Resultatkontrakt. Vedrørende. Erhvervsturisme et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Erhvervsturisme et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsturisme et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Afdelingschef Erik Sejersen Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej 51, bygn. O 8600 Silkeborg Frans Bjørn-Thygesen CVR. Nr Dansk Bank Reg.nr Kontonr Resumè Erhvervsturisme et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland er et projekt, hvis formål er at skabe et nyt forretningsområde inden for erhvervsturismen - ved at koble regionens oplevelsesmæssige potentialer til energi- og miljøsektoren. Udgangspunktet er at udvikle relevante energi- og miljømæssige besøgsmål/studieture, at medvirke til afholdelse af videnskabelige konferencer samt at opbygge markedet for faglige møder inden for energi- og miljøområdet. Projektet tager afsæt i de muligheder, som Klimatopmødet i København i december 2009 skaber. Den internationale bevågenhed giver mulighed for at profilere Region Midtjyllands styrkeposition og virksomhedernes kompetencer inden for energi og miljø på både forskning og produktion. Udfordringen bliver i den forbindelse, at omsætte den fokus der er på Danmark i forbindelse med Klimatopmødet til gavn for en vedvarende indsats for erhvervsturismen koblet til energi og miljøsektoren i Region Midtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Slutafrapportering pr. 31. december Beskrivelse af delaktiviteter Det er fortsat projektpartnernes og Midtjysk Turismes vurdering, at det store potentiale, der blev identificeret som baggrund for projektets etablering er til stede, og realiseringen også kan ske fremad rette på en mere effektiv måde med udgangspunkt i projektets erfaringer. Den opsamlede viden og det etablerede kendskab i udlandet, samt de allerede igangsatte aktiviteter og samarbejder med de identificerede nationale og internationale kontakter og partnere, vil således kunne styrke en fortsat bearbejdning af forretningsområdet og markedet for Erhvervsturisme. Projektets start blev som følge af den sene underskrivelse af resultatkontrakten lettere forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan, hvorfor den samlede fremdrift af projektet er forskudt. Det har dog været muligt at samle op på og reducere aktiviteternes tidsmæssige forskydning. Samlet set er de overordnede mål og resultatkrav, trods løbende udfordringer i såvel den taktiske og operationelle gennemførelse som økonomisk hos især GreenBeltDenmark, indfriet løbende som forventet. Der har løbende i projektets styregruppe været en række drøftelser omkring den fremadrettede håndtering af projektets indsatser vedrørende faglige studieture med partneren Green Belt Denmark. Resultatet af disse drøftelser har været en delvis ændret projektgennemførelse, som meddelt i forbindelse med de halvårlige afrapporteringer til Region Midtjylland, men dette har dog ikke væsentligt påvirke projektets opfyldelse af de samlede resultatkrav. Projektet har haft en udfordring i at opnå synergigevinster i forhold til de mange initiativer, der er igangsat fra nationale offentlige myndigheder/klimakonsortiet. Projektet har valgt at forholde sig til de enkelte aktiviteter individuelt, således at disse har givet mening til projektets enkeltaktiviteter. Der er dog fortsat behov for en stor offentlig regional og kommunal involvering i implementeringen af Klimakonsortiets indsatser erhvervsturismeprojektet har ikke isoleret set kunnet løse de store koordinationsopgaver, der er forbundet hermed. Der blev i projektet etableret et samlet partnerskab mellem Visitaarhus, GreenBeltdenmark og Samsø Energiakademi omkring drift af aktiviteterne under projektkonceptet VISITDANISH- GREEN, som har været en del af en fælles regional platform for international synliggørelse og indgang for etablering af kontakter til internationale partnere og besøgsdelegationer. Erhvervsturisme et nyt vækstforretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland Samsø Energiakademis delaktiviteter i erhvervsturismeprojektets fremdrift. Samsø Energiakademi er fortsat et særdeles populært besøgs mål i Region Midtjylland. Over besøgende fra hele verden er i projektperioden kommet til øen for at opleve og høre historien om, hvordan et lille øsamfund i løbet af en 10 års periode er blevet 100 % selv-

3 forsynende med vedvarende energi. Samt for at få inspiration til, hvordan der kan skabes udvikling og fælles adgang og ejerskab til så afgørende ressourcer som natur klima energi. Hver uge har der været afholdt flere besøg, workshop og programmer planlagt i samarbejde med en lang række institutioner, organisationer, ministerier mv. Deltagerne i besøgsprogrammerne har primært været fagfolk, embedsmænd, politikere og meningsdannere. Op til COP15 topmødet i København, december 2009 gennemførte Akademiet en række VIPog presseture bl.a. i samarbejde med Energy Tours og Klimakonsortiet. Akademiet havde forventet et fald i besøgstallet efter COP 15, men interessen for Samsø synes nærmest uændret. Over 200 grupper har besøgt øen i projektperioden, heraf ca. halvdelen udenlandske. Et af de mere spektakulære besøg fandt sted den 12.oktober 2010, hvor den Irske Præsident Mary McAleese lagde vejen forbi. Hun havde udtrykt et særligt ønske om at besøge Samsø i forbindelse med hendes officielle 3 dages besøg til Danmark Efter at have set de store hav vindmøller syd for øen beså Ballen Brundby varmeværk gik turen til Samsø Energiakademi til en uformel snak om vedvarende energi og Irlands muligheder for at overføre Samsøs erfaringer. Efter besøget fortsatte hun til Århus, hvor hun holdt tale på en konference. Med i delegationen var en række skrivende journalister og filmfolk, der siden har dækket begivenheden besøg. (link vedhæftet). Et skoleeksempel på, hvordan Samsø Energiakademi er med til at markedsføre Region Midtjylland og Danmark som helhed. Store artikler i amerikanske aviser og magasiner bl.a. The New Yorker og Time Magazine i 2008 gjorde med ét Samsø verdensberømt - og journalister/filmfolk fra nær og fjern valfarter til øen for at fortælle historien om øen og vedvarende energi. Over 50 hold journalister/filmfolk har besøgt akademiet i projektperioden. For at servicere de journalister, der gerne vil udvide historien med andre projekter i regionen, har Energiakademiets på hjemmesiden oprettet en engelsk oversigt over regionsprojekterne med angivelse af kontaktpersoner. Liste over presseklip i projektperioden er vedlagt er lagt på Energiakademiets hjemmeside. Links til artiklerne fungerer direkte fra hjemmesiden. Energiakademiet har gennem længere tid ønsket at være i stand til at prissætte PR værdien af de mange pressebesøg. Derfor iværksatte akademiet med assistance fra Visit Århus og Visit Denmark i USA en undersøgelse af annonceværdien af den pressedækning Samsø og dermed Region Midtjylland har fået i USA i året Værdien beløber sig til 6.6 millioner DKK, hvor alene en artikel i forbindelse med New York Times (oplag på 17 millioner) tredje besøg til øen anslås til at have en værdi på over US$. Beregningsoversigten for værdi af presseomtale og prissætningen er indsat nederst som bilag. Ud over at servicere de mange besøgende på øen rejser de ansatte på Energiakademiet ofte rundt i verden for at fortælle om Samsø. Akademiets direktør Søren Hermansen har eksempelvis gentagne gange optrådte på store internationale konferencer, senest på World Knowledge Forum i oktober 2010 i Sydkorea og i efteråret 2010 gennemførte han en længere foredragsturné på de store amerikanske universiteter som Princeton, MIT og Yale, arrangeret af den Danske Ambassade. Side 3

4 Succesen af disse optrædener kan ofte efterfølgende direkte aflæses i form af tilmeldinger i Energiakademiets besøgskalender. Samsø Energiakademi har gennem længere tid ønsket at videreudvikle og markedsføre utraditionelle besøgsprogrammer rettet mod forskellige faglige delegationer. Sideløbende med nærværende projektet har akademiet gennemført The Danish Way (marts november 2010)- ligeledes finansieret af Region Midtjylland Formålet med The Danish Way har været at udvikle besøgsprogrammer hvor Energiakademiet indledningsvist besøgte en række centrale aktører rundt i Region Midtjylland (eksempelvis Skive, Herning, Ringkøbing /Skjern Kommuner samt Brædstrup Fjernvarme) for at opsøge de gode energihistorier samt kortlægge potentialerne for de enkelte besøgssites. Besøgene har afledt genbesøg til Samsø, hvor VE-Ø projektets særlige erfaringer med mobilisering og markedsføring har været i fokus. Særligt har samarbejdet med Skive Kommune vist sig frugtbart og direkte afstedkommet udviklingen af Energisafari Samsø Skive, der gennemføres med støtte fra Midtjysk Turisme. I samarbejde med Skives og Samsøs turist branche og Erhvervs & Turistcentre bliver ture markedsført og udbudt til udvalgte grupper besøgende i løbet af foråret Formålet er at afprøve ideer og utraditionelle koblinger mellem besøgssteder, med henblik på at undersøge potentialerne for fagturisme. Erfaringerne fra aktiviteterne vil danne grundlag for en opfølgning i en større geografisk skala med flere involverede aktører. Særligt er det ønsket at videreudvikle en international Energisafari i samarbejde med bl.a. danske ministerier og ambassader rundt i verden. Green BeltDenmark delaktivitet af erhvervsturismeprojektet. Det var det samlede projekts overordnede mål, inden for en 3 - årig periode, at gøre Region Midtjylland til et interessant møde /konferencested for energi - og miljøsektoren både nationalt og internationalt. Rationalet va øget beskæftigelse og omsætning i turisme - og oplevelsesindustrien i Region Midtjylland, samt muligheder for at skabe vækst og udvikling inden for energi - og miljøsektoren. Projektet tog afsæt i de muligheder, som Klimatopmødet i København i december 2009 skabte. Den internationale bevågenhed gav mulighed for at profilere Region Midtjyllands styrkeposition og virksomhedernes kompetencer inden for energi og miljø på både forskning og produktion. Udfordringen var at omsætte den fokus der var på Danmark i forbindelse med Klimatopmødet til gavn for en vedvarende indsats for erhvervsturismen koblet til energi og miljøsektoren i Region Midtjylland. Green BeltDenmark projektets mål kunne ses i to perspektiver Målet var i et oplevelsesøkonomisk perspektiv, at styrke omsætning og beskæftigelse i regionens oplevelsesindustri, herunder turisme tilføre Region Midtjylland faglige besøgsmål/studieture, der skaber omsætning og formidler regionens styrkepositioner til relevante beslutningstagere og virksomheder i hele verden tilføre Region Midtjylland nye miljøbevidste og oplevelsesorienterede turister sikre Region Midtjylland en umiddelbar og længerevarende spin-off effekt af klimatopmødet 2009 Målet var i et energi - og miljøsektor perspektiv, at styrke Region Midtjyllands internationale profil som foregangsregion inden for energi og miljø, navnlig vedvarende energi skabe synlighed med henblik på at styrke omsætning og beskæftigelse i regionens energi - og miljøvirksomheder øge regionens egne borgeres forståelse for betydningen af anvendelse af vedvarende energi. Side 4

5 GreenBeltDenmarks delresultater Projektets overordnede resultater er kort beskrevet nedenfor og uddybet i de følgende afsnit. Det er i løbet af de 3 år lykkes at tiltrække 49 Technical Visits til Danmark/ Midtjylland. Der er blevet arbejdet intensivt med markedsføring og profilering af Midtjylland som destination for Technical Visit på følgende markeder: Kina, Japan, UK, Italien Tyskland og Benelux. Der er igennem projektperioden blevet oparbejdet et kendskab til Technical Visits samt værdien af disse hos turisterhvervet og hos de deltagende besøgsmål. Der har været etableret samarbejde med over 20 turistvirksomheder indenfor turisme og oplevelsesindustrien samt ca. 50 besøgsmål indenfor Midtjyllands styrkepositioner. Markedsføring af Green BeltDenmark produkterne: En væsentlig del af Green BeltDenmark projektet var opgaverne omkring markedsføring. I denne del er der stor fokus på at fortælle om Danmark og Midtjylland, om hvordan gæsterne kommer til Danmark og hvordan de kan rejse rundt i Danmark. Herefter fortæller vi om Reason to go altså de kompetencer inden for vort erhverv, inden for den offentlige sektor og især omkring de politiske motiver der har og har haft betydning for det samfund der er opbygget i Danmark. Vores markedsføring er bevist placeret på markeder som kan lære og inspireres af Danmark, og som er i vækst og som kan nås med direkte fly/tog. Det betyder, at vores områder har opnået en vedholdende og markant markedsføring på markeder som er ekstremt store og har en vækstrate på udrejsetrafik der misundes både i Europa og USA. Markedsføring, deltagelse i workshops og vores partnerskab omkring famtrips har naturligvis stor betydning for hvor mange delegationer Green BeltDenmark skal håndtere, vi skal dog ikke underkende betydningen af at mange udenlandske turoperatører og rejsebureauer er inspireret af vores produktkataloger og som udgangspunkt, selv finder til Danmark og selv finder nogle besøgssteder. VisitDenmark, STB og SAS vurderer, at Green BeltDenmark s antal delegationer udgør cirka 10% af de samlede TV besøg til Danmark. har været vores permanente profil udadtil. Hjemmesiden beskriver Green BeltDenmarks formål, de fagkompetencer som projektet er bygget op omkring og tilbud til delegationer. Endvidere er vores magasiner i de 4 sprogversioner anført som PDF filer med mulighed for downloading. Hjemmesiderne kan findes med den selvstændige webadresse og siderne kan findes under visitherning.com, visitdanishgreen.dk, visitaarhus.dk og energytours.com. Produktkataloger Katalogerne er designet med henblik på at udenlandske turoperatører og rejseagenter bliver motiveret for at vælge Danmark/Midtjylland som TV destination. Vores argumentation vægter både den vigtige rejselogistik, Green BeltDenmark s servicefunktioner og sidst men ikke mindst, vores kompetencer inden for de besluttede temaer. Katalogerne er trykt i sprogversionerne, Engelsk, tysk, kinesisk og japansk. Katalogerne er formuleret så de både kan anvendes til turoperatører, rejseagenter og slutbrugere. Katalogerne er fremsendt til alle danske ambassader i Europa, Østasien og USA og anvendes desuden vil deltagelse på workshops og messer. Workshops og messer De primære salgs- og marketingaktiviteter er baseret på workshopdeltagelse i Kina og Japan. Vi har endvidere deltaget på miljømesser i UK og Tyskland samt workshopdeltagelse andre steder i Europa via Energy Tours. Kunder og målgrupper De markeder og målgrupper som er bearbejdet er udvalgt i tæt samarbejde med 2 af vores Side 5

6 samarbejdspartnere, VisitDenmark og SAS. Et af udgangspunkterne er, at markedsføringen er gennemført sammen med VDK s markedskontorer og STB s afdelinger i Østasien. Endvidere er der vigtig prioritet på SAS samarbejdet og SAS s direkte flyruter til Danmark. De geografiske markeder er forskellige. På det asiatiske marked genereres stort set alle delegationer via touroperatører og på det europæiske marked modtager vi henvendelser direkte fra organisationer og offentlige myndigheder. I det følgende er beskrevet salgs- og marketingaktiviteter opdelt på nationer: UK VDK s markedskontor har gennemført mailkampagne og telefoncanvas overfor den offentlige sektor og energisektoren. Green BeltDenmark har deltaget i en miljømesse i Aberdeen i samarbejde med ambassaden og dansk erhvervsliv. Green BeltDenmark har udviklet og produceret et produkt- og inspirationsmagasin på engelsk. Tyskland VDK s markedskontor har gennemført mailkampagner og telefoncanvas overfor turoperatører og busselskaber. Green BeltDenmark har deltaget på workshop afholdt på ambassaden i Berlin. Green BeltDenmark har været repræsenteret via Energy Tours ved 2 andre messer/workshops i Berlin. Green BeltDenmark har udviklet og produceret et produkt- og inspirationsmagasin på tysk. Italien VDK s markedskontor har distribueret Green BeltDenmark kataloger som test. (Vi har ikke betalt for denne ydelse). Benelux VDK s markedskontor har distribueret Green BeltDenmark kataloger som test. (Vi har ikke betalt for denne ydelse). Østasien i samarbejde med Skandinavien Tourist Board (som VDK er medejer af). Kina Green BeltDenmark deltager årligt på en workshop turné i følgende byer: Taipei, Hong Kong, Guanzhou, Shanghai og Beijing. Workshops bliver besøgt af cirka 330 turoperatører, rejseagenter, rejsebureauer og andre incomingselskaber. Udstillersiden er repræsenteret med transportselskaber, hoteller, turistdestinationer, nationale turistorganisationer og turoperatører, fra Norge, Sverige og Danmark. Green BeltDenmark har udviklet og produceret et produkt- og inspirationsmagasin på kinesisk. STB / Green BeltDenmark gennemfører én gang årligt en famtrip (AET tur) for kinesiske turoperatører med rundvisning og præsentationer i Midtjylland. STB udgiver årligt et magasin for technical visits, som dækker Skandinavien. Green BeltDenmark har cirka 6 helsider i dette. Green BeltDenmark har deltaget i specialkampagner på det kinesiske marked i samarbejde med Købehavn og Malmø. Japan Green BeltDenmark deltager årligt på en workshop turné i følgende byer: Tokio, Osaka og Nagoya. I samme periode gennemføres kundebesøg hos de største operatører. Dette gøres i samarbejde med VisitDenmark, STB og undertegnede. Workshops bliver besøgt af cirka 200 turoperatører, rejseagenter, rejsebureauer og andre incomingselskaber. Udstillersiden er repræsenteret med transportselskaber, hoteller, turistdestinationer, nationale turistorganisationer og turoperatører, fra Norge, Sverige og Danmark. Green BeltDenmark har udviklet og produceret et produkt- og inspirationsmagasin på japansk. Side 6

7 STB / Green BeltDenmark gennemfører én gang årligt en famtrip (AET tur) for japanske turoperatører med rundvisning og præsentationer i Midtjylland. STB udgiver årligt et magasin for technical visits, som dækker Skandinavien. Green BeltDenmark har cirka 6 helsider i dette. Udvikling og håndtering af besøgssteder I projektets opstart var der næsten udelukkende fokus på vandmiljø, affaldshåndtering og vedvarende energi. Geografien på besøgsstederne var koncentreret omkring Århus- og Herning områderne. I takt med udviklingen i Danmark og ikke mindst efterspørgslen fra turoperatørerne, er udbuddet i dag meget bredere og mere forkromet. Kundehåndtering og design af besøgsprogrammer: De fleste kundehenvendelser er respondenter fra vores workshop- og messedeltagelse. Andre finder os via kollegers henvisninger. Proceduren er, at incomingbureauet har fået bestilling på en delegationsrejse som har et givet tema. Det er i høj grad op til bureauet at vælge destinationen ud fra de faglige kompetencer som forventes, ud fra rejselogistik og sidst men ikke mindst, ud fra hvor de kan få en konkurrencedygtig pris. Det er endvidere vigtigt at notere sig, at der skal indgås konkrete mødeaftaler fra gang til gang, og de enkelte besøgssteder har ret til at vurdere den aktuelle delegations relevans. For kinesiske grupper er det særlige, at man i indledningsfasen (tilbudsfasen) ikke kan have præcise datoer for delegationsrejsen, fordi det afhænger af forskellige tilladelser, både internt i Kina og udstedelse af visum til Danmark. I forbindelse med besøgsprogrammer til kineserne, skal der også udarbejdes invitationletter og for offentlig ansatte, også et bekræftelsesdokument til det kinesiske erhvervsministerium. Netværk som er etableret i projektperioden fra Green BeltDenmark har modsat de fleste turistprojekter Jylland, været ekstremt opsøgende på det globale marked. Med 3,5 års vedholdenhed med workshopdeltagelse på det østasiatiske marked, er Green BeltDenmark projektet om noget, identificeret som Danmark. Netværksdannelser som er skabt via Green BeltDenmark samarbejdet er følgende: VisitDenmarks markedskontorer Skandinavisk Tourist Board i Asien SAS m/markedskontorer Danish Chinese Business Forum Energy Tours Klimakonsortiet De skandinaviske nationale turistorganisationer Skandinaviske destinationer Besøgssteder og energi- og miljøkonsulenter, samt kontakter i ministerier. Turoperatører, rejseagenter, rejsebureauer og incomingbureauer Delegationer som har besøgt Danmark og som er registreret hos Green BeltDenmark Green BeltDenmark aktiviteter 2008 Delegationer - Toyama Internationale Universitet & Toyama Teknikum (51 overnatninger) - Kobe Universitet marts (20 overnatninger) - Urban renæssance agency (4 overnatninger muligvis 8) - Beijing Municipal Waste Residue Soil Management Office (12 overnatninger) - First Travel gruppe 22 personer april - Landw. Institut Grangeneuve vind program 3. juni 63 personer (overnatning i Århus) - Investment Coordinating Board Indonesien. 12 personer oktober (Herning) - Shangdong Provincial Animal Disease Prevention 5 personer November Side 7

8 - Sumiyo Kinoshita Japan 24 personer December - AET December (9 overnatninger Herning) - Shangdong Provencial Animal Disease, Kina Green BeltDenmark aktiviteter 2009 Delegationer - Beyond Kyoto, 7. marts (42 ekstra overnatninger I Århus) - First Travel gruppe 6 personer marts grønt byggeri 24 overnatninger - Waterfront Communication ministerdelegation 8 personer juni 24 overnatninger - Hokkaido University Center for Sustainability. 3 personer 6 overnatninger - Fraktionsfahrt SPD, august 10 personer 30 overnatninger - Ingeniørforbundet I Lippstadt 40 personer September 80 overnatninger - Landkreis Cuxhafen - First Travel gruppe 6 personer - Xianle AB gruppe 6 personer - Beijing Oriental Agency 6 personer 4 dage - First Travel China Business network 20 personer 14 dage - Ryon Nakakubo Japan, 2 personer - AET Tour november, 13 japanere 2 nætter - Taiwan national TV station, december 5 personer 3 døgn. Green BeltDenmark aktiviteter 2010 Delegationer - Tumlare København, 10 franskmænd 3 dage, vedvarende energi. Marts VDK Milano, 15 italienere I april. Biomasse - VDK London, 6 englændere marts Waste Management - Scanway Finland, 20 kinesere 4 dages træning (1. hold) vandmiljø, Forår Beijing Dignity int. Travel service tilbud for gruppe vedvarende energi - Taiwan University 12 deltagere/2 dage vedvarende energi, Biogas forår NSECC Shanghai, juni gruppe vedvarende energi - Souluniq Guangzhou, 100 VIP kinesere miljøpolitik maj/juni (skal også til Grønland) - CITIC Travel 10 pax marts / april Billund incentive Vestas, vindmølleparker - Well Travel Agency incentive Ringøbing, Vestas m.fl. - CITS Beijing, landbrugsprogrammer / Foulum Biogas - Ningbo Inviromental Protection, Kina First Travel - Patent & Trademark Office Ocean International Guangzhou - Chongqing Municipal Land Resources Ocean International - The People Gourvement Pinggu District SECC Finland - EMBA University Beijing SECC Helsinki Green BeltDenmark s samarbejdspartnere Green BeltDenmark har i projektperioden haft nedenstående 8 primære samarbejdspartnere der har bidraget til finansieringen af projektet. 1. VisitDenmark 2. SAS 3. DSB 4. MCH Messecenter Herning 5. Scandic hoteller 6. Region Midtjylland / Midtjysk Turisme 7. Herning Kommune 8. Ikast Brande Kommune Erhvervsturismeprojektets øvrige bidrag i international synliggørelse og netværksskabelse overfor professionelle mødearrangører VisitAarhus delaktiviteter i erhvervsturismeprojektet: Side 8

9 IMEX 2008, 2009, 2010 International mødemesse i Frankfurt, hvor VisitAarhus repræsenterer projektet og Region Midtjylland med fokus på energi og miljø. EIBTM 2008, 2009, 2010 International mødemesse i Barcelona, hvor VisitAarhus overfor professionelle mødearrangører repræsenterer projektet og Region Midtjylland MeetDenmark/ VisitDanishGreen workshops I Europæiske storbyer med stor koncentration af internationale organisationer præsenterer VisitAarhus Region Midtjyllands styrkeposition indenfor energi og miljø. Workshoppen har været afholdt i: Berlin London Paris Bruxelles Frankfurt Deltagelse i Global Wind i Beijing 2008 I samarbejde med Vindmølleindustrien deltog projektet i markedsføringen af Region Midtjyllands styrkeposition indenfor vindkraft. Oversigt over vundne, afholdte og bookede møder/konferencer. Konferencer vundet: Vindmølleindustriens Årsmøde 2009 Helnan Hotel Marselis, 220 pax PCO: Ingen -- JCI European Congress visitdanishgreen 2010 Scandinavian Congress Center, Musikhuset Aarhus, ARoS 1200 pax PCO: Ingen Danske Havforskermøde 2011 Fuglsøcentret, 300 pax PCO: KongresKompagniet -- Vindmølleindustriens Årsmøde 2011 RadissonBLU, ARoS, Turbinehallen i Aarhus, 250 pax PCO: Ingen -- Side 9

10 International Workshop on Largescale Integration of Windpower, 2011 RadissonBLU, Aarhus. 400 pax PCO: Ingen -- International Committee for Animal Recording ICAR 2013 Sted ukendt, ca. 150 pax PCO: DIS Congress Service -- Commission Internationale de l Organisation Scientifique du Traval en Agriculture CIOSTA World Conference 2013 Sted ukendt, pax PCO: Ukendt ved status -- Commission Internationale du Genie Rural CIGR World Conference 2016 Sted ukendt, pax PCO: KongresKompagniet -- Konferencer, der har været arbejdet på, men ikke vundet: Nordisk Passivhus Konference 2010 Aalborg, 500 pax -- Dansk Økologikongres 2011 Vingstedcenteret, 1100 pax -- EWEA, Grids pax -- EAAP, 2014 København pax. Konferencer, der fortsat arbejdes på selvom projektet er afsluttet: IFOAM, pax -- EWEA, European Offshore Wind Conference, pax -- Side 10

11 Mediedækning af Erhvervsturismeaktiviteter og Samsø i pressen - avis, tv, web og radio Region Midtjyllands styrkeposition på Vedvarende energi og miljø har i projektperioden som omfattede COP15 året ofte været omtalt i den internationale presse. Især Samsø - Danmarks Vedvarende Energi Ø - og Samsø Energiakademi bliver ofte omtalt i forskellige artikler, tv- og radioudsendelser. Her samler vi udpluk af omtalerne med links de de relevante medier. Hvis artiklen eller udsendelsen ikke findes på nettet, er du meget velkommen til at kigge forbi akademiet og se den. Koreansk artikel donga.com - oktober 2010 Dansk helt rådgiver korea om alternativ energi Kinas Reuters på Samsø Xinhua - Sep 2010 Det kinesiske internationale nyhedsbureau Xinhua har besøgt Samsø og lavet denne artikel om deres oplevelser (på engelsk). Amerikanske CBS CBS SmartPlanet - Dec 2009 Det gigantiske mediehus CBS har været på Samsø i forbindelse med klimatopmødet. Se video og læs historien om Samsø set gennem de amerikanske briller. Fransk miljømagasin La Vie - Dec 2009 I forbindelse med COP15 var det franske magasin La Vie også et smut forbi Samsø. Samsø historien står på side 8 og 9. It doesn t save me money... The Sun - Dec 2009 The Sun besøgte blandt andet Erik Koch Andersen på Samsø, som kunne fortælle, at han ikke er med i projektet for pengenes skyld. Godt amerikansk tv-klip World Focus - Dec 2009 World Focus har været i Danmark for at dække en række forskellige energi-historier. En af dem var Samsøs arbejde med at blive Danmarks Vedvarende Energi Ø. Samsø som eksempel The Director - Dec 2009 Vi kommer omkring hele den danske historie med vedvarende energi i denne artikel, hvor Samsø og Project Zero i Sønderborg bruges som de gode eksempler. En fantasi Ø Costa Rica Hoy - Nov 2009 Mellemamerika sendte også journalister til Danmark under klimatopmødet. Heriblandt journalister fra Costa Rica. Læs deres historie om Samsø her. Farmer Online Australien Stock and Land - Nov 2009 Med blandt andet vindmølleejer Jørgen Tranberg. Endnu en artikel fra samme site Samsø, Danmark og Vestas Daily Yonder - Nov 2009 Så langt væk som Texas er historien om Samsø nu nået, efter at Daily Yonder har bragt denne artikel. Artiklen handler også om Vestas og den danske miljøpolitik. Svensk avis Göteborgs Posten - Nov 2009 Den svenske avis Göteborg Posten har lavet denne reportage fra Samsø. Topmøde posten The COP15 Post - Nov 2009 Artikel om Samsøprojektet, hvor Søren Hermansen blandt andet afslører, at folk fra Samsø ikke er hippier. Samsø og Martha s Vineyard The Martha s Vineyard Times - Nov 2009 Samsø historien i avisen fra det amerikanske energiprojekt - Martha s Vineyard. Side 11

12 Kendt i verden, men hvad med Danmark? Berlingske Tidende - Nov 2009 Journalister fra hele verden valfarter til Samsø. Men hvad med de danske medier? Se hvordan Berlingske Tidende beskriver den massive mediedækning. Væk med sandsækkene i vores tanker Irish Times - Nov 2009 Tony Kinsella sammenligner her Samsø med Irland og storbritanien. Se afsnittet om Samsø sidst i artiklen. Til de kulturelle og kreative SideWays News - Nov 2009 Det amerikanske website Sideways News har de kulturelle kreative som målgruppe. Her kan du læse deres historie om Samsø. Et grønt Nirvana World News Australia - Nov 2009 SBS er en af Australiens største tvkanaler i Australien. Se deres historie fra Samsø her. Den første på jorden Popular Science - Nov 2009 Popular Science har skrevet en artikel om Samsø. Tjek også de amerikanske kommentarer under artiklen, som blandt andet foreslår, at vi i stedet bygger et atom-kræftværk. Avis fra Chile El Ciudadano - Nov 2009 Spansk artikel om Samsø projektet med Jørgen Tranberg, Søren Hermansen og Jytte Nauntoft. Stor tysk avis Die Welt - Nov 2009 Den store tyske avis Die Welt har været på Samsø i forbindelse med Klimatopmødet. Læs artiklen her. Film og tekst på italiensk Zeroassoluto - Sep 2009 Miracolo ecologico. Sådan beskriver det italienske videnssite Zeroassoluto Samsø. Øen er godt ikke specielt økologisk, men til gengæld 100 % selvforsynende med vedvarende energi. Gode råd til Korea The Dong a Ilbo, Korea - Okt 2009 Læs denne artikel fra det koreanske magasin Dong a Ilbo. Artiklen er på engelsk. Den smukke Ø Belle ile a Samso - Okt 2009 Fransk Blog om Samsø. Tyske Finansnyheder om Samsø Finansial Times Deutchland - Okt 2009 Længere tysk artikel om Samsø projektet. 100 procent på 10 år Los Tiempos, Bolivia - Okt 2009 Den Bolivianske avis Los Tiempos har skrevet denne artikel på spansk om Samsø-projektet. Energipolitisk åbningsdebat Kraftvarme Nyt - Oktober 2009 Søren Hermansen gav i forbindelse den energipolitiske åbningsdebat et oplæg om Samsø. Læs om oplægget på side 10 i Kraftvarme Nyt. Grøn revolution Der Spiegel - Oktober 2009 Den store tyske avis Der Spiegel har været et smut på Samsø og lavet denne fine artikel med tilhørende billedserie. Side 12

13 Nepalesisk avis Nepali Times - Oktober 2009 Nepal Times har været i Danmark i forbindelse med nedtællingen til klimatopmødet. I den forbindelse er der et stykke nede i artiklen også et afsnit om Samsø. Den grønne Ø La Nacion - Oktober 2009 Peter Christensen fra Samsø Energiakademi har været i Chile og holde oplæg. Det er der blandt andet kommet denne artikel ud af i La Nacion. Oversat til dansk med Google Translate Canadisk journalist misundelig på Samsø The Globe and Mail - Oktober 2009 Gary Mason har skrevet dette indlæg om Danmark og Samsøs fortræffeligheder. Under artiklen følger en intens debat. Demokratiet styrer Blog - Going Green in Denmark - Oktober 2009 Søren Hermansen gav i oktober et oplæg til en række internationale bloggere. Her har et par af dem skrevet indlæg om Samsø. En anden blog om Samsø Landet med vind og dyre kartofler Matthew Yglesias, Thinkprogress - Oktober 2009 Reportage fra Samsø med en lang række kommentarer både til energien og kartoflerne under artiklen. Fransk artikel Quest France - Oktober 2009 Artikel i den franske avis Quest France om Samsøs Energiprojekt. Konference Green Networks - Oktober 2009 Peter Christensen deltog på Green Networks konference i oktober. Anledningen var organisationens 15 års jubilæbium. MTV om Samsø MTV Play to stop - Oktober 2009 Den unge Samsing Silas har haft MTV på besøg for at vise den Vedvarende Energi Ø frem for europas unge. En grøn energi Ø DR Miljøreportagen - Oktober 2009 Udsendelse om baggrunden for energiprojektet på Samsø af Lene Juul Bruun. Side 13

14 Danske radioportrætter i DR Et øjeblik, P1 - Oktober 2009 DR har besøgt fire forskellige mennesker, der alle har været en del af Energiprojektet på Samsø: Søren Hermansen Jørgen Tranberg Brian Kjær Christian Hovmand Italiensk tv-klip LA7 Reality - September 2009 Tv-indslag på italiensk. Handler både om vedvarende energi og de mange gode produkter og turistattraktioner på Samsø. Italiensk besøg Il Secolo Xix - September 2009 Italiensk artikel med rigtig fine billeder. Tredje besøg fra New York Times The New York Times - September 2009 Det er denne gang den franske redaktion af The New York Times, der har besøgt Samsø for at fortælle historien om energiprojektet. De besøgte blandt andet Jørgen Tranberg og så både hans vindmølle og hans 150 mælkekøer. Vedvarende Samsø Super Forest - September 2009 Indlæg om Samsø fra Bloggen Super Forest, hvor Paticia roser Samsøs arbejde med at blive selvforsynende. Hvis olien forsvinder Sabatosera Online - August 2009 Artikel fra det italienske magasin Sabatosera Online. Artiklen linker blandt andet til sangen Energy Island på denne hjemmeside. Oversat til dansk med Google Translate Radiodokumentar fra engelske BBC BBC - August 2009 Andrew Purcell fra BBC har lavet denne fine radio dokumentar, som giver et godt indblik folkene bag energiprojektet. Andrew har lavet et fint arbejde med baggrundlyden, så man næsten føler, men selv kravler med op i vindmøllen. Andrews egen side Italiensk Avis la Repubblica - Juli 2009 En af Italiens største aviser La Repubblica har besøgt Samsø og lavet denne artikel. Oversat til dansk med Google Translate Et grønt Wonderland Terra Nauta - Juli 2009 Samsø projektet bliver rost i dette italienske Side 14

15 magasin, som også har taget nogle flotte billeder fra Øen. Oversat til dansk med Google Translate Stor Tysk avis besøger Samsø Frankfurter Allgemeine Zeitung juni 2009 Stor artikel med flotte billeder i et af tysklands største aviser. Italiensk hjemmeside 2 Qual Energia - 3. juni 2009 Endnu en italiensk artikel. Artiklen oversat med Google-translate Italiensk hjemmeside Quotidiano Casa - 3. juni 2009 Samsø Energiakademi bliver fremhævet som det gode eksempel i Italien. Artiklen oversat med Google-translate Taiwanesisk magasin My Lohas - june 2009 Så har der igen været gæster fra Taiwan og lave denne artikel. Ecco l isola a impatto zero Corriere della Sera - 1. juni 2009 Historie fra det italienske magasin om Energi-øen. Artiklen oversat med Google-translate Taiwanesisk TV Shanlih TV group april 2009 Der er desværre ingen engelsk oversættelse af dette tv-show, hvor taiwanesisk tv besøgte Samsø. Klip 1 Klip 2 Samsø besøger Jordan The Jordan Times - 2. april 2009 Jesper Kjems blev inviteret til Jordan for at holde oplæg på en konference om vedvarende energi. Resultatet var blandt andet denne artikel på forsiden af The Jordan Times. Blog fra Danmarks ambassadør i Jordan New York Times igen The New York Times marts 2009 God længere artikel fra tillægget "Climate Wire" i The New York Times, som før har besøgt Samsø. Samsø eksempel for USA International Business Times marts Artikel om USA politik for offshore møller. Men prøv at tjekke billedet og billedteksten. Side 15

16 Græsk Ø lærer af Samsø Balkan Travellers marts 2009 Den græske Ø "Ai Stratis" vil være den første græske Ø, der bliver 100 procent vedvarende efter Samsøs forbillede. Main USA Kennebec Journal, Main Today marts 2009 Artikel i amerikansk dagblad efter Sørens besøg i USA. Canadisk Blog The Hook marts 2009 Blog fra en canadisk konference om vedvarende samfund, hvor Samsø nævnes som skole eksempel. Engelsk tv klip Press TV - Marts 2009 Se press.tv s telefoninterview med Søren Hermansen. Sjov amerikansk artikel High Country News - Marts 2009 Randy Udall er en amerikansk klumme-skribent, der har lavet denne humoristiske sammenligning mellem bonderøvene på Samsø og bonderøvene i USAs midtvesten. Tysk national fjernsyn ARD Das Erste - Marts 2009 Den tyske kanal ARD er en af verdens største tv-stationer. Se hvad de fik ud et besøg på Danmarks Vedvarende Energi Ø. Time igen igen Time Magazine - Februar 2009 Time udnævnte i 2008 Sørenhermansen til "Hero of the Environment". Besøget på Samsø har nu resulteret i en længere artikel om hele Danmarks arbejde med vedvarende energi. Søren i Søndagsavisen Søndagsavisen - Februar 2009 ESøndagsavisen uddeles til 1,4 millioner husstande. Se hvad de skriver efter et besøg på Samsø Energiakademi. Italiensk artikel Sabatosera Online - Februar 2009 En Italiensk artikel ved navn "L isola che c è". Vi aner ikke hvad der står! - med superflotte billeder. Helsingborgs Dagblad Helsingborgs Dagblad - Februar 2009 Svenske Helsingborgs Dagblad har været på Samsø og beskriver i denne artikel arbejdet med energi øen og de mange udenlandske gæster. Side 16

17 Forsiden af stort klima-magasin Spektrum januar 2009 Større artikel, der fanger fint fanger den politiske vinkel på projektet. Norsk radio Sånn er livet, NRK - Januar 2009 Norsk nationalradio har lavet en udsendelse, hvor Søren Hermansen bliver interviewed. Desværre ikke længere tilgængeligt online. Norsk avis med Søren Hermansen Tønsbergs Blad - Januar 2009 "Hva med en råsprek elbil?", betyder noget lignende "hvad med en cool elbil" på norsk. Tysk børneavis Die Zeit - November 2008 Tyske Die Zeit s børneside har bragt en stor reportage fra Samsø om arbejdet med at blive Vedvarende Energi Ø. Norsk fjernsyn NRK - December 2008 Norsk fjernsyn har været på Samsø for at se, hvad Danmark vil fremvise under klimatopmødet i Øen midt i vinden Dagens Nyheter - December 2008 Se hvad det svenske dagblad fik ud af et besøg på Samsø. Specielt befolkningens deltagelse i projektet fremhæves i artiklen. Hvor skal møllen stå DR2 - November 2008 Plan DK er en serie om, hvordan man planlægger blandt andet opførelsen af vindmøller i DK. Samsø nævnes som eksempelvis ca. 13 minutter inde i udsendelsen. Tips og Lotto - nu med tv danskespil.dk - November 2008 Tips og Lotto har været på besøg og lavet et tv-indslag om den Vedvarende Energi Ø. (kræver Real Player) Side 17

18 Tysk tryksag Der Tagesspiegel - November 2008 "Ein paar versprengte Bauernhöfe, hohe Pappeln, Jørgen Traneberg stapelt Heuballen in der Scheune". Læs mere om energiøen i den store tyske tryksag. Også helt i Europa Euronews - November 2008 Søren Hermensen blev miljøhelt i Time Magazine, og er nu også blevet det i Europæiske Euronews. Hero of the environment Time Magazine - Oktober 2008 Brian Walsh fra Time Magazine har efter et besøg på energi-øen udnævnt Søren Hermansen til Hero of the invironment Tjek begrundelsen ved at klikke på overskriften eller læs de danske mediers dækning nedenfor. Information om udnævnelsen DR P1 Metroxpress Aspen USA om den lille Ø i Danmark EAsben Daily News - Oktober 2008 "The little island that could" hedder artiklen, som blev skrevet i den amerikanske avis efter besøg fra Samsø. Samsø i Land og Liv Land og Liv - September 2008 Læs om Jørgen Tranberg og hele arbejdet med at gøre Samsø selvforsynende. The Observer The Observer - September 2008 Robin McKie fra The Observer tog ikke taxa rundt på Samsø under sit besøg. Han lånte i stedet en El-cykel på akademiet og klarede skærene på trods af, at han ikke havde cyklet i 30 år og skulle cykle i højre side. Se hans fine artikel om energi øen. Tilhørende Billedserie Side 18

19 Reuters tv og artikel til hele verden Reuters - august 2008 Når Reuters kommer forbi, kommer historien vidt omkring. Her er et lille udpluk af de fjerne medier, der bragte reuters artikel om Danmarks Vedvarende Energi Ø. Klik på overskriften for at se reuters tv-klip Times of Oman Khaleej times The China Post Global good news Græsk på engelsk Athen News - august 2008 Læs om blandt andet Jørgen Tranberg og Brian Kjær og deres engagement i Samsø projektet. The Newyorker på Samsø The New Yorker - 7. juli 2008 "En dansk sejr over CO2 udledning" - sådan beskriver Elizabeth Kolbert fra den amerikanske avis The New Yorker Danmarks Vedvarende Energi Ø. Læs også om New Yorker artiklen på dr.dk Canadisk national radio CBC Quirks and Quarks juni 2008 Hør Jesper Kjems svare på spørgsmål fra Canadisk Radio om Samsø og arbejdet med at gøre øen 100 procent vedvarende. 2. Indfrielse af mål og resultatkrav Mål 1 styrke omsætning og beskæftigelse i regionens oplevelsesindustri Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 TØBBE-opgørelser over regionens At øge omsætningen inden for erhvervsturisme mesektoren. Samt en opgørelse omsætning indenfor erhvervsturis- sektoren i Region Midtjylland. fordelt på projektets aktiviteter. over genererede erhvervsturister Opgørelse foretages 1. september 2009 samt 1. februar VisitDenmarks analyse for turismens økonomiske betydning for 2008 er netop udgivet i 2011, hvilket gør det umuligt at foretage en opgørelse af den samlede projektperiode. Samtidig afvikles de vundne konferencer fra 2010 og helt frem til 2016 jf. 5.2, hvorfor en opgørrelse vil blive et Side 19

20 estimat af den forventede omsætning. Estimatet jf. 5.2 er: DKK Hertil kan oplyses, at der i løbet af projektperioden er sket en fordobling af antallet af bl.a. registrerede kinesiske overnatninger i Herningområdet. En række mere konkrete måleredskaber indenfor erhvervsturisme og mødesegmentet er under udvikling hos Visitdenmark og Danmarks Statistik. Det er på basis af de foreliggende data ikke muligt at vurdere væksten helt specifikt. Mål 2 tilføre Region Midtjylland faglige besøgsmål/studieture, der skaber omsætning og formidler regionens styrkepositioner til relevante beslutningstagere og virksomheder i hele verden Resultatkrav 2.1 At udvikle et samlet koncept for professionelle besøgsmål, der sikrer en profilering af regionens kernekompetence indenfor energi og miljø. Konceptet skal direkte kunne anvendes af alle parter, med relevante besøgsmål inden for energi og miljøsektoren i Region Midtjylland. Der foretages en scanning af relevante besøgsmål inden for den regionale styrkeposition i de 19 kommuner samt en begrundelse for udvælgelse af de valgte besøgsmål. Der udarbejdes et katalog med beskrivelse af besøgsmål og udvalgte pakkeløsninger. Kataloget offentliggøres på projektets hjemmeside. Projektmedarbejder har kontaktet alle kommuner. Der er optaget en række nydefinerede besøgsmål på projektets bruttoliste over besøgsmål. Besøgsmål fremgår af projektets hjemmeside og vedlagte delafrapportering fra VisitHerning og GreenBelt- Denmark. Katalogerne med besøgsmål er designet med henblik på at udenlandske turoperatører og rejseagenter bliver motiveret for at vælge Danmark/Region Midtjylland som TV destination. Vores argumentation vægter både den vigtige rejselogistik, Side 20

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst Antropologisk datarapport Innovationsprocessen 7 forbruger typer Råskitse til designstrategi Arrangementer Presse TV og film 6:Fremadrettede

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Resultatkontrakt Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Journalnummer: 1-33-76-23-24-10 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere