Industrigruppe Finans Maj Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet"

Transkript

1 Industrigruppe Finans Maj 2013 Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet

2 Indledning 2

3 Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren 1 har fokuseret på forventningerne til de kommende års udvikling, og hvordan sektoren planlægger at håndtere fremtidige udfordringer. Topchefer hos 10 væsentlige aktører i den danske investeringsforeningssektor deltog i den interview-baserede undersøgelse, som Deloitte gennemførte i perioden maj-december Undersøgelsen giver et repræsentativt billede af sektorens samlede aktiviteter og forventninger til de udfordringer, sektoren står overfor. Undersøgelsen omhandler temaerne (1) forretningsmodeller, (2) regulering og (3) konkurrenter og finansmarkederne og tager afsæt i en række væsentlige strategiske spørgsmål: Hvilke strukturelle ændringer forudser respondenterne for forretningsmodellen for investeringsforeninger fremadrettet? Hvilke tendenser ses i udviklingen af produktudbud og aktører i markedet? Hvilke konsekvenser af reguleringen har sektoren oplevet? Hvordan påvirkes konkurrencen i sektoren af finansmarkedernes udvikling? Den danske investeringsforeningssektor står overfor en tid med forandringer. Den stigende europæiske regulering har ændret markedsvilkårene, og den skærpede konkurrence øger kravene til nye, innovative produkter, der skal være både simple og gennemskuelige og reflektere, at de passer til tiden. Samtlige respondenter ser både store udfordringer og store muligheder i den skærpede konkurrencesituation og vurderer, at et større marked vil give kritisk masse til at øge lønsomheden. Det stigende omfang af europæisk regulering. De regulatoriske forhold i Europa giver foreningerne udfordringer, men skaber også muligheder for at gentænke forretningsmodellen. Skærpet europæisk konkurrence. Øget internationalisering og tendensen med mere konforme produkter skærper konkurrencen. Respondenterne imødeser en god dynamik, større volumen samt flere muligheder i markedet. Distribution af produkter. Distributionsforholdene har undergået en markant ændring de seneste år. Det ses især i forhold til kunderne, der opleves som mere professionelle. Dertil er der en udbredt forventning om, at fusionerne i pengeinstitutterne vil få indflydelse på foreningernes distributionsmuligheder på sigt. Omkostninger og effektivitet. Der er en anerkendelse blandt respondenterne af muligheden for at opnå stordriftsfordele via administrationssamarbejder drøftelserne er dog i opstartsfasen. Vi takker de involverede respondenter for deres tid, involvering og åbne diskussioner om en sektor, hvor omfanget af regulering kontinuerligt øges, og konkurrencen er skærpet. Undersøgelsens hovedkonklusioner er gengivet på de følgende sider. 1 Sektoren er defineret som UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), herunder investeringsforeninger, og visse non- UCITS, herunder dem, der står for forvaltning af disse typer fonde. Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet 3

4 Forretningsmodeller 4

5 Finanskrisen blev mere omfattende og længere end forventet, men investeringsforeningerne har klaret sig gennem krisen, og sektoren har genvundet momentum. Værdien af aktiver under forvaltning i Europa er steget de sidste 10 år, ligesom sektoren gennem de seneste år har oplevet en øget internationalisering, hvor produkterne bliver stadig mere konforme på tværs af Europa. Det skærper konkurrencen. Markedsforholdene, særligt distributionsforholdene, er markant ændrede som følge af finanskrisen, hvor bankerne har mindsket en stor del af retailkundernes tillid til sektoren. Samtlige respondenter udtrykker, at der har været et væsentligt fald i antallet af retailkunder. Respondenterne vedkender sig en væsentlig udfordring i at flytte kundernes opfattelse af, hvad, hvor og hvor meget der kan spares op med de omkostninger, der følger med. Danmark er ikke et vækstmarked, og det fordrer, at investeringsforeningerne tænker nyt; nye produkter og nye markeder. Samtlige respondenter noterer sig, at der er sket en ændring i opfattelsen af investeringsforeninger fra at være et instrument til at sprede risiko til at være et instrument for bankerne til at tjene penge. Asset allocation nævnes af flere som et parameter, der bliver stadig vigtigere for den enkelte. Respondenterne bemærker, at nulrentemiljøet påvirker produktefterspørgslen. Det er en markedsdrevet udvikling, hvor udvikling af nye og innovative produkter, der passer til tiden, er et centralt emne på dagsordenen. Respondenterne forventer som følge heraf, at der vil ske en markant udvikling af produktporteføljen. Det kan for eksempel være videreudvikling af koncepter med en indbygget balance mellem produkterne, så kunden ikke behøver følge enkeltaktiver. Renten på de modne markeder er lav, så udfordringen er at udvikle produkter, der giver et højere afkast. Ulempen ved dette er, at højere rente fordrer højere risiko, og særligt retailkunderne er ikke indstillede på at øge risikoen. Flere respondenter noterer sig dette skisma mellem afkast og risiko og påpeger, at der med den løbende tilpasning af produktporteføljen er risiko for glidende risikoøgning, omend flere påpeger, at der ikke er meget plads til kreativitet på grund af den offentlige bevågenhed, lovgivningen og transparensen i markedet. Tendensen går mod mere konforme produkter på tværs af Europa, der både er simple og gennemskuelige, ligesom der er et stort omkostningsfokus. I den forbindelse nævner respondenterne exchange traded funds (ETF er) og noterer sig, at disse produkter umiddelbart har lavere omkostninger, men også at der ofte ligger særdeles komplicerede produkter bagved. Respondenterne noterer sig en øget internationalisering af sektoren. Tidligere var de danske investeringsforeninger privilegerede ved at have lav udenlandsk konkurrence, dels på grund af særegne danske skatteregler, dels fordi bankerne historisk har haft distributionskraften. For selv med den rigtige produktportefølje er det nødvendigt at have det rette distributionsnet. Kundekontakten er en kritisk succesfaktor, og med et væsentligt fald i antallet af retailkunder er valget og brugen af distributionsnet af stor betydning. Master/feeder-struktur drøftes også blandt respondenterne, hvor den overvejende holdning er, at det er vanskeligt at implementere og medfører nye lag af kompleksitet. Der er enighed blandt respondenterne om, at man skal være en relativt stor markedsaktør for at kunne hente stordriftsfordele ved et master/feeder-setup. En respondent bemærker, at de danske skatteregler sætter store hindringer for at etablere en master/feeder-struktur i Danmark. Flere respondenter noterer sig en tendens til, at bankerne i overvejende grad anbefaler egne investeringsforeninger. Det gør markedsmulighederne for de uafhængige investeringsforeninger vanskeligere. Et emne, der drøftes af samtlige respondenter i forlængelse af distribution, er inducements. Flere respondenter henviser til England, hvor strengere regler herom er gennemført, ligesom de kommende MiFID II-regler kan betyde, at betaling af inducements bliver vanskeligere. Købernes profil er ændret. Adgang til distributionsnet er essentielt. Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet 5

6 Muligheden for at erklære sig afhængig af banker, som det i samme stil kendes fra ejendomsmæglerbranchen i Danmark, betyder dog, at flertallet mener, at MIFID IIreglerne ikke kommer til at ændre markedsforholdene markant. Respondenterne kommenterer den øgede bevågenhed på aktiv, henholdsvis passiv, forvaltning. Hypotesen, der blandt andet er fremført af Finanstilsynet og i medierne, er, at aktiv forvaltning betyder højere omkostninger end passiv forvaltning, uden at afkastet følger med. Flertallet af respondenterne noterer sig, at en diskussion, hvor man ikke sammenholder afkast og omkostninger, men blot anskuer omkostninger, ikke er optimal. Blandt respondenterne forventes de passivt forvaltede produkter dog ikke at få større succes end de aktivt forvaltede. Som en respondent udtrykker det: Hvorfor afskrive sig muligheden for at slå benchmark? Flere respondenter noterer sig, at de såkaldte ETF er indebærer øget komplek sitet, og at de ikke altid afspejler omkostning erne fuldt ud. Det er dog fortsat en forudsætning for succes, at distributørerne bliver honoreret for deres indsats, ligesom flere respondenter påpeger, at kunderne i langt højere grad end tidligere ønsker rådgivning og ikke blot foretager køb/salg. Respondenterne noterer sig, at der ligger en væsentlig kommunikationsopgave i at vise værdien af en aktiv forvaltning. Den stigende europæiske regulering er blevet en tung administrativ byrde for investeringsforeningerne, der udtrykker et stort fokus på at minimere omkostningerne. Som en respondent udtrykker det: Lave administrationsomkostninger, altså lav ÅOP, er nøglen til succes. Særligt administration, aflønning af distributionskanaler og it-systemer og driften heraf har respondenternes bevågenhed. Det øgede fokus på lønsomhed og omkostninger sætter konsolidering og administrationssamarbejder på dagsordenen, ligesom outsourcing vurderes som fleksibelt og dermed attraktivt i forhold til at kunne justere omkostningsniveauet til volumen. Flere respondenter anfører åbenlyse stordriftsfordele ved administration af foreninger og forventer på den baggrund en konsolidering af sektoren, ligesom øget konkurrence udefra må forventes. Flere respondenter noterer sig, at konsekvensen af UCITS-direktivet kan blive, at investeringsforeningerne for at lette den administrative byrde etableres som SICAV er og fonde, hvor man vurderer, at dokumentgange og regulering er mindre omfattende og mindre ressourcekrævende. 6

7 Ændringen af købernes profil, den markante europæiske regulering og den øgede bevågenhed på aktiv og passiv forvaltning stiller krav til, at forretningsmodellen genovervejes. Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet 7

8 Regulering 8

9 Udviklingen og innovationen i investeringsforeningssektoren gik stærkt frem til finanskrisen. Sektoren var tidligere væsentligt mindre detailreguleret end de øvrige sektorer i den finansielle sektor. Respondenterne anerkender, at udviklingen i pengeinstitutsektoren også har haft en afsmittende effekt på investeringsforeningssektoren. En respondent udtrykker det på denne måde: Investeringsforvaltningsselskaber er på alle måder blevet en finansiel virksomhed, siden vi blev omfattet af lov om finansiel virksomhed. Mængden af regulering betegnes som massiv, og samtlige respondenter udtrykker bekymring for det stadig øgede omfang af regulering. Respondenterne frygter en skævvridning af ressourceforbruget, der ikke vurderes at være gunstigt for kunderne. Reguleringen flytter fokus fra forretningen til papiret. Det kræver ansættelse af specialiseret arbejdskraft, der kan håndtere de øgede krav og administrationen heraf, og det medfører i sidste ende stigende omkostninger for foreningerne. De fleste respondenter vurderer, at der ikke er forretningsmæssig gevinst i den øgede regulering og compliance. De nævner med en vis ærgrelse, at regningen for den administrative byrde fra reguleringen i sidste ende tilfalder kunderne. Respondenterne vurderer, at den danske investeringsforeningssektor har potentiale til at blive et administrationscenter på grund af de konkurrencedygtige afkast og omkostninger, der hidtil har været kendetegnende for de danske investeringsforeninger, men der ønskes en større velvillighed fra myndighedernes side til at ligestille de danske forhold med dem, der gives i andre euro pæiske lande. Særligt de danske skatteregler bør tilpasses, så de ikke stiller de danske investeringsforeninger dårligere end de udenlandske. Respondenterne forventer, at vi vil se ændringer på skatteområdet, så danske investeringsforeninger bliver ligestillet med udenlandske og dermed får samme vækstmuligheder. Der er generelt en opfattelse af, at danske særregler som for eksempel trafiklys ikke er godt for de danske foreningers Respondenterne ser en stor udfordring i, at tidslinjerne for reguleringsimplementering til stadighed skubbes. Det skader troværdigheden og tilliden og reducerer incitamentet til at implementere ny lovgivning. Respondenterne efterspørger mere transparens og konformitet, så alle finansielle produkter reguleres forholdsvis ens. Investeringsforeningerne anerkender, at det er et svært politisk klima at være tilsyn i, men formålet bør være at understøtte driften af en sund forretning, og de kontinuerlige ændringer af reglerne er ikke til gunst for sektoren. Respondenterne efterspørger, at Finanstilsynet i højere grad anlægger et holistisk perspektiv på sektoren. Den europæiske regulering har gjort vilkårene for investeringsforeninger i Europa mere ligestillede og åbner for ændringer i forretningsmodellen, for eksempel giver det europæiske pas i UCITS 4 og FAIF mulighed for at adskille salg og administration geografisk. Flere respondenter udtrykker dog skepsis overfor den reelle virkning af de nye regler, da der udover skatteregler også er andre lokale regler i de enkelte lande, der reelt begrænser konkurrencen. Respondenterne vurderer, at Danmark kunne blive et administrationscenter vi har kompetencerne og er omkostningseffektive. Dog noterer flere respondenter, at især investeringer i it i så fald er krævende og omfattende. De nuværende, typisk ældre, it-systemer er således ikke bygget til at fungere over landegrænser og i flere tidszoner. Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet 9

10 Konkurrenter og finansmarkederne 10

11 Konkurrencen mellem investeringsforeningerne er de seneste år blevet skærpet. Den europæiske regulering har ændret markedsvilkårene markant og har åbnet for forretning over grænserne. Det er blevet nemmere for udenlandske spillere at etablere sig i Danmark. Dog er det danske marked lille i europæisk sammenhæng, og de særlige skatteforhold holder stadig en del udenlandske aktører fra at gå ind på markedet. En lempelse i de danske skatteregler og dermed en europæisk harmonisering i investeringsforeningssektoren forventes at medføre en stigning i antallet af investeringsforeninger, hvilket af respondenterne opfattes positivt, da et større marked vil give kritisk masse og mulighed for at øge lønsomheden. Respondenterne vurderer, at øget konkurrence fra udenlandske investeringsforeninger vil motivere flere danske investeringsforeninger til konsolidering, da stordrift vurderes som nøglen til at øge konkurrencekraften og optimere omkostningsstrukturerne. Der forventes flere konsolide ringer i den danske investeringsforeningssektor. Stordrift vil øge konkurrencekraften og optimere omkostningsstrukturen. Stordrift gennem konsolidering vil også give de danske investeringsforeninger flere it-muligheder. Flere af respondenterne vurderer, at et væsentligt konkurrenceparameter fortsat vil være it, og der er i sektoren stort fokus på at have robuste straight through-processer og -systemer, der kan levere brugbare analysedata. De træge finansmarkeder har skærpet konkurrencen om kunderne. Det er sværere at tjene penge, og der er mindre villighed hos pengeinstitutterne til at sælge andres ydelser. Da distribution af produktporteføljen anses som nøglen til succes i markedet, er udfordringen for investeringsforeningerne at fastholde pengeinstitutternes loyalitet. Respondenterne forventer, at den stigende grad af konsolidering i pengeinstitutsektoren ligeledes vil foranledige strukturændringer i investeringsforeningssektoren, hvilket kan blive en vanskelig udfordring for de uafhængige investeringsforeninger. Flere respondenter påpeger, at gamechangere i sektoren er en åbning for investering i udlandet, øget regulering, skattelovgivning samt ændring af momsforholdene. Respondenterne forventer således, at vi i fremtiden vil se betydelige ændringer i sektoren. Flere investeringsforeninger vil konsolidere for at opnå stordriftsfordele, og tilknytningen til bankerne vil være nødvendig for at sikre distributionen. Der forventes en markant konkurrence fra større internationale spillere med større finansiel rådekraft og it-kompetencer. Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet 11

12 Hvis du ønsker yderligere oplysninger om undersøgelsen eller har spørgsmål og kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte: Per Rolf Larssen Partner Anne-Sophie Andersen Forretningsudvikling For adresseændringer kontakt: Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere