyt forretningsområde inden for erhvervsturismen - ved at koble regionens oplevelsesmæssige potentialer til energi- og miljøsektoren. Udgangspunktet er at udvikle relevante energi- og miljømæssige besøgsmål/studieture, at medvirke til afholdelse af videnskabelige konferencer samt at opbygge markedet for faglige møder inden for energi- og miljøområdet. Projektet tager afsæt i de muligheder, som Klimatopmødet i København i december 2009 skaber. Den internationale bevågenhed giver mulighed for at profilere Region Midtjyllands styrkeposition og virksomhedernes kompetencer inden for energi og miljø på både forskning og produktion. Udfordringen bliver i den forbindelse, at omsætte den fokus der er på Danmark i forbindelse med Klimatopmødet til gavn for en vedvarende indsats for erhvervsturismen koblet til energi og miljøsektoren i Region Midtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Slutafrapportering pr. 31. december Beskrivelse af delaktiviteter Det er fortsat projektpartnernes og Midtjysk Turismes vurdering, at det store potentiale, der blev identificeret som baggrund for projektets etablering er til stede, og realiseringen også kan ske fremad rette på en mere effektiv måde med udgangspunkt i projektets erfaringer. Den opsamlede viden og det etablerede kendskab i udlandet, samt de allerede igangsatte aktiviteter og samarbejder med de identificerede nationale og internationale kontakter og partnere, vil således kunne styrke en fortsat bearbejdning af forretningsområdet og markedet for Erhvervsturisme. Projektets start blev som følge af den sene underskrivelse af resultatkontrakten lettere forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan, hvorfor den samlede fremdrift af projektet er forskudt. Det har dog været muligt at samle op på og reducere aktiviteternes tidsmæssige forskydning. Samlet set er de overordnede mål og resultatkrav, trods løbende udfordringer i såvel den taktiske og operationelle gennemførelse som økonomisk hos især GreenBeltDenmark, indfriet løbende som forventet. Der har løbende i projektets styregruppe været en række drøftelser omkring den fremadrettede håndtering af projektets indsatser vedrørende faglige studieture med partneren Green Belt Denmark. Resultatet af disse drøftelser har været en delvis ændret projektgennemførelse, som meddelt i forbindelse med de halvårlige afrapporteringer til Region Midtjylland, men dette har dog ikke væsentligt påvirke projektets opfyldelse af de samlede resultatkrav. Projektet har haft en udfordring i at opnå synergigevinster i forhold til de mange initiativer, der er igangsat fra nationale offentlige myndigheder/klimakonsortiet. Projektet har valgt at forholde sig til de enkelte aktiviteter individuelt, således at disse har givet mening til projektets enkeltaktiviteter. Der er dog fortsat behov for en stor offentlig regional og kommunal involvering i implementeringen af Klimakonsortiets indsatser erhvervsturismeprojektet har ikke isoleret set kunnet løse de store koordinationsopgaver, der er forbundet hermed. Der blev i projektet etableret et samlet partnerskab mellem Visitaarhus, GreenBeltdenmark og Samsø Energiakademi omkring drift af aktiviteterne under projektkonceptet VISITDANISH- GREEN, som har været en del af en fælles regional platform for international synliggørelse og indgang for etablering af kontakter til internationale partnere og besøgsdelegationer. Erhvervsturisme et nyt vækstforretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland Samsø Energiakademis delaktiviteter i erhvervsturismeprojektets fremdrift. Samsø Energiakademi er fortsat et særdeles populært besøgs mål i Region Midtjylland. Over besøgende fra hele verden er i projektperioden kommet til øen for at opleve og høre historien om, hvordan et lille øsamfund i løbet af en 10 års periode er blevet 100 % selv-

3 forsynende med vedvarende energi. Samt for at få inspiration til, hvordan der kan skabes udvikling og fælles adgang og ejerskab til så afgørende ressourcer som natur klima energi. Hver uge har der været afholdt flere besøg, workshop og programmer planlagt i samarbejde med en lang række institutioner, organisationer, ministerier mv. Deltagerne i besøgsprogrammerne har primært været fagfolk, embedsmænd, politikere og meningsdannere. Op til COP15 topmødet i København, december 2009 gennemførte Akademiet en række VIPog presseture bl.a. i samarbejde med Energy Tours og Klimakonsortiet. Akademiet havde forventet et fald i besøgstallet efter COP 15, men interessen for Samsø synes nærmest uændret. Over 200 grupper har besøgt øen i projektperioden, heraf ca. halvdelen udenlandske. Et af de mere spektakulære besøg fandt sted den 12.oktober 2010, hvor den Irske Præsident Mary McAleese lagde vejen forbi. Hun havde udtrykt et særligt ønske om at besøge Samsø i forbindelse med hendes officielle 3 dages besøg til Danmark Efter at have set de store hav vindmøller syd for øen beså Ballen Brundby varmeværk gik turen til Samsø Energiakademi til en uformel snak om vedvarende energi og Irlands muligheder for at overføre Samsøs erfaringer. Efter besøget fortsatte hun til Århus, hvor hun holdt tale på en konference. Med i delegationen var en række skrivende journalister og filmfolk, der siden har dækket begivenheden besøg. (link vedhæftet). Et skoleeksempel på, hvordan Samsø Energiakademi er med til at markedsføre Region Midtjylland og Danmark som helhed. Store artikler i amerikanske aviser og magasiner bl.a. The New Yorker og Time Magazine i 2008 gjorde med ét Samsø verdensberømt - og journalister/filmfolk fra nær og fjern valfarter til øen for at fortælle historien om øen og vedvarende energi. Over 50 hold journalister/filmfolk har besøgt akademiet i projektperioden. For at servicere de journalister, der gerne vil udvide historien med andre projekter i regionen, har Energiakademiets på hjemmesiden oprettet en engelsk oversigt over regionsprojekterne med angivelse af kontaktpersoner. Liste over presseklip i projektperioden er vedlagt er lagt på Energiakademiets hjemmeside. Links til artiklerne fungerer direkte fra hjemmesiden. Energiakademiet har gennem længere tid ønsket at være i stand til at prissætte PR værdien af de mange pressebesøg. Derfor iværksatte akademiet med assistance fra Visit Århus og Visit Denmark i USA en undersøgelse af annonceværdien af den pressedækning Samsø og dermed Region Midtjylland har fået i USA i året Værdien beløber sig til 6.6 millioner DKK, hvor alene en artikel i forbindelse med New York Times (oplag på 17 millioner) tredje besøg til øen anslås til at have en værdi på over US$. Beregningsoversigten for værdi af presseomtale og prissætningen er indsat nederst som bilag. Ud over at servicere de mange besøgende på øen rejser de ansatte på Energiakademiet ofte rundt i verden for at fortælle om Samsø. Akademiets direktør Søren Hermansen har eksempelvis gentagne gange optrådte på store internationale konferencer, senest på World Knowledge Forum i oktober 2010 i Sydkorea og i efteråret 2010 gennemførte han en længere foredragsturné på de store amerikanske universiteter som Princeton, MIT og Yale, arrangeret af den Danske Ambassade. Side 3

4 Succesen af disse optrædener kan ofte efterfølgende direkte aflæses i form af tilmeldinger i Energiakademiets besøgskalender. Samsø Energiakademi har gennem længere tid ønsket at videreudvikle og markedsføre utraditionelle besøgsprogrammer rettet mod forskellige faglige delegationer. Sideløbende med nærværende projektet har akademiet gennemført The Danish Way (marts november 2010)- ligeledes finansieret af Region Midtjylland Formålet med The Danish Way har været at udvikle besøgsprogrammer hvor Energiakademiet indledningsvist besøgte en række centrale aktører rundt i Region Midtjylland (eksempelvis Skive, Herning, Ringkøbing /Skjern Kommuner samt Brædstrup Fjernvarme) for at opsøge de gode energihistorier samt kortlægge potentialerne for de enkelte besøgssites. Besøgene har afledt genbesøg til Samsø, hvor VE-Ø projektets særlige erfaringer med mobilisering og markedsføring har været i fokus. Særligt har samarbejdet med Skive Kommune vist sig frugtbart og direkte afstedkommet udviklingen af Energisafari Samsø Skive, der gennemføres med støtte fra Midtjysk Turisme. I samarbejde med Skives og Samsøs turist branche og Erhvervs & Turistcentre bliver ture markedsført og udbudt til udvalgte grupper besøgende i løbet af foråret Formålet er at afprøve ideer og utraditionelle koblinger mellem besøgssteder, med henblik på at undersøge potentialerne for fagturisme. Erfaringerne fra aktiviteterne vil danne grundlag for en opfølgning i en større geografisk skala med flere involverede aktører. Særligt er det ønsket at videreudvikle en international Energisafari i samarbejde med bl.a. danske ministerier og ambassader rundt i verden. Green BeltDenmark delaktivitet af erhvervsturismeprojektet. Det var det samlede projekts overordnede mål, inden for en 3 - årig periode, at gøre Region Midtjylland til et interessant møde /konferencested for energi - og miljøsektoren både nationalt og internationalt. Rationalet va øget beskæftigelse og omsætning i turisme - og oplevelsesindustrien i Region Midtjylland, samt muligheder for at skabe vækst og udvikling inden for energi - og miljøsektoren. Projektet tog afsæt i de muligheder, som Klimatopmødet i København i december 2009 skabte. Den internationale bevågenhed gav mulighed for at profilere Region Midtjyllands styrkeposition og virksomhedernes kompetencer inden for energi og miljø på både forskning og produktion. Udfordringen var at omsætte den fokus der var på Danmark i forbindelse med Klimatopmødet til gavn for en vedvarende indsats for erhvervsturismen koblet til energi og miljøsektoren i Region Midtjylland. Green BeltDenmark projektets mål kunne ses i to perspektiver Målet var i et oplevelsesøkonomisk perspektiv, at styrke omsætning og beskæftigelse i regionens oplevelsesindustri, herunder turisme tilføre Region Midtjylland faglige besøgsmål/studieture, der skaber omsætning og formidler regionens styrkepositioner til relevante beslutningstagere og virksomheder i hele verden tilføre Region Midtjylland nye miljøbevidste og oplevelsesorienterede turister sikre Region Midtjylland en umiddelbar og længerevarende spin-off effekt af klimatopmødet 2009 Målet var i et energi - og miljøsektor perspektiv, at styrke Region Midtjyllands internationale profil som foregangsregion inden for energi og miljø, navnlig vedvarende energi skabe synlighed med henblik på at styrke omsætning og beskæftigelse i regionens energi - og miljøvirksomheder øge regionens egne borgeres forståelse for betydningen af anvendelse af vedvarende energi. Side 4

5 GreenBeltDenmarks delresultater Projektets overordnede resultater er kort beskrevet nedenfor og uddybet i de følgende afsnit. Det er i løbet af de 3 år lykkes at tiltrække 49 Technical Visits til Danmark/ Midtjylland. Der er blevet arbejdet intensivt med markedsføring og profilering af Midtjylland som destination for Technical Visit på følgende markeder: Kina, Japan, UK, Italien Tyskland og Benelux. Der er igennem projektperioden blevet oparbejdet et kendskab til Technical Visits samt værdien af disse hos turisterhvervet og hos de deltagende besøgsmål. Der har været etableret samarbejde med over 20 turistvirksomheder indenfor turisme og oplevelsesindustrien samt ca. 50 besøgsmål indenfor Midtjyllands styrkepositioner. Markedsføring af Green BeltDenmark produkterne: En væsentlig del af Green BeltDenmark projektet var opgaverne omkring markedsføring. I denne del er der stor fokus på at fortælle om Danmark og Midtjylland, om hvordan gæsterne kommer til Danmark og hvordan de kan rejse rundt i Danmark. Herefter fortæller vi om Reason to go altså de kompetencer inden for vort erhverv, inden for den offentlige sektor og især omkring de politiske motiver der har og har haft betydning for det samfund der er opbygget i Danmark. Vores markedsføring er bevist placeret på markeder som kan lære og inspireres af Danmark, og som er i vækst og som kan nås med direkte fly/tog. Det betyder, at vores områder har opnået en vedholdende og markant markedsføring på markeder som er ekstremt store og har en vækstrate på udrejsetrafik der misundes både i Europa og USA. Markedsføring, deltagelse i workshops og vores partnerskab omkring famtrips har naturligvis stor betydning for hvor mange delegationer Green BeltDenmark skal håndtere, vi skal dog ikke underkende betydningen af at mange udenlandske turoperatører og rejsebureauer er inspireret af vores produktkataloger og som udgangspunkt, selv finder til Danmark og selv finder nogle besøgssteder. VisitDenmark, STB og SAS vurderer, at Green BeltDenmark s antal delegationer udgør cirka 10% af de samlede TV besøg til Danmark. har været vores permanente profil udadtil. Hjemmesiden beskriver Green BeltDenmarks formål, de fagkompetencer som projektet er bygget op omkring og tilbud til delegationer. Endvidere er vores magasiner i de 4 sprogversioner anført som PDF filer med mulighed for downloading. Hjemmesiderne kan findes med den selvstændige webadresse og siderne kan findes under visitherning.com, visitdanishgreen.dk, visitaarhus.dk og energytours.com. Produktkataloger Katalogerne er designet med henblik på at udenlandske turoperatører og rejseagenter bliver motiveret for at vælge Danmark/Midtjylland som TV destination. Vores argumentation vægter både den vigtige rejselogistik, Green BeltDenmark s servicefunktioner og sidst men ikke mindst, vores kompetencer inden for de besluttede temaer. Katalogerne er trykt i sprogversionerne, Engelsk, tysk, kinesisk og japansk. Katalogerne er formuleret så de både kan anvendes til turoperatører, rejseagenter og slutbrugere. Katalogerne er fremsendt til alle danske ambassader i Europa, Østasien og USA og anvendes desuden vil deltagelse på workshops og messer. Workshops og messer De primære salgs- og marketingaktiviteter er baseret på workshopdeltagelse i Kina og Japan. Vi har endvidere deltaget på miljømesser i UK og Tyskland samt workshopdeltagelse andre steder i Europa via Energy Tours. Kunder og målgrupper De markeder og målgrupper som er bearbejdet er udvalgt i tæt samarbejde med 2 af vores Side 5

6 samarbejdspartnere, VisitDenmark og SAS. Et af udgangspunkterne er, at markedsføringen er gennemført sammen med VDK s markedskontorer og STB s afdelinger i Østasien. Endvidere er der vigtig prioritet på SAS samarbejdet og SAS s direkte flyruter til Danmark. De geografiske markeder er forskellige. På det asiatiske marked genereres stort set alle delegationer via touroperatører og på det europæiske marked modtager vi henvendelser direkte fra organisationer og offentlige myndigheder. I det følgende er beskrevet salgs- og marketingaktiviteter opdelt på nationer: UK VDK s markedskontor har gennemført mailkampagne og telefoncanvas overfor den offentlige sektor og energisektoren. Green BeltDenmark har deltaget i en miljømesse i Aberdeen i samarbejde med ambassaden og dansk erhvervsliv. Green BeltDenmark har udviklet og produceret et produkt- og inspirationsmagasin på engelsk. Tyskland VDK s markedskontor har gennemført mailkampagner og telefoncanvas overfor turoperatører og busselskaber. Green BeltDenmark har deltaget på workshop afholdt på ambassaden i Berlin. Green BeltDenmark har været repræsenteret via Energy Tours ved 2 andre messer/workshops i Berlin. Green BeltDenmark har udviklet og produceret et produkt- og inspirationsmagasin på tysk. Italien VDK s markedskontor har distribueret Green BeltDenmark kataloger som test. (Vi har ikke betalt for denne ydelse). Benelux VDK s markedskontor har distribueret Green BeltDenmark kataloger som test. (Vi har ikke betalt for denne ydelse). Østasien i samarbejde med Skandinavien Tourist Board (som VDK er medejer af). Kina Green BeltDenmark deltager årligt på en workshop turné i følgende byer: Taipei, Hong Kong, Guanzhou, Shanghai og Beijing. Workshops bliver besøgt af cirka 330 turoperatører, rejseagenter, rejsebureauer og andre incomingselskaber. Udstillersiden er repræsenteret med transportselskaber, hoteller, turistdestinationer, nationale turistorganisationer og turoperatører, fra Norge, Sverige og Danmark. Green BeltDenmark har udviklet og produceret et produkt- og inspirationsmagasin på kinesisk. STB / Green BeltDenmark gennemfører én gang årligt en famtrip (AET tur) for kinesiske turoperatører med rundvisning og præsentationer i Midtjylland. STB udgiver årligt et magasin for technical visits, som dækker Skandinavien. Green BeltDenmark har cirka 6 helsider i dette. Green BeltDenmark har deltaget i specialkampagner på det kinesiske marked i samarbejde med Købehavn og Malmø. Japan Green BeltDenmark deltager årligt på en workshop turné i følgende byer: Tokio, Osaka og Nagoya. I samme periode gennemføres kundebesøg hos de største operatører. Dette gøres i samarbejde med VisitDenmark, STB og undertegnede. Workshops bliver besøgt af cirka 200 turoperatører, rejseagenter, rejsebureauer og andre incomingselskaber. Udstillersiden er repræsenteret med transportselskaber, hoteller, turistdestinationer, nationale turistorganisationer og turoperatører, fra Norge, Sverige og Danmark. Green BeltDenmark har udviklet og produceret et produkt- og inspirationsmagasin på japansk. Side 6

7 STB / Green BeltDenmark gennemfører én gang årligt en famtrip (AET tur) for japanske turoperatører med rundvisning og præsentationer i Midtjylland. STB udgiver årligt et magasin for technical visits, som dækker Skandinavien. Green BeltDenmark har cirka 6 helsider i dette. Udvikling og håndtering af besøgssteder I projektets opstart var der næsten udelukkende fokus på vandmiljø, affaldshåndtering og vedvarende energi. Geografien på besøgsstederne var koncentreret omkring Århus- og Herning områderne. I takt med udviklingen i Danmark og ikke mindst efterspørgslen fra turoperatørerne, er udbuddet i dag meget bredere og mere forkromet. Kundehåndtering og design af besøgsprogrammer: De fleste kundehenvendelser er respondenter fra vores workshop- og messedeltagelse. Andre finder os via kollegers henvisninger. Proceduren er, at incomingbureauet har fået bestilling på en delegationsrejse som har et givet tema. Det er i høj grad op til bureauet at vælge destinationen ud fra de faglige kompetencer som forventes, ud fra rejselogistik og sidst men ikke mindst, ud fra hvor de kan få en konkurrencedygtig pris. Det er endvidere vigtigt at notere sig, at der skal indgås konkrete mødeaftaler fra gang til gang, og de enkelte besøgssteder har ret til at vurdere den aktuelle delegations relevans. For kinesiske grupper er det særlige, at man i indledningsfasen (tilbudsfasen) ikke kan have præcise datoer for delegationsrejsen, fordi det afhænger af forskellige tilladelser, både internt i Kina og udstedelse af visum til Danmark. I forbindelse med besøgsprogrammer til kineserne, skal der også udarbejdes invitationletter og for offentlig ansatte, også et bekræftelsesdokument til det kinesiske erhvervsministerium. Netværk som er etableret i projektperioden fra Green BeltDenmark har modsat de fleste turistprojekter Jylland, været ekstremt opsøgende på det globale marked. Med 3,5 års vedholdenhed med workshopdeltagelse på det østasiatiske marked, er Green BeltDenmark projektet om noget, identificeret som Danmark. Netværksdannelser som er skabt via Green BeltDenmark samarbejdet er følgende: VisitDenmarks markedskontorer Skandinavisk Tourist Board i Asien SAS m/markedskontorer Danish Chinese Business Forum Energy Tours Klimakonsortiet De skandinaviske nationale turistorganisationer Skandinaviske destinationer Besøgssteder og energi- og miljøkonsulenter, samt kontakter i ministerier. Turoperatører, rejseagenter, rejsebureauer og incomingbureauer Delegationer som har besøgt Danmark og som er registreret hos Green BeltDenmark Green BeltDenmark aktiviteter 2008 Delegationer - Toyama Internationale Universitet & Toyama Teknikum (51 overnatninger) - Kobe Universitet marts (20 overnatninger) - Urban renæssance agency (4 overnatninger muligvis 8) - Beijing Municipal Waste Residue Soil Management Office (12 overnatninger) - First Travel gruppe 22 personer april - Landw. Institut Grangeneuve vind program 3. juni 63 personer (overnatning i Århus) - Investment Coordinating Board Indonesien. 12 personer oktober (Herning) - Shangdong Provincial Animal Disease Prevention 5 personer November Side 7

8 - Sumiyo Kinoshita Japan 24 personer December - AET December (9 overnatninger Herning) - Shangdong Provencial Animal Disease, Kina Green BeltDenmark aktiviteter 2009 Delegationer - Beyond Kyoto, 7. marts (42 ekstra overnatninger I Århus) - First Travel gruppe 6 personer marts grønt byggeri 24 overnatninger - Waterfront Communication ministerdelegation 8 personer juni 24 overnatninger - Hokkaido University Center for Sustainability. 3 personer 6 overnatninger - Fraktionsfahrt SPD, august 10 personer 30 overnatninger - Ingeniørforbundet I Lippstadt 40 personer September 80 overnatninger - Landkreis Cuxhafen - First Travel gruppe 6 personer - Xianle AB gruppe 6 personer - Beijing Oriental Agency 6 personer 4 dage - First Travel China Business network 20 personer 14 dage - Ryon Nakakubo Japan, 2 personer - AET Tour november, 13 japanere 2 nætter - Taiwan national TV station, december 5 personer 3 døgn. Green BeltDenmark aktiviteter 2010 Delegationer - Tumlare København, 10 franskmænd 3 dage, vedvarende energi. Marts VDK Milano, 15 italienere I april. Biomasse - VDK London, 6 englændere marts Waste Management - Scanway Finland, 20 kinesere 4 dages træning (1. hold) vandmiljø, Forår Beijing Dignity int. Travel service tilbud for gruppe vedvarende energi - Taiwan University 12 deltagere/2 dage vedvarende energi, Biogas forår NSECC Shanghai, juni gruppe vedvarende energi - Souluniq Guangzhou, 100 VIP kinesere miljøpolitik maj/juni (skal også til Grønland) - CITIC Travel 10 pax marts / april Billund incentive Vestas, vindmølleparker - Well Travel Agency incentive Ringøbing, Vestas m.fl. - CITS Beijing, landbrugsprogrammer / Foulum Biogas - Ningbo Inviromental Protection, Kina First Travel - Patent & Trademark Office Ocean International Guangzhou - Chongqing Municipal Land Resources Ocean International - The People Gourvement Pinggu District SECC Finland - EMBA University Beijing SECC Helsinki Green BeltDenmark s samarbejdspartnere Green BeltDenmark har i projektperioden haft nedenstående 8 primære samarbejdspartnere der har bidraget til finansieringen af projektet. 1. VisitDenmark 2. SAS 3. DSB 4. MCH Messecenter Herning 5. Scandic hoteller 6. Region Midtjylland / Midtjysk Turisme 7. Herning Kommune 8. Ikast Brande Kommune Erhvervsturismeprojektets øvrige bidrag i international synliggørelse og netværksskabelse overfor professionelle mødearrangører VisitAarhus delaktiviteter i erhvervsturismeprojektet: Side 8

9 IMEX 2008, 2009, 2010 International mødemesse i Frankfurt, hvor VisitAarhus repræsenterer projektet og Region Midtjylland med fokus på energi og miljø. EIBTM 2008, 2009, 2010 International mødemesse i Barcelona, hvor VisitAarhus overfor professionelle mødearrangører repræsenterer projektet og Region Midtjylland MeetDenmark/ VisitDanishGreen workshops I Europæiske storbyer med stor koncentration af internationale organisationer præsenterer VisitAarhus Region Midtjyllands styrkeposition indenfor energi og miljø. Workshoppen har været afholdt i: Berlin London Paris Bruxelles Frankfurt Deltagelse i Global Wind i Beijing 2008 I samarbejde med Vindmølleindustrien deltog projektet i markedsføringen af Region Midtjyllands styrkeposition indenfor vindkraft. Oversigt over vundne, afholdte og bookede møder/konferencer. Konferencer vundet: Vindmølleindustriens Årsmøde 2009 Helnan Hotel Marselis, 220 pax PCO: Ingen -- JCI European Congress visitdanishgreen 2010 Scandinavian Congress Center, Musikhuset Aarhus, ARoS 1200 pax PCO: Ingen Danske Havforskermøde 2011 Fuglsøcentret, 300 pax PCO: KongresKompagniet -- Vindmølleindustriens Årsmøde 2011 RadissonBLU, ARoS, Turbinehallen i Aarhus, 250 pax PCO: Ingen -- Side 9

10 International Workshop on Largescale Integration of Windpower, 2011 RadissonBLU, Aarhus. 400 pax PCO: Ingen -- International Committee for Animal Recording ICAR 2013 Sted ukendt, ca. 150 pax PCO: DIS Congress Service -- Commission Internationale de l Organisation Scientifique du Traval en Agriculture CIOSTA World Conference 2013 Sted ukendt, pax PCO: Ukendt ved status -- Commission Internationale du Genie Rural CIGR World Conference 2016 Sted ukendt, pax PCO: KongresKompagniet -- Konferencer, der har været arbejdet på, men ikke vundet: Nordisk Passivhus Konference 2010 Aalborg, 500 pax -- Dansk Økologikongres 2011 Vingstedcenteret, 1100 pax -- EWEA, Grids pax -- EAAP, 2014 København pax. Konferencer, der fortsat arbejdes på selvom projektet er afsluttet: IFOAM, pax -- EWEA, European Offshore Wind Conference, pax -- Side 10

11 Mediedækning af Erhvervsturismeaktiviteter og Samsø i pressen - avis, tv, web og radio Region Midtjyllands styrkeposition på Vedvarende energi og miljø har i projektperioden som omfattede COP15 året ofte været omtalt i den internationale presse. Især Samsø - Danmarks Vedvarende Energi Ø - og Samsø Energiakademi bliver ofte omtalt i forskellige artikler, tv- og radioudsendelser. Her samler vi udpluk af omtalerne med links de de relevante medier. Hvis artiklen eller udsendelsen ikke findes på nettet, er du meget velkommen til at kigge forbi akademiet og se den. Koreansk artikel donga.com - oktober 2010 Dansk helt rådgiver korea om alternativ energi Kinas Reuters på Samsø Xinhua - Sep 2010 Det kinesiske internationale nyhedsbureau Xinhua har besøgt Samsø og lavet denne artikel om deres oplevelser (på engelsk). Amerikanske CBS CBS SmartPlanet - Dec 2009 Det gigantiske mediehus CBS har været på Samsø i forbindelse med klimatopmødet. Se video og læs historien om Samsø set gennem de amerikanske briller. Fransk miljømagasin La Vie - Dec 2009 I forbindelse med COP15 var det franske magasin La Vie også et smut forbi Samsø. Samsø historien står på side 8 og 9. It doesn t save me money... The Sun - Dec 2009 The Sun besøgte blandt andet Erik Koch Andersen på Samsø, som kunne fortælle, at han ikke er med i projektet for pengenes skyld. Godt amerikansk tv-klip World Focus - Dec 2009 World Focus har været i Danmark for at dække en række forskellige energi-historier. En af dem var Samsøs arbejde med at blive Danmarks Vedvarende Energi Ø. Samsø som eksempel The Director - Dec 2009 Vi kommer omkring hele den danske historie med vedvarende energi i denne artikel, hvor Samsø og Project Zero i Sønderborg bruges som de gode eksempler. En fantasi Ø Costa Rica Hoy - Nov 2009 Mellemamerika sendte også journalister til Danmark under klimatopmødet. Heriblandt journalister fra Costa Rica. Læs deres historie om Samsø her. Farmer Online Australien Stock and Land - Nov 2009 Med blandt andet vindmølleejer Jørgen Tranberg. Endnu en artikel fra samme site Samsø, Danmark og Vestas Daily Yonder - Nov 2009 Så langt væk som Texas er historien om Samsø nu nået, efter at Daily Yonder har bragt denne artikel. Artiklen handler også om Vestas og den danske miljøpolitik. Svensk avis Göteborgs Posten - Nov 2009 Den svenske avis Göteborg Posten har lavet denne reportage fra Samsø. Topmøde posten The COP15 Post - Nov 2009 Artikel om Samsøprojektet, hvor Søren Hermansen blandt andet afslører, at folk fra Samsø ikke er hippier. Samsø og Martha s Vineyard The Martha s Vineyard Times - Nov 2009 Samsø historien i avisen fra det amerikanske energiprojekt - Martha s Vineyard. Side 11

12 Kendt i verden, men hvad med Danmark? Berlingske Tidende - Nov 2009 Journalister fra hele verden valfarter til Samsø. Men hvad med de danske medier? Se hvordan Berlingske Tidende beskriver den massive mediedækning. Væk med sandsækkene i vores tanker Irish Times - Nov 2009 Tony Kinsella sammenligner her Samsø med Irland og storbritanien. Se afsnittet om Samsø sidst i artiklen. Til de kulturelle og kreative SideWays News - Nov 2009 Det amerikanske website Sideways News har de kulturelle kreative som målgruppe. Her kan du læse deres historie om Samsø. Et grønt Nirvana World News Australia - Nov 2009 SBS er en af Australiens største tvkanaler i Australien. Se deres historie fra Samsø her. Den første på jorden Popular Science - Nov 2009 Popular Science har skrevet en artikel om Samsø. Tjek også de amerikanske kommentarer under artiklen, som blandt andet foreslår, at vi i stedet bygger et atom-kræftværk. Avis fra Chile El Ciudadano - Nov 2009 Spansk artikel om Samsø projektet med Jørgen Tranberg, Søren Hermansen og Jytte Nauntoft. Stor tysk avis Die Welt - Nov 2009 Den store tyske avis Die Welt har været på Samsø i forbindelse med Klimatopmødet. Læs artiklen her. Film og tekst på italiensk Zeroassoluto - Sep 2009 Miracolo ecologico. Sådan beskriver det italienske videnssite Zeroassoluto Samsø. Øen er godt ikke specielt økologisk, men til gengæld 100 % selvforsynende med vedvarende energi. Gode råd til Korea The Dong a Ilbo, Korea - Okt 2009 Læs denne artikel fra det koreanske magasin Dong a Ilbo. Artiklen er på engelsk. Den smukke Ø Belle ile a Samso - Okt 2009 Fransk Blog om Samsø. Tyske Finansnyheder om Samsø Finansial Times Deutchland - Okt 2009 Længere tysk artikel om Samsø projektet. 100 procent på 10 år Los Tiempos, Bolivia - Okt 2009 Den Bolivianske avis Los Tiempos har skrevet denne artikel på spansk om Samsø-projektet. Energipolitisk åbningsdebat Kraftvarme Nyt - Oktober 2009 Søren Hermansen gav i forbindelse den energipolitiske åbningsdebat et oplæg om Samsø. Læs om oplægget på side 10 i Kraftvarme Nyt. Grøn revolution Der Spiegel - Oktober 2009 Den store tyske avis Der Spiegel har været et smut på Samsø og lavet denne fine artikel med tilhørende billedserie. Side 12

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

2/41. Formandens forord

2/41. Formandens forord Redegørelse for fondens virksomhed 2007-2012 2/41 Formandens forord I 2007 blev det fra politisk side besluttet at igangsætte en omfattende markedsføringsindsats, der skulle skabe et bedre kendskab i udlandet

Læs mere

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009 Danmarks nationale turismeorganisation Årsberetning 2009 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske ferie-

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i 2009

Bilag. Region Midtjylland. Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i 2009 Region Midtjylland Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 9 - Ansøgninger Ansøgning:

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Opprioritering af public diplomacy

Opprioritering af public diplomacy Udenrigsministeriet Udenrigsminister Per Stig Møller i dialog med den senegalesiske musiker og samfundsdebattør Youssou N'Dour under et debatarrangement i København i 2008. Foto: Polfoto. DANMARK I DIALOG

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Inviting The World Of Sports. Masterplan for Sportsåret 2009

Inviting The World Of Sports. Masterplan for Sportsåret 2009 Inviting The World Of Sports Masterplan for Sportsåret 2009 Udarbejdet af: Wonderful Copenhagen for Kulturministeriet, januar 2008 Indhold INDLEDNING 3 Resumé... 4 Baggrund... 4 Mere end sport... 5 Vision...

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse

GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse GRØN TURISME Forudsætninger & Analyse Indhold Indledning s. 3 Sammenfatning s. 4 1. Folketingets og EU s fokus på grøn turisme s. 7 1.1 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012

Læs mere

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Evaluering Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Indhold 1. Indledning 2. Mål og hovedresultater 2012 3. Koncept for kampagnen 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere